Betänkande - A8-0141/2015Betänkande
A8-0141/2015

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

24.4.2015 - (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)) - ***I

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Iuliu Winkler


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0111),

–       med beaktande av artikel 294.2 och artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0092/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0141/2015), och av följande skäl:

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Naturresurser i form av mineraler i konfliktdrabbade eller högriskområden kan, även om de har en stor potential för utveckling, vara en orsak till tvist när inkomster från dem utlöser eller driver fortsatta våldsamma konflikter och undergräver nationella strävanden för att uppnå utveckling, goda styrelseformer och rättsstatlighet. I sådana områden är det av avgörande betydelse för fred och stabilitet att kunna bryta sambandet mellan konflikter och olaglig exploatering av mineraler.

(1) Naturresurser i form av mineraler i konfliktdrabbade eller högriskområden kan, även om de har en stor potential för utveckling, vara en orsak till tvist när inkomster från dem utlöser eller driver fortsatta våldsamma konflikter och undergräver strävanden för att uppnå utveckling, goda styrelseformer och rättsstatlighet. I sådana områden är upplösningen av sambandet mellan konflikter och olaglig exploatering av mineraler ett kritiskt element för att kunna garantera fred, utveckling och stabilitet.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Inom utvinningsindustrin är det vanligt att de mänskliga rättigheterna kränks, t.ex. genom barnarbete, sexuellt våld, ofrivilligt försvinnande, tvångsförflyttningar och förstörande av rituellt eller kulturellt betydelsefulla platser.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Denna fråga berör resursrika områden där regeringar och internationella organisationer tillsammans med företag och organisationer i det civila samhället har antagit utmaningen att minimera finansieringen av väpnade grupper och säkerhetsstyrkor.

(2) Denna fråga berör resursrika områden där regeringar och internationella organisationer tillsammans med företag och organisationer i det civila samhället har antagit utmaningen att förhindra finansieringen av väpnade grupper och säkerhetsstyrkor. Till dessa organisationer räknas också de kvinnoorganisationer som leder arbetet med att uppmärksamma den exploatering som dessa grupper infört, såväl som våldtäkter och våld som används för att kontrollera lokalbefolkningarna.

 

(Den ändring som innebär att ”regioner” ersätts av ”områden” gäller hela texten. Om ändringen antas måste hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Med tanke på den rättsliga konsekvensen i dokumentet bör alla hänvisningar till ”regioner” ändras till ”områden” som bättre återspeglar definitionen i artikel 2 där endast ”områden” nämns, och inte ”regioner”.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Denna förordning är ett av sätten att få slut på väpnade gruppers finansiering genom kontroll av handeln med mineraler från konfliktregioner. Det hindrar inte att unionens utrikespolitiska åtgärder och utvecklingsåtgärder bör inriktas på att bekämpa lokal korruption och porösa gränser samt se till att lokalbefolkningen och deras företrädare utbildas för att påvisa missbruk.

Motivering

Denna förordning ska anses utgöra ett medel och inte ett mål i kampen mot olaglig handel.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet antog den 7 oktober 2010 en resolution som uppmanade unionen till att lagstifta i enlighet med den amerikanska ”konfliktminerallagen”, dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, och kommissionen uttryckte i sina meddelanden från 2011 och 2012 sin avsikt att undersöka möjligheterna att förbättra insynen i leveranskedjan, inklusive aspekter som rör tillbörlig aktsamhet. I det senare meddelandet och i linje med det åtagande som kommissionen gjorde i maj 2011 vid OECD:s ministerkonferens förordade kommissionen också ett större stöd för och användning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, även för länder som inte är med i OECD.

(7) I sina resolutioner av den 7 oktober 2010, 8 mars 2011, 5 juli 2011 och 26 februari 2014 uppmanade Europaparlamentet unionen att lagstifta i enlighet med den amerikanska ”konfliktminerallagen”, dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, och kommissionen uttryckte i sina meddelanden från 2011 och 2012 sin avsikt att undersöka möjligheterna att förbättra insynen i leveranskedjan, inklusive aspekter som rör tillbörlig aktsamhet. I det senare meddelandet och i linje med det åtagande som kommissionen gjorde i maj 2011 vid OECD:s ministerkonferens förordade kommissionen också ett större stöd för och användning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, även för länder som inte är med i OECD.

 

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgare och det civila samhällets aktörer har uppmärksammat att företag som är verksamma under unionens jurisdiktion inte hålls ansvariga för den potentiella kopplingen till olaglig utvinning av och handel med mineral från konfliktområden. Följden blir att dessa mineraler, som kan förekomma i konsumentprodukter, knyter konsumenter till konflikter utanför unionen. Medborgare har därför, framför allt genom framställningar, begärt att en lagstiftning som gör företag ansvariga enligt de riktlinjer som FN och OECD utfärdat föreslås till Europaparlamentet och rådet.

(8) Unionsmedborgare och det civila samhällets aktörer har uppmärksammat att företag som är verksamma under unionens jurisdiktion inte hålls ansvariga för den potentiella kopplingen till olaglig utvinning av och handel med mineral från konfliktområden. Följden blir att dessa mineraler, som kan förekomma i konsumentprodukter, knyter konsumenter till konflikter utanför unionen. På så sätt är konsumenter indirekt knutna till konflikter med allvarliga konsekvenser för de mänskliga rättigheterna, särskilt vad gäller kvinnors rättigheter, eftersom beväpnade grupper ofta använder massvåldtäkter som en avsiktlig strategi för att skrämma och kontrollera lokalbefolkningar i syfte att skydda sina intressen. Medborgare har därför, framför allt genom framställningar, begärt att en lagstiftning som gör företag ansvariga enligt de riktlinjer som FN och OECD utfärdat föreslås till Europaparlamentet och rådet.

 

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) När det gäller denna förordning betraktas tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som en fortlöpande både proaktiv och reaktiv process genom vilken ekonomiska aktörer övervakar och förvaltar sina inköp och sin försäljning i syfte att säkerställa att de inte bidrar till konflikter och dessa konflikters negativa konsekvenser.

(9) När det gäller denna förordning betraktas tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som en fortlöpande både proaktiv och reaktiv process genom vilken importörer kan övervaka och förvalta sina leveranskedjor i syfte att säkerställa att de inte bidrar till konflikter och dessa konflikters negativa konsekvenser. Denna förordning bör se till att sambandet mellan konflikter och olaglig exploatering bryts utan att urholka den ekonomiska betydelsen av handeln med tenn, tantal, volfram och guld för utvecklingen i de berörda länderna.

 

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU1a innebär att företag med fler än 500 anställda ska lämna upplysningar om sina olika policyer, bl.a. gällande mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption och tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. I detta direktiv anges att kommissionen ska utarbeta riktlinjer för att underlätta tillhandahållandet av dessa upplysningar. Kommissionen bör överväga att inkludera resultatindikatorer avseende konfliktmineraler i dessa riktlinjer.

 

 

__________________

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, s. 1).

Motivering

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Många befintliga system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan kan bidra till att målen i denna förordning uppnås. Det finns redan industrisystem som syftar till att bryta kopplingen mellan konflikter och anskaffning av tenn, tantal, volfram och guld. Dessa system använder oberoende externa granskare för att certifiera smältverk och anrikningsverk som har system för att garantera att mineraler endast anskaffas på ansvarsfullt sätt. Dessa industrisystem skulle kunna erkännas i unionens system. Kriterier och förfaranden för erkännande av sådana systems likvärdighet med kraven i denna förordning måste dock förtydligas så att man kan upprätthålla respekten för höga standarder och undvika dubbel granskning.

 

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Företag i unionen har i det offentliga samrådet uttryckt sitt intresse för en ansvarsfull anskaffning av mineraler och rapporterat om industrins nuvarande program för att uppfylla målen för företagens sociala ansvar, kundernas önskemål och en säker tillgång på råvaror. Företagen har emellertid också rapporterat om otaliga svårigheter vid tillämpningen av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan på grund av de utdragna och komplexa globala leveranskedjorna som omfattar ett stort antal aktörer som ofta inte är tillräckligt medvetna om eller intresserade av de etiska problemen. Kostnaden för en ansvarsfull anskaffning av råvaror och den eventuella effekten på framför allt små och medelstora företags konkurrenskraft bör övervakas av kommissionen.

(12) Företag i unionen har i det offentliga samrådet uttryckt sitt intresse för en ansvarsfull anskaffning av mineraler och rapporterat om industrins nuvarande program för att uppfylla målen för företagens sociala ansvar, kundernas önskemål och en säker tillgång på råvaror. Företagen har emellertid också rapporterat om otaliga svårigheter och praktiska utmaningar vid tillämpningen av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan på grund av de utdragna och komplexa globala leveranskedjorna som omfattar ett stort antal aktörer som ofta inte är tillräckligt medvetna om eller intresserade av de etiska problemen. Kostnaden för en ansvarsfull anskaffning av råvaror, tredjepartsgranskning, dess administrativa konsekvenser och den eventuella effekten på framför allt små och medelstora företags konkurrenskraft bör övervakas noggrant och rapporteras av kommissionen. Kommissionen bör bistå mikroföretagen och de små och medelstora företagen med tekniskt och ekonomiskt stöd och bör underlätta informationsutbytet för att genomföra denna förordning. Små och medelstora företag som är etablerade i unionen och som importerar mineraler och metaller samt inrättar system för tillbörlig aktsamhet bör få ekonomiskt stöd genom kommissionens Cosmeprogram.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Ansvarstagande importörer som väljer att tillämpa systemet för ”egen försäkran” i denna förordning bör bli certifierade genom en märkning.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) Företag som är etablerade i unionen, som arbetar i senare led av leveranskedjan och som frivillit inför system för ansvarsfull anskaffning av mineraler och metaller bör bli certifierade av medlemsstaternas behöriga myndigheter genom en märkning. Kommissionen bör förlita sig på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet när man fastställer kriterier för certifiering, och kan kontakta OECD:s sekretariat om detta ärende. Villkoren för att bevilja ”europeisk ansvarscertifiering” bör vara lika strikta som de som ingår i OECD:s certifieringssystem. Företag som drar nytta av en ”europeisk ansvarscertifiering” uppmuntras att ange detta på sina webbsidor och ta med denna uppgift i den information man ger europeiska konsumenter.

 

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c) I det gemensamma meddelandet av den 5 mars 20141a föreslår kommissionen och kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att man vidtar kompletterande åtgärder för att främja en ansvarsfull anskaffning och på det viset får många företag att medverka, med vederbörligt beaktande av de kostnader som följer av skyldigheten att iaktta tillbörlig aktsamhet, framför allt för små och medelstora företag samt mikroföretag.

 

 

__________________

 

1a Gemensamt meddelandet av den 5 mars 2014 till Europaparlamentet och rådet om ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden (JOIN(2014)0008).

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Smältverk och anrikningsverk är viktiga länkar i globala leveranskedjor för mineraler eftersom de vanligtvis är det sista steget där tillbörlig aktsamhet faktiskt kan säkerställas genom insamling, redovisning och kontroll av uppgifter om mineralernas ursprung och kontrollkedja. Efter denna bearbetningsfas bedöms det ofta vara ogenomförbart att spåra mineralernas ursprung. En unionsförteckning över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk kan därför ge företag i senare led insyn och säkerhet när det gäller åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.

(13) Smältverk och anrikningsverk är viktiga länkar i globala leveranskedjor för mineraler eftersom de vanligtvis är det sista steget där tillbörlig aktsamhet faktiskt kan säkerställas genom insamling, redovisning och kontroll av uppgifter om mineralernas ursprung och kontrollkedja. Efter denna bearbetningsfas bedöms det ofta vara ogenomförbart att spåra mineralernas ursprung. Detsamma gäller återvunna metaller som har genomgått ännu fler steg i omvandlingsprocessen. En unionsförteckning över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk kan därför ge företag i senare led insyn och säkerhet när det gäller åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. I överensstämmelse med OECD:s riktlinjer bör aktörer i ett tidigt skede av leveranskedjan, t.ex. smältverk och anrikningsverk, genomgå oberoende tredjepartsgranskningar av sina åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, även med syftet att tas upp i förteckningen över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Smältverk och anrikningsverk som förädlar och importerar mineraler och anrikade mineraler bör vara skyldiga att tillämpa unionens system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.

Motivering

Smältverk och anrikningsverk är ”nyckelaktörer” i leveranskedjan eftersom de deltar i förädlingen av mineraler och anrikade mineraler. De kan därför samla in, förmedla och kontrollera informationen om mineralernas ursprung och de olika aktörer som ansvarade för dem. Förordningen bör därför vara tvingande för dem.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) Användning av alla mineraler och metaller som omfattas av denna förordning bör ske i överensstämmelse med förordningens krav. Importörer måste ovillkorligen iaktta förordningens bestämmelser.

 

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att säkerställa ett korrekt genomförande av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. De genomförandebefogenheter som rör förteckningen över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk och förteckningen över medlemsstaternas behöriga myndigheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

(15) För att säkerställa ett korrekt genomförande av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. De genomförandebefogenheter som rör förteckningen över ansvarstagande importörer, förteckningen över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk och förteckningen över medlemsstaternas behöriga myndigheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Motivering

Föredraganden vill inkludera en förteckning över ansvarstagande importörer som bilaga till förordningen. Eftersom kommissionen avfattar dessa förteckningar med litet utrymme för egen bedömning, utan att gå bortom enkelt genomförande, verkar genomförandeakter vara det rätta valet.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) För att garantera ett effektivt genomförande av denna förordning bör en övergångsperiod på två år införas så att kommissionen får möjlighet att upprätta ett system för tredjepartsgranskning och så att ansvarstagande importörer får tid att vänja sig vid sina skyldigheter enligt denna förordning.

Motivering

Föredraganden är medveten om de komplicerade utmaningar som involveras men hoppas att kommissionen kommer att kunna upprätta de strukturer som behövs för att driva systemet om två år.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b) Kommissionen bör regelbundet se över sina åtaganden när det gäller finansiellt och politiskt stöd till konfliktdrabbade områden och högriskområden där tenn, tantal, volfram och guld utvinns, framför allt området kring de afrikanska stora sjöarna, för att säkerställa en konsekvent politik och för att uppmuntra till och förstärka respekten för goda styrelseformer, rättsstatsprincipen och framför allt etisk utvinning.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Kommissionen bör regelbundet rapportera till rådet och Europaparlamentet om systemets verkan. Senast tre år efter ikraftträdandet och därefter vart sjätte år bör kommissionen se över denna förordnings tillämpning och ändamålsenlighet, inbegripet när det gäller främjandet av ansvarsfull anskaffning av de mineraler som omfattas från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Dessa rapporter kan vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag, som även kan omfatta obligatoriska åtgärder.

(16) Kommissionen bör regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om systemets verkan. Två år efter att denna förordning har börjat tillämpas och därefter vart tredje år bör kommissionen se över dess tillämpning och ändamålsenlighet samt de senaste effekterna av systemet i praktiken när det gäller främjandet av ansvarsfull anskaffning av de mineraler som omfattas från konfliktdrabbade områden och högriskområden samt rapportera till Europaparlamentet och rådet. Vid denna översyn bör kommissionen grundligt analysera och utvärdera alla aspekter av denna förordning inom ramen för ett integrerat angreppssätt samt dess effekter och kostnader, särskilt för smältverk, anrikningsverk och importörer som tillämpar tillbörlig aktsamhet, all eventuell avledning av handel från gruvområden och dess effekter på utkomstmöjligheterna för människor på den lokala arbetsmarknaden, med särskilt fokus på den hantverksmässiga gruvsektorn. Översynen bör dessutom ta med bidrag från relevanta intressenter, bl.a. regeringar, näringslivet, små och medelstora företag och det lokala civilsamhället samt personer på den lokala arbetsmarknaden som direkt drabbas i konfliktdrabbade områden. Dessa rapporter kan vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag, som även kan omfatta ytterligare obligatoriska åtgärder.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) I sitt gemensamma meddelande av den 5 mars 2014 åtog sig kommissionen och kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utforma kompletterande åtgärder som leder till en integrerad EU-strategi för ansvarsfull anskaffning parallellt med denna förordning, inte bara för att få många företag att delta i unionssystemet enligt denna förordning utan också för att se till att en global, konsekvent och heltäckande strategi tillämpas för att främja ansvarsfull anskaffning från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

Motivering

Konfliktmineraler är bara en av de faktorer som driver fram väpnade konflikter. Ofta är andra politiska, ekonomiska och sociala orsaker de viktigaste pådrivande faktorerna och de måste beaktas. Det är därför viktigt att denna förordning sätts in i ett bredare spektrum av insatser och åtgärder som är avsedda att förebygga och avsluta beväpnade konflikter.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I denna förordning fastställs skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för de unionsimportörer som väljer att självcertifiera sig som ansvarstagande importörer av mineraler och metaller som innehåller eller består av tenn, tantal, volfram och guld, i enlighet med vad som fastställs i bilaga I.

2. I denna förordning fastställs skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för de unionsimportörer som väljer att själva försäkra att de är ansvarstagande importörer av mineraler och metaller som innehåller eller består av tenn, tantal, volfram och guld, i enlighet med vad som fastställs i bilaga I.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas måste hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Metaller som rimligtvis kan antas vara återvunna ska inte omfattas av denna förordning.

Motivering

I enlighet med OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor för mineral från konfliktdrabbade områden och högriskområden, exkluderas metaller som rimligtvis kan antas vara återvunna från denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) konfliktdrabbade områden och högriskområden: områden i väpnad konflikt, områden instabila efter en konflikt samt områden med svag eller obefintlig styrning och säkerhet, såsom sönderfallande stater, samt med omfattande och systematiska kränkningar av internationell rätt, inklusive brott mot de mänskliga rättigheterna.

e) konfliktdrabbade områden och högriskområden: områden i väpnad konflikt med omfattande våld och förstörd civil infrastruktur, områden instabila efter en konflikt samt områden med svag eller obefintlig styrning och säkerhet, såsom sönderfallande stater, präglade av omfattande och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna i enlighet med internationell rätt.

Motivering

Definitionen som föreslås av kommissionen är fortfarande vag och kan ge upphov till osäkerhet vid genomförandet. Av hänsyn till rättsläget föreslår därför föredraganden att definitionen ändras.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) importör: varje fysisk eller juridisk person som deklarerar mineraler och metaller som omfattas av denna förordning för övergång till fri omsättning i den mening som avses i artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/199213.

g) importör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som lämnar uppgifter om övergång till fri omsättning av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning i sitt eget namn eller för den person i vars namn sådana uppgifter lämnas. En företrädare som lämnar uppgifter i en annan persons namn eller på uppdrag av en annan person eller en företrädare som agerar i sitt eget namn på uppdrag av en annan person anses också vara en importör enligt denna förordning.

__________________

 

13 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).

 

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) återvunnen metall: tillvaratagande av slutanvändares produkter eller färdiganvända produkter, eller metallrester från tillverkningsprocesser; återvunna metaller inkluderar överskott, föråldrat, defekt och överblivet material som innehåller förädlade eller bearbetade metaller som är lämpliga att återvinna vid produktionen av tenn, tantal, volfram och/eller guld; delvis bearbetade eller obearbetade mineraler eller biprodukter från andra malmer är inte återvunna metaller.

Motivering

I enlighet med OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor för mineral från konfliktdrabbade områden och högriskområden, exkluderas metaller som rimligtvis kan antas vara återvunna från denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) självcertifiering: förklaring om att fullgöra de skyldigheter avseende förvaltningssystem, riskhantering, oberoende extern granskning och uppgiftslämnande som anges i denna förordning.

i) självcertifiering: förklaring om att fullgöra de skyldigheter avseende förvaltningssystem, riskhantering, oberoende extern bedömning av överensstämmelse och uppgiftslämnande som anges i denna förordning.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas måste hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför denna ändring ett förslag, från Nederländerna, som nu diskuteras i rådet. Denna ändring har lagts fram för att ge den här kammaren möjlighet till en tidig diskussion och att anta en ståndpunkt.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 2 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p) ansvarstagande smältverk eller anrikningsverk: smältverk eller anrikningsverk i en ansvarstagande importörs leveranskedja.

p) ansvarstagande smältverk eller anrikningsverk: smältverk eller anrikningsverk som följer OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och vilkas granskningsrapporter har lämnats in i enlighet med artikel 7.1 c.

Motivering

Denna definition omfattar globala smältverk, anrikningsverk och andra aktörer i tidigare led som är etablerade utanför EU.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 2 – led qa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

qa) industrisystem: en kombination av frivilliga förfaranden, verktyg och system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, utformade och kontrollerade av relevanta branschorganisationer, inklusive oberoende bedömningar av överensstämmelse.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 2 – led qb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

qb) beväpnade grupper och säkerhetsstyrkor: de grupper som avses i bilaga II i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Anta en strategi för leveranskedjan för mineraler och metaller som kan komma från konfliktdrabbade områden och högriskområden, och tydligt meddela denna strategi till leverantörer och allmänhet.

a) Anta en strategi för leveranskedjan för mineraler och metaller som kan komma från konfliktdrabbade områden och högriskområden, och tydligt och systematiskt meddela denna strategi till leverantörer och allmänhet.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ansvarstagande importör av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning ska låta en oberoende extern part utföra granskningar.

Den ansvarstagande importör av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning ska begära att ett anmält organ för bedömning av överensstämmelse genomför en bedömning av överensstämmelsen i enlighet med det system för bedömning av överensstämmelse som nämns i artikel 6a.

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför denna ändring ett förslag, från Nederländerna, som nu diskuteras i rådet. Denna ändring har lagts fram för att ge den här kammaren möjlighet till en tidig diskussion och att anta en ståndpunkt.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den oberoende externa granskningen ska

utgår

(a) omfatta alla den ansvarstagande importörens verksamheter, förfaranden och system som används för att genomföra tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för mineraler och metaller som omfattas av denna förordning, inbegripet importörens förvaltningssystem, riskhantering och uppgiftslämnande,

 

(b) ha till syfte att fastställa om den ansvarstagande importörens åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 i denna förordning, och

 

(c) iaktta revisionsprinciperna om oberoende, kompetens och redovisningsskyldighet som anges i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

 

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför denna ändring ett förslag, från Nederländerna, som nu diskuteras i rådet. Denna ändring har lagts fram för att ge den här kammaren möjlighet till en tidig diskussion och att anta en ståndpunkt.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

System för bedömning av överensstämmelse

 

Kommissionen ska anta en genomförandeakt som fastställer ett eller flera system för bedömning av överensstämmelse som

 

a) omfattar alla den ansvarstagande importörens verksamheter, förfaranden och system som används för att iaktta tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för mineraler och metaller som omfattas av denna förordning, inbegripet importörens förvaltningssystem, riskhantering och uppgiftslämnande,

 

och som

 

b) förutsätter överensstämmelse med kraven i artiklarna 4, 5 och 7.

 

Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2a.

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför denna ändring ett förslag, från Nederländerna, som nu diskuteras i rådet. Denna ändring har lagts fram för att ge den här kammaren möjlighet till en tidig diskussion och att anta en ståndpunkt.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6b

 

Anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse

 

1. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om vilka organ som godkänts för att utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med denna förordning.

 

2. Kommissionen ska göra förteckningen över de organ som anmälts enligt punkt 1 offentligt tillgänglig, inbegripet de identifieringsnummer som tilldelats dem och den verksamhet för vilken de anmälts. Kommissionen ska se till att denna förteckning hålls aktuell.

 

3. Medlemsstaterna får endast anmäla de organ för bedömning av överensstämmelse som har uppfyllt kraven i artikel 6c.

 

4. Organ för bedömning av överensstämmelse som är ackrediterade i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 utifrån en lämplig harmoniserad ackrediteringsstandard för att genomföra bedömningar av överensstämmelse grundade på ett fastställt system för bedömning av överensstämmelse, ska anses uppfylla kraven i artikel 6c.

 

 

5. Om en anmälande myndighet har fastslagit eller underrättats om att ett anmält organ inte längre uppfyller de krav som anges i artikel 6c eller att det underlåter att fullgöra sina skyldigheter, ska den anmälande myndigheten begränsa, tillfälligt upphäva eller slutgiltigt återkalla anmälan beroende på vad som är lämpligt med tanke på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla dessa krav eller fullgöra dessa skyldigheter är. Myndigheten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta.

 

6. I händelse av inskränkning, tillfälligt upphävande eller återkallande av anmälan eller om det anmälda organet har upphört med verksamheten ska den anmälande medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att det anmälda organets dokumentation antingen behandlas av ett annat anmält organ eller hålls tillgänglig för de ansvariga anmälande myndigheterna på deras begäran.

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför denna ändring ett förslag, från Nederländerna, som nu diskuteras i rådet. Denna ändring har lagts fram för att ge den här kammaren möjlighet till en tidig diskussion och att anta en ståndpunkt.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6c

 

Krav gällande organ för bedömning av överensstämmelse som ansökt om godkännande

 

1. Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska inrättas i enlighet med nationell rätt och vara en juridisk person.

 

2. Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ett externt organ som är oberoende av den importör det bedömer, av smältverket eller anrikningsverket samt av smältverkets eller anrikningsverkets dotterbolag, licenstagare, entreprenörer, leverantörer och företag som samarbetar om bedömningen av överensstämmelse.

 

Ett organ som tillhör en näringslivsorganisation eller branschorganisation som företräder företag som importerar, smälter eller anrikar mineraler, och vilka detta organ bedömer, får anses vara ett sådant organ, förutsatt att det kan styrkas att organet är oberoende och att det inte föreligger några intressekonflikter.

 

3. Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse får inte importera, smälta eller anrika tenn, tantal eller volfram, malmer av dessa metaller, eller guld.

 

Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse får inte vara direkt involverad i handel med och smältning och anrikning av tenn, tantal eller volfram, malmer av dessa metaller, eller guld, eller representera de parter som utför dessa verksamheter. De får inte delta i någon verksamhet som kan påverka deras objektivitet och integritet i samband med den bedömning av överensstämmelse för vilken de har anmälts. Detta ska framför allt gälla konsulttjänster.

 

Organ för bedömning av överensstämmelse ska se till att deras dotterbolags eller underentreprenörers verksamhet inte påverkar sekretessen, objektiviteten eller opartiskheten i organens bedömningar av överensstämmelse.

 

5. Organ för bedömning av överensstämmelse och deras personal ska utföra bedömningen av överensstämmelse med största möjliga yrkesintegritet, ha teknisk kompetens på det specifika området och vara fria från alla påtryckningar och all påverkan, i synnerhet ekonomiska, som kan påverka deras omdöme eller resultaten av deras bedömning av överensstämmelse; detta gäller särskilt påtryckningar och påverkan från personer eller grupper av personer som berörs av denna verksamhet.

 

6. Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska kunna utföra alla de uppgifter avseende bedömning av överensstämmelse som fastställs i artikel 6d för ett sådant organ och för vilka det har anmälts, oavsett om dessa uppgifter utförs av organet för bedömning av överensstämmelse eller för dess räkning och under dess ansvar.

 

Vid alla tidpunkter och för varje förfarande för bedömning av överensstämmelse för vilka det har anmälts ska organet för bedömning av överensstämmelse ha följande till sitt förfogande:

 

a) Personal med teknisk kunskap och tillräcklig och lämplig erfarenhet för att utföra de uppgifter som ingår i bedömningen av överensstämmelse.

 

b) Beskrivningar av förfaranden för att utföra bedömningar av överensstämmelse; dessa förfaranden måste vara transparenta och kunna upprepas. Organet ska ha lämpliga rutiner och förfaranden för att skilja mellan de uppgifter som det utför i sin egenskap av anmält organ och annan verksamhet.

 

c) Förfaranden som gör det möjligt för organet att utöva sin verksamhet med vederbörlig hänsyn till ett företags storlek, bransch och struktur, den berörda produktteknikens komplexitet och eventuell massproduktion eller serietillverkning.

 

Det ska ha de nödvändiga medlen för att korrekt kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med bedömningen av överensstämmelse, och det ska ha tillgång till den utrustning och de hjälpmedel som krävs.

 

7. Den personal som ansvarar för att genomföra bedömningen av överensstämmelse ska ha

 

a) fullgod teknisk och yrkesinriktad utbildning som täcker all slags bedömning av överensstämmelse på det område inom vilket organet för bedömning av överensstämmelse har anmälts,

 

b) tillfredsställande kunskap om kraven för de bedömningar som de gör och befogenhet att utföra dessa bedömningar,

 

c) tillräcklig kännedom och insikt om de väsentliga kraven, de tillämpliga harmoniserade standarderna och de relevanta bestämmelserna i unionens harmoniseringslagstiftning och dess tillämpningsföreskrifter,

 

d) förmåga att upprätta intyg, protokoll och rapporter som visar att bedömningarna har gjorts.

 

8. Det ska garanteras att organ för bedömning av överensstämmelse, deras högsta ledning och bedömningspersonal är opartiska.

 

Ersättningen till den högsta ledningen för och bedömningspersonalen vid ett organ för bedömning av överensstämmelse får inte vara beroende av det antal bedömningar som görs eller resultaten av bedömningarna.

 

9. Organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ansvarsförsäkrade, om inte staten tar på sig ansvaret enligt nationell lagstiftning eller medlemsstaten själv tar direkt ansvar för bedömningen av överensstämmelse.

 

10. Personalen vid ett organ för bedömning av överensstämmelse ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter i enlighet med artikel 6d eller nationella tillämpningsföreskrifter, utom gentemot de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten utförs. Immaterialrätten ska vara skyddad.

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför denna ändring ett förslag, från Nederländerna, som nu diskuteras i rådet. Denna ändring har lagts fram för att ge den här kammaren möjlighet till en tidig diskussion och att anta en ståndpunkt.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 6d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6d

 

Skyldigheter för anmälda organ för bedömning av överensstämmelse

 

1. Det anmälda organet för bedömning av överensstämmelse ska genomföra bedömningen av överensstämmelse enligt ett system för bedömning av överensstämmelse som fastställts i enlighet med artikel 6a.

 

2. Om ett anmält organ för bedömning av överensstämmelse konstaterar att en importör inte uppfyller kraven i systemet för bedömning av överensstämmelse, ska organet begära att importören vidtar korrigerande åtgärder, och ska inte utfärda något intyg.

 

3. Om ett anmält organ för bedömning av överensstämmelse vid kontroll av överensstämmelse efter att ett intyg har utfärdats konstaterar att en produkt inte längre uppfyller kraven i systemet för bedömning av överensstämmelse, ska organet begära att importören vidtar korrigerande åtgärder, och ska vid behov tillfälligt dra tillbaka eller slutgiltigt återkalla intyget.

 

4. Om korrigerande åtgärder inte vidtas eller inte får önskad effekt ska det anmälda organet för bedömning av överensstämmelse begränsa, tillfälligt dra tillbaka eller slutgiltigt återkalla intyget, beroende på vad som är lämpligt.

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför denna ändring ett förslag, från Nederländerna, som nu diskuteras i rådet. Denna ändring har lagts fram för att ge den här kammaren möjlighet till en tidig diskussion och att anta en ståndpunkt.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Oberoende externa granskningar som genomförts i enlighet med artikel 6 i denna förordning.

c) Det intyg som utfärdats i anslutning till den externa bedömning av överensstämmelse som genomförts i enlighet med artikel 6 i denna förordning.

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför denna ändring ett förslag, från Nederländerna, som nu diskuteras i rådet. Denna ändring har lagts fram för att ge den här kammaren möjlighet till en tidig diskussion och att anta en ståndpunkt.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Oberoende externa granskningar avseende vart och ett av de ansvarstagande smältverk eller anrikningsverk i importörens leveranskedja som utförts i den omfattning, det syfte och enligt de principer som fastställs i artikel 6 i denna förordning.

b) Intyg från det oberoende externa organet för bedömning av överensstämmelse avseende vart och ett av de ansvarstagande smältverk eller anrikningsverk i importörens leveranskedja som utförts i den omfattning, det syfte och enligt de principer som fastställs i artikel 6 i denna förordning.

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför denna ändring ett förslag, från Nederländerna, som nu diskuteras i rådet. Denna ändring har lagts fram för att ge den här kammaren möjlighet till en tidig diskussion och att anta en ståndpunkt.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Förteckning över ansvarstagande importörer

 

1. På grundval av den information som lämnats av medlemsstaterna i de rapporter som avses i artikel 15 ska kommissionen anta och offentliggöra ett beslut med en förteckning över namn och adresser för ansvarstagande importörer av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning.

 

2. Kommissionen ska anta förteckningen i enlighet med mallen i bilaga Ia och med det rådgivande förfarande som avses i artikel 13.2.

 

3. Kommissionen ska vid lämpliga tidpunkter uppdatera och offentliggöra uppgifterna i förteckningen, även på internet. Kommissionen ska från förteckningen avlägsna de namn på importörer som, om de ansvarstagande importörerna vidtar otillräckliga korrigerande åtgärder, inte längre erkänns som ansvarstagande importörer av medlemsstaterna i enlighet med artikel 14.3.

Motivering

Föredraganden vill tillhandahålla synlighet för de företag som strävar efter att uppfylla sina åtaganden på detta område. För att uppnå det vill föredraganden att kommissionen utarbetar en förteckning över ansvarstagande importörer på grundval av rapporter om genomförande av förordningen från medlemsstaterna. Denna förteckning kan innebära ytterligare ett incitament för företag att delta i systemet och efterföljande positiva uppmärksamhet (i medierna) kan vara inspirera konkurrenter att göra detsamma.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7b

 

Märkningen ”Europeisk ansvarstagande importör”

 

1. Ansvarstagande importörer ska tilldelas en märkning som ”Europeisk ansvarstagande importör” av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

 

2. Vid bristande efterlevnad av denna förordning får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillfälligt dra tillbaka eller slutgiltigt återkalla märkningen ”Europeisk ansvarstagande importör”.

 

3. Den grafiska utformningen av märkningen ”Europeisk ansvarstagande importör” ska fastställas av kommissionen.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 7c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7c

 

Industrisystem

 

1. Under övergångsperioden får berörda industriförbund lämna in en ansökan till kommissionen om att få ett industrisystem erkänt såsom överensstämmande med förordningens krav.

 

En sådan ansökan ska bestyrkas med bevis och information.

 

2. Ansökningar som avses i punkt 1 får endast göras för sådana industrisystem som finns vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande.

 

3. Om kommissionen på grundval av bevis och information som lämnas i enlighet med punkt 1 konstaterar att industrisystemet, om det verkligen tillämpas av en ansvarstagande importör, innebär att den ansvarstagande importören kan uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6 och 7, ska kommissionen erkänna det som likvärdigt.

 

4. Berörda parter ska informera kommissionen om alla förändringar eller uppdateringar som görs inom industrisystem för vilka ett erkännande om likvärdighet har beviljats enligt punkt 3.

 

5. Kommissionen ska återkalla ett erkännande om likvärdighet om den har konstaterat att ändringar eller uppdateringar av ett industrisystem äventyrar en ansvarstagande importörs förmåga att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6 och 7 eller om upprepade eller betydande fall av bristande uppfyllelse hos en ansvarstagande importör hör samman med brister i systemet.

 

6. Kommissionen ska inrätta ett internetbaserat register över industrisystem, för vilka ett erkännande om likvärdighet har beviljats, och hålla detta uppdaterat.

 

7. Ansvarstagande importörer av mineraler och metaller som man kan bevisa har anskaffats uteslutande från parter som har certifierats genom ett industrisystem som har erkänts som likvärdigt eller som själva har certifierats genom ett industrisystem som har erkänts som likvärdigt ska undantas från den oberoende tredjepartsgranskningen. Certifiering som beviljats genom industrisystemet ska skickas till den behöriga myndigheten.

Motivering

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with  the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. I detta syfte vill föredraganden skapa ett förfarande för erkännande av ekvivalens efter verifiering av kommissionen. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 7d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7d

 

Smältverks och anrikningsverks skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet

 

1. Smältverk och anrikningsverk som är etablerade i unionen och som förädlar och importerar mineraler och anrikade mineraler är skyldiga att tillämpa unionssystemet för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan eller ett system för tillbörlig aktsamhet som kommissionen erkänner som likvärdigt.

 

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska se till att smältverk och anrikningsverk korekt tillämpar unionssystemet för tillbörlig aktsamhet. Om dessa skyldigheter inte fullgörs ska myndigheterna meddela smältverket eller anrikningsverket och uppmana dem att vidta korrigerande åtgärder för att följa unionssystemet för tillbörlig aktsamhet. Om dessa skyldigheter varaktigt åsidosätts ska medlemsstaternas behöriga myndigheter vidta sanktioner för överträdelse av denna förordning. Sanktionerna ska upphöra så snart smältverket eller anrikningsverket uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

Motivering

Unionens smältverk och anrikningsverk är nyckelaktörer i leveranskedjan eftersom de deltar i förädlingen av mineraler. De kan därför samla in, förmedla och kontrollera informationen om mineralernas ursprung och de olika aktörer som ansvarade för dem. Förordningen bör därför vara tvingande för dem.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På grundval av den information som lämnats av medlemsstaterna i de rapporter som avses i artikel 15 ska kommissionen anta och offentliggöra ett beslut med en förteckning över namn och adresser för ansvarstagande smältverk och anrikningsverk för mineraler som omfattas av denna förordning.

1. På grundval av den information som lämnats av medlemsstaterna i de rapporter som avses i artikel 15 ska kommissionen anta och offentliggöra ett beslut med en förteckning över namn och adresser för ansvarstagande smältverk och anrikningsverk.

Motivering

Förteckningen i kommissionens förslag är definierad som en förteckning över alla smältverk och anrikningsverk i leveranskedjan av ansvarstagande importörer oberoende av om dessa smältverk eller anrikningsverk, inom eller utanför EU, uppfyller standarderna i OECD:s riktlinjer. För att göra förteckningen till ett verkligt incitament bör de t.ex. offentligt rapportera om sin tillbörliga aktsamhet och offentliggöra sin granskning, i överensstämmelse med OECD:s riktlinjer. Detta system bör också vara öppet för smältverk/anrikningsverk som för närvarande inte ingår i europeiska företags leveranskedja.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I den förteckning som avses i punkt 1 ska kommissionen ange vilka ansvarstagande smältverk och anrikningsverk som åtminstone delvis anskaffar råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

2. I den förteckning som avses i punkt 1 ska kommissionen ange vilka ansvarstagande smältverk och anrikningsverk som åtminstone delvis anskaffar råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Denna förteckning ska utarbetas med hänsyn till befintliga likvärdiga industrisystem, statliga system eller andra system för tillbörlig aktsamhet för de mineraler och metaller som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta förteckningen i enlighet med mallen i bilaga II och det föreskrivande förfarande som avses i artikel 13.2. Samråd med OECD-sekretariatet ska äga rum.

3. Kommissionen ska anta förteckningen genom användning av mallen i bilaga II och i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 13.2. Samråd med OECD-sekretariatet ska äga rum.

Motivering

Föredraganden ändrar kommittéspråket, använder rätt mallar och för artikel 9, punkt 2, i linje med artikel 13, punkt 2, där det rådgivande förfarandet föreslås.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vid lämpliga tidpunkter uppdatera uppgifterna i förteckningen. Kommissionen ska från förteckningen avlägsna de smältverk och anrikningsverk som inte längre erkänns som ansvarstagande importörer av medlemsstaterna i enlighet med artikel 14.3 och de smältverk och anrikningsverk som ingår i leveranskedjan för importörer som inte längre erkänns som ansvarstagande.

4. Kommissionen ska vid lämpliga tidpunkter uppdatera och offentliggöra uppgifterna i förteckningen, även på internet. Kommissionen ska från förteckningen avlägsna de smältverk och anrikningsverk som inte längre erkänns som ansvarstagande importörer av medlemsstaterna i enlighet med artikel 14.3 och de smältverk och anrikningsverk som ingår i leveranskedjan för importörer som inte längre erkänns som ansvarstagande.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska fatta ett beslut om att offentliggöra, inbegripet på internet, en förteckning över behöriga myndigheter i enlighet med mallen i bilaga III och det föreskrivande förfarande som avses i artikel 13.2. Kommissionen ska uppdatera denna förteckning regelbundet.

2. Kommissionen ska fatta ett beslut om att offentliggöra, inbegripet på internet, en förteckning över behöriga myndigheter genom användning av mallen i bilaga III och i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 13.2. Kommissionen ska uppdatera denna förteckning regelbundet.

Motivering

Föredraganden ändrar kommittéspråket, använder rätt mallar och för artikel 9, punkt 2, i linje med artikel 13, punkt 2, där det rådgivande förfarandet föreslås.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska göras med hjälp av en riskbaserad metod. Dessutom får kontroller utföras när en behörig myndighet förfogar över relevant information, inklusive sådan som utgår från väl underbyggda farhågor från tredje part, om den ansvarstagande importörens efterlevnad av denna förordning.

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska göras med hjälp av en riskbaserad metod. Dessutom ska kontroller utföras när en behörig myndighet förfogar över relevant information, inklusive sådan som utgår från väl underbyggda farhågor från tredje part, om den ansvarstagande importörens efterlevnad av denna förordning.

Motivering

Föredraganden vill säkerställa att en behörig myndighet i en medlemsstat inte missbrukar sin bestämmanderätt och utför kontroller när den har relevanta underbyggda krav att göra det. Föredraganden vill därför ersätta ”får” med ”ska”.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Etablering av en ”europeisk ansvarscertifiering” för företag som är verksamma i senare led av leveranskedjan för mineraler, genom en märkning

 

1. Företag som är verksamma i senare led av leveranskedjan och som vidtar åtgärder för tillbörlig aktsamhet baserade på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet eller ett likvärdigt system för tillbörlig aktsamhet som erkänns i enlighet med denna förordning kan tilldelas en ”europeisk ansvarscertifiering”.

 

2. Företag som är etablerade i unionen och är verksamma i senare led av leveranskedjan för mineraler och som önskar bli certifierade kan ansöka hos medlemsstaternas behöriga myndigheter och specificera vilka åtgärder för tillbörlig aktsamhet som de har infört.

 

3. Mot bakgrund av kriterier som kommissionens har fastställt får medlemsstaternas behöriga myndigheter certifiera företag som är etablerade i unionen och som är verksamma i senare led av leveranskedjan för mineraler. Industrisystem kan erkännas som likvärdiga med kraven i denna förordning.

 

4. Den grafiska utformningen av märkningen ”Europeisk ansvarscertifiering” ska fastställas av kommissionen.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

För att skapa tydlighet, säkerhet och konsekvens för de ekonomiska aktörerna, särskilt små och medelstora företag, ska kommissionen i samråd med europeiska utrikestjänsten och OECD utarbeta ej bindande riktlinjer i form av en handbok för företag, där det förklaras hur man bäst ska tillämpa kriterierna för de områden som kan omfattas av denna förordnings tillämpningsområde. Denna handbok ska baseras på definitionen av konfliktdrabbade områden och högriskområden i artikel 2e i denna förordning och ta hänsyn till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet inom detta område.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan resultat om, inom tidsfristen för att avge yttrandet, kommitténs ordförande så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär.

utgår

Motivering

Föredraganden är av den åsikten att det inte finns någon motivering till att inkludera denna icke-utlåtandeklausul i denna rapport och föreslår därför att ta bort den andra delen av artikel 13, punkt 2.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför denna ändring ett förslag, från Nederländerna, som nu diskuteras i rådet. Denna ändring har lagts fram för att ge den här kammaren möjlighet till en tidig diskussion och att anta en ståndpunkt.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Tre år efter ikraftträdandet och därefter vart sjätte år ska kommissionen se över denna förordnings tillämpning och ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av och kostnaden för ansvarsfull anskaffning av de mineraler som omfattas av denna förordning från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Kommissionen ska överlämna en rapport om översynen till Europaparlamentet och rådet.

3. Två år efter att denna förordning har börjat tillämpas och därefter vart tredje år ska kommissionen se över dess tillämpning och ändamålsenlighet samt de senaste effekterna av systemet både på EU-nivå och i praktiken, inbegripet främjandet av och kostnaden för ansvarsfull anskaffning av de mineraler som omfattas av denna förordning från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Kommissionen ska överlämna en rapport om översynen till Europaparlamentet och rådet.

 

Genom översynen ska kommissionen

 

- utvärdera förmågan hos företag i senare led att, så gott de kan, identifiera och se över processen för tillbörlig aktsamhet hos smältverken och anrikningsverken i sin leveranskedja samt utvärdera huruvida de iakttar de åtgärder avseende tillbörlig aktsamhet som anges i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet,

 

- analysera möjligheten att låta fler mineraler och metaller omfattas av denna förordnings tillämpningsområde efter en grundlig konsekvensbedömning, och när det finns tillräcklig erfarenhet och expertkunskap avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för en viss mineral eller metall.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Stödåtgärder

 

1. Kommissionen ska, när så är lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag under övergångsperioden med kompletterande åtgärder för att förstärka förordningens effektivitet, i överensstämmelse med det gemensamma meddelandet till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden: mot en integrerad EU-strategi” (JOIN(2014)0008).

 

De kompletterande åtgärderna för att garantera en integrerad EU-strategi för skyldigheten att tillämpa ansvarsfull anskaffning ska omfatta

 

a) stöd till företag som bedriver ansvarsfull anskaffning, i form av incitament, tekniskt stöd och tekniska riktlinjer till företag, med beaktande av situationen för små och medelstora företag och deras ställning i leveranskedjan, för att underlätta efterlevnaden av kraven i denna förordning,

 

b) fortlöpande politiskdialog med tredjeländer och andra aktörer, inklusive möjligheten att genomföra en harmonisering med nationella och regionala certifieringssystem och bedriva samarbete med offentlig-privata initiativ,

 

c) fortlöpande och målinriktat utvecklingssamarbete med tredjeländer, särskilt stöd till marknadsföring av mineraler från områden som inte är konfliktdrabbade och tillhandahållande av bättre förutsättningar för lokala företag att efterleva denna förordning,

 

d) nära samarbete med medlemsstaterna för att införa kompletterande initiativ när det gäller konsument-, investerar- och kundinformation och ytterligare incitament för ansvarsfullt beteende hos företag samt resultatklausuler i upphandlingskontrakt som undertecknas av nationella myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU.

 

2. Kommissionen ska lägga fram en årsrapport om resultaten av de kompletterande åtgärder som vidtas i enlighet med punkt 1 samt om åtgärdernas konsekvenser och effektivitet.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning ska tillämpas från och med den...*

 

___________________________

 

*EUT: Vänligen för in datumet: två år efter det datum då denna förordning trätt i kraft.

MOTIVERING

Den 5 mars 2014 lade Europeiska kommissionen fram ett lagstiftningsförslag i syfte att försvåra för väpnade grupper i konfliktdrabbade områden och högriskområden att finansiera sina verksamheter genom utvinning av och handel med mineraler. Fokus för tillvägagångssättet är att underlätta för företag att utvinna tenn, tantal, volfram och guld och att uppmuntra lagliga handelskanaler.

Historisk kontext

Detta förslag är ett bidrag från EU till internationella ansträngningar med att ta itu med problemen i länder som är fullt av tillgångar men som är sårbara för väpnande konflikter, som t.ex. området kring de afrikanska stora sjöarna (ICGLR) och erfarenheter av dessa ansträngningar. De två mest kända antogs 2011 respektive 2010: OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) och paragraf 1502 i den amerikanska Dodd-Frank-lagen (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act).

Innehåll

Kommissionen föreslår ett förslag till förordning, även som ett svar på parlamentets resolutioner, om upprättande av ett EU-system för självcertifiering för importörer av tenn, tantal, volfram och guld som väljer att importera på ett ansvarstagande sätt till unionen. Självcertifiering kräver att EU-importörer av dessa metaller eller deras malmer utövar tillbörlig aktsamhet – dvs. att undvika att orsaka skada på marken – genom att övervaka och administrera sina inköp och sin försäljning i linje med de fem stegen i Organisationens för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) riktlinjer för tillbörlig aktsamhet. Förordningen ger EU-importörer en möjlighet att fördjupa pågående ansträngningar för att säkerställa rena leveranskedjor när de handlar med operatörer i konfliktdrabbade länder. För att öka smältverks och anrikningsverks allmänna redovningsskyldigheter, öka transparensen i leveranskedjan och underlätta ansvarstagande mineralanskaffning avser EU att offentliggöra en årlig förteckning över ”ansvarstagande smältverk och anrikningsverk” i EU och globalt. Med fler än 400 importörer av sådana malmer och metaller är EU bland de största marknaderna för tenn, tantal, volfram och guld.

Stöd för kommissionens förslag

Föredraganden stöder generellt sett förslaget till förordningen från kommissionen. Förslaget fokuserar på den effektivaste nivån av EU:s leveranskedja för dessa mineraler, smältverken och anrikningsverken, för att underlätta informationsflödet gällande tillbörlig aktsamhet ända till slutanvändarna. Smältverk och anrikningsverk är den sista punkt som mineralers ursprung kan spåras till. All information som kan erhållas från smältverk och anrikningsverk om deras leverantörer är viktig för tillbörlig aktsamhet. Förslaget från kommissionen gör det lättare för EU-företag att uppfylla Dodd-Frank-kraven.

Föredraganden instämmer även i att detta EU-system (som OECD:s riktlinjer) bör omfatta alla konfliktdrabbade områden och alla högriskområden. Till skillnad från Dodd-Frank-lagen som än så länge bara fokuserar på området kring de afrikanska stora sjöarna vill EU att företag i hela världen undviker att orsaka skada. Föredraganden är av den åsikten att EU inte bör utarbeta en förteckning över konfliktdrabbade områden och högriskområden, utan i stället ge företagen de verktyg som de behöver för att utöva tillbörlig aktsamhet i en handbok.

Föredraganden stöder även den frivilliga taktik som återspeglas i kommissionens förslag. Föredraganden anser att marknadstryck i den lilla transparenta marknaden för importörer och smältverk och anrikningsverk bör leda till ett högt deltagarantal. Föredraganden välkomnar de kompletterande åtgärder som förutses i det kompletterande meddelandet[1] om att främja ett högt deltagarantal och hoppas att inte bara dessa åtgärder kan genomföras parallellt med förordningen, utan att även parlamentet informeras om deras genomförande.

Föredraganden är också av den åsikten att valet av den frivilliga taktiken möjliggör för EU att arbeta effektivare med system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som utarbetas av företagssammanslutningar, som i linje med OECD:s riktlinjer har fastställt globala standarder för sina områden.

Ansvarstagande importörer kan endast anskaffa från smältverk/anrikningsverk med en tredjepartsgranskning. Via dessa granskningar kommer EU-systemet därför att ge en god inblick i leverantörer och gruvor. En gradvis ökning av antalet granskade smältverk möjliggör en anpassning för branschen till reglerna utan att chocka leveranserna.

Den frivilliga taktiken kommer att intressera pionjärerna av ansvarstagande företag att delta. Denna grupp kommer gradvis att öka till följd av marknadens konkurrenstryck. Företag kan välja att ansluta sig i sin egen takt. Ett beslut om att ansluta sig kan vara väl förberett och kostnader och påverkan kan begränsas.

Föredraganden vill arbeta med ansvarstagande företag för att undvika tillfälliga leveransunderskott, undvika en minskning av ekonomisk verksamhet i konfliktdrabbade områden och främja laglig handel.

Direktivet om icke-finansiell rapportering

Föredraganden förordar användning av befintliga verktyg för att främja rapportering om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för handel med mineraler. Direktivet om tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om stora företag och koncerner kräver att stora företag med fler än 500 anställda tillhandahåller information gällande mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption och tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. Direktivet anger att kommissionen ska utarbeta riktlinjer under 2016 för att underlätta tillhandahållandet av dessa upplysningar från ikraftträdandet 2017. Föredraganden kommer att bidra till att övertyga kommissionen att i dessa riktlinjer inkludera resultatindikatorer avseende skyldigheter att tillhandahålla information gällande handel med mineraler som omfattas av denna förordning. Problem i förhållande till företags involvering i handel med konfliktmineraler, med som en möjlig bieffekt att konflikten underblåses, är för viktiga för att ignorera i detta sammanhang. När kommissionen har åtagit sig detta kommer även sådana rapporteringskrav som förutses i OECD:s riktlinjer att verkställas för stora EU-företag.

Små och medelstora företag

Föredraganden är av den åsikten att små och medelstora företag ska kunna delta i EU-systemet om de vill vara en del av pionjärerna, men vill inte tvinga dem. Föredraganden är av den åsikten att kommissionen även i detta avseende gör rätt i att välja en frivillig taktik. Med rätt incitament och hjälp, som förutses i de kompletterande åtgärderna, kan små och medelstora företag övertygas om att delta av fri vilja och i linje med deras affärssinne.

Att effektivisera förordningen

Föredraganden föreslår fler ändringar i syfte att effektivisera förordningen. För att inte straffa miljövänliga operatörer är det enligt föredraganden riktigt att följa OECD och exkludera metaller som rimligtvis kan antas vara återvunna. Det speglar både OECD:s riktlinjers praktiska visdom samt den tillbörliga aktsamhet som fortsatt behövs för att stoppa missbruk.

Många andra system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan har utvecklats. Föredraganden vill undvika dubbel granskning. Ett frivilligt system bör vara så verksamt och effektivt som möjligt. Kommissionen bör utveckla de rätta verktygen för att utvärdera arbetet med andra system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. Tydliga kriterier bör utvecklas för att avgöra vilka av dessa system som bör erkännas.

Föredraganden förordar en treårsgranskning som en viktig del för att bygga upp det effektivaste systemet. Tidpunkten för granskningen kommer dock att bero på när systemet verkställs. Två årliga cykler måste ha passerat innan en granskning kan utföras på allvar.

Att öka deltagande i systemet med rätt incitament

Föredraganden vill ge maximal synlighet till de företag som gör det rätta. Förteckningen över smältverk bör innehålla en kolumn med mineralen och gruppera smältverk/anrikningsverk efter mineral så att importörer och andra enkelt kan konsultera dokumentet.

I samma anda vill föredraganden etablera en förteckning över ansvarstagande importörer. De importörer som bestämmer sig för att satsa lite extra bör få beröm för det och få en möjlighet att vinna i fråga om den allmänna bilden på grund av det. En förteckning över ansvarstagande importörer kan uppnå det målet.

Föredraganden är av den åsikten att deltagande av importörer och smältverk/anrikningsverk är nyckeln till framgång för denna förordning. Genom kompletterande åtgärder, som incitament för små och medelstora företag, kommer många fler importörer att delta, vilket förbättrar systemet.

Föredraganden vill även att definitionen av importör vidgas så att handlare kan självcertifiera sig och delta i det nya systemet.

Involvering av parlamentet och kommittéer

Föredraganden är medveten om att många praktiska frågor kommer att hanteras i handböcker och riktlinjer. Föredraganden vill i parlamentet diskutera med kollegor hur man kan hitta den rätta balansen mellan verksamhetsflexibilitet avseende genomförande och korrekt involvering av lagstiftaren i viktiga praktiska frågor, t.ex. hur ofta de obligatoriska kontrollerna ska genomföras.

Utöver det vill föredraganden föreslå vissa ändringar gällande kommittéförfarandet. När förordningen inte ger kommissionen någon bestämmanderätt, utan bara kräver genomförande, är genomförandelagstiftning passande. Om relationens karaktär däremot förändras under lagstiftningsförfarandet och kommissionen får mer bestämmanderätt p.g.a. ändringar kan delegerade akter vara mer passande.

Föredraganden vill redan nu avvisa det föråldrade lagstiftningsförfarandet och ersätta det med det rådgivande förfarande som förutses av kommissionen i artikel 13, punkt 2. Dessutom är införandet av en icke-utlåtandeklausul inte acceptabel för föredraganden.

  • [1]  Gemensamt meddelande med titeln Ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden: mot en integrerad EU-strategi av den 5 mars 2014, (JOIN(2014) 8).

YTTRANDE från utskottet för utveckling (23.3.2015)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden
(COM(2014)0111 – C8‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Föredragande av yttrande: Bogdan Brunon Wenta

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder fullt ut lagstiftningsförslagets huvudsyfte, dvs. att bryta sambandet mellan konflikter och olaglig exploatering av mineralerna. Det är av avgörande betydelse att sambandet bryts, eftersom de så kallade konfliktmineralerna underminerar regeringarnas strävanden efter socioekonomisk utveckling, goda styrelseformer och rättsstatlighet för alla samt skyddet av de mänskliga rättigheterna.

OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) antogs av OECD:s ministerkonferens den 25 maj 2011. Dess mål är att hjälpa företag att respektera mänskliga rättigheter och undvika att bidra till konflikter genom sina metoder för anskaffning av mineraler. OECD:s riktlinjer är erkända som en frivillig internationell ram för tillbörlig aktsamhet som ska beaktas av företag som ska lämna in en rapport om konfliktmineraler enligt avsnitt paragraf 1502 i Dodd-Frank-lagen. De stöds dessutom av FN och av förklaringen från Lusaka, som undertecknades av 11 stats- och regeringschefer vid den internationella konferensen om området kring de afrikanska stora sjöarna (ICGLR), och uppger att processerna och standarderna i OECD:s riktlinjer kommer att tas med i de sex verktyg som ingår i det regionala initiativet mot olagligt utnyttjande av naturresurser. Trots det breda stödet har företagen endast i liten utsträckning anslutit sig till denna frivilliga ram för tillbörlig aktsamhet (endast 12 procent).

Det finns en risk för att kommissionsförslaget i dess nuvarande form, baserad på principen om att inte göra någon skada, inte leder till några positiva resultat. Föredraganden anser att Europeiska unionen bör visa ledarskap i denna fråga och inrätta en obligatorisk självcertifieringsmekanism för anrikningsverk och importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden. Detta tillvägagångssätt skulle ligga i linje med alternativ IV i kommissionens konsekvensbedömning.

Detta förslag till förordning kan inte ses som endast ett övergripande handelspolitiskt instrument utan det bör ses från ett bredare internationellt perspektiv, inbegripet utvecklingssamarbete. För att garantera ett effektivt genomförande är det av största vikt att de kompletterande åtgärder som anges i det gemensamma meddelandet med titeln Ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden: mot en integrerad EU-strategi (JOIN (2014) 8) antas tillsammans med denna förordning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Naturresurser i form av mineraler i konfliktdrabbade eller högriskområden kan, även om de har en stor potential för utveckling, vara en orsak till tvist när inkomster från dem utlöser eller driver fortsatta våldsamma konflikter och undergräver nationella strävanden för att uppnå utveckling, goda styrelseformer och rättsstatlighet. I sådana områden är det av avgörande betydelse för fred och stabilitet att kunna bryta sambandet mellan konflikter och olaglig exploatering av mineraler.

(1) Naturresurser i form av mineraler i konfliktdrabbade eller högriskområden är, även om de har en stor potential för utveckling om de förvaltas på ett hållbart sätt, en orsak till tvist och inkomster från dem utlöser eller driver fortsatta våldsamma konflikter och undergräver nationella strävanden för att uppnå utveckling, goda styrelseformer och rättsstatlighet. I sådana områden är det av avgörande betydelse för fred och stabilitet att kunna bryta sambandet mellan konflikter och olaglig exploatering av mineraler.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Inom utvinningsindustrin är det vanligt att de mänskliga rättigheterna kränks, t.ex. genom barnarbete, sexuellt våld, människors försvinnande, tvångsförflyttningar och förstörande av rituellt eller kulturellt betydelsefulla platser.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet antog den 7 oktober 2010 en resolution som uppmanade unionen till att lagstifta i enlighet med den amerikanska ”konfliktminerallagen”, dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, och kommissionen uttryckte i sina meddelanden från 20119 och 201210 sin avsikt att undersöka möjligheterna att förbättra insynen i leveranskedjan, inklusive aspekter som rör tillbörlig aktsamhet. I det senare meddelandet och i linje med det åtagande som kommissionen gjorde i maj 2011 vid OECD:s ministerkonferens förordade kommissionen också ett större stöd för och användning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, även för länder som inte är med i OECD.

(7) I sina resolutioner av den 7 oktober 20108a, 8 mars 20118b, 5 juli 20118c och 26 februari 20148d uppmanade Europaparlamentet unionen till att lagstifta i enlighet med den amerikanska ”konfliktminerallagen”, dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, och kommissionen uttryckte i sina meddelanden från 20119 och 201210 sin avsikt att undersöka möjligheterna att förbättra insynen i leveranskedjan, inklusive aspekter som rör tillbörlig aktsamhet. I det senare meddelandet och i linje med det åtagande som kommissionen gjorde i maj 2011 vid OECD:s ministerkonferens förordade kommissionen också ett större stöd för och användning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, även för länder som inte är med i OECD.

__________________

__________________

 

8a Europaparlamentets resolution av den 7 oktober 2010 om brister i skyddet av de mänskliga rättigheterna och rättsskipningen i Demokratiska republiken Kongo.

 

8bEuropaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om beskattning och utveckling – samarbete med utvecklingsländer för att främja god förvaltning i skattefrågor.

 

8c Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 om att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare.

 

8d Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om att främja utveckling genom ansvarsfulla affärsmetoder, inklusive utvinningsindustrins roll i utvecklingsländerna.

9 Råvaror och marknader för basprodukter, KOM(2011) 25 slutlig.

9 Råvaror och marknader för basprodukter, KOM(2011) 25 slutlig.

10 Handel, tillväxt och utveckling, COM(2012) 22 final.

10 Handel, tillväxt och utveckling, COM(2012) 22 final.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) När det gäller denna förordning betraktas tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som en fortlöpande både proaktiv och reaktiv process genom vilken ekonomiska aktörer övervakar och förvaltar sina inköp och sin försäljning i syfte att säkerställa att de inte bidrar till konflikter och dessa konflikters negativa konsekvenser.

(9) När det gäller denna förordning och i linje med OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet betraktas tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som en fortlöpande både proaktiv och reaktiv process genom vilken ekonomiska aktörer övervakar och förvaltar sina inköp och sin försäljning i senare eller tidigare led i leveranskedjan i syfte att säkerställa att de respekterar mänskliga rättigheter och inte bidrar till konflikter och dessa konflikters negativa konsekvenser, såväl direkt inom utvinningssektorn som indirekt i det bredare samhället.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Företag i unionen har i det offentliga samrådet uttryckt sitt intresse för en ansvarsfull anskaffning av mineraler och rapporterat om industrins nuvarande program för att uppfylla målen för företagens sociala ansvar, kundernas önskemål och en säker tillgång på råvaror. Företagen har emellertid också rapporterat om otaliga svårigheter vid tillämpningen av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan på grund av de utdragna och komplexa globala leveranskedjorna som omfattar ett stort antal aktörer som ofta inte är tillräckligt medvetna om eller intresserade av de etiska problemen. Kostnaden för en ansvarsfull anskaffning av råvaror och den eventuella effekten på framför allt små och medelstora företags konkurrenskraft bör övervakas av kommissionen.

(12) Företag i unionen har i det offentliga samrådet uttryckt sitt intresse för en ansvarsfull anskaffning av mineraler och rapporterat om industrins nuvarande program för att uppfylla målen för företagens sociala ansvar, kundernas önskemål och en säker tillgång på råvaror. I överensstämmelse med OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet tas hänsyn till att tillbörlig aktsamhet i konfliktdrabbade områden och högriskområden innebär praktiska utmaningar och att flexibilitet därför krävs vid tillämpningen av den. Karaktären på och omfattningen av den tillbörliga aktsamhet som är lämplig för ett företags individuella omständigheter är beroende av en rad faktorer, däribland dess storlek och ställning i leveranskedjan med fullt beaktande av utmaningarna för små och medelstora företag.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Smältverk och anrikningsverk är viktiga länkar i globala leveranskedjor för mineraler eftersom de vanligtvis är det sista steget där tillbörlig aktsamhet faktiskt kan säkerställas genom insamling, redovisning och kontroll av uppgifter om mineralernas ursprung och kontrollkedja. Efter denna bearbetningsfas bedöms det ofta vara ogenomförbart att spåra mineralernas ursprung. En unionsförteckning över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk kan därför ge företag i senare led insyn och säkerhet när det gäller åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.

(13) Importörer är viktiga länkar i globala leveranskedjor för mineraler och metaller eftersom de vanligtvis har bättre förutsättningar för att samla in, redovisa och kontrollera uppgifter om mineralernas och metallernas ursprung och kontrollkedja. En unionsförteckning över ansvarstagande importörer kan därför tillhandahålla insyn och säkerhet till företag i senare led, som beroende på deras position i leveranskedjan själva måste respektera åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, i enlighet med denna förordning och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Medlemsstaternas behöriga myndigheter är ansvariga för att säkerställa en enhetlig efterlevnad av de ansvarstagande importörernas självcertifiering genom att utföra lämpliga kontroller i efterhand för att verifiera att självcertifierade ansvarstagande importörer av de mineraler och/eller metaller som omfattas av denna förordning uppfyller kraven på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. Register över sådana kontroller bör sparas i minst fem år. Medlemsstaterna ansvarar för att fastställa vilka påföljder som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.

(14) Medlemsstaternas behöriga myndigheter är ansvariga för att säkerställa en enhetlig efterlevnad av de ansvarstagande importörernas certifiering genom att utföra lämpliga kontroller i efterhand för att verifiera att certifierade ansvarstagande importörer av de mineraler och/eller metaller som omfattas av denna förordning uppfyller kraven på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. Register över sådana kontroller bör sparas i minst fem år. Kommissionen bör ansvara för att fastställa vilka påföljder som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och meddela medlemsstaterna om dessa regler.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att säkerställa ett korrekt genomförande av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. De genomförandebefogenheter som rör förteckningen över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk och förteckningen över medlemsstaternas behöriga myndigheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/201111.

(15) För att säkerställa ett korrekt genomförande av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. De genomförandebefogenheter som rör förteckningen över ansvarstagande importörer och förteckningen över medlemsstaternas behöriga myndigheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/201111.

__________________

_______________

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) För att garantera förordningens ändamålsenlighet, genom att fortlöpande fastställa de mineraler och metaller för vilka anskaffningen utnyttjas för att finansiera väpnade grupper och säkerhetsstyrkor i konfliktdrabbade områden och högriskområden, bör befogenheten att anta rättsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen så att den vid behov kan ändra förteckningen över mineraler och metaller i bilaga I. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Kommissionen bör regelbundet rapportera till rådet och Europaparlamentet om systemets verkan. Senast tre år efter ikraftträdandet och därefter vart sjätte år bör kommissionen se över denna förordnings tillämpning och ändamålsenlighet, inbegripet när det gäller främjandet av ansvarsfull anskaffning av de mineraler som omfattas från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Dessa rapporter kan vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag, som även kan omfatta obligatoriska åtgärder.

(16) Kommissionen bör regelbundet rapportera till rådet och Europaparlamentet om systemets verkan. Senast tre år efter ikraftträdandet och därefter vart sjätte år bör kommissionen se över denna förordnings tillämpning och ändamålsenlighet, inbegripet när det gäller främjandet av ansvarsfull anskaffning av de mineraler och metaller som omfattas från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Dessa rapporter kan vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i syfte att begränsa möjligheterna för väpnade grupper och säkerhetsstyrkor12 att handla med tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld. Systemet är utformat för att ge insyn och säkerhet när det gäller importörers, smältverks och anrikningsverks anskaffning av råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

1. Genom denna förordning inrättas ett unionssystem för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, som ska vara obligatorisk i syfte att sätta stopp för den handel med mineraler och metaller som bedrivs av väpnade grupper och säkerhetsstyrkor12. Systemet är utformat för att ge insyn och säkerhet när det gäller leveranskedjan för mineraler och metaller, särskilt smältverks och anrikningsverks anskaffning av råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

__________________

 

12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing, OECD (2013), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en).

 

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

 

2. I denna förordning fastställs skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för de unionsimportörer som väljer att självcertifiera sig som ansvarstagande importörer av mineraler och metaller som innehåller eller består av tenn, tantal, volfram och guld, i enlighet med vad som fastställs i bilaga I.

2. I denna förordning fastställs skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för alla de unionsimportörer som anskaffar mineraler och metaller inom ramen för denna förordning, i enlighet med OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. Den är utformad för att göra deras anskaffningspraxis transparent och säker i konfliktdrabbade områden och högriskområden, så att våldsamma konflikter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna minimeras eller förhindras genom att man inskränker möjligheterna för väpnade grupper och säkerhetsstyrkor att handla med dessa mineraler eller metaller.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Denna förordning ska gälla för alla de företag, i alla stadier av leveranskedjan för mineraler och metaller, som kan tillhandahålla eller använda mineraler eller metaller från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. För att undvika oavsiktliga snedvridningar av marknaden ska denna förordning skilja mellan företagens roll i tidigare eller senare led i leveranskedjan. Tillämpningen av tillbörlig aktsamhet måste anpassas till det berörda företagets verksamhet och dess ställning i leveranskedjan.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

 

 

2c. Kommissionen kan i samarbete med certifieringsorgan och i enlighet med OECD:s riktlinjer ge ytterligare riktlinjer avseende företagens skyldigheter beroende på deras ställning i leveranskedjan, och för att se till att systemet omfattar ett flexibelt förfarande som beaktar de små och medelstora företagens ställning.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) mineraler: malm och anrikad malm som innehåller tenn, tantal och volfram samt guld, i enlighet med vad som fastställs i bilaga I.

a) mineraler och metaller inom ramen för förordningen: alla mineraler och metaller i enlighet med vad som fastställs i bilaga I.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) metaller som innehåller eller består av tenn, tantal och volfram samt guld, i enlighet med vad som fastställs i bilaga I.

utgår

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet: OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, andra upplagan, OECD Publishing (OECD (2013)), inbegripet rådets samtliga rekommendationer, bilagor och tillägg, som regelbundet kan ändras eller ersättas.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) konfliktdrabbade områden och högriskområden: områden i väpnad konflikt, områden instabila efter en konflikt samt områden med svag eller obefintlig styrning och säkerhet, såsom sönderfallande stater, samt med omfattande och systematiska kränkningar av internationell rätt, inklusive brott mot de mänskliga rättigheterna.

e) konfliktdrabbade områden och högriskområden: områden som kännetecknas av en väpnad konflikt, utbrett våld eller att människor riskerar att skadas på andra sätt, och att man i detta sammanhang är införstådd med

 

i) att en väpnad konflikt kan ta sig många olika uttryck, t.ex. ha internationell eller icke-internationell prägel, beröra två eller fler stater eller ske i form av frihetskrig eller uppror och inbördeskrig och

 

ii) att ett högriskområde kan vara ett område med politisk instabilitet eller förtryck, institutionell svaghet, bristande säkerhet, kollapsad social infrastruktur och utbrett våld, och att båda dessa områdestyper ofta karaktäriseras av omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot nationell eller internationell rätt.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) företag i senare led: företag som handlar med och utbyter metaller, tillverkare av beståndsdelar, produkttillverkare samt tillverkare och återförsäljare av originalutrustning.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) importör: varje fysisk eller juridisk person som deklarerar mineraler och metaller som omfattas av denna förordning för övergång till fri omsättning i den mening som avses i artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/199213.

g) importör: varje fysisk eller juridisk person som för första gången släpper ut sådana mineraler och metaller på marknaden som omfattas av denna förordning för övergång till fri omsättning i den mening som avses i artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/199213.

__________________

__________________

13 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).

13 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) ansvarstagande importör: varje importör som väljer att självcertifiera sig i enlighet med de regler som fastställs i denna förordning.

h) ansvarstagande importör: varje importör av mineraler och metaller som följer de regler som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha) ansvarstagande företag: varje företag som följer reglerna om tillbörlig aktsamhet i enlighet med vad som fastställs i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) självcertifiering: förklaring om att fullgöra de skyldigheter avseende förvaltningssystem, riskhantering, oberoende extern granskning och uppgiftslämnande som anges i denna förordning.

i) Europeisk certifiering som ansvarstagande importör: handling som utfärdats av de behöriga myndigheterna till importörer som iakttar de regler som anges i denna förordning.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

na) Företag i tidigare led: gruvarbetare (hantverksmässiga och små- eller storskaliga tillverkare), lokala handlare eller exportörer från mineralernas och metallernas ursprungsland, internationella handlare med koncentrat, företag som rekonditionerar mineraler och metaller samt smältverk och anrikningsverk.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

o) tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan: skyldigheter för ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld avseende förvaltningssystem, riskhantering, oberoende extern granskning och uppgiftslämnande som syftar till att identifiera och åtgärda faktiska och potentiella risker i konfliktdrabbade områden och högriskområden för att förhindra eller minska de negativa konsekvenserna av importörernas anskaffning av råvaror.

o) tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan: skyldigheter för ansvarstagande företag avseende förvaltningssystem, riskhantering, oberoende extern granskning och uppgiftslämnande som syftar till att identifiera och åtgärda faktiska och potentiella risker i konfliktdrabbade områden och högriskområden för att förhindra eller minska de negativa konsekvenserna av företagens anskaffning av råvaror och se till att de sistnämnda inte bidrar till olaglig handel med mineraler och metaller och finansieringen av konflikter samt inte leder till människorättskränkningar.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 2 – led qa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

qa) beväpnade grupper och säkerhetsstyrkor: de grupper som avses i bilaga II i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Självcertifiering som ansvarstagande importör

Certifiering som ansvarstagande importör

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje importör av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning kan självcertifiera sig som ansvarstagande importör genom att till en medlemsstats behöriga myndighet deklarera att man uppfyller de skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som anges i denna förordning. Deklarationen ska innehålla dokumentation där importören bekräftar att man uppfyller skyldigheterna, inbegripet resultat från utförda oberoende externa granskningar.

1. Varje importör av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning ska certifieras som ansvarstagande importör efter att till en medlemsstats behöriga myndighet deklarera att man uppfyller de skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som anges i denna förordning. Deklarationen ska innehålla dokumentation där importören bekräftar att man uppfyller skyldigheterna, inbegripet resultat från utförda oberoende externa granskningar.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföra lämpliga kontroller i efterhand för att säkerställa att självcertifierade ansvarstagande importörer av de mineraler och metaller som omfattas av denna förordning uppfyller sina skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna förordning.

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföra lämpliga kontroller i efterhand för att säkerställa att certifierade ansvarstagande importörer av de mineraler och metaller som omfattas av denna förordning uppfyller sina skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna förordning.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skyldigheter avseende förvaltningssystem

Skyldigheter för importörer avseende förvaltningssystem

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ansvarstagande importör av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning ska vidta följande åtgärder:

Varje importör av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning ska i enlighet med OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet vidta följande åtgärder:

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Anta en strategi för leveranskedjan för mineraler och metaller som kan komma från konfliktdrabbade områden och högriskområden, och tydligt meddela denna strategi till leverantörer och allmänhet.

a) Anta en strategi för leveranskedjan för mineraler och metaller som kan komma från konfliktdrabbade områden och högriskområden, och tydligt och systematiskt meddela denna strategi till leverantörer och allmänhet.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skyldigheter avseende riskhantering

Skyldigheter för exportörer avseende förvaltningssystem

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Skyldigheter avseende förvaltningssystem och skyldigheter avseende riskhantering för företag

 

Företag i senare led ska bland annat, så gott de kan, identifiera och se över processen för tillbörlig aktsamhet för de smältverk och anrikningsverk som finns i deras leveranskedja samt utvärdera huruvida de iakttar de åtgärder avseende tillbörlig aktsamhet som anges i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. Företag i senare led får delta i program på branschnivå som bedömer huruvida smältverk och anrikningsverk iakttar OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet; de får använda den information som de får tillgång till inom ramen för dessa program för att kunna uppfylla rekommendationerna i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, och de får offentliggöra denna information.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) iaktta revisionsprinciperna om oberoende, kompetens och redovisningsskyldighet som anges i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

c) iaktta revisionsprinciperna om oberoende, kompetens och redovisningsskyldighet och alla tillämpliga revisioner, kriterier och verksamheter som anges i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Namn och adress för varje ansvarstagande smältverk eller anrikningsverk i importörens leveranskedja.

a) Namn och adress för varje smältverk eller anrikningsverk och/eller företag i importörens leveranskedja.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Oberoende externa granskningar avseende vart och ett av de ansvarstagande smältverk eller anrikningsverk i importörens leveranskedja som utförts i den omfattning, det syfte och enligt de principer som fastställs i artikel 6 i denna förordning.

b) Oberoende externa granskningar avseende vart och ett av de smältverk eller anrikningsverk och/eller företag i importörens leveranskedja som utförts i den omfattning, det syfte och enligt de principer som fastställs i artikel 6 i denna förordning.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Den ansvarstagande importören av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning ska ge köpare i omedelbart senare led alla uppgifter som importören får eller har i enlighet med sin tillbörliga aktsamhet i leveranskedjan, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra konkurrensfrågor.

4. Företag ska ge köpare i omedelbart senare led alla uppgifter som importören får eller har i enlighet med sin tillbörliga aktsamhet i leveranskedjan, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra konkurrensfrågor.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förteckning över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk

Förteckning över ansvarstagande importörer av mineraler och metaller

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På grundval av den information som lämnats av medlemsstaterna i de rapporter som avses i artikel 15 ska kommissionen anta och offentliggöra ett beslut med en förteckning över namn och adresser för ansvarstagande smältverk och anrikningsverk för mineraler som omfattas av denna förordning.

1. På grundval av den information som lämnats av medlemsstaterna i de rapporter som avses i artikel 15 ska kommissionen anta och offentliggöra ett beslut med en förteckning över namn och adresser för ansvarstagande importörer av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vid lämpliga tidpunkter uppdatera uppgifterna i förteckningen. Kommissionen ska från förteckningen avlägsna de smältverk och anrikningsverk som inte längre erkänns som ansvarstagande importörer av medlemsstaterna i enlighet med artikel 14.3 och de smältverk och anrikningsverk som ingår i leveranskedjan för importörer som inte längre erkänns som ansvarstagande.

4. Kommissionen ska vid lämpliga tidpunkter uppdatera uppgifterna i förteckningen. Kommissionen ska var sjätte månad från förteckningen avlägsna de importörer som inte längre erkänns som ansvarstagande importörer av medlemsstaterna i enlighet med artikel 14.3 och de smältverk och anrikningsverk som ingår i leveranskedjan för importörer som inte längre erkänns som ansvarstagande.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska offentliggöra en rapport om det fullständiga resultatet av alla kontroller i efterhand, tillsammans med en rimlig förklaring till att dessa resultat hittats samt all dokumentation på vilken den behöriga myndigheten grundat sina resultat.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12 a

 

Information om ”konfliktområden” eller ”högriskområden”:

 

Kommissionen ska, i nära samarbete med Europeiska utrikestjänsten, för allmänheten och företagen tillgängliggöra relevant information om vad som menas med konfliktområden” eller ”högriskområden” och hur dessa fastställs.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna utfärda ett meddelande om korrigerande åtgärder som ska vidtas av den ansvarstagande importören.

2. Vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna meddela det ansvarstagande företaget om de korrigerande åtgärder som företaget ska vidta.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Enligt denna förordning ska en övergångsperiod på två år införas för att importörer av mineraler och metaller ska kunna iaktta skyldigheterna avseende offentlig rapportering.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Eventuella ändringar av OECD:s riktlinjer ska i tillämpliga delar gälla för denna förordning.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Kompletterande åtgärder

 

1. Kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag under övergångsperioden med kompletterande åtgärder för att förstärka förordningens effektivitet i överensstämmelse med det gemensamma meddelandet till Europaparlamentet och rådet med titeln Ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden: mot en integrerad EU-strategi (JOIN(2014)0008).

 

– Kompletterande åtgärder för att garantera en integrerad EU-strategi för skyldigheten avseende ansvarsfull anskaffning:

 

a) stöd till företag som bedriver ansvarsfull anskaffning i form av incitament, teknisk assistans och tekniska riktlinjer samt riktlinjer till företag, med beaktande av situationen för små och medelstora företag och deras position i leveranskedjan, för att underlätta efterlevnaden av kraven i denna förordning,

 

b) pågående politiska dialoger med tredjeländer och andra aktörer, inklusive möjligheten att genomföra en harmonisering med nationella och regionala certifieringssystem och bedriva samarbete med offentlig-privata initiativ,

 

c) fortsatt och inriktat utvecklingssamarbete med tredjeländer, särskilt stöd till handel med mineraler från områden som inte är konfliktdrabbade och tillhandahållande av bättre förutsättningar för lokala företag att efterleva denna förordning,

 

d) Nära samarbete med medlemsstaterna för att införa kompletterande initiativ på området konsument-, investerar- och kundinformation och ytterligare incitament för ansvarsfullt beteende bland företag samt resultatklausuler i upphandlingskontrakt som undertecknas av nationella myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU.

 

2. Kommissionen ska lägga fram en årsrapport om resultaten av de kompletterande åtgärder som vidtas i enlighet med punkt 1 samt om åtgärdernas konsekvenser och effektivitet.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15b

 

Delegering av befogenheter

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 15c för att ändra den förteckning över mineraler och metaller som fastställs i bilaga I.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 15c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15c

 

Utövande av delegeringen

 

Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15a ska ges till kommissionen för en period av ... år från och med den …*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av ... år. Delegeringen av befogenheter förlängs underförstått med lika långa perioder om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader innan utgången av varje period.

 

_________________

 

*EUT: Vänligen inför datum för denna förordnings ikraftträdande.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

Referensnummer

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

13.3.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

13.3.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Behandling i utskott

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Antagande

9.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Hilde Vautmans

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

Referensnummer

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Framläggande för parlamentet

5.3.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

13.3.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Föredragande

       Utnämning

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Antagande

14.4.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

16

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Judith Sargentini

Ingivande

24.4.2015