POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem

24.4.2015 - (COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD)) - ***I

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Iuliu Winkler
PR_COD_1amCom


Postopek : 2014/0059(COD)
Potek postopka na zasedanju

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0111),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0092/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za razvoj (A8-0141/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Naravni viri mineralov na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, ali območjih z visokim tveganjem so lahko kljub svojemu velikemu potencialu za razvoj razlog za spor, kadar prihodki, povezani z njimi, podpirajo izbruh ali nadaljevanje nasilnih konfliktov ter s tem izpodbijajo nacionalna prizadevanja za razvoj, dobro upravljanje in pravno državo. Na teh območjih je razbitje povezave med konflikti in nezakonitim izkoriščanjem mineralov ključna za mir in stabilnost.

(1) Naravni viri mineralov na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, ali območjih z visokim tveganjem so lahko kljub svojemu velikemu potencialu za razvoj razlog za spor, kadar prihodki, povezani z njimi, podpirajo izbruh ali nadaljevanje nasilnih konfliktov ter s tem izpodbijajo prizadevanja za razvoj, dobro upravljanje in pravno državo. Na teh območjih je razbitje povezave med konflikti in nezakonitim izkoriščanjem mineralov ključni element za zagotavljanje miru, razvoja in stabilnosti.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Zlorabe človekovih pravic v ekstraktivnih dejavnostih so pogoste in lahko vključujejo delo otrok, spolno nasilje, prisilna izginotja, prisilno preseljevanje ter uničevanje obrednih ali kulturno pomembnih krajev.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Vprašanje zadeva regije, ki so bogate z viri, v katerih so vlade in mednarodne organizacije izziv, ki ga prinaša želja po čim manjšem financiranju oboroženih skupin in varnostnih sil, sprejele skupaj z nosilci dejavnosti in organizacijami civilne družbe.

(2) Vprašanje zadeva območja, ki so bogata z viri, v katerih so vlade in mednarodne organizacije izziv, ki ga prinaša želja po preprečevanju financiranja oboroženih skupin in varnostnih sil, sprejele skupaj z nosilci dejavnosti in organizacijami civilne družbe, vključno z organizacijami žensk, ki zmeraj najbolj odločno opozarjajo na izkoriščevalske pogoje, ki jih vsiljujejo te skupine, pa tudi na posilstva in nasilje, s katerim nadzirajo lokalno prebivalstvo.

 

(Sprememba, s katero se zamenja beseda "regije" z besedo "območja", velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu).

 

Obrazložitev

V interesu notranje pravne skladnosti se vsa sklicevanja na "regije" spremenijo v "območja", saj to bolje odraža opredelitev v členu 2, ki omenja zgolj "območja", ne pa tudi "regij".

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Ta uredba je eden od načinov za preprečevanje financiranja oboroženih skupin z nadzorom nad trgovino z minerali iz konfliktnih regij, vendar to ne spreminja dejstva, da bi se morali ukrepi zunanje in razvojne politike Evropske unije osredotočati na boj proti lokalni korupciji in prepustnosti mej, pa tudi na usposabljanje lokalnega prebivalstva in njihovih predstavnikov, da bi opozorili na zlorabe.

Obrazložitev

Uredbo je treba z vidika boja proti nezakoniti trgovini obravnavati bolj kot sredstvo, ne pa kot rešitev.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Evropski parlament je 7. oktobra 2010 sprejel resolucijo, v kateri je pozval Unijo, da izdaja zakonodajne akte v skladu s pravom ZDA o „konfliktnih mineralih“ oziroma oddelkom 1502 Zakona o Dodd-Frankovi reformi Wall Streeta in varstvu potrošnikov, Komisija pa je v svojih sporočilih leta 2011 in 2012 izrazila, da namerava proučiti načine za izboljšanje preglednosti v oskrbovalni verigi, vključno z vidiki potrebne skrbnosti. V slednjem sporočilu in v skladu s svojo zavezo z ministrskega sveta OECD maja 2011 se je Komisija poleg tega zavzela za večjo podporo smernic OECD za mednarodna podjetja in smernic OECD o potrebni skrbnosti ter njihovo uporabo, tudi zunaj članstva OECD.

(7) Evropski parlament je v svojih resolucijah z dne 7. oktobra 2010, 8. marca 2011, 5. julija 2011 in 26. februarja 2014 pozval Unijo, da izdaja zakonodajne akte v skladu s pravom ZDA o „konfliktnih mineralih“ oziroma oddelkom 1502 Zakona o Dodd-Frankovi reformi Wall Streeta in varstvu potrošnikov, Komisija pa je v svojih sporočilih leta 2011 in 2012 izrazila, da namerava proučiti načine za izboljšanje preglednosti v oskrbovalni verigi, vključno z vidiki potrebne skrbnosti. V slednjem sporočilu in v skladu s svojo zavezo z ministrskega sveta OECD maja 2011 se je Komisija poleg tega zavzela za večjo podporo smernic OECD za mednarodna podjetja in smernic OECD o potrebni skrbnosti ter njihovo uporabo, tudi zunaj članstva OECD.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Državljani Unije in udeleženci civilne družbe so opozorili na vprašanje neodgovornosti družb, ki delujejo v pristojnosti Unije, v zvezi z njihovo potencialno povezavo z nezakonitim pridobivanjem mineralov iz konfliktnih regij in trgovino z njimi. Taki minerali, ki so potencialno prisotni v potrošniških izdelkih, potrošnike posledično povezujejo s konflikti zunaj Unije. Zato državljani predvsem s peticijami zahtevajo, da se Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga zakonodaja, ki vključuje odgovornost družb v skladu s smernicami, kakor sta določili OZN in OECD.

(8) Državljani Unije in udeleženci civilne družbe so opozorili na vprašanje neodgovornosti družb, ki delujejo v pristojnosti Unije, v zvezi z njihovo potencialno povezavo z nezakonitim pridobivanjem mineralov iz konfliktnih regij in trgovino z njimi. Taki minerali, ki so potencialno prisotni v potrošniških izdelkih, potrošnike posledično povezujejo s konflikti zunaj Unije. Potrošniki so tako posredno povezani s konflikti, ki močno vplivajo na človekove pravice, predvsem pravice žensk, saj oborožene skupine pogosto uporabljajo množična posilstva kot namerno strategijo za zastrahovanje lokalnega prebivalstva in nadzor nad njimi, s čimer ščitijo svoje interese. Zato državljani predvsem s peticijami zahtevajo, da se Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga zakonodaja, ki vključuje odgovornost družb v skladu s smernicami, kakor sta določili OZN in OECD.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) V okviru te uredbe je potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi reden, proaktiven in reaktiven postopek, s katerim nosilci dejavnosti spremljajo in upravljajo svoje nakupe in prodajo, da bi zagotovili, da z njimi ne prispevajo h konfliktom in negativnim učinkom.

(9) V okviru te uredbe je potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi reden, proaktiven in reaktiven postopek, s katerim lahko uvozniki spremljajo in upravljajo svoje oskrbovalne verige, da bi zagotovili, da z njimi ne prispevajo h konfliktom in negativnim učinkom. Uredba bi morala razviti povezavo med konflikti in nezakonitim izkoriščanjem, pri tem pa ne bi smela spodkopati gospodarskega pomena trgovine s kositrom, tantalom, volframom in zlatom za razvoj ustreznih držav.

 

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a od podjetij z več kot 500 zaposlenimi zahteva razkritje informacij o številnih njihovih politikah, vključno s politiko na področju človekovih pravic, protikorupcijsko politiko in politiko potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. Direktiva nalaga Komisiji, da pripravi smernice za lažje razkrivanje teh informacij. Komisija bi morala razmisliti o vključitvi kazalnikov uspešnosti glede konfliktnih mineralov v te smernice.

 

__________________

 

1a Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (UL L 330, 15.11.2014, str. 1).

Obrazložitev

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b) Številni obstoječi sistemi potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi bi lahko prispevali k uresničevanju ciljev uredbe. Sektorske sheme, katerih cilj je prekiniti povezavo med konflikti in pridobivanjem kositra, tantala, volframa in zlata, že obstajajo. Te sheme z revizijami neodvisnih tretjih strani potrjujejo talilnice in rafinerije, ki so uvedle sisteme, s katerimi zagotavljajo odgovorno pridobivanje mineralov. Priznati bi jih bilo mogoče tudi v sistemu Unije, vendar bi bilo treba pojasniti merila in postopke za priznavanje njihove skladnosti z zahtevami iz te uredbe, da se tako omogoči upoštevanje visokih standardov in izogibanje dvojnim revizijam.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Družbe iz Unije so prek javnega posvetovanja izrazile interes za odgovorno pridobivanje mineralov in poročale o sedanjih industrijskih shemah, katerih namen so doseganje zastavljenih ciljev družbene odgovornosti gospodarskih družb ter sledenje zahtevam strank in varnosti oskrbe. Družbe iz Unije pa so poročale tudi o neštetih težavah pri izvajanju potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, saj dolge in kompleksne globalne oskrbovalne verige vključujejo veliko število gospodarskih subjektov, katerih ozaveščenost pogosto ni dovolj dobra ali pa so etično neobremenjeni. Komisija bi morala spremljati stroške odgovornega pridobivanja in njihov potencialni učinek na konkurenčnost, predvsem na MSP.

(12) Družbe iz Unije so prek javnega posvetovanja izrazile interes za odgovorno pridobivanje mineralov in poročale o sedanjih industrijskih shemah, katerih namen so doseganje zastavljenih ciljev družbene odgovornosti gospodarskih družb ter sledenje zahtevam strank in varnosti oskrbe. Družbe iz Unije pa so poročale tudi o neštetih težavah in praktičnih izzivih pri izvajanju potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, saj dolge in kompleksne globalne oskrbovalne verige vključujejo veliko število gospodarskih subjektov, katerih ozaveščenost pogosto ni dovolj dobra ali pa so etično neobremenjeni. Komisija bi morala tesno spremljati stroške odgovornega pridobivanja, revizije tretjih strani, njihove upravne posledice in njihov potencialni učinek na konkurenčnost, predvsem na MSP, rezultate pa sporočati. Komisija bi morala mikropodjetjem ter malim in srednjim podjetjem zagotoviti tehnično in finančno pomoč, prav tako pa olajšati izmenjavo informacij za izvajanje te uredbe. Mala in srednja podjetja, ustanovljena v Uniji, ki uvažajo minerale in kovine in ki uporabljajo sisteme potrebne skrbnosti, bi morala od Komisije prejeti finančno pomoč iz programa COSME.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Odgovorni uvozniki, ki se odločijo za sistem samopotrjevanja v okviru te uredbe, se certificirajo z označbo.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b) V Uniji ustanovljene družbe, ki delujejo v spodnjem delu oskrbovalne verige in prostovoljno vzpostavijo sistem odgovornega pridobivanja mineralov in kovin, bi morali pristojni organi držav članic certificirati z označbo. Komisija bi se morala pri opredelitvi meril za podelitev certifikata zanašati na smernice OECD o potrebni skrbnosti, pri čemer se lahko posvetuje s sekretariatom OECD. Pogoji za podelitev "evropskega certifikata odgovornosti" bi morali biti enako strogi kot tisti, ki jih zahteva sistem za certifikacijo OECD. Družbe, ki so prejele evropski certifikat odgovornosti, se spodbuja, da ga objavijo na spletnem mestu in vključujejo v informacije, ki jih posredujejo evropskim potrošnikom.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c) Komisija ter podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta v skupnem sporočilu z dne 5. marca 20141a opisali načrte za izvajanje spremljevalnih ukrepov, namenjenih spodbujanju odgovornega pridobivanja ter zagotavljanju množične udeležbe družb, pri čemer so se upoštevali stroški potrebne skrbnosti, zlasti za MSP in mikropodjetja;

 

__________________

 

1aSkupno sporočilo z dne 5. marca 2014 Evropskemu parlamentu in Svetu o odgovornem pridobivanju mineralov z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (JOIN(2014(0008).

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Talilnice in rafinerije so pomembna točka v globalnih verigah oskrbovanja z minerali, saj so običajno zadnji, pri katerih se lahko učinkovito zagotovi potrebna skrbnost z zbiranjem, razkrivanjem in preverjanjem informacij o poreklu minerala in nadzorni verigi. Po tej fazi predelave naj običajno ne bi bilo več mogoče izslediti porekla mineralov. Seznam odgovornih talilnic in rafinerij, ki ga izda Unija, bi tako lahko zagotovil preglednost in zanesljivost družb iz spodnjega dela oskrbovalne verige v zvezi s praksami potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi.

(13) Talilnice in rafinerije so pomembna točka v globalnih verigah oskrbovanja z minerali, saj so običajno zadnji, pri katerih se lahko učinkovito zagotovi potrebna skrbnost z zbiranjem, razkrivanjem in preverjanjem informacij o poreklu minerala in nadzorni verigi. Po tej fazi predelave naj običajno ne bi bilo več mogoče izslediti porekla mineralov. Enako velja za reciklirane kovine, pri katerih je postopek predelave še daljši. Seznam odgovornih talilnic in rafinerij, ki ga izda Unija, bi tako lahko zagotovil preglednost in zanesljivost družb iz spodnjega dela oskrbovalne verige v zvezi s praksami potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. V skladu s smernicami OECD o potrebni skrbnosti neodvisni tretji revizijski organ opravi revizijo potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi za podjetja iz zgornjega dela oskrbovalne verige, kot so talilnice in rafinerije, da bi se jih prav tako dodalo na seznam odgovornih podjetij.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Talilnice in rafinerije, ki predelujejo in uvažajo minerale in njihove koncentrate, bi morale biti zavezane k uporabi sistema Unije za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi.

Obrazložitev

Talilnice in rafinerije so osrednji akterji v oskrbovalni verigi, saj so vključene v fazo predelave mineralov in njihovih koncentratov. Zato so v boljšem položaju za zbiranje, sporočanje in preverjanje informacij o izvoru mineralov in različnih operaterjih, odgovornih zanje. Skladnost z uredbo bi morala biti zato za talilnice in rafinerije obvezna.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b) Vsi minerali in kovine v sklopu te uredbe bi se morali uporabljati v skladu z v njej opredeljenimi zahtevami. Bistveno je, da uvozniki upoštevajo določbe te uredbe.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Za zagotovitev ustreznega izvajanja te uredbe bi bilo treba izvedbena pooblastila podeliti Komisiji. Izvedbena pooblastila v zvezi s seznamom odgovornih talilnic in rafinerij ter seznamom pristojnih organov držav članic bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

(15) Za zagotovitev ustreznega izvajanja te uredbe bi bilo treba izvedbena pooblastila podeliti Komisiji. Izvedbena pooblastila v zvezi s seznamom odgovornih uvoznikov, seznamom odgovornih talilnic in rafinerij ter seznamom pristojnih organov držav članic bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Obrazložitev

Poročevalec želi dodati seznam odgovornih uvoznikov kot prilogo k uredbi. Ker Komisija pri pripravljanju teh seznamov nima veliko diskrecijske pravice, razen pri njihovi izvedbi, se izvedbeni akti zdijo prava izbira.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Za zagotavljanje učinkovitega izvajanja te uredbe bi bilo treba predvideti dvoletno prehodno obdobje, v katerem bi Komisija vzpostavila sistem revizij, ki bi jih izvajale tretje strani, odgovorni uvozniki pa bi se seznanili z obveznostmi iz te uredbe.

Obrazložitev

Poročevalec se zaveda kompleksnih izzivov, ki jih prinaša uredba, vendar upa, da bo Komisija v dveh letih sposobna vzpostaviti strukture, potrebne za delovanje sistema.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15b) Komisija bi morala redno pregledovati finančno pomoč in politične obveznosti v zvezi z območji, prizadetimi zaradi konfliktov, in območji z izjemno visokim tveganjem, v katerih se rudarijo kositer, tantal, volfram in zlato, zlasti na območju Velikih jezer, da bi zagotovila skladnost politik ter spodbujala in krepila spoštovanje dobrega upravljanja, načel pravne države, predvsem pa etičnega rudarjenja.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Komisija bi morala Svetu in Evropskemu parlamentu redno poročati o učinkih sheme. Najpozneje tri leta po začetku veljavnosti in potem vsakih šest let bi morala Komisija pregledati delovanje in učinkovitost te uredbe, vključno s spodbujanjem odgovornega pridobivanja mineralov iz njenega področja uporabe z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Poročilom se po potrebi lahko priložijo ustrezni zakonodajni predlogi, ki lahko vključujejo obvezne ukrepe –

(16) Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu redno poročati o učinkih sheme. Dve leti po začetku uporabe te uredbe in potem vsaka tri leta bi morala Komisija pregledati delovanje in učinkovitost te uredbe, pa tudi najnovejše posledice za shemo na kraju samem, ko gre za spodbujanje odgovornega pridobivanja mineralov iz njenega področja uporabe z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem, rezultate pa sporočati Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija bi morala pri pregledu v celoti analizirati in oceniti vse vidike te uredbe v okviru celovitega pristopa, pa tudi njene učinke in stroške, predvsem za talilnice, rafinerije in uvoznike, ki izpolnjujejo zahteve potrebne skrbnosti, morebitno preusmerjanje trgovine z območij rudarjenja ter vpliv na življenje ljudi na kraju samem, pri tem pa se posebej osredotočiti na rudarske obrtnike. Pregled bi moral vključevati povratne informacije ustreznih deležnikov, vključno z vladami, podjetji, MSP in lokalno civilno družbo, pa tudi prebivalci konfliktnih območij, ki jih ta panoga neposredno zadeva. Poročilom se po potrebi lahko priložijo ustrezni zakonodajni predlogi, ki lahko vključujejo dodatne obvezne ukrepe –

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Komisija in podpredsednica Komisije/visoka predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta se v skupnem sporočilu z dne 5. marca 2014 zavezali izvajanju spremljevalnih ukrepov, ki bi zagotovili celovit pristop EU k odgovornemu pridobivanju v skladu s to uredbo, cilj pa ne bi bil zgolj doseči visoko stopnjo udeleženosti družb v sistemu Unije, ki ga zagotavlja ta uredba, pač pa zagotoviti tudi globalen, skladen in celovit pristop k spodbujanju odgovornega pridobivanja z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem.

Obrazložitev

Konfliktni minerali so zgolj eden od vidikov podžiganja oboroženih spopadov. Pogosto so osrednja gonila politični, gospodarski in socialni vzroki, ki jih je treba prav tako upoštevati. Zato je izjemno pomembno, da se to uredbo umesti v širši okvir ukrepov, namenjenih preprečevanju in zaključevanju oboroženih spopadov.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi za uvoznike Unije, ki se odločijo, da se bodo samopotrdili kot odgovorni uvozniki mineralov ali kovin, ki vsebujejo kositer, tantal, volfram in zlato ali so zgrajeni iz njih, kot je določeno v Prilogi I.

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi za uvoznike Unije, ki se odločijo, da se bodo sami prijavili kot odgovorni uvozniki mineralov ali kovin, ki vsebujejo kositer, tantal, volfram in zlato ali so zgrajeni iz njih, kot je določeno v Prilogi I.

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Kovine, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da so reciklirane, so izključene s področja uporabe te uredbe.

Obrazložitev

Kovine, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da so reciklirane, so v skladu s smernicami OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali iz območij, prizadetih zaradi konflikta, in območij z visokim tveganjem izvzete s področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) „območja, prizadeta zaradi konfliktov, in območja z visokim tveganjem“ pomeni območja, kjer potekajo oboroženi konflikti, nestabilna pokonfliktna območja ter območja s slabim ali neobstoječim upravljanjem, kot so propadle države, ter razširjenimi in sistematičnimi kršitvami mednarodnega prava, vključno s kršitvami človekovih pravic;

(e) „območja, prizadeta zaradi konfliktov, in območja z visokim tveganjem“ pomeni območja, kjer potekajo oboroženi konflikti z vsesplošnim nasiljem in razpadom civilne infrastrukture, nestabilna pokonfliktna območja ter območja s slabim ali neobstoječim upravljanjem, kot so propadle države, za katera so značilne razširjene in sistematične kršitve človekovih pravic, kakor jih opredeljuje mednarodno pravo;

Obrazložitev

Opredelitev, ki jo je predlagala Komisija, ostaja ohlapna in bi utegnila povzročiti negotovost pri izvajanju. Zaradi pravne jasnosti bi jo bilo treba spremeniti.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) „uvoznik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki prijavi minerale ali kovine iz področja uporabe te uredbe za sprostitev v prosti promet v smislu člena 79 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/199213;

(g) „uvoznik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki prijavi minerale ali kovine s področja uporabe te uredbe za sprostitev v prosti promet v svojem imenu, ali osebo, v imenu katere se opravi taka prijava; Predstavnik, ki opravi prijavo v imenu druge osebe, ali predstavnik, ki deluje v svojem imenu in v imenu druge osebe, se za namene te uredbe prav tako obravnava kot uvoznik;

__________________

 

13Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).

 

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) „reciklirane kovine“ pomenijo predelane končne ali poporabniške proizvode ali predelane odpadne kovine, ki nastanejo pri izdelavi proizvodov; reciklirane kovine vključujejo presežne, zastarele in odpadne kovinske materiale ter kovinske materiale z napako, ki vsebujejo rafinirane ali predelane kovine, primerne za recikliranje v proizvodnji kositra, tantala, volframa in/ali zlata; minerali, ki so delno predelani ali nepredelani ali stranski proizvod druge rude, niso reciklirane kovine;

Obrazložitev

Kovine, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da so reciklirane, so v skladu s smernicami OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali iz območij, prizadetih zaradi konflikta, in območij z visokim tveganjem izvzete s področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) „samopotrditev“ pomeni razglasitev upoštevanja obveznosti v zvezi s sistemi upravljanja, obvladovanjem tveganja, revizijami tretje strani in razkritjem, kot so opredeljene v tej uredbi;

(i) „samopotrditev“ pomeni razglasitev upoštevanja obveznosti v zvezi s sistemi upravljanja, obvladovanjem tveganja, ugotavljanjem skladnosti tretje strani in razkritjem, kot so opredeljene v tej uredbi;

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Obrazložitev

Da bi pospešili zakonodajni postopek, predlog spremembe uvaja zamisel Nizozemske, o kateri se trenutno razpravlja v Svetu. Vložen je bil, da bi omogočil zgodnjo razpravo o predlogu in zavzetje ustreznega stališča.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 2 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p) „odgovorne talilnice ali rafinerije“ pomeni talilnice ali rafinerije v oskrbovalni verigi odgovornega uvoznika;

(p) „odgovorna talilnica ali rafinerija” pomeni talilnico ali rafinerijo, ki izpolnjuje zahteve smernic OECD za potrebno skrbnost in katere revidirana poročila so predložena v skladu s točko (c) člena 7(1).

Obrazložitev

Opredelitev vključuje globalne talilnice, rafinerije in druge akterje v zgornjem delu oskrbovalne verige s sedežem zunaj EU.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 2 – točka q a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(qa) „sektorska shema“ pomeni kombinacijo prostovoljnih postopkov, orodij in mehanizmov potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, ki jo razvijajo in nadzirajo zadevna sektorska združenja, vključno z ocenami skladnosti, ki jih izvedejo tretje strani;

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 2 – točka q b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(qb) „oborožene skupine in varnostne sile“ pomeni skupine iz Priloge II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti;

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) sprejme ter dobaviteljem in javnosti jasno sporoči svojo politiko oskrbovalne verige z minerali in kovinami s potencialnim poreklom z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem;

(a) sprejme ter dobaviteljem in javnosti jasno in sistematično sporoča svojo politiko oskrbovalne verige z minerali in kovinami s potencialnim poreklom z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem;

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odgovorni uvoznik mineralov ali kovin iz področja uporabe te uredbe izvaja revizije prek neodvisne tretje strani.

Odgovorni uvoznik mineralov ali kovin iz področja uporabe te uredbe od priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti zahteva, da izvede postopek ugotavljanja skladnosti v skladu s shemo za ugotavljanje skladnosti iz člena 6a.

Obrazložitev

Da bi pospešili zakonodajni postopek, predlog spremembe uvaja zamisel Nizozemske, o kateri se trenutno razpravlja v Svetu. Vložen je bil, da bi omogočil zgodnjo razpravo o predlogu in zavzetje ustreznega stališča.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Neodvisna tretja stran

črtano

(a) v področje uporabe revizije vključi vse dejavnosti, postopke in sisteme odgovornega uvoznika, ki se uporabljajo za izvajanje potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi v zvezi z minerali ali kovinami iz področja uporabe uredbe, vključno s sistemom upravljanja, obvladovanjem tveganja in razkritjem informacij odgovornega uvoznika;

 

(b) kot cilj revizije določi skladnost praks potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi odgovornega uvoznika s členi 4, 5 in 7 te uredbe;

 

(c) upošteva načela neodvisnosti, pristojnosti in odgovornosti v zvezi z revizijo, kot so določena v smernicah OECD o potrebni skrbnosti.

 

Obrazložitev

Da bi pospešili zakonodajni postopek, predlog spremembe uvaja zamisel Nizozemske, o kateri se trenutno razpravlja v Svetu. Vložen je bil, da bi omogočil zgodnjo razpravo o predlogu in zavzetje ustreznega stališča.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Shema za ugotavljanje skladnosti

 

Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim vzpostavi eno ali več shem za ugotavljanje skladnosti, ki:

 

a) zajemajo vse dejavnosti, postopke in sisteme odgovornega uvoznika, ki se uporabljajo za izvajanje potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi v zvezi z minerali ali kovinami s področja uporabe uredbe, vključno s sistemom upravljanja, obvladovanjem tveganja in razkritjem informacij odgovornega uvoznika;

 

ter

 

b) omogočajo domnevo o skladnosti z zahtevami iz členov 4, 5 in 7.

 

Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 13(2a).

Obrazložitev

Da bi pospešili zakonodajni postopek, predlog spremembe uvaja zamisel Nizozemske, o kateri se trenutno razpravlja v Svetu. Vložen je bil, da bi omogočil zgodnjo razpravo o predlogu in zavzetje ustreznega stališča.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6b

 

Priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti

 

1. Države članice Komisijo in druge države članice obvestijo o organih, pristojnih za ugotavljanje skladnosti tretjih oseb v skladu s to uredbo.

 

2. Komisija zagotovi, da je seznam organov, priglašenih v skladu z odstavkom 1, javno dostopen, vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili priglašeni. Komisija zagotovi redno posodabljanje navedenega seznama.

 

3. Države članice lahko priglasijo samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 6c.

 

4. Za organe za ugotavljanje skladnosti, ki imajo v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 ustrezen usklajen akreditacijski standard za ugotavljanje skladnosti na podlagi namenske sheme za ugotavljanje skladnosti, velja, da izpolnjujejo pogoje iz člena 6c.

 

5. Če priglasitveni organ ugotovi ali je obveščen, da priglašeni organ ne izpolnjuje več zahtev iz člena 6c ali da ne izpolnjuje svojih obveznosti, priglasitveni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali umakne priglasitev, odvisno od resnosti neizpolnjevanja navedenih zahtev ali obveznosti. Posledično o tem takoj ustrezno obvesti Komisijo in druge države članice.

 

6. V primeru omejitve, razveljavitve ali preklica priglasitve ali če je priglašeni organ prenehal z dejavnostjo, država članica, ki priglašuje, sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da gradiva in dokumente tega organa bodisi obdela drug priglašeni organ ali da so na zahtevo na voljo priglasitvenim organom.

Obrazložitev

Da bi pospešili zakonodajni postopek, predlog spremembe uvaja zamisel Nizozemske, o kateri se trenutno razpravlja v Svetu. Vložen je bil, da bi omogočil zgodnjo razpravo o predlogu in zavzetje ustreznega stališča.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6c

 

Zahteve v zvezi z organi za ugotavljanje skladnosti, ki želijo priglasitev

 

1. Organ za ocenjevanje skladnosti se ustanovi v skladu z nacionalnim pravom in je pravna oseba.

 

2. Organ za ugotavljanje skladnosti je organ tretje strani, neodvisen od uvoznika, ki ga ocenjuje, talilnice ali rafinerije, njihovih podružnic, pridobiteljev licenc, pogodbenikov, dobaviteljev in družb, ki sodelujejo pri ugotavljanju skladnosti.

 

Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, ki uvažajo, talijo ali rafinirajo minerale, ki se ocenjujejo, se lahko šteje kot takšen organ, če je zagotovljena njegova samostojnost in ni navzkrižja interesov.

 

3. Organi za ugotavljanje skladnosti, njihovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo biti uvoznik, talilnica ali rafinerija kositra, tantala in volframa ali njihovih rud ter zlata.

 

Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne sodelujejo neposredno pri trgovini ter taljenju in rafiniranju kositra, tantala in volframa, njihovih rud in zlata ter ne zastopajo strani, ki so vključene v te dejavnosti. Ne sodelujejo pri nobeni dejavnosti, ki bi lahko nasprotovala njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. To zlasti velja za svetovalne storitve.

 

Organi za ugotavljanje skladnosti zagotavljajo, da dejavnosti odvisnih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

 

5. Organi za ugotavljanje skladnosti in njihovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo strokovno neoporečnostjo in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, za katere so rezultati navedenih dejavnosti pomembni.

 

6. Organ za ugotavljanje skladnosti je sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so takšnemu organu dodeljene v členu 6d in za katere je bil priglašen, bodisi da navedene naloge izvede sam organ za ugotavljanje skladnosti bodisi da so izvedene v njegovem imenu in na njegovo odgovornost.

 

Organ za ugotavljanje skladnosti ima vedno in za vsak postopek ugotavljanja skladnosti, za katerega je priglašen, na razpolago potrebno:

 

(a) osebje s tehničnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;

 

(b) opise postopkov, v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost reprodukcije navedenih postopko;. vpeljano mora imeti ustrezno politiko in postopke, ki razlikujejo med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;

 

(c) postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih je ustrezno upoštevana velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, in njegova struktura, stopnja zahtevnosti tehnologija zadevnega proizvoda ter masovna ali serijska narava proizvodnega postopka.

 

Ima potrebna sredstva za ustrezno izvajanje tehničnih in upravnih nalog, povezanih z dejavnostmi ocenjevanja skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.

 

7. Osebje, pristojno za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti:

 

(a) dobro tehnično in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;

 

(b) zadovoljivo znanje o zahtevah glede ocenjevanj, ki jih izvaja, in ustrezna pooblastila za njihovo izvajanje;

 

(c) ima primerno znanje in razumevanje bistvenih zahtev o veljavnih usklajenih standardih ter o ustreznih določbah zakonodaje Unije o harmonizaciji in ustreznih izvedbenih predpisih;

 

(d) sposobnost za pripravo potrdil, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da je bilo ocenjevanje izvedeno.

 

8. Zagotovljena je nepristranskost organa za ocenjevanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja za ocenjevanje skladnosti.

 

Prejemki najvišjega vodstva in osebja organa za ocenjevanje skladnosti niso odvisni od števila opravljenih ocenjevanj skladnosti ali rezultatov navedenih ocenjevanj skladnosti.

 

9. Organ za ugotavljanje skladnosti sklene zavarovanje odgovornosti, razen če odgovornost prevzame država v skladu z nacionalnim pravom ali če je država članica sama neposredno odgovorna za ugotavljanje skladnosti.

 

10. Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog v skladu s členom 24 ali katero koli izvedbeno določbo nacionalne zakonodaje, razen pred pristojnimi organi države članice, v kateri izvaja svoje dejavnosti. Lastniške pravice so zaščitene.

Obrazložitev

Da bi pospešili zakonodajni postopek, predlog spremembe uvaja zamisel Nizozemske, o kateri se trenutno razpravlja v Svetu. Vložen je bil, da bi omogočil zgodnjo razpravo o predlogu in zavzetje ustreznega stališča.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6d

 

Obveznosti priglašenih organov za ugotavljanje skladnosti

 

1. Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti ugotavlja skladnost v skladu s shemo za ugotavljanje skladnosti, vzpostavljeno v skladu s členom 6a.

 

2. Če priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti ugotovi, da uvoznik ne izpolnjuje zahtev sheme za ugotavljanje skladnosti, od njega zahteva, naj sprejme ustrezne popravne ukrepe, in v tem primeru ne izda potrdila.

 

3. Kadar priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti med spremljanjem skladnosti po izdaji potrdila ugotovi, da proizvod ni več skladen z zahtevami iz sheme za ugotavljanje skladnosti, od uvoznika zahteva, da sprejme ustrezne popravne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali umakne potrdilo.

 

4. Če popravni ukrepi niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ za ocenjevanje skladnosti po potrebi omeji, začasno prekliče ali umakne vsa potrdila.

Obrazložitev

Da bi pospešili zakonodajni postopek, predlog spremembe uvaja zamisel Nizozemske, o kateri se trenutno razpravlja v Svetu. Vložen je bil, da bi omogočil zgodnjo razpravo o predlogu in zavzetje ustreznega stališča.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) revizije, ki jih neodvisna tretja stran izvede v skladu s členom 6 te uredbe.

(c) potrdilo, izdano na podlagi ugotavljanja skladnosti, ki ga tretja stran izvede v skladu s členom 6 te uredbe.

Obrazložitev

Da bi pospešili zakonodajni postopek, predlog spremembe uvaja zamisel Nizozemske, o kateri se trenutno razpravlja v Svetu. Vložen je bil, da bi omogočil zgodnjo razpravo o predlogu in zavzetje ustreznega stališča.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) revizije, ki jih neodvisna tretja stran izvede v zvezi s posameznimi odgovornimi talilnicami ali rafinerijami v njegovi oskrbovalni verigi v skladu s področjem uporabe, ciljem in načeli iz člena 6 uredbe;

(b) potrdila, ki jih neodvisni tretji organ za ugotavljanje skladnosti izda v zvezi s posameznimi odgovornimi talilnicami ali rafinerijami v njegovi oskrbovalni verigi v skladu s področjem uporabe, ciljem in načeli iz člena 6 uredbe;

Obrazložitev

Da bi pospešili zakonodajni postopek, predlog spremembe uvaja zamisel Nizozemske, o kateri se trenutno razpravlja v Svetu. Vložen je bil, da bi omogočil zgodnjo razpravo o predlogu in zavzetje ustreznega stališča.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Seznam odgovornih uvoznikov

 

1. Na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice v svojih poročilih iz člena 15, Komisija sprejme in javno objavi sklep, v katerem navede imena in naslove odgovornih uvoznikov mineralov s področja uporabe te uredbe.

 

2. Komisija sprejme seznam ob uporabi predloge iz Priloge Ia in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 13(2).

 

3. Komisija redno posodablja informacije, ki so vključene v seznam, ter jih objavlja, med drugim tudi na spletu. V primeru neustreznih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti odgovornih uvoznikov Komisija odstrani s seznama imena uvoznikov, ki jih države članice v skladu s členom 14(3) ne priznavajo več za odgovorne uvoznike.

Obrazložitev

Poročevalec želi povečati prepoznavnost prizadevanj družb, ki so sprejele zaveze na tem področju. S tem namenom želi, da Komisija sestavi seznam odgovornih uvoznikov na osnovi poročil o izvajanju uredbe, ki jih pripravijo države članice. Ta seznam lahko pomeni za družbe dodatno spodbudo za sodelovanje v sistemu, posledična pozitivna (medijska) pozornost pa lahko motivira konkurente, da storijo enako.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7b

 

Označba odgovornega evropskega uvoznika

 

1. Pristojni organi držav članic odgovornim uvoznikom podelijo označbo odgovornega evropskega uvoznika.

 

2. V primeru neupoštevanja določb iz te uredbe lahko pristojni organi držav članic odvzamejo ali začasno prekličejo označbo odgovornega evropskega uvoznika.

 

3. Grafične elemente označbe odgovornega evropskega uvoznika določi Komisija.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 7 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7c

 

Sektorske sheme

 

1. Med prehodnim obdobjem lahko zadevna sektorska združenja na Komisijo naslovijo vlogo, da se določeni sektorski shemi prizna enakovrednost z zahtevami te uredbe.

 

Tovrstna vloga se podpre z dokazili in informacijami.

 

2. Vloge iz odstavka 1 se lahko nanašajo le na sektorske sheme, ki ob začetku veljavnosti te uredbe že obstajajo.

 

3. Kadar Komisija na podlagi dokazil in informacij, zagotovljenih v skladu z odstavkom 1, ugotovi, da sektorska shema odgovornemu uvozniku, ki jo ustrezno izvaja, omogoča, da izpolnjuje obveznosti iz členov 4, 5, 6 in 7, prizna enakovrednost te sheme.

 

4. Zainteresirane strani Komisijo obvestijo o kakršnih koli spremembah ali posodobitvah sektorskih shem, ki jim je bila priznana enakovrednost v skladu z odstavkom 3.

 

5. Komisija prekliče priznanje enakovrednosti, če ugotovi, da spremembe ali posodobitve sektorske sheme ogrožajo sposobnost odgovornega uvoznika, da izpolnjuje obveznosti, določene v členih 4, 5, 6 in 7, ali če se ponavljajoči se ali pomembni primeri neizpolnjevanja obveznosti odgovornih uvoznikov nanašajo na pomanjkljivosti sheme.

 

6. Komisija vzpostavi in posodablja spletni register sektorskih shem, ki jim je bila priznana enakovrednost.

 

7. Odgovorni uvozniki mineralov in kovin, za katere je mogoče dokazati, da so bili pridobljeni izključno od strani, ki so potrjene v okviru sektorske sheme, ki ji je bila priznana enakovrednost, ali ki so sami potrjeni v okviru sektorske sheme, ki ji je bila priznana enakovrednost, so izvzeti iz revizije, ki jo izvede tretja stran. Potrdilo sektorske sheme se pošlje pristojnim organom.

Obrazložitev

Poročevalec se želi izogniti podvajanju revizij in zagotoviti usklajenost z obstoječimi sektorskimi shemami, saj priznava odgovorna prizadevanja sektorskih združenj. Zato želi oblikovati postopek za priznavanje enakovrednosti po preverjanju, ki ga opravi Komisija. Vključen je tudi postopek za preklic priznavanja. Poročevalec želi objaviti seznam na spletu, saj bi se s tem povečala učinkovitost odgovornih uvoznikov. Prav tako želi, da bi bili odgovorni uvozniki, ki izvirajo iz sektorske sheme, za katero je bila priznana enakovrednost, izvzeti iz revizije, ki jo opravi tretja stran.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 7 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7d

 

Obveznosti potrebne skrbnosti, ki se uporabljajo za talilnice in rafinerije

 

1. Talilnice in rafinerije s sedežem v Uniji, ki predelujejo in uvažajo minerale in njihove koncentrate, so zavezane uporabljati sistem Unije za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi ali sistem potrebne skrbnosti, ki ga Komisija priznava kot enakovrednega.

 

2. Pristojni organi držav članic zagotovijo, da talilnice in rafinerije ustrezno uporabljajo evropski sistem potrebne skrbnosti. Če talilnica ali rafinerija ne izpolnjuje teh obveznosti, jo organi obvestijo ter od nje zahtevajo popravne ukrepe, s katerimi bi ponovno izpolnjevala zahteve evropskega sistema potrebne skrbnosti. Če talilnica ali rafinerija tudi zatem stalno krši obveznosti, pristojni organi držav članic izrečejo kazen zaradi kršitve te uredbe. Kazni se prenehajo izvajati, ko talilnica ali rafinerija ponovno izpolnjuje določbe te uredbe.

Obrazložitev

Evropske talilnice in rafinerije so osrednji akterji v oskrbovalni verigi, saj so vključene v fazo predelave mineralov. Zato so v boljšem položaju za zbiranje, sporočanje in preverjanje informacij o izvoru mineralov in različnih operaterjih, odgovornih zanje. Skladnost z uredbo bi morala biti zato za talilnice in rafinerije obvezna.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Na podlagi informacij, ki jih države članice predložijo v svojih poročilih, kot je določeno v členu 15, Komisija sprejme in javno objavi sklep, v katerem navede imena in naslove odgovornih talilnic in rafinerij mineralov iz področja uporabe te uredbe.

1. Na podlagi informacij, ki jih države članice predložijo v svojih poročilih, kot je določeno v členu 15, Komisija sprejme in javno objavi sklep, v katerem navede imena in naslove odgovornih talilnic in rafinerij.

Obrazložitev

Seznam v dokumentu Komisije je opredeljen kot seznam vseh talilnic in rafinerij v oskrbovalni verigi odgovornega uvoznika, ne glede na to, ali te talilnice in rafinerije v EU ali zunaj nje izpolnjujejo standarde smernic OECD. Da bi bil seznam resnična spodbuda, bi morale na primer javno poročati o svoji potrebni skrbnosti in dati na razpolago svoje revizije v skladu s smernicami OECD. Ta sistem bi moral biti odprt tudi za talilnice/rafinerije, ki trenutno niso del oskrbovalne verige evropskih družb.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija na seznamu iz odstavka 1 opredeli odgovorne talilnice in rafinerije, ki vsaj delno pridobivajo z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem.

2. Komisija na seznamu iz odstavka 1 opredeli odgovorne talilnice in rafinerije, ki vsaj delno pridobivajo z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Seznam se pripravi ob upoštevanju že veljavne enakovredne sektorske, vladne ali druge sheme potrebne skrbnosti, ki zajema minerale in kovine s področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija sprejme seznam v skladu s predlogo iz Priloge II in regulativnim postopkom iz člena 13(2). Pri tem se posvetuje s sekretariatom OECD.

3. Komisija sprejme seznam ob uporabi predloge iz Priloge II in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 13(2). Pri tem se posvetuje s sekretariatom OECD.

Obrazložitev

Poročevalec je spremenil ubeseditev postopka v odboru ter uporabil prave predloge in člen 9(2) uskladil s členom 13(2), v katerem je predlagan svetovalni postopek.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija redno posodablja informacije, ki so vključene v seznam. Komisija s seznama odstrani imena talilnic in rafinerij, ki jih države članice v skladu s členom 14(3) ne priznavajo več kot odgovorne uvoznike, ali imena talilnic in rafinerij v oskrbovalni verigi uvoznikov, ki niso več priznane kot odgovorni uvozniki.

4. Komisija redno posodablja informacije, ki so vključene v seznam, ter jih objavlja, med drugim tudi na spletu. Komisija s seznama odstrani imena talilnic in rafinerij, ki jih države članice v skladu s členom 14(3) ne priznavajo več kot odgovorne uvoznike, ali imena talilnic in rafinerij v oskrbovalni verigi uvoznikov, ki niso več priznane kot odgovorni uvozniki.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija sklene, da bo objavila, med drugim tudi na spletu, seznam pristojnih organov v skladu s predlogo iz Priloge II in regulativnim postopkom iz odstavka 2 člena 13. Komisija seznam redno posodablja.

2. Komisija sklene, da bo objavila, med drugim tudi na spletu, seznam pristojnih organov ob uporabi predloge iz Priloge II in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 13(2). Komisija seznam redno posodablja.

Obrazložitev

Poročevalec je spremenil ubeseditev postopka v odboru ter uporabil prave predloge in člen 9(2) uskladil s členom 13(2), v katerem je predlagan svetovalni postopek.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pregledi iz odstavka 1 se izvedejo na podlagi pristopa, ki temelji na tveganju. Poleg tega se pregledi lahko izvedejo, ko ima pristojni organ na voljo potrebne informacije, vključno s tistimi na podlagi utemeljenih pomislekov tretjih strani, o upoštevanju te uredbe s strani odgovornega uvoznika.

2. Pregledi iz odstavka 1 se izvedejo na podlagi pristopa, ki temelji na tveganju. Poleg tega se pregledi izvedejo, ko ima pristojni organ na voljo potrebne informacije, vključno s tistimi na podlagi utemeljenih pomislekov tretjih strani, o upoštevanju te uredbe s strani odgovornega uvoznika.

Obrazložitev

Poročevalec želi zagotoviti, da pristojni organ države članice ne zlorablja diskrecijske pravice in izvede preglede, kadar ima na voljo potrebne utemeljene trditve. Poročevalec želi zato zamenjati „se pregledi lahko izvedejo“ s „se pregledi izvedejo“.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Oblikovanje evropskega certifikata odgovornosti v obliki označbe za družbe, ki delujejo v spodnjem delu oskrbovalne verige z minerali

 

1. Družbam, ki delujejo v spodnjem delu oskrbovalne verige in upoštevajo ukrepe potrebne skrbnosti na podlagi smernic OECD o potrebni skrbnosti ali enakovredne sheme za potrebno skrbnost, ki jo priznava ta uredba, se lahko podeli evropski certifikat odgovornosti;

 

2. Družbe s sedežem v Uniji, ki delujejo v spodnjem delu oskrbovalne verige z minerali in želijo prejeti certifikat, se lahko prijavijo pri pristojnih organih držav članic in podrobno navedejo ukrepe za potrebno skrbnost, ki so jih sprejeli.

 

3. Pristojni organi držav članic lahko na podlagi meril, ki jih je določila Komisija, podelijo certifikat družbam s sedežem v Uniji, ki delujejo v spodnjem delu oskrbovalne verige z minerali. Sektorske sheme se lahko priznajo kot enakovredne zahtevam iz te uredbe.

 

 

4. Grafične elemente označbe evropskega certifikata odgovornosti določi Komisija.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

 

Da bi zagotovila jasnost, gotovost in skladnost med gospodarskimi subjekti, zlasti MSP, Komisija v posvetovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje in OECD za podjetja pripravi nezavezujoče smernice v obliki priročnika, v njih pa razloži, kako bi bilo najbolje uveljavljati merila za področja, ki bi utegnila soditi na področju uporabe te uredbe. Priročnik temelji na opredelitvi območij, prizadetih zaradi konflikta, in območij z visokim tveganjem, kakor so opredeljena v členu 2(e) te uredbe, in upošteva smernice OECD o potrebni skrbnosti na tem področju.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.

črtano

Obrazložitev

Poročevalec meni, da vključitev določbe o nepridobitvi mnenja v to poročilo ni utemeljena, zato predlaga, da se drugi del člena 13(2) črta.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Obrazložitev

Da bi pospešili zakonodajni postopek, predlog spremembe uvaja zamisel Nizozemske, o kateri se trenutno razpravlja v Svetu. Vložen je bil, da bi omogočil zgodnjo razpravo o predlogu in zavzetje ustreznega stališča.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe in potem vsakih šest let Komisija pregleda delovanje in učinkovitost te uredbe, vključno s spodbujanjem in stroški odgovornega pridobivanja mineralov iz njenega področja uporabe z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Komisija poročilo o pregledu predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

3. Dve leti po začetku uporabe te uredbe in potem vsaka tri leta Komisija pregleda delovanje in učinkovitost te uredbe ter najnovejši vpliv sheme v EU in na kraju samem, vključno s spodbujanjem in stroški odgovornega pridobivanja mineralov z njenega področja uporabe z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Komisija poročilo o pregledu predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

 

Komisija s postopkom pregleda:

 

– oceni, ali je smiselno, da podjetja iz spodnjega dela oskrbovalne verige po svojih najboljših močeh opredelijo in revidirajo postopek potrebne skrbnosti talilnic in rafinerij v svoji oskrbovalni verigi ter ocenijo, ali te izpolnjujejo merila potrebne skrbnosti iz smernic OECD o potrebni skrbnosti;

 

– analizira, ali je mogoče na podlagi ustrezne ocene učinka na področje uporabe te uredbe dodati nove minerale in kovine, ter preuči, kje v potrebni skrbnosti v sklopu oskrbovalne verige je mogoče najti dovolj izkušenj in strokovnega znanja za posamezni mineral ali kovino.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Spremljevalni ukrepi

 

1. Komisija v prehodnem obdobju po potrebi predloži zakonodajni predlog, s katerim v skladu s skupnim sporočilom Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Odgovorno pridobivanje mineralov z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: za celostni pristop EU” (JOIN(2014)8) uvede spremljevalne ukrepe, da bi povečala učinkovitost te uredbe.

 

Spremljevalni ukrepi za zagotavljanje celostnega pristopa EU do odgovornega pridobivanja zajemajo:

 

(a) podporo družbam, ki izvajajo odgovorno pridobivanje, v obliki spodbud, tehnične pomoči in smernic za podjetja, pri čemer se upoštevajo razmere malih in srednjih podjetij ter njihov položaj v oskrbovalni verigi, da se olajša izpolnjevanje zahtev iz te uredbe;

 

(b) stalen dialog o politiki s tretjimi državami in drugimi deležniki, vključno z možnostjo harmonizacije z nacionalnimi in regionalnimi sistemi potrjevanja ter sodelovanja z javno-zasebnimi pobudami;

 

(c) stalno, usmerjeno razvojno sodelovanje s tretjimi državami, zlasti pomoč za trženje nekonfliktnih mineralov in izboljšanje položaja lokalnih podjetij, da bi lahko spoštovala to uredbo;

 

(d) tesno sodelovanje z državami članicami za predložitev dopolnilnih pobud na področju obveščanja potrošnikov, vlagateljev in strank ter dodatne spodbude za odgovorno poslovno ravnanje in klavzule o uspešnosti v pogodbah o javnih naročilih, ki jih podpišejo nacionalni organi v skladu s pogoji iz Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

 

 

2. Komisija predstavi letno poročilo o uspešnosti spremljevalnih ukrepov, ki se izvajajo v skladu z odstavkom 1, ter o njihovem vplivu in učinkovitosti.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta uredba se uporablja od …*

 

___________________________

 

*UL: Prosimo, vstavite datum: dve leti po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je 5. marca 2014 predstavila zakonodajni predlog, katerega namen je dodatno otežiti oboroženim skupinam na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z visokim tveganjem financiranje njihovih aktivnosti prek izkopavanja mineralov in trgovanja z njimi. Osrednji namen tega pristopa je olajšati družbam odgovorno pridobivanje kositra, tantala, volframa in zlata ter spodbujati zakonite trgovinske poti.

Zgodovinsko ozadje

Predlog je prispevek EU k mednarodnim prizadevanjem za odpravo težav v državah, ki so bogate z viri, a so podvržene oboroženim sporom, kot je območje afriških Velikih jezer, ter tudi izhaja iz spoznanj, pridobljenih pri teh prizadevanjih. Leta 2011 oziroma 2010 sta bila sprejeta dva najbolj znana ukrepa: smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (v nadaljnjem besedilu: smernice OECD o potrebni skrbnosti) in oddelek 1502 ameriškega Zakona o Dodd-Frankovi reformi Wall Streeta in varstvu potrošnikov.

Vsebina

Komisija predlaga osnutek uredbe, tudi kot odgovor na resolucije Parlamenta, ki vzpostavlja sistem EU za samopotrjevanje uvoznikov kositra, tantala, volframa in zlata, ki se odločijo, da bodo odgovorno uvažali v Unijo. Samopotrjevanje od uvoznikov teh kovin in njihovih rud iz EU zahteva, da izvajajo „potrebno skrbnost“ – tj. da se izogibajo povzročanju škode na terenu – s spremljanjem in upravljanjem svojih nakupov in prodaje v skladu s petimi koraki smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o potrebni skrbnosti. Uredba daje uvoznikom iz EU priložnost za okrepitev obstoječih prizadevanj za zagotavljanje neoporečnih oskrbovalnih verig pri zakonitem trgovanju z gospodarskimi subjekti na območjih, prizadetih zaradi konfliktov. Ker želi povečati javno odgovornost talilnic in rafinerij, okrepiti preglednost oskrbovalnih verig in olajšati odgovorno pridobivanje mineralov, si EU prizadeva, da bi vsako leto objavila seznam evropskih in globalnih „odgovornih talilnic in rafinerij“. EU je z več kot 400 uvozniki tovrstnih rud in kovin eden največjih trgov za kositer, tantal, volfram in zlato.

Podpora predlogu Komisije

Poročevalec na splošno podpira predlog uredbe, ki ga je pripravila Komisija. Predlog se osredotoča na najbolj učinkovit člen oskrbovalne verige EU za te minerale, tj. talilnice in rafinerije mineralov, da bi olajšal pretok informacij o potrebni skrbnosti do končnih uporabnikov. Talilnice in rafinerije so zadnja točka, ne kateri je še mogoče ugotoviti izvor mineralov. Kakršne koli informacije, ki jih talilnice in rafinerije lahko pridobijo o svojih dobaviteljih, so pomembne za potrebno skrbnost. Predlog Komisije omogoča podjetjem EU, da bolje izpolnjuje zahteve Dodd-Frankove reforme.

Poročevalec se tudi strinja, da bi moral ta sistem EU (tako kot smernice OECD) veljati za vsa območja, prizadeta zaradi konfliktov, in območja z visokim tveganjem. Za razliko od ameriškega Zakona o Dodd-Frankovi reformi, ki se trenutno osredotoča samo na območja afriških Velikih jezer, EU želi, da se družbe po vsem svetu izogibajo povzročanju škode. Poročevalec meni, da EU ne bi smela sestaviti seznama območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem, temveč bi morala v priročniku družbam raje zagotoviti orodja, ki jih potrebujejo za izvajanje potrebne skrbnosti.

Poročevalec podpira prostovoljni pristop, ki se odraža v predlogu Komisije. Poročevalec meni, da bi moral tržni pritisk na majhnem preglednem trgu uvoznikov ter talilnic in rafinerij sprožiti visoko stopnjo sodelovanja. Poročevalec pozdravlja spremljevalne ukrepe za spodbujanje visoke stopnje sodelovanja, ki so predvideni v spremnem sporočilu[1], in upa, da bo te ukrepe ne le mogoče izvajati vzporedno z uredbo, temveč da bo o njihovem izvajanju obveščen tudi Parlament.

Poročevalec poleg tega meni, da odločitev za prostovoljni pristop omogoča EU učinkovitejše sodelovanje s shemami za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, ki so jih razvila poslovna združevanja, ki so v skladu s smernicami OECD določila globalne standarde na svojih področjih delovanja.

Odgovorni uvozniki lahko pridobivajo surovine zgolj v talilnicah/rafinerijah, v katerih je tretja stran izvedla revizijo. S pomočjo teh revizij bo sistem EU omogočal dober vpogled v dobavitelje in rudnike. Postopno povečevanje števila revidiranih talilnic bo omogočilo prilagoditev sektorja na pravila brez pretresov pri oskrbi.

Prostovoljni pristop bo zanimiv za napredne odgovorne družbe, ki želijo pristopiti. Ta skupina se bo zaradi konkurenčnih pritiskov na trgu postopoma povečevala. Družbe se lahko odločijo za pridružitev v lastnem ritmu. Odločitev za pridružitev je mogoče dobro pripraviti ter tako omejiti stroške in posledice.

Poročevalec želi sodelovati z odgovornimi podjetji, da bi se izognili začasnim primanjkljajem v ponudbi in zmanjševanju gospodarske dejavnosti na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, ter spodbujali zakonito trgovanje.

Direktiva o nefinančnem poročanju

Poročevalec spodbuja uporabo obstoječih orodij za spodbujanje poročanja o potrebni skrbnosti v oskrbovalni verigi pri trgovanju z minerali. Direktiva o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin od velikih podjetij z več kot 500 zaposlenimi zahteva razkritje informacij o njihovi politiki na področju človekovih pravic, protikorupcijski politiki in politiki potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. Direktiva nalaga Komisiji, da leta 2016 pripravi smernice za lažje razkrivanje teh informacij po začetku veljavnosti leta 2017. Poročevalec bo pomagal prepričati Komisijo, da v te smernice vključi tudi kazalnike uspešnosti glede obveznosti razkritja v zvezi s trgovanjem z minerali, za katere velja ta uredba. Težave, povezane z vpletenostjo družb v takšno trgovanje s konfliktnimi minerali, ki lahko s stranskimi učinki krepi spore, so preveč pomembne, da jih v tem kontekstu ne bi upoštevali. Ko se bo Komisija zavezala temu, bodo obveznosti poročanja, kot so predvidene v smernicah OECD, veljale tudi za velike družbe v EU.

Mala in srednja podjetja

Poročevalec meni, da bi morala imeti MSP možnost, da sodelujejo v sistemu EU, če želijo biti del skupine naprednih, vendar jih k temu ne želi prisiliti. Poročevalec meni, da ima tudi v tem smislu Komisija prav, ko se je odločila za prostovoljni pristop. Z ustreznimi spodbudami in pomočjo, kot jih predvidevajo spremljevalni ukrepi, bi lahko MSP prepričali, da sodelujejo prostovoljno in skladno s svojo poslovno logiko.

Povečevanje učinkovitosti uredbe

Poročevalec predlaga dodatne spremembe, s katerimi želi povečati učinkovitost uredbe. Da bi se izognili kaznovanju okolju prijaznih gospodarskih subjektov, je po mnenju poročevalca pravilno, da se upoštevajo smernice OECD in se izključijo kovine, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da so reciklirane To odraža tako modrost smernic OECD kot tudi potrebno skrbnost, ki bo nenehno potrebna, če želimo ustaviti zlorabe.

Številni sistemi potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi že obstajajo. Poročevalec se želi izogniti dvojnim revizijam. Prostovoljni sistem bi moral biti karseda uspešen in učinkovit. Komisija bi morala razviti ustrezna orodja za ocenjevanje delovanja drugih sistemov potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. Razviti bi bilo treba jasna merila, ob upoštevanju katerih bi se določilo, kateri od teh sistemov se priznajo.

Poročevalec podpira pregled po treh letih kot pomemben sestavni del ustvarjanja čim uspešnejšega sistema. Točen čas pregleda bo vsekakor odvisen od tega, kdaj bo sistem začel delovati. Preteči morata dva letna cikla, preden je smiselno opraviti pregled.

Povečanje sodelovanja v sistemu z ustreznimi spodbudami

Poročevalec želi, da bi bila podjetja, ki ravnajo pravilno, čim bolj prepoznavna. Seznam talilnic bi moral vključevati stolpec z mineralom ter omogočati razvrščanje talilnic/rafinerij glede na mineral, da bi lahko uvozniki in drugi zlahka iskali po dokumentu.

Podobno želi poročevalec vzpostaviti tudi seznam odgovornih uvoznikov. Uvozniki, ki se odločijo, da se bodo dodatno potrudili, bi morali biti za to nagrajeni in imeti priložnost, da na ta račun izboljšajo svojo javno podobo. S seznamom odgovornih uvoznikov se ta cilj lahko doseže.

Poročevalec meni, da je sodelovanje uvoznikov in talilnic/rafinerij ključnega pomena za uspešnost te uredbe. S pomočjo spremljevalnih ukrepov, kot so spodbude za MSP, se bo število sodelujočih uvoznikov še povečalo, zaradi česar bo sistem še boljši.

Poročevalec prav tako želi, da se opredelitev uvoznikov razširi in omogoči tudi trgovcem, da se samopotrdijo in sodelujejo v novem sistemu.

Udeležba Parlamenta in postopek v odboru

Poročevalec se zaveda, da bo veliko praktičnih težav obravnavanih v okviru priročnikov in smernic. Poročevalec želi s kolegi v Parlamentu razpravljati o tem, kako najti pravo ravnovesje glede prilagodljivosti delovanja pri izvajanju in kako lahko zakonodajalec še na druge načine ustrezno sodeluje pri pomembnih praktičnih vprašanjih, kot je pogostost zahtevanih revizij.

Poleg tega želi poročevalec predlagati nekaj sprememb glede postopka v odboru. Če uredba dejansko ne bo dodelila Komisiji nikakršne diskrecijske pravice in bo od nje zahtevala le izvajanje, so primerni izvedbeni akti. Če pa se med zakonodajnim postopkom narava tega odnosa spremeni in Komisija zaradi predlogov sprememb dobi več diskrecijskih pooblastil, bi lahko bili primernejši delegirani akti.

Poročevalec želi že na tej točki zavrniti zastarel regulativni postopek in ga zamenjati s svetovalnim postopkom, kot ga predvideva Komisija v členu 13(2). Poročevalec se poleg tega ne strinja z vključitvijo določbe o nepridobitvi mnenja.

  • [1]  Skupno sporočilo „Odgovorno pridobivanje mineralov z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: za celostni pristop EU“ z dne 5. marca 2014, (JOIN (2014) 8)

MNENJE Odbora za razvoj (23.3.2015)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem
(COM(2014)0111 – C8‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Pripravljavec mnenja: Bogdan Brunon Wenta

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja v celoti podpira osrednji cilj tega zakonodajnega predloga, torej prekinitev povezave med konflikti in nezakonitim izkoriščanjem mineralov. Prekinitev te povezave je namreč bistvenega pomena, saj t.i. konfliktni minerali ovirajo prizadevanja vlad za vključujoč družbeno-gospodarski razvoj, dobro upravljanje, načela pravne države in varstvo človekovih pravic.

Ministrski svet OECD je 25. maja 2011 sprejel smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Njihov cilj je pomagati podjetjem, da bodo spoštovala človekove pravice in da s svojimi praksami pridobivanja ne bodo prispevala h konfliktom. Smernice OECD so priznane kot prostovoljni mednarodni okvir za ukrepe potrebne skrbnosti, ki jih sprejmejo podjetja, ki morajo v skladu z oddelkom 1502 ameriškega zakona o Dodd-Frankovi reformi vložiti poročilo o konfliktnih mineralih. Poleg tega so jih podprli Združeni narodi, v izjavi iz Lusake, ki jo je na mednarodni konferenci o območju Velikih jezer podpisalo 11 predsednikov držav, pa je zapisano, da bodo postopki in standardi smernic OECD vključeni v šest orodij regionalne pobude proti nezakonitemu izkoriščanju naravnih virov. Kljub vsesplošni podpori je ta prostovoljni okvir sprejelo le malo podjetij (12 %).

Trenutni predlog Komisije je osnovan tako, da ne povzroča nobene škode, vendar obstaja tveganje, da tudi koristil ne bo. Pripravljavec mnenja meni, da bi morala Evropska unija pri tem vprašanju prevzeti vodilno vlogo ter oblikovati obvezen mehanizem samopotrjevanja za rafinerije in uvoznike kositra, tantala in volframa, njihovih rud in zlata z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Tak pristop bi bil v skladu z možnostjo IV, obravnavano v oceni učinka Komisije.

Predloga uredbe ni mogoče obravnavati zgolj kot samozadostnega instrumenta trgovinske politike, pač pa je treba nanj gledati s širšega mednarodnega vidika in z vidika razvojnega sodelovanja. Če želimo zagotoviti učinkovitost izvajanja, je treba vzporedno s to uredbo uveljaviti tudi spremljevalne ukrepe, navedene v skupnem sporočilu z naslovom "Odgovorno pridobivanje mineralov z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: za celostni pristop EU" (JOIN(2014)8).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Naravni viri mineralov na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, ali območjih z visokim tveganjem so lahko kljub svojemu velikemu potencialu za razvoj razlog za spor, kadar prihodki, povezani z njimi, podpirajo izbruh ali nadaljevanje nasilnih konfliktov ter s tem izpodbijajo nacionalna prizadevanja za razvoj, dobro upravljanje in pravno državo. Na teh območjih je razbitje povezave med konflikti in nezakonitim izkoriščanjem mineralov ključna za mir in stabilnost.

(1) Naravni viri mineralov na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, ali območjih z visokim tveganjem so kljub svojemu velikemu potencialu za razvoj, če se z njimi upravlja trajnostno, razlog za spor in prihodki, povezani z njimi, podpirajo izbruh ali nadaljevanje nasilnih konfliktov ter s tem izpodbijajo nacionalna prizadevanja za razvoj, dobro upravljanje in pravno državo. Na teh območjih je razbitje povezave med konflikti in nezakonitim izkoriščanjem mineralov ključna za mir in stabilnost.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1 a) Zlorabe človekovih pravic v ekstraktivnih dejavnostih so pogoste in lahko vključujejo delo otrok, spolno nasilje, izginotja ljudi, prisilno preseljevanje ter uničevanje obrednih ali kulturno pomembnih krajev.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Evropski parlament je 7. oktobra 2010 sprejel resolucijo, v kateri je pozval Unijo, da izdaja zakonodajne akte v skladu s pravom ZDA o „konfliktnih mineralih“ oziroma oddelkom 1502 Zakona o Dodd-Frankovi reformi Wall Streeta in varstvu potrošnikov, Komisija pa je v svojih sporočilih leta 20119 in 201210 izrazila, da namerava proučiti načine za izboljšanje preglednosti v oskrbovalni verigi, vključno z vidiki potrebne skrbnosti. V slednjem sporočilu in v skladu s svojo zavezo z ministrskega sveta OECD maja 2011 se je Komisija poleg tega zavzela za večjo podporo smernic OECD za mednarodna podjetja in smernic OECD o potrebni skrbnosti ter njihovo uporabo, tudi zunaj članstva OECD.

(7) Evropski parlament je v svojih resolucijah s 7. oktobra 20108a, 8. marca 20118b, 5. julija 20118c in 26. februarja 20148d pozval Unijo, da izdaja zakonodajne akte v skladu s pravom ZDA o „konfliktnih mineralih“ oziroma oddelkom 1502 Zakona o Dodd-Frankovi reformi Wall Streeta in varstvu potrošnikov; Komisija pa je v svojih sporočilih leta 20119 in 201210 izrazila, da namerava proučiti načine za izboljšanje preglednosti v oskrbovalni verigi, vključno z vidiki potrebne skrbnosti. V slednjem sporočilu in v skladu s svojo zavezo z ministrskega sveta OECD maja 2011 se je Komisija poleg tega zavzela za večjo podporo smernic OECD za mednarodna podjetja in smernic OECD o potrebni skrbnosti ter njihovo uporabo, tudi zunaj članstva OECD.

__________________

__________________

 

8a Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. oktobra 2010 o neuspešnem varstvu človekovih pravic in sodstva v Demokratični republiki Kongo.

 

8b Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. marca 2011 o obdavčenju in razvoju – sodelovanje z državami v razvoju pri spodbujanju dobrega upravljanja v davčnih zadevah.

 

8c Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2011 o povečanju vpliva razvojne politike EU.

 

8d Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2014 o spodbujanju razvoja z odgovornimi poslovnimi praksami, vključno z vlogo ekstraktivne industrije v državah v razvoju.

9 Blagovne borze in področje surovin, COM(2011) 25 final.

9 Blagovne borze in področje surovin, COM(2011) 25 final.

10 Trgovina, rast in razvoj, COM(2012) 22 final.

10 Trgovina, rast in razvoj, COM(2012) 22 final.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) V okviru te uredbe je potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi reden, proaktiven in reaktiven postopek, s katerim nosilci dejavnosti spremljajo in upravljajo svoje nakupe in prodajo, da bi zagotovili, da z njimi ne prispevajo h konfliktom in negativnim učinkom.

(9) V okviru te uredbe in v skladu s smernicami OECD o potrebni skrbnosti je potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi reden, proaktiven in reaktiven postopek, s katerim nosilci dejavnosti spremljajo in upravljajo svoje nakupe in prodajo v spodnjem in zgornjem delu oskrbovalne verige, da bi zagotovili spoštovanje človekovih pravic in da ne prispevajo h konfliktom in negativnim učinkom, tako neposredno v rudarskih dejavnostih kot posredno v širših skupnostih.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Družbe iz Unije so prek javnega posvetovanja izrazile interes za odgovorno pridobivanje mineralov in poročale o sedanjih industrijskih shemah, katerih namen so doseganje zastavljenih ciljev družbene odgovornosti gospodarskih družb ter sledenje zahtevam strank in varnosti oskrbe. Družbe iz Unije pa so poročale tudi o neštetih težavah pri izvajanju potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, saj dolge in kompleksne globalne oskrbovalne verige vključujejo veliko število gospodarskih subjektov, katerih ozaveščenost pogosto ni dovolj dobra ali pa so etično neobremenjeni. Komisija bi morala spremljati stroške odgovornega pridobivanja in njihov potencialni učinek na konkurenčnost, predvsem na MSP.

(12) Družbe iz Unije so prek javnega posvetovanja izrazile interes za odgovorno pridobivanje mineralov in poročale o sedanjih industrijskih shemah, katerih namen so doseganje zastavljenih ciljev družbene odgovornosti gospodarskih družb ter sledenje zahtevam strank in varnosti oskrbe. V skladu s smernicami OECD o potrebni skrbnosti se priznava, da potrebna skrbnost na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z visokim tveganjem v praksi predstavlja izzive, zato je pri njenem izvajanju potrebna prožnost. Narava in obseg potrebne skrbnosti, ki je primerna za razmere posameznega podjetja, sta odvisna od številnih dejavnikov, vključno z velikostjo podjetja in njegovim položajem v oskrbovalni verigi, pri čemer se v celoti upoštevajo izzivi, s katerimi se soočajo MSP.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Talilnice in rafinerije so pomembna točka v globalnih verigah oskrbovanja z minerali, saj so običajno zadnji, pri katerih se lahko učinkovito zagotovi potrebna skrbnost z zbiranjem, razkrivanjem in preverjanjem informacij o poreklu minerala in nadzorni verigi. Po tej fazi predelave naj običajno ne bi bilo več mogoče izslediti porekla mineralov. Seznam odgovornih talilnic in rafinerij, ki ga izda Unija, bi tako lahko zagotovil preglednost in zanesljivost družb iz spodnjega dela oskrbovalne verige v zvezi s praksami potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi.

(13) Uvozniki so pomembna točka v globalnih verigah oskrbovanja z minerali in kovinami, saj so običajno v boljšem položaju za zbiranje, razkrivanje in preverjanje informacij o poreklu mineralov in kovin ter nadzorni verigi. Seznam odgovornih uvoznikov, ki ga izda Unija, bi tako lahko zagotovil preglednost in zanesljivost za podjetja, ki morajo – glede na njihov položaj v oskrbovalni verigitudi sama upoštevati prakse potrebne skrbnosti, kot so opredeljene v tej uredbi in smernicah OECD o potrebni skrbnosti.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Pristojni organi države članice so odgovorni za zagotovitev enotne skladnosti samopotrjevanja odgovornih uvoznikov z izvajanjem ustreznih naknadnih pregledov, s katerimi se preveri, ali samopotrjeni odgovorni uvozniki mineralov in/ali kovin iz področja uporabe Uredbe upoštevajo obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. Evidence takih pregledov bi se morale hraniti vsaj pet let. Države članice so odgovorne za določitev pravil, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe.

(14) Pristojni organi države članice so odgovorni za zagotovitev enotne skladnosti potrjevanja odgovornih uvoznikov z izvajanjem ustreznih naknadnih pregledov, s katerimi se preveri, ali potrjeni odgovorni uvozniki mineralov in/ali kovin iz področja uporabe Uredbe upoštevajo obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. Evidence takih pregledov bi se morale hraniti vsaj pet let. Komisija bi morala biti odgovorna za določitev pravil, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in o teh pravilih obvestiti države članice.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Za zagotovitev ustreznega izvajanja te uredbe bi bilo treba izvedbena pooblastila podeliti Komisiji. Izvedbena pooblastila v zvezi s seznamom odgovornih talilnic in rafinerij ter seznamom pristojnih organov držav članic bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/201111.

(15) Za zagotovitev ustreznega izvajanja te uredbe bi bilo treba izvedbena pooblastila podeliti Komisiji. Izvedbena pooblastila v zvezi s seznamom odgovornih uvoznikov ter seznamom pristojnih organov držav članic bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/201111.

__________________

_______________

11 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

11 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Za zagotavljanje učinkovitosti te uredbe s stalnim prepoznavanjem mineralov in kovin, katerih pridobivanje se uporablja za financiranje oboroženih skupin in varnostnih sil na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z visokim tveganjem, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije po potrebi sprejme akte v zvezi s spremembami seznama mineralov in kovin iz Priloge I. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Komisija bi morala Svetu in Evropskemu parlamentu redno poročati o učinkih sheme. Najpozneje tri leta po začetku veljavnosti in potem vsakih šest let bi morala Komisija pregledati delovanje in učinkovitost te uredbe, vključno s spodbujanjem odgovornega pridobivanja mineralov iz njenega področja uporabe z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Poročilom se po potrebi lahko priložijo ustrezni zakonodajni predlogi, ki lahko vključujejo obvezne ukrepe –

(16) Komisija bi morala Svetu in Evropskemu parlamentu redno poročati o učinkih sheme. Najpozneje tri leta po začetku veljavnosti in potem vsakih šest let bi morala Komisija pregledati delovanje in učinkovitost te uredbe, vključno s spodbujanjem odgovornega pridobivanja mineralov in kovin iz njenega področja uporabe z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Poročilom se po potrebi lahko priložijo ustrezni zakonodajni predlogi –

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, katerega cilj je omejiti možnosti za trgovanje oboroženih skupin in varnostnih sil12 s kositrom, tantalom in volframom, njihovimi rudami ter zlatom. Oblikovana je tako, da zagotavlja preglednost in zanesljivost praks oskrbe, ki jo izvajajo uvozniki, talilnice in rafinerije, ki pridobivajo na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z visokim tveganjem.

1. Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, ki je obvezen, da se izkorenini trgovanje oboroženih skupin in varnostnih sil12 z minerali in kovinami. Oblikovana je tako, da zagotavlja preglednost in zanesljivost oskrbovalne verige z minerali in kovinami, zlasti talilnic in rafinerij, ki te pridobivajo na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z visokim tveganjem.

__________________

 

„Oborožene skupine in varnostne sile“, kot so opredeljene v Prilogi II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: druga izdaja, OECD Publishing (OECD (2013)), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi za uvoznike Unije, ki se odločijo, da se bodo samopotrdili kot odgovorni uvozniki mineralov ali kovin, ki vsebujejo kositer, tantal, volfram in zlato ali so zgrajeni iz njih, kot je določeno v Prilogi I.

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi za vse uvoznike Unije, ki pridobivajo minerale in kovine iz področja uporabe te uredbe, v skladu s smernicami OECD o potrebni skrbnosti. Zasnovana je tako, da zagotavlja preglednost in sledljivost kar zadeva njihove prakse pridobivanja na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z visokim tveganjem, da se kar najbolj zmanjšajo ali preprečijo nasilni konflikti in kršitve človekovih pravic z omejevanjem možnosti oboroženih skupin in varnostnih sil, da bi trgovale s temi minerali in kovinami.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Ta uredba se uporablja za vsa podjetja na vseh točkah oskrbovalne verige z minerali in kovinami, ki utegnejo zagotavljati oskrbo z minerali ali kovinami z območij, prizadetih zaradi konfliktov, ali območij z visokim tveganjem ali te minerale ali kovine uporabljati.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Da se prepreči nenamerno izkrivljanje trga, se v tej uredbi ločuje med vlogami podjetij iz zgornjega dela in tistimi iz spodnjega dela oskrbovalne verige. Izvajanje potrebne skrbnosti mora biti prilagojeno dejavnostim teh podjetij in njihovemu položaju v oskrbovalni verigi.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

2c. Komisija lahko v sodelovanju z organi za potrjevanje in v skladu s smernicami OECD zagotovi dodatne smernice o obveznostih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja, glede na njihov položaj v oskrbovalni verigi, in da bi poskrbela za to, da bo sistem vključeval prožen postopek, ki bo upošteval položaj MSP.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „minerali“ pomeni rude ali koncentrate, ki vsebujejo kositer, tantal in volfram ter zlato, kot je določeno v Prilogi I;

(a) „minerali in kovine iz področja uporabe te uredbe“ pomeni vse minerale in kovine iz Priloge I;

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „kovine“ pomeni kovine, ki vsebujejo kositer, tantal in volfram ter zlato ali so zgrajene iz njih, kot je določeno v Prilogi I;

črtano

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) „smernice OECD o potrebni skrbnosti“ pomeni smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem, druga izdaja, OECD Publishing (OECD(2013)), vključno z vsemi priporočili Sveta, prilogami in dodatki, ki utegnejo biti redno spremenjeni ali nadomeščeni.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) „območja, prizadeta zaradi konfliktov, in območja z visokim tveganjem“ pomeni območja, kjer potekajo oboroženi konflikti, nestabilna pokonfliktna območja ter območja s slabim ali neobstoječim upravljanjem, kot so propadle države, ter razširjenimi in sistematičnimi kršitvami mednarodnega prava, vključno s kršitvami človekovih pravic;

(e) „območja, prizadeta zaradi konfliktov, in območja z visokim tveganjem“ pomeni območja, ki jih zaznamujejo prisotnost oboroženih konfliktov in razširjenost nasilja ali drugih tveganj, ki so škodljiva za ljudi, pri čemer se priznava, da:

 

(i) so oboroženi konflikti lahko različnih oblik, kot sta konflikt mednarodnega in nemednarodnega značaja, vključujejo lahko dve ali več držav ali pa gre za osvobodilne vojne, upore, državljanske vojne; ter

 

(ii) da lahko območja z visokim tveganjem vključujejo območja politične nestabilnosti ali zatiranja, šibkosti institucij, negotovosti, propada civilne infrastrukture in razširjenega nasilja, pri čemer so za obe vrsti območij največkrat značilne pogoste kršitve človekovih pravic in kršitve nacionalnega ali mednarodnega prava;

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(f a) „podjetja iz spodnjega dela oskrbovalne verige“ pomeni trgovce in menjalnice s kovinami, proizvajalce sestavnih delov, proizvajalce produktov, proizvajalce originalne opreme in trgovce z njo;

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) „uvoznik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki prijavi minerale ali kovine iz področja uporabe te uredbe za sprostitev v prosti promet v smislu člena 79 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/199213;

(g) „uvoznik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki prva da na trg minerale ali kovine iz področja uporabe te uredbe za sprostitev v prosti promet v smislu člena 79 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/199213;

__________________

__________________

13 Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).

13 Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) „odgovorni uvoznik“ pomeni katerega koli uvoznika, ki se odloči za samopotrditev v skladu s pravili iz te uredbe;

(h) „odgovorni uvoznik“ pomeni katerega koli uvoznika, ki spoštuje pravila iz te uredbe;

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha) „odgovorno podjetje“ pomeni vsako podjetje, ki izpolnjuje potrebno skrbnost, kot je opredeljena v smernicah OECD o potrebni skrbnosti;

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) „samopotrditev“ pomeni razglasitev upoštevanja obveznosti v zvezi s sistemi upravljanja, obvladovanjem tveganja, revizijami tretje strani in razkritjem, kot so opredeljene v tej uredbi;

(i) „evropsko potrdilo o odgovornem uvozniku“ pomeni dokument, ki ga izda pristojni organ vsakemu uvozniku, ki spoštuje pravila, opredeljena v tej uredbi;

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(n a) „podjetje iz zgornjega dela oskrbovalne verige“ pomeni rudarska podjetja (obrtnike in majhne ali velike proizvajalce), lokalne trgovce ali izvoznike iz države porekla minerala ali kovine, mednarodne trgovce s koncentrati, predelovalce mineralov in kovin ter talilnice/rafinerije;

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o) „potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi“ se nanaša na obveznosti odgovornih uvoznikov kositra, tantala in volframa, njihovih rud ter zlata glede njihovih sistemov upravljanja, obvladovanja tveganja, revizij tretje strani in razkritja informacij za opredelitev in reševanje dejanskih in potencialnih tveganj, povezanih z območji, prizadetimi zaradi konfliktov, in območji z visokim tveganjem, z namenom preprečitve ali ublažitve negativnih učinkov v zvezi z njihovimi dejavnostmi pridobivanja;

(o) „potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi“ se nanaša na obveznosti odgovornih podjetij glede njihovih sistemov upravljanja, obvladovanja tveganja, revizij tretje strani in razkritja informacij za opredelitev in reševanje dejanskih in potencialnih tveganj, povezanih z območji, prizadetimi zaradi konfliktov, in območji z visokim tveganjem, z namenom preprečitve ali ublažitve negativnih učinkov v zvezi z njihovimi dejavnostmi pridobivanja in zagotavljanja, da te ne prispevajo k nezakoniti trgovini z minerali in kovinami ter k financiranju konfliktov in da ne povzročajo kršitev človekovih pravic;

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka q a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(qa) „oborožene skupine in varnostne sile“ pomeni skupine iz Priloge II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti;

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Samopotrjevanje uspešnih uvoznikov

Potrjevanje odgovornih uvoznikov

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsi uvozniki mineralov ali kovin iz področja uporabe Uredbe se lahko samopotrdijo kot odgovorni uvoznik tako, da pri pristojnem organu države članice prijavijo, da izpolnjujejo obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi iz te uredbe. Izjava vsebuje dokumentacijo, s katero uvoznik potrjuje izpolnjevanje obveznosti, vključno z rezultati revizij, ki jih je izvedla neodvisna tretja stran.

1. Pristojni organ države članice potrdi vse uvoznike mineralov ali kovin iz področja uporabe Uredbe kot odgovorne uvoznike, po tem, ti izjavijo, da izpolnjujejo obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi iz te uredbe. Izjava vsebuje dokumentacijo, s katero uvoznik potrjuje izpolnjevanje obveznosti, vključno z rezultati revizij, ki jih je izvedla neodvisna tretja stran.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojni organi države članice izvedejo ustrezne naknadne preglede za zagotovitev, da samopotrjeni odgovorni uvozniki mineralov ali kovin iz področja uporabe te uredbe upoštevajo svoje obveznosti na podlagi členov 4, 5, 6 in 7 te uredbe.

2. Pristojni organi države članice izvedejo ustrezne naknadne preglede za zagotovitev, da potrjeni odgovorni uvozniki mineralov ali kovin iz področja uporabe te uredbe upoštevajo svoje obveznosti na podlagi členov 4, 5, 6 in 7 te uredbe.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti v zvezi s sistemom upravljanja

Obveznosti uvoznikov v zvezi s sistemom upravljanja

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odgovorni uvoznik mineralov ali kovin iz področja uporabe te uredbe:

Vsak uvoznik mineralov in kovin iz področja uporabe te uredbe v skladu s smernicami OECD o potrebni skrbnosti:

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) sprejme ter dobaviteljem in javnosti jasno sporoči svojo politiko oskrbovalne verige z minerali in kovinami s potencialnim poreklom z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem;

(a) sprejme ter dobaviteljem in javnosti jasno in sistematično sporoča svojo politiko oskrbovalne verige z minerali in kovinami s potencialnim poreklom z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem;

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti v zvezi z obvladovanjem tveganja

Obveznosti uvoznikov v zvezi z obvladovanjem tveganja

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5 a

 

Obveznosti podjetij glede sistema upravljanja in glede obvladovanja tveganja

 

Podjetja iz spodnjega dela oskrbovalne verige med drugim po svojih najboljših močeh opredelijo in revidirajo postopek potrebne skrbnosti talilnic/rafinerij v svoji oskrbovalni verigi ter ocenijo, ali te izpolnjujejo merila potrebne skrbnosti iz smernic OECD o potrebni skrbnosti. Podjetja iz spodnjega dela oskrbovalne verige lahko sodelujejo v shemah na ravni sektorja, s katerimi se ocenjuje, v kakšni meri talilnice/rafinerije spoštujejo smernice OECD o potrebni skrbnosti, in se lahko oprejo na informacije, ki jih takšne sheme zagotavljajo, da jim pomagajo izpolnjevati priporočila iz smernice OECD o potrebni skrbnosti ter te informacije posredujejo javnosti.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) upošteva načela neodvisnosti, pristojnosti in odgovornosti v zvezi z revizijo, kot so določena v smernicah OECD o potrebni skrbnosti.

(c) upošteva načela neodvisnosti, pristojnosti in odgovornosti v zvezi z revizijo ter kakršen koli veljaven obseg revizije, revizijska merila in revizijske dejavnosti, kot so določeni v smernicah OECD o potrebni skrbnosti.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) naziv in naslov posameznih odgovornih talilnic ali rafinerij v njegovi oskrbovalni verigi;

(a) naziv in naslov posameznih talilnic ali rafinerij in/ali vseh podjetij v njegovi oskrbovalni verigi;

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) revizije, ki jih neodvisna tretja stran izvede v zvezi s posameznimi odgovornimi talilnicami ali rafinerijami v njegovi oskrbovalni verigi v skladu s področjem uporabe, ciljem in načeli iz člena 6 uredbe;

(b) revizije, ki jih neodvisna tretja stran izvede v zvezi s posameznimi talilnicami ali rafinerijami in/ali vsemi podjetji v njegovi oskrbovalni verigi v skladu s področjem uporabe, ciljem in načeli iz člena 6 uredbe;

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Odgovorni uvoznik mineralov ali kovin iz področja uporabe te uredbe svojim neposrednim kupcem iz spodnjega dela oskrbovalne verige daje na voljo vse informacije, ki jih je pridobil in ohranil v skladu s potrebno skrbnostjo v svoji oskrbovalni verigi, pri čemer ustrezno upošteva poslovno zaupnost in druge pomisleke v zvezi s konkurenčnostjo.

4. Vsako podjetje svojim neposrednim kupcem iz spodnjega dela oskrbovalne verige daje na voljo vse informacije, ki jih je pridobil in ohranil v skladu s potrebno skrbnostjo v svoji oskrbovalni verigi, pri čemer ustrezno upošteva poslovno zaupnost in druge pomisleke v zvezi s konkurenčnostjo.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Seznam odgovornih talilnic in rafinerij

Seznam odgovornih uvoznikov mineralov in kovin

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Na podlagi informacij, ki jih države članice predložijo v svojih poročilih, kot je določeno v členu 15, Komisija sprejme in javno objavi sklep, v katerem navede imena in naslove odgovornih talilnic in rafinerij mineralov iz področja uporabe te uredbe.

1. Na podlagi informacij, ki jih države članice predložijo v svojih poročilih, kot je določeno v členu 15, Komisija sprejme in javno objavi sklep, v katerem navede imena in naslove odgovornih uvoznikov mineralov in kovin iz področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija redno posodablja informacije, ki so vključene v seznam. Komisija s seznama odstrani imena talilnic in rafinerij, ki jih države članice v skladu s členom 14(3) ne priznavajo več kot odgovorne uvoznike, ali imena talilnic in rafinerij v oskrbovalni verigi uvoznikov, ki niso več priznane kot odgovorni uvozniki.

4. Komisija redno posodablja informacije, ki so vključene v seznam. Komisija vsakih šest mesecev s seznama odstrani imena uvoznikov, ki jih države članice v skladu s členom 14(3) ne priznavajo več kot odgovorne uvoznike, ali imena talilnic in rafinerij v oskrbovalni verigi uvoznikov, ki niso več priznane kot odgovorni uvozniki.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Pristojni organi držav članic objavijo poročilo s podrobno navedbo vseh ugotovitev morebitnih naknadnih pregledov skupaj s primernim pojasnilom teh ugotovitev in vso dokumentacijo, na kateri temeljijo ugotovitve pristojnega organa.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12 a

 

Informacije o „območjih, prizadetih zaradi konfliktov“ in „območjih z visokim tveganjem“:

 

Komisija v tesnem sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje javnosti in podjetjem zagotovi informacije o tem, kaj pomeni „območje, prizadeto zaradi konfliktov“ ali „območje z visokim tveganjem“ in zakaj se opredeli kot takšno.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V primeru kršitve določb te uredbe pristojni organi držav članic izdajo obvestilo o sanacijskih ukrepih, ki jih mora sprejeti odgovorni uvoznik.

2. V primeru kršitve določb te uredbe pristojni organi držav članic obvestijo odgovorno podjetje o sanacijskih ukrepih, ki jih mora sprejeti.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Ta uredba predvideva dveletno prehodno obdobje, da se uvoznikom mineralov in kovin omogoči izpolnjevanje obveznosti javnega poročanja.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Za to uredbo se mutatis mutandis uporabi vsaka sprememba smernic OECD.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Spremljevalni ukrepi

 

1. Komisija v prehodnem obdobju predloži zakonodajni predlog, s katerim v skladu s skupnim sporočilom Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Odgovorno pridobivanje mineralov z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: za celostni pristop EU” (JOIN(2014)8) uvede spremljevalne ukrepe, da bi povečala učinkovitost te uredbe.

 

– Spremljevalni ukrepi za zagotavljanje celostnega pristopa EU do odgovornega pridobivanja:

 

(a) podpora družbam, ki izvajajo odgovorno pridobivanje, v obliki spodbud, tehnične pomoči in smernic za podjetja, pri čemer se upoštevajo razmere malih in srednjih podjetij ter njihov položaj v oskrbovalni verigi, da se olajša izpolnjevanje zahtev iz te uredbe;

 

(b) stalen dialog o politiki s tretjimi državami in drugimi deležniki, vključno z možnostjo harmonizacije z nacionalnimi in regionalnimi sistemi potrjevanja ter sodelovanja z javno-zasebnimi pobudami;

 

(c) stalno, usmerjeno razvojno sodelovanje s tretjimi državami, zlasti pomoč za trženje nekonfliktnih mineralov in izboljšanje položaja lokalnih podjetij, da bi lahko spoštovala to uredbo;

 

(d) tesno sodelovanje z državami članicami za predložitev dopolnilnih pobud na področju obveščanja potrošnikov, vlagateljev in strank ter dodatne spodbude za odgovorno poslovno ravnanje in klavzule o uspešnosti v pogodbah o javnih naročilih, ki jih podpišejo nacionalni organi v skladu s pogoji iz Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

 

2. Komisija predstavi letno poročilo o uspešnosti spremljevalnih ukrepov, ki se izvajajo v skladu z odstavkom 1, ter o njihovem vplivu in učinkovitosti.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15 b

 

Prenos pooblastila

 

Komisija se pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15c za spreminjanje seznama mineralov in kovin iz Priloge I.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 15 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15 c

 

Izvajanje pooblastila

 

Komisiji se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15a podeli za obdobje ... let od*. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem ...–letnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

_________________

 

*UL: Vstavi se datum začetka veljavnosti te uredbe.

POSTOPEK

Naslov

Evropski mehanizem za samopotrjevanje v okviru potrebne skrbnosti za dobavne verige za odgovorne uvoznike kositra, tantala, volframa in njihove rude ter zlata z območij, ki so jih prizadeli spori, oziroma območij velikega tveganja

Referenčni dokumenti

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

13.3.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

13.3.2014

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Obravnava v odboru

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Datum sprejetja

9.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Hilde Vautmans

POSTOPEK

Naslov

Evropski mehanizem za samopotrjevanje v okviru potrebne skrbnosti za dobavne verige za odgovorne uvoznike kositra, tantala, volframa in njihove rude ter zlata z območij, ki so jih prizadeli spori, oziroma območij velikega tveganja

Referenčni dokumenti

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Datum predložitve EP

5.3.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

13.3.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Datum sprejetja

14.4.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

16

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Judith Sargentini

Datum predložitve

24.4.2015