Menettely : 2015/2012(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0144/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0144/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.63
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0172

MIETINTÖ     
PDF 328kWORD 550k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016

(2015/2012(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Gérard Deprez

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: ENNAKKOARVIOESITYS
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016

(2015/2012(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2),

–       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 27 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1023/2013(4),

–       ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013(5) ja 22. lokakuuta 2014(6) antamansa päätöslauselmat neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 ja 2015,

–       ottaa huomioon pääsihteerin raportin puhemiehistölle parlamentin alustavasta ennakkoarvioesityksestä varainhoitovuodeksi 2016,

–       ottaa huomioon puhemiehistön 27. huhtikuuta 2015 laatiman alustavan ennakkoarvioesityksen,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan työjärjestyksen 96 artiklan 2 kohdan mukaisesti laatiman ennakkoarvioesityksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 96 ja 97 artiklan,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0144/2015),

A.     ottaa huomioon, että tämä menettely on uuden lainsäädäntökauden ensimmäinen kokonainen talousarviomenettely ja kolmas menettely vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

B.     ottaa huomioon, että puhemiehistö hyväksyi kokouksessaan 9. helmikuuta 2015 pääsihteerin esittämät vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat; ottaa huomioon, että suuntaviivoissa vahvistetaan erityisesti parlamentin valiokuntien valmiuksia valvoa toimeenpanovallan käyttöä varsinkin delegoitujen säädösten osalta sekä parlamentin kiinteistöjä koskevia turvallisuusinvestointeja ja tietoverkkoturvallisuutta ja jäsenille etenkin heidän avustajiaan koskevissa asioissa tarjottavaa tukea;

C.     ottaa huomioon, että pääsihteeri ehdotti parlamentin alustavassa ennakkoarvioesityksessä vuoden 2016 talousarvioksi 1 850 470 600 euroa, mikä tarkoittaa 3,09 prosentin kasvua vuoden 2015 talousarviosta ja 19,51 prosentin osuutta vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5;

D.     ottaa huomioon, että tilanteessa, jossa jäsenvaltioiden julkinen talous on raskaasti velkaantunut ja sitä on vakautettava, parlamentin olisi osoitettava talousarvionsa suhteen vastuuta ja maltillisuutta mutta varmistettava samalla, että se saa kaikkea toimintaansa varten riittävästi määrärahoja ja pystyy toimimaan moitteettomasti;

E.     katsoo, että vaikka liikkumavaraa on vain vähän ja säästöjä on tasapainotettava muilla aloilla, olisi syytä harkita tiettyjä investointeja, jotta voidaan vahvistaa parlamentin asemaa toimielimenä;

F.     ottaa huomioon, että monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 5 vuoden 2016 talousarvion enimmäismäärä on 9 483 miljoonaa euroa käypinä hintoina;

G.     ottaa huomioon, että puhemiehistön ja budjettivaliokunnan valtuuskuntien sovittelukokoukset pidettiin 24. maaliskuuta ja 14. ja 15. huhtikuuta 2015;

Yleinen kehys ja talousarvio kokonaisuudessaan

1.      on tyytyväinen parlamentin puhemiehistön ja budjettivaliokunnan väliseen moitteettomaan yhteistyöhön tässä talousarviomenettelyssä sekä sovitteluprosessin yhteydessä tehtyyn sopimukseen;

2.      panee merkille pääsihteerin vuodeksi 2016 ehdottamat ensisijaiset tavoitteet;

3.      palauttaa mieliin, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen parlamentin talousarvioon on aiheutunut huomattavia lisämenoja seuraavista syistä: Euroopan parlamentista tuli tasavertainen lainsäädäntövallan käyttäjä ja kiinteistöpolitiikkaa vahvistettiin (2010–2012), Kroatia liittyi unioniin ja päätettiin perustaa Euroopan historian talo (2013) ja parlamenttiin perustettiin tutkimuspalvelujen pääosasto (2014–2015); on tyytyväinen, että parlamentti pystyi kompensoimaan suuren osan näistä menoista rakenteellisin ja organisaatioon liittyvin uudistuksin, joiden ansiosta määrärahalisäykset pysyivät kohtuullisina ja osapuilleen inflaatioasteen rajoissa;

4.      huomauttaa, että viime vaalikaudella parlamentti hyväksyi monia poliittisia painopisteitä, joiden seurauksena talousarviomäärärahoja tarvittiin joissakin tapauksissa jonkin verran lisää mutta toisaalta saatiin myös aikaan säästöjä; katsoo, että vastavalitun parlamentin olisi tarkasteltava perusteellisesti monivuotisten hankkeiden täytäntöönpanoa ja päätettävä siltä pohjalta omista poliittisista painopisteistään, mukaan luettuna tarvittaessa negatiiviset painopisteet eli säästökohteet; kehottaakin pääsihteeriä laatimaan kyseisiä monivuotisia hankkeita koskevan arviointikertomuksen hyvissä ajoin ennen talousarvion käsittelyä parlamentissa syksyllä 2015;

5.      katsoo, että varainhoitovuonna 2016 etusijalle olisi asetettava parlamentaarisen työn lujittaminen vahvistamalla erityisesti parlamentin lainsäädäntötehtäviä ja sen valmiuksia valvoa toimeenpanovallan käyttöä sekä parlamentin kiinteistöjen turvallisuuden ja tietoverkkoturvallisuuden parantaminen;

6.      katsoo, että parlamentin olisi toimittava esimerkillisesti ja pyrittävä erityisesti pitämään talousarvionsa suuruus ja menojen kasvu kurissa vuoteen 2015 verrattuna; tähdentää, että vuoden 2016 talousarviolla olisi alusta alkaen oltava realistinen perusta ja että siinä olisi noudatettava talousarvion kurinalaisuuden ja moitteettoman varainhoidon periaatteita;

7.      katsoo, että tehokkuuden, ekologisen kestävyyden ja vaikuttavuuden parantamiseen pyrkiviä rakenne- ja organisaatiouudistuksia olisi jatkettava tarkastelemalla mahdollisia synergia- ja säästömahdollisuuksia perusteellisesti; huomauttaa jälleen, että saataisiin aikaan huomattavia säästöjä, jos parlamentilla olisi kolmen työskentelypaikkakunnan (Bryssel, Strasbourg ja Luxemburg) sijasta vain yksi työskentelypaikka; korostaa, että tämä olisi toteutettava heikentämättä parlamentin lainsäädäntöosaamista, budjettivaltaa ja valvontavaltaa ja jäsenten, avustajien ja henkilöstön työskentelyolojen laatua;

8.      tähdentää, että olisi varmistettava riittävät resurssit, joiden ansiosta parlamentin jäsenet voisivat hoitaa tehtävänsä ja parlamentilla olisi valmiudet toimia täysin toimivaltuuksiensa mukaisesti; painottaa, että vuoden 2016 lakisääteiset ja pakolliset menot on katettava;

9.      panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin talousarvion osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5 oli viime vaalikaudella vuosia 2011 ja 2014 lukuun ottamatta alle 20 prosenttia; katsoo, että osuuden olisi jäätävä alle 20 prosentin myös vuonna 2016;

10.    katsoo, että parlamentin talousarviomenojen kokonaislisäyksessä vuodesta 2015 vuoteen 2016 huomioon olisi otettava kaksi tekijää:

i)  lisäys juokseviin menoihin, joiden osuus ei voi olla yli 1,6 prosenttia;

ii) vuonna 2016 välttämättömät poikkeukselliset menot parlamentin kiinteistöjen turvallisuuden ja tietoverkkoturvallisuuden parantamiseksi Brysselissä; nämä menot voivat olla enintään 15 miljoonaa euroa;

tähdentää, että tämän vuoksi muilla aloilla on saatava aikaan säästöjä;

11.    panee tyytyväisenä merkille budjettivaliokunnan ja puhemiehistön valtuuskuntien 14. ja 15. huhtikuuta 2015 pidetyissä sovittelukokouksissa tekemän sopimuksen säästöistä puhemiehistön alustavassa ennakkoarvioesityksessä alun perin esittämään tasoon nähden;

12.    vahvistaa vuoden 2016 juoksevien menojen / toimintamenojen määräksi 1 823 648 600 euroa, mikä tarkoittaa 1,6 prosentin lisäystä vuoden 2015 talousarvioon nähden, ja lisää ennakkoarvioesitykseensä poikkeuksellisesti vuodeksi 2016 pyydetyn ylimääräisen 15 miljoonan euron määrärahan Brysselissä sijaitsevien kiinteistöjen turvallisuuden ja parlamentin tietoverkkoturvallisuuden parantamiseksi;

13.    käyttää hyväkseen parlamentin talousarviota koskevassa kahdeksannen vaalikauden ensimmäisessä täysimittaisessa sovitteluprosessissa tarjoutuvan tilaisuuden ja kehottaa pääsihteeriä ja puhemiehistöä esittämään vuoden 2017 talousarviomenettelyyn liittyviä asiakirjoja esitellessään keskipitkän ja pitkän aikavälin budjettisuunnitelman; kehottaa pääsihteeriä ilmoittamaan selkeästi investointeihin (kiinteistöt, hankinnat jne.) liittyvät menot ja parlamentin toimintaan ja sen lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät menot;

14.    palauttaa mieliin, että parlamentilla on talousarviomenettelyssä mahdollisuus mukauttaa talousarvion painopisteitä, ja tekee asiasta lopullisen päätöksen syksyllä 2015;

Erityiskysymykset

Painopisteenä parlamentaarinen työ

15.    tähdentää, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan parlamentista tuli todellinen lainsäädäntövallan käyttäjä ja että yksi parlamentin tärkeimmistä tehtävistä on toimeenpanovallan valvonta, minkä vuoksi painopiste on nyt ehdottomasti asetettava parlamentin jäsenten lainsäädäntö- ja valvontatyöhön;

16.    katsoo, että parlamentin roolin vahvistamiseksi erityisvaliokuntien sihteeristöjen hallinnollisia valmiuksia olisi parannettava, ellei näin ole jo tehty, siirtämällä sihteeristöihin henkilöstöä muista tehtävistä;

17.    katsoo, että jotta varmistetaan asianmukainen tuki parlamentin jäsenten parlamentaariselle työlle, jäsenten valtuutettujen avustajien ja paikallisten avustajien välillä on päästävä uuteen tasapainoon; kehottaa pääsihteeriä ehdottamaan puhemiehistön päätöstä tästä asiasta mahdollisimman pian; katsoo, että nykyisiä sääntöjä tarkistettaessa olisi noudatettava siirtymäaikaa, ja odottaa, että lopullinen päätös tulee voimaan viimeistään heinäkuussa 2016;

18.    palauttaa mieliin, että parlamentin työjärjestyksen 130 artiklan mukaisesti puheenjohtajakokous arvioi kirjallisia lisäkysymyksiä koskevaa järjestelyä heinäkuuhun 2015 mennessä; korostaa, että parlamentin jäsenten todellinen lainsäädäntötyö ei saisi kärsiä siitä, että huomio kohdentuu parlamentaarista toimintaa koskeviin tilastoihin; kehottaa näin ollen tarkistamaan kyseistä järjestelmää ja pyytää, että asiasta vastaavat viranomaiset

–  rajoittavat sähköisessä muodossa esitettävien parlamentin kysymysten määrän kuukaudessa enintään viiteen kysymykseen jäsentä kohden (lukuun ottamatta kysymyksiä, jotka esitetään yhdessä jonkun toisen kanssa)

–  lakkaavat julkaisemasta kysymyksiä parlamentin verkkosivustolla ja poistavat mahdollisuuden esittää paperimuodossa lisäkysymyksiä, jotka jäsen jättää ja allekirjoittaa henkilökohtaisesti;

19.    korostaa, että tarkistamalla näin parlamentin työjärjestystä kirjallisesti vastattavien kysymysten (130 artikla) suhteen voidaan saada aikaan säästöjä ja kevennetään unionin toimielinten hallinnollista taakkaa parlamentin lainsäädäntöoikeuksia vaarantamatta; odottaa, että tarkistettuja sääntöjä sovelletaan tammikuusta 2016 alkaen;

20.    katsoo, että parlamentin jäsenten ja henkilöstön käytettävissä on oltava nykyaikaiset ja erittäin tehokkaat toimitilat;

Turvallisuus

21.    korostaa, että tämänhetkisessä tilanteessa parlamentin toimitilojen turvallisuuden olisi oltava aivan ensisijainen asia; tähdentää, että parlamentin on toteutettava uusia toimia, joilla parannetaan turvallisuutta sekä parlamentin tiloissa että niiden ulkopuolella, pysyen kuitenkin samalla avoimena unionin kansalaisille, ja parannetaan tietoverkkoturvallisuutta;

22.    pyytää pääsihteeriä esittämään tässä mielessä budjettivaliokunnalle yleisarvion turvallisuuteen liittyvistä toimista, joita parlamentti on jo toteuttanut sen jälkeen, kun turvallisuuspalvelut päätettiin siirtää sisäisiksi tehtäviksi (puhemiehistön päätös kesäkuussa 2012), ja niiden vaikutuksista talousarvioon sekä hahmottelemaan, mitä toimia aiotaan toteuttaa turvallisuuden vahvistamiseksi parlamentin tiloissa ja niiden ulkopuolella ja miten ne vaikuttavat vuoden 2016 talousarvioon; pyytää tietoa turvallisuusalaa koskevien, toimielinten välisten hallinnollisten yhteistyöjärjestelyjen rahoitusvaikutuksista;

Tietoverkkoturvallisuus

23.    katsoo, että tietoturvallisuuteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sähköisten viestinten ja laitteiden lisääntyneen käytön vuoksi, jotta taattaisiin parlamentin tiedotus- ja viestintäjärjestelmien mahdollisimman korkea turvallisuustaso; toteaa, että tällä alalla mahdollisesti toteuttavien toimien olisi perustuttava parlamentin tarpeiden selkeään arvioon ja niistä olisi päätettävä talousarviomenettelyssä;

Kiinteistöpolitiikka

24.    palauttaa mieliin, että puhemiehistön vuonna 2010 hyväksymää keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategiaa tarkistetaan parhaillaan; kehottaa pääsihteeriä esittämään budjettivaliokunnalle uuden keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategian mahdollisimman pian, viimeistään elokuun 2015 loppuun mennessä, ja ennen talousarvion käsittelyä parlamentissa syksyllä 2015;

25.    toteaa, että pitkän aikavälin investointeja, kuten parlamentin kiinteistöhankkeita, on tarkasteltava huolellisesti ja avoimesti; vaatii tarkkaa kustannusten hallintaa, hankesuunnittelua ja valvontaa; kehottaa jälleen tekemään kiinteistöpolitiikkaa koskevat päätökset avoimesti ja tiedottamaan niistä ajoissa ottaen asianmukaisesti huomioon varainhoitoasetuksen 203 artiklan;

26.    kehottaa vastuussa olevia varapuhemiehiä esittämään asiasta vastaavalle valiokunnalle uuden keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategian ja KAD-rakennusta koskevan edistymisraportin, jossa kerrotaan myös siihen liittyvistä rahoitusvaihtoehdoista; päättää sen perusteella talousarviota käsitellessään, sisällytetäänkö KAD-rakennuksen rahoitus vuotta 2016 koskevaan parlamentin talousarvioon ottaen huomioon mahdolliset säästöt korkomenoissa;

27.    muistuttaa, että KAD-rakennuksen rakentamisen ansiosta vuotuiset kokonaismaksut jäävät tulevaisuudessa huomattavasti vastaavan kiinteistön vuokraamisesta aiheutuvia kuluja alhaisemmiksi;

Viestintä

28.    kehottaa pääsihteeriä raportoimaan budjettivaliokunnalle parlamentin vuoden 2014 vaalikampanjan arvioinnista sekä siitä, miten tehokasta parlamentin viestintä suurelle yleisölle oli;

29.    tähdentää painokkaasti, että jäsenten toiminnan painopiste on lainsäädäntötyössä; katsoo näin ollen, että tässä tarkoituksessa etusijalle olisi asetettava suureen yleisöön ja muihin sidosryhmiin kohdistuvat viestintätoimet, minkä vuoksi tekniset laitteet ja viestimet olisi saatettava ajan tasalle, ottaen huomioon tiedotusvälineiden lisääntyneen mielenkiinnon, sosiaalisen median merkityksen kasvun ja jäsenten lisätarpeet sääntömääräisten täysistuntojen aikana;

30.    kehottaa puhemiehistöä tekemään riippumattoman arvioinnin ensimmäisestä Euroopan nuorisotapahtumasta ennen toisen tapahtuman järjestämistä;

Euroopan historian talo

31.    panee merkille, että Euroopan historian talo on tarkoitus avata yleisölle vuonna 2016; pyytää pääsihteeriä esittämään budjettivaliokunnalle hyvissä ajoin ennen syksyä 2015, jolloin talousarviota käsitellään parlamentissa, seuraavaa viittä vuotta koskevan ajantasaistetun budjettisuunnitelman Euroopan historian talon avaamisen jälkeen aiheutuvista toimintamenoista ja hallinnosta johtuvista menoista sekä komission osallistumisesta näihin kustannuksiin; palauttaa mieliin, että unionin talousarvion 2014 pääluokkaan III perustettiin uusi budjettikohta 16 03 04 ”Euroopan historian talo”, josta on määrä kattaa komission osuus Euroopan historian talon toimintakuluista;

Henkilöstöä koskevat toimenpiteet

32.    tähdentää, että vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevaa sopimusta tehtäessä päätettyyn viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteeseen olisi pyrittävä edelleen vuonna 2016; panee tyytyväisenä merkille, ettei henkilöstövähennyksiä aiota kohdentaa poliittisten ryhmien henkilöstöön, mikä on täysin edellä mainittujen, vuosien 2014 ja 2015 talousarvioita koskevien parlamentin päätöslauselmien mukaista;

33.    panee merkille ehdotuksen, jonka mukaan vuonna 2016 parlamentin pääsihteeristön henkilöstötaulukosta poistetaan 57 tointa, mistä saadaan säästöjä noin 1,8 miljoonaa euroa; toteaa, että osa näistä toimista on tällä hetkellä avoinna ja jäljellä olevien toimien haltijat jäävät eläkkeelle tai siirretään toisiin tehtäviin kuluvan vuoden aikana; toteaa, että lisäksi parlamentin henkilöstötaulukosta ehdotetaan poistettavaksi kaksi tointa, jotka siirretään komissioon osana kahta toimielinten välistä, komission johdolla toteutettavaa tietotekniikkahanketta, ja että komission henkilöstötaulukkoon perustetaan näin ollen kaksi lisätointa vuodeksi 2016;

34.    hyväksyy pääsihteerin ehdotuksen perustaa 25 lisätointa turvallisuusasioiden pääosastoon turvallisuusjärjestelyjen tehostamiseksi sekä parlamentin tiloissa että niiden ulkopuolella, kiinteistöjen paloturvallisuuden parantamiseksi ja jäsenten, henkilöstön ja parlamentin tiloihin saapuvien korkea-arvoisten vieraiden suojelemiseksi asianmukaisesti; pyytää tarkkoja tietoja näistä toimista aiheutuvista kustannuksista; katsoo kuitenkin, että parlamentin toimitilojen ulkopuolella turvallisuusjärjestelyjen olisi oltava Belgian viranomaisten vastuulla;

35.    panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen lisätä parlamentin valiokuntien sihteeristöjen henkilöstön määrää, jotta jäsenet saisivat tarvitsemansa tuen valvonnan harjoittamiseen, ja toteaa, että lisäys kohdennetaan erityisesti niihin valiokuntiin, jotka ovat käsitelleet tai tulevat käsittelemään eniten täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä;

36.    panee merkille, että pääsihteeri ehdottaa näin ollen 20 lisätoimen perustamista kyseisten valiokuntien (ECON, ENVI, ITRE, TRAN ja LIBE) sihteeristöihin;

37.    pyytää pääsihteeriä esittämään budjettivaliokunnalle parlamentin hallintokaavion toimien kehitystä koskevan kattavan katsauksen ja arvioimaan, miten viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteeseen on tähän mennessä pyritty, miten se aiotaan lopullisesti saavuttaa ja mikä on tässä mielessä hallintokaaviossa olevien toimien viitemäärä;

Loppupäätelmät

38.    vahvistaa ennakkoarvioesityksen varainhoitovuodeksi 2016;

39.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja ennakkoarvion neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0437.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0036.


LIITE: ENNAKKOARVIOESITYS

 

ALUSTAVA ENNAKKOARVIO TULOISTA JA MENOISTA VARAINHOITOVUODEKSI 2016

 

JONKA BUDJETTIVALIOKUNTA ON LAATINUT KOKOUKSESSAAN

 

27. HUHTIKUUTA 2015

 

 

ALUSTAVA ENNAKKOARVIO TULOISTA JA MENOISTA

2016

Euroopan unionin rahoitusosuus

parlamentin menoista varainhoitovuodelle 2016

Nimike

Määrä

 

 

Menot

1.838.648.600

Omat tulot

152.437.131

Saatava

1.686.211.469

TULOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

 

 

 

 

 

4

TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT

 

 

 

4 0

ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

 

 

 

4 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkkioista, palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

73.021.345

69.674.060

71.471.886,11

4 0 3

Toimielimen jäsenten sekä palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkkioista, palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

p.m.

p.m.

25.197,48

4 0 4

Toimielimen jäsenten sekä palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkkioista, palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

10.710.325

9.412.163

9.772.278,65

 

 

83.731.670

79.086.223

81.269.362,24

Luku 4 0 — Yhteensä

4 1

MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

 

 

 

4 1 0

Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

59.184.461

60.237.843

53.614.328,60

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

9.100.000

9.100.000

11.352.853,21

4 1 2

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

10.000

10.000

24.042,14

 

 

68.294.461

69.347.843

64.991.223;95

Luku 4 1 — Yhteensä

4 2

MUUT MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

 

 

 

4 2 1

Euroopan parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

p.m.

p.m.

-

 

Luku 4 2 — Yhteensä

p.m.

p.m.

-

 

Osasto 4 — Yhteensä

152.026.131

148.434.066

146.260.586,19

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

 

 

 

5 0

IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

 

 

 

5 0 0

Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

 

 

 

5 0 0 0

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

6.888,00

5 0 0 2

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

6.427,81

5 0 1

Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

5.848,47

 

Luku 5 0 — Yhteensä

p.m.

p.m.

19.164,28

5 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

 

 

 

5 1 1

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

 

 

 

5 1 1 0

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

2.728.921,78

5 1 1 1

Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

10.681,12

 

Luku 5 1 — Yhteensä

p.m.

p.m.

2.739.602,90

5 2

SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKI- JA MUUT KOROT

 

 

 

5 2 0

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

410.000

410.000

442.335,67

 

Luku 5 2 — Yhteensä

410.000

410.000

442.335,67

5 5

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA

 

 

 

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

5.232.191,62

5 5 1

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

1.105.304,58

 

Luku 5 5 — Yhteensä

p.m.

p.m.

6.337.496,20

5 7

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

 

 

 

5 7 0

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

4.705.964,82

5 7 1

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot säätiöiltä, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

2.084.376,41

 

Luku 5 7 — Yhteensä

p.m.

p.m.

6.790.341,23

5 8

SEKALAISET KORVAUKSET

 

 

 

5 8 1

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

185.508,04

 

Luku 5 8 — Yhteensä

p.m.

p.m.

185.508,04

 

Osasto 5 — Yhteensä

410.000

410.000

16.514.448,32

6

UNIONIN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

 

 

 

6 6

MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

 

 

 

6 6 0

Muut maksut ja palautukset

 

 

 

6 6 0 0

Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

10.906.918,89

6 6 0 1

Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota käyttötarkoitukseen

p.m.

p.m.

-

 

Luku 6 6 — Yhteensä

p.m.

p.m.

10.906.918,89

 

Osasto 6 — Yhteensä

p.m.

p.m.

10.906.918,89

9

SEKALAISET TULOT

 

 

 

9 0

SEKALAISET TULOT

 

 

 

9 0 0

Sekalaiset tulot

1.000

1.000

754.898,78

 

Luku 9 0 — Yhteensä

1.000

1.000

754.898,78

 

Osasto 9 — Yhteensä

1.000

1.000

754.898,78

 

KAIKKI YHTEENSÄ

152.437.131

148.845.066

174.436.852,18

MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2016 ja 2015) sekä toteutuksesta (2014)

Osasto Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

214.240.500

220.252.000

223.348.317,16

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

624.331.000

608.733.635

592.225.771,19

1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

122.001.000

121.114.400

89.659.625,67

1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

17.522.500

18.314.480

15.769.390,60

 

Osasto 1 — Yhteensä

978.095.000

968.414.515

921.003.104,62

 

 

 

 

 

2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA

 

 

 

 

SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

212.568.000

210.241.500

261.255.176,91

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

167.886.850

149.330.149

127.593.866,92

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

5.912.750

6.049.000

4.824.591,00

 

Osasto 2 — Yhteensä

386.367.600

365.620.649

393.673.634,83

 

 

 

 

 

3

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

35.093.000

36.175.971

28.562.579,97

3 2

ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

115.433.000

115.686.393

112.532.749,84

 

Osasto 3 — Yhteensä

150.526.000

151.862.364

141.095.329,81

 

 

 

 

 

4

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT

111.100.000

104.818.084

100.523.786,23

4 2

PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT

202.140.000

192.113.500

181.048.836,81

4 4

JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA

420.000

400.000

400.000

 

Osasto 4 — Yhteensä

313.660.000

297.331.584

281.972.623,04

 

 

 

 

 

10

MUUT MENOT

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

0

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

10.000.000

11.700.000

0

10 3

VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN

p.m.

p.m.

0

10 4

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS

p.m.

p.m.

0

10 5

ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN

p.m.

p.m.

0

10 6

VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS-VARAUS

p.m.

p.m.

0

 

Osasto 10 — Yhteensä

10.000.000

11.700.000

0

 

KAIKKI YHTEENSÄ

1.838.648.600

1.794.929.112

1.737.744.692,30

Tulot — Omat tulot

Osasto 4 — Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöön liittyvät tulot

Luku 4 0 — Erilaiset verot ja pidätykset

Momentti 4 0 0 — Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkkioista, palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Selvitysosa

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Momentti 4 0 3 — Toimielimen jäsenten sekä palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkkioista, palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin se oli voimassa 15 päivään joulukuuta 2003.

Momentti 4 0 4 — Toimielimen jäsenten sekä palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkkioista, palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Luku 4 1 — Maksut eläkejärjestelmään

Momentti 4 1 0 — Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

Momentti 4 1 1 — Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla.

Momentti 4 1 2 — Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

10 000

10 000

24 042,14

Luku 4 2 — Muut maksut eläkejärjestelmään

Momentti 4 2 1 — Euroopan parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

0,00

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt ja erityisesti niiden liite III.

Osasto 5 — Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

Luku 5 0 — Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Momentti 5 0 0 — Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

Alamomentti 5 0 0 0 — Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

0,00

Selvitysosa

Alamomentille otetaan toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihdosta kertyvät tulot.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomentti 5 0 0 1 — Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Selvitysosa

Alamomentille otetaan toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihdosta kertyvät tulot.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomentti 5 0 0 2 — Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Momentti 5 0 1 — Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

0,00

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvät tulot.

Momentti 5 0 2 — Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti sisältää myös näiden tuotteiden sähköisestä myynnistä kertyvät tulot.

Luku 5 1 — Vuokrauksesta kertyvä tuotto

Momentti 5 1 1 — Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

Alamomentti 5 1 1 0 — Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot ilmoitetaan tämän talousarvion liitteessä.

Alamomentti 5 1 1 1 — Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Luku 5 2 — Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankki- ja muut korot

Momentti 5 2 0 — Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

410 000

410 000

442 335,67

Selvitysosa

Momentille otetaan sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielinten tileistä maksetut korot.

Luku 5 5 — Tulot suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista

Momentti 5 5 0 — Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 5 1 — Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Luku 5 7 — Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

Momentti 5 7 0 — Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 7 1 — Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot säätiöiltä, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

0,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 7 2 — Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

0,00

Selvitysosa

Momentille otetaan toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksusta kertyvät tulot.

Momentti 5 7 3 — Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

Luku 5 8 — Sekalaiset korvaukset

Momentti 5 8 1 — Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentille sisältyvät myös vakuutuskorvaukset, joilla katetaan onnettomuuden sattuessa virkamiehille maksettavat palkat.

Osasto 6 — Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahiotusosuudet ja palautukset

Luku 6 6 — Muut maksut ja palautukset

Momentti 6 6 0 — Muut maksut ja palautukset

Alamomentti 6 6 0 0 — Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joihin ei ole varauduttu osaston 6 muissa osissa ja jotka voidaan ottaa lisämäärärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.

Alamomentti 6 6 0 1 — Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota käyttötarkoitukseen

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

0,00

Osasto 9 — Sekalaiset tulot

Luku 9 0 — Sekalaiset tulot

Momentti 9 0 0 — Sekalaiset tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

1 000

1 000

754 898,78

Selvitysosa

Momentille otetaan sekalaisia tuloja.

Momenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Menot — Menot

Osasto 1 — Toimielimen henkilöstö

Luku 1 0 — Toimielimen jäsenet

Momentti 1 0 0 — Edustajanpalkkiot ja lisät

Alamomentti 1 0 0 0 — Edustajanpalkkiot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 9 ja 10 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 1 ja 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten asemaa koskevissa säännöissä määrätty edustajanpalkkio.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 1 0 0 4 — Tavanomaiset matkakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 10–21 ja 24 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkoihin työskentelypaikkakunnille ja takaisin sekä muihin virkamatkoihin liittyvät matka- ja oleskelukulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 25 000 euroa.

Alamomentti 1 0 0 5 — Muut matkakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 22 ja 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan täydentävät matkakulut sekä kulut matkoista jäsenvaltiossa, josta jäsen on valittu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

Alamomentti 1 0 0 6 — Yleinen kulukorvaus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 25–28 artikla.

Korvaus kattaa kulut jäsenten parlamentaarisesta toiminnasta Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden edellä mainittujen artiklojen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 75 000 euroa.

Alamomentti 1 0 0 7 — Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

181 500

179 000

171 049,74

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 16 ja 17 päivänä kesäkuuta 2009.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset oleskelu- ja edustuskorvaukset, jotka liittyvät Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävien hoitoon.

Momentti 1 0 1 — Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut

Alamomentti 1 0 1 0 — Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 18 ja 19 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 3–9 ja 29 artikla.

Yhteiset määräykset Euroopan unionin virkamiesten tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Yhteiset määräykset Euroopan unionin virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmästä.

Komission päätös sairauskulujen korvaamista koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöistä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapaturmavakuutukset, jäsenten sairauskulujen korvaaminen sekä katoamis- ja varkausvakuutus, joka kattaa jäsenten henkilökohtaiset tavarat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös jäsenten vakuuttaminen ja heille annettava matka-apu, jos he tarvitsevat virkamatkoilla kotiinkuljetusta sairastuttuaan vakavasti tai jouduttuaan tapaturmaan tai sellaiseen ennakoimattomaan tilanteeseen, joka estää matkan jatkamisen. Matka-apuun kuuluu jäsenen kotiinkuljetuksen järjestäminen ja siihen liittyvien kulujen maksaminen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 79 000 euroa.

Alamomentti 1 0 1 2 — Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

798 000

301 000

239 224,34

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 30 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vaikeavammaisen jäsenen avustamisesta johtuvat tietyt välttämättömät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 1 0 2 — Siirtymäkorvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 13 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 45–48 ja 77 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päättyessä maksettavat siirtymäkorvaukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 1 0 3 — Eläkkeet

Alamomentti 1 0 3 0 — Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päätyttyä maksettavat vanhuuseläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 150 000 euroa.

Alamomentti 1 0 3 1 — Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

291 000

285 000

282 186,10

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite II.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimikautensa aikana työkyvyttömiksi tulleiden jäsenten eläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 1 0 3 2 — Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite I.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenen tai entisen jäsenen kuoltua maksettavat lesken- ja/tai orvoneläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 15 000 euroa.

Alamomentti 1 0 3 3 — Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 27 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 76 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus jäsenten vapaaehtoisesta lisäeläkejärjestelmästä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 euroa.

Momentti 1 0 5 — Kieli- ja atk-kurssit

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

650 000

600 000

500 000,00

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 44 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2009, jäsenten kieli- ja atk-koulutuksesta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten kieli- ja atk-kurssien kustannukset.

Momentti 1 0 9 — Alustava määräraha

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille suoritettavien maksujen mahdollisten tarkistusten vaikutukset.

Määräraha on puhtaasti alustava, eikä sitä voida käyttää, ennen kuin se on siirretty varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

Luku 1 2 — Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Momentti 1 2 0 — Palkat ja muut etuudet

Alamomentti 1 2 0 0 — Palkat ja palkanlisät

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta

 palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

 sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

 ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

 muut lisät ja erilaiset korvaukset,

 virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

 niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on,

 väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Brysselissä ja Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin urheilukeskuksen käyttäjien vakuuttaminen urheilutapaturmien varalta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 300 000 euroa.

Alamomentti 1 2 0 2 — Palkallinen ylityö

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

248 000

296 500

110 000,00

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla sekä liite VI.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Alamomentti 1 2 0 4 — Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

 asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

 päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi,

 irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

 väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen,

 sopimussuhteisten toimihenkilöiden jäsenvaltion eläkejärjestelmään suorittamien maksujen ja unionin järjestelmään kuuluvien maksujen (mikäli sopimus muuttuu) välinen erotus.

Momentti 1 2 2 — Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

Alamomentti 1 2 2 0 — Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi myönnettävään virkavapaaseen

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41, 42 c ja 50 artikla sekä liite IV ja Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 48 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset

 virkamiehille, jotka on vapautettu tehtävistään toimielimen virkojen määrää vähennettäessä,

 virkamiehille, jotka on asetettu virkavapaalle sellaisten organisatoristen tarpeiden perusteella, jotka liittyvät uusien taitojen hankkimiseen toimielimissä,

 poliittisten ryhmien palveluksessa oleville vanhemmille virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta.

Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen (lukuun ottamatta 42 c artiklan perusteella virkavapaalle asetettuja virkamiehiä, joille maksettavaan korvaukseen ei sovelleta korjauskerrointa).

Alamomentti 1 2 2 2 — Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Neuvoston asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95, annettu 17 päivänä marraskuuta 1995, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien henkilöiden palvelussuhteen päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 280, 23.11.1995, s. 4).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1748/2002, annettu 30 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan parlamentin vakinaisessa palvelussuhteessa olevien Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja Euroopan parlamentin puolueryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä toimielimen nykyaikaistamisen yhteydessä (EYVL L 264, 2.10.2002, s. 9).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 henkilöstösääntöjen tai neuvoston asetuksen (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95 ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1748/2002 nojalla maksettavat korvaukset,

 työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

 erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Momentti 1 2 4 — Alustava määräraha

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla sekä liite XI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Määräraha on alustava, eikä sitä voida käyttää, ennen kuin se on siirretty tämän luvun asiaankuuluviin budjettikohtiin.

Luku 1 4 — Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

Momentti 1 4 0 — Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

Alamomentti 1 4 0 0 — Muu henkilöstö

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot (IV osasto).

Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevat yleiset täytäntöönpanosäännökset, joita sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2014 lähtien.

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

 muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut, erityisesti maksut toimielinten sosiaaliturvajärjestelmään, sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien mukautusten vaikutus,

 väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot,

 henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston esittämät laskut, jotka johtuvat toimihenkilöiden ottamisesta palvelukseen Euroopan parlamentin henkilöstöhallintoon liittyvien menettelyjen (etenkin työttömyyskorvausten, eläkeoikeuksien jne.) käsittelyä varten.

Osa määrärahasta on käytettävä vammaisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaukseen puhemiehistön 7–9 päivänä heinäkuuta 2008 tekemän päätöksen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 000 000 euroa.

Alamomentti 1 4 0 2 — Tulkkausmenot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan unionin toimielinten palvelukseen ottamien konferenssitulkkien työehdoista ja palkkauksesta 28 päivänä heinäkuuta 1999 tehty sopimus (ja sen soveltamissäännöt), sellaisena kuin se on täydennettynä 13 päivänä lokakuuta 2004 ja tarkistettuna 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

 niiden konferenssitulkkien palkkiot ja palkkioihin rinnastettavat korvaukset, sosiaaliturvamaksut, matkakulut ja muut kulut, jotka Euroopan parlamentti palkkaa toimihenkilöiksi järjestämiinsä kokouksiin täyttääkseen omat tai muiden toimielinten tai elinten tarpeet, kun Euroopan parlamentin virkamiehinä tai väliaikaisina toimihenkilöinä työskentelevät tulkit eivät voi hoitaa tarvittavia tehtäviä,

 menot, jotka aiheutuvat edellä mainittuihin kokouksiin palkattavista konferenssitoimitsijoista, -teknikoista ja -apulaisista, kun Euroopan parlamentin virkamiehet tai väliaikaiset tai muut toimihenkilöt eivät voi hoitaa tarvittavia tehtäviä,

 muiden alueellisten, kansallisten tai kansainvälisten elinten palveluksessa olevien tulkkien palveluihin Euroopan parlamentille liittyvät kulut,

 tulkkauksen oheistoimintaan, etenkin kokousvalmisteluihin sekä tulkkien koulutukseen ja valintaan, liittyvät kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 570 000 euroa.

Alamomentti 1 4 0 4 — Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Selvitysosa

Säännöt Euroopan parlamentin virkamiesten ja poliittisten ryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden siirtämisestä kansallisten hallintoelinten, niihin verrattavissa olevien elinten tai kansainvälisten järjestöjen palvelukseen (puhemiehistön 7 päivänä maaliskuuta 2005 tekemä päätös).

Kansallisten asiantuntijoiden tilapäistä siirtoa Euroopan parlamenttiin koskevat säännöt (puhemiehistön 4 päivänä toukokuuta 2009 tekemä päätös).

Harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevat sisäiset säännöt (Euroopan parlamentin pääsihteerin 1 päivänä helmikuuta 2013 tekemä päätös).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden palkat (apurahat), mukaan luettuina mahdolliset kotitalouslisät, sekä työharjoittelussa olevien harjoittelijoiden korvaukset,

 harjoittelijoiden matkakulut,

 vammaisille tarkoitettuun pilottimuotoiseen harjoitteluohjelmaan osallistujien suoraan vammasta aiheutuvat lisäkulut harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevien sisäisten sääntöjen 24 artiklan 9 kohdan (entinen 20 artiklan 8 kohta) mukaisesti. Ne kattavat vammaislisästä (enintään 50 prosenttia apurahasta) aiheutuvat kulut,

 harjoittelijoiden sairausvakuutus- ja tapaturmavakuutuskulut,

 kulut, jotka liittyvät tiedotus- tai koulutustilaisuuksien järjestämiseen harjoittelijoille (mukaan lukien harjoittelijoiden vastaanotto),

 kulut, jotka liittyvät Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määritettyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen,

 kulut, jotka liittyvät kansallisten asiantuntijoiden tilapäiseen siirtoon Euroopan parlamenttiin, mukaan luettuina korvaukset ja matkakulut,

 tilapäisesti siirrettyjen asiantuntijoiden tapaturmavakuutuskulut,

 opintokäynneistä maksettavat korvaukset,

 koulutustilaisuuksien järjestäminen konferenssitulkeille ja kääntäjille erityisesti yhteistyössä tulkkikoulujen ja kääntäjänkoulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa sekä tulkkien ja kääntäjien koulutus- ja jatkokoulutusapurahat, opetusmateriaalin hankinta ja liitännäiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 1 4 0 6 — Tarkkailijat

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkkailijoista aiheutuvien kustannusten korvaaminen Euroopan parlamentin työjärjestyksen 13 artiklan (entinen 11 artikla) mukaisesti.

Momentti 1 4 2 — Ulkoiset käännöspalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alihankintana tilatut käännös-, konekirjoitus- ja koodauspalvelut ja tekninen apu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 135 000 euroa.

Momentti 1 4 4 — Alustava määräraha

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Määräraha on alustava, eikä sitä voida käyttää, ennen kuin se on siirretty tämän luvun asiaankuuluviin budjettikohtiin.

Luku 1 6 — Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

Momentti 1 6 1 — Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

Alamomentti 1 6 1 0 — Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

254 000

328 980

236 000,00

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla sekä liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut,

 toimihenkilöiden valintamenettelyihin liittyvät kulut.

Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun Euroopan unionin henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin.

Alamomentti 1 6 1 2 — Ammatillinen täydennyskoulutus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävään koulutukseen, esimerkiksi virallisten kielten opiskeluun, liittyvät menot.

Momentti 1 6 3 — Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

Alamomentti 1 6 3 0 — Sosiaalipalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

784 000

764 000

517 180,69

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 1d artikla, 9 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta ja 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa toimielintenvälistä politiikkaa:

 palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt,

 palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot,

 huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti,

muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa, siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja,

 toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja toimihenkilöitä,

 henkilöstökomitealle myönnettävä tuki sekä sosiaalipalvelujen satunnaiskulut. Henkilöstökomitean rahoittamilla osuuksilla tai ennakkomaksuilla sosiaaliseen toimintaan osallistujille pyritään rahoittamaan sosiaalista ja kulttuuritoimintaa sekä kieliin liittyvää toimintaa, mutta ne eivät kata avustuksia yksittäisille henkilöstön jäsenille tai kotitalouksille,

 virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden integroitumista edistävä muu sosiaalinen toiminta parlamentissa tai toimielinten välisellä tasolla,

 henkilöstösääntöjen 1d artiklassa tarkoitetut vammaisia virkamiehiä ja vammaista muuta henkilöstöä sekä vammaisharjoittelijoita koskevat kohtuulliset erityisjärjestelyt, erityisesti henkilökohtainen avustaminen työpaikalla tai virkamatkoilla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Alamomentti 1 6 3 1 — Liikkuvuus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

754 000

754 000

702 914,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työmatkaliikennettä koskevaan suunnitelmaan liittyvät menot eri työskentelypaikkakunnilla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 1 6 3 2 — Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

238 000

255 000

248 522,25

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti toimintoja, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välistä yhteydenpitoa, esimerkiksi tukemaan henkilöstön kerhoja, urheilu- ja kulttuuritoimintaa jne., ja pysyvän vapaa-ajankeskuksen osarahoittamiseen (kulttuuri-, urheilu- ja harrastustoiminta, ravintolapalvelut).

Määräraha kattaa myös osallistumisen toimielinten välisen sosiaalisen toiminnan rahoitukseen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 600 000 euroa.

Momentti 1 6 5 — Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

Alamomentti 1 6 5 0 — Työterveyshuolto

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kolmen työskentelypaikkakunnan työterveysasemien toimintakulut, kuten lääketarvikkeiden ja -tuotteiden jne. hankinta, ennalta ehkäiseviin tutkimuksiin liittyvät menot, työkyvyttömyyslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot sekä työterveyshuollon asiantuntijalääkäreiden tarpeellisiksi katsomiin ulkopuolisten hoitoasiantuntijoiden palveluihin liittyvät menot.

Määräraha kattaa myös lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset ja hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta tai lyhytaikaisista sijaisuuksista.

Alamomentti 1 6 5 2 — Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden liikkeenharjoittamiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 000 euroa.

Alamomentti 1 6 5 4 — Lasten päivähoitopalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja ulkopuolisiin lastentarhoihin, joiden kanssa on tehty sopimus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 4 762 000 euroa.

Alamomentti 1 6 5 5 — Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille (2-tyyppi) maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

200 000

200 000

 

Selvitysosa

Komission 1 päivänä elokuuta 2013 tekemän päätöksen C(2013)4886 täytäntöönpano (EUVL C 222, 2.8.2013, s. 8)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille 2-tyypin kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus tai komissiolle maksettava korvaus rahoitusosuudesta, jonka tämä on maksanut Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille 2-tyypin kouluille Euroopan parlamentin nimissä komission kanssa solmitun palvelusopimuksen perusteella. Määräraha kattaa Euroopan parlamentin henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön kyseisiä kouluja käyviin lapsiin liittyvät kustannukset.

Osasto 2 — Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

Selvitysosa

Koska vakuutusyhtiöt ovat peruneet vakuutusturvan, työtaisteluihin ja terrori-iskuihin liittyvät riskit Euroopan parlamentin rakennuksille on katettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Tämän osaston määrärahoilla katetaan siten kaikki työtaisteluista tai terrori-iskuista johtuvien vahinkojen aiheuttamat kustannukset.

Luku 2 0 — Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

Momentti 2 0 0 — Kiinteistöt

Alamomentti 2 0 0 0 — Vuokrat

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

Määräraha kattaa myös kiinteistöveron. Vuokrat lasketaan kahdeltatoista kuukaudelta vanhojen tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella, jotka normaalisti mahdollistavat indeksoinnin elinkustannuksiin tai rakennuskustannuksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 500 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 1 — Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut voimassa tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 3 — Kiinteän omaisuuden hankinta

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta. Tontteja ja niiden kunnallistekniikkaa koskevat tuet käsitellään varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 5 — Kiinteistöjen rakennuttaminen

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Selvitysosa

Alamomentille voidaan ottaa määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakennuttaminen (rakennustyöt, suunnittelupalkkiot ja liitännäiskulut).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 7 — Tilojen kunnostus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustyöt ja niihin liittyvät muut menot, kuten arkkitehtien ja insinöörien palkkiot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 600 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 8 — Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hallinnointimenot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, etenkin

 jätehuolto ja jätteiden käsittely,

 pakolliset tarkastukset, laadunvalvonta, asiantuntijalausunnot, tilintarkastukset, säännösten noudattamisen seuranta jne.,

 tekninen kirjasto,

 hallinnointituki (building helpdesk),

 rakennuspiirustusten ja tietovälineiden hallinnointi,

 muut menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Momentti 2 0 2 — Kiinteistöihin liittyvät kulut

Alamomentti 2 0 2 2 — Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti Euroopan parlamentin käytössä olevien, vuokrattujen tai parlamentin omistamien kiinteistöjen (tilat ja tekniset laitteistot) huolto-, kunnossapito-, hoito- ja siivouskulut.

Ennen sopimusten uusimista tai tekemistä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 104 artiklaa noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 200 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 4 — Energiankulutus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 6 — Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti Euroopan parlamentin kolmella työskentelypaikkakunnalla käyttämien rakennusten ja sen unionissa sijaitsevien tiedotustoimistojen sekä unionin ulkopuolella sijaitsevien toimipisteiden vartioinnista ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

Ennen sopimusten uusimista tai tekemistä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 104 artiklaa noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 120 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 8 — Vakuutukset

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

680 000

976 000

760 527,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Luku 2 1 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

Momentti 2 1 0 — Tietojenkäsittely ja televiestintä

Alamomentti 2 1 0 0 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmien moitteettoman toiminnan kannalta välttämättömät yleiset toimintamenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti atk- ja televiestintäkeskuksen järjestelmiin, osastojen atk-palveluihin sekä verkonhallintaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 140 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 1 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmien yleisen infrastruktuurin hallintaan ja ylläpitoon liittyvät menot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti verkkoja, johdotusta, televiestintää, yksittäisiä laitteita ja koneäänestysjärjestelmiä koskevaan infrastruktuuriin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 291 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 2 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmiä koskevaan yleiseen käyttäjätukeen liittyvät menot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti jäsenten ja hallinto- ja lainsäädäntösovellusten tukipalveluihin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 3 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleiset hallinnointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta ja niihin liittyvistä töistä sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti jäseniä koskeviin sovelluksiin ja viestintä-, hallinto- ja lainsäädäntösovelluksiin.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan toimielinten välistä yhteistyötä kielten alalla koskevat, yhteisesti rahoitettuihin tieto- ja viestintäteknisiin välineisiin liittyvät kustannukset toimielinten yhteisen käännös- ja tulkkauskomitean tekemien päätösten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 32 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 4 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja viestintäjärjestelmien infrastruktuureihin liittyvät investointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä investoinnit liittyvät erityisesti atk- ja televiestintäkeskuksen järjestelmiin, verkkoihin, johdotukseen sekä videoneuvottelujärjestelmiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 30 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 5 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan meneillään olevien tai tulevien tieto- ja viestintäteknisten hankkeiden investointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä investoinnit liittyvät erityisesti jäseniä koskeviin sovelluksiin, lainsäädäntö-, hallinto- ja taloussovelluksiin sekä tieto- ja viestintätekniikan hallinnointisovelluksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 000 euroa.

Momentti 2 1 2 — Irtain omaisuus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus ja erityisesti ergonomisten toimistokalusteiden hankinta, vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen ja konttorikoneiden hankinta. Se on myös tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin irtaimen omaisuuden hallinnoinnista aiheutuvat sekalaiset menot.

Taideteosten osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan erityismateriaalin hankinnasta ja ostosta aiheutuvat kulut sekä niihin liittyvät juoksevat kulut, kuten asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kulut, konservointi-, kehystys-, restaurointi-, puhdistus- ja vakuutuskulut sekä satunnaiset kuljetuskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 1 4 — Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä tähän liittyvä hallinnointi, ja se kattaa erityisesti:

 erilaiset tekniset tarvikkeet ja laitteistot (sekä kiinteät että liikuteltavat) julkaisutoiminnan, turvallisuuden (tietotekniikan ohjelmistot mukaan luettuina), ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin,

 etenkin monistamon, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot,

 erityismateriaalit (elektroniset, atk- ja sähköiset materiaalit) sekä niihin liittyvät ulkoiset palvelut,

 jäsenten toimistoihin pyynnöstä asennettavat kaksi ylimääräistä puhelinlinjaa.

Määräraha kattaa myös jälleenmyynnistä aiheutuvat mainoskulut ja hävittämisestä aiheutuvat kulut sekä tekniseen tukeen (konsultointi) liittyvät kulut, kun tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 135 000 euroa.

Momentti 2 1 6 — Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston (auto- ja polkupyöräkanta) hankinta, huolto, käyttö ja korjaus sekä autojen, taksien, linja-autojen ja kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen tai ilman, mukaan lukien niihin liittyvät vakuutukset ja muut hallinnointikulut. Autokantaa vaihdettaessa tai ajoneuvoja hankittaessa tai vuokrattaessa etusijalle on asetettava ympäristöä vähemmän saastuttavat ajoneuvot, kuten hybridiautot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Luku 2 3 — Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

Momentti 2 3 0 — Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, kirjapainotarvikkeiden, monistustarvikkeiden jne. hankinta sekä siihen liittyvät hallinnointikulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 500 euroa.

Momentti 2 3 1 — Rahoituskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

40 000

40 000

19 598,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (provisiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) ja muut rahoituskulut, mukaan lukien kiinteistöjen rahoittamisen liitännäiskulut.

Momentti 2 3 2 — Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 kulut, jotka unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin, virkamiestuomioistuin ja kansalliset tuomioistuimet saattavat määrätä Euroopan parlamentin maksettaviksi,

 ulkopuolisen asianajajan palkkaaminen edustamaan Euroopan parlamenttia unionin tuomioistuimissa ja kansallisissa tuomioistuimissa sekä oikeudellisten neuvonantajien palkkaaminen avustamaan oikeudellista yksikköä,

 kurinpitomenettelyihin ja vastaaviin menettelyihin liittyvien asianajajapalkkioiden korvaaminen,

 menot, jotka liittyvät mahdollisiin vahingonkorvauksiin ja korkoihin,

 sovintoratkaisujen yhteydessä sovitut korvaukset Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 ja 92 artiklan (entiset 69 ja 70 artikla) mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 6 — Postitus- ja toimitusmaksut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

303 000

355 000

297 523,89

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten postipalvelujen ja lähettipalvelujen toteuttamasta frankeerauksesta, postinkäsittelystä ja -kuljetuksesta aiheutuvat kulut.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös postinkäsittelypalvelut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 25 000 euroa.

Momentti 2 3 7 — Muutot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut ja muuttofirmojen tai ulkopuolisten yritysten tilapäistyövoiman suorittamat työt.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 8 — Muut hallinnosta johtuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 vakuutukset, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

 menot, jotka aiheutuvat vahtimestarien, autonkuljettajien, vastaanottovirkailijoiden, varastonhoitajien, muuttohenkilöstön ja vierailu- ja seminaariyksikön, Parlamentariumin, työterveyshuollon, turvallisuushenkilöstön ja kiinteistöhuollon henkilöstön sekä erilaisten teknisten yksiköiden henkilöstön virka-asujen hankinnasta ja hoidosta,

 sekalaiset toiminta- ja hallintomenot ja tavaroiden tai palvelujen hankinnasta aiheutuvat menot, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

 ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (Eco-Management Audit Scheme, EMAS) toimintaan liittyvät sekalaiset hankinnat (edistämiskampanjat jne.).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 9 — EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

250 000

250 000

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EMAS-toimintaan liittyvät menot parlamentin ympäristötehokkuuden parantamiseksi, toiminnasta tiedottaminen mukaan luettuna, sekä hiilidioksidipäästöjen kompensointijärjestelmästä aiheutuvat menot.

Osasto 3 — Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

Luku 3 0 — Kokoukset ja konferenssit

Momentti 3 0 0 — Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen henkilöstön, kansallisten asiantuntijoiden, harjoittelijoiden ja Euroopan parlamentin kutsumien unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten elinten henkilöstön matkakulut asemapaikan ja Euroopan parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan (Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg) välillä sekä virkamatkakulut muualle kuin näille kolmelle työskentelypaikkakunnalle kohdistuvista matkoista. Menoihin lasketaan matkakulut, päivärahat sekä majoituskulut ja poikkeaviin työaikoihin liittyvät kustannukset. Lisäksi määrärahasta katetaan liitännäiskulut, mukaan luettuina kulut, jotka liittyvät matkalippujen ja majoitusvarausten peruuttamiseen, sähköiseen laskutukseen sekä virkamatkavakuutukseen.

Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan menot, joita aiheutuu henkilöstön virkamatkoihin ja työskentelypaikkakuntien välisiin matkoihin liittyvien hiilidioksidipäästöjen mahdollisesta kompensoinnista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 240 000 euroa.

Momentti 3 0 2 — Vastaanotto- ja edustuskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 menot, jotka liittyvät toimielimelle aiheutuviin vastaanottovelvoitteisiin, mukaan lukien toimielimen tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) -yksikön työhön liittyvät vastaanotot, ja toimielimen jäsenten edustusvelvoitteisiin,

 puhemiehen edustuskulut, jotka aiheutuvat matkoista työskentelypaikkakuntien ulkopuolelle,

 puhemiehen kabinetin edustuskulut ja osuus puhemiehen kabinetin sihteeristökuluista,

 pääsihteeristön vastaanotto- ja edustuskulut, mukaan lukien 15 ja/tai 25 vuotta palveluksessa olleille virkamiehille annettavien esineiden ja mitalien hankinta,

 sekalaiset protokollamenot lippuja, esittelytelineitä, kutsukortteja, ruokalistojen painatusta jne. varten,

 toimielimen VIP-vieraiden matka- ja oleskelukulut,

 viisumikulut Euroopan parlamentin jäsenten ja toimihenkilöiden virkamatkoista,

 vastaanotto- ja edustuskulut sekä julkisen viran hoitoon Euroopan parlamentissa liittyvät jäsenten muut erityiskulut.

Momentti 3 0 4 — Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Alamomentti 3 0 4 0 — Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen kokouksissa tarjottavista virvokkeista ja muista juomista sekä satunnaisista kevyistä aterioista sekä näiden palvelujen hallinnoinnista aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 3 0 4 2 — Kokoukset, kongressit ja konferenssit

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti

 menot, jotka liittyvät kokousten järjestämiseen muualla kuin työskentelypaikkakunnilla (valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät), mukaan luettuna tarvittaessa edustuskulut,

 jäsenmaksut kansainvälisille järjestöille, joihin Euroopan parlamentti tai jokin sen elimistä kuuluu (parlamenttien välinen liitto, parlamenttien pääsihteerien liitto, ryhmä 12+ parlamenttien välisessä liitossa),

 komissiolle parlamentin ja komission allekirjoittaman palvelusopimuksen perusteella maksettava korvaus parlamentin osuudesta kulkulupien valmistuskuluista (laitteet, henkilöstö ja tarvikkeet) Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (6 artikla), unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 23 artiklan, muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 11 ja 81 artiklan sekä Euroopan unionin myöntämien kulkulupien muodosta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1417/2013 (EUVL L 353, 28.12.2013, s. 26) mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

Alamomentti 3 0 4 3 — Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti muut kuin lukuun 1 0 ja momentille 3 0 0 sisältyvät seuraavat kokousten järjestämiseen liittyvät kulut:

 AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen, EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen sekä niiden elinten kokouksiin osallistuvat valtuuskunnat,

 Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen, sen valiokuntien ja sen puheenjohtajiston kokoukset; näihin kuluihin kuuluvat Euroopan parlamentin rahoitusosuus edustajakokouksen itsenäiselle sihteeristölle tai Euroopan parlamentin rahoitusosuutta edustajakokouksen talousarviosta vastaavien kulujen maksaminen,

 parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien, parlamentaaristen sekavaliokuntien, parlamentaaristen yhteistyövaliokuntien, WTO-valtuuskuntien ja WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja sen valmistelukomitean kokoukset.

Alamomentti 3 0 4 9 — Matkatoimistopalveluita koskevat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin kanssa sopimuksen tehneen matkatoimiston juoksevat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Luku 3 2 — Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

Momentti 3 2 0 — Asiantuntemuksen hankinta

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 kustannukset asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävistä sopimuksista, jotka koskevat selvitysten tai muiden tutkimusten (työryhmät, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit tai kuulemiset sekä konferenssit) toteuttamista Euroopan parlamentin elimiä, valiokuntia ja hallintoa varten,

 valiokuntiin, valtuuskuntiin ja tutkimus- tai työryhmiin sekä seminaareihin (workshops) kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, mukaan lukien Euroopan parlamentille vetoomuksia esittäneet henkilöt, matkustus-, oleskelu- ja liitännäiskulut,

 kulut parlamentin sisäiseen tai ulkoiseen tutkimustoimintaan liittyvän aineiston ja muun vastaavan aineiston jakelusta toimielimen ja suuren yleisön hyödyksi (erityisesti internetjulkaisut, sisäiset tietokannat, esitteet ja julkaisut),

 menot ulkopuolisten henkilöiden kutsumisesta osallistumaan eri elinten työhön, kuten kurinpitolautakunnan tai taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimen toimintaan.

Momentti 3 2 1 — Asiantuntemuksen hankinta parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastolle, kirjastolle ja arkistolle

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) ja puhemiehistön päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2001, säännöistä yleisön oikeudesta tutustua Euroopan parlamentin asiakirjoihin, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 22 päivänä kesäkuuta 2011 (EUVL C 216, 22.7.2011, s. 19).

Puhemiehistön päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, tiedotuksen ja avoimuuden lisäämisestä: Euroopan parlamentin arkistot.

Puhemiehistön päätös, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin jäsenten ja entisten jäsenten arkistojen käsittelystä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston toimintaan liittyvät menot, erityisesti:

 erityisasiantuntemuksen ja -tuen hankinta Euroopan parlamentin tutkimustoimintaa varten (mukaan luettuina artikkelit, tutkimukset, työryhmät, seminaarit, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit ja konferenssit), tarvittaessa yhteistyössä muiden toimielinten, kansainvälisten järjestöjen, kansallisten parlamenttien tutkimusosastojen ja kirjastojen, mietintäryhmien, tutkimuslaitosten ja muiden asiantuntijoiden kanssa;

 erityisasiantuntemuksen hankinta vaikutustutkimusten ja ennakko- ja jälkiarviointien alalla sekä eurooppalaisen lisäarvon ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnin (STOA) alalla;

 kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, tietokantojen, tietotoimistojen aineiston ja mahdollisten muiden tietovälineiden hankinta tai vuokraus eri muodoissa kirjaston tarpeisiin, mukaan luettuina copyright-kulut, laadunvalvontajärjestelmä, sidonta- ja konservointimateriaalit ja -työt sekä muut vastaavat palvelut;

 ulkopuolisista arkistopalveluista aiheutuvat kulut (organisointi, valinta, kuvaus, siirtäminen eri tietovälineille ja muuttaminen aineettomaan muotoon, ensisijaisten arkistolähteiden hankinta);

 kirjasto- ja arkistotoimeen liittyvän erityisdokumentaation ja mediakirjaston erityismateriaalien hankinta, kehitys, asennus, käyttö ja ylläpito, mukaan luettuina sähköiset, elektroniset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät materiaalit ja/tai järjestelmät sekä sidonta- ja konservointityöhön liittyvät materiaalit;

 kulut parlamentin sisäiseen tai ulkoiseen tutkimustoimintaan liittyvän aineiston ja muun vastaavan aineiston jakelusta toimielimen ja suuren yleisön hyödyksi (erityisesti internetjulkaisut, sisäiset tietokannat, esitteet ja julkaisut);

 esittelyihin, seminaareihin, työryhmiin tai muuhun parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston järjestämään tämäntyyppiseen toimintaan kutsuttujen asiantuntijoiden ja kirjailijoiden matkakulut, päivärahat ja liitännäiskulut;

 tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnin (STOA) yksikön osallistuminen eurooppalaisten ja kansainvälisten tieteellisten elinten toimintaan;

 Euroopan parlamentille kansainvälisistä ja/tai toimielinten välisistä yhteistyösopimuksista aiheutuvat velvoitteet, mukaan luettuna Euroopan parlamentin rahoitusosuus unionin historiallisten arkistojen hallinnoinnin rahoituskuluihin (Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle 1 päivänä helmikuuta 1983 annettu neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83 ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

Momentti 3 2 2 — Dokumentaatiomenot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä julkaisujen ja verkkopalveluiden tilaukset tietotoimistoista, mukaan lukien tällaisen tilausmateriaalin kopioimisesta ja jakelusta kirjallisessa ja/tai elektronisessa muodossa aiheutuvat copyright-kulut, ja lehdistökatsauksia ja lehtileikkeitä koskevat palvelusopimukset,

 aikakauslehtien sisältötiivistelmiä koskevat tilaukset tai palvelusopimukset tai aikakauslehtiartikkelien tallennus optisille välineille,

 ulkopuolisten asiakirja- ja tilastotietokantojen käyttökulut (lukuun ottamatta tietokonelaitteisto- ja televiestintäkustannuksia),

 sanakirjojen ja sanastojen uusiminen tai uusien hankinta kaikissa julkaisumuodoissa muun muassa uusille kieliyksiköille sekä muiden teosten uusiminen tai uusien hankinta kielipalveluihin ja lainsäädännön laadusta vastaaville yksiköille.

Momentti 3 2 3 — Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Selvitysosa

Puhemiehistön 12 päivänä joulukuuta 2012 tekemä päätös demokratiatuen osaston perustamisesta ulkoasioiden pääosastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 Euroopan parlamentin ja liittymistä edeltävässä vaiheessa olevien maiden, erityisesti Länsi-Balkanin maiden ja Turkin, kansallisten parlamenttien välisten tiedonvaihtoa ja yhteistyötä koskevien ohjelmien menot,

 Euroopan parlamentin ja (muiden kuin edellisessä luetelmakohdassa mainittujen) kolmansien maiden demokraattisesti valittujen parlamenttien sekä alueellisten parlamentaaristen järjestöjen välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot. Erityisesti kyseeseen tulee parlamenttien valmiuksien parantaminen uusissa ja kehittyvissä demokratioissa erityisesti Euroopan unionin naapurimaissa (etelässä ja idässä),

 menot, joilla edistetään sovittelua tukevia toimia ja ohjelmia, jotka on kohdistettu nuorille poliittisille johtajille Euroopan unionista ja unionin naapurimaista,

 Saharov-palkinnon organisaatioon (erityisesti Saharov-palkinnon palkintosumma, palkinnonsaajan tai palkinnonsaajien matkakulut ja vastaanottamisesta aiheutuvat kulut, Saharov-verkoston toimintakulut ja sen jäsenten virkamatkat) ja ihmisoikeuksien edistämistoimiin liittyvät menot.

Näihin toimiin sisältyy vierailukäyntejä Euroopan parlamenttiin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa, ja määräraha kattaa kokonaan tai osittain osallistujien kulut erityisesti matkojen, majoituksen ja päivärahojen osalta.

Momentti 3 2 4 — Tuotanto ja levitys

Alamomentti 3 2 4 0 — Virallinen lehti

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus julkaisu-, levitys- ja muista liitännäiskuluista, joita julkaisutoimistolle aiheutuu Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavista teksteistä.

Alamomentti 3 2 4 1 — Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 kaikki digitaalisista julkaisuista (intranet-sivustot) sekä perinteisistä julkaisuista (erilaiset alihankintana tuotettavat asiakirjat ja painotyöt) aiheutuvat kustannukset jakelu mukaan luettuna,

 julkaisujärjestelmien päivittäminen sekä kehittävä ja korjaava ylläpito.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 6 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 2 — Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotusmateriaalin julkaiseminen, mukaan lukien sähköinen materiaali, sekä tiedotus- ja suhdetoiminta, osallistuminen julkisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa sekä maissa, joissa Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto, ja lainsäädäntötyön seurantatietokannan (OEIL) päivittäminen sekä sellaisten välineiden tai menettelyjen kehittäminen, joilla parannetaan ja helpotetaan seurantatietokannan yleisiä käyttömahdollisuuksia matkaviestinten avulla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 3 — Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Parlamentariumin eli Euroopan parlamentin vierailukeskuksen menot Brysselissä sekä rakennelmien, näyttelyiden ja aineistojen mukauttaminen tai uudelleen kokoaminen käytettäväksi muualla kuin Brysselissä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 9 300 euroa

Alamomentti 3 2 4 4 — Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Selvitysosa

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 26 päivänä helmikuuta 2013.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan avustukset vierailijaryhmille sekä liitännäiset infrastruktuurikulut, kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen harjoittelujaksojen rahoitus (Euroopan unionin vierailuohjelma, EUVP) sekä Euroscola-, EuroMed-Scola- ja Euronest-Scola-ohjelmien toimintakulut. EuroMed-Scola- ja Euronest-Scola-ohjelmat toteutetaan vaalivuosia lukuun ottamatta vuorovuosina Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa tai Brysselissä.

Määrärahaa korotetaan vuosittain soveltaen BKTL:n ja hintojen muutosten perusteella mukautettavaa deflaattoria.

Kullakin Euroopan parlamentin jäsenellä on oikeus kutsua kunakin kalenterivuonna enintään viisi ryhmää siten, että vierailijoita on kaikkiaan 110.

Alamomentille sisältyy aiheellinen määräraha vammaisia vieraita varten.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 5 — Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 jäsenvaltioista, ehdokasvaltioista ja maista, joissa Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto, tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten tai kansainvälisten seminaarien ja symposiumien järjestämiseen liittyvät menot tai avustukset ja parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämiskulut sekä eurooppalaisten kulttuurialoitteiden, kuten Euroopan parlamentin LUX-elokuvapalkinnon, rahoittaminen,

 menot, jotka liittyvät istuntosalissa järjestettävien erityistilaisuuksien toteutukseen Strasbourgissa ja Brysselissä puhemiehistön hyväksymän vuosiohjelman pohjalta,

 monikielisyyttä tukevat toimet ja välineet, kuten seminaarit ja konferenssit, tapaamiset tulkkien tai kääntäjien kouluttajien kanssa, monikielisyyttä ja tulkin tai kääntäjän ammattia edistävät toimet, mukaan luettuna tukiohjelma yliopistoja, kääntäjä- ja tulkkikouluja ja muita tulkkaus- ja käännösalan oppilaitoksia varten, virtuaaliset viestintäratkaisut sekä osallistuminen muiden yksiköiden kanssa yhteistyössä järjestettäviin samankaltaisiin toimiin osana toimielinten välistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Lisäksi määrärahasta katetaan näiden toimintojen järjestämiseen liittyvät kulut, myös palvelujen hankinta- ja ateriakulut sekä kulut toimittajien kutsumisesta näihin tilaisuuksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 25 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 6 — Parlamentin televisiokanava (Web TV)

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkoleikkeiden ja julkaisuvalmiin audiovisuaalisen materiaalin tuotanto ja säilytys (EuroparlTV) Euroopan parlamentin viestintästrategian mukaisesti.

Alamomentti 3 2 4 7 — Euroopan historian talo

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan historian talon toiminnan rahoitus, kuten sisätilojen erityisvarustelu, kokoelmien hankinta ja näyttelyiden järjestäminen sekä käyttökustannukset, mukaan lukien Euroopan historian talon toimintaan liittyvien kirjojen, aikakauslehtien ja muiden julkaisujen hankintakustannukset.

Se on myös tarkoitettu kattamaan kustannukset asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävistä sopimuksista, jotka koskevat Euroopan historian taloon liittyviä selvityksiä tai muuta tutkimustoimintaa (työryhmät, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit, konferenssit).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 8 — Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Selvitysosa

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2002, vuoden 2003 talousarviomenettelyn suuntaviivoista (EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2002, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2003 (EUVL C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2003, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2004 (EUVL C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 audiovisuaalisen alan toimintabudjetti (toimielimen omat palvelut ja ulkopuolinen apu kuten tekninen työ radio- ja tv-asemille, audiovisuaalisten ohjelmien nauhoitukset, tuotanto, yhteistuotanto ja levitys, tv- ja radio-ohjelmien lähetyslinjojen vuokraus ja lähetykset sekä muut toimet, joilla parannetaan toimielimen yhteyksiä audiovisuaalisia välineitä käyttäviin elimiin),

 menot, jotka aiheutuvat parlamentin täysistuntojen ja valiokuntien kokousten suorista lähetyksistä internetin välityksellä,

 sellaisten asianmukaisten arkistojen luominen, joilla tiedotusvälineille ja kansalaisille taataan jatkuva tiedon saanti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 13 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 9 — Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

250 000

250 000

65 334,15

Selvitysosa

Euroopan kansanedustuslaitosten puhemiesten kokous (kesäkuu 1977) ja Euroopan unionin parlamenttien puhemiesten kokoukset (syyskuu 2000 ja maaliskuu 2001).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot. Se kattaa parlamentaariset suhteet lukuun ottamatta niitä, jotka on mainittu luvuissa 1 0 ja 3 0, sekä tietojen ja dokumentoinnin vaihdon ja avustustyön tietojen analysoimiseksi ja käyttämiseksi, mukaan lukien vaihdot Euroopan parlamentaarisen tutkimus- ja dokumentointikeskuksen (ECPRD) kanssa,

 edellä mainittujen parlamenttien virkamiesten yhteistyöohjelmien ja koulutustoimien rahoitus ja yleisesti toimet parlamenttien valmiuksien parantamiseksi.

Koulutustoimiin sisältyy vierailukäyntejä Euroopan parlamenttiin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa; määräraha kattaa kokonaan tai osittain osallistujien kulut erityisesti matkojen, matkustamiseen liittyvien yleiskulujen, majoituksen ja päivärahojen osalta,

 erityisesti lainsäädäntötoimintaan liittyvät yhteistyötoimet sekä dokumentaatio-, analyysi- ja tiedotustoimintaan liittyvät toimet ja www.ipex.eu-verkkotunnuksen suojaukseen liittyvät toimet, mukaan lukien toiminta Euroopan parlamentaarisessa tutkimus- ja dokumentointikeskuksessa (ECPRD).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoitus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliselle yhteistyölle YUTP/YTPP:n parlamentaarisen valvonnan alalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti sekä etenkin kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehtyyn pöytäkirjaan N:o 1 sisältyvien 9 ja 10 artiklan mukaisesti.

Momentti 3 2 5 — Tiedotustoimistoja koskevat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

900 000

700 000

980 570,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tiedotustoimistoihin liittyvät yleiset ja sekalaiset menot (erityisesti toimistotarvikkeet, televiestintä, toimitusmaksut, tavaroiden käsittely, kuljetus, varastointi, yleisluonteiset mainostuotteet, tietokannat).

Osasto 4 — Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 4 0 — Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

Momentti 4 0 0 — Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Selvitysosa

Säännöt, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyllä puhemiehistön päätöksellä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 14 päivänä huhtikuuta 2014.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten:

 sihteeristökulut, hallinnosta johtuvat menot ja toimintamenot,

 poliittiseen toimintaan ja tiedotukseen liittyvät menot unionin poliittisen toiminnan yhteydessä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Momentti 4 0 2 — Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Selvitysosa

Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohta.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 112, 9.4.2011, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoittamiseen.

Momentti 4 0 3 — Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Selvitysosa

Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohta.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 112, 9.4.2011, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoittamiseen.

Luku 4 2 — Parlamentin jäsenten avustamiseen liittyvät menot

Momentti 4 2 2 — Parlamentin jäsenten avustamiseen liittyvät menot

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 21 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 33–44 artikla.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5 a ja 125–139 artikla.

Puhemiehistön hyväksymät Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen VII osastoa koskevat täytäntöönpanotoimet.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin jäsenten avustamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin talousarviosta katettavat valuuttakurssierot parlamentin avustajakorvaukseen sovellettavien määräysten mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 775 000 euroa.

Luku 4 4 — Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

Momentti 4 4 0 — Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

210 000

200 000

200 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin entisten jäsenten yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

Momentti 4 4 2 — Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

210 000

200 000

200 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

Osasto 10 — Muut menot

Luku 10 0 — Alustavat määrärahat

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

 

Luku 10 1 — Varaus ennakoimattomia menoja varten

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

10 000 000

11 700 000

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varainhoitovuoden aikana tehdyistä budjettipäätöksistä koituvat ennakoimattomat menot.

Luku 10 3 — Varaus laajentumista varten

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen laajentumisvalmisteluista aiheutuvat menot.

Luku 10 4 — Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus- ja viestintäpolitiikasta aiheutuvat menot.

Luku 10 5 — Alustava määräraha kiinteistöjä varten

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen investoinnit kiinteään omaisuuteen ja kunnostustyöt. Euroopan parlamentin puhemiehistöä pyydetään ottamaan käyttöön johdonmukainen ja vastuullinen kiinteää omaisuutta ja kiinteistöjä koskeva pitkän aikavälin strategia, jossa otetaan huomioon kunnossapitokustannusten nousun erityisongelma, kunnostustarpeet ja turvallisuuskustannukset ja jossa varmistetaan Euroopan parlamentin talousarvion kestävyys.

Luku 10 6 — Varaus kehitteillä olevia ensisijaisia hankkeita varten

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen kehitteillä oleviin ensisijaisiin hankkeisiin liittyvät menot.

Luku 10 8 — EMAS-varaus

Numerotiedot

Talousarvio 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi asianomaisissa toimintamäärärahojen budjettikohdissa puhemiehistön tehtyä päätökset EMAS-toimintasuunnitelman toteuttamisesta erityisesti Euroopan parlamentin hiilitaseselvityksen nojalla.

1.  S — HENKILÖSTÖ

1.1.  S 1 — Pääluokka I — Euroopan parlamentti

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Muut

Poliittiset ryhmät

Tehtäväryhmiin kuulumattomat

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

AD yhteensä

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

AST yhteensä

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

AST/SC yhteensä

70

0

0

0

Yhteensä

5591(1)

20(2)

132

1 016

Kaikki yhteensä

6739(3)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Muut

Poliittiset ryhmät

Tehtäväryhmiin kuulumattomat

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

AD yhteensä

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

AST yhteensä

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

SC yhteensä

70

0

0

0

Yhteensä

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Kaikki yhteensä

6 785(6) (7)

Liite

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

Budjettikohta

Nimike

Toteutuneet tulot

Ennakkoarvio

2014

2016

5000

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto

-

p.m.

5001

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

6.888

5.000

5002

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta

6.428

19.000

502

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto

5.848

1.000

5110

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto

2.728.922

2.540.000

5111

Vuokrauskulujen korvaaminen

10.681

10.000

550

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut

5.232.192

1.745.000

551

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista

1.105.305

p.m.

570

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta

4.705.965

154.000

571

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot säätiöiltä, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

-

p.m.

573

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

2.084.376

25.000

581

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot

185.508

p.m.

6600

Muut maksut ja palautukset

10.875.372

2.188.000

 

 YHTEENSÄ

26.947.485

6.687.000

(1)

Näistä kolme on ansioituneille virkamiehille poikkeustapauksissa myönnettäviä henkilökohtaisia ylennyksiä (kolme AD 14:ää AD 15:ksi).

(2)

Yleiseen kokonaismäärään kuulumaton näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille.

(3)

Parlamentti, alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea allekirjoittivat 5 päivänä helmikuuta 2014 toimielinten välisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella kyseisistä komiteoista siirretään parlamenttiin enintään 80 uutta tointa (60 AD- ja 20 AST-tointa). Tämä toteutetaan vaiheittain syksystä 2014 alkaen, ja näiden toimien ottaminen parlamentin henkilöstötaulukkoon vuodesta 2014 alkaen on kompensoitava poistamalla vastaava määrä toimia komiteoiden henkilöstötaulukoista.

(4)

Näistä kolme on ansioituneille virkamiehille poikkeustapauksissa myönnettäviä henkilökohtaisia ylennyksiä (kolme AD 14:ää AD 15:ksi).

(5)

Yleiseen kokonaismäärään kuulumaton näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille.

(6)

Parlamentti, alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea allekirjoittivat 5 päivänä helmikuuta 2014 toimielinten välisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella kyseisistä komiteoista siirretään parlamenttiin enintään 80 uutta tointa (60 AD- ja 20 AST-tointa). Tämä toteutetaan vaiheittain syksystä 2014 alkaen, ja näiden toimien ottaminen parlamentin henkilöstötaulukkoon vuodesta 2014 alkaen olisi kompensoitava poistamalla vastaava määrä toimia komiteoiden henkilöstötaulukoista.

(7)

Kokonaismäärään palkkaluokittain ja ura-alueittain sovellettava, ilmoitettu yhden prosentin henkilöstövähennys (57 tointa) toteutetaan parlamentin käsitellessä vuoden 2016 talousarvioesitystä.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.4.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

9

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö