ДОКЛАД относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година

27.4.2015 - (2015/2012(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Жерар Дьопре


Процедура : 2015/2012(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0144/2015
Внесени текстове :
A8-0144/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година

(2015/2012(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[1], и по-специално член 36 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[2],

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3], и по-специално точка 27 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз[4],

–       като взе предвид своите резолюции от 23 октомври 2013 г.[5] и от 22 октомври 2014 г.[6] относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз съответно за финансовите години 2014 и 2015,

–       като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Парламента за финансовата 2016 година,

–      като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на 27 април 2015 г.,

–      като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети съгласно член 96, параграф 2 от Правилника за дейността на Парламента,

–       като взе предвид членове 96 и 97 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0144/2015),

A.     като има предвид, че тази процедура е първата пълна бюджетна процедура, провеждана в рамките на новия парламентарен мандат, и третата процедура в контекста на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.,

Б.     като има предвид, че на своето заседание от 9 февруари 2015 г. Бюрото одобри насоките за бюджета за 2016 г., предложени от генералния секретар; като има предвид, че тези насоки акцентират върху укрепването на капацитета на парламентарните комисии за упражняване на контрол върху дейността на изпълнителните органи, и по-специално по отношение на делегираните актове, инвестициите във връзка със сигурността на сградите на Парламента и киберсигурността и подкрепата за членовете на ЕП, по-специално по отношение на парламентарните сътрудници,

В.     като има предвид, че генералният секретар предложи бюджет от 1 850 470 600 EUR за предварителния проект на бюджетна прогноза на Парламента за 2016 г., което представлява увеличение с 3,09% спрямо бюджета за 2015 г. и с 19,51% за функция V от многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.;

Г.     като има предвид, че в контекста на тежко бреме на държавния дълг, както и на фискална консолидация, пред които държавите членки са изправени понастоящем, Парламентът следва да демонстрира бюджетна отговорност и самоограничение, като същевременно гарантира предоставянето на достатъчно ресурси, за да може Парламентът да упражнява всички свои правомощия и да обезпечи добро функциониране на институцията,

Д.     като има предвид, че независимо от ограничената свобода на действие и необходимостта от компенсиране на икономиите в други области следва да бъдат разгледани някои инвестиции за укрепване на институционалната роля на Парламента,

Е.     като има предвид, че таванът на функция V от многогодишната финансова рамка (МФР) в бюджета за 2016 г. е 9 483 милиона евро по текущи цени,

Ж.    като има предвид, че на 24 март, както и на 14 и 15 април 2015 г. бяха проведени заседания по съгласуване между делегации на Бюрото и на комисията по бюджети,

Обща рамка и общ бюджет

1.      приветства доброто сътрудничество между Бюрото на Европейския парламент и комисията по бюджети, установено по време на текущата бюджетна процедура, както и споразумението, постигнато по време на процеса на съгласуване на бюджета;

2.      отбелязва приоритетните цели, предложени от генералния секретар за 2016 г.;

3.      припомня, че след влизането в сила на Договора от Лисабон от бюджета на Парламента се финансират някои значителни допълнителни разходи, произтичащи от следните промени: утвърждаването на Европейския парламент като истински съзаконодател и по-активната политика в областта на сградния фонд (2010 – 2012 г.), присъединяването на Хърватия към ЕС, Домът на европейската история (2013 г.) и създаването на службата за парламентарни изследвания (2014 – 2015 г.); приветства факта, че Парламентът успя да компенсира значителна част от тези разходи чрез икономии, постигнати посредством структурни и организационни реформи, което доведе само до умерено увеличение на бюджета,близо до процента на инфлация;

4.      отбелязва, че през изминалия парламентарен мандат Парламентът постигна съгласие по редица политически приоритети, които доведоха до умерено увеличение на бюджета или до бюджетни икономии; счита, че новоизбраният Парламент трябва да следи внимателно изпълнението на тези многогодишни проекти и на тази основа да вземе решения относно собствените си политически приоритети, включително, ако е необходимо, и отрицателните приоритети; в тази връзка призовава генералния секретар да представи своевременно доклад за оценка на тези многогодишни проекти преди съответното четене на Парламента през есента на 2015 г.;

5.      счита, че за 2016 г. следва да се отдаде приоритет на укрепването на парламентарната работа, по-специално чрез оптимизиране на законодателната дейност на Парламента, като същевременно се повиши неговият капацитет за упражняване на контрол върху дейността на изпълнителните органи и се увеличи сигурността на сградите на Парламента и киберсигурността;

6.      счита, че Парламентът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.; подчертава, че бюджетът за 2016 г. следва да се постави на реалистична основа и да съответства на принципите на бюджетна дисциплина и добро финансово управление;

7.      счита, че структурните и организационните реформи, целящи постигането на по-голяма ефикасност, устойчивост на околната среда и ефективност, следва да бъдат продължени чрез задълбочено проучване на възможните взаимодействия и икономии; припомня значителните икономии, които биха могли да се реализират, ако Парламентът има само едно работно място, вместо три (Брюксел, Страсбург и Люксембург); подчертава, че този процес следва да бъде провеждан, без да се застрашава отличната законодателна работа на Парламента, неговите бюджетни правомощия и правомощия за упражняване на контрол, нито качеството на условията на труд за членовете, сътрудниците и служителите на ЕП;

8.      подчертава, че следва да се осигурят достатъчно ресурси, за да могат членовете на Парламента да изпълняват своя мандат и Парламентът да упражнява всички свои правомощия; подчертава, че трябва да бъдат покрити законово установените задължителни разходи, необходими за 2016 г.;

9.      приветства факта, че с изключение на 2011 и 2014 г. през изминалия законодателен мандат делът на бюджета на Парламента от общата сума по функция V от МФР беше под 20%; счита, че и през 2016 г. делът на бюджета на Парламента следва да се запази под 20%;

10.    счита, че общото увеличение на разходите в бюджета на Парламента за 2016 г., в сравнение с 2015 г., следва да се определя от следните два фактора:

i) процента на увеличение на текущите разходи, който не може да превишава 1,6%;

ii) равнището на извънредните разходи, необходими през 2016 г. за повишаване на сигурността на сградите на Европейския парламент и киберсигурността в Брюксел, в размер на най-много 15 милиона евро;

подчертава, че за тази цел са необходими икономии в други области;

11.    приветства споразумението за реализиране на икономии, постигнато между делегациите на комисията по бюджети и на Бюрото на заседанията по съгласуване от 14 и 15 април 2015 г., в сравнение с размера на предварителния проект на бюджетна прогноза, първоначално предложен от Бюрото;

12.    определя равнището на своите текущи/оперативни разходи за 2016 г. на 1 823 648 600 EUR, което съответства на увеличение от 1,6% спрямо бюджета за 2015 г., и добавя към своя проект на бюджетна прогноза изключителните извънредни разходи в размер на 15 милиона евро, поискани за 2016 г. с оглед повишаване на сигурността на сградите на Парламента в Брюксел, както и киберсигурността на институцията;

13.    използва възможността, във връзка с този първи пълен процес на съгласуване на бюджета на Парламента в рамките на осмия законодателен мандат, да изиска от генералния секретар и от Бюрото да представят средносрочен и дългосрочен бюджетен план, заедно с документите, свързани с процедурата по изготвяне на бюджета за 2017 г.; призовава генералния секретар да посочи ясно инвестиционните разходи (сгради, придобиване на имущество и др.) и разходите, свързани с функционирането на Парламента и изпълнението на неговите законово установени задължения;

14.    припомня, че в контекста на бюджетната процедура Парламентът има възможност да адаптира бюджетните приоритети и ще вземе окончателното решение през есента на 2015 г.;

Специфични аспекти

Приоритет за дейността на Парламента

15.    подчертава, че след влизането в сила на Договора от Лисабон, благодарение на който Парламентът придоби правомощията на истински съзаконодател, и предвид факта, че една от най-важните задачи на Парламента е да контролира дейността на изпълнителните органи, понастоящем е много важно да се акцентира върху законодателната работа и контролната дейност на членовете на ЕП;

16.    счита, че с оглед утвърждаване на ролята на Парламента, административният капацитет на секретариатите на специализираните парламентарни комисии следва да бъде укрепен по подходящ начин (когато това все още не е извършено) чрез реорганизация на персонала;

17.    счита, че за да се гарантира подходяща помощ за членовете на ЕП при изпълнението на техните парламентарни дейности, е необходим нов баланс между акредитираните парламентарни сътрудници и местните сътрудници; за тази цел призовава генералния секретар да представи в най-кратки срокове предложение за решение на Бюрото; счита, че при преразглеждането на настоящите правила следва да се предвиди преходен период и очаква окончателното решение да влезе в сила през юли 2016 г. най-късно;

18.    припомня, че съгласно член 130 от Правилника за дейността на ЕП Председателският съвет следва да извърши до юли 2015 г. оценка на режима за внасяне на въпроси с искане за писмен отговор във връзка със задаването на допълнителни въпроси; подчертава факта, че акцентирането върху статистиката за дейността на Парламента следва да не бъде за сметка на реалната законодателна работа на членовете на ЕП; призовава следователно за преразглеждане на този режим и приканва компетентния орган да:

– ограничи за всеки член на ЕП броя на парламентарните въпроси, внасяни в електронен формат, до най-много пет въпроса на месец (без да се вземат предвид съавторите);

– премахне публикуването на въпросите на уебсайта на Парламента и възможността за внасяне на допълнителни въпроси под формата на документ на хартиен носител, подаден и подписан лично от съответния член на ЕП;

19.    подчертава, че едно такова преразглеждане на Правилника за дейността на ЕП, който урежда разглеждането на въпроси с искане за писмен отговор (член 130), може да генерира икономии и да намали административната тежест за европейските институции, без да накърнява законодателните правомощия на Европейския парламент; очаква преразгледаният правилник да започне да се прилага от януари 2016 г.;

20.    счита, че Парламентът трябва да разполага с модерни и високоефективни работни пространства за членовете и служителите на ЕП;

Сигурност

21.    подчертава, че в настоящия контекст следва да се отдава първостепенен приоритет на сигурността на сградите на ЕП; подчертава, че Парламентът ще трябва да предприеме новите мерки, необходими за увеличаване на сигурността във и извън своите сгради, като същевременно остане „отворен“ за европейските граждани, както и за повишаване на киберсигурността;

22.    във връзка с това изисква от генералния секретар да представи пред комисията по бюджети обща оценка и отражението върху бюджета на мерките за сигурност, предприети досега от Парламента след решението за възлагане на задачите по обезпечаване на сигурността на Парламента на вътрешни служби (решение на Бюрото от юни 2012 г.), и да представи планираните мерки за повишаване на сигурността във и извън сградите на Парламента, както и отражението на тези мерки върху бюджета за 2016 г.; призовава за предоставяне на информация относно финансовите последици във връзка с договореностите за междуинституционално административно сътрудничество в областта на сигурността;

Киберсигурност

23.    счита, че поради нарастващото използване на електронни носители и оборудване, следва да се обърне особено внимание на сигурността на информационните системи, за да се гарантира възможно най-висока степен на сигурност на информационните и комуникационните системи на Парламента; счита, че всички мерки в тази област следва да се основават на ясна оценка на потребностите на Парламента и че решение за тях следва да се взема в контекста на бюджетната процедура;

Политика в областта на сградния фонд

24.    припомня, че понастоящем се преразглежда средносрочната стратегия в областта на сградния фонд, приета от Бюрото през 2010 г.; приканва генералния секретар да представи на комисията по бюджети нова средносрочна стратегия относно сградния фонд възможно най-скоро и най-късно до август 2015 г., преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2015 г.;

25.    отново заявява, че дългосрочните инвестиции, като например строителните проекти на Парламента, трябва да се управляват предпазливо и прозрачно; настоява за строго управление на разходите, планиране и надзор на проектите; отново призовава за прозрачен процес на вземане на решения относно политиката в областта на сградния фонд, въз основа на ранно предоставяне на информация, при надлежно спазване на разпоредбите на член 203 от Финансовия регламент;

26.    приканва заместник-председателите, отговарящи за тези въпроси, да представят на компетентната комисия новата средносрочна стратегия относно сградния фонд, както и доклад за напредъка относно сграда „KAD“, включително възможностите за финансиране; въз основа на това при четенето на бюджета ще вземе решение относно включването на финансиране за сграда „KAD“ в бюджета на Парламента за 2016 г., като се вземат предвид възможните икономии от лихви;

27.    припомня, че заради изграждането на сграда „KAD“ в бъдеще общите плащания за година ще бъдат много по-малко от разходите за наем на съответни сгради;

Комуникации

28.    призовава генералния секретар да докладва на комисията по бюджети относно оценката на предизборната кампания за парламентарните избори през 2014 г., както и относно ефективността на комуникационните мерки на Парламента, насочени към широката общественост;

29.    изразява твърдо убеждение, че основното задължение на членовете на ЕП е законодателната дейност; счита следователно, че за тази цел следва да се даде приоритет на комуникацията с обществеността и другите заинтересовани страни чрез подобряване на техническото оборудване и услугите за медиите предвид увеличения интерес от страна на медиите, нарастващото значение на социалните медии и допълнителните потребности на членовете на ЕП по време на редовните пленарни сесии;

30.    призовава Бюрото да извърши независима оценка на първата Среща на европейската младеж преди организирането на втора такава проява;

Дом на европейската история

31.    отбелязва, че откриването на Дома на европейската история е планирано за 2016 г.; призовава генералния секретар да представи пред комисията по бюджети своевременно преди четенето на Парламента през есента на 2015 г. актуализиран бюджетен план за следващите пет години за оперативните разходи и разходите за функциониране, предвидени за Дома на европейската история още от неговото откриване, включително участието на Комисията; припомня, че в бюджета за 2014 г. беше създаден нов бюджетен ред 16 03 04 „Дом на европейската история“ в раздел III от бюджета на Съюза във връзка с участието на Комисията в оперативните разходи за Дома на европейската история;

Мерки във връзка с персонала

32.    подчертава, че изпълнението на целта за намаляване броя на служителите с 5%, както беше решено в рамките на споразумението за МФР за периода 2014 – 2020 г., следва да продължи и през 2016 г.; приветства потвърждението служителите, работещи за политическите групи, да бъдат изключени от целта за съкращаване на персонала, което съответства напълно на горепосочените резолюции на Парламента относно бюджетите за 2014 и 2015 г.;

33.    отбелязва, че за 2016 г. се предлага съкращаването на 57 длъжности от щатното разписание на секретариата на Парламента, което следва да доведе до икономии в размер на близо 1,8 милиона евро, като се има предвид, че някои от тези длъжности понастоящем са свободни и че лицата, заемащи останалите длъжности, ще се пенсионират или ще бъдат преназначени на друга длъжност в хода на годината; отбелязва предложението за премахване на още две длъжности от щатното разписание на Парламента и прехвърлянето им в Комисията във връзка с изпълнението на два междуинституционални проекта в областта на информационните технологии, управлявани от Комисията, и следователно създаването на две допълнителни длъжности в щатното разписание на Комисията за 2016 г.;

34.    одобрява предложението на генералния секретар за създаване на 25 допълнителни длъжности за подсилване на Генерална дирекция за сигурността и безопасността с цел подобряване на ефективността на системите за сигурност във и извън сградите на Парламента, противопожарната охрана на сградите, както и осигуряване на подходяща защита за членовете, служителите и високопоставените гости на Парламента; призовава за уточняване на разходите във връзка с тези длъжности; счита все пак, че системата за сигурност извън сградите на Парламента следва да бъде обезпечена от белгийските органи;

35.    приветства предложението за подсилване на състава на секретариатите на парламентарните комисии, за да могат членовете на ЕП да получават необходимата им помощ в процеса на упражняване на контрол, по-специално в рамките на парламентарните комисии, които работят понастоящем или ще работят в бъдеще по най-голям брой актове за изпълнение и делегирани актове;

36.    отбелязва, че за тази цел генералният секретар предлага създаването на 20 допълнителни длъжности, за да се подсилят секретариатите на въпросните парламентарни комисии (комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи);

37.    призовава генералния секретар да представи на комисията по бюджети цялостен преглед на положението с длъжностите в Парламента и досегашния подход към изпълнението на целта за намаляване на персонала с 5%, начините за своевременно постигане на тази цел и референтния брой длъжности в щатното разписание, използван във връзка с постигането на тази цел;

Заключителни забележки

38.    приема бюджетната прогноза за финансовата 2016 година;

39.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза съответно на Съвета и на Комисията.

 • [1]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [2]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
 • [3]  OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
 • [4]  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15.
 • [5]  Приети текстове, P7_TA(2013)0437.
 • [6]  Приети текстове, P8_TA(2014)0036.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

 

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ФИНАНСОВАТА 2016 ГОДИНА,

 

УТВЪРДЕН ОТ КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ НА НЕЙНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА

 

27 АПРИЛ 2015 г.

 

 

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

2016 г.

Вноска на Европейския съюз за финансиране на разходите

на Европейския парламент за финансовата 2016 година

Наименование

Сума

 

 

Разходи

1 838 648 600

Собствени ресурси

152 437 131

Дължима вноска

1 686 211 469

ПРИХОДНА ЧАСТ

Дял Глава Статия Позиция

Наименование

Бюджет за 2016 г.

Бюджет за 2015 г.

Резултат от изпълнението за 2014 г.

 

 

 

 

 

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

 

 

 

4 0

ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

 

 

 

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институциите, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

4 0 3

Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

p.m.

p.m.

25 197,48

4 0 4

Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

 

 

83 731 670

79 086 223

81 269 362,24

Глава 4 0 — Общо

4 1

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

 

 

 

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

4 1 2

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

10 000

10 000

24 042,14

 

 

68 294 461

69 347 843

64 991 223,95

Глава 4 1 — Общо

4 2

ДРУГИ ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

 

 

 

4 2 1

Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителна схема за прослужено време

p.m.

p.m.

-

 

Глава 4 2 — Общо

p.m.

p.m.

-

 

Дял 4 — Общо

152 026 131

148 434 066

146 260 586,19

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

 

 

 

5 0 0

Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки)

 

 

 

5 0 0 0

Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

p.m.

p.m.

6 888,00

5 0 0 2

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

p.m.

p.m.

6 427,81

5 0 1

Постъпления от продажбата на недвижимо имущество

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

p.m.

p.m.

5 848,47

 

Глава 5 0 — Общо

p.m.

p.m.

19 164,28

5 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМ

 

 

 

5 1 1

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

 

 

 

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

2 728 921,78

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

p.m.

p.m.

10 681,12

 

Глава 5 1 — Общо

p.m.

p.m.

2 739 602,90

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

 

 

 

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

410 000

410 000

442 335,67

 

Глава 5 2 — Общо

410 000

410 000

442 335,67

5 5

ПРИХОДИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

 

 

 

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършени работи в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

p.m.

p.m.

5 232 191,62

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работи по тяхно искане — целеви приходи

p.m.

p.m.

1 105 304,58

 

Глава 5 5 — Общо

p.m.

p.m.

6 337 496,20

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

p.m.

p.m.

4 705 964,82

5 7 1

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

p.m.

p.m.

2 084 376,41

 

Глава 5 7 — Общо

p.m.

p.m.

6 790 341,23

5 8

РАЗНИ ПЛАЩАНИЯ

 

 

 

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Глава 5 8 — Общо

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Дял 5 — Общо

410 000

410 000

16 514 448,32

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

 

 

 

6 6

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

 

 

 

6 6 0

Други вноски и възстановени суми

 

 

 

6 6 0 0

Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

p.m.

p.m.

10 906 918,89

6 6 0 1

Други нецелеви вноски и възстановени суми

p.m.

p.m.

-

 

Глава 6 6 — Общо

p.m.

p.m.

10 906 918,89

 

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

10 906 918,89

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0 0

Разни приходи

1 000

1 000

754 898,78

 

Глава 9 0 — Общо

1 000

1 000

754 898,78

 

Дял 9 — Общо

1 000

1 000

754 898,78

 

ВСИЧКО ОБЩО

152 437 131

148 845 066

174 436 852,18

РАЗХОДНА ЧАСТ

Обобщена справка за бюджетните кредити (2016 и 2015 г.) и за изпълнението (2014 г.)

Дял Глава

Наименование

Бюджетни кредити за 2016 г.

Бюджетни кредити за 2015 г.

Резултат от изпълнението за 2014 г.

 

 

 

 

 

1

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

214 240 500

220 252 000

223 348 317,16

1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

624 331 000

608 733 635

592 225 771,19

1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

122 001 000

121 114 400

89 659 625,67

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

17 522 500

18 314 480

15 769 390,60

 

Дял 1 — Общо

978 095 000

968 414 515

921 003 104,62

 

 

 

 

 

2

СГРАДИ, МЕБЕЛИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

212 568 000

210 241 500

261 255 176,91

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

167 886 850

149 330 149

127 593 866,92

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 912 750

6 049 000

4 824 591,00

 

Дял 2 — Общо

386 367 600

365 620 649

393 673 634,83

 

 

 

 

 

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

35 093 000

36 175 971

28 562 579,97

3 2

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

115 433 000

115 686 393

112 532 749,84

 

Дял 3 — Общо

150 526 000

151 862 364

141 095 329,81

 

 

 

 

 

4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

111 100 000

104 818 084

100 523 786,23

4 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

4 4

ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

420 000

400 000

400 000

 

Дял 4 — Общо

313 660 000

297 331 584

281 972 623,04

 

 

 

 

 

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

p.m.

0

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

10 000 000

11 700 000

0

10 3

РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

p.m.

p.m.

0

10 4

РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА

p.m.

p.m.

0

10 5

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ

p.m.

p.m.

0

10 6

РЕЗЕРВ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ

p.m.

p.m.

0

10 8

РЕЗЕРВ ЗА EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Дял 10 — Общо

10 000 000

11 700 000

0

 

ВСИЧКО ОБЩО

1 838 648 600

1 794 929 112

1 737 744 692,30

Приходи — Собствени ресурси

Дял 4 — ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Глава 4 0 — ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

Статия 4 0 0 — Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,00

Забележки

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за данъчно облагане в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Статия 4 0 3 — Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него във версията, която беше в сила до 15 декември 2003 г.

Статия 4 0 4 — Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него.

Глава 4 1 — ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

Статия 4 1 0 — Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 83, параграф 2 от него.

Статия 4 1 1 — Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4, член 11, параграфи 2 и 3 и приложение VІІІ, член 48 от него.

Статия 4 1 2 — Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

10 000

10 000

24 042,14

Глава 4 2 — ДРУГИ ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

Статия 4 2 1 — Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителна схема за прослужено време

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

0,00

Забележки

Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент, и по-специално приложение III към него.

Дял 5 — ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Глава 5 0 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

Статия 5 0 0 — Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки)

Позиция 5 0 0 0 — Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

0,00

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на превозни средства, принадлежащи на институцията.

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 0 0 1 — Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на движимо имущество, различно от превозни средства, принадлежащо на институцията.

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 0 0 2 — Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Статия 5 0 1 — Постъпления от продажбата на недвижимо имущество

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

0,00

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на институцията.

Статия 5 0 2 — Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

В тази статия се записват също така приходите от продажбата на подобни продукти на електронен носител.

Глава 5 1 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМ

Статия 5 1 1 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

Позиция 5 1 1 0 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Позиция 5 1 1 1 — Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 2 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

Статия 5 2 0 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

410 000

410 000

442 335,67

Забележки

В тази статия се записват приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията.

Глава 5 5 — ПРИХОДИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

Статия 5 5 0 — Приходи от предоставени услуги и извършени работи в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 5 1 — Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работи по тяхно искане — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 7 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

Статия 5 7 0 — Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 1 — Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

0,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 2 — Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

0,00

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходи от възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция.

Статия 5 7 3 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

Глава 5 8 — Разни плащания

Статия 5 8 1 — Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

В тази статия се записват и обезщетенията от страна на застрахователни компании във връзка с възнаграждения на длъжностни лица, претърпели злополуки.

Дял 6 — ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

Глава 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

Статия 6 6 0 — Други вноски и възстановени суми

Позиция 6 6 0 0 — Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, непредвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.

Позиция 6 6 0 1 — Други нецелеви вноски и възстановени суми

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

0,00

Дял 9 — РАЗНИ ПРИХОДИ

Глава 9 0 — РАЗНИ ПРИХОДИ

Статия 9 0 0 — Разни приходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 000

1 000

754 898,78

Забележки

В тази статия се записват разни приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или предоставяне на услуги по тази статия е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Разходи — РАЗХОДИ

Дял 1 — ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

Глава 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Статия 1 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Позиция 1 0 0 0 — Възнаграждения

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 9 и 10 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 1 и 2 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за надбавката, предвидена в Устава на членовете на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 1 0 0 4 — Обикновени пътни разноски

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 10—21 и член 24 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на пътните разноски и разноските за престой, свързани с пътуванията до и от местата на работа и други командировки.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Позиция 1 0 0 5 — Други пътни разноски

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 22 и 23 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на допълнителни пътни разноски, пътни разноски, направени в държавата членка, в която членът на ЕП е избран.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000 EUR.

Позиция 1 0 0 6 — Надбавка за общи разходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 25—28 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, направени във връзка с парламентарната дейност на членовете на ЕП, в съответствие с горепосочените членове от Мерките за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 75 000 EUR.

Позиция 1 0 0 7 — Надбавки, свързани с изпълнение на служебните задължения

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

181 500

179 000

171 049,74

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Решение на Бюрото от 16—17 юни 2009 г.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на фиксираните надбавки за престой и представителните разходи, свързани със служебните задължения на председателя на Европейския парламент.

Статия 1 0 1 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Позиция 1 0 1 0 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 18 и 19 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 3—9 и 29 от тях.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от злополука и професионални заболявания на длъжностните лица на Европейския съюз.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от заболявания на длъжностните лица на Европейските общности.

Решение на Комисията за определяне на общи изпълнителни разпоредби, свързани с възстановяването на медицински разноски.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на рискове от злополука, за възстановяване на медицинските разноски и за застраховка „Загуба и кражба на лични вещи“ на членовете на ЕП.

Той е предназначен също така за покриване на разходите по застраховане и помощ на членовете на ЕП при необходимост от репатриране по време на официално посещение в резултат на сериозно заболяване, злополука или непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват нормалното протичане на пътуването. Помощта включва организиране на репатрирането на члена на Европейския парламент и плащане на свързаните с това разноски.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 79 000 EUR.

Позиция 1 0 1 2 — Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

798 000

301 000

239 224,34

Забележки

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 30 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на някои разходи, необходими за осигуряване на помощ за член на ЕП със сериозни увреждания.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 1 0 2 — Преходни надбавки

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 13 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 45—48 и член 77 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на преходни надбавки при приключване на мандата на член на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 1 0 3 — Пенсии

Позиция 1 0 3 0 — Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Забележки

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от него. Приложение III към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсия за осигурителен стаж и възраст след прекратяване на мандата на член на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 150 000 EUR.

Позиция 1 0 3 1 — Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

291 000

285 000

282 186,10

Забележки

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от него. Приложение II към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсия за инвалидност на член на ЕП, настъпила по време на мандата му.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 1 0 3 2 — Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Забележки

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от него. Приложение I към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на съответната наследствена пенсия в случай на смърт на член на ЕП или на бивш член на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 15 000 EUR.

Позиция 1 0 3 3 — Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 27 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 76 от него. Приложение VII към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на институцията към схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 500 EUR.

Статия 1 0 5 — Езикови и компютърни курсове

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

650 000

600 000

500 000,00

Забележки

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 44 от тях.

Решение на Бюрото от 4 май 2009 г. относно езиковите и компютърните курсове за членовете на ЕП.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за езикови курсове и курсове по информационни технологии за членовете на ЕП.

Статия 1 0 9 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на евентуални корекции в заплащането на членовете на институцията.

Този бюджетен кредит е изцяло временен и може да се използва само след като бъде прехвърлен по други бюджетни редове в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.

Глава 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Статия 1 2 0 — Възнаграждения и други права

Позиция 1 2 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания в полза на длъжностни лица и срочно наети служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:

 заплати, надбавки и други свързани със заплатите плащания,

 осигуряване за болест, злополука и професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,

 фиксирани надбавки за извънреден труд,

 различни надбавки и безвъзмездни средства,

 плащане на пътните разноски за длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,

 отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и към частта от възнагражденията, преведени в държава, различна от държавата на месторабота,

 осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза на срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в страната им на произход.

Той е предназначен също така и за покриване на застрахователните премии „Спортни злополуки“ за лицата, ползващи спортния център на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 300 000 EUR.

Позиция 1 2 0 2 — Заплащане на извънреден труд

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

248 000

296 500

110 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за заплащането на извънреден труд в съответствие с горепосочените разпоредби.

Позиция 1 2 0 4 — Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 пътните разноски, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на техните семейства) при встъпване или напускане на длъжност или преместване на друго място на работа,

 надбавките за настаняване/пренастаняване и разноските за преместване, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които са длъжни да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или при преместване на друго място на работа, както и при окончателно напускане на институцията и установяване другаде,

 дневните, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства за необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване на нова месторабота,

 обезщетение при уволнение за длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено на основание очевидно несправяне със служебните задължения,

 обезщетение на срочно нает служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на институцията,

 разликата между вноските, платени от персонала към пенсионна схема на държава членка, и тези, дължими към схемата на Общността при промяна на класификацията на даден договор.

Статия 1 2 2 — Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

Позиция 1 2 2 0 — Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41, 42в и 50 от него и приложение IV към него, както и член 48а от Условията за работа на другите служители.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които следва да бъдат изплатени:

 на длъжностните лица, преминали в неактивна заетост във връзка със съкращения в щатното разписание на институцията,

 на длъжностните лица, ползващи отпуск за организационни нужди, свързани с придобиването на нови компетенции в рамките на институцията,

 на длъжностните лица и старши срочно наети служители в политическите групи, заемащи длъжност AD 16 или AD 15, предсрочно пенсионирани в интерес на службата.

Този бюджетен кредит покрива също така здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и отражението на корекционните коефициенти, приложими към тези надбавки (с изключение на бенефициерите съгласно член 42в, които нямат право на корекционен коефициент).

Позиция 1 2 2 2 — Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 72 от него.

Регламент (EО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 на Съвета от 17 ноември 1995 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на срочно наети служители на Европейските общности във връзка с присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция (OВ L 280, 23.11.1995 г., стр. 4).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1748/2002 на Съвета от 30 септември 2002 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на длъжностни лица на Европейските общности, назначени на постоянна длъжност в Европейския парламент, и срочно наети служители на политическите групи на Европейския парламент в контекста на модернизацията на институцията (ОВ L 264, 2.10.2002 г., стр. 9).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 обезщетенията, дължими съгласно Правилника за длъжностните лица или регламенти (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 и (ЕО, Евратом) № 1478/2002 на Съвета,

 здравноосигурителните вноски, плащани от работодателя за лицата, получаващи обезщетения,

 отражението на корекционните коефициенти, приложими за отделните обезщетения.

Статия 1 2 4 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

 

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 65 от него и приложение XI към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на евентуалните корекции във възнагражденията, за които е взето решение от Съвета по време на финансовата година.

Този бюджетен кредит е временен и може да се използва само след като бъде прехвърлен по подходящите бюджетни редове от настоящата глава.

Глава 1 4 — ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

Статия 1 4 0 — Друг персонал и външен персонал

Позиция 1 4 0 0 — Друг персонал

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дял 4).

Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент в сила от 1 ноември 2014 г.

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:

  възнаграждението, включително отпусканите суми и надбавките, на другите служители, в т.ч. договорно наетите служители и специалните консултанти (по смисъла на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз), вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи, най-често общностната, и отражението на корекциите, приложими към възнагражденията на тези служители,

 наемането на работа на срочно наети служители,

 фактурите, издадени от Службата за управление и плащане по индивидуални права за ползването на персонал, който обработва административните досиета на служителите на Европейския парламент (а именно обезщетения за безработица, пенсионни права и др.).

Част от тези бюджетни кредити се използват за набиране на договорно наети служители с увреждания в съответствие с решението на Бюрото от 7 и 9 юли 2008 г.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 000 000 EUR.

Позиция 1 4 0 2 — Разходи за устен превод

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Споразумение за условията на труд и финансовите условия за служители на длъжност „конферентен преводач“ (и правилата за неговото прилагане), утвърдено на 28 юли 1999 г., анотирано на 13 октомври 2004 г. и преразгледано на 31 юли 2008 г.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:

 възнагражденията и подобни надбавки, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и други разноски на помощните конферентни преводачи, наети от Европейския парламент за обслужване на заседанията, организирани от Европейския парламент за собствените му нужди или за нуждите на други институции или организации, когато необходимите услуги не могат да бъдат предоставени от устните преводачи на Европейския парламент (длъжностни лица или срочно наети служители),

 разходите за агенции за организиране на конференции, за техници и администратори, обслужващи горепосочените заседания, когато последните не могат да бъдат обслужени от длъжностни лица, срочно наети служители или друг персонал на ЕП,

 разходите за услуги, предоставени на Парламента от устни преводачи на други регионални, национални или международни институции,

 разходите за дейности по устен превод, и по-специално дейности, свързани с подготовката на срещи, обучения и подбор на устни преводачи

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 570 000 EUR.

Позиция 1 4 0 4 — Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Забележки

Правила, уреждащи преместването на длъжностни лица от Европейския парламент и на срочно наети служители от политическите групи в национални администрации, други подобни на тях органи и международни организации (Решение на Бюрото от 7 март 2005 г.).

Правила, уреждащи командироването на национални експерти в Европейския парламент (Решение на Бюрото от 4 май 2009 г.).

Вътрешни правила относно стажовете и учебните посещения в генералния секретариат на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 1 февруари 2013 г.).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 заплатите на дипломирани стажанти (стипендии), включително евентуална надбавка за жилищни нужди, както и надбавките, изплащани на обучаваните стажанти,

 пътните разноски на стажантите,

 допълнителните разходи, които са пряко свързани със съответното увреждане, на стажантите в рамките на пилотната програма за стажове за хора с увреждания, в съответствие с член 24, параграф 8 (предишен член 20, параграф 8) от вътрешните правила относно стажовете и учебните посещения в генералния секретариат на Европейския парламент. Те включват разходите за добавка (до 50% от стойността на стипендията), изплащана във връзка с увреждане,

 разходите за застраховка срещу заболяване и застраховка срещу злополука на стажантите,

 разходите във връзка с организирането на информационни сесии и обучения за стажантите (и по-специално посрещане на стажантите),

 разходите, свързани с преместването на персонал между Европейския парламент и публичния сектор в държавите членки или в други държави, посочени в правилата,

 командировъчните разходи на национални експерти, командировани в Европейския парламент, и по-специално техните надбавки и пътните им разноски,

 разноските за застраховка срещу злополука на командированите национални експерти,

 надбавката за учебни посещения,

 организирането на дейности по обучение на конферентни и писмени преводачи, и по-специално в сътрудничество с школите за устни преводачи и университетите, обучаващи писмени преводачи, както и отпускането на стипендии за професионално обучение и допълнителна квалификация на устните и писмените преводачи, закупуването на учебни пособия и други свързани с това разходи,

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 1 4 0 6 — Наблюдатели

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

 

Забележки

Бюджетният кредит е предназначен за покриване на изплащането на разходите, свързани с наблюдателите, в съответствие с член 13 (предишен член 11) от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Статия 1 4 2 — Външни преводачески услуги

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги по превод, машинопис, кодиране и техническа помощ, извършени от трети лица.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 135 000 EUR.

Статия 1 4 4 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

 

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на евентуалните корекции във възнагражденията, за които е взето решение от Съвета по време на финансовата година.

Този бюджетен кредит е временен и може да се използва само след като бъде прехвърлен по подходящите бюджетни редове от настоящата глава.

Глава 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

Статия 1 6 1 — Разходи за управление на персонала

Позиция 1 6 1 0 — Разходи за набиране на персонал

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

254 000

328 980

236 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27—31 и член 33 от него, както и приложение III към него.

Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно създаване на Служба за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 53) и Решение 2002/621/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, на секретаря на Съда на Европейските общности, на генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно организацията и дейността на Службата за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, и разходите за пътуване и дневните разходи за кандидатите, поканени да се явят на събеседване и медицински прегледи,

 разходите за организиране на процедури за подбор на персонал.

В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативни нужди и след консултация с Европейската служба за подбор на персонал, този бюджетен кредит може да бъде използван за конкурси, организирани от самата институция.

Позиция 1 6 1 2 — Повишаване на професионалната квалификация

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за обучение с оглед подобряване на уменията на персонала и на качеството на работа и ефективността на институцията, например чрез езикови курсове за официалните работни езици.

Статия 1 6 3 — Мерки за подпомагане на персонала на институцията

Позиция 1 6 3 0 — Социално обслужване

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

784 000

764 000

517 180,69

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 1г, член 9 (параграф 3, трета алинея) и член 76 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 като част от междуинституционалната политика за подпомагане на лица с увреждания, попадащи в следните категории:

 длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

 съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

 деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,

възстановяване, в рамките на бюджетните ограничения и след изчерпване на правата, евентуално предоставени в държавата по местопребиваване или произход, на признатите за необходими разходи от немедицинско естество, свързани с увреждането, надлежно оправдани и невъзстановени от общата здравноосигурителна схема,

 действия, предприети по отношение на длъжностни лица и други служители в особено затруднено положение,

 отпускане на безвъзмездни средства на Комитета по персонала и непредвидени разходи за социално обслужване. Плащането на вноски или покриването на разходи от Комитета по персонала за участниците в социална дейност цели финансирането на дейности със социално, културно или езиково измерение, без обаче да се предоставят субсидии за отделни служители или домакинства,

 други действия със социален характер, на институционално и междуинституционално равнище, целящи интеграцията на длъжностните лица и служителите,

 финансиране на специфични мерки за разумни улеснения за длъжностни лица и други служители с увреждания, както и за стажанти с увреждания, съгласно член 1г от Правилника за длъжностните лица, и по-специално за оказване на лично съдействие на работното място или по време на командировка.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 000 EUR.

Позиция 1 6 3 1 — Мобилност

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

754 000

754 000

702 914,74

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с мобилността на различните места на работа.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 1 6 3 2 — Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

238 000

255 000

248 522,25

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за поощряване и финансово подпомагане на инициативи, насочени към насърчаване на социалните контакти между служителите от различни националности, например субсидиране на клубове на служителите, спортни асоциации, културни общества и т.н., както и за вноска за разходите за постоянен център за отдих и развлечения (културни и спортни дейности, хобита, ресторант).

Този бюджетен кредит покрива също и финансовото участие в междуинституционални социални дейности.

Очакваният размер на целевите приходи по член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 600 000 EUR.

Статия 1 6 5 — Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

Позиция 1 6 5 0 — Медицинско обслужване

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение ІІ към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на медицинската служба на трите места на работа на Европейския парламент, включително закупуване на материали, фармацевтични продукти и т.н., на разходите за профилактични медицински прегледи, разходите във връзка с работата на Комитета по трудоустрояване, както и разходите за външни услуги, извършени от медицински специалисти, преценени като необходими от лекари консултанти.

Той включва и разходи за закупуване на определени работни инструменти за медицински нужди, както и разходи за медицински и сестрински персонал, изпълняващ договорености за предоставяне на услуги или за краткосрочно заместване.

Позиция 1 6 5 2 — Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за управление и ползване на ресторантите и столовото хранене.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000 000 EUR.

Позиция 1 6 5 4 — Детски заведения

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Европейския парламент в общите разходи за детска градина и външни ясли, с които е сключен договор.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 4 762 000 EUR.

Позиция 1 6 5 5 — Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища (от тип 2)

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

200 000

200 000

 

Забележки

Изпълнение на Решение C(2013)4886 на Комисията от 1 август 2013 г. (ОВ C 222, 2.8.2013 г., стр. 8).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата вноска от Европейския парламент за Европейските училища от тип 2, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, или за възстановяване в полза на Комисията на финансовата вноска за Европейските училища от тип 2, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, изплащана от Европейската комисия от името на Европейския парламент въз основа на споразумението за нивото на обслужване, подписано с Комисията. Той покрива разходите във връзка с децата на длъжностните лица на Европейския парламент, записани в посочените училища.

Дял 2 — СГРАДИ, МЕБЕЛИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

Забележки

Застрахователният риск „Трудови спорове и терористични актове“, на който са изложени сградите на Европейския парламент, трябва да бъде покрит от общия бюджет на Европейския съюз, доколкото покритието на този риск не се осигурява от застрахователните компании.

По тази причина бюджетните кредити, записани по този дял, покриват всички разходи, свързани с вреди, причинени от трудови спорове и терористични актове.

Глава 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Статия 2 0 0 — Сгради

Позиция 2 0 0 0 — Наем

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наеми за сградите или частите от сгради, заемани от Европейския парламент.

Той покрива също така данък сгради. Наемните цени са изчислени върху дванадесет месеца на база съществуващи или бъдещи договори, в които по правило се предвижда индексация на жизнения стандарт или разходите за строителство.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 500 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент след влизането му в сила.

Позиция 2 0 0 1 — Плащания по договори за дългосрочен наем

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските за дългосрочен наем на сгради или части от сгради по силата на съществуващи или бъдещи договори.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 3 — Придобиване на недвижими имоти

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на недвижима собственост. Субсидиите за имоти и подготовката им за застрояване ще се определят съобразно разпоредбите на Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 5 — Строителство на сгради

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Забележки

Тази позиция има за цел да покрие евентуалното записване на бюджетни кредити, предназначени за строителството на сгради (строителни работи, хонорари за проучвания и всички свързани разходи).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 7 — Оборудване на помещения

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по изпълнение на работа по оборудване, включително други разходи, свързани с тази работа, и по-специално възнаграждения на архитекти или инженери и т.н.

Очакваният размер на целевите приходи по член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 600 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 8 — Други специфични дейности за управление на сградния фонд

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за управление на сградния фонд, които не са специално предвидени в другите статии от настоящата глава, включително за:

 управление и третиране на отпадъците,

 задължителни проверки, проверки на качеството, експертни оценки, одити, контрол на спазването на нормативните изисквания и др.,

 техническа библиотека,

 съдействие за управлението (Building Helpdesk),

 управление на плановете на сградите и носителите на информация,

 други разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Статия 2 0 2 — Разходи за сгради

Позиция 2 0 2 2 — Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка, ремонт, управление и почистване, на базата на действащи договори, на сградите (помещения и техническо оборудване), които са заети, наети или притежавани от Европейския парламент.

Преди продължаване или сключване на договори институцията се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана парична единица, индексиране, срок, други клаузи) и при спазване на разпоредбите на член 104 от Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 200 000 EUR.

Позиция 2 0 2 4 — Потребление на енергия

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите за потребление на вода, газ, електричество и отопление.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 000 EUR.

Позиция 2 0 2 6 — Охрана и наблюдение на сградите

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани от Европейския парламент на трите обичайни места на работа, и информационните бюра в Съюз и представителствата в трети държави.

Преди продължаване или сключване на договори институцията се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана парична единица, индексиране, срок, други клаузи) и при спазване на разпоредбите на член 104, параграф 3 от Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 120 000 EUR.

Позиция 2 0 2 8 — Застраховки

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

680 000

976 000

760 527,53

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии.

Очакваният размер на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Глава 2 1 — ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 1 0 — Информационни технологии и телекомуникации

Позиция 2 1 0 0 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за текущите дейности, необходими за доброто функциониране на информационните и телекомуникационните системи на Европейския парламент. Тези разходи се отнасят основно до системите на информационния и телекомуникационен център, информационното обслужване на отделите и управлението на мрежата.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 140 000 EUR.

Позиция 2 1 0 1 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности по управление и поддръжка на инфраструктурите, свързани с информационните и телекомуникационните системи на Европейския парламент. Тези разходи се отнасят основно до инфраструктурите, свързани с мрежи, окабеляване, телекомуникации, лично оборудване, както и системите за гласуване.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 291 000 EUR.

Позиция 2 1 0 2 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности по оказване на обща помощ и подкрепа на потребителите във връзка с информационните и телекомуникационните системи на Парламента. Тези разходи се отнасят по-специално за услугите по оказване на подкрепа на членовете на ЕП, както и за административните и законодателните приложения.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 2 1 0 3 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързаните с тях монтажни дейности, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности, свързани с управлението на приложенията на институцията, основаващи се на ИКТ. Тези разходи се отнасят по-специално за приложенията, предназначени за членовете на ЕП, комуникационните приложения, както и административните и законодателните приложения.

Той е предназначен също така за покриване на разходите за инструменти на ИКТ, финансирани съвместно в рамките на междуинституционалното сътрудничество в областта на езиците, в резултат на решенията, взети от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 32 000 EUR.

Позиция 2 1 0 4 — Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за инвестиции, свързани с информационната и телекомуникационна инфраструктура на Европейския парламент. Тези инвестиции са свързани по-специално със системите на информационния и телекомуникационен център, с мрежите, окабеляването, както и със системите за видеоконферентна връзка.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 30 000 EUR.

Позиция 2 1 0 5 — Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за инвестиции, свързани със съществуващи и нови проекти в областта на ИКТ. Инвестициите се отнасят основно до приложения за членовете на ЕП, приложения в законодателната, административната и финансовата област, както и приложения, свързани с управлението на ИКТ.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 2 000 EUR.

Статия 2 1 2 — Обзавеждане

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на обзавеждане, включително покупка на ергономично обзавеждане, подмяна на остаряло и счупено обзавеждане и офис техника. Той е предназначен също за покриване на различните разходи за управление на движимото имущество на Европейския парламент.

По отношение на произведенията на изкуството този бюджетен кредит е предназначен за покриване както на разноските за придобиване и покупка на специални материали, така и на свързаните с това текущи разходи като разноските за експертиза, съхраняване, рамкиране, реставрация, почистване, застраховка, както и разноските за превоз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 1 4 — Tехническо оборудване и инсталации

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покупка, наем, поддръжка, поправка и управление на техническо оборудване и инсталации, и по-специално:

 на различни подвижни и неподвижни технически инсталации и оборудване, свързани с публикуване, охрана (включително компютърни софтуерни продукти), столови, сгради и т.н.,

 оборудване, по-специално на печатарска работилница, телефонна служба, столова, супермаркет, охрана, техническа служба за конференции, аудиовизуален сектор и т.н.,

 специални материали (електронни, компютърни, електрически), включително свързаните с тях външни услуги,

 инсталиране на два допълнителни телефонни поста в кабинетите на членовете, при поискване.

Този бюджетен кредит покрива също така разходите за реклама във връзка с препродажбата и бракуването на амортизирани активи, както и разходите за техническа помощ (консултации) в случаите, при които е необходим външен експертен опит.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 135 000 EUR.

Статия 2 1 6 — Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване разходите за закупуване, поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства (автомобилен парк и велосипеди) и наемане на коли, таксита, автобуси и камиони, със или без водач, включително необходимото застрахователно покритие и други разходи за управление. При подновяване на автомобилния парк и при закупуването или наемането на превозни средства се отдава предпочитание на най-малко замърсяващите превозни средства, като напр. хибридни автомобили.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 000 EUR.

Глава 2 3 — Текущи административни разходи

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 3 0 — Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски материали, материали за печатницата и копирните центрове и т.н., както и за свързаните с това разходи за управление.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 2 500 EUR.

Статия 2 3 1 — Разходи за финансово обслужване

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

40 000

40 000

19 598,46

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси (комисиони, ажио, различни разноски) и други финансови такси, в т.ч. допълнителни разноски за финансиране на сгради.

Статия 2 3 2 — Съдебни разноски и обезщетения

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 сумите, които Европейският парламент е евентуално осъден да заплати за разноски, присъдени от Съда, от Общия съд, от Съда на публичната служба или от националните съдилища,

 за ангажиране на външни адвокати, които да представляват Европейския парламент пред съдилищата на Съюза и пред националните съдилища, и за ангажиране на юридически съветници или експерти, които да подпомагат правната служба,

 възстановяването на разходи за адвокатски хонорари, свързани с дисциплинарни или аналогични производства,

 разходи за обезщетения и лихви,

 размера на договорените обезщетения при извънсъдебните споразумения съгласно членове 91 и 92 (предишни членове 69 и 70) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба на Европейския съюз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 6 — Пощенски такси и разходи за доставка

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

303 000

355 000

297 523,89

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разноски, обработка и изпращане чрез националните пощенски или частни куриерски служби.

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на услуги в областта на съобщенията.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Статия 2 3 7 — Пренасяне

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по пренасяне и поддръжка, извършвани от компании за пренасяне или чрез ползване на услуги от временен помощен персонал, предоставен от посреднически агенции.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 8 — Други административни разходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 застраховки, които не са изрично предвидени в друга позиция,

 покупка на униформи за разпоредителите, шофьорите, рецепционистите, домакините, служителите по пренасянията, както и за персонала на службата за организиране на посещения и семинари, службата на Парламентариума, медицинската служба, службата по охрана, службата по поддръжка на сградите и различните технически служби,

 различни оперативни разходи и разходи за управление, покупка на стоки или услуги, които не са изрично предвидени по друга позиция,

 различни покупки, свързани с дейността на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (кампании за популяризиране и др.).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 9 — Дейности по EMAS, в т.ч. популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

250 000

250 000

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по EMAS, насочени към подобряване на екологичните характеристики на Парламента, в т.ч. популяризиране на въпросните дейности, както и за покриване на разходите, свързани със системата за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент.

Дял 3 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Глава 3 0 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

Статия 3 0 0 — Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите работни места на работа

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 71 и приложение VІІ, членове 11—13 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с пътуванията на персонала на институцията, на командированите национални експерти, на стажантите и на служителите на други европейски институции или международни институция, които са били поканени от Парламента, между местоработата им и едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и във връзка с командировки до места, различни от трите места на работа. Покриваните разходи включват разходите за транспорт, дневни, квартира и надбавки за компенсиране на задължителни отработени часове. Също така се покриват и допълнителните разноски (включително разходите за анулиране на билети и резервации за хотели, разходите, свързани със системата за електронно фактуриране, и разходите за застраховки при командировка).

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходите по евентуални компенсации за въглеродни емисии, отделяни във връзка с командировките и пътуванията на служителите.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 240 000 EUR.

Статия 3 0 2 — Разходи за приеми и представителни разходи

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходи, свързани със задълженията на институцията във връзка с приеми, включително във връзка с работа, извършена от звеното на институцията за Оценка на научно-технологичните възможности (STOA), и представителни разходи за членовете на институцията,

 представителни разходи на председателя по време на неговите пътувания извън местата на работа,

 представителни разходи и участие в разходите на секретариата на кабинета на председателя,

 разходи за приеми и представителни разходи на секретариата, включително покупка на подаръци и медали за длъжностните лица, които са навършили 15 или 25 години служба,

 различни протоколни разходи като знамена, рекламни щандове, покани, отпечатване на менюта и т.н.,

 пътни и дневни разноски на високопоставени лица при посещение на институцията,

 разходите за виза на членовете и персонала на ЕП при официални пътувания,

 представителни разходи и други специфични разходи на членове, изпълняващи официални задължения към Европейския парламент.

Статия 3 0 4 — Различни разходи във връзка със заседания

Позиция 3 0 4 0 — Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с разхладителни и други напитки, и при определени случаи — кетъринг, предоставян по време на заседания на институцията, както и на разходи за управлението на тези услуги.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 3 0 4 2 — Заседания, конгреси и конференции

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на:

 разходи, свързани с организирането на заседания извън местата на работа на Парламента (комисии или техните делегации, политически групи), включително, по целесъобразност, представителни разходи,

 членски внос в международни организации, в които Парламентът или някой от неговите органи членува (Междупарламентарен съюз, Асоциация на генералните секретари на парламентите, групата „Дванадесет плюс“ в Междупарламентарния съюз),

 изплащане в полза на Комисията, въз основа на споразумение за нивото на обслужване между Парламента и Комисията, на вноската, която Парламентът дължи за покриване на разходите за изработването на общностните пропуски (оборудване, персонал и материали), в съответствие с Протокола за привилегиите и имунитетите (член 6), член 23 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и членове 11 и 81 от Условията за работа на другите служители на Съюза, както и с Регламент (ЕС) № 1417/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на формата на разрешенията за преминаване, издавани от Европейския съюз (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 26).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 20 000 EUR.

Позиция 3 0 4 3 — Различни разходи за организиране на парламентарните асамблеи, междупарламентарните делегации и други делегации

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходи, различни от тези, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, във връзка с организирането на заседанията на:

 делегациите към Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС, Парламентарната асамблея EuroLat, Парламентарната асамблея Евронест, както и на техните органи,

 Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, нейните комисии и нейното бюро, този разход включва вноската на Европейския парламент в бюджета на независимия секретариат на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието или на прякото поемане на разходите, които представляват дела на Европейския парламент в бюджета на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието,

 междупарламентарните и ad hoc делегации, смесените парламентарни комитети, парламентарните комисии за сътрудничество, парламентарните делегации към СТО и Парламентарната конференция по въпросите на СТО и на нейния координационен комитет.

Позиция 3 0 4 9 — Разходи за услуги на пътническата агенция

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущите разходи на пътническата агенция в изпълнение на договор с Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Глава 3 2 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Статия 3 2 0 — Придобиване на експертен опит

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходи по договори с квалифицирани експерти и научноизследователски институти за проучвания и други научноизследователски дейности (работни заседания, кръгли маси, експертни комисии или изслушвания на експерти, конференции), осъществявани за органите на Европейския парламент, парламентарните комисии и администрацията,

 пътни разноски, надбавки за престой и допълнителни разноски на експерти и други лица, в т.ч. лица, отправили петиции до Европейския парламент, поканени да участват в комисии, делегации, проучвателни и работни групи, както и в работни срещи (workshops),

 разходите за разпространение на продуктите от вътрешни или външни парламентарни изследвания и други съответни продукти в полза на институцията и на обществеността (включително чрез публикуване на материали в интернет, вътрешна база данни, брошури и публикации),

 разходи, свързани с покана към външни лица за участие в работата на органи, като Дисциплинарния съвет и Специализирания орган в областта на финансовите нередности.

Статия 3 2 1 — Експертен опит във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, библиотека и архиви

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Забележки

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43) и Решение на Бюрото на Европейския парламент от 28 ноември 2001 г. относно правилника за публичния достъп до документи на Европейския парламент, изменено от Бюрото на 22 юни 2011 г. (ОВ C 216, 22.7.2011 г., стр. 19).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 16 декември 2002 г. относно повишаване на информираността и прозрачността: архиви на Европейския парламент.

Решение на Бюрото на Европейския парламент относно процедурите за придобиване от Европейския парламент на частни архиви на настоящи и бивши членове на Европейския парламент.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейностите на Генерална дирекция за парламентарни изследвания, и по-специално за:

 придобиването на специализиран експертен опит и оказването на подкрепа за проучвателни дейности на Европейския парламент (включително статии, проучвания, работни срещи, семинари, кръгли маси, експертни комисии, конференции), което може да се осъществи, ако е необходимо, в сътрудничество с други институции, международни организации, изследователски отдели и библиотеки на национални парламенти, мозъчни тръстове, научноизследователски организации и други квалифицирани експерти,

 придобиването на специализиран експертен опит във връзка с извършването на оценка на въздействието/предварителна и последваща оценка, оценка на европейската добавена стойност, както и оценка на научно-технологичните възможности (STOA),

 закупуването или ползването под наем на книги, списания, вестници, бази данни, продукти на телеграфни агенции и всякаква друга информация, предназначена за библиотеката в различни формати, включително разходите за авторски права, системата за управление на качеството, материалите и работата по подвързване и съхраняване, както и други съответни услуги,

 разходите за външни услуги по архивиране (организация, подбор, описване, прехвърляне на различни носители и цифровизация, придобиване на първични архивни източници),

 придобиване, разработване, инсталиране, експлоатация и поддръжка на специална библиотечна и архивна документация, както и поддръжка на специално оборудване за медиатеката, включително електрически, електронни и компютърни материали и/или системи, както и материали за подвързване и съхранение,

 разходите за разпространение на продуктите от вътрешни или външни парламентарни изследвания и други съответни продукти в полза на институцията и на обществеността (включително чрез публикуване на материали в интернет, вътрешна база данни, брошури и публикации),

 разходите за пътни и дневни, както и други разходи за експертите и авторите, поканени да участват в презентации, семинари, работни групи или други подобни дейности, организирани от Генерална дирекция за парламентарни изследвания,

 участие на групата за оценка на научно-технологичните възможности (групата STOA) в дейности на европейски и международни научни организации,

 задълженията на Европейския парламент по силата на международни и/или междуинституционални споразумения за сътрудничество , включително вноската на Европейския парламент за покриване на финансовите разходи, свързани с управлението на историческите архиви на Съюза (Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 1983 г. относно отваряне за обществеността на историческите архиви на ЕИО и на Евратом, и последвалите промени).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 20 000 EUR.

Статия 3 2 2 — Разходи за документация

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 абонамент за вестници, периодични издания, информационни агенции, за техните публикации и електронни емисии, включително разходи за авторски права за възпроизвеждане и разпространяване на горните в писмена и/или електронна форма и договори за услуги за преглед на печата и вестникарски публикации,

 абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания или съхраняване на оптични носители на статии от тези периодични издания,

 разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни, с изключение на компютърно оборудване и разходи за телекомуникации,

 покупка на нови речници и глосари или подмяната им, независимо от техния носител, в т.ч. за новите езикови отдели, и други произведения, предназначени за езиковите служби и за отделите за качество на законодателството.

Статия 3 2 3 — Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Забележки

Решение на Бюрото от 12 декември 2012 г. за създаването на Дирекция за подкрепа на демокрацията в Генерална дирекция по външни политики на ЕС.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходите за програмите за обмен на информация и сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти на държавите на предприсъединителен етап, и в частност Западните Балкани и Турция;

 разходите за насърчаване на връзките между Европейския парламент и демократично избраните национални парламенти на трети държави (различни от посочените в предходното тире), както и отношенията със съответните регионални парламентарни организации. Съответните дейности са насочени по-специално към укрепване на парламентарния капацитет на новите и нововъзникващите демокрации, по-специално в съседните на Европа държави (южни и източни);

 разходите за насърчаване на дейностите за подкрепа на посредничеството и програмите, насочени към млади политически ръководители от Европейския съюз и съседните на Европа държави;

 разходите по организацията във връзка с връчването на наградата „Сахаров“ (включително сума на наградата, разходи за пътуването и посрещането на носителя/носителите на наградата, оперативни разходи на мрежата „Сахаров“ и командировки на членовете на мрежата), както и за дейности по насърчаване на правата на човека.

Тези операции включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или Страсбург и бюджетните кредити покриват всички разходи на участниците или част от тях, и по-специално разходите за пътуване и настаняване, както и дневните надбавки.

Статия 3 2 4 — Производство и разпространение

Позиция 3 2 4 0 — Официален вестник

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на участието на институцията в разноските по публикуване, разпространение и други свързани разходи на Службата за публикации във връзка с текстовете, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Позиция 3 2 4 1 — Публикации на електронни и традиционни носители

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 всички разходи за публикации в електронен формат (интранет сайтове) и традиционните публикации (различни документи и различни печатни издания, подготвени от подизпълнители), в т.ч. разпространение,

 актуализиране и поддръжка при отразяване на промените и поправките в системите за публикуване.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 6 000 EUR.

Позиция 3 2 4 2 — Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикуване на информация, включително в електронен формат, дейностите по разпространение на информация, връзките с обществеността, участието в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите членки и присъединяващите се държави, и в страните, в които Европейският парламент разполага с бюро за връзка, както и за осъвременяването на Законодателната обсерватория (OEIL) и разработването на инструменти или средства за подобряване и улесняване на достъпа на обществеността чрез мобилни устройства до нея.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 3 2 4 3 — Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на Парламентариума – Центъра за посетители на Европейския парламент в Брюксел, както и на инсталациите, изложбите и адаптираните или възпроизведени материали за специално ползване извън Брюксел.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 9 300 EUR.

Позиция 3 2 4 4 — Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Забележки

Решение на Бюрото на ЕП от 16 декември 2002 г., изменено от Бюрото на 26 февруари 2013 г.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездните средства, отпуснати за групови посещения, както и свързаните с тях разходи за надзор и инфраструктура, финансирането на стажове за представители от трети страни, формиращи общественото мнение (програма на Европейския съюз за посетители — EUVP), и оперативните разходи за програмите „Евроскола“, „Евромедскола“ и „Евронестскола“. Програмите „Евромедскола“ и „Евронестскола“ се провеждат всяка година, на ротационен принцип, в сградите на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел, с изключение на изборните години.

Този бюджетен кредит се увеличава всяка година на базата на дефлатор, който отчита промените в БНП и цените.

Всеки член на Европейския парламент има право да покани най-много до пет групи през всяка календарна година, с общо 110 посетители.

Включена е съответна сума за посетителите с увреждания.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 000 EUR.

Позиция 3 2 4 5 — Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходите или субсидиите за организиране на симпозиуми и семинари на национално и международно равнище, насочени към представители от държавите членки и присъединяващите се държави, и от страните, в които Европейският парламент разполага с бюро за връзка, формиращи общественото мнение, както и разходите за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари и финансирането на културни инициативи от европейски интерес, като наградата ЛУКС на Европейския парламент за европейско кино,

 разходите за провеждане на специални мероприятия в пленарните зали в Страсбург и Брюксел в съответствие с приетата от Бюрото годишна програма,

 разходите и инструментите във връзка с мерки за насърчаване на езиковото многообразие, като например семинари и конференции, срещи с лица, отговарящи за обучението на устни или писмени преводачи, мерки и действия за повишаване на осведомеността относно езиковото многообразие и за насърчаване на професиите „устен преводач“ и „писмен преводач“, включително програма за предоставяне на безвъзмездни средства на университети, училища и други структури, занимаващи се с обучение по устен и писмен превод, решения, улесняващи виртуалната комуникация, както и участие в такива действия и мерки, организирани съвместно с други служби в рамките на междуинституционалното и международното сътрудничество.

Този бюджетен кредит покрива също така разходите за организиране на тези дейности, включително ползването на услуги във връзка с кетъринга и разходите, свързани с поканите до журналисти за отразяване на тези дейности.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Позиция 3 2 4 6 — Парламентарен телевизионен канал (Web TV)

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите, свързани със създаването и хостването от Европейския парламент (EuroparlTV) на уебклипове и аудиовизуални материали, готови за излъчване, в съответствие с комуникационната стратегия на Европейския парламент.

Позиция 3 2 4 7 — Дом на европейската история

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на дейностите на Дома на европейската история, като например специфичното вътрешно оборудване, придобиването на колекции, организирането на изложби и оперативните разходи, включително разходите, свързани със закупуването на книги, списания и други публикации във връзка с дейността на Дома на европейската история.

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходите по договори с квалифицирани експерти и научноизследователски институти за проучвания и други научноизследователски дейности (работни заседания, кръгли маси, експертни комисии, конференции), осъществявани за Дома на европейската история.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 000 EUR.

Позиция 3 2 4 8 — Разходи за аудиовизуална информация

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Забележки

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2002 г. относно насоките на бюджетната процедура за 2003 г. (ОВ C 47 E, 27.2.2003 г., стр. 72).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2002 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2003 година (ОВ C 180 E, 31.7.2003 г., стр. 150).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2003 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2004 година (ОВ C 67 E, 17.3.2004 г., стр. 179).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 оперативния бюджет на аудиовизуалния сектор (включително услугите под контрола на Парламента и външната помощ, като технически услуги за радио- и телевизионни станции, създаване, продуциране, копродуциране и разпространение на аудиовизуални програми, наемане на линии, излъчване на телевизионни и радиопредавания и други мерки за развитие на отношенията между институцията и органите за аудиовизуално разпространение),

 разходите за преки предавания по Интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии,

 създаване на съответни архиви, гарантиращи постоянния достъп на медиите и гражданите до тази информация.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 13 000 EUR.

Позиция 3 2 4 9 — Обмен на информация с националните парламенти

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

250 000

250 000

65 334,15

Забележки

Председателски съвет на европейските парламентарни асамблеи (юни 1977 г.) и на парламентите на държавите – членки на Европейския съюз (септември 2000 г., март 2001 г.).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходи, извършени за насърчаване на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти. Те са свързани с парламентарните отношения извън тези, обхванати от глави 1 0 и 3 0, обмена на информация и документация, подпомагането на анализа и управлението на тази информация, включително обмена с Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP),

 финансиране на програми за сътрудничество и схеми за обучение за длъжностни лица на посочените по-горе парламенти, и като цяло на дейности за укрепване на парламентарния капацитет.

Тези дейности включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или Страсбург; бюджетните кредити покриват изцяло или частично разноските на участниците, и по-специално пътните и свързаните с тях разноски, нощувка и дневни пари,

 дейности по сътрудничество, свързани по-специално със законодателната дейност, както и дейности по документиране, анализ и разпространение на информация, гарантиране на сигурността на домейна www.ipex.eu, включително действията, провеждани от Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP).

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти в областта на парламентарния контрол на ОВППС/ОПСО в съответствие с разпоредбите на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 9 и 10 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз.

Статия 3 2 5 — Разходи, свързани с информационните бюра

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

900 000

700 000

980 570,90

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на общите и различни дребни разходи, свързани с информационните бюра на Европейския парламент (по-специално офис консумативи, телекомуникации, пощенски и куриерски разходи, обработка, транспорт, съхранение, рекламни предмети без търговска марка, бази данни).

Дял 4 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Глава 4 0 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Статия 4 0 0 — Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Забележки

Правилник, приет с Решение на Бюрото от 30 юни 2013 г., последно изменен на 14 април 2012 г.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на политическите групи и независимите членове:

 разходи за секретариат, административни и оперативни разходи,

 разходи, свързани с политически и информационни дейности в рамките на политическите дейности на Съюза.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Статия 4 0 2 — Финансиране на европейските политически партии

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Забележки

Договор за Европейския съюз, член 10, параграф 4.

Договор за функционирането на Европейския съюз, член 224.

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на реда на прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ С 112, 9.4.201 г., стр. 1).

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите партии на европейско равнище.

Статия 4 0 3 — Финансиране на европейските политически фондации

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Забележки

Договор за Европейския съюз, и по-специално член 10, параграф 4 от него.

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него.

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на реда на прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ С 112, 9.4.2001 г., стр. 1).

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите фондации на европейско равнище.

Глава 4 2 — РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Статия 4 2 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 21 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 33—44 от тях.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално членове 5а и 125—139 от тях.

Мерки за прилагане на дял VII от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, приети от Бюрото.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за парламентарни сътрудници.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разлики в обменния курс за сметка на бюджета на Европейския парламент съгласно разпоредбите за възстановяване на разходите за сътрудници на членовете на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 775 000 EUR.

Глава 4 4 — ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

Статия 4 4 0 — Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

210 000

200 000

200 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Асоциацията на бившите членове на Европейския парламент и при необходимост на други свързани с това разходи.

Статия 4 4 2 — Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

210 000

200 000

200 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Европейската парламентарна асоциация и при необходимост на други свързани с това разходи.

Дял 10 — ДРУГИ РАЗХОДИ

Глава 10 0 — ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

 

Глава 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

10 000 000

11 700 000

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидените разходи, произтичащи от решенията относно бюджета, взети през текущата финансова година (разходи, които не могат да бъдат изчислени).

Глава 10 3 — РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за подготовка на институцията за разширяването на ЕС.

Глава 10 4 — РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за информационната и комуникационната политика.

Глава 10 5 — ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за инвестиции в недвижими имоти и дейности по оборудването на институцията. От Бюрото на Европейския парламент се изисква да приеме последователна и отговорна дългосрочна стратегия в областта на имуществото и сградите, предвид специфичния проблем с увеличаването на разходите за поддръжка, нуждите от обновяване и разходите за сигурност, и се гарантира устойчивост на бюджета на Европейския парламент.

Глава 10 6 — РЕЗЕРВ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за приоритетни проекти на институцията, които са в процес на реализация.

Глава 10 8 — РЕЗЕРВ ЗА EMAS

Цифри

Бюджет 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

p.m.

p.m.

 

Забележки

Във връзка с решенията, които следва да бъдат взети от Бюрото за изпълнение на плана за действие EMAS, по-специално след въглеродния одит на Европейския парламент, този бюджетен кредит е предназначен да обезпечи съответните бюджетни редове за оперативни разходи.

1. S — ПЕРСОНАЛ

1.1. S 1 — Раздел I — Европейски парламент

Категория и степен

2015 г.

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Други

Политически групи

Без категория

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

Общо AD

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

Общо AST

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

Общо AST/SC

70

0

0

0

Общо

5591[1]

20[2]

132

1 016

Общ сбор

6739[3]

Категория и степен

2016

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Други

Политически групи

Без категория

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

Общо AD

2674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

Общо AST

2892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

Общо SC

70

0

0

0

Общо

5637[4]

20[5]

132

1016

Общ сбор

6785[6][7]

Приложение

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

Бюджетен ред

Наименование

Реализирани приходи

Прогноза

2014 г.

2016 г.

5000

Постъпления от продажбата на превозни средства

-

p.m.

5001

Постъпления от продажбата на други движими вещи

6 888

5 000

5002

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи

6 428

19 000

502

Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми

5 848

1 000

5110

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

2 728 922

2 540 000

5111

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

10 681

10 000

550

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име

5 232 192

1 745 000

551

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или работи по тяхно искане

1 105 305

p.m.

570

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми

4 705 965

154 000

571

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция

-

p.m.

573

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

2 084 376

25 000

581

Приходи от получени застрахователни обезщетения

185 508

p.m.

6600

Други целеви вноски и възстановени суми

10 875 372

2 188 000

 

ОБЩО

26 947 485

6 687 000

 • [1]  От които три повишения „ad personam“ (три AD 14 в AD 15), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица.
 • [2]  Виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата, този резерв не се включва в общия брой длъжности.
 • [3]  Съгласно споразумението за междуинституционално сътрудничество, подписано на 5 февруари 2014 г. между Парламента, Комитета на регионите и Икономическия и социален комитет, до 80 допълнителни длъжности (60 AD и 20 AST) ще бъдат прехвърлени от посочените комитети в Парламента. Прехвърлянето ще се осъществява постепенно, като се започне през есента на 2014 г. Вписването на въпросните длъжности в щатното разписание на Парламента, което вече е направено през 2014 г., ще се компенсира чрез премахването на съответния брой длъжности от щатните разписания на двата комитета.
 • [4]  От които три повишения „ad personam“ (3 AD 14 в AD 15), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица.
 • [5]  Виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата, този резерв не се включва в общия брой длъжности.
 • [6]  Съгласно споразумението за междуинституционално сътрудничество, подписано на 5 февруари 2014 г. между Парламента, Комитета на регионите и Икономическия и социален комитет, до 80 допълнителни длъжности (60 AD и 20 AST) ще бъдат прехвърлени от посочените комитети в Парламента. Прехвърлянето ще се осъществява постепенно, като се започне през есента на 2014 г. Вписването на въпросните длъжности в щатното разписание на Парламента, което вече е направено през 2014 г., следва да се компенсира чрез премахването на съответния брой длъжности от щатните разписания на двата комитета.
 • [7]  Разпределянето на обявеното намаление от 1% за всички длъжности от щатното разписание, по степени и категории (57 длъжности), ще бъде извършено при четенето на проектобюджета за 2016 г. от Парламента.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato