Procedure : 2015/2012(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0144/2015

Indgivne tekster :

A8-0144/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.63
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0172

BETÆNKNING     
PDF 350kWORD 537k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-00144/2015

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016

(2015/2012(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Gérard Deprez

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016

(2015/2012(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 36,

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 27,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen(4),

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013(5) og af 22. oktober 2014(6) om forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 og 2015,

–       der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2016,

–       der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 27. april 2015,

–       der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den XX april 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 96 og 97,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-00144/2015),

A.     der henviser til, at denne procedure er den første fulde budgetprocedure, som gennemføres i den nye valgperiode, og den tredje procedure i den flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-2020,

B.     der henviser til, at Præsidiet på sit møde den 9. februar 2015 godkendte retningslinjerne for 2016-budgettet som foreslået af generalsekretæren; der henviser til, at disse retningslinjer fokuserer på at styrke udvalgenes til at føre kontrol med den udøvende magt, især i forbindelse med delegerede retsakter, investeringer i sikkerheden i Parlamentets bygninger og i internetsikkerhed, samt på at yde støtte til medlemmerne, navnlig for så vidt angår parlamentarisk assistance;

C.     der henviser til, at generalsekretæren har foreslået en samlet bevilling på 1 850 470 600 EUR i det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2016, hvilket udgør en stigning på 3,09 % i forhold til 2015-budgettet og 19,51 % af udgiftsområde V i den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

D.     der henviser til, at Parlamentet i lyset af de store offentlige underskud og den finanspolitiske konsolidering, som medlemsstaterne i øjeblikket står over for, bør udvise budgetansvar og tilbageholdenhed, samtidig med at der sikres tilstrækkelige ressourcer til, at Parlamentet får mulighed for at udøve alle sine beføjelser og til at sikre, at institutionen fungerer tilfredsstillende;

E.     der henviser til, at der til trods for den begrænsede manøvremargen og behovet for at opveje besparelser på andre områder bør overvejes visse investeringer for at styrke Parlamentets institutionelle rolle;

F.     der henviser til, at loftet for udgiftsområde V i den flerårige finansielle ramme for EU's 2016-budget er på 9,483 mia. EUR i løbende priser;

G.     der henviser til, at der fandt forligsmøder sted mellem delegationer fra Præsidiet og Budgetudvalget den 24. marts samt den 14. og 15. april 2015;

Den overordnede ramme og det samlede budget

1.      glæder sig over det gode samarbejde mellem Europa-Parlamentets Præsidium og Budgetudvalget, der er blevet etableret under den nuværende budgetprocedure, og over den aftale, der blev indgået under forligsproceduren;

2.      noterer sig de prioriterede mål, som generalsekretæren har foreslået for 2016;

3.      minder om, at Parlamentets budget siden ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten har afholdt betydelige ekstra udgifter som følge af udviklingen i Europa-Parlamentets nye rolle som egentlig medlovgiver og den styrkede bygningspolitik (2010-2012), Kroatiens tiltrædelse, Huset for Europæisk Historie (2013) og oprettelsen af Parlamentets Forskningstjeneste (2014-2015); glæder sig over, at Parlamentet har kunnet opveje en stor del af disse udgifter ved hjælp af besparelser, der hidrører fra strukturelle og organisatoriske reformer, således at der kun har været moderate budgetstigninger, der ligger omkring inflationsraten;

4.      bemærker, at Parlamentet i sidste valgperiode enedes om en række politiske prioriteringer, som enten medførte moderate budgetforhøjelser eller budgetbesparelser; mener, at det nyvalgte parlament bør foretage en tilbundsgående undersøgelse af gennemførelsen af disse flerårige projekter og på dette grundlag fastsætte sine egne politiske prioriteringer, herunder om nødvendigt de negative; anmoder i denne henseende generalsekretæren om at forelægge en evalueringsrapport om ovennævnte igangværende flerårige projekter i god tid inden Parlamentets behandling i efteråret 2015;

5.      mener, at der i 2016 bør gives prioritet til at styrke det parlamentariske arbejde, især ved at forbedre Parlamentets lovgivningsmæssige arbejde og dets kapacitet til at føre kontrol med den udøvende magt, og til at styrke Parlamentets bygnings- og internetsikkerhed;

6.      er af den opfattelse, at Parlamentet bør fremstå som et eksempel ved at gøre en særlig indsats med hensyn til størrelsen på sit budget og niveauet for stigningen i udgifterne i forhold til 2015; understreger, at der bør sikres et realistisk grundlag for 2016-budgettet, og at budgettet bør være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning;

7.      mener, at de strukturelle og organisatoriske reformer, som har til formål at øge produktiviteten, den miljømæssige bæredygtighed og effektiviteten, bør fortsættes ved hjælp af en grundig gennemgang af eventuelle synergier og besparelser; minder om de betydelige besparelser, der kunne opnås ved kun at have ét arbejdssted i stedet for tre (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg); understreger, at denne proces bør gennemføres, uden at det går ud over den høje kvalitet af Parlamentets lovgivningsarbejde, budgetbeføjelser og kontrolbeføjelser og kvaliteten af arbejdsvilkårene for medlemmerne og personalet;

8.      understreger, at det er nødvendigt at sikre et tilstrækkeligt niveau af ressourcer, hvis det nye Parlaments medlemmer skal kunne opfylde deres mandat, og hvis Parlamentets evne til at gøre brug af alle sine beføjelser skal styrkes; understreger, at de lovpligtige og obligatoriske udgifter, der er nødvendige for 2016, skal dækkes;

9.      glæder sig over, at andelen af Parlamentets budget i FFR's samlede udgiftsområde V udgjorde mindre end 20 % i den sidste valgperiode, bortset fra i 2011 og 2014; mener, at andelen af Parlamentets budget også i 2016 bør forblive under 20 %;

10.    er af den opfattelse, at den samlede stigning i udgifterne på Parlamentets budget for 2016 sammenlignet med 2015 bør fastsættes ud fra følgende:

i) forhøjelsessatsen for de løbende udgifter, som ikke må overstige 1,6 %

ii) niveauet for ekstraordinære udgifter i 2016, der er nødvendige for at styrke Europa-Parlamentets bygnings- og internetsikkerhed i Bruxelles for et maksimalt beløb på 15 mio. EUR;

understreger, at det med henblik herpå er nødvendigt at gennemføre besparelser på andre områder;

11.    glæder sig over aftalen om besparelser, som blev indgået mellem Budgetudvalgets og Præsidiets delegationer på forligsmøderne den 14. og 15. april 2015 i forhold til det niveau, som oprindelig blev foreslået af Præsidiet i det foreløbige forslag til budgetoverslag;

12.    fastsætter niveauet for sine nuværende udgifter/driftsudgifter for 2016 til 1 823 648 600 EUR, hvilket svarer til en stigning på 1,6 % i forhold til 2015-budgettet, og tilføjer til sit foreløbige forslag til budgetoverslag den exceptionelt ekstraordinære udgift på 15 000 000 EUR, som er nødvendig i 2016-budgettet for at styrke sikkerheden i forbindelse med dets bygninger i Bruxelles og Parlamentets internetsikkerhed;

13.    benytter sig af lejligheden i forbindelse med denne første fuldt gennemførte forligsprocedure om Parlamentets budget i den ottende valgperiode til at anmode generalsekretæren og Præsidiet om at forelægge mellem- og langfristet budgetplanlægning sammen med de dokumenter, der vedrører proceduren for fastlæggelse af budgettet for 2017; anmoder generalsekretæren om klart at angive de udgifter, der vedrører investeringer (bygninger, erhvervelser etc.), og de udgifter, der vedrører Parlamentets drift og dets traktatmæssige forpligtelser;

14.    minder om, at Parlamentet inden for rammerne af budgetproceduren har mulighed for at justere budgetprioriteringerne og vil træffe den endelige afgørelse herom i efteråret 2015;

Særlige spørgsmål

Prioriteterne for det parlamentariske arbejde

15.    understreger, at det efter Lissabontraktatens ikrafttræden, hvorved Europa-Parlamentet blev gjort til egentlig medlovgiver, og som følge af at en af de vigtigste opgaver for Parlamentet er at føre kontrol med den udøvende magt, nu er absolut afgørende at lægge vægt på medlemmernes lovgivnings- og kontrolarbejde:

16.    mener, at den administrative kapacitet i sekretariaterne i fagudvalgene bør styrkes, i det omfang dette endnu ikke er sket, med henblik på at styrke Parlamentets rolle, og at dette bør ske gennem omplacering;

17.    mener, at der med henblik på at sikre tilstrækkelig støtte til, at medlemmerne kan udføre deres parlamentariske aktiviteter, er behov for en ny balance mellem akkrediterede parlamentariske assistenter og lokale assistenter; anmoder generalsekretæren om hurtigst muligt at fremlægge et forslag til Præsidiets afgørelse med dette formål; mener, at der bør fastlægges en overgangsperiode i tilfælde af, at de nuværende regler ændres, og forventer, at den endelige afgørelse træder i kraft senest i juli 2016;

18.    minder om, at Formandskonferencen i henhold til artikel 130 i Parlamentets forretningsorden skal foretage en vurdering af ordningen for forespørgsler til skriftlig besvarelse senest i juli 2015 for så vidt angår supplerende spørgsmål; understreger, at det fokus, der er på statistikker over det parlamentariske arbejde, ikke bør være til skade for medlemmernes faktiske lovgivningsarbejde; opfordrer derfor til at gennemføre en revision af den pågældende ordning og opfordrer den kompetente myndighed til:

– for hvert medlems vedkommende at begrænse antallet af forespørgsler indgivet i elektronisk form til et maksimalt fem forespørgsler pr. måned (uden medregning af medforfattere)

– at afskaffe offentliggørelsen af forespørgslerne på Parlamentets websted og mulighed for at fremsætte supplerende spørgsmål i form af et papirdokument, fremsat og underskrevet af medlemmet personligt;

19.    understreger, at en sådan revision af Parlamentets forretningsorden vedrørende forespørgsler til skriftlig besvarelse (artikel 130) kan generere besparelser og begrænse den administrative byrde i EU-institutionerne, uden at Europa-Parlamentets lovgivningsbeføjelser bringes i fare; forventer, at de ændrede regler kan finde anvendelse fra januar 2016;

20.    mener, at Parlamentet skal råde over en moderne, højeffektiv arbejdsplads for medlemmer og medarbejdere;

Sikkerhed

21.    understreger, at sikkerheden i Parlamentets bygninger under de nuværende omstændigheder bør prioriteres højest; understreger, at Parlamentet skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at styrke sikkerheden i og uden for sine bygninger samt internetsikkerheden, samtidig med at det forbliver et "åbent hus" for de europæiske borgere;

22.    opfordrer i denne forbindelse generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget en samlet vurdering og de budgetmæssige konsekvenser af de sikkerhedsforanstaltninger, der er iværksat af Parlamentet efter beslutningen om at internalisere Parlamentets Sikkerhedstjeneste (Præsidiets afgørelse fra juni 2012) blev truffet, og beskrive de foranstaltninger, der er planlagt for at styrke sikkerheden i Parlamentet inden og uden for dets bygninger, samt disse foranstaltningers budgetmæssige virkninger for 2016-budgettet; efterlyser oplysninger om de finansielle virkninger af de interinstitutionelle aftaler om administrativt samarbejde på sikkerhedsområdet;

Internetsikkerhed;

23.    er af den opfattelse, at der som følge af et øget brug af elektroniske medier og udstyr bør rettes særlig opmærksomhed mod IT-sikkerhed for at sikre den størst mulige grad af sikkerhed for Parlamentets informations- og kommunikationssystemer; mener, at enhver foranstaltning på dette område bør være baseret på en klar evaluering af Parlamentets behov og fastlægges inden for rammerne af budgetproceduren;

Bygningspolitik

24.    minder om, at midtvejsstrategien for bygningspolitikken, som Præsidiet vedtog i 2010, i øjeblikket er under revision; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget den nye midtvejsstrategi for bygningerne snarest muligt og senest den 15. august, før Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2015;

25.    gentager, at langsigtede investeringer, såsom Parlamentets byggeprojekter, skal behandles med omtanke og på gennemsigtig vis; insisterer på en stram omkostningsforvaltning, projektplanlægning og kontrol; gentager sin opfordring om at sikre en gennemsigtig beslutningsproces for så vidt angår bygningspolitikken, som skal være baseret på tidlig information og tage behørigt hensyn til finansforordningens artikel 203;

26.    opfordrer den ansvarlige næstformand til at forelægge det ansvarlige udvalg den nye midtvejsstrategi for bygninger samt en statusrapport for KAD-bygningen, herunder finansieringsmuligheder; vil i løbet af behandlingen af budgettet på grundlag heraf træffe afgørelse om at inkludere finansielle midler til KAD-bygningen i 2016-budgettet under hensyntagen til eventuelle rentebesparelser;

27.    minder om, at de samlede betalinger pr. år i fremtiden - grundet opførelsen af KAD-bygningen - vil være meget lavere end lejeudgifterne til en tilsvarende ejendom;

Kommunikation

28.    opfordrer generalsekretæren til at aflægge beretning til Budgetudvalget om evalueringen af Parlamentets valgkampagne i 2014 og om effektiviteten af Parlamentets kommunikationsindsats, som var rettet mod den brede offentlighed;

29.    er af den faste overbevisning, at medlemmernes primære mandat er lovgivningsarbejde; mener derfor, at kommunikationen med offentligheden og andre interessenter også bør prioriteres ved hjælp af opgradering af teknisk udstyr og medietjenester som følge af den øgede medieinteresse, de sociale mediers voksende betydning og medlemmernes ekstra behov i forbindelse med de ordinære plenarforsamlinger;

30.    anmoder Præsidiet om at iværksætte en uafhængig evaluering af det første Europæiske Ungdomsarrangement, inden der organiseres endnu et arrangement

Huset for Europæisk Historie

31.    bemærker, at Huset for Europæisk Historie forventes at åbne i 2016; anmoder generalsekretæren om i god tid før Parlamentets behandling i efteråret 2015 at forelægge en ajourført budgetprogrammering for de driftsudgifter, Huset for Europæisk Historie forventes at have i de første fem år efter åbningen, herunder Kommissionens deltagelse; minder om, at der i 2014-budgettet blev oprettet en ny budgetpost 16 03 04 "Huset for Europæisk Historie" i sektion III i Unionens budget til Kommissionens bidrag til driftsudgifterne for Huset for Europæisk Historie;

Personalemæssige foranstaltninger

32.    understreger, at gennemførelsen af målet om en personalenedskæring på 5 %, som blev besluttet inden for rammerne af aftalen om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, bør fortsætte i 2016; glæder sig over bekræftelsen af, at personalenedskæringen ikke udvides til også at omfatte ansatte i de politiske grupper, hvilket er i fuld overensstemmelse med Parlamentets ovennævnte beslutninger om budgettet for henholdsvis 2014 og 2015;

33.    bemærker, at det for 2016 foreslås at fjerne 57 stillinger fra stillingsfortegnelsen for Parlamentets generalsekretariat, hvilket skulle medføre en besparelse på ca. 1,8 mio. EUR i betragtning af, at nogle af disse stillinger allerede er ledige, mens medarbejderne på de resterende stillinger enten vil gå på pension eller blive overflyttet i løbet af året; bemærker, at yderligere to stillinger i Parlamentets stillingsfortegnelse foreslås fjernet og overført til Kommissionen i forbindelse med to interinstitutionelle IT-projekter, som forvaltes af Kommissionen, og at der derfor vil blive oprettet to yderligere stillinger i Kommissionens stillingsfortegnelse for 2016;

34.    noterer sig generalsekretærens forslag om at oprette 25 yderligere stillinger for at styrke GD SAFE med henblik på at forbedre effektiviteten af sikkerhedssystemerne inden for og uden for Parlamentets bygninger, brandsikring af bygningerne samt med henblik på at sikre passende beskyttelse af dets medlemmer, personale og betydningsfulde gæster i Parlamentets bygninger; udbeder sig en opgørelse over de nøjagtige omkostninger ved disse stillinger; mener imidlertid, at de belgiske myndigheder bør sørge for sikkerhedssystemet uden for Parlamentets bygninger;

35.    glæder sig over forslaget om at styrke udvalgenes sekretariater med henblik på at give medlemmerne mulighed for at få den nødvendige støtte i forbindelse med kontrol, især i de udvalg, der har det højeste nuværende eller fremtidige antal gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter;

36.    bemærker, at generalsekretæren med henblik herpå foreslår oprettelse af 20 yderligere stillinger for at styrke sekretariaterne i de berørte parlamentariske udvalg (ECON, ENVI, ITRE, TRAN og LIBE);

37.    opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget et samlet overblik over udviklingen i Parlamentets stillingsfortegnelse og over, hvordan man hidtil har grebet målet om en personalenedskæring på 5 % an, hvordan det forventes opfyldt rettidigt, og hvilket antal af stillinger i stillingsfortegnelsen, der anvendes som reference i forbindelse med gennemførelsen af dette mål;

Afsluttende bemærkninger

38.    vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2016;

39.    pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.

(5)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0036.


BILAG: FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

 

FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2016

 

SOM UDARBEJDET AF BUDGETUDVALGET PÅ DETS MØDE

 

DEN 27. APRIL 2015

 

 

FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

2016

Den Europæiske Unions bidrag til finansieringen af Europa-Parlamentets

udgifter for regnskabsåret 2016

Tekst

Beløb

 

 

Udgifter

1 838 648 600

Egne indtægter

152 437 131

Bidrag

1 686 211 469

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

 

 

 

 

 

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

 

 

 

4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

 

 

 

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

4 0 3

Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

p.m.

p.m.

25 197,48

4 0 4

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

 

 

83 731 670

79 086 223

81 269 362,24

Kapitel 4 0 — I alt

 

 

 

4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

 

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

4 1 1

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

10 000

10 000

24 042,14

 

 

68 294 461

69.347.843

64 991 223,95

Kapitel 4 1 — I alt

 

 

 

4 2

ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

 

4 2 1

Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

p.m.

p.m.

-

 

Kapitel 4 2 — I alt

p.m.

p.m.

-

 

Afsnit 4 — I alt

152 026 131

148 434 066

146 260 586,19

 

 

 

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

 

 

 

 

 

 

5 0 0

Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

 

 

 

5 0 0 0

Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

6 888,00

5 0 0 2

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

6 427,81

5 0 1

Indtægter ved salg af fast ejendom

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

5 848,47

 

Kapitel 5 0 — I alt

p.m.

p.m.

19 164,28

5 1

LEJEINDTÆGTER

 

 

 

5 1 1

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

 

 

 

5 1 1 0

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom —formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

2 728 921,78

5 1 1 1

Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

10 681,12

 

Kapitel 5 1 — I alt

p.m.

p.m.

2 739 602,90

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

 

 

 

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

410 000

410 000

442 335,67

 

Kapitel 5 2 — I alt

410 000

410 000

442 335,67

5 5

INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE

 

 

 

5 5 0

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

5 232 191,62

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

1 105 304,58

 

Kapitel 5 5 — I alt

p.m.

p.m.

6 337 496,20

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

 

 

 

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

4 705 964,82

5 7 1

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

2 084 376,41

 

Kapitel 5 7 — I alt

p.m.

p.m.

6 790 341,23

5 8

DIVERSE GODTGØRELSER

 

 

 

5 8 1

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Kapitel 5 8 — I alt

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Afsnit 5 — I alt

410 000

410 000

16 514 448,32

 

 

 

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU-PROGRAMMER

 

 

 

 

 

 

6 6

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

 

 

 

6 6 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger

 

 

 

6 6 0 0

Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

10 906 918,89

6 6 0 1

Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

p.m.

p.m.

-

 

Kapitel 6 6 — I alt

p.m.

p.m.

10 906 918,89

 

Afsnit 6 — I alt

p.m.

p.m.

10 906 918,89

9

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0 0

Diverse indtægter

1 000

1 000

754 898,78

 

Kapitel 9 0 — I alt

1 000

1 000

754 898,78

 

Afsnit 9 — I alt

1 000

1 000

754 898,78

 

I alt

152 437 131

148 845 066

174 436 852,18

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillinger (2016 og 2015) og gennemførelse (2014)

Afsnit Kapitel

Tekst

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

 

 

 

 

 

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

214 240 500

220 252 000

223 348 317,16

1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

624 331 000

608 733 635

592 225 771,19

1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

122 001 000

121 114 400

89 659 625,67

1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

17 522 500

18 314 480

15 769 390,60

 

Afsnit 1 — I alt

978 095 000

968 414 515

921 003 104,62

 

 

 

 

 

2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

212 568 000

210 241 500

261 255 176,91

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

167 886 850

149 330 149

127 593 866,92

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

5 912 750

6 049 000

4 824 591,00

 

Afsnit 2 — I alt

386 367 600

365 620 649

393 673 634,83

 

 

 

 

 

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

MØDER OG KONFERENCER

35 093 000

36 175 971

28 562 579,97

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

115 433 000

115 686 393

112 532 749,84

 

Afsnit 3 — I alt

150 526 000

151 862 364

141 095 329,81

 

 

 

 

 

4

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

111 100 000

104 818 084

100 523 786,23

4 2

UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

4 4

MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER

420 000

400 000

400 000

 

Afsnit 4 — I alt

313 660 000

297 331 584

281 972 623,04

 

 

 

 

 

10

ANDRE UDGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

p.m.

0

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

10 000 000

11 700 000

0

10 3

RESERVE TIL UDVIDELSEN

p.m.

p.m.

0

10 4

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

p.m.

p.m.

0

10 5

FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0

10 6

RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS-RESERVE

p.m.

p.m.

0

 

Afsnit 10 — I alt

10 000 000

11 700 000

0

 

I alt

1 838 648 600

1 794 929 112

1 737 744 692,30

Indtægter — Egne indtægter

Afsnit 4 — Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Kapitel 4 0 — Diverse skatter og afgifter

Artikel 4 0 0 — Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil den 15. december 2003.

Artikel 4 0 4 — Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Kapitel 4 1 — Bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

Artikel 4 1 1 — Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

Artikel 4 1 2 — Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

10 000

10 000

24 042,14

Kapitel 4 2 — Andre bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 2 1 — Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

0,00

Anmærkninger

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

Afsnit 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

Kapitel 5 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom

Artikel 5 0 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

Konto 5 0 0 0 — Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

0,00

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 1 — Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 2 — Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

Artikel 5 0 1 — Indtægter ved salg af fast ejendom

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

0,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom.

Artikel 5 0 2 — Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.

Kapitel 5 1 — Lejeindtægter

Artikel 5 1 1 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

Konto 5 1 1 0 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

Konto 5 1 1 1 — Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 2 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Artikel 5 2 0 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

410 000

410 000

442 335,67

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

Kapitel 5 5 — Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

Artikel 5 5 0 — Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 5 1 — Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 7 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

Artikel 5 7 0 — Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 1 — Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

0,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 2 — Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

0,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.

Artikel 5 7 3 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

Kapitel 5 8 — Diverse godtgørelser

Artikel 5 8 1 — Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd, der er indblandet i ulykker.

Afsnit 6 — Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer

Kapitel 6 6 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Artikel 6 6 0 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Konto 6 6 0 0 — Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Anmærkninger

Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 21 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.

Konto 6 6 0 1 — Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

0,00

Afsnit 9 — Diverse indtægter

Kapitel 9 0 — Diverse indtægter

Artikel 9 0 0 — Diverse indtægter

Tal

Budget 2016

Budget 2015

Gennemførelse 2014

1 000

1 000

754 898,78

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse indtægter.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet.

Udgifter — Udgifter

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen

Artikel 1 0 0 — Vederlag og tillæg

Konto 1 0 0 0 — Vederlag

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og 2.

Denne bevilling skal dække finansieringen af godtgørelsen i henhold til statutten for medlemmerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 1 0 0 4 — Ordinære rejseudgifter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 10-21 og 24.

Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Konto 1 0 0 5 — Andre rejseudgifter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22 og 23.

Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter, udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.

Konto 1 0 0 6 — Godtgørelse for generelle udgifter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 25-28.

Denne godtgørelse skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i overensstemmelse med de ovennævnte artikler i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 75 000 EUR.

Konto 1 0 0 7 — Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

181 500

179 000

171 049,74

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Præsidiets afgørelse af 16.-17. juni 2009.

Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med formandens varetagelse af sine opgaver.

Artikel 1 0 1 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Konto 1 0 1 0 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9 og 29.

Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter.

Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter.

Denne bevilling skal også bruges til at forsikre og bistå medlemmerne i tilfælde af behov for hjemtransport i forbindelse med en officiel rejse som følge af alvorlig sygdom, en ulykke eller en uforudsigelig hændelse, der forhindrer en forsættelse af rejsen. Bistanden omfatter tilrettelæggelsen af hjemtransport og dækningen af dertilhørende udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 79 000 EUR.

Konto 1 0 1 2 — Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

798 000

301 000

239 224,34

Anmærkninger

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 30.

Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et alvorligt handicappet medlem.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 1 0 2 — Overgangsgodtgørelse

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 45-48 og 77.

Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Konto 1 0 3 0 — Alderspension — (Omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Anmærkninger

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75. Bilag III til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 150 000 EUR.

Konto 1 0 3 1 — Invalidepension — (Omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

291 000

285 000

282 186,10

Anmærkninger

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75. Bilag II til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 1 0 3 2 — Efterladtepension — (Omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Anmærkninger

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75. Bilag I til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Denne bevilling skal dække betalingen af en efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.

Konto 1 0 3 3 — Frivillig pensionsordning for medlemmerne

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76. Bilag VII til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 500 EUR.

Artikel 1 0 5 — Sprog- og IT-kurser

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

650 000

600 000

500 000,00

Anmærkninger

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44.

Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009 om sprog- og IT-kurser for medlemmerne.

Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og IT-kurser for medlemmerne.

Artikel 1 0 9 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af medlemmernes godtgørelser.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Artikel 1 2 0 — Vederlag og andre rettigheder

Konto 1 2 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:

 lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

 ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter

 faste overarbejdsgodtgørelser

 øvrige tillæg og diverse godtgørelser

 dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

 virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

 arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 300 000 EUR.

Konto 1 2 0 2 — Betalt overarbejde

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

248 000

296 500

110 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

Konto 1 2 0 4 — Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække:

 rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

 bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

 dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

 godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

 godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt

 forskellen mellem de bidrag, kontraktansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.

Artikel 1 2 2 — Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

Konto 1 2 2 0 — Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 42c, og 50 samt bilag IV og artikel 48a i AØA.

Denne bevilling skal dække godtgørelser:

 til tjenestemænd, som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

 til tjenestemænd ved tjenestefritagelse af organisatoriske behov i forbindelse med erhvervelse af nye færdigheder inden for institutionen,

 til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i de politiske grupper, som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser (med undtagelse af modtagere i henhold til artikel 42c, der ikke har ret til anvendelse af justeringskoefficient).

Konto 1 2 2 2 — Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for midlertidigt ansattes udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af 23.11.1995, s. 4).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte i de politiske grupper i Europa-Parlamentet i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 9).

Denne bevilling skal dække:

 godtgørelser, der skal udbetales i henhold til tjenestemandsvedtægten eller Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 og (EF, Euratom) nr. 1748/2002

 institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne

 virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.

Artikel 1 2 4 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.

Kapitel 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

Artikel 1 4 0 — Øvrige ansatte og eksterne personer

Konto 1 4 0 0 — Øvrige ansatte

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (Afsnit 4).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte anvendt siden 1. november 2014.

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter:

 vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte og særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger, som for hovedparten betales til EU-institutionernes ordning samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag

 ansættelse af vikarer

 regninger, som er udstedt af PMO til dækning af udgifterne til ansættelse af ansatte til at behandle de administrative sagsmapper for Europa-Parlamentets ansatte (navnlig i forbindelse med arbejdsløshedsunderstøttelse, pensionsrettigheder, etc.).

En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af kontraktansatte med handicap, jf. Præsidiets afgørelse af 7. og 9. juli 2008.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 000 000 EUR.

Konto 1 4 0 2 — Udgifter til tolkning

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Aftale om arbejdsbetingelser og lønordning for konferencetolke (og dens gennemførelsesbestemmelser) udarbejdet den 28. juli 1999 som annoteret den 13. oktober 2004 og revideret den 31. juli 2008.

Denne bevilling skal dække:

 honorarer og tilsvarende godtgørelser, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og andre udgifter til konferencetolke, som Europa-Parlamentet rekrutterer til møder til dækning af egne eller andre institutioners eller organers behov i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke

 ­udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller øvrige ansatte

 udgifter i tilknytning til tjenester ydet til Europa-Parlamentet af tolke, som er ansat ved andre regionale, nationale eller internationale institutioner

 udgifter i tilknytning til tolkningsrelaterede aktiviteter, navnlig i forbindelse med forberedelse af møder samt undervisning og udvælgelse af tolke

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 570 000 EUR.

Konto 1 4 0 4 — Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Anmærkninger

Regler for udlån af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte fra de politiske grupper til nationale administrationer, organer svarende til disse samt internationale organisationer (Præsidiets afgørelse af 7. marts 2005).

Regler for udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet (Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009).

Interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 1. februar 2013).

Denne bevilling skal dække:

 aflønning af praktikanter (stipendier), herunder eventuelle husstandstillæg, samt godtgørelser til praktikanter

 rejseudgifter, der afholdes af praktikanterne

 yderligere udgifter for praktikanter i forbindelse med pilotprogrammet for praktikantophold for handicappede, som er direkte forbundet med deres handicap, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 9 (tidligere artikel 20, stk. 8), i de interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat, herunder udgifter til en supplerende invaliditetsydelse (på op til 50 % af stipendiet)

 ulykkes- og sygeforsikring for praktikanter

 omkostninger i forbindelse med afholdelse af informationsmøder/kurser for praktikanter (herunder omkostninger ved modtagelse af praktikanter)

 udgifterne til tilrådighedsstillelse af tjenestemænd i Europa-Parlamentet og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne

 udgifterne til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet, herunder godtgørelser og rejseudgifter

 ulykkesforsikring for udstationerede nationale eksperter

 tillæg til studiebesøg

 foranstaltninger til uddannelse af konferencetolke og oversættere, bl.a. i samarbejde med tolkeskoler og universiteter, som udbyder en uddannelse i oversættelse, samt stipendier til uddannelse og videreuddannelse af tolke og oversættere, indkøb af undervisningsmateriale og udgifter i forbindelse hermed

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 1 4 0 6 — Observatører

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af udgifter i forbindelse med observatører i overensstemmelse med artikel 13 (tidligere artikel 11) i Europa-Parlamentets forretningsorden.

Artikel 1 4 2 — Eksterne oversættelsesydelser

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække oversættelses- og skrivearbejde, kodning og teknisk bistand udført af ikke-ansatte.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 135 000 EUR.

Artikel 1 4 4 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.

Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Artikel 1 6 1 — Udgifter til forvaltning af personale

Konto 1 6 1 0 – Udgifter ved ansættelse

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

254 000

328 980

236 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Denne bevilling skal dække:

 tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse

 tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for ansatte.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, Europa-Parlamentet selv afholder.

Konto 1 6 1 2 — Efteruddannelse

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet, f.eks. igennem sprogkurser i de officielle arbejdssprog.

Artikel 1 6 3 — Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

Konto 1 6 3 0 — Velfærd

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

784 000

764 000

517 180,69

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 1d, artikel 9, stk. 3, tredje afsnit og artikel 76.

Denne bevilling skal dække:

 følgende handicappede personer som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede:

 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

 ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

 samtlige børn, over for hvem der i henhold til EU's tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt.

Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

 foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation

 et tilskud til Personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter. Bidragene eller afholdelsen af udgifterne af Personaleudvalget for deltagere i en velfærdsaktivitet sigter mod at finansiere aktiviteter med en social, kulturel eller sproglig dimension, men omfatter ikke støtte til enkelte medarbejdere eller husholdninger

 andre foranstaltninger af social karakter på institutionelt og interinstitutionelt plan med henblik på integration af tjenestemænd og øvrige ansatte

 finansiering af særlige hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger for handicappede tjenestemænd, øvrige ansatte og praktikanter med anvendelse af artikel 1d i tjenestemandsvedtægten, navnlig personlig bistand på arbejdspladsen eller under tjenesterejser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Konto 1 6 3 1 — Mobilitet

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

754 000

754 000

702 914,74

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med mobilitetsplanen på de forskellige arbejdssteder.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 1 6 3 2 — Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

238 000

255 000

248 522,25

Anmærkninger

Denne bevilling skal tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).

Denne skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Udgifter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen

Konto 1 6 5 0 — Lægetjeneste

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesten på de tre arbejdssteder, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde, samt udgifter til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakter eller på kortfristede stand-in-opgaver.

Konto 1 6 5 2 — Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække løbende udgifter til administration og drift af restauranter og kantiner.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 000 EUR.

Konto 1 6 5 4 — Børnepasningsfaciliteter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 4 762 000 EUR.

Konto 1 6 5 5 — Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede Europaskoler (type 2)

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

200 000

200 000

 

Anmærkninger

Gennemførelse af Kommissionens afgørelse C(2013) 4886 af 1. august 2013 (EUT C 222 af 2.8.2013, s. 8).

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets bidrag til type 2-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, eller refusion af et bidrag til type 2-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, som Kommissionen har betalt på Europa-Parlamentets vegne til type 2-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, på grundlag af den tjenesteaftale, som er indgået med Kommissionen. Den dækker udgifterne til børn af Europa-Parlamentets personale, som falder ind under personalevedtægten, og som er indskrevet på disse skoler.

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Anmærkninger

Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Europa-Parlamentets bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til skader som følge af arbejdskonflikter og attentater.

Kapitel 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

Artikel 2 0 0 — Bygninger

Konto 2 0 0 0 — Leje

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til leje af Europa-Parlamentets bygninger eller dele af bygninger.

Den dækker ligeledes ejendomsskat på fast ejendom. Lejen er udregnet for 12 måneder og på grundlag af eksisterende kontrakter eller kontrakter, som er under udarbejdelse; der er heri fastsat en indeksregulering i forhold til leveomkostningerne eller byggeomkostningerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 500 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 1 — Acontobetalinger

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 3 — Ejendomserhvervelser

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 5 — Opførelse af bygninger

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Anmærkninger

Denne konto skal modtage eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger (arbejder, udgifter til undersøgelser og alle dertilhørende udgifter).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 7 — Indretning af lokaler

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejde og andre udgifter i forbindelse med indretning, særlig honorar til arkitekter, ingeniører osv.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 600 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 8 — Forvaltning af bygninger

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bygningsforvaltning, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom:

 affaldshåndtering og -behandling

 obligatoriske kontroller, kvalitetskontrol, ekspertudtalelser, revisioner, kontrol med overholdelse osv.

 det tekniske bibliotek

 bistand til forvaltning (Building Helpdesk)

 forvaltning af planer over bygninger og oplysningsmateriale

 øvrige udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Udgifter vedrørende bygninger

Konto 2 0 2 2 — Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger (lokaler, teknisk udstyr), som lejes eller ejes af Europa-Parlamentet.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Konto 2 0 2 4 — Energiforbrug

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Konto 2 0 2 6 — Sikring af og tilsyn med bygninger

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på Europa-Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorer i Unionen såvel som dets kontorer i tredjelande.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 120 000 EUR.

Konto 2 0 2 8 — Forsikringer

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

680 000

976 000

760 527,53

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Kapitel 2 1 — IT, udstyr og inventar

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 1 0 — IT og telekommunikation

Konto 2 1 0 0 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter, der er nødvendige for Europa-Parlamentets velfungerende IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes IT-aktiviteter og netværksadministration.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 140 000 EUR.

Konto 2 1 0 1 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig infrastrukturer for netværk, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr såvel som afstemningssystemer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 291 000 EUR.

Konto 2 1 0 2 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter til generel vejledning og bistand til brugere med hensyn til Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig ydelse af bistand til medlemmerne såvel som de administrative og lovgivningsmæssige applikationer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 2 1 0 3 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Anmærkninger

Denne bevilling er beregnet til at dække udgifterne til indkøb, leje og vedligeholdelse af materiel og software og tilhørende arbejder samt udgifter til assistance fra service- og konsulentvirksomheder i forbindelse med den løbende forvaltning af institutionens IKT-applikationer. Udgifterne vedrører især udgifter til medlemmernes applikationer, kommunikationsapplikationer samt administrations- og lovgivningsapplikationer.

Bevillingen skal desuden dække udgifter til IKT-værktøjer, der finansieres i fællesskab inden for rammerne af det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet, som følge af de beslutninger, der træffes af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 32 000 EUR.

Konto 2 1 0 4 — IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystems infrastruktur. Disse investeringer vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, netværket, kabler samt systemer til videokonferencer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 30 000 EUR.

Konto 2 1 0 5 — IT og telekommunikation — investeringer i projekter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i eksisterende og nye IKT-projekter. Investeringerne vedrører navnlig applikationer for medlemmer, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative og finansielle område samt dem i forbindelse med administration af IKT-projekter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventar

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner. Den skal også dække diverse udgifter til forvaltning af Europa-Parlamentets løsøre.

Denne bevilling skal dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, som f.eks. udgifter til ekspertise, vedligeholdelse, indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt transportudgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk materiel og tekniske anlæg

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg såvel som deres forvaltning, herunder:

 diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, sikkerhed (herunder IT-software), restaurationer, bygninger osv.

 udstyr i trykkeriet inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

 specielt materiel (elektronisk, IT og elektrisk) og tilhørende eksterne ydelser

 installering af to yderligere telefonlinjer til medlemmernes kontorer efter anmodning.

Den dækker også udgifter til offentliggørelse af salg og udrangering af materiel samt udgifter til teknisk bistand (rådgivning) i de tilfælde, hvor der er brug for ekstern ekspertise.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 135 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Transport af medlemmer, andre personer og varer

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, taxier, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og andre administrationsudgifter. Når bilparken skal udskiftes, eller der skal indkøbes eller lejes biler, vil de mindst forurenende biler, f.eks. hybridbiler, blive foretrukket.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 3 0 — Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv. såvel som administrationsudgifter i forbindelse hermed.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 500 EUR.

Artikel 2 3 1 — Finansielle udgifter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

40 000

40 000

19 598,46

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

Artikel 2 3 2 — Retsomkostninger og skadeserstatning

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 omkostninger, som Domstolen, Retten, Retten for EU-personalesager og medlemsstaternes retter tilpligter Europa-Parlamentet at bære

 advokatbistand til Europa-Parlamentet i sager ved medlemsstaternes og Unionens retter, juridisk rådgivning eller ekspertrådgivning i forbindelse med andre sager, som forelægges for Den Juridiske Tjeneste

 refusioner af udgifter til advokater i forbindelse med disciplinære og lignende procedurer

 skadeserstatninger og renter

 aftalte godtgørelser i forbindelse med mindelig bilæggelse i henhold til artikel 91 og 92 (tidligere 69 og 70) i procesreglementet for Retten for EU-personalesager.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto og andre forsendelsesomkostninger

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

303 000

355 000

297 523,89

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med de nationale postvæsener eller kurerservice.

Denne bevilling skal ligeledes dække udgifter til posthåndteringstjenester.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flytning

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til flytning og intern transport foretaget af flyttefirmaer eller ved hjælp af midlertidige flyttefolks serviceydelser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Andre udgifter til den administrative drift

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

 køb og vedligeholdelse af beklædning til parlamentsbetjente, chauffører, receptionister, lageransatte og flyttemænd såvel som ansatte i tjenesten for besøg og seminarer, Parlamentarium, Lægetjenesten, Sikkerhedstjenesten, tjenesten for vedligeholdelse af bygninger og diverse tekniske tjenester

 diverse driftsudgifter og administrationsudgifter, køb af varer og tjenesteydelser, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

 diverse køb i forbindelse med aktiviteter som led i ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (PR-kampagner osv.)

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

250 000

250 000

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med EMAS-aktiviteter, som har til formål at forbedre Parlamentets miljøresultater, herunder fremme af disse aktiviteter og til Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram.

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

Kapitel 3 0 — Møder og konferencer

Artikel 3 0 0 — Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med rejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter, praktikanter og ansatte fra andre EU-institutioner eller internationale institutioner, der indbydes af institutionen mellem tjenestestedet og et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og i forbindelse med tjenesterejser til alle andre steder end de tre arbejdssteder. Udgifterne, der dækkes, er befordringsudgifter, dagpenge, opholdsudgifter og godtgørelser for ubekvemme arbejdstider. Ekstraudgifter (herunder annullering af rejsehjemmel og hotelreservationer, udgifter til elektronisk fakturering og udgifter til forsikringer i forbindelse med tjenesterejser) dækkes også.

Denne bevilling skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation for tjenesterejser og rejser foretaget af personalet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 240 000 EUR.

Artikel 3 0 2 — Udgifter til receptioner og repræsentation

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af udgifter til reception og repræsentation i forbindelse med arbejdet i institutionens enhed for Vurdering af Videnskabelige og Teknologiske Projekter (STOA), og til medlemmernes repræsentation

 formandens repræsentationsudgifter uden for arbejdsstederne

 repræsentation og tilskud til sekretariatsudgifter for formandens kontor

 generalsekretariatets receptioner og repræsentation, herunder indkøb af artikler og medaljer til tjenestemænd med 15 og/eller 25 års tjenestetid

 diverse udgifter i Protokoltjenesten såsom til flag, gaveæsker, indbydelser, trykte menuer osv.

 udgifter til rejser og ophold for meget vigtige gæster af institutionen

 udgifter til visa for parlamentsmedlemmer og ansatte fra Europa-Parlamentet i forbindelse med officielle besøg

 udgifter til receptioner og repræsentation og andre specifikke udgifter for medlemmer, som udøver officielle funktioner i Europa-Parlamentet.

Artikel 3 0 4 — Diverse udgifter til møder

Konto 3 0 4 0 — Diverse udgifter til interne møder

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til forfriskninger og andre drikkevarer, lejlighedsvis til lette måltider, der serveres i forbindelse med institutionens møder samt til forvaltning af disse ydelser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 0 4 2 — Møder, kongresser og konferencer

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække:

 udgifterne i forbindelse med afholdelse af møder uden for arbejdsstederne (udvalg eller disses delegationer, politiske grupper), herunder i givet fald udgifter til repræsentation

 bidrag til internationale organisationer, som Europa-Parlamentet eller et af dets organer er medlem af (Den Interparlamentariske Union, Sammenslutningen af Parlamenternes Generalsekretærer, 12+-Gruppen under Den Interparlamentariske Union),

 tilbagebetaling til Kommissionen på grundlag af en aftale om levering af tjenesteydelser, der er indgået mellem Parlamentet og Kommissionen, af Parlamentets andel af omkostningerne ved at fremstille EU-passersedlen (udstyr, personale og materialer) i overensstemmelse med protokollen om privilegier og immuniteter (artikel 6), artikel 23 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, artikel 11 og 81 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Unionen og Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union (EUT L 353 af 28.12.2013, s. 26).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.

Konto 3 0 4 3 — Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække de udgifter, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0 i forbindelse med afholdelse af møder:

 Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Den Parlamentariske Forsamling Euronest og deres organer

 Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, dennes udvalg og præsidium; disse udgifter omfatter Europa-Parlamentets bidrag til forsamlingens uafhængige sekretariat eller det beløb, der udgør Europa-Parlamentets andel af forsamlingens budget

 interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og parlamentariske delegationer til WTO samt udgifterne i forbindelse med den parlamentariske konference om WTO og dens styringsudvalg.

Konto 3 0 4 9 — Udgifter til rejsebureauydelser

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække driftsudgifterne for det rejsebureau, Europa-Parlamentet har kontrakt med.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Kapitel 3 2 — Ekspertise og information: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

Artikel 3 2 0 — Køb af ekspertise

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Europa-Parlamentets organer, parlamentariske udvalg og administration,

 rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre — herunder personer, der har indgivet andragender til Europa-Parlamentet — der indkaldes til udvalgsmøder, delegationsmøder, studie- og arbejdsgrupper samt workshops

 udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

 indkaldelse af eksterne personer til at deltage i arbejdet i f.eks. disciplinærudvalget eller det specialiserede panel til behandling af finansielle uregelmæssigheder.

Artikel 3 2 1 — Køb af ekspertise til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Biblioteket og Arkivet

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43) samt Præsidiets afgørelse af 28. november 2001 om regulativ om aktindsigt i Europa-Parlamentets dokumenter (EUT C 216 af 22.7.2011, s. 19).

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002 om styrkelse af informationen og gennemskueligheden: Europa-Parlamentets arkiver.

Præsidiets afgørelse af 10. marts 2014 om regulativ om behandling af arkivmateriale fra medlemmer og tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet.

Denne bevilling skal dække udgifterne til aktiviteterne i GD EPRS, navnlig:

 køb af specialiseret ekspertise og bistand til Europa-Parlamentets forskningsaktiviteter (herunder artikler, undersøgelser, workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der om nødvendigt kan gennemføres i samarbejde med andre institutioner, internationale organisationer, nationale parlamenters forskningsafdelinger og biblioteker, tænketanke, forskningsorganer og andre kvalificerede eksperter

 køb af ekspertise, der er specialiseret inden for konsekvensanalyse samt forudgående og efterfølgende vurdering af den europæiske merværdi og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

 køb eller leje af bøger, tidsskrifter, aviser, databaser, presseagenturers produkter og et ethvert andet informationsmedie til Biblioteket i forskellige formater, herunder udgifter til copyright, kvalitetsstyringssystemet, indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder og andre relevante ydelser

 udgifter til eksterne arkiveringsydelser (organisering, udvælgelse, beskrivelse, overførsel til forskellige medier og papirløst format, erhvervelse af primære arkivkilder)

 erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af særlig biblioteks- og arkiveringsdokumentation og særligt mediatekmateriale, herunder elektrisk, elektronisk og IT-materiale og/eller -systemer såvel som indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer

 udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

 rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter og forfattere, der indbydes til at deltage i præsentationer, seminarer, workshopper eller andre aktiviteter af denne type organiseret af GD EPRS

 deltagelsen af enheden for vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) i europæiske og internationale videnskabelige organers aktiviteter

 Europa-Parlamentets forpligtelser i henhold til internationale og/eller interinstitutionelle samarbejdsaftaler, herunder Europa-Parlamentets bidrag til udgifterne til forvaltning af Unionens historiske arkiver (Rådets forordning nr. 345/83 af 1. februar 1983 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab og efterfølgende ændringer).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.

Artikel 3 2 2 — Udgifter til dokumentation

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

 abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

 udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra IT-materiel og udgifter til telekommunikation

 anskaffelse af nye eller erstatning af ordbøger, leksika, på alle medier, herunder til de nye sprogafdelinger, og andre værker til sprogtjenesterne og lovgivningskvalitetsenhederne.

Artikel 3 2 3 — Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Anmærkninger

Præsidiets afgørelse af 12. december 2012 om oprettelse af Direktoratet for Demokratistøtte i GD EXPO.

Denne bevilling skal dække:

 udgiftsforpligtelser til programmer om udveksling af information og samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i førtiltrædelseslande, navnlig på Vestbalkan og i Tyrkiet

 udgiftsforpligtelser med henblik på fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og demokratisk valgte nationale parlamenter i tredjelande (ud over dem, der er angivet i førnævnte afsnit) samt tilsvarende regionale parlamentariske institutioner. De pågældende aktiviteter tager navnlig sigte på at styrke den parlamentariske kapacitet i nye og fremvoksende demokratier, navnlig i det europæiske nærområde (syd og øst)

 udgiftsforpligtelser til fremme af aktiviteter til fordel for mægling og programmer til fordel for unge politiske ledere fra Den Europæiske Union og fra lande i det europæiske nærområde

 udgiftsforpligtelser for tilrettelæggelsen af Sakharovprisen (navnlig prisens størrelse, prismodtagerens/prismodtagerenes rejseudgifter og udgifter til modtagelse af denne eller disse, driftsomkostningerne for Sakharovnetværket samt udgifter til tjenesterejser for dets medlemmer) og til aktiviteter til fremme af menneskerettigheder.

Foranstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge.

Artikel 3 2 4 — Produktion og publikation

Konto 3 2 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af Publikationskontorets udgifter til offentliggørelse og udgivelse og andre udgifter i forbindelse med tekster, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Konto 3 2 4 1 — Digitale og traditionelle publikationer

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 samtlige udgifter til digital udgivelse (intranetsteder) og traditionel udgivelse (dokumenter og tryksager i udlicitering), herunder distribution

 opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af redigeringssystemer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 6 000 EUR.

Konto 3 2 4 2 — Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i tiltrædelseslandene og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, herunder opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL) og udvikling af værktøjer og måder, der har til formål at forbedre og lette offentlighedens adgang til det via hjælp af mobilt udstyr.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 2 4 3 — Parlamentarium – Europa-Parlamentets Besøgscenter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere Parlamentarium – Europa-Parlamentets Besøgscenter i Bruxelles samt installationer, udstillinger og materiale, der er tilpasset eller reproduceret til separat anvendelse uden for Bruxelles.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 9 300 EUR.

Konto 3 2 4 4 — Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Anmærkninger

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002, senest ændret den 26. februar 2013.

Denne bevilling skal dække tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande (EUVP) og driftsudgifter til Euroscola-, Euromedscola- og Euronestscola-programmerne. Euromedscola- og Euronestscola-programmerne finder sted — på skift — hvert år i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg og Bruxelles med undtagelse af de år, hvor der er valg.

Denne bevilling forhøjes hvert år under anvendelse af en deflator, der tager højde for BNI- og prisudsving.

Hvert medlem af Europa-Parlamentet har ret til at indbyde højst fem grupper i hvert kalenderår op til i alt 110 besøgende.

Et passende beløb afsættes til besøgende med handicap.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Konto 3 2 4 5 — Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 udgifter og tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, ansøgerlandene, og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, samt udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier og finansiering af kulturelle initiativer af europæisk interesse, f.eks. Europa-Parlamentets LUX-pris til europæisk film

 udgifterne i forbindelse med »mødesalsarrangementerne« i Strasbourg og Bruxelles i overensstemmelse med det årsprogram, som Præsidiet har vedtaget

 udgifter til foranstaltninger og værktøjer til fremme af flersprogethed som f.eks. seminarer og konferencer, møder med udbydere af tolke- eller oversætteruddannelse, foranstaltninger og tiltag til at højne bevidstheden om flersprogethed og fremme af tolke- eller oversættererhvervet, herunder et program for tilskud til universiteter, skoler og andre organismer, som beskæftiger sig med tolke- eller oversætterstudier, virtuelle kommunikationsløsninger samt deltagelse i lignende projekter og foranstaltninger, der organiseres i samarbejde med andre tjenestegrene inden for rammerne af det interinstitutionelle og internationale samarbejde.

Denne bevilling skal også dække udgifterne til tilrettelæggelse af disse aktiviteter, herunder brug af tjenesteydelser, forplejningsydelser og -udgifter samt udgifter i tilknytning til indbydelse af journalister til at dække disse aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Konto 3 2 4 6 — Europa-Parlamentets TV-kanal (web-TV)

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til Europa-Parlamentets produktion og hosting af webclip og audiovisuelt materiel (EuroparlTV) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets kommunikationsstrategi.

Konto 3 2 4 7 — Huset for Europæisk Historie

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere aktiviteterne for Huset for Europæisk Historie, f.eks. særlig intern indretning, indkøb af samlinger, tilrettelæggelse af udstillinger og driftsomkostningerne, herunder udgifterne til indkøb af bøger, tidsskrifter og andre publikationer i forbindelse med aktiviteterne i Huset for Europæisk Historie.

Den skal også finansiere kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Huset for Europæisk Historie.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 000 EUR.

Konto 3 2 4 8 — Udgifter til audiovisuel information

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Anmærkninger

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2002 om retningslinjerne for 2003-budgetproceduren (EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 72).

Europa-Parlamentets beslutning af 14.5.2002 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2003 (EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 150).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2003 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2004 (EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 179).

Denne bevilling skal dække:

 den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og TV-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af TV- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

 direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

 oprettelse af passende arkiver, der kan sikre medierne og borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.

Konto 3 2 4 9 — Udveksling af information med de nationale parlamenter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

250 000

250 000

65 334,15

Anmærkninger

Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977), for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001).

Denne bevilling skal dække:

 fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Den vedrører de parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 1 0 og 3 0, informations- og dokumentationsudveksling samt bistand til analyse og forvaltning af disse oplysninger, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

 finansieringen af samarbejdsprogrammer og uddannelsesforanstaltninger for de ovennævnte parlamenters tjenestemænd og aktiviteter til styrkelse af deres parlamentariske kapacitet generelt.

Uddannelsesforanstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge

 samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet samt foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder sikring af domænet www.ipex.eu, som gennemføres i CERDP.

Denne bevilling tager sigte på at finansiere samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i forbindelse med den parlamentariske kontrol af FUSP/FSFP i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union.

Artikel 3 2 5 — Udgifter til informationskontorer

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

900 000

700 000

980 570,90

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække generelle udgifter og mindre diverse udgifter, der er forbundet med Europa-Parlamentets informationskontorer (navnlig kontorartikler, telekommunikation, forsendelsesudgifter, håndtering, transport, lagring, generelle PR-artikler og databaser).

Afsnit 4 - Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

Kapitel 4 0 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Artikel 4 0 0 — De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Anmærkninger

Regulativ vedtaget ved Præsidiets afgørelse af 30. juni 2003, senest ændret den 14. april 2014.

Denne bevilling skal for de politiske grupper og løsgængerne dække:

 sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

 udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Unionens politiske aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Artikel 4 0 2 — Finansiering af europæiske politiske partier

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Anmærkninger

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT C 112 af 9.4.2011, s. 1).

Denne bevilling skal finansiere politiske partier på europæisk plan.

Artikel 4 0 3 — Finansiering af europæiske politiske fonde

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Anmærkninger

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT C 112 af 9.4.2011, s. 1).

Denne bevilling skal finansiere politiske fonde på europæisk plan.

Kapitel 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Artikel 4 2 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 33-44.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 5a og 125-139.

Gennemførelsesbestemmelser for afsnit VII i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber vedtaget af Præsidiet.

Denne bevilling skal dække udgifter til parlamentarisk assistance.

Denne bevilling skal dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 775 000 EUR.

Kapitel 4 4 — Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

Artikel 4 4 0 — Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

210 000

200 000

200 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til møder i foreningen af tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet samt eventuelle andre udgifter.

Artikel 4 4 2 — Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

210 000

200 000

200 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder samt eventuelle andre udgifter.

Afsnit 10 — Andre udgifter

Kapitel 10 0 — Formålsbestemte reserver

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

 

Kapitel 10 1 — Reserve til uforudsete udgifter

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

10 000 000

11 700 000

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.

Kapitel 10 3 — Reserve til udvidelsen

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifterne til institutionens forberedelser med henblik på udvidelsen.

Kapitel 10 4 — Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til informations- og kommunikationspolitikken.

Kapitel 10 5 — Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens investeringer og indretningsarbejder. Europa-Parlamentets Præsidium anmodes om, for så vidt angår fast ejendom og bygninger, at vedtage sammenhængende og ansvarlige langsigtede strategier, som tager højde for det særlige problem med stigende vedligeholdelsesomkostninger, renoveringsbehov og sikkerhedsomkostninger samt sikrer bæredygtighed i Europa-Parlamentets budget.

Kapitel 10 6 — Reserve til prioriterede projekter under udvikling

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens prioriterede projekter, der er under udvikling.

Kapitel 10 8 — EMAS-RESERVE

Tal

Budget 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Som følge af Præsidiets afgørelser om gennemførelse af EMAS-handlingsplanen, navnlig efter Europa-Parlamentets CO2-revision, skal denne bevilling bruges til at finansiere de relevante driftsmæssige budgetposter.

1.  S — STILLINGER

1.1.  S 1 — Sektion I — Europa-Parlamentet

Ansættelsesgruppe og lønklasser

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Andet

De politiske grupper

Uden for ansættelsesgruppe

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

I alt ansættelsesgruppe AD

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

I alt ansættelsesgruppe AST

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

I alt ansættelsesgruppe AST/SC

70

0

0

0

I alt

5591(1)

20(2)

132

1 016

Ansatte i alt

6739(3)

Ansættelsesgruppe og lønklasser

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

øvrigt

De politiske grupper

Uden for ansættelsesgruppe

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

I alt ansættelsesgruppe AD

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

I alt ansættelsesgruppe AST

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

I alt ansættelsesgruppe SC

70

0

0

0

I alt

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Ansatte i alt

6 785(6) (7)

Bilag

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Budgetpost

Tekst

Faktiske indtægter

Overslag

2014

2016

5000

Indtægter ved salg af transportmateriel

-

p.m.

5001

Indtægter ved salg af andet løsøre

6 888

5 000

5002

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer

6 428

19 000

502

Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film

5 848

1 000

5110

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

2 728 922

2 540 000

5111

Refusion af diverse lejeafgifter

10 681

10 000

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser

5 232 192

1 745 000

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning

1 105 305

p.m.

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb

4 705 965

154 000

571

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter

-

p.m.

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

2 084 376

25 000

581

Indtægter fra forsikringserstatninger

185 508

p.m.

6600

Andre bidrag og tilbagebetalinger

10 875 372

2 188 000

 

 TOTAL

26 947 485

6 687 000

(1)

 Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(2)

 Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(3)

 Den interinstitutionelle aftale af 5. februar 2014 mellem Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske Udvalg giver mulighed for, at op til 80 nye stillinger (60 AD- og 20 AST-stillinger) overføres fra disse udvalg til Parlamentet. Denne overførsel vil blive gennemført gradvist og vil starte i efteråret 2014, og medtagelsen af stillingerne i Parlamentets stillingsfortegnelse (allerede gennemført i 2014) vil blive modsvaret af nedlæggelsen af et tilsvarende antal stillinger i de to udvalgs stillingsfortegnelser.

(4)

            Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(5)

            Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(6)

            Den interinstitutionelle aftale af 5. februar 2014 mellem Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske Udvalg giver mulighed for, at op til 80 nye stillinger (60 AD- og 20 AST-stillinger) overføres fra disse udvalg til Parlamentet. Denne overførsel vil blive gennemført gradvist og vil starte i efteråret 2014, og medtagelsen af stillingerne i Parlamentets stillingsfortegnelse (allerede gennemført i 2014) vil blive modsvaret af nedlæggelsen af et tilsvarende antal stillinger i de to udvalgs stillingsfortegnelser.

(7)

            Beregningen af den bebudede nedskæring på 1 % af stillingerne (57 stillinger) samlet set, pr. lønklasse og ansættelsesgruppe vil blive foretaget i løbet af Europa-Parlamentets behandling af budgetforslaget for 2016.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.4.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

9

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik