Eljárás : 2015/2012(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0144/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0144/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.63
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0172

JELENTÉS     
PDF 379kWORD 660k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

az Európai Parlament 2016-os pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

(2015/2012(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Gérard Deprez

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATTERVEZET
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament 2016-os pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

(2015/2012(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 25/2012/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 36-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 18. cikkére,

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2),

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 27. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4),

–       tekintettel az Európai Unió 2014-es, illetve 2015-ös pénzügyi évekre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi állásponttal kapcsolatos 2013. október 23-i(5) és 2014. október 22-i(6) állásfoglalására,

–       tekintettel a Parlament 2016-os pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetési javaslattervezetének kidolgozása céljából a főtitkár által az Elnökség számára készített jelentésre,

–      tekintettel az Elnökség által 2015. április 27-én készített előzetes költségvetési javaslattervezetre,

–         tekintettel a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 96. cikkének (2) bekezdése értelmében elkészített költségvetési javaslattervezetre,

–       tekintettel eljárási szabályzata 96. és 97. cikkére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0144/2015),

A.     mivel ez az eljárás az új jogalkotási ciklusban kezdeményezett első teljes költségvetési eljárás és a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret harmadik eljárása;

B.     mivel 2015. február 9-i ülésén az Elnökség elfogadta a 2016-os költségvetésre vonatkozó, a főtitkár által javasolt iránymutatásokat; mivel ezen iránymutatások a következőkre összpontosítanak: a parlamenti bizottságok végrehajtó szervek ellenőrzésére való képességének erősítése, különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében; a Parlament épületeinek biztonsága és a kiberbiztonság terén tett beruházások; valamint a képviselőknek nyújtott támogatás, különösen a parlamenti asszisztensek vonatkozásában;

C.     mivel az előzetes költségvetési javaslattervezetnek a főtitkár által a 2016. évi költségvetés számára javasolt szintje 1 850 470 600 EUR, ami 3,09%-os növekedést jelent a 2015-ös költségvetéshez képest, valamint a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 5. fejezetének 19,51%-át teszi ki;

D.     mivel a tagállamoknak jelenleg az államadósság és a pénzügyi konszolidáció súlyos terheivel kell szembenézniük, és erre tekintettel a Parlamentnek felelős költségvetési politikát kell folytatnia és önmérsékletet kell tanúsítania, egyúttal biztosítva, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a Parlament számára hatáskörei gyakorlásához, valamint az intézmény megfelelő működésének biztosításához;

E.     mivel a szűk mozgástér dacára, valamint annak ellenére, hogy ellensúlyozni kell az egyéb területeken eszközölt megtakarításokat, mérlegelni kell bizonyos beruházások végrehajtását a Parlament intézményi szerepének növelése érdekében;

F.     mivel a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének felső korlátja az Unió 2016. évi költségvetése esetében folyó áron 9 483 millió EUR;

G.     mivel 2014. március 24-én és 2015. április 15-én egyeztető ülésekre került sor az Elnökség és a Költségvetési Bizottság küldöttségei között;

Általános keret és átfogó költségvetés

1.      üdvözli az Európai Parlament Elnöksége és a Költségvetési Bizottság közt a jelenlegi költségvetési folyamat során kialakult jó együttműködést, és az egyeztetési folyamat során elért megállapodást;

2.      tudomásul veszi a főtitkár által a 2016-os évre javasolt elsőbbségi célkitűzéseket;

3.      emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a Parlament költségvetésére jelentős többletkiadás hárul, a következő változások következtében: az Európai Parlament valódi társjogalkotói szerepkörének kialakítása és a megerősített ingatlanpolitika (2010–2012), Horvátország csatlakozása és az Európai Történelem Háza (2013) és a Parlament kutatószolgálatának létrehozása (2014–2015); üdvözli, hogy a Parlament képes volt ellensúlyozni e kiadások nagy részét a strukturális és szervezeti reformoknak köszönhető megtakarítások révén, ami csak csekély, nagyjából az inflációval megegyező növekedést okozott a költségvetésben;

4.      megjegyzi, hogy a legutóbbi jogalkotási ciklus során a Parlament számos politikai prioritást fogadott el, amelyek vagy a költségvetés enyhe növekedéséhez, vagy költségvetési megtakarításokhoz vezettek; úgy véli, hogy az újonnan megválasztott Parlamentnek alaposan meg kell vizsgálnia e többéves projektek végrehajtását, és ennek alapján kell döntenie saját politikai prioritásairól, beleértve, szükség esetén, a negatív prioritások kijelölését; ebben a tekintetben kéri a főtitkárt, hogy kellő időben nyújtson be értékelő jelentést ezekről a többéves projektekről a Parlament 2015 őszi olvasata előtt;

5.      úgy véli, hogy a 2016. évben elsőbbséget kell élveznie a parlamenti munka megerősítésének, különösen a Parlament jogalkotói munkájának bővítése, a végrehajtó szervek ellenőrzésére való képességének növelése, valamint a Parlament épületei biztonságának és kiberbiztonságának megerősítése révén;

6.      úgy véli, hogy a Parlamentnek példát kell mutatnia, erőfeszítéseket téve különösen a költségvetése méretét és a kiadások szintjének a 2015-ös évhez viszonyított növekedését tekintve; hangsúlyozza, hogy a 2016-os költségvetést reális alapokra kell helyezni, és a költségvetési fegyelem, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelve kell kialakítani;

7.      úgy véli, hogy a nagyobb hatékonyság, környezeti fenntarthatóság és eredményesség érdekében hozott strukturális és szervezeti reformoknak a lehetséges szinergiák és megtakarítások alapos vizsgálatával kell folytatódniuk; emlékeztet a jelentős megtakarításokra, amelyeket az egyetlen munkahelyszín megvalósítása jelentene a három (Brüsszel, Strasbourg, Luxembourg) helyett; kiemeli, hogy ezt a folyamatot anélkül kell véghezvinni, hogy veszélyeztetné a Parlament jogalkotási kiválóságát, költségvetési és ellenőrzési hatásköreit, valamint a képviselők, az asszisztensek és a személyzet munkakörülményeinek minőségét;

8.      hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a Parlament képviselői teljesíteni tudják megbízatásukat, és a Parlament megfelelő kapacitással rendelkezzen hatásköreinek gyakorlásához, elegendő szintű forrást kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy fedezni kell a 2016-ban szükséges jogszabályi és kötelező kiadásokat;

9.      üdvözli, hogy a Parlament költségvetésének részesedése a többéves pénzügyi keret 5. fejezetéből 20% alatt volt a legutóbbi költségvetési időszakban, 2011 és 2014 kivételével; úgy véli, hogy a Parlament költségvetési részesedését 2016-ban is 20% alatt kell tartani.

10.    úgy véli, hogy a Parlament 2016-os költségvetése kiadásainak teljes növekedését 2015-höz képest a következő két tényezőnek kell meghatároznia:

i) a folyó kiadások növekedési rátája, amely nem haladhatja meg az 1,6%-ot;

ii) a 2016-ban szükséges rendkívüli kiadások mértéke az Európai Parlament brüsszeli épületeinek biztonsága és a kiberbiztonság növelése céljából maximum 15 millió EUR összegért;

hangsúlyozza, hogy ennek érdekében megtakarításokra van szükség más területeken;

11.    üdvözli a Költségvetési Bizottság és az Elnökség küldöttségei által a 2015. április 14-i és 15-i egyeztető üléseken elért megállapodást a megtakarításokról az előzetes költségvetési javaslattervezet Elnökség által eredetileg javasolt szintjéhez képest;

12.    folyó/működési kiadásainak 2016. évi szintjét 1 823 648 600 euróban állapítja meg, amely 1,6%-os növekedésnek felel meg a 2015-ös költségvetéshez képest, és előirányzat-tervezeteihez hozzáadja a Parlament brüsszeli épületei biztonságának és kiberbiztonságának megerősítésére a 2016-os évre igényelt 15 millió eurós összegű, kivételes rendkívüli kiadást;

13.    megragadja a 8. jogalkotási ciklus parlamenti költségvetéséről folytatott első teljes körű egyeztetési eljárás nyújtotta lehetőséget arra, hogy felkérje a főtitkárt és az elnökséget közép- és hosszú távú költségvetési terv benyújtására, a 2017-es költségvetés kialakításának folyamatához kapcsolódó dokumentumokkal együtt; megkéri a főtitkárt, hogy egyértelműen tüntesse fel a beruházásokkal (építkezések, beszerzések stb.) kapcsolatos költségeket, valamint a Parlament működésével és jogszabályi kötelezettségeivel kapcsolatos költségeket;

14.    emlékeztet arra, hogy a Parlamentnek – a költségvetési eljárás keretében – lehetősége nyílik a költségvetési prioritások kiigazítására, és 2015 őszén fog végleges döntést hozni;

Konkrét kérdések

A parlamenti munka előtérbe helyezése

15.    hangsúlyozza, hogy az Európai Parlamentet valódi társjogalkotóvá emelő Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően, és tekintettel arra, hogy a Parlament egyik legfontosabb feladata a végrehajtó hatalom ellenőrzése, immár feltétlenül a képviselők jogalkotó és ellenőrző munkájára kell helyezni a hangsúlyt;

16.    úgy véli, hogy a Parlament szerepének megszilárdítása érdekében átcsoportosítások révén meg kell erősíteni a parlamenti szakbizottságok titkárságának igazgatási kapacitását, amennyiben erre még nem került sor ;

17.    úgy véli, hogy a képviselők számára megfelelő támogatást kell biztosítani parlamenti munkájuk végzéséhez, ezért új egyensúlyra van szükség az akkreditált parlamenti asszisztensek és a helyi asszisztensek között; kéri a főtitkárt, hogy e célból a lehető leghamarabb terjesszen elő elnökségi határozatra irányuló javaslatot; úgy véli, hogy átmeneti időszakot kell beiktatni a jelenlegi szabályok módosításának esetén, és arra számít, hogy a végleges határozat legkésőbb 2016 júliusától hatályba lép;

18.    emlékeztet arra, hogy a Parlament eljárási szabályzatának 130. cikke alapján az Elnökök Értekezletének 2015 júliusáig el kell végeznie az írásbeli választ igénylő kérdések benyújtása rendszerének további kérdések tekintetében történő értékelését; hangsúlyozza, hogy a parlamenti munkáról szóló statisztikák előtérbe helyezésének nem szabadna káros hatást gyakorolnia a képviselők tényleges jogalkotási munkájára; ezért felhív a rendszer felülvizsgálatára és sürgeti a felelős hatóságot, hogy:

– korlátozza az egyes képviselők által elektronikus formában benyújtható kérdések számát havi maximum öt kérdésre (a társszerzőket nem számítva);

– szüntesse meg a kérdések közzétételét a Parlament honlapján, valamint a képviselő által személyesen aláírt, papíralapú dokumentum formájában előterjesztett további kérdések benyújtásának lehetőségét;

19.    hangsúlyozza, hogy a Parlament eljárási szabályzata írásbeli választ igénylő kérdésekre vonatkozó szakaszának (130. cikk) felülvizsgálata megtakarításokat eredményezhet, és csökkenteni fogja az európai intézmények adminisztratív terheit, az Európai Parlament jogalkotói hatáskörének veszélyeztetése nélkül; arra számít, hogy a felülvizsgált szabályok 2016 januárjától lépnek hatályba;

20.    úgy véli, hogy a Parlamentnek modern, hatékony munkakörnyezethez kapcsolódó funkcionális tereket kell biztosítania a képviselők és a személyzet számára;

Biztonság

21.    hangsúlyozza, hogy a jelenlegi körülmények között különösen kiemelt célként kell kezelni az Európai Parlament épületeinek biztonságát; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek azzal együtt, hogy továbbra is „nyitott kapukkal” kell várnia az európai polgárokat, meg kell hoznia minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megerősítse a biztonságot a területén belül és kívül, valamint a kiberbiztonságot;

22.    ezzel kapcsolatban kéri a főtitkárt, hogy a Költségvetési Bizottságnak nyújtson be egy átfogó értékelést az Európai Parlament biztonsági szolgálatainak internalizálásáról hozott döntés (az Elnökség 2012. júniusban kelt határozata) óta az Európai Parlament által eddig megtett biztonsági intézkedések költségvetési vonzatairól, és vázolja a Parlament biztonságának az épületein belüli és kívüli erősítésére tervezett intézkedéseket, valamint ezek hatását a 2016-os költségvetésre; tájékoztatást kér a biztonság terén létrejött intézményközi igazgatási együttműködési megállapodások pénzügyi hatásairól;

Kiberbiztonság

23.    úgy véli, hogy az elektronikus adathordozók és eszközök megnövekedett használata miatt fokozott figyelmet kell fordítani az informatikai biztonságra, biztosítva a Parlament információs és kommunikációs rendszerei biztonságának lehető legmagasabb szintjét; úgy véli, hogy minden e téren hozott intézkedést a Parlament szükségleteinek egyértelmű értékelésére kell alapozni, és arról a költségvetési eljárás keretében kell dönteni;

Ingatlanpolitika

24.    emlékeztet rá, hogy az Elnökség által 2010-ben elfogadott középtávú ingatlanstratégia felülvizsgálata jelenleg zajlik; felkéri a főtitkárt, hogy mihamarabb, de legkésőbb 2015 augusztusa előtt, a költségvetés 2015 őszi parlamenti olvasatát megelőzően nyújtson be a Költségvetési Bizottság számára az épületekre vonatkozó új középtávú stratégiát;

25.    ismételten rámutat arra, hogy a hosszú távú beruházásokat, így a Parlament ingatlanprojektjeit körültekintően és átláthatóan kell kezelni; ragaszkodik a szigorú költségmenedzsmenthez, projekttervezéshez és -felügyelethez; megismétli, hogy a költségvetési rendelet 203. cikkét kellőképpen figyelembe vevő egyértelmű, korai információkon alapuló döntéshozatali folyamatra van szükség az ingatlanpolitika területén;

26.    felkéri az illetékes alelnököket, hogy ismertessék az illetékes bizottsággal az épületekre vonatkozó új középtávú stratégiát, valamint a KAD épülettel kapcsolatos eredményjelentést, a finanszírozási lehetőségeket is beleértve; ezen az alapon fog dönteni a költségvetés olvasatakor a KAD épület finanszírozásáról a 2016-os költségvetés keretében, figyelembe véve a kamatmegtakarítás lehetőségeit;

27.    emlékeztet arra, hogy a KAD épület megépítésének köszönhetően a jövőbeli kifizetések teljes összege sokkal alacsonyabb lesz, mint a hasonló ingatlanok bérleti díja;

Kommunikáció

28.    kéri a főtitkárt, hogy készítsen jelentést a költségvetési bizottság részére a 2014-es parlamenti választási kampány értékeléséről, valamint a Parlament közvéleményt célzó kommunikációs intézkedéseinek hatékonyságáról;

29.    határozott meggyőződése, hogy a képviselők elsődleges feladata a jogalkotói munka; úgy véli ezért, hogy a nyilvánossággal és az érintettek egyéb csoportjaival folytatott kommunikációnak prioritást kell élveznie a műszaki berendezések és médiaszolgáltatások korszerűsítése révén, tekintettel a növekvő médiafigyelemre, a közösségi média megnövekedett szerepére, és a képviselők újonnan felmerült szükségleteire a rendes plenáris ülések idején;

30.    megkéri az Elnökséget, hogy végezze el az első európai ifjúsági rendezvény értékelését, mielőtt egy másodikat szervezne;

Az Európai Történelem Háza

31.    megjegyzi, hogy az Európai Történelem Házának megnyitását 2016-ra tervezik; kéri a főtitkárt, hogy a Parlament 2015. őszi első olvasata előtt kellő időben nyújtson be a Költségvetési Bizottság részére felülvizsgált költségvetési programot a következő öt évre kiterjedően az Európai Történelem Házának várható operatív és működési költségeiről annak megnyitásától kezdve, beleértve a Bizottság részvételét; emlékeztet arra, hogy a 2014-es uniós költségvetés III. szakaszában új költségvetési sort hoztak létre (16 03 04. jogcím) „Európai Történelem Háza” címmel, amely alatt a Bizottság hozzájárulása szerepel az Európai Történelem Háza operatív költségeihez;

Személyi állományt érintő intézkedések

32.    hangsúlyozza, hogy 2016 során folytatni kell a személyzeti állomány 5%-os csökkentésére irányuló célkitűzés végrehajtását, amelyről a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret kidolgozásakor született döntés; üdvözli annak megerősítését, hogy a személyi állomány csökkentése ne terjedjen ki a képviselőcsoportok személyzetére, ami teljes mértékben megfelel a Parlament 2014-es és a 2015-ös költségvetésről szóló, fent említett állásfoglalásainak;

33.    megjegyzi, hogy javaslat született a parlamenti titkárság létszámtervének 57 álláshellyel való csökkentéséről 2016-ban, amely 1,8 millió EUR megtakarítást eredményezne, figyelembe véve, hogy ezen álláshelyekből néhány nincs betöltve, és hogy a fennmaradó álláshelyeken dolgozók nyugdíjba fognak vonulni vagy áthelyezésre kerülnek az év során; megjegyzi, hogy javaslat született a parlamenti létszámterv további 2 álláshellyel való csökkentéséről és ezek áthelyezéséről a Bizottsághoz, két, a Bizottság által irányított intézményközi informatikai projekt kapcsán, ezért a Bizottság létszámtervébe 2 további álláshely kerül beiktatásra a 2016-os évre;

34.    jóváhagyja a főtitkár javaslatát 25 további álláshely létrehozásáról a DG SAFE megerősítésére a Parlament területén belül és kívül található biztonsági rendszerek, valamint az épületek tűzvédelme hatékonyságának növelése, továbbá a képviselők, a személyzet, és a Parlament területén tartózkodó magas rangú vendégek megfelelő védelmének biztosítása érdekében; érdeklődik ezen álláshelyek pontos költsége iránt; úgy véli azonban, hogy a Parlament területén kívül eső biztonsági rendszerről a belga hatóságoknak kell gondoskodniuk;

35.    üdvözli a parlamenti bizottságok titkárságainak megerősítésére vonatkozó javaslatot, amelynek célja, hogy biztosítsa a szükséges támogatást a képviselők számára ellenőrzési tevékenységük során, különösen azokban a bizottságokban, amelyek a legtöbb, jelenlegi vagy a jövőben várható felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktust kezelik;

36.    megjegyzi, hogy e célból a főtitkár 20 további álláshely létrehozását javasolja az érintett parlamenti bizottságok (ECON, ENVI, ITRE, TRAN és LIBE) titkárságainak megerősítése érdekében;

37.    kéri a főtitkárt, hogy nyújtson be a Költségvetési Bizottság részére teljes áttekintést a Parlamenti álláshelyek alakulásáról és arról, milyen erőfeszítések történtek ez idáig a személyzeti állomány 5%-os csökkentésére irányuló célkitűzés elérésére, hogyan kerül majd elérésre, és a létszámterv az álláshelyek milyen referenciamennyiségét tartalmazza e cél elérése érdekében;

Végső következtetések

38.    elfogadja a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetési javaslattervezetet;

39.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a költségvetési javaslatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

HL L 287., 2013.10.29., 15. o.

(5)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0437.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0036.


MELLÉKLET: KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATTERVEZET

 

A 2016-OS PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATTERVEZET

 

A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG 2015. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉN ELFOGADOTTAK SZERINT

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATTERVEZET

2016

Megnevezés

Összeg

 

 

Kiadások

1.838.648.600

Saját források

152.437.131

Esedékes hozzájárulás

1.686.211.469

BEVÉTELI KIMUTATÁS

Cím Alcím Jogcím-csoport Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

 

 

 

 

 

4

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

4 0

KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

 

 

 

4 0 0

Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

73.021.345

69.674.060

71.471.886,11

4 0 3

Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont adóelőlegből származó bevételek

p.m.

p.m.

25.197,48

4 0 4

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek

10.710.325

9.412.163

9.772.278,65

 

 

83.731.670

79.086.223

81.269.362,24

4 0. alcím – Összesen

4 1

NYUGDÍJJÁRULÉKOK

 

 

 

4 1 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

59.184.461

60.237.843

53.614.328,60

4 1 1

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

9.100.000

9.100.000

11.352.853,21

4 1 2

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

10.000

10.000

24.042,14

 

 

68.294.461

69.347.843

64.991.223;95

4 1. alcím – Összesen

4 2

EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

 

 

 

4 2 1

Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

p.m.

p.m.

-

 

4 2. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

-

 

4. cím – Összesen

152.026.131

148.434.066

146.260.586,19

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 0

INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 0 0

Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

 

 

 

5 0 0 0

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

6.888,00

5 0 0 2

A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

6.427,81

5 0 1

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

5.848,47

 

5 0. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

19.164,28

5 1

BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 1 1

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

 

 

 

5 1 1 0

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

2.728.921,78

5 1 1 1

Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

10.681,12

 

5 1. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

2.739.602,90

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 2 0

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmény számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek

410.000

410.000

442.335,67

 

5 2. alcím – Összesen

410.000

410.000

442.335,67

5 5

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 5 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési juttatásokat – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

5.232.191,62

5 5 1

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

1.105.304,58

 

5 5. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

6.337.496,20

5 7

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

 

 

 

5 7 0

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

4.705.964,82

5 7 1

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb járulékok és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

2.084.376,41

 

5 7. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

6.790.341,23

5 8

EGYÉB BEVÉTELEK

 

 

 

5 8 1

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

185.508,04

 

5 8. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

185.508,04

 

5. cím – Összesen

410.000

410.000

16.514.448,32

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

 

 

 

6 6

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

 

 

 

6 6 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

 

 

 

6 6 0 0

Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

10.906.918,89

6 6 0 1

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

p.m.

p.m.

-

 

6 6. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

10.906.918,89

 

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

10.906.918,89

9

EGYÉB BEVÉTELEK

 

 

 

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

 

 

 

9 0 0

Egyéb bevételek

1.000

1.000

754.898,78

 

9 0. alcím – Összesen

1.000

1.000

754.898,78

 

9. cím – Összesen

1.000

1.000

754.898,78

 

MINDÖSSZESEN

152.437.131

148.845.066

174.436.852,18

KIADÁSI KIMUTATÁS

Az előirányzatok (2016 és 2015) és a teljesítés (2014) általános összefoglalója

Cím Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

 

 

 

 

 

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

214.240.500

220.252.000

223.348.317,16

1 2

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

624.331.000

608.733.635

592.225.771,19

1 4

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

122.001.000

121.114.400

89.659.625,67

1 6

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

17.522.500

18.314.480

15.769.390,60

 

1. cím – Összesen

978.095.000

968.414.515

921.003.104,62

 

 

 

 

 

2

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK

 

 

 

 

ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

212.568.000

210.241.500

261.255.176,91

2 1

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

167.886.850

149.330.149

127.593.866,92

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

5.912.750

6.049.000

4.824.591,00

 

2. cím – Összesen

386.367.600

365.620.649

393.673.634,83

 

 

 

 

 

3

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

35.093.000

36.175.971

28.562.579,97

3 2

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

115.433.000

115.686.393

112.532.749,84

 

3. cím – Összesen

150.526.000

151.862.364

141.095.329,81

 

 

 

 

 

4

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

111.100.000

104.818.084

100.523.786,23

4 2

PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

202.140.000

192.113.500

181.048.836,81

4 4

A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

420.000

400.000

400.000

 

4. cím – Összesen

313.660.000

297.331.584

281.972.623,04

 

 

 

 

 

10

EGYÉB KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10.000.000

11.700.000

0

10 3

BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0

10 4

Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára

p.m.

p.m.

0

10 5

INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0

10 6

ELSŐBBSÉGET ÉLVEZŐ, FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEKRE KÉPZETT TARTALÉK

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS-TARTALÉK

p.m.

p.m.

0

 

10. cím – Összesen

10.000.000

11.700.000

0

 

MINDÖSSZESEN

1.838.648.600

1.794.929.112

1.737.744.692,30

Bevételek — SAJÁT FORRÁSOK

4. cím — AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0. alcím — Különböző adók és levonások

4 0 0. jogcímcsoport — Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

73 021 345

69 674 060

71 471 886,00

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3. jogcímcsoport — Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

25 197,48

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 2003. december 15-ig érvényben lévő változata 66a. cikke.

4 0 4. jogcímcsoport — Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból adódó bevételek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

10 710 325

9 412 163

9 772 279,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. alcím — Nyugdíjjárulékok

4 1 0. jogcímcsoport — A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

59 184 461

60 237 843

53 614 329,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1. jogcímcsoport — Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2. jogcímcsoport — Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

10 000

10 000

24 042,00

4 2. alcím — Egyéb nyugdíjjárulékok

4 2 1. jogcímcsoport — Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete.

5. cím — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. alcím — Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0. jogcímcsoport — Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím — Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből vagy részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1. jogcím — Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

6 888,00

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből vagy visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 2. jogcím — Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek — Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

6 427,81

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 0 1. jogcímcsoport — Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 2. jogcímcsoport — Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

5 848,47

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó jövedelmeket.

5 1. alcím — Bérbeadásból származó bevételek

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0. jogcím — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek — Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 1 1 1. jogcím — Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

10 681,12

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. alcím — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

5 2 0. jogcímcsoport — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

410 000

410 000

442 336,00

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, az intézmény követeléseivel kapcsolatos banki vagy egyéb kamatokból származó bevétel kimutatására szolgál.

5 5. alcím — Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek

5 5 0. jogcímcsoport — Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. alcím — Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

5 7 0. jogcímcsoport — Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket — Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2. jogcímcsoport — Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 7 3. jogcímcsoport — Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések — Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

2 084 376,41

5 8. alcím — Egyéb bevételek

5 8 1. jogcímcsoport — Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

185 508,04

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is szolgál.

6. cím — HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

6 6. alcím — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0. jogcímcsoport — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. jogcím — Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyek tekintetében ezek a bevételek címzettek.

6 6 0 1. jogcím — Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

9. cím — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. alcím — Egyéb bevételek

9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

1 000

1 000

754 898,78

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb költségek feltüntetésére szolgál.

Az e jogcímcsoport alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

Kiadások — KIADÁSOK

1. cím — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. alcím — Az Európai Parlament képviselői

1 0 0. jogcímcsoport — Tiszteletdíjak és juttatások

1 0 0 0. jogcím — Tiszteletdíjak

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 9. és 10. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 1. és 2. cikke.

Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott juttatások finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 0 4. jogcím — Szokásos utazási költségek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 10–21. és 24. cikke.

Ez az előirányzat a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodás költségeinek visszatérítésének fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

1 0 0 5. jogcím — Egyéb utazási költségek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 22. és 23. cikke.

Az előirányzat az egyéb utazási költségek, a megválasztás szerinti tagállamba való utazás költségeinek visszatérítésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

1 0 0 6. jogcím — Általános költségtérítés

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 25–28. cikke.

Ez az előirányzat a képviselők parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata fenti cikkeinek megfelelően.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 75 000 EUR.

1 0 0 7. jogcím — Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

181 500

179 000

171 049,74

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az Elnökség 2009. június 16–17-i határozata.

Ez az előirányzat az Európai Parlament elnökének megbízatásával járó átalánynapidíj és reprezentatív költségek fedezésére szolgál.

1 0 1. jogcímcsoport — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések

1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 18. és 19. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 3–9. és 29. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek baleseti és foglalkozási betegségi kockázatok elleni biztosítására vonatkozó közös szabályok.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó közös szabályozás.

A Bizottság határozata az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések megállapításáról.

Ez az előirányzat a képviselői baleset-biztosítás és a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni biztosítás költségeinek, valamint a képviselők orvosi költségeinek fedezésére szolgál.

Ez szolgál a képviselők biztosításának rendezésére és megsegítésére is, amennyiben hivatalos út során hazaszállításra van szükség, súlyos betegség, baleset vagy előre nem látható, az utazás folytatását akadályozó esemény következtében. A támogatás magában foglalja a hazaszállítás megszervezését és az ahhoz kapcsolódó költségek fedezését..

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 79 000 EUR.

1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

798 000

301 000

239 224,34

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 30. cikke.

Ez az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselők támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 2. jogcímcsoport — Átmeneti ellátás

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 13. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 45–48. és 77. cikke.

Ez az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő ideiglenes juttatások finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 3. jogcímcsoport — Nyugdíjak

1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak (KKJ)

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 75. cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat III. melléklete.

Ez az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 150 000 EUR.

1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

291 000

285 000

282 186,10

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 75. cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat II. melléklete.

Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 3 2. jogcím — Túlélő hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 75. cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat I. melléklete.

Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó, túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 15 000 EUR.

1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

32 000

25 284,36

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 27. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 76. cikke. valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat VII. melléklete.

Ez az előirányzat az intézmény által az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 500 EUR.

1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

650 000

600 000

500 000,00

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 44. cikke.

Az Elnökség 2009. május 4-i határozata a képviselők nyelvi és számítástechnikai képzéséről.

Ez az előirányzat a képviselők nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 9. jogcímcsoport — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselőknek történő kifizetések esetleges kiigazításának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 2. alcím — Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

1 2 0. jogcímcsoport — Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 2 0 0. jogcím — Javadalmazás és juttatások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan:

 bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

 betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,

 túlórák miatti átalánykifizetések,

 egyéb juttatások és támogatások,

 a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,

 a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,

 munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

Ez ezenfelül az Európai Parlament brüsszeli vagy strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 300 000 EUR.

1 2 0 2. jogcím — Túlórák díjazása

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

248 000

296 500

110 000,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

1 2 0 4. jogcím — A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

1. a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,

2. az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

3. napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,

4. nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,

5. az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi felmondása esetén illeti meg,

6. a szerződéses személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve az Unió nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.

1 2 2. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 100 000

335 600

418 515,27

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41., 42c. és 50. cikke, illetve IV. melléklete, továbbá az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 48a. cikke.

Ez az előirányzat a következők juttatásainak fedezésére szolgál:

 az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba került tisztviselők,

 új kompetenciák intézményen belüli megszerzésével kapcsolatos szervezeti igények miatt szabadságra küldött tisztviselők,

 AD 16-os vagy AD 15-ös fokozatból a szolgálat érdekében nyugdíjazott tisztviselők és képviselőcsoportoknál dolgozó ideiglenes alkalmazottak.

Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is (kivéve a 42c. cikk rendelkezései alá tartozó, korrekciós együtthatóra nem jogosult tisztviselőket).

1 2 2 2. jogcím — Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

1 000

172 129,16

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

Az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében szükségessé vált, az Európai Közösségek ideiglenes tisztviselői szolgálati jogviszonyának végleges megszűnésével kapcsolatos különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1995. november 17-i 2689/95/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 280., 1995.11.23., 4. o.).

Az Európai Közösségek az Európai Parlamentben létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek és az Európai Parlament politikai csoportjaiban dolgozó ideiglenes alkalmazottainak szolgálati viszonyát megszüntető különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről szóló, 2002. szeptember 30-i 1748/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 264., 2002.10.2., 9. o.).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 a személyzeti szabályzat vagy a 2689/95/EK, Euratom, ESZAK vagy az 1748/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet szerint fizetendő juttatások,

 a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,

 a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.

1 2 4. jogcímcsoport — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke és XI. melléklete.

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat ideiglenes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 4. alcím — Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb alkalmazottak és külső személyek

1 4 0 0. jogcím — Egyéb alkalmazottak

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Megjegyzések

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (4. cím).

A 2014. november 1-je óta hatályos, a versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezések.

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:

 egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és szaktanácsadók (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében) javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző – nagyrészt közösségi – szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

 helyettesítő személyzet alkalmazása,

 a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) által kibocsátott számlák az Európai Parlament alkalmazottai (úgymint a munkanélküli-járadékkal, nyugdíjjogosultsággal stb. kapcsolatos) adminisztratív aktáinak kezelését végző alkalmazottak foglalkoztatásáért.

Ezen előirányzat egy része fogyatékossággal élő szerződéses alkalmazottak felvételére szolgál az Elnökség 2008. július 7–9-i határozatával összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 000 EUR.

1 4 0 2. jogcím — Tolmácsolási kiadások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Az Európai Unió intézményei által felvett konferenciatolmácsok munkakörülményeit és alkalmazásuk pénzügyi keretét rögzítő, 1999. július 28-án létrehozott, 2004. október 13-án jegyzetekkel ellátott és 2008. július 31-én felülvizsgált egyezmény (és alkalmazási szabályai).

Az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál:

 azon szerződéses konferenciatolmácsok díja és egyenértékű juttatásai, társadalombiztosítási járulékai, utazási költségei és egyéb költségei, akiket az Európai Parlament alkalmaz a Parlament saját céljaira vagy más intézmények céljaira a Parlament által szervezett olyan ülések kiszolgálására, amelyek kiszolgálását a Parlament (tisztviselői vagy ideiglenes alkalmazotti státuszú) tolmácsai nem tudják ellátni,

 a fenti üléseken szolgálatot teljesítő konferenciaszervezők, technikusok és ügyintézők költségei abban az esetben, ha ezeket a feladatokat nem tudják ellátni a z Európai Parlament tisztviselői, ideiglenes alkalmazottak vagy egyéb alkalmazottak,

 a Parlament számára olyan tolmácsok által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek, akik más regionális, nemzeti vagy nemzetközi intézmény alkalmazottjai,

 a tolmácsolással összefüggő tevékenységekhez, nevezetesen az ülések előkészítéséhez és a tolmácsok képzéséhez és kiválasztásához kapcsolódó díjak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 570 000 EUR.

1 4 0 4. jogcím — Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Megjegyzések

Az Európai Parlament tisztviselőinek és a képviselőcsoportok ideiglenes alkalmazottainak nemzeti közigazgatások, az azokhoz kapcsolódó szervek és nemzetközi szervezetek részére történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályzat (az Elnökség 2005. március 7-i határozata).

A nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésére vonatkozó szabályzat (az Elnökség 2009. május 4-i határozata).

Az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok (az Európai Parlament főtitkárának 2013. február 1-jei határozata).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 juttatások az egyetemi oklevéllel rendelkező gyakornokok számára (ösztöndíjak), beleértve az esetleges családi támogatást, valamint a szakmai gyakorlaton lévők számára fizetett juttatások,

 a gyakornok utazási költségei,

 a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program gyakornokainak közvetlenül a fogyatékosságukhoz kapcsolódó többletköltsége, az Európai Parlament Főtitkárságán sorra kerülő gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok 20. cikkének (9) bekezdése (korábbi 20. cikk (8) bekezdés) szerint. Ez magában foglalja a fogyatékosság esetén fizetett kiegészítő juttatás költségeit (az ösztöndíj legfeljebb 50%-a),

 a gyakornokok betegség- és balesetbiztosításának költségei,

 a gyakornokoknak szervezett tájékoztató/képzési előadásokkal kapcsolatos költségek (nevezetesen a gyakornokok fogadása),

 az Európai Parlament és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei,

 a nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésével kapcsolatos költségek, nevezetesen juttatásaik és útiköltségeik,

 a kirendelt nemzeti szakértők balesetbiztosításának költségei,

 a tanulmányi látogatások költségtérítése,

 a konferenciatolmácsok és a fordítók képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel és a fordítóképzést biztosító egyetemekkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok és fordítók képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos támogatások, illetve járulékos költségek,

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 4 0 6. jogcím — Megfigyelők

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat a megfigyelőkkel kapcsolatos költségek kifizetésére szolgál, az Európai Parlament eljárási szabályzatának 13. cikkével (korábbi 11. cikk) összhangban.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső fordítási szolgáltatások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatóknak kiadott fordítással, gépeléssel, kódolással és technikai jellegű segítségnyújtással kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 135 000 EUR.

1 4 4. jogcímcsoport — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat ideiglenes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 6. alcím — Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvételi költségek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

254 000

328 980

236 000,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. cikke és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,

 a személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben, a Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.

1 6 1 2. jogcím — Továbbképzés

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a személyzet továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, többek között a hivatalos munkanyelvek oktatása révén.

1 6 3. jogcímcsoport — Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0. jogcím — Szociális intézkedések

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

784 000

764 000

517 180,69

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 1d. cikke, 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 egy intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:

 aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,

 aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,

 az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek,

a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,

 a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések,

 a személyzeti bizottság támogatása, illetve a szociális ellátás kisebb költségei. A személyzeti bizottság azzal a céllal járul hozzá a szociális tevékenységek résztvevőinek költségeihez, illetve biztosít költségtérítést, hogy támogassa a szociális, kulturális vagy nyelvi vonatkozású tevékenységeket; az egyes alkalmazottak vagy háztartások azonban nem részesülnek támogatásban,

 egyéb szociális jellegű – intézményi és intézményközi szintű – fellépések, melyek célja a tisztviselők és alkalmazottak beilleszkedése,

 a fogyatékkal élő tisztviselők és egyéb alkalmazottak, illetve a fogyatékkal élő gyakornokok érdekében hozott ésszerű alkalmazkodási intézkedések finanszírozása a személyzeti szabályzat 1d. cikkének alkalmazásában, különösen a munkahelyen vagy kiküldetés alatt nyújtott személyes asszisztencia tekintetében.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

1 6 3 1. jogcím — Mobilitás

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

754 000

754 000

702 914,74

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző munkahelyeken a mobilitási tervvel összefüggő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 6 3 2. jogcím — A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

238 000

255 000

248 522,25

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint egy állandó szabadidőközpont (kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok, étterem) költségeihez való hozzájárulás fedezésére is szolgál.

Az előirányzat az intézményközi szociális tevékenységek pénzügyi támogatását is fedezi.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 600 000 EUR.

1 6 5. jogcímcsoport — Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0. jogcím — Orvosi szolgálat

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket, illetve az intézmény szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadásokat.

Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is, valamint a szolgáltatási szerződések vagy rövid távú megbízatások keretében foglalkoztatott orvosi és paramedikális személyzettel kapcsolatos költségeket.

1 6 5 2. jogcím — Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék irányítási és működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 000 EUR.

1 6 5 4. jogcím —  Gyermekfelügyeleti létesítmények

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Parlament hozzájárulását a Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződéses viszonyban álló, külsős bölcsődék valamennyi kiadásához.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 4 762 000 EUR.

1 6 5 5. jogcím — Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált (II. típusú) európai iskolákhoz

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

200 000

200 000

 

Megjegyzések

A 2013. augusztus 1-jei C(2013) 4886 bizottsági határozat végrehajtása (HL C 222., 2013.8.2., 8. o.).

Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz adott európai parlamenti hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz az Európai Bizottság által az Európai Parlament nevében adott hozzájárulásnak a Bizottsággal kötött szolgáltatási megállapodás alapján történő megtérítésére szolgál. Az Európai Parlament személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományának az említett iskolákba beíratott gyermekeivel kapcsolatos költségeket fedezi.

2. cím — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Megjegyzések

Mivel a biztosítótársaságok visszavonták a kockázatfedezést, a munkahelyi konfliktusok és az Európai Parlament épületei elleni terrortámadások kockázatát az Európai Unió általános költségvetésének kell fedeznie.

E cím előirányzatai ennek megfelelően a munkahelyi konfliktusokból és a terrortámadásokból származó károkhoz kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0. alcím — Épületek és járulékos költségek

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat fedezi a vagyonadót is. A bérleti díjakat 12 hónapra számítják ki a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján, amelyek rendes körülmények között a megélhetési költségekhez vagy az építési költségekhez történő indexálásról is rendelkeznek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 500 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 1. jogcím — Éves lízingdíjak

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. A telkekkel és azok fejlesztésével kapcsolatos támogatásokat a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 5. jogcím — Építkezések

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Megjegyzések

Ez a jogcím az ingatlanberuházásokra (eljárások, a tanulmányok díja és minden ezzel kapcsolatos költség) történő esetleges hitelfelvétel fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 7. jogcím — Épületek berendezése

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Megjegyzések

Ez az előirányzat az átalakítási munkák elvégzésének fedezésére szolgál, beleértve az ilyen munkákkal járó egyéb költségeket is, különösen az építészek és mérnökök honoráriumát stb.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 600 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 8. jogcím — Specifikus ingatlankezelés

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlankezeléssel kapcsolatos egyéb olyan kiadások fedezésére szolgál, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, nevezetesen:

 hulladékgazdálkodás és -kezelés,

 kötelező ellenőrzések, minőségi ellenőrzések, szakértői jelentések, auditok, szabályoknak való megfelelés ellenőrzése stb.,

 műszaki könyvtár,

 épületigazgatási támogatás (Building Helpdesk),

 épülettervek és adathordozók kezelése,

 egyéb kiadások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2. jogcím — Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jelenlegi szerződések alapján az Európai Parlament által bérelt vagy tulajdonában lévő épületek (helyiségek és műszaki berendezések) karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 104. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően az Európai Parlament három szokásos munkahelyének, az Unión belül található tájékoztató irodáinak, valamint a harmadik országokban található irodáinak otthont adó épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 104. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 120 000 EUR.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

680 000

976 000

760 527,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

2 1. alcím — Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és telekommunikáció

2 1 0 0. jogcím — Informatika és telekommunikáció — a működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereinek megfelelő működéséhez szükséges ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban az adatfeldolgozási és távközlési központra, az osztályok számítástechnikai rendszereire, valamint a hálózatüzemeltetésre vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 140 000 EUR.

2 1 0 1. jogcím — Informatika és telekommunikáció — az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereire vonatkozó, az infrastruktúra fejlesztését és fenntartását célzó ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a hálózatokkal, a vezetékekkel, a távközléssel, az egyéni felszerelésekkel, valamint a szavazórendszerrel kapcsolatos infrastruktúrára vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 291 000 EUR.

2 1 0 2. jogcím — Informatika és telekommunikáció — a felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszerei terén a felhasználóknak nyújtott ismétlődő ügyfélszolgálati és támogatási tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a képviselőknek nyújtott, valamint az igazgatási és jogalkotási alkalmazásokkal kapcsolatos támogatási szolgáltatásokra vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 1 0 3. jogcím — Informatika és telekommunikáció — az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Megjegyzések

Az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével, karbantartásával és az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal, valamint az intézmény ikt-alkalmazásainak kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a képviselőknek nyújtott, a kommunikációs, valamint az igazgatási és jogalkotási alkalmazásokra vonatkoznak.

Emellett fedezi az intézményközi nyelvi együttműködés keretében közösen finanszírozott ikt-eszközökkel kapcsolatos kiadásokat is az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság határozatainak megfelelően.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 32 000 EUR.

2 1 0 4. jogcím — Informatika és telekommunikáció — infrastrukturális beruházások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereire vonatkozó infrastrukturális beruházások miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a beruházások főleg az informatikai és távközlési központra, a hálózatokra, a vezetékekre, valamint a videokonferencia-rendszerekre vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 30 000 EUR.

2 1 0 5. jogcím — Informatika és telekommunikáció — projektberuházások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint a létező vagy új ikt-projektberuházások miatt igénybe vett szolgáltató és informatikai tanácsadó cégek külső szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a beruházások elsősorban a képviselőknek nyújtott, valamint a jogi, igazgatási, pénzügyi és az ikt irányításával kapcsolatos alkalmazásokra vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 000 EUR.

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasználódott és tönkrement bútorok és irodai gépek cseréjét is. Az előirányzat emellett az Európai Parlament bútorállományával kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére is szolgál.

Műalkotások kapcsán ez az előirányzat mind a különleges anyagok beszerzésének és megvásárlásának, mind az azokkal kapcsolatos folyó költségek fedezésére szolgál, beleértve a szakértői költségeket, a megőrzést, a keretezést, a restaurálást, a tisztítást, a biztosítást és az alkalmi szállítási költségeket is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására, javítására és kezelésére szolgál:

 a közzététellel, a biztonsággal (többek között a szoftverekkel), az éttermekkel és az épületekkel stb. kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések,

 különösen a nyomda, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a biztonság, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezései,

 speciális (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések és a hozzájuk kapcsolódó külső szolgáltatások,

 két további telefonvonal igény szerinti beszerelése a képviselők irodáiba.

Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket, valamint a külső szakértőket igénylő tárgykörökben biztosított műszaki segítségnyújtáshoz (tanácsadáshoz) kapcsolódó költségeket is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 135 000 EUR.

2 1 6. jogcímcsoport — Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek (gépjárműflották és kerékpárok) vásárlására, karbantartására, használatára és javítására, valamint gépjárművek, taxik, autóbuszok és tehergépkocsik, gépjárművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosításokat és az egyéb kezelési költségeket is. Ha a járműflotta cseréjére vagy járművek beszerzésére vagy bérlésére kerül sor, előnyben kell részesíteni az olyan járműveket, amelyek a legkevésbé szennyezik a környezetet, mint például a hibrid gépkocsik.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

2 3. alcím — Folyó igazgatási kiadások

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, és a kapcsolódó kezelési költségeknek a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 500 EUR.

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

40 000

40 000

19 598,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.

2 3 2. jogcímcsoport — Jogi költségek és kártérítések

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 azon költségek fedezése, amelyek viselésére a Bíróság, a Törvényszék, az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke vagy a nemzeti bíróságok kötelezhetik az Európai Parlamentet,

 külső ügyvédek megbízásának költsége, akik az Európai Parlamentet uniós és nemzeti bíróságok előtt képviselik, továbbá jogi tanácsadók és szakértők megbízásának költsége, akik a Jogi Szolgálatot segítik,

 ügyvédi díjak megtérítése fegyelmi és azzal egyenértékű eljárásokkal összefüggésben,

 a kártérítéssel és kamatokkal kapcsolatos költségek,

 a peren kívüli egyezségekben fizetendő összegek az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke eljárási szabályzatának 91. és 92. cikke (korábbi 69. és 70. cikk) szerint.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 6. jogcímcsoport — Levelek postaköltsége és szállítási díjak

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

303 000

355 000

297 523,89

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint az állami postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat továbbá a levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

2 3 7. jogcímcsoport — Költöztetés

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Megjegyzések

Ez az előirányzat a költöztető cégek vagy a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett költöztető- és csomagoló- vagy rakodómunka költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 8. jogcímcsoport — Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 013 750

946 000

688 938,55

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 egyéb jogcímben külön nem meghatározott biztosítás,

 a teremőrök, gépjárművezetők, recepciósok, raktárkezelők, költöztetők, valamint a látogatásokért és szemináriumokért, a Parlamentárium szolgáltatásaiért, az orvosi szolgálatért, a biztonsági szolgálatért, az épületek karbantartásáért és a különböző műszaki szolgálatokért felelős személyzet egyenruháinak beszerzése és karbantartása,

 más költségvetési sorban konkrétan nem szereplő egyéb működési és igazgatási költségek, illetve áruk vagy szolgáltatások beszerzése,

 a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS) tevékenységeihez kapcsolódó egyéb beszerzések (reklámkampányok stb.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 9. jogcímcsoport — EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

250 000

250 000

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMAS azon tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyek célja a Parlament környezeti teljesítményének javítása, beleértve e tevékenységek népszerűsítését, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezésével kapcsolatos kiadások fedezésére.

3. cím — AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KIADÁSOK

3 0. alcím — Ülések és konferenciák

3 0 0. jogcímcsoport — Személyzeti kiküldetési költségek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke és VII. mellékletének 11–13. cikke.

Ez az előirányzat az intézményi tisztviselők, a tagállami szakértők, a gyakornokok és az intézmény által meghívott, egyéb uniós intézményeknél vagy nemzetközi szervezeteknél dolgozó személyzet útiköltségeit fedezi az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint az e helyektől eltérő helyekre irányuló kiküldetések esetében. A fedezett kiadások az útiköltségekből, a kiküldetési napidíjakból, a szállásköltségekből és a szoros határidőkkel kapcsolatos kompenzációkból tevődnek össze. A járulékos költségeket (beleértve a menetjegyek vagy a szállásfoglalás lemondásának költségét, az elektronikus számlázási rendszerhez kapcsolódó költségeket, a kiküldetési biztosítással kapcsolatos költségeket) szintén fedezik.

Ez az előirányzat fedezi továbbá a személyzet kiküldetései és utazásai nyomán keletkező szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellentételezésével kapcsolatos kiadásokat.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 240 000 EUR.

3 0 2. jogcímcsoport — Fogadási és reprezentációs költségek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 az intézmény fogadási kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, beleértve az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) által elvégzett munkával kapcsolatos költségeket is, valamint az intézmény tagjainak reprezentációs költségei,

 az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs költségek,

 reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás,

 a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 és/vagy 25 év szolgálati időt letöltött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és kitüntetéseket,

 egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása stb.),

 az intézmény VIP vendégeinek utazási költségei és napidíja,

 az európai parlamenti képviselők és tisztviselők hivatalos utazásokkal összefüggő vízumköltségei,

 az Európai Parlamenten belül hivatalos tisztségeket ellátó képviselők fogadási, reprezentációs és egyéb különleges költségei.

3 0 4. jogcímcsoport — Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3 0 4 0. jogcím — Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által tartott ülések során felszolgált italok, üdítőitalok és az alkalmanként felszolgált ételek költségeinek, valamint e szolgáltatás irányítási költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 0 4 2. jogcím — Ülések, kongresszusok és konferenciák

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

 a munkahelyeken kívüli ülések megszervezésével kapcsolatos költségek (bizottságok és bizottsági küldöttségek, képviselőcsoportok), beleértve adott esetben a reprezentációs költségeket is,

 azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai Parlament vagy annak egy szerve (Interparlamentáris Unió, a Parlamentek Főtitkárainak Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport az Interparlamentáris Unión belül),

 a Parlament és a Bizottság által kötött szolgáltatási megállapodás alapján a Parlament által a közösségi úti okmányok legyártása címén (berendezések, személyzet és szállítások) fizetendő hozzájárulás Bizottság számára történő visszatérítése az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek (6. cikk), az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 23. cikkének, az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. és 81. cikkének, valamint az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról szóló, 2013. december 17-i 1417/2013/EU tanácsi rendeletnek (HL L 353., 2013.12.28., 26. o.) megfelelően.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 0 4 3. jogcím — Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi ülések szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, kivéve az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeket:

 az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésébe, az EuroLat Parlamenti Közgyűlésbe és az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe, valamint ezek szerveibe delegált küldöttségek ülései,

 az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés, annak bizottságai és elnöksége ülései; ez a kiadás magában foglalja az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés önálló titkársága költségvetéséhez biztosított európai parlamenti hozzájárulást, illetve a szervezet költségvetéséhez való hozzájárulásból az Európai Parlamentre eső rész költségeinek közvetlen fedezését,

 a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságok, a parlamenti együttműködési bizottságok, a WTO-hoz delegált parlamenti küldöttségek, valamint a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és annak irányítóbizottsága ülései.

3 0 4 9. jogcím — Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 2. alcím — Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

3 2 0. jogcímcsoport — Szakértelem igénybevétele

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel az Európai Parlament irányítószervei, a parlamenti bizottságok és az adminisztráció részére tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek (tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok vagy meghallgatások és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségei,

 azon szakértők és más személyek – beleértve az Európai Parlamenthez petíciót benyújtó személyeket is – útiköltségei, napidíja és előre nem látott költségei, akiket bizottsági, küldöttségi, kutató- vagy munkacsoportülésekre, valamint műhelytalálkozókra (workshopokra) hívtak meg,

 a belső vagy külső parlamenti kutatás révén létrejövő termékeknek és más vonatkozó termékeknek az intézmény és a nagyközönség körében (internetes kiadványokon, belső adatbázisokon, brosúrákon és kiadványokon keresztül) történő terjesztéséhez kapcsolódó költségek,

 külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában vesznek részt, mint a fegyelmi bizottság vagy a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő szakosított testület.

3 2 1. jogcímcsoport — Szakértelem igénybevétele a parlamenti kutatási szolgáltatásokhoz, a könyvtárhoz és a levéltárhoz

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Megjegyzések

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.), valamint a legutóbb 2011. június 22-én módosított, az Európai Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló szabályokról szóló, 2001. november 28-i elnökségi határozat (HL C 216., 2011.7.22., 19. o.)..

Az Elnökség 2002. december 16-i határozata az információ és az átláthatóság növeléséről: az Európai Parlament archívumai.

Az Elnökség 2014. március 10-i határozata az európai parlamenti képviselők és a volt európai parlamenti képviselők iratainak feldolgozásáról.

Ez az előirányzat a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóságának tevékenysége során felmerülő kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel a következőkre:

 specifikus szakértelem és támogatás igénybevétele az Európai Parlament kutatási tevékenységeihez (ideértve a cikkeket, a tanulmányokat, a műhelyfoglalkozásokat, a szemináriumokat, a kerekasztal-beszélgetéseket, a szakértői bizottságokat és a konferenciákat), amelyek szükség esetén más intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel, kutatóintézetekkel és nemzeti parlamenti könyvtárakkal, szakértői csoportokkal, kutatószervezetekkel és más okleveles szakértőkkel együttműködve is megvalósíthatók,

 specifikus szakértelem igénybevétele a hatásvizsgálatok, illetve előzetes és utólagos értékelések, az európai hozzáadott érték és a tudományos és technológiai alternatívák értékelése (STOA) területén,

 könyvek, folyóiratok, újságok, adatbázisok, hírügynökségi anyagok és bármely más, a könyvtárnak szánt, különféle formátumú adathordozók beszerzése vagy bérlése, ideértve a szerzői jogi díjakat, a minőségbiztosítási rendszert, a könyvkötészeti és állagmegóvó anyagokat és tevékenységeket, valamint minden más vonatkozó szolgáltatást,

 a külső archiválási szolgáltatások költsége (szervezés, kiválasztás, leírás, különböző adathordozókra történő átvitel és dematerializálás, elsődleges levéltári források beszerzése),

 specifikus könyvtári és levéltári dokumentáció és egyedi médiatári anyagok beszerzése, felépítése, bevezetése, alkalmazása és karbantartása, ideértve az elektromos, elektronikus és informatikai anyagokat és/vagy rendszereket, valamint a könyvkötészeti és az állagmegóvást szolgáló anyagokat,

 a belső vagy külső parlamenti kutatás révén létrejövő termékeknek és más vonatkozó termékeknek az intézmény és a nagyközönség körében (internetes kiadványokon, belső adatbázisokon, brosúrákon és kiadványokon keresztül) történő terjesztéséhez kapcsolódó költségek,

 a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága által szervezett előadásokra, szemináriumokra, műhelyértekezletekre vagy más hasonló rendezvényekre meghívott szakértők és szerzők utazási költségei, napidíja és egyéb kapcsolódó költségei,

 a tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egység (STOA) európai és nemzetközi tudományos testületekben való részvételének költségei,

 a nemzetközi és/vagy intézményközi együttműködési megállapodások nyomán az Európai Parlament számára keletkező kötelezettségek, ideértve az Európai Unió Levéltárának fenntartásához szükséges költségekhez való európai parlamenti hozzájárulást (az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló, 1983. február 1-jei 354/83/EGK, Euratom rendelet és módosításai).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 2 2. jogcímcsoport — Dokumentációs kiadások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 napilapok, folyóiratok előfizetése, hírügynökségek kiadványainak és online szolgáltatásainak előfizetése, beleértve az előfizetett tartalom írásos vagy elektronikus sokszorosításáért és terjesztéséért járó szerzői jogdíjakat is, valamint sajtószemle- és sajtóválogatás-szolgáltatási szerződések,

 a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása,

 külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva,

 új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi szolgálatok – többek között az új nyelvi részlegek – és a jogalkotási szövegek minőségét ellenőrző osztályok részére, illetve a régi művek frissítése.

3 2 3. jogcímcsoport — A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Megjegyzések

Az Elnökség 2012. december 12-i határozata a Demokráciatámogatási Igazgatóság létrehozásáról az Uniós Külső Politikák Főigazgatóságán belül.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 az Európai Parlament és a csatlakozásra váró országok – különösen a nyugat-balkáni országok és Törökország – nemzeti parlamentjei közötti információcserére és együttműködésre irányuló programok finanszírozására fordított kiadások,

 az Európai Parlament és (az előző francia bekezdésben nem említett) harmadik országok demokratikusan megválasztott parlamentjei, valamint az ezeknek megfelelő regionális parlamenti szervezetek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt kiadások. Az érintett fellépések elsősorban az új vagy kialakulóban lévő demokráciák parlamenti kapacitásfejlesztésére irányulnak, különösen az Unió (déli és keleti) szomszédságában,

 a közvetítői tevékenység, valamint európai uniós és az Unió szomszédságában lévő országok fiatal politikai vezetőinek támogatására irányuló fellépések finanszírozására fordított kiadások,

 a Szaharov-díj megrendezésével kapcsolatosan felmerülő költségek (különös tekintettel a díj összegére, a díjazottak utazási és szállásköltségére, a Szaharov-hálózat működési költségeire és a hálózat tagjainak kiküldetési költségeire), valamint az emberi jogok előmozdítására irányuló fellépések költségei.

A fellépések magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban, és az előirányzatok részben vagy teljes egészében fedezik a résztvevők költségeit, különös tekintettel az úti- és szállásköltségekre, valamint a napidíjra.

3 2 4. jogcímcsoport — Előállítás és terjesztés

3 2 4 0. jogcím — Hivatalos Lap

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő szövegekkel kapcsolatban a Kiadóhivatalnál felmerülő kiadási, terjesztési és egyéb járulékos költségeknek az intézményre eső részét..

3 2 4 1. jogcím — Digitális és hagyományos kiadványok

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 a digitális közzététel (intranetoldalak) és a hagyományos közzététel (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) valamennyi költsége, beleértve a terjesztést is,

 a szerkesztői rendszerek frissítése, valamint fejlesztési és javítási célú karbantartása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 6 000 EUR.

3 2 4 2. jogcím — Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban, a csatlakozó országokban, valamint az európai parlamenti összekötő irodával rendelkező országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését is, továbbá a nyilvánosság számára mobil eszközökön való hozzáférhetőségének javítására és megkönnyítésére irányuló eszközök vagy megoldások kifejlesztését.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 2 4 3. jogcím — Parlamentárium – az Európai Parlament Látogatóközpontja

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlamentárium (az Európai Parlament brüsszeli látogatóközpontja), valamint a Brüsszelen kívüli használat céljából átalakított vagy reprodukált kiállítások, tárlatok és anyagok finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 9 300 EUR.

3 2 4 4. jogcím — Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Megjegyzések

Az Elnökség legutóbb 2013. február 26-án módosított, 2002.december 16-i határozata.

Ez az előirányzat a csoportos látogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki képzések (az Európai Unió látogatói programja (EUVP)) finanszírozásának, valamint az Euroscola, az Euromed-Scola és az Euronest-Scola program működési költségeinek fedezésére szolgál. Az Euromed-Scola és az Euronest-Scola programok eseményeire évenként, váltakozva az Európai Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben kerül sor, a választási évek kivételével.

Az előirányzatot minden évben növelni kell egy olyan deflátor alkalmazásával, amely figyelembe veszi a GNI és az árak változásait.

Az Európai Parlament minden képviselője jogosult arra, hogy naptári évenként legfeljebb öt csoportot – összesen 110 látogatót – meghívhasson.

Megfelelő összeget tartalmaz a fogyatékossággal élő látogatók számára is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

3 2 4 5. jogcím — Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 a tagállamokból, a csatlakozó országokból, valamint az európai parlamenti összekötő irodával rendelkező országokból érkező véleményformálóknak szóló országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok szervezésével kapcsolatos költségek vagy támogatások, illetve a parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségei, valamint az európai érdekeket érintő kulturális kezdeményezéseknek, például az Európai Parlament európai filmművészeti LUX díjának finanszírozása,

 a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben az Elnökség által elfogadott éves program szerint sorra kerülő különleges rendezvényekkel kapcsolatos költségek,

 a többnyelvűséget támogató intézkedések és eszközök, például szemináriumok és konferenciák, a tolmács- vagy fordítóképzőkkel tartott találkozók, a többnyelvűségről és a tolmács- vagy fordítói szakma népszerűsítéséről szóló tájékoztató kampányok, ideértve az egyetemek, iskolák és a tolmács- vagy fordítóképzéssel foglalkozó bármely más szervezet számára nyújtott támogatási programot, a virtuális kommunikációt támogató megoldások, valamint az intézményközi és nemzetközi együttműködés keretei között más szolgálatokkal közösen szervezett hasonló fellépésekben és intézkedésekben való részvétel.

Az előirányzat továbbá az ilyen jellegű tevékenységek megszervezéséhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, beleértve szolgáltatások igénybevételét és az ellátási költségeket, valamint a tevékenységekhez kapcsolódóan újságírók meghívásával összefüggő költségeket.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

3 2 4 6. jogcím — Parlamenti televíziós csatorna (web-TV)

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamentnek az internetes klipek és a sugárzásra kész audiovizuális anyagok készítésével és elhelyezésével (EuroparlTV) kapcsolatos költségeinek fedezésére szolgál, az Európai Parlament kommunikációs stratégiájával összhangban.

3 2 4 7. jogcím — Az Európai Történelem Háza

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Történelem Háza által végzett tevékenységek finanszírozására szolgál, mint például az egyedi berendezés, a gyűjtemények beszerzése, kiállítások megszervezése és a használat költségei, beleértve az Európai Történelem Háza tevékenységeivel kapcsolatos könyvek, magazinok és egyéb kiadványok beszerzési költségeit.

Ez az előirányzat az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel az Európai Történelem Háza részére tanulmányok és egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségének fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 000 EUR.

3 2 4 8. jogcím — Audiovizuális tájékoztatási kiadások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Megjegyzések

A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.).

A Parlamentnek a 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.).

A Parlamentnek a 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

 a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének költségei,

 megfelelő archívumok létrehozása, amelyek a média és a polgárok számára állandó hozzáférést biztosítanak ezen információkhoz.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.

3 2 4 9. jogcím — Információcsere a nemzeti parlamentekkel

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

250 000

250 000

65 334,15

Megjegyzések

Az Európai Parlamenti Közgyűlések Elnökeinek Konferenciája (1977. június) és az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciái (2000. szeptember, 2001. március).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

 az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. Az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és dokumentumok cseréjére, valamint az ezen információk elemzése és kezelése során nyújtott segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központtal (ECPRD) folytatott együttműködést is,

 a fent említett parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési programjainak és képzési rendszereinek finanszírozása, valamint a parlamenti kapacitásfejlesztés általában.

A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban; az előirányzat a résztvevők költségeinek – különösen az úti- és szállásköltségek, valamint a napidíj – teljes vagy részleges fedezésére szolgál,

 együttműködési intézkedések – beleértve a jogalkotási munkával kapcsolatosakat is –, valamint a dokumentációval, elemzéssel és tájékoztatással, továbbá a www.ipex.eu weboldal biztonságossá tételével kapcsolatos intézkedések, beleértve az ECPRD tevékenységét is.

Az előirányzat célja az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között a KKBP/KBVP parlamenti ellenőrzése terén folytatott együttműködés finanszírozása, az Európai Unióról szóló szerződésben és az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglaltak szerint, különös tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv 9. és 10. cikkére.

3 2 5. jogcímcsoport — A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

900 000

700 000

980 570,90

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament tájékoztatási irodáival kapcsolatos általános költségek és különböző kisebb kiadások fedezésére szolgál (különösen irodaszerek, telekommunikáció, kézbesítési díjak, fenntartás, szállítás, raktározás, általános reklámanyagok, adatbázisok).

4. cím — AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK

4 0. alcím — Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások

4 0 0. jogcímcsoport — Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Megjegyzések

Az Elnökség 2003. június 30-i határozatával elfogadott, legutóbb 2014. április 14-én módosított szabályok.

Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:

 titkársági, adminisztrációs és működési költségek,

 az Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

4 0 2. jogcímcsoport — Európai politikai pártok finanszírozása

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Megjegyzések

Az Európai Unióról szóló szerződés és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 224. cikke.

Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).

Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL C 112., 2011.4.9., 1. o.).

Ez az előirányzat az európai szintű politikai pártok finanszírozását szolgálja.

4 0 3. jogcímcsoport — Európai politikai alapítványok finanszírozása

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Megjegyzések

Az Európai Unióról szóló szerződés és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 224. cikke.

Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).

Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL C 112., 2011.4.9., 1. o.).

Ez az előirányzat az európai szintű politikai alapítványok finanszírozását szolgálja.

4 2. alcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

4 2 2. jogcímcsoport — Parlamenti asszisztensek alkalmazása

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 21. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 33–44. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 5a. cikke, valamint 125–139. cikke.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek VII. címére vonatkozó, az Elnökség által elfogadott végrehajtási intézkedések.

Ez az előirányzat a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál, a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 775 000 EUR.

4 4. alcím — A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei

4 4 0. jogcímcsoport — A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

210 000

200 000

200 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a volt európai parlamenti képviselők egyesülete üléseinek költségét, továbbá adott esetben minden más járulékos költséget is.

4 4 2. jogcímcsoport — Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

210 000

200 000

200 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenti Társulás ülései költségének, továbbá adott esetben minden más járulékos költség fedezésére is szolgál.

10. cím — EGYÉB KIADÁSOK

10 0. alcím — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

10 1. alcím — Rendkívüli tartalékalap

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

10 000 000

11 700 000

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év folyamán hozott költségvetési döntésekből eredő kiadások fedezésére szolgál (meg nem becsülhető kiadások).

10 3. alcím — Bővítési tartalékalap

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Számadatok

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény bővítéssel kapcsolatos előkészületei költségének fedezésére szolgál.

10 4. alcím — Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztatási és kommunikációs politikával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 5. alcím — Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által végrehajtott ingatlanberuházások és épületátalakítások fedezésére szolgál. Az Európai Parlament Elnökségének következetes és előrelátó hosszú távú stratégiát kell elfogadnia az ingatlanokra és épületekre vonatkozóan, amely figyelembe veszi a növekvő fenntartási költségek, felújítási igények és biztonsági költségek sajátos problémáját, és biztosítja az Európai Parlament költségvetésének fenntarthatóságát.

10 6. alcím — Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény fejlesztés alatt álló prioritási projektjeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 8. alcím — EMAS-tartalék

Számadatok

2016. évi költségvetés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

Az Elnökség által, az EMAS-cselekvési terv végrehajtására vonatkozóan hozandó döntéseknek megfelelően, különösen az Európai Parlament szén-dioxid-terhelésének vizsgálatát követően, ez az előirányzat a releváns működési tételek finanszírozására szolgál.

1. S — SZEMÉLYZET

1.1. S 1 — I. szakasz – Európai Parlament

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2015

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Egyéb

Képviselőcsoportok

Kategória nélküli

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

AD összesen

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

AST összesen

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

AST/SC összesen

70

0

0

0

Összesen

5591(1)

20(2)

132

1 016

Mindösszesen

6739(3)

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2016

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Egyéb

Képviselőcsoportok

Kategória nélküli

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

AD összesen

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

AST összesen

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

SC összesen

70

0

0

0

Összesen

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Mindösszesen

6 785(6)(7)

Melléklet

CÍMZETT BEVÉTELEK

Költségvetési sor

Megnevezés

Megvalósult bevételek

Tervezett bevételek

2014

2016

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek

-

 

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

6.888

5.000

5002

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek

6.428

19.000

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek

5.848

1.000

5110

Ingatlanok bérbe- és albérletbe adásából származó bevételek

2.728.922

2.540.000

5111

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése

10.681

10.000

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési juttatásokat

5.232.192

1.745.000

551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek

1.105.305

 

570

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek

4.705.965

154.000

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket

-

 

 

573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb bevételek és visszatérítések

2.084.376

25.000

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek

185.508

 

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszafizetések

10.875.372

2.188.000

 

ÖSSZESEN

26.947.485

6.687.000

(1)

Ebből három ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.

(2)

A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.

(3)

A Parlament, valamint a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, 2014. február 5-én aláírt, intézményközi együttműködésről szóló megállapodás legfeljebb 80 új álláshely (60 AD és 20 AST) e bizottságoktól a Parlamenthez történő átcsoportosítását irányozza elő. E művelet tényleges végrehajtása 2014 őszétől fokozatosan történik majd, és e 2014-ben már létrejövő álláshelyeket integrálni kell a Parlament létszámtervébe, egyúttal megszűntetve az álláshelyeket a két bizottság létszámtervében.

(4)

Ebből három ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.

(5)

A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.

(6)

A Parlament, valamint a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, 2014. február 5-én aláírt, intézményközi együttműködésről szóló megállapodás legfeljebb 80 új álláshely (60 AD és 20 AST) e bizottságoktól a Parlamenthez történő átcsoportosítását irányozza elő. E művelet tényleges végrehajtása 2014 őszétől fokozatosan történik majd, és e 2014-ben már létrejövő álláshelyeket integrálni kell a Parlament létszámtervébe, egyúttal megszűntetve az álláshelyeket a két bizottság létszámtervében.

(7)

A létszámterv besorolási osztályokra és fokozatokra lebontott 1%-os tervezett csökkentése (57 álláshely) a 2016-os költségvetési tervezet parlamenti olvasata során fog a végösszegben megjelenni.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

27.4.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

9

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat