Διαδικασία : 2015/2044(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0143/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0143/2015

Συζήτηση :

PV 18/05/2015 - 17
CRE 18/05/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0196

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 246kWORD 172k
27.4.2015
PE 549.307v03-00 A8-0143/2015

σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη

(2015/2044(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης

Εισηγητής: Pedro Silva Pereira

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη

(2015/2044(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα έγγραφα που προέκυψαν κατά την Πρώτη και τη Δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, και κυρίως τη Συναίνεση του Μοντερέι του 2002 και τη Δήλωση της Ντόχα του 2008,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 68/204 και 68/279 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την Τρίτη Διεθνή Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Ιουλίου 2015 στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας,

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο «Στοιχεία», της 21ης Ιανουαρίου 2015, που υπέβαλαν οι συμπρόεδροι της προπαρασκευαστικής διαδικασίας για την Τρίτη Διεθνή Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με το θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015, με τίτλο «Ο δρόμος προς την αξιοπρέπεια έως το 2030: το τέλος της φτώχειας, η μεταμόρφωση της ζωής των πολιτών και η προστασία του πλανήτη»,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Αυγούστου του 2014 της διακυβερνητικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουλίου του 2014 της ανοικτής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο «Έκθεση της UNCTAD του 2014 για τις Παγκόσμιες Επενδύσεις - Επένδυση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης: σχέδιο δράσης»(1),

–       έχοντας υπόψη το τελικό κείμενο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ρίο+20), του Ιουνίου του 2012, με τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε»,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ «Προς τη θέσπιση πολυμερούς νομικού πλαισίου για διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους», του Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο «Παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015» (COM(2015)0044)(2),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ης Ιουνίου 2014, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: Από το όραμα στη συλλογική δράση» (COM(2014)0335)(3),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2013, με τίτλο «Μετά το 2015: προς μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρηματοδότησης για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη» (COM(2013)0531)(4),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: Εξάλειψη της φτώχειας και εξασφάλιση βιώσιμου μέλλοντος για τον κόσμο» (COM(2013)0092)(5),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με το μετασχηματιστικό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015(6),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη πέραν του 2015(7),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 12ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον ισχυρότερο ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην αναπτυξιακή συνεργασία,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 25ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το πρωταρχικό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015(8),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(9),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την παρακολούθηση της Διάσκεψης του Μοντερέι του 2002 για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης(10),

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη διάσκεψη του ΟΗΕ, του 2014, για την κλιματική αλλαγή (COP 20) στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου2014)(11)· της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την προώθηση της ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της εξορυκτικής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες χώρες(12)· της 8ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη «Διαφθορά στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες»(13)· της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με την «Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων»(14)· και της 16ης Απριλίου 2013 σχετικά με την προώθηση της ανάπτυξης μέσω εμπορικών συναλλαγών(15),

–       έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 472/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη (2015)(16),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι κύριος στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχειας και θεσπίζει την αρχή της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0143/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 είναι ένα κρίσιμο έτος για τις παγκόσμιες προσπάθειες για την ανάπτυξη, δεδομένης της έγκρισης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και της συμφωνίας σχετικά με την παγκόσμια δράση για το κλίμα, που θα ισχύουν έως το 2030·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τρίτη Διεθνής Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, η οποία θα διεξαχθεί στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας από τις 13 έως τις 16 Ιουλίου 2015, πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή του θεματολογίου για την περίοδο μετά το 2015, και ότι η επιτυχία του εν λόγω θεματολογίου θα εξαρτηθεί από το επίπεδο φιλοδοξίας που θα καθοριστεί κατά τη διάσκεψη·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και βιώνουν στερήσεις όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση και το επίπεδο διαβίωσης, ιδίως σε κράτη που πλήττονται από συγκρούσεις ή τα οποία είναι ασταθή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό είναι απαράδεκτο, δεδομένου ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι στον πλανήτη για να παύσει σταδιακά αυτή η κατάσταση·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της φτώχειας και της ανισότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κινητοποίηση επαρκών και κατάλληλων πόρων για όλους, καθώς και με την καλύτερη στόχευση των περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα τη σημαντική μείωση της ακραίας φτώχειας, η πρόοδος για τα παιδιά ήταν βραδύτερη καθιστώντας την ανάγκη για επένδυση στα παιδιά – τόσο μέσω της κινητοποίησης εγχώριων πόρων όσο και μέσω διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης – καίριο παράγοντα·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ειρήνη και ασφάλεια, όπως αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Συναίνεση του 2005 για την Ανάπτυξη·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία τέταρτα των φτωχότερων ανθρώπων του κόσμου - σύμφωνα με υπολογισμούς 960 εκατομμύρια - ζουν σήμερα σε χώρες μέσου εισοδήματος, και ότι συνεπώς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα απαιτεί προγράμματα που να στοχεύουν τόσο τους φτωχούς ανθρώπους όσο και τις φτωχές χώρες·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNCTAD εκτιμά ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης στις αναπτυσσόμενες χώρες για τους προκύπτοντες ΣΒΑ ανέρχονται κατά προσέγγιση στα 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, από τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της ανεπαρκούς δράσης θα είναι τελικά πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της αποφασιστικής δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της πρόκλησης για τη χρηματοδότηση των ΣΒΑ απαιτεί μια ισχυρή και παγκόσμια εταιρική σχέση, καθώς και τη χρήση όλων των μορφών χρηματοδότησης (εγχώρια, διεθνή, δημόσια, ιδιωτική και καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης) και μη χρηματοδοτικών μέσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί να συμπληρώνει, αλλά όχι να υποκαθιστά τη δημόσια χρηματοδότηση·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων και η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) αποτελούν αναντικατάστατα σημεία στα οποία εδράζεται η χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τα οποία πρέπει να ενδυναμωθούν·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες των αναπτυσσομένων χωρών για κινητοποίηση των εγχώριων πόρων είναι σημαντικές, αλλά ότι στην παρούσα κατάσταση υπάρχουν περιορισμοί στο τι μπορούν να καταφέρουν αυτές οι χώρες χωρίς εξωτερική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικοί πόροι παραμένουν χαμηλοί ως ποσοστό του ΑΕγχΠ στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες και ότι συνεπώς επιβάλλεται να προωθηθούν ισορροπημένα, δίκαια και αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα που θα βασίζονται στη φοροδοτική ικανότητα των ιδιωτών και των εταιριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητοποίηση των εγχώριων πόρων προϋποθέτει επίσης να κατανέμονται κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή τα οφέλη από τους φυσικούς πόρους·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστες ανεπτυγμένες χώρες τηρούν τη δέσμευσή τους για παροχή του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) τους ως ΕΑΒ, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσοστού 0,15-0,20% του ΑΕΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 ή αργότερα έχουν δεσμευτεί να καταβάλουν προσπάθειες προς την επίτευξη του στόχου του 0,33% του ΑΕΕ, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει ακόμα επιτύχει αυτόν τον στόχο·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι ευπαθείς χώρες ή έχουν αποδυναμωθεί από εξωτερικά γεγονότα, όπως ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες όπως ο Έμπολα, και φυσικές καταστροφές, και ότι έχουν ανάγκη από μεγαλύτερη υποστήριξη·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της φτώχειας, η οικονομική μεγέθυνση και η ασφάλεια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα ενός κράτους να μπορεί να ασκεί τις κυριαρχικές λειτουργίες του προκειμένου να διασφαλίζει το κράτος δικαίου και να προσφέρει τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ παράλληλα θα τηρείται η αρχή της ιδίας ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες αυτές χρειάζονται, ειδικότερα, μεγαλύτερη υποστήριξη προκειμένου να εισαγάγουν σταθερά συστήματα υγείας·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το αναπτυξιακό θεματολόγιο διευρύνεται διαρκώς και είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που γίνονται πέραν της ΕΑΒ καθώς και να δημιουργούνται περαιτέρω κίνητρα για αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές περιστάσεις σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, διατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά ΕΑΒ, και η ΕΑΒ έφτασε στο πρωτοφανές υψηλό επίπεδο των 134,8 δισ. δολαρίων ΗΠΑ το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΒ μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί στο πλαίσιο αυτό η σημασία των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας και οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), όταν διέπονται από κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και συνδέονται με συγκεκριμένες βελτιώσεις της εγχώριας οικονομίας, έχουν μεγάλες δυνατότητες να συμβάλλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ, όπως υποδεικνύεται στην πρόταση της UNCTAD για τη δημιουργία σχεδίου δράσης για την επένδυση στους ΣΒΑ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή ιδιωτικών κεφαλαίων επηρεάζει τις αναπτυσσόμενες χώρες με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, τόσο θετικούς όσο και αρνητικούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοοικονομικές ροές από ιδιωτικές πηγές προς τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι σημαντικές αλλά σε μεγάλο βαθμό ασταθείς, άνισα κατανεμημένες και συχνά συσχετίζονται με εκροές, όπως ο επαναπατρισμός των κερδών, οι οποίες από το 2010 έχουν υπερβεί τις νέες εισροές ΑΞΕ·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση μιας καθολικής και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και συμβάλλει στη χρηστή διακυβέρνηση και τη λογοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη την ασυμβατότητα μεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας και της διαφθοράς·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η χρήση των τραπεζικών υπηρεσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, που είναι οι κυριότεροι χορηγοί αναπτυξιακής βοήθειας, πρέπει να ηγούνται της διαδικασίας χρηματοδότησης της ανάπτυξης και να συμβάλλουν στην αξιόπιστη αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής στο πλαίσιο του θεματολογίου για την περίοδο μετά το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλες ανεπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά της ΕΕ·

Παγκόσμια εταιρική σχέση

1.      επιδοκιμάζει το αρχικό σχέδιο του εγγράφου που θα προκύψει από την τρίτη διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, και απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να το στηρίξουν·

2.      επιδοκιμάζει τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και τη μετασχηματιστική, ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγισή της σε μια φιλόδοξη παγκόσμια εταιρική σχέση για νέους αναπτυξιακούς στόχους και το σχετικό δημοσιονομικό πλαίσιο, που επικεντρώνεται στην εξάλειψη της φτώχειας, στην οικουμενικότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στην ισότητα των φύλων· επιμένει ότι χωρίς σφαιρικά και ουσιαστικά μέσα εφαρμογής μια τόσο φιλόδοξη εταιρική σχέση δεν θα είναι επιτυχής·

3.      καλεί την ΕΕ να επιβεβαιώσει την πολιτική ηγετική θέση της καθ' όλη τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας για τον καθορισμό ενός πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης, μιας ανανεωμένης συμφωνίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και άλλων μέσων εφαρμογής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τις αξίες που περιλαμβάνονται στις ιδρυτικές συνθήκες της· θεωρεί ότι η παροχή της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ δεν θα πρέπει να εξαρτάται από άλλους εταίρους χορηγούς βοήθειας·

4.      επιμένει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τη θέση τους ως κύριοι χορηγοί αναπτυξιακής βοήθειας, ενώ ταυτόχρονα θα ασκούν πιέσεις για επιμερισμό της ευθύνης· καλεί τις χώρες υψηλού εισοδήματος και ανώτερου μέσου εισοδήματος, καθώς και τις αναδυόμενες οικονομίες να αναλάβουν σημαντικές δεσμεύσεις·

5.      επιδοκιμάζει την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015» για την περιεκτικότητά της, την εστίαση στη συνοχή της πολιτικής και την επιβεβαίωση ότι η ΕΕ διατηρεί τη δέσμευσή της να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο της σε αυτήν την παγκόσμια εταιρική σχέση· ωστόσο, λυπάται για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν επιδεικνύει την ίδια δέσμευση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών χρηματοδοτικών στόχων·

Διεθνής δημόσια χρηματοδότηση

6.      τονίζει ότι η ΕΑΒ συνεχίζει να αποτελεί βασικό μέσο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επαναλάβουν, χωρίς καθυστέρηση, τη δέσμευσή τους στο στόχο του 0,7% του ΑΕΕ για την ΕΑΒ, από το οποίο θα παρακρατείται το 50% της ΕΑΒ και τουλάχιστον το 0,2% του ΑΕΕ για τις ΛΑΧ, καθώς και να παρουσιάσουν, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, πολυετή δημοσιονομικά χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή επίτευξη αυτών των επιπέδων έως το 2020· επιδοκιμάζει την αταλάντευτη στάση της ΕΕ όσον αφορά την εστίαση των προσπαθειών στην ποσότητα και στην ποιότητα της αναπτυξιακής βοήθειας· καλεί τους λοιπούς ανεπτυγμένους εταίρους και τις αναδυόμενες χώρες να αυξήσουν σταδιακά την αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχουν, και την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πείσουν κρατικούς και ιδιωτικούς χορηγούς ανά τον κόσμο να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποσχέσεις και να αναλάβουν νέες δεσμεύσεις· υπογραμμίζει ότι όλοι οι χορηγοί βοήθειας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ΕΑΒ αντιπροσωπεύει πραγματικές μεταφορές προς τις αναπτυσσόμενες χώρες·

7.      τονίζει ότι η ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή τους και να παράσχουν αυξανόμενη, νέα και επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής ώστε να επιτύχουν έως το 2020 τον στόχο της διάθεσης από κοινού 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως από ευρύ φάσμα πηγών, δημόσιων και ιδιωτικών, διμερών και πολυμερών, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών πηγών· λυπάται για την έλλειψη προόδου στο θέμα της προσθετικότητας της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην ΕΑΒ· ζητεί να καταβληθούν κοινές διεθνείς προσπάθειες από τις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες ώστε να εξευρεθεί νέα και επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες (όχι, όμως, εις βάρος του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη) στη συμφωνία σχετικά με την παγκόσμια δράση για το κλίμα, η οποία προβλέπεται να συναφθεί στη διάσκεψη του Παρισιού που πρόκειται να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 2015· φρονεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να προτείνει ενδιάμεσα στάδια στην πορεία προς την πλήρη προσθετικότητα· προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα που απέκτησαν από τις αγορές άνθρακα για την ανάληψη δράσης για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί επίσης τις αναδυόμενες οικονομίες να κινητοποιήσουν χρηματοδοτικούς πόρους υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

8.      υποστηρίζει τις καινοτόμες πηγές επιπρόσθετης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των φόρων επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των φόρων άνθρακα στον τομέα των διεθνών αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών και της αυτόματης διάθεσης των εσόδων της αγοράς άνθρακα· επιδοκιμάζει τις περαιτέρω ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες για την εύρεση και άλλων επιπρόσθετων πηγών·

9.      επισημαίνει ότι η ΕΑΒ πρέπει να παραμείνει το σταθερό μέτρο των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη χρηματοδότηση· υποστηρίζει τη καθιέρωση ενός συμπληρωματικού δείκτη της συνολικής επίσημης στήριξης στη βιώσιμη ανάπτυξη (TOSSD) υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται απολύτως σαφές ότι ο δείκτης αυτός σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά ή δεν μειώνει τη σημασία του μέτρου ΕΑΒ·

10.    επισημαίνει ότι αν και το μεγαλύτερο μέρος της ΕΑΒ παρέχεται υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, τα προνομιακά δάνεια είναι επίσης σημαντικά αλλά επιβαρύνουν τα χρέη και ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε φούσκα χρέους, ιδίως στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και της Καραϊβικής που διαθέτουν περιορισμένα έσοδα για την εξυπηρέτηση του χρέους τους· καλεί, συνεπώς, τους χορηγούς βοήθειας να παρέχουν βοήθεια στις ΛΑΧ με τη μορφή επιχορηγήσεων· εκτιμά ότι τα προνομιακά δάνεια ίσως να μην ενδείκνυνται για επενδύσεις σε κοινωνικούς τομείς στους οποίους δεν επιδιώκεται η κερδοφορία· χαιρετίζει τη συμφωνία της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ-ΕΑΒ) για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο των προνομιακών δανείων, προβλέποντας ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό των επιχορηγήσεων όσον αφορά τον υπολογισμό των αριθμητικών δεδομένων της ΕΑΒ·

11.    τονίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και παρέχει περίπου το 60% της παγκόσμιας επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας· καλεί, εντούτοις, την Επιτροπή να παρουσιάσει σαφή και διαφανή στοιχεία σχετικά με το μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού που διατίθεται στην αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ, ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει τη συνέχεια που δόθηκε στην συναίνεση του Μοντερέι από όλους τους ευρωπαίους χορηγούς· εκφράζει επίσης τη λύπη του για την έλλειψη προβολής όσον αφορά το επίπεδο των χρηματοδοτικών συνεισφορών της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλα και στοχευμένα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης για να αυξηθεί η προβολή της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ·

12.    καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη τις μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες προωθώντας και υιοθετώντας πρώτα η ίδια μια πιο στρατηγική, φιλόδοξη και καθολική προσέγγιση, η οποία θα συμφωνεί με τους ΣΒΑ·

13.    υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνεισέφερε στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 19,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την αναπτυξιακή συνεργασία και 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια από το 2014 έως το 2020, επιπλέον των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας· σημειώνει επίσης το ποσό των 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, η οποία θα προσέφερε πλεονεκτήματα όπως αυξημένη διαφάνεια, ορατότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα· επιδοκιμάζει την ευκαιρία που παρέχει η μετεκλογική ενδιάμεση επανεξέταση και η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να ληφθούν υπόψη οι αυξανόμενες διαρθρωτικές ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια και οι αναπτυξιακές ανάγκες των πλέον φτωχών και ευάλωτων χωρών·

14.    σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2015 προβλέπει τη διάθεση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων (2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για πληρωμές) που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία και 928,8 εκατομμυρίων ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων (918,8 εκατομμύρια ευρώ για πληρωμές) που αφορούν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας· στηρίζει τα βήματα που έγιναν για τη μείωση των συσσωρευμένων ανεξόφλητων λογαριασμών, ιδίως με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των πλέον ευπαθών εταίρων, και τονίζει τη σημασία της αρχής της αντιστοίχισης μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς η συχνότητα των κρίσεων είναι μεγαλύτερη και τα κεφάλαια πρέπει να καταβάλλονται ταχέως·

15.    υπενθυμίζει ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών της και ότι πρέπει να συνάδει με τις έννοιες της συμπληρωματικότητας και του συντονισμού· επισημαίνει την ανάγκη συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών στη διαδικασία συντονισμού·

16.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν μια ατζέντα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας με βάση τις δεσμεύσεις της Σύμπραξης του Μπουσάν για Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία, τη μείωση του κατακερματισμού της βοήθειας μέσω ενός κοινού χρηματοδοτικού μηχανισμού, και τον αυξημένο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών υλοποίησης και των ενδιαφερομένων· τονίζει ότι όλη η αναπτυξιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι υπέρ των φτωχών, ευαίσθητη ως προς το φύλο, ορθή περιβαλλοντικά και ασφαλής για το κλίμα·

17.    υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ΣΛΕΕ, η μείωση και ενδεχόμενη εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον κύριο στόχο της ΕΕ στο πεδίο της ανάπτυξης, ενώ η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα των φύλων, η κοινωνική συνοχή και η καταπολέμηση των ανισοτήτων θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων·

18.    τονίζει ότι είναι σημαντικό να τίθενται σαφείς προτεραιότητες όσον αφορά τις δαπάνες, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε μέτρα που λαμβάνονται στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της ενέργειας, της υδροδότησης και των υποδομών· επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω προσπαθειών και βελτιώσεων στον τομέα της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, μέσω ενός στενότερου συντονισμού μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών και χορηγών βοήθειας·

19.    υπογραμμίζει ότι η ΕΑΒ πρέπει να θέτει σε προτεραιότητα βασικές κοινωνικές υπηρεσίες για όλους και «δημόσια αγαθά» που παρέχονται λιγότερο αποτελεσματικά από τον ιδιωτικό τομέα, όπως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας, η υγειονομική περίθαλψη και οι υποδομές για την αποχέτευση, την ύδρευσης και την ενέργεια, προκειμένου οι αναπτυσσόμενες χώρες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους· υπογραμμίζει ότι η προσβασιμότητα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για τη διεθνή δημόσια χρηματοδότηση ώστε να προάγονται καθολικές και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες και υποδομές·

20.    τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πλέον ευπαθών πληθυσμών σε ευκαιρίες ανάπτυξης· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η παροχή βοήθειας αποκλειστικά μέσω των κυβερνήσεων ενέχει τον κίνδυνο ανεπαρκούς χρηματοδότησης περιθωριοποιημένων ή ευπαθών κοινοτήτων·

21.    επισημαίνει ότι είναι σημαντικό οι αναπτυξιακές τράπεζες να κινητοποιήσουν επιπρόσθετα κεφάλαια για τη μείωση του χάσματος στη χρηματοδότηση των υποδομών και την πρόσβαση σε πιστώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες με μηχανισμούς παρακολούθησης και εκτίμησης των επιπτώσεων·

22.    υπογραμμίζει την απόλυτη ανάγκη επιδίωξης από την ΕΕ του υψηλότερου δυνατού επιπέδου συντονισμού, για λόγους διασφάλισης της συνοχής με άλλους τομείς πολιτικής (περιβάλλον, μετανάστευση, διεθνές εμπόριο, ανθρώπινα δικαιώματα, γεωργία κ.λπ.) και αποφυγής της αλληλεπικάλυψης των εργασιών και ανακολουθιών μεταξύ δραστηριοτήτων· υπενθυμίζει ότι, μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 208 ΣΛΕΕ), η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής έχει καταστεί υποχρέωση βάσει της Συνθήκης·

Κινητοποίηση εγχώριων πόρων και διεθνής συνεργασία στον φορολογικό τομέα

23.    υπογραμμίζει ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων είναι πιο προβλέψιμη και πιο βιώσιμη από την εξωτερική βοήθεια και πρέπει να αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης· ενθαρρύνει τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών να αυξήσουν τη κινητοποίηση αυτή· τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η είσπραξη εγχώριων φόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι απαιτούνται σταθερά, ισορροπημένα, δίκαια και αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα που να είναι υπέρ των φτωχών, ευαίσθητα στις πιο ευπαθείς ομάδες και που να σέβονται τις διεθνείς δεσμεύσεις όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί να καταργηθούν οι επιζήμιες επιδοτήσεις στους τομείς της ενέργειας (ιδίως των ορυκτών καυσίμων ), της αλιείας και της γεωργίας·

24.    καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την παροχή συνδρομής για τη δημιουργία ικανοτήτων στους τομείς της φορολογικής διοίκησης, της χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της ανάκτησης κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της απατηλής τιμολόγησης· πιστεύει ότι εν προκειμένω η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο· υπενθυμίζει τη σημασία της διανομής των φορολογικών εσόδων από φυσικούς πόρους, ιδίως μέσω της δημιουργίας κρατικών επενδυτικών ταμείων · επισημαίνει την ανάγκη επίσπευσης και εντατικοποίησης των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής στοιχείων για τον προϋπολογισμό και ζητεί την περαιτέρω εναρμόνιση της διαδικασίας υποβολής στοιχείων για τον προϋπολογισμό μεταξύ των χωρών·

25.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να πατάξουν τους φορολογικούς παραδείσους, τη φοροδιαφυγή και τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, που ελαττώνουν την αναπτυξιακή βοήθεια και αυξάνουν τα χρέη των αναπτυσσόμενων χωρών, να συνεργαστούν με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την εξουδετέρωση πρακτικών επιθετικής φοροαποφυγής από ορισμένες υπερεθνικές εταιρείες, και να αναζητήσουν τρόπους προκειμένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντισταθούν στις πιέσεις να εμπλακούν σε φορολογικό ανταγωνισμό, δεδομένου ότι αυτό υπονομεύει τη κινητοποίηση εγχώριων πόρων για την ανάπτυξη·

26.    υποστηρίζει τη σύσταση διακυβερνητικού φορέα για τη φορολογική συνεργασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· ενθαρρύνει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών· ζητεί να δημιουργηθούν δημόσια μητρώα όσον αφορά την πραγματική κυριότητα και να θεσπιστεί υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ανά χώρα για τις υπερεθνικές εταιρείες σε όλους τους τομείς καθώς και να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης κατά τη διαπραγμάτευση φορολογικών και επενδυτικών συνθηκών με αναπτυσσόμενες χώρες·

27.    θεωρεί ότι οι διεθνείς κανόνες για τη φορολόγηση των εταιρειών πρέπει να περιλαμβάνουν την αρχή ότι, όπου αποσπάται ή δημιουργείται αξία, πρέπει να καταβάλλονται αντίστοιχοι φόροι·

28.    τονίζει την αποφασιστική σημασία της χρηστής διακυβέρνησης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, του θεσμικού πλαισίου και των ρυθμιστικών μέσων· υποστηρίζει ιδιαιτέρως την επένδυση στη δημιουργία ικανοτήτων, στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η υγεία (διασφαλίζοντας καθολική υγειονομική κάλυψη), συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, της διατροφής, των δημόσιων υπηρεσιών και της κοινωνικής προστασίας, και στην καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας και της ανισότητας μεταξύ των παιδιών και μεταξύ των φύλων· αναγνωρίζει την ανάγκη για προσβάσιμες υποδομές και επιλεκτικές δημόσιες επενδύσεις, καθώς και για βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων και από τις εξορυκτικές βιομηχανίες·

29.    τονίζει ότι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης πρέπει να ενισχύσει τους διαθέσιμους πόρους για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, των δικαιωμάτων των γυναικών και της χειραφέτησης των γυναικών· υπογραμμίζει τον ειδικό ρόλο των γυναικών στη κοινωνία, και τονίζει ότι αυτός συνεπάγεται τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, στοχευμένες επενδύσεις σε καίριους τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση, καθώς και μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο σύνολό της λαμβάνει πλήρως υπόψη την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών·

30.    ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, αναγνωρίζοντας ότι η εν λόγω χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι τόσο εγχώρια όσο και διεθνής· ενθαρρύνει την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης που μπορεί να επισπεύσει την πρόοδο για την αντιμετώπιση περίπλοκων προκλήσεων και τη χρηστή διαχείριση παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, όπως η τεχνολογία και η καινοτομία για την υγεία· τονίζει τον σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· ζητεί επανεξέταση των καθεστώτων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που έχουν θεσπιστεί στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών προκειμένου να εντοπιστούν οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον και στη μεταφορά τεχνολογίας·

Ιδιωτικός τομέας και κοινωνία των πολιτών

31.    υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ιδιωτική επιχείρηση και την επιχειρηματικότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς· ζητεί, ιδίως, την περαιτέρω ενδυνάμωση των συστημάτων δανείων και εγγυήσεων μικροχρηματοδότησης· επιμένει στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών τραπεζών και πιστωτικών ενώσεων ώστε να μειωθούν σημαντικά τα υπέρμετρα επιτόκια για τα δάνεια χρηματαγοράς και να υποστηριχθεί καλύτερα η ανάπτυξη των κοινοτήτων σε τοπικό επίπεδο(17)· ζητεί ευθυγράμμιση του ιδιωτικού τομέα με τους ΣΒΑ μέσω κατάλληλων εταιρικών σχέσεων, χρηματοπιστωτικών μέσων, κινήτρων, πλαισίου λογοδοσίας και ουσιαστικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)· υπενθυμίζει την ανάγκη συμμόρφωσης με τα συμφωνηθέντα διεθνή πρότυπα όπως τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

32.    τονίζει την ανάγκη να διατεθούν στις επιχειρήσεις μέσα ενημέρωσης, κατάρτισης και πλατφόρμες παροχής συμβουλών που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή τους·

33.    επισημαίνει ότι, για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ώθησης στην οικονομία, είναι σημαντικό οι νέοι και οι γυναίκες να αποκτήσουν πρόσβαση στις πιστώσεις προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων·

34.    υπογραμμίζει τον ρόλο κοινωνικής συνοχής που διαδραματίζει η συλλογική επιχειρηματικότητα των ενώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της πρόληψης των εθνοτικών και θρησκευτικών συγκρούσεων·

35.    επιμένει ότι η υποστήριξη και η συνεργασία της ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας και στο σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών προτύπων, των δεσμεύσεων για το κλίμα και του κοινωνικού διαλόγου· ζητεί να καθιερωθεί ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των υπερεθνικών εταιρειών με μηχανισμό καταγγελιών·

36.    καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει, μαζί με τις αναπτυσσόμενες χώρες, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα ευθυγραμμίζεται με το ολοκληρωμένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της UNCTAD και θα ενθαρρύνει πλέον υπεύθυνες, διαφανείς και αξιόπιστες επενδύσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός κοινωνικά συνειδητοποιημένου ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες·

37.    καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την αυξημένη πρόσβαση των επιχειρήσεων πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους και των συνεταιρισμών των αναπτυσσόμενων χωρών στη χρηματοδότηση· υπογραμμίζει τη σημασία των συστημάτων δανείων μικροχρηματοδότησης, ιδίως για τις γυναίκες· ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών τραπεζών και πιστωτικών ενώσεων· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να θεσπίσουν πολιτικές και νομικά πλαίσια που ευνοούν την ανάπτυξη των τραπεζικών υπηρεσιών· επισημαίνει την ανάγκη – σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των φτωχών ανθρώπων, των γυναικών και άλλων ευπαθών ομάδων – για ενημέρωση και κατάρτιση σχετικά με χρηματοπιστωτικά θέματα, τη χρήση τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων, και τις συναφείς νέες τεχνολογίες·

38.    υπενθυμίζει ότι η δημόσια ενίσχυση αδυνατεί από μόνη της να καλύψει όλες τις επενδυτικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών· συνεπώς, επιμένει στο ρόλο μόχλευσης των μεικτών συνεργασιών και των συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ως μέσο ενίσχυσης του αντίκτυπου της αναπτυξιακής βοήθειας, προσέλκυσης ιδιωτικής χρηματοδότησης και στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η συνδυασμένη χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει την ευθύνη του κράτους να μεριμνά για τις κοινωνικές ανάγκες και θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους και με τις αρχές αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης· ενθαρρύνει τη δημιουργία ΣΔΙΤ, ιδίως στο πεδίο της έρευνας που σχετίζεται με την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα, όπως το πρόγραμμα Ebola+·

39.    ζητεί την έγκριση διεθνών προτύπων και κριτηρίων και ανάλυση κινδύνου χρέους για τα έργα συνδυασμού πόρων και τις ΣΔΙΤ που προσελκύουν ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις και στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα τηρούν τα συμφωνημένα πρότυπα της ΔΟΕ, της ΠΟΥ, καθώς και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει την Επιτροπή, λαμβανομένης υπόψη της επιθυμίας της να επεκταθεί σημαντικά η χρήση συνδυασμού επιχορηγήσεων στο μέλλον, να εφαρμόσει τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη χρήση του συνδυασμού επιχορηγήσεων και να αξιολογήσει κατάλληλα τον μηχανισμό παροχής συνδυασμού δανείων και επιχορηγήσεων, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη και τη χρηματοδοτική προσθετικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία· καλεί την ΕΤΕπ και τους λοιπούς οργανισμούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε εταιρείες και επενδυτικούς οργανισμούς που δημοσιοποιούν τους πραγματικούς δικαιούχους τους και υποβάλλουν εκθέσεις ανά χώρα·

40.    υποστηρίζει την αυξημένη πρόσβαση στην αγορά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως για τις ΛΑΧ, καθώς η αυξημένη πρόσβαση μπορεί να ενισχύσει τον ιδιωτικό τομέα και να δημιουργήσει κίνητρα για μεταρρυθμίσεις· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων, ιδίως με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις ΛΑΧ και τα ασταθή κράτη, ευθυγραμμίζονται με τους ΣΒΑ και προάγουν τα δικαιώματα του ανθρώπου και την περιφερειακή ολοκλήρωση· τονίζει ότι οι συμφωνίες αυτές πρέπει να υποβάλλονται σε εκτιμήσεις επιπτώσεων των ΣΒΑ· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της βοήθειας για το εμπόριο υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν μετά το 2015 και να επιφυλάξει ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση στις αναπτυσσόμενες χώρες, τις ΛΑΧ και στα ασταθή κράτη σε εμπορικές συμφωνίες ενώ παράλληλα θα σέβεται το πολιτικό τους περιθώριο να λαμβάνουν κυριαρχικές αποφάσεις σύμφωνα με την εθνική τους πραγματικότητα και τις ανάγκες των πληθυσμών τους·

41.    ζητεί να αναληφθεί δράση για να αυξηθεί η χρήση και η διαφάνεια των εθνικών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων σε δραστηριότητες που διαχειρίζεται ο δημόσιος τομέας και να ενισχυθούν οι αρχές ανταγωνισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες·

42.    επισημαίνει τη θετική συμβολή των μεταναστών στην ανάπτυξη των χωρών καταγωγής τους και ζητεί πιο αποτελεσματικό και καινοτόμο τρόπο συνεργασίας για τη μεταναστευτική πολιτική μεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισμού· εφιστά την προσοχή στις σημαντικές και αυξανόμενες χρηματοοικονομικές ροές που συνίστανται σε εμβάσματα προερχόμενα από τον πληθυσμό της διασποράς και υποστηρίζει τη δημιουργία ταμείων διασποράς· ζητεί περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση του κόστους μεταφοράς προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος στην τοπική ανάπτυξη στις χώρες προέλευσης·

43.    ζητεί να αυξηθεί η συμμετοχή των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ κοινοτήτων, στις συζητήσεις για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, ιδίως στη διάσκεψη της Αντίς Αμπέμπα, και να εφαρμοστεί με λιγότερους αποκλεισμούς και περισσότερη λογοδοσία το θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015· υπογραμμίζει το ρόλο των ΜΚΟ στην επί τόπου υλοποίηση των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη μηχανισμών λογοδοσίας, παρακολούθησης και επανεξέτασης· αναγνωρίζει ότι ο ρόλος των τοπικών αρχών για την υλοποίηση των ΣΒΑ απαιτεί τη διάθεση των απαραίτητων μέσων· ζητεί αύξηση των διαβουλεύσεων με τους νέους στις συζητήσεις σχετικά με το θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015, κυρίως μέσω καινοτόμων τεχνολογιών επικοινωνίας· επισημαίνει τον ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ ως συντονιστών των συζητήσεων αυτών·

Παγκόσμια διακυβέρνηση

44.    υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ, συμπληρωματικά προς άλλους υπάρχοντες φορείς και φόρουμ, όπως ο ΟΟΣΑ, στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και ανάπτυξη· ζητεί ισότιμη και ισόρροπη από πλευράς φύλου εκπροσώπηση όλων των χωρών στους πολυμερείς οργανισμούς και άλλους φορείς που θεσπίζουν κανόνες και πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· υπενθυμίζει ότι όλα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να τηρούν βασικά πρότυπα διαφάνειας – όπως ορίζονται στον χάρτη διαφάνειας για τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – και να εφαρμόζουν πολιτικές δημοσιοποίησης·

45.    επιμένει ότι οι βιώσιμες λύσεις όσον αφορά το χρέος, συμπεριλαμβανομένων προτύπων για υπεύθυνη χορήγηση και λήψη δανείων, πρέπει να διευκολύνονται μέσω πολυμερούς νομικού πλαισίου για διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους με σκοπό την ελάφρυνση του χρέους και την αποφυγή δημιουργίας μη βιώσιμου χρέους· καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με αυτό το πλαίσιο· καλεί την ΕΕ να ασκήσει πιέσεις για την εφαρμογή των αρχών της UNCTAD όσον αφορά τις υπεύθυνες συναλλαγές για το δημόσιο χρέος τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τους δανειστές·

46.    επικροτεί τις διεθνείς προσπάθειες απαλλαγής των χωρών που επλήγησαν από τον Έμπολα από τις διεθνείς δανειακές τους υποχρεώσεις προκειμένου να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση που προκάλεσε η επιδημία·

47.    ζητεί την αναθεώρηση των προγραμμάτων και μέσων χρηματοδοτικής βοήθειας για την ανάπτυξη που εφαρμόζουν οι διεθνείς οργανισμοί με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με τους νέους ΣΒΑ· ζητεί ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα να θεσπίσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα υπεύθυνης χρηματοδότησης, καθώς και να προσαρμόσουν περισσότερο τους πόρους τους στις ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών, μεταξύ άλλων και μέσω αμοιβαίως αποτελεσματικών δανειακών διευκολύνσεων υπέρ των φτωχών· ζητεί συγκεκριμένα αύξηση των ποσών που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πέραν της υφιστάμενης εντολής της, για να αυξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση που παρέχει στις χώρες χαμηλού εισοδήματος·

Παρακολούθηση, λογοδοσία και αναθεώρηση

48.    ζητεί την επίτευξη συμφωνίας στη διάσκεψη της Αντίς Αμπέμπα για τη δημιουργία ενός ισχυρού, διαφανούς και προσβάσιμου πλαισίου παρακολούθησης και λογοδοσίας για την αποτελεσματική επίβλεψη και παρακολούθηση των επενδύσεων και της προόδου όσον αφορά συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένους στόχους· ζητεί την ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας για βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών, των δεδομένων και των πληροφοριών, μεταξύ άλλων και δεδομένων που έχουν κατηγοριοποιηθεί ανά εισόδημα, φύλο, ηλικία, φυλή, εθνοτική καταγωγή και μεταναστευτικό καθεστώς, αναπηρία, γεωγραφική θέση και άλλα συναφή χαρακτηριστικά σε εθνικό πλαίσιο· ζητεί από όλα τα μέρη να διασφαλίσουν τη διαφανή και αποτελεσματική εφαρμογή της βοήθειας και της χρηματοδότησης, ιδίως μέσω της υπογραφής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς και μέσω της δέσμευσης για τη συστηματική δημοσίευση ακριβών, έγκαιρων και συγκρίσιμων δεδομένων εσόδων και δαπανών, καθώς και εγγράφων του προϋπολογισμού· ειδικότερα, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και ελέγχει περαιτέρω τη χρηματοδότηση που χορηγεί σε προγράμματα και σχέδια βοήθειας και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που αποδεικνύεται κρούσμα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης· παροτρύνει ομοίως την Επιτροπή να αναβαθμίσει τη συνδρομή της προκειμένου να ενισχυθούν οι δικαστικές αρχές και οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες·

49.    ζητεί την ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας για να βελτιωθεί η ποιότητα των στατιστικών, των δεδομένων και των πληροφοριών προκειμένου να παρακολουθούνται οι δαπάνες, οι επενδύσεις και η πρόοδος που σημειώνεται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένους στόχους· επικροτεί τις παγκόσμιες προσπάθειες που καταβάλλονται για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση των ΣΒΑ είναι επαρκώς κατηγοριοποιημένα ως προς το εισόδημα, το φύλο, την ηλικία και άλλους δείκτες, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματική η παρακολούθηση του αντίκτυπου των πολιτικών·

50.    επαναλαμβάνει ότι, ως συμπλήρωμα του ΑΕγχΠ, πρέπει να καταρτιστεί ένα νέο σύνολο άλλων δεικτών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, και ότι το σύνολο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, τον συντελεστή Gini, ένα δείκτη για την ισότητα των φύλων, το αποτύπωμα άνθρακα και το οικολογικό αποτύπωμα·

51.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στους συνδιαμεσολαβητές για την προπαρασκευαστική διαδικασία της Τρίτης Διεθνούς Διάσκεψης για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης.

(1)

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_en.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com-2015-44-final-5-2-2015_en.pdf

(3)

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/part1-a-decent-life-for-all.pdf

(4)

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-531-EN-F1-1.Pdf

(5)

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

(6)

http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_15873_en.htm

(7)

http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_14363_en.htm

(8)

http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_13692_en.htm

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.

(10)

ΕΕ C 8, 14.1.2010, σ. 1.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0063.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0163.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0394.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0205.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0119.

(16)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014D0472

(17)

Έκθεση για τη στήριξη των ΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, Dalberg, Νοέμβριος 2011, www.eib.org.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (16.4.2015)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης

(2015/2044(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Charles Goerens

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και παρέχει σχεδόν το 60% της επίσημης παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας· καλεί, εντούτοις, την Επιτροπή να παρουσιάσει σαφή και διαφανή στοιχεία σχετικά με το μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται στην αναπτυξιακή βοήθεια, για να εκτιμηθεί η συνέχεια της συναίνεσης του Μοντερέι από όλους τους ευρωπαίους χορηγούς· εκφράζει επίσης τη λύπη του για την έλλειψη προβολής όσον αφορά το επίπεδο των χρηματοοικονομικών εισφορών της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλα και στοχοθετημένα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης για να αυξηθεί η προβολή της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ·

2.  καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη τις μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές ανάγκες προωθώντας και υιοθετώντας πρώτα η ίδια μια πιο στρατηγική, φιλόδοξη και καθολική προσέγγιση, η οποία θα συμφωνεί με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

3.  ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες από τις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες ώστε να εξευρεθεί νέα και επιπρόσθετη χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής για τις αναπτυσσόμενες χώρες (όχι, όμως, εις βάρος του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη) στη συμφωνία σχετικά με την παγκόσμια δράση για το κλίμα, η οποία προβλέπεται να συναφθεί στη διάσκεψη του Παρισιού τον Δεκέμβριο του 2015·

4.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 19,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την αναπτυξιακή συνεργασία και 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια από το 2014 έως το 2020, επιπλέον των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας· σημειώνει επίσης το ποσό των 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, η οποία θα προσέφερε πλεονεκτήματα όπως η αυξημένη διαφάνεια, η ορατότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα· εκφράζει ικανοποίηση για την ευκαιρία που παρέχει η μετεκλογική ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να ληφθούν υπόψη οι αυξανόμενες διαρθρωτικές ανάγκες της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και οι αναπτυξιακές ανάγκες των πλέον φτωχών και ευάλωτων χωρών·

5.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός για το 2015 προβλέπει τη διάθεση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων (2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για πληρωμές) που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία και 928,8 εκατομμυρίων ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων (918,8 εκατομμύρια ευρώ για πληρωμές) που αφορούν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας· στηρίζει τα βήματα που έγιναν για τη μείωση των συσσωρευμένων ανεξόφλητων λογαριασμών, ιδίως με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των πλέον ευπαθών εταίρων, και τονίζει τη σημασία της αρχής της αντιστοίχισης μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς η συχνότητα των κρίσεων είναι μεγαλύτερη και τα κεφάλαια πρέπει να καταβάλλονται ταχέως·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να τίθενται σαφείς προτεραιότητες όσον αφορά το σκέλος των δαπανών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα μέτρα που σχετίζονται με τους τομείς της υγείας, της παιδείας, της ενέργειας, του εφοδιασμού σε νερό, καθώς και των υποδομών· επισημαίνει την αναγκαιότητα περαιτέρω προσπαθειών και βελτιώσεων στον τομέα της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, μέσω ενός στενότερου συντονισμού μεταξύ των διάφορων μηχανισμών και χορηγών βοήθειας·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σθεναρή στάση της ΕΕ όσον αφορά την επικέντρωση των προσπαθειών στην ποιότητα και την ποσότητα της αναπτυξιακής βοήθειας· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη και το κύρος της για να πείσει άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς χορηγούς παγκοσμίως να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποσχέσεις·

8.  υπογραμμίζει την απόλυτη ανάγκη επιδίωξης από την ΕΕ του υψηλότερου δυνατού επιπέδου συντονισμού, για λόγους διασφάλισης της συνοχής με άλλους τομείς πολιτικής (περιβάλλον, μετανάστευση, διεθνές εμπόριο, ανθρώπινα δικαιώματα, γεωργία κ.λπ.) και αποφυγής της αλληλεπικάλυψης των εργασιών και της μη συνοχής μεταξύ των δραστηριοτήτων· υπενθυμίζει ότι, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 208 ΣΛΕΕ), η συνεκτικότητα της πολιτικής για την ανάπτυξη έχει καταστεί συμβατική υποχρέωση·

9.  τονίζει ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια συνεχίζει να αποτελεί βασικό μέσο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επαναλάβουν τη δέσμευσή τους στον στόχο του 0,7% του ΑΕΕ (ακαθάριστο εθνικό εισόδημα )· υπογραμμίζει, επίσης, το δυναμικό των ιδιωτικών επενδύσεων (αν ρυθμίζονται σωστά στο πλαίσιο της συμβολής τους στην ανάπτυξη) και τη σημασία των καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων για τη μόχλευση αυτών των επιπρόσθετων πόρων· υπενθυμίζει ότι μόνη της η δημόσια βοήθεια είναι κάθε άλλο παρά επαρκής για να καλύψει όλες τις επενδυτικές ανάγκες στις αναπτυσσόμενες χώρες· συνεπώς, επιμένει στο ρόλο μόχλευσης των μεικτών συνεργασιών και των συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ως μέσο ενίσχυσης του αντίκτυπου της αναπτυξιακής βοήθειας, προσέλκυσης ιδιωτικής χρηματοδότησης και στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι η μικτή χρηματοδότηση δεν πρέπει να αντικαθιστά την υποχρέωση των κρατών να καλύπτουν τις κοινωνικές ανάγκες και πρέπει να καθοδηγείται από αρχές σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης· ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ιδίως στο πεδίο της έρευνας που σχετίζεται με την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα, όπως το πρόγραμμα Ebola+·

10. υπογραμμίζει τη σημασία της κινητοποίησης εγχώριων πόρων μέσω της βελτιωμένης είσπραξης φόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι οι φορολογικοί πόροι αποτελούν πιο προβλέψιμη και βιώσιμη πηγή χρηματοδότησης από ό,τι η ξένη βοήθεια· φρονεί ότι η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον τομέα αυτό, όσον αφορά τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τη δημιουργία σχετικών διοικητικών ικανοτήτων, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της απατηλής τιμολόγησης και την ανάκτηση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων·

11. ζητεί από την Επιτροπή, με δεδομένη την πρόθεσή της να επεκτείνει σημαντικά τη χρήση συνδυαστικής χρηματοδότησης στο μέλλον, να εφαρμόσει τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της συνδυαστικής χρηματοδότησης και να αξιολογήσει τον μηχανισμό συνδυασμού δανείων και επιχορηγήσεων, ιδίως ως προς την ανάπτυξη και τη χρηματοδοτική προσθετικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

12. επισημαίνει ότι ο συνδυασμός πόρων ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε φούσκα χρέους, ιδίως στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και της Καραϊβικής που διαθέτουν περιορισμένα έσοδα για την εξυπηρέτηση του χρέους τους· συνεπώς, καλεί τους χορηγούς να παρέχουν τη βοήθεια στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) με τη μορφή δωρεάς·

13. υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντική η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και ζητεί, ιδίως, την περαιτέρω ενδυνάμωση των συστημάτων δανείων και εγγυήσεων μικροχρηματοδότησης· επιμένει στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών τραπεζών και πιστωτικών ενώσεων ώστε να μειωθούν σημαντικά τα υπέρμετρα επιτόκια για τα δάνεια με όρους αγοράς, με σκοπό την καλύτερη στήριξη της ανάπτυξης των κοινοτήτων σε τοπικό επίπεδο(1)·

14. υπενθυμίζει ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών και ότι πρέπει να σέβεται τις έννοιες της συμπληρωματικότητας και του συντονισμού· επισημαίνει την ανάγκη συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών στη διαδικασία συντονισμού·

15. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ΣΛΕΕ, η μείωση και ενδεχόμενη εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον κύριο στόχο της ΕΕ στο πεδίο της ανάπτυξης, καθώς και ότι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα των φύλων, η κοινωνική συνοχή και η καταπολέμηση των ανισοτήτων πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων·

16. υπενθυμίζει την αλλαγή που έχει παρατηρηθεί στα χαρακτηριστικά της φτώχειας παγκοσμίως, καθώς η πλειοψηφία των φτωχών ζουν πλέον στις χώρες μεσαίου εισοδήματος, κάτι που σημαίνει ότι μια νέα έννοια ανάπτυξης πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή τη νέα πραγματικότητα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πλέον ευπαθών πληθυσμών σε ευκαιρίες ανάπτυξης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διοχέτευση της βοήθειας μόνο μέσω κυβερνήσεων δημιουργεί τον κίνδυνο να διατίθενται ανεπαρκείς πόροι στις περιθωριοποιημένες ή τις πιο ευάλωτες κοινότητες·

17. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό οι αναπτυξιακές τράπεζες να κινητοποιήσουν επιπρόσθετα κεφάλαια για τη μείωση του χάσματος στη χρηματοδότηση των υποδομών και την πρόσβαση σε πιστώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες με μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων·

18. ζητεί να αυξηθούν τα ποσά των υπό όρους διευκολύνσεων που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πέραν των υφιστάμενων εντολών, ώστε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η χρηματοδότηση που παρέχει στις χώρες χαμηλού εισοδήματος·

19. ζητεί την ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών, των δεδομένων και των πληροφοριών, ώστε να παρακολουθούνται οι δαπάνες, οι επενδύσεις και η πρόοδος όσον αφορά συγκεκριμένες υποχρεώσεις και στόχους· επιδοκιμάζει τις παγκόσμιες προσπάθειες που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι κατά την εφαρμογή των ΣΒΑ χρησιμοποιούνται δεδομένα που έχουν διαχωριστεί επαρκώς βάσει του εισοδήματος, του φύλου, της ηλικίας και άλλων δεικτών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση του αντίκτυπου των πολιτικών που καθοδηγούνται από τους ΣΒΑ·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureșan, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков

(1)

Έκθεση για τη στήριξη των ΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, Dalberg, Νοέμβριος 2011, www.eib.org


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis-Joseph Manscour, Judith Sargentini, Joachim Zeller, Ελένη Θεοχάρους

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου