Procedūra : 2015/2012(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0144/2015

Pateikti tekstai :

A8-0144/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.63
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0172

PRANEŠIMAS     
PDF 370kWORD 621k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

(2015/2012(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Gérard Deprez

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. SĄMATOS PROJEKTAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

(2015/2012(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 36 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 27 punktą,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos(4),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 23 d.(5) ir 2014 m. spalio 22 d. rezoliucijas(6) dėl atitinkamai 2014 ir 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto,

–       atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus Biurui pateiktą pranešimą dėl Parlamento 2016 finansinių metų preliminaraus biudžeto sąmatos projekto rengimo,

–      atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 27 d. Biuro parengtą preliminarų biudžeto sąmatos projektą,

–      atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnio 2 dalį parengtą biudžeto sąmatos projektą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 96 ir 97 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0144/2015),

A.     kadangi šią biudžeto procedūrą, kuri yra trečioji 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos procedūra, naujos kadencijos parlamentas pirmą kartą vykdys visą;

B.     kadangi Biuras 2015 m. vasario 9 d. posėdyje patvirtino 2016 m. biudžeto gaires, kaip siūlė generalinis sekretorius; kadangi šiose gairėse daugiausia dėmesio skiriama Parlamento komitetų gebėjimų tikrinti vykdomosios valdžios institucijas stiprinimui, ypač atsižvelgiant į deleguotuosius aktus, investicijas į Parlamento pastatų ir kibernetinį saugumą ir nariams, ypač Parlamento narių padėjėjams, teikiamą paramą;

C.     kadangi generalinis sekretorius Parlamento 2016 m. preliminariame biudžeto sąmatos projekte pasiūlė skirti 1 850 470 600 EUR biudžetą, o tai reiškia 3,09 proc. daugiau, palyginti su 2015 m. biudžetu, ir 19,51 proc. 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos V išlaidų kategorijos lėšų;

D.     kadangi Parlamentas, atsižvelgdamas į dabartinę didelę valstybių narių valstybės skolą ir jų vykdomą biudžeto konsolidavimą, turėtų rodyti atsakingą požiūrį į biudžetą ir taupyti, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų skiriama pakankamai išteklių, leidžiančių Parlamentui pasinaudoti visais savo įgaliojimais ir užtikrinti tinkamą institucijos veikimą;

E.     kadangi, nepaisant mažos veiksmų laisvės ir būtinybės kompensuoti taupymą kitose srityse, turėtų būti apsvarstytos tam tikros investicijos siekiant stiprinti institucinį Parlamento vaidmenį;

F.     kadangi 2016 m. biudžeto daugiametės finansinės programos (DFP) V išlaidų kategorijos viršutinė riba yra 9 483 mln. EUR dabartinėmis kainomis;

G.     kadangi 2015 m. kovo 24, balandžio 14 ir 15 d. įvyko Biuro ir Biudžeto komiteto delegacijų taikinimo posėdžiai;

Bendroji programa ir bendras biudžetas

1.      palankiai vertiną gerą Europos Parlamento biuro ir Biudžeto komiteto bendradarbiavimą, vykdytą per dabartinę biudžeto procedūrą, ir per taikinimo procesą pasiektą susitarimą;

2.      atkreipia dėmesį į generalinio sekretoriaus pasiūlytus prioritetinius tikslus 2016 m.;

3.      primena, kad nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo iš Parlamento biudžeto buvo padengta daug papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl šių pokyčių: Europos Parlamento, kaip tikro vieno iš teisės aktų leidėjų, vaidmens įtvirtinimo ir patobulintos pastatų politikos (2010–2012 m.), Kroatijos įstojimo į ES ir Europos istorijos namų projekto (2013 m.), taip pat Europos Parlamento tyrimų tarnybos įsteigimo (2014–2015 m.); palankiai vertina tai, kad Parlamentas sugebėjo kompensuoti didžiąją šių išlaidų dalį panaudodamas įgyvendinus struktūrines ir organizacines reformas sutaupytas lėšas, todėl biudžeto padidėjimas buvo nedidelis ir apytikriai prilygo infliacijos lygiui;

4.      pažymi, kad per praėjusią kadenciją Parlamentas susitarė dėl kelių politinių prioritetų – dėl jų biudžeto išlaidos šiek tiek padidėjo arba biudžeto lėšų sutaupyta; mano, kad naujai išrinktas Parlamentas turėtų išsamiai patikrinti, kaip įgyvendinami šie daugiamečiai projektai, ir šiuo patikrinimu remdamasis nuspręsti, kokie bus jo paties politiniai prioritetai, kurie, prireikus, apimtų ir neigiamus prioritetus; atsižvelgdamas į tai, prašo generalinio sekretoriaus tinkamu laiku prieš Parlamento svarstymą 2015 m. rudenį pateikti šių daugiamečių projektų vertinimo ataskaitą;

5.      mano, kad 2016 m. pirmenybė turėtų būti teikiama Parlamento darbo stiprinimui, visų pirma išplečiant jo teisėkūros darbą ir didinant jo gebėjimus tikrinti vykdomosios valdžios institucijas, ir Parlamento pastatų ir kibernetinio saugumo didinimui;

6.      laikosi nuomonės, kad Parlamentas turėtų rodyti pavyzdį ir dėti ypač dideles pastangas, susijusias su jo biudžeto dydžiu ir išlaidų lygio padidėjimu palyginti su 2015 m.; pabrėžia, kad 2016 m. biudžetas turėtų būti realistiškas ir atitikti biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo principus;

7.      mano, kad išsamiai nagrinėjant sąveikos ir lėšų taupymo galimybes reikėtų ir toliau vykdyti struktūrines ir organizacines reformas, kuriomis siekiama didesnio efektyvumo, aplinkosauginio tvarumo ir veiksmingumo; primena, kad itin daug lėšų galėtų būti sutaupyta, jeigu institucija turėtų tik vieną, o ne tris darbo vietas (Briuselis, Strasbūras ir Liuksemburgas); pabrėžia, kad šis procesas turėtų būti vykdomas nesukeliant grėsmės Parlamento teisėkūros kompetencijai, biudžeto įgaliojimams ir tikrinimo įgaliojimams arba EP narių, padėjėjų ir darbuotojų darbo sąlygų kokybei;

8.      pabrėžia, kad siekiant sudaryti sąlygas EP nariams vykdyti savo įgaliojimus ir sustiprinti visų Parlamento įgaliojimų vykdymo pajėgumus, turėtų būti užtikrinta pakankamai išteklių; pabrėžia, kad teisės aktais nustatytos ir privalomos išlaidos, reikalingos 2016 m., turi būti padengtos;

9.      palankiai vertina tai, kad per praėjusią kadenciją Parlamento biudžeto dalis, atsižvelgiant į visą DFP V išlaidų kategoriją, išskyrus 2011 ir 2014 m., sudarė mažiau nei 20 proc.; mano, kad 2016 m. Parlamento biudžeto dalis ir toliau neturėtų viršyti 20 proc.;

10.    laikosi nuomonės, kad bendrą 2016 m. Parlamento biudžeto išlaidų padidėjimą, palyginti su 2015 m., turėtų lemti šie du veiksniai:

i) esamų išlaidų didėjimo norma, kuri neturi viršyti 1,6 proc.;

ii) nepaprastųjų išlaidų, kurių reikės 2016 m. siekiant sustiprinti Europos Parlamento pastatų ir kibernetinį saugumą Briuselyje, lygis; šios išlaidos neturi viršyti 15 mln. EUR sumos;

pabrėžia, kad šiuo tikslu būtina taupyti lėšas kitose srityse;

11.    džiaugiasi, kad per 2015 m. balandžio 14 ir 15 d. vykusius taikinimo posėdžius Biudžeto komiteto ir Biuro delegacijos susitarė taupyti lėšas, palyginti su preliminaraus biudžeto sąmatos projekto lygiu, kurį iš pradžių pasiūlė Biuras;

12.    nustato savo 2016 m. einamųjų / veikimo išlaidų lygį – 1 823 648 600 EUR, o tai yra 1,6 proc. daugiau nei 2015 m. biudžete, ir dar į savo sąmatos projektą įtraukia nepaprastąsias ypatingąsias išlaidas, kurios sudaro 15 mln. EUR, kurių prašoma 2016 m. siekiant sustiprinti Parlamento pastatų Briuselyje ir Parlamento kibernetinį saugumą;

13.    pasinaudoja šio pirmojo 8-osios kadencijos visapusiško taikinimo proceso Parlamento biudžeto klausimu galimybe ir prašo generalinio sekretoriaus ir Biuro pateikti vidutinės trukmės ir ilgalaikį biudžeto planą, taip pat dokumentus, susijusius su 2017 m. biudžeto sudarymo procedūra; prašo generalinio sekretoriaus aiškiai nurodyti išlaidas, susijusias su investicijomis (pastatais, turto įsigijimu ir t. t.), ir išlaidas, susijusias su Parlamento veikimu ir teisės aktais nustatytais jo įsipareigojimais;

14.    primena, kad Parlamentas, vykdydamas biudžeto procedūrą, turi galimybę patikslinti biudžeto prioritetus ir priims galutinį sprendimą 2015 m. rudenį;

Konkretūs klausimai

Pirmenybė – Parlamento darbui

15.    pabrėžia, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kuria įtvirtintas Parlamento kaip tikro vieno iš teisės aktų leidėjų vaidmuo, ir atsižvelgiant į tai, kad viena svarbiausių Parlamento užduočių yra kontroliuoti vykdomąją valdžią, būtina ypatingą dėmesį skirti EP narių teisėkūros ir tikrinimo darbui;

16.    laikosi nuomonės, kad, siekiant sutvirtinti Parlamento vaidmenį, atitinkamai turėtų būti sustiprinti specializuotų Parlamento komitetų sekretoriatų administraciniai gebėjimai perkeliant išteklius, jei tai dar nėra padaryta;

17.    mano, jog siekiant EP nariams suteikti tinkamą paramą, kad šie galėtų vykdyti savo parlamentinę veiklą, turi būti užtikrinta nauja akredituotų Parlamento narių padėjėjų ir vietinių padėjėjų pusiausvyra; prašo generalinio sekretoriaus šiuo tikslu kuo greičiau Biurui pateikti pasiūlymą dėl sprendimo; mano, kad, jeigu bus persvarstomos galiojančios taisyklės, reikėtų laikytis pereinamojo laikotarpio, ir tikisi, kad galutinis sprendimas įsigalios vėliausiai nuo 2016 m. liepos mėn.;

18.    primena, kad pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnį Pirmininkų sueiga iki 2015 m. liepos mėn. įvertina papildomų klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, teikimo tvarką; pabrėžia, kad dėl didelio dėmesio, skiriamo parlamentinio darbo statistikai, neturėtų būti daromas neigiamas poveikis faktiniam Parlamento narių teisėkūros darbui; todėl ragina persvarstyti minėtą tvarką ir ragina kompetentingą instituciją:

– apriboti kiekvieno Parlamento nario elektronine forma teikiamų parlamentinių klausimų skaičių iki daugiausiai penkių klausimų per mėnesį (neatsižvelgiant į bendraautorius);

– panaikinti klausimų skelbimą Parlamento interneto svetainėje ir galimybę pateikti bet kokių papildomų klausimų popierinio dokumento, kurį pateiktų ir pasirašytų asmeniškai Parlamento narys, forma;

19.    pabrėžia, kad atlikus tokią Parlamento darbo tvarkos taisyklių, pagal kurias reglamentuojami klausimai, į kuriuos atsakoma raštu (130 straipsnis), peržiūrą gali būti sutaupyta lėšų ir bus apribota ES institucijų administracinė našta, nekeliant pavojaus Europos Parlamento teisėkūros įgaliojimams; tikisi, kad persvarstytos taisyklės galės būti taikomos nuo 2016 m. sausio mėn.;

20.    mano, kad Parlamente turi būti įrengta šiuolaikinė ir itin efektyvi EP nariams ir darbuotojams skirta darbo erdvė;

Saugumas

21.    pabrėžia, kad, atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, svarbiausias prioritetas turėtų būti Parlamento patalpų saugumas; pabrėžia, kad Parlamentas turės taikyti naujas priemones, kurių reikia, kad sustiprintų apsaugą pastatų viduje ir jų aplinkinėje teritorijoje, tuo pačiu išlikdamas atvirais ES piliečių namais, taip pat kad sustiprintų kibernetinį saugumą;

22.    šiuo klausimu prašo generalinio sekretoriaus Biudžeto komitetui pateikti bendrą saugumo priemonių, kurių iki šiol yra imtasi Parlamente, ir tokių priemonių pasekmių biudžetui įvertinimą, pradedant nuo tos dienos, kai priimtas sprendimas internalizuoti Parlamento apsaugos paslaugas (2012 m. birželio mėn. Biuro sprendimas), ir išdėstyti numatytas priemones, kaip bus stiprinama Parlamento apsauga pastatų viduje ir jų aplinkinėje teritorijoje, taip pat jų poveikį 2016 m. biudžetui; ragina pateikti informaciją apie tarpinstitucinių administracinio bendradarbiavimo susitarimų saugumo srityje finansines pasekmes;

Kibernetinis saugumas

23.    laikosi nuomonės, kad dėl vis dažnesnio naudojimosi elektroninėmis priemonėmis ir įranga ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas IT saugumui, siekiant užtikrinti kuo didesnį jo informacinių ir ryšių sistemų saugumo lygį; mano, kad bet kokios šioje srityje vykdomos priemonės turėtų būti grindžiamos aiškiu Parlamento poreikių įvertinimu ir dėl jų turėtų būti nutarta biudžeto sudarymo procedūros metu;

Pastatų politika

24.    primena, kad 2010 m. Biuro priimta vidutinės trukmės laikotarpio pastatų strategija šiuo metu persvarstoma; ragina generalinį sekretorių kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau kaip 2015 m. rugpjūčio mėn., prieš Parlamento biudžeto svarstymą 2015 m. rudenį, pateikti Biudžeto komitetui naują vidutinės trukmės laikotarpio pastatų strategiją;

25.    pakartoja, kad ilgalaikės investicijos, kaip antai Parlamento pastatų projektai, turi būti vykdomos apdairiai ir skaidriai; primygtinai ragina užtikrinti griežtą išlaidų valdymą, projektų planavimą ir priežiūrą; pakartoja savo raginimą užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo procesą pastatų politikos srityje, remiantis išankstine informacija ir deramai atsižvelgiant į Finansinio reglamento 203 straipsnį;

26.    ragina atsakingus Pirmininko pavaduotojus pateikti atsakingam komitetui naują vidutinės trukmės laikotarpio pastatų strategiją ir KAD pastato pažangos ataskaitą, įskaitant finansavimo galimybes; remdamasis šiais dokumentais, kai svarstys biudžetą, priims sprendimą dėl KAD pastato finansavimo įtraukimo į Parlamento 2016 m. biudžetą, atsižvelgdamas į galimas santaupas iš palūkanų normų;

27.    primena, kad pastačius KAD pastatą bendri metiniai mokėjimai ateityje bus daug mažesni nei panašaus turto nuomos išlaidos;

Komunikacija

28.    ragina generalinį sekretorių pranešti Biudžeto komitetui 2014 m. Parlamento rinkimų kampanijos įvertinimo ir Parlamento komunikacijos priemonių, skirtų plačiajai visuomenei, veiksmingumo rezultatus;

29.    griežtai laikosi nuomonės, kad EP narys visų pirma yra įgaliotas vykdyti teisėkūros darbą; todėl mano, kad šiuo tikslu ir atsižvelgiant į padidėjusį žiniasklaidos susidomėjimą, didėjančią socialinės žiniasklaidos svarbą ir Parlamento narių papildomus poreikius eilinių plenarinių sesijų metu pirmenybė turėtų būti teikiama komunikacijai su visuomene ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, modernizuojant techninę įrangą ir žiniasklaidos paslaugas;

30.    prašo Biuro atlikti nepriklausomą pirmojo Europos jaunimo renginio vertinimą prieš organizuojant antrąjį tokį renginį;

Europos istorijos namai

31.    pažymi, kad Europos istorijos namų atidarymas numatytas 2016 m.; prašo generalinio sekretoriaus tinkamu laiku prieš Parlamento svarstymą 2015 m. rudenį pateikti Biudžeto komitetui atnaujintą kitų penkerių metų biudžeto programavimą, susijusį su veiklos ir veikimo išlaidomis, numatytomis Europos istorijos namams nuo jų atidarymo, įskaitant Komisijos indėlį; primena, kad 2014 m. biudžete buvo sukurta nauja biudžeto eilutė 16 03 04 „Europos istorijos namai“ (Sąjungos biudžeto III skirsnis), pagal kurią Komisija prisideda prie Europos istorijos namų veiklos išlaidų;

Su darbuotojais susijusios priemonės

32.    pabrėžia, kad darbuotojų mažinimo 5 proc. tikslas, dėl kurio buvo nutarta Susitarime dėl 2014–2020 m. DFP, 2016 m. ir toliau turi būti įgyvendinamas; palankiai vertina patvirtinimą, kad frakcijų darbuotojams nebus taikomos darbuotojų mažinimo priemonės, o tai visiškai atitinka minėtų Parlamento rezoliucijų dėl 2014 ir 2015 m. biudžetų nuostatas;

33.    pažymi, kad 2016 m. siūloma iš Parlamento sekretoriato etatų plano išbraukti 57 pareigybes, o tai padėtų sutaupyti apie 1,8 mln. EUR, atsižvelgiant į tai, kad kai kurios iš šių pareigybių šiuo metu neužimtos ir kad likusias pareigybes užimantys asmenys metų bėgyje išeis į pensiją arba bus perkelti; pažymi, kad dėl dviejų Komisijos valdomų tarpinstitucinių IT projektų iš Parlamento etatų plano siūloma išbraukti dar dvi pareigybes ir perkelti jas į Komisiją ir kad dėl šios priežasties 2016 m. Komisijos etatų plane bus sukurtos dvi papildomos pareigybės;

34.    teigiamai vertina generalinio sekretoriaus pasiūlymą sukurti 25 papildomas pareigybes siekiant sustiprinti Apsaugos ir saugumo GD ir tokiu būdu pagerinti apsaugos sistemų Parlamento pastatų viduje ir jų aplinkinėje teritorijoje veiksmingumą, pastatų priešgaisrinę saugą ir užtikrinti tinkamą EP narių, darbuotojų ir Parlamento patalpose besilankančių aukšto lygio svečių apsaugą; prašo nurodyti tikslias šių pareigybių išlaidas; tačiau laikosi nuomonės, kad saugumo sistemą Parlamento aplinkinėje teritorijoje turėtų užtikrinti Belgijos valdžios institucijos;

35.    palankiai vertina pasiūlymą sustiprinti Parlamento komitetų sekretoriatus siekiant EP nariams suteikti paramą, reikalingą vykdant tikrinimo užduotis, ypač Parlamento komitetuose, kuriuose svarstomų įgyvendinimo bei deleguotųjų aktų skaičius yra ar bus didžiausias;

36.    pažymi, kad šiuo tikslu generalinis sekretorius siūlo sukurti 20 papildomų pareigybių siekdamas sustiprinti susijusių Parlamento komitetų (ECON, ENVI, ITRE, TRAN ir LIBE) sekretoriatus;

37.    ragina generalinį sekretorių pateikti Biudžeto komitetui išsamią Parlamento pareigybių raidos apžvalgą ir informaciją, kaip iki šiol buvo siekiama darbuotojų mažinimo 5 proc. tikslo, kokiu būdu jis bus laiku pasiektas ir koks pareigybių skaičius etatų plane naudojamas kaip orientacinė vertė, kad šis tikslas būtų įgyvendintas;

Baigiamosios pastabos

38.    patvirtina 2016 finansinių metų sąmatos projektą;

39.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir sąmatą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

OL L 287, 2013 10 29, p. 15.

(5)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0437.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0036.


PRIEDAS. SĄMATOS PROJEKTAS

 

2016 FINANSINIŲ METŲ SĄMATOS PROJEKTAS

 

PARENGTAS PER 2015 M. BALANDŽIO 27 D. BIUDŽETO KOMITETO POSĖDĮ

 

 

 

 

2016 M. SĄMATOS PROJEKTAS

Europos Sąjungos įnašas, skirtas

Europos Parlamento 2016 finansinių metų išlaidoms padengti

Išlaidų kategorija

Suma

 

 

Išlaidos

1 838 648 600

Nuosavi ištekliai

152 437 131

Numatytas įnašas

1 686 211 469

ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

 

 

 

 

 

4

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

 

 

 

4 0

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI

 

 

 

4 0 0

Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

4 0 3

Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

p. m.

p. m.

25 197,48

4 0 4

Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

10 710 325

9 412 163

9 772  278,65

 

 

83 731 670

79 086 223

81 269 362,24

4 0 skyrius — Iš viso

4 1

ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

 

 

 

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

4 1 1

Darbuotojų teisių į pensiją perleidimas ar išpirkimas

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

10 000

10 000

24 042,14

 

 

68 294 461

69 347 843

64 991 223;95

4 1 skyrius — Iš viso

4 2

KITOS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

 

 

 

4 2 1

Europos Parlamento narių įmokos į pensijų sistemą

p. m.

p. m.

-

 

4 2 skyrius — Iš viso

p. m.

p. m.

-

 

4 antraštinė dalis — Iš viso

152 026 131

148 434 066

146 260 586,19

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

 

 

 

5 0

PAJAMOS, GAUTOS PARDAVUS KILNOJAMĄJĮ TURTĄ (PREKIŲ TIEKIMAS) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

 

 

 

5 0 0

Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

 

 

 

5 0 0 0

Pajamos, gautos pardavus transporto priemones — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

-

5 0 0 1

Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

6 888,00

5 0 0 2

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas prekes — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

6 427,81

5 0 1

Pajamos už parduotą nekilnojamąjį turtą

p. m.

p. m.

-

5 0 2

Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

5 848,47

 

5 0 skyrius — Iš viso

p. m.

p. m.

19 164,28

5 1

PAJAMOS IŠ NUOMOS

 

 

 

5 1 1

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos bei su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

 

 

 

5 1 1 0

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

2 728 921,78

5 1 1 1

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

10 681,12

 

5 1 skyrius — Iš viso

p. m.

p. m.

2 739 602,90

5 2

ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR UŽ SUTEIKTAS PASKOLAS, BANKO IR KITOS PALŪKANOS

 

 

 

5 2 0

Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

410 000

410 000

442 335,67

 

5 2 skyrius — Iš viso

410 000

410 000

442 335,67

5 5

ĮPLAUKOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS IR ATLIKTUS DARBUS

 

 

 

5 5 0

Įplaukos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitoms institucijoms arba įstaigoms išmokėtų komandiruočių išmokų kompensacijas — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

5 232 191,62

5 5 1

Įplaukos, gautos už iš trečiųjų asmenų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

1 105 304,58

 

5 5 skyrius — Iš viso

p. m.

p. m.

6 337 496,20

5 7

KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA

 

 

 

5 7 0

Įplaukos, gautos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

4 705 964,82

5 7 1

Konkrečiam tikslui numatytos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienai institucijai konkrečiam tikslui numatytas įplaukas — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

-

5 7 2

Kitos institucijos patirtų socialinių išlaidų apmokėjimas

p. m.

p. m.

-

5 7 3

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

2 084 376,41

 

5 7 skyrius — Iš viso

p. m.

p. m.

6 790 341,23

5 8

ĮVAIRŪS MOKĖJIMAI

 

 

 

5 8 1

Įplaukos iš gautų draudimo įmokų — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

185 508,04

 

5 8 skyrius — Iš viso

p. m.

p. m.

185 508,04

 

5 antraštinė dalis — Iš viso

410 000

410 000

16 514 448,32

6

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS SUSITARIMAIS IR PROGRAMOMIS

 

 

 

6 6

KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

 

 

 

6 6 0

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

 

 

 

6 6 0 0

Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos — Asignuotosios įplaukos

p. m.

p. m.

10 906 918,89

6 6 0 1

Kitos neasignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos

p. m.

p. m.

-

 

6 6 skyrius — Iš viso

p. m.

p. m.

10 906 918,89

 

6 antraštinė dalis — Iš viso

p. m.

p. m.

10 906 918,89

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

 

 

 

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

 

 

 

9 0 0

Įvairios įplaukos

1 000

1 000

754 898,78

 

9 0 skyrius — Iš viso

1 000

1 000

754 898,78

 

9 antraštinė dalis — Iš viso

1 000

1 000

754 898,78

 

BENDRA SUMA

152 437 131

148 845 066

174 436 852,18

IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Bendra (2016 ir 2015 m.) asignavimų ir (2014 m.) vykdymo santrauka

Antraštinė dalis Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

 

 

 

 

 

1

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

INSTITUCIJOS NARIAI

214 240 500

220 252 000

223 348 317,16

1 2

PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

624 331 000

608 733 635

592 225 771,19

1 4

KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

122 001 000

121 114 400

89 659 625,67

1 6

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

17 522 500

18 314 480

15 769 390,60

 

1 antraštinė dalis — Iš viso

978 095 000

968 414 515

921 003 104,62

 

 

 

 

 

2

PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR

 

 

 

 

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

212 568 000

210 241 500

261 255 176,91

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS

167 886 850

149 330 149

127 593 866,92

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

5 912 750

6 049 000

4 824 591,00

 

2 antraštinė dalis — Iš viso

386 367 600

365 620 649

393 673 634,83

 

 

 

 

 

3

INSTITUCIJOS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

35 093 000

36 175 971

28 562 579,97

3 2

EKSPERTINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS

115 433 000

115 686 393

112 532 749,84

 

3 antraštinė dalis — Iš viso

150 526 000

151 862 364

141 095 329,81

 

 

 

 

 

4

INSTITUCIJOS SPECIFINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

KAI KURIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ IŠLAIDOS

111 100 000

104 818 084

100 523 786,23

4 2

PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

4 4

SUSIRINKIMAI IR KITA PARLAMENTO NARIŲ IR BUVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ VEIKLA

420 000

400 000

400 000

 

4 antraštinė dalis — Iš viso

313 660 000

297 331 584

281 972 623,04

 

 

 

 

 

10

KITOS IŠLAIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p. m.

p. m.

0

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

10 000 000

11 700 000

0

10 3

REZERVAS PLĖTRAI

p. m.

p. m.

0

10 4

INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS POLITIKAI SKIRTAS REZERVAS

p. m.

p. m.

0

10 5

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI PASTATAMS

p. m.

p. m.

0

10 6

RESERVAS RENGIAMIEMS PRIORITETINIAMS PROJEKTAMS

p. m.

p. m.

0

10 8

EMAS REZERVAS

p. m.

p. m.

0

 

10 antraštinė dalis — Iš viso

10 000 000

11 700 000

0

 

BENDRA SUMA

1 838 648 600

1 794 929 112

1 737 744 692,30

Įplaukos — Nuosavi ištekliai

4 antraštinė dalis — Įplaukos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų

4 0 skyrius — Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai

4 0 0 straipsnis — Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Pastabos

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač jo 12 straipsnis.

1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8).

4 0 3 straipsnis — Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

25 197,48

Pastabos

Europos Bendrijų pareigūnų nuostatai ir ypač jų iki 2003 m. gruodžio 15 d. galiojusios redakcijos 66a straipsnis.

4 0 4 straipsnis — Pajamos, atlikus specialius atskaitymus ir atskaičius solidarumo mokestį iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Pastabos

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 66a straipsnis.

4 1 skyrius — Įmokos į pensijų sistemą

4 1 0 straipsnis — Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Pastabos

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 83 straipsnio 2 dalis.

4 1 1 straipsnis — Darbuotojų teisių į pensiją perleidimas ar išpirkimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Pastabos

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VIII priedo 4 straipsnis, 11 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 48 straipsnis.

4 1 2 straipsnis — Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

10 000

10 000

24 042,14

4 2 skyrius — Kitos įmokos į pensijų sistemą

4 2 1 straipsnis — Europos Parlamento narių įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

0,00

Pastabos

Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatai, ypač jų III priedas.

5 antraštinė dalis — Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

5 0 skyrius — Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas) ir nekilnojamąjį turtą

5 0 0 straipsnis — Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

5 0 0 0 punktas — Pajamos, gautos pardavus transporto priemones — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

0,00

Pastabos

Į šį punktą įrašomos įplaukos, gautos už parduotas ar pakeistas institucijai priklausančias transporto priemones.

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, šios įplaukos laikytinos asignuotosiomis ir išlaidų eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžia įrašyti papildomus asignavimus.

5 0 0 0 punktas — Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

6 888,00

Pastabos

Į šį punktą įrašomos įplaukos, gautos pardavus ar pakeitus institucijai priklausantį kilnojamąjį turtą, išskyrus transporto priemones.

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, šios įplaukos laikytinos asignuotosiomis ir išlaidų eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžia įrašyti papildomus asignavimus.

5 0 0 2 punktas — Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas prekes — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

6 427,81

Pastabos

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, šios įplaukos laikytinos asignuotosiomis ir išlaidų eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžia įrašyti papildomus asignavimus.

Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis ar gautomis dėl šioje biudžeto eilutėje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

5 0 1 straipsnis — Pajamos už parduotą nekilnojamąjį turtą

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

0,00

Pastabos

Į šį straipsnį įrašomos pajamos, gautos pardavus institucijai priklausantį nekilnojamąjį turtą.

5 0 2 straipsnis — Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

 Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

5 848,47

Pastabos

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, šios įplaukos laikytinos asignuotosiomis ir išlaidų eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžia įrašyti papildomus asignavimus.

Į šį straipsnį taip pat įrašomos pajamos, gautos už elektronine forma parduotus leidinius.

5 1 skyrius — Pajamos iš nuomos

5 1 1 straipsnis — Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, subnuomos ir su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

5 1 1 0 punktas — Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

2 728 921,78

Pastabos

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, šios įplaukos laikytinos asignuotosiomis ir išlaidų eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžia įrašyti papildomus asignavimus.

Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis ar gautomis dėl šioje biudžeto eilutėje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

5 1 1 1 punktas — Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

10 681,12

Pastabos

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, šios įplaukos laikytinos asignuotosiomis ir išlaidų eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžia įrašyti papildomus asignavimus.

5 2 skyrius — Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos

5 2 0 straipsnis — Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

410 000

410 000

442 335,67

Pastabos

Į šį straipsnį įrašomos įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ar kitas palūkanas, gautas už institucijos sąskaitas.

5 5 skyrius — Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus

5 5 0 straipsnis — Įplaukos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitoms institucijoms arba įstaigoms išmokėtų komandiruočių išmokų kompensacijas — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

5 232 191,62

Pastabos

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, šios įplaukos laikytinos asignuotosiomis ir išlaidų eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžia įrašyti papildomus asignavimus.

5 5 1 straipsnis — Įplaukos, gautos už trečiųjų asmenų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

1 105 304,58

Pastabos

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, šios įplaukos laikytinos asignuotosiomis ir išlaidų eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžia įrašyti papildomus asignavimus.

5 7 skyrius — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

5 7 0 straipsnis — Įplaukos, gautos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

4 705 964,82

Pastabos

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, šios įplaukos laikytinos asignuotosiomis ir išlaidų eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžia įrašyti papildomus asignavimus.

5 7 1 straipsnis — Konkrečiam tikslui numatytos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienai institucijai konkrečiam tikslui numatytas įplaukas — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

0,00

Pastabos

Remiantis Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies c punktu, šios įplaukos laikytinos asignuotomis ir išlaidų eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžia įrašyti papildomus asignavimus.

5 7 2 straipsnis — Kitos institucijos patirtų socialinių išlaidų apmokėjimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

0,00

Pastabos

Į šį straipsnį įrašomos įplaukos, skirtos kitos institucijos turėtoms socialinėms išlaidoms apmokėti.

5 7 3 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

2 084 376,41

5 8 skyrius — Įvairūs mokėjimai

5 8 1 straipsnis — Įplaukos iš gautų draudimo įmokų — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

185 508,04

Pastabos

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, šios įplaukos laikytinos asignuotosiomis ir išlaidų eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžia įrašyti papildomus asignavimus.

Į šį straipsnį įrašomi draudimo įmonių kompensuojami į nelaimingą atsitikimą patekusių pareigūnų atlyginimai.

6 antraštinė dalis — Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su sąjungos susitarimais ir programomis

6 6 skyrius — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 0 punktas — Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

10 906 918,89

Pastabos

Remiantis Finansinio reglamento 18 straipsniu, į šį punktą įrašomos 6 antraštinės dalies kitose dalyse nenumatytos įplaukos, kurios panaudojamos kaip papildomi asignavimai, leidžiantys finansuoti išlaidas, kurioms padengti ir skirtos šios įplaukos.

6 6 0 1 punktas — Kitos neasignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

0,00

9 antraštinė dalis — Įvairios įplaukos

9 0 skyrius — Įvairios įplaukos

9 0 0 straipsnis — Įvairios įplaukos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Vykdymas 2014 m.

1 000

1 000

754 898,78

Pastabos

Į šį straipsnį įrašomos įvairios įplaukos.

Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis ar gautomis dėl šiame straipsnyje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

Išlaidos — Išlaidos

1 antraštinė dalis — Institucijoje dirbantys asmenys

1 0 skyrius — Institucijos nariai

1 0 0 straipsnis — Atlyginimai ir išmokos

1 0 0 0 punktas — Atlyginimai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Pastabos

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 9 ir 10 straipsniai.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 1 ir 2 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento statute numatytiems atlyginimams padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

1 0 0 4 punktas — Įprastinės kelionės išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Pastabos

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 10–21 ir 24 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, susijusioms su kelionėmis į darbo vietą ir iš jos bei kitomis komandiruotėmis, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 25 000 EUR.

1 0 0 5 punktas — Kitos kelionės išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Pastabos

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 22 ir 23 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti papildomoms kelionės išlaidoms, taip pat valstybėje narėje, kurioje narys buvo išrinktas, patirtoms kelionės išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 1  000 EUR.

1 0 0 6 punktas — Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Pastabos

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 25–28 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti su parlamentine narių veikla susijusioms išlaidoms, laikantis pirmiau minėtųjų Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių straipsnių nuostatų.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 75  000 EUR.

1 0 0 7 punktas — Išmokos pareigų vykdymui

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

181 500

179 000

171 049,74

Pastabos

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento biuro sprendimas, priimtas 2009 m. birželio 16–17 d. posėdžių metu.

Šis asignavimas skirtas nustatyto dydžio pragyvenimo ir reprezentacinėms išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamento Pirmininko pareigų vykdymu, padengti.

1 0 1 straipsnis — Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

1 0 1 0 punktas — Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Pastabos

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 18 ir 19 straipsniai.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 3–9 ir 29 straipsniai.

Bendrosios taisyklės dėl Europos Sąjungos pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų.

Bendrosios taisyklės dėl Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimo.

Komisijos sprendimas, nustatantis bendrąsias įgyvendinimo nuostatas, susijusias su sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimu.

Šis asignavimas skirtas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų padengti, Parlamento narių medicinos išlaidoms bei Parlamento narių draudimo nuo asmeninių daiktų vagysčių ir paradimų išlaidoms kompensuoti.

Jis taip pat skirtas suteikti draudimą ir paramą Parlamento nariams, jei per tarnybinę kelionę jie turėtų būti repatrijuojami dėl rimtos ligos, nelaimingo atsitikimo arba iškilus nenumatytoms aplinkybėms, trukdančioms sklandžiai tęsti jų kelionę. Tokia parama apima Parlamento nario repatriacijos organizavimą ir su juo susijusių išlaidų padengimą.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 79 000 EUR.

1 0 1 2 punktas — Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

798 000

301 000

239 224,34

Pastabos

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 30 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas tam tikroms išlaidoms, kurios būtinos siekiant padėti didelę negalią turinčiam Parlamento nariui, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

1 0 2 straipsnis — Pereinamojo laikotarpio pašalpos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Pastabos

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 13 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 45–48 ir 77 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas laikinosioms pašalpoms, mokamoms pasibaigus Parlamento nario kadencijai, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

1 0 3 straipsnis — Pensijos

1 0 3 0 punktas — Senatvės pensijos (Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklės (IKIM taisyklės))

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Pastabos

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, visų pirma jų 75 straipsnis, ir IKIM taisyklių III priedas.

Šis asignavimas skirtas senatvės pensijoms, mokamoms pasibaigus Parlamento nario kadencijai, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 150  000 EUR.

1 0 3 1 punktas — Invalidumo pensijos (IKIM taisyklės)

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

291 000

285 000

282 186,10

Pastabos

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis ir IKIM taisyklių II priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti pensijoms, mokamoms Parlamento nariams, per savo kadenciją tapusiems neįgaliais.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

1 0 3 2 punktas — Pensijos netekus maitintojo (IKIM taisyklės)

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Pastabos

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis ir IKIM taisyklių I priedas.

Šis asignavimas skirtas maitintojo netekimo pensijoms, mokamoms Parlamento nario ar buvusio nario mirties atveju likusiam gyvam sutuoktiniui ir (arba) našlaičiui, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 15 000 EUR.

1 0 3 3 punktas — Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

32 000

25 284,36

Pastabos

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 27 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 76 straipsnis ir IKIM taisyklių VII priedas.

Šis asignavimas skirtas institucijos įnašams į papildomą Parlamento narių savanoriško pensijų kaupimo fondą padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 500 EUR.

1 0 5 straipsnis — Kalbų ir informatikos kursai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

650 000

600 000

500 000,00

Pastabos

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 44 straipsnis.

2009 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl kalbų ir kompiuterių kursų Parlamento nariams.

Šis asignavimas skirtas Parlamento narių kalbų ir kompiuterių kursų išlaidoms padengti.

1 0 9 straipsnis — Laikinasis asignavimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

 

Pastabos

Šis asignavimas skirtas institucijos narių atlyginimo koregavimų galimiems padariniams padengti.

Šis asignavimas yra laikino pobūdžio ir gali būti naudojamas tik jį perkėlus į kitas biudžeto eilutes pagal Finansinį reglamentą.

1 2 skyrius — Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

1 2 0 straipsnis — Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 2 0 0 punktas — Darbo užmokestis ir išmokos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Šis asignavimas visų pirma skirtas išlaidoms, susijusioms su etatų sąraše numatytais pareigas einančiais pareigūnais ir laikinaisiais tarnautojais, padengti:

 atlyginimams, išmokoms ir kitoms su atlyginimais susijusioms išmokoms,

 sveikatos, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų bei kitoms socialinio draudimo įmokoms,

 nustatyto dydžio išmokoms už viršvalandžius,

 įvairioms išmokoms ir dotacijoms,

 valstybės tarnautojo ar laikinojo tarnautojo, jo sutuoktinio ir išlaikomų asmenų kelionės iš darbo į kilmės vietą išlaidoms,

 išlaidoms, kurių atsiranda darbo užmokesčiui ir į kitą nei darbo vietos valstybę pervedamo darbo užmokesčio daliai pritaikius korekcinį koeficientą,

 laikinųjų tarnautojų draudimo nuo nedarbo išlaidoms ir institucijos įmokoms laikinųjų tarnautojų naudai, padedant jiems įgyti arba išsaugoti teises į pensiją jų kilmės valstybėje, išlaidoms.

Šis asignavimas taip pat skirtas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sportuojant Europos Parlamento sporto centre Briuselyje ir Strasbūre įmokoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 300 000 EUR.

1 2 0 2 punktas — Apmokami viršvalandžiai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

248 000

296 500

110 000,00

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Šis asignavimas skirtas pareigūnų viršvalandžių apmokėjimui pagal minėtuose nuostatuose įtvirtintas sąlygas padengti.

1 2 0 4 punktas — Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Šis asignavimas skirtas padengti:

 pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų (taip pat jų šeimos narių) kelionės išlaidoms, jiems pradedant eiti pareigas, nutraukus tarnybą ar juos perkeliant, kai pasikeičia jų darbo vieta,

 pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, privalančių pakeisti gyvenamąją vietą jiems pradedant eiti pareigas, juos perkėlus į naują darbo vietą arba jiems galutinai nutraukus tarnybą institucijoje ir persikėlus gyventi į kitą vietą, įsikūrimo ir (arba) persikėlimo išmokoms ir persikraustymo išlaidoms,

 pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, pateikusių įrodymų, kad pradėdami eiti pareigas ar po to, kai jie buvo perkelti į naują darbo vietą, jie privalėjo pakeisti gyvenamąją vietą, dienpinigiams,

 išeitinėms išmokoms bandomajam laikotarpiui priimtam pareigūnui, atleidžiamam iš tarnybos dėl akivaizdaus netinkamumo eiti pareigas,

 išeitinėms išmokoms institucijai nutraukiant laikinosios tarnybos sutartį,

 sutartininko pervestų įmokų į valstybės narės pensijų sistemą ir į Sąjungos sistemą skirtumui sutarties perkvalifikavimo atveju.

1 2 2 straipsnis — Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

1 2 2 0 punktas — Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 100 000

335 600

418 515,27

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 41, 42c ir 50 straipsniai, ir IV priedas, taip pat Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 48a straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti išmokoms, mokamoms:

 pareigūnams, kuriems suteiktas rezervo statusas, kai institucijoje mažinamas etatų skaičius,

 pareigūnams, išleistiems atostogų atsižvelgiant į organizacinius poreikius, susijusius su naujų kompetencijų įgijimu institucijoje,

 AD 16 ar AD 15 lygio pareigūnams ir laikiniesiems vadovaujamas pareigas frakcijose einantiems darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų vadovaujantis tarnybos interesais.

Šiomis lėšomis taip pat padengiamos institucijų mokamos sveikatos draudimo įmokos ir išlaidos, kylančios šioms išmokoms pritaikius korekcinį koeficientą (išskyrus 42c straipsnyje nurodytus išmokų gavėjus, kuriems netaikomas korekcinis koeficientas).

1 2 2 2 punktas — Išmokos nutraukus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

1 000

172 129,16

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 72 straipsniai.

1995 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas, EAPB) Nr. 2689/95, kuriame nustatomos Europos Bendrijų specialiosios priemonės, skirtos Europos Bendrijų laikinųjų darbuotojų tarnybai nutraukti dėl Austrijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo (OL L 280, 1995 11 23, p. 4).

2002 m. rugsėjo 30 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1748/2002, kuriame, vykdant institucijos modernizavimą, nustatomos specialiosios priemonės, skirtos Europos Bendrijų pareigūnų, paskirtų eiti nustatytas pareigas Europos Parlamente, ir laikinųjų darbuotojų, dirbančių Europos Parlamento frakcijose, tarnybai nutraukti (OL L 264, 2002 10 2, p. 9).

Šis asignavimas skirtas padengti:

 išmokoms, mokamoms pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ar Reglamentus (EB, Euratomas, EAPB) Nr. 2689/95 ir (EB, Euratomas) Nr.  748/2002,

 institucijų mokamoms sveikatos draudimo įmokoms už išmokų gavėjus,

 išlaidoms, patirtoms įvairioms išmokoms pritaikius korekcinius koeficientus.

1 2 4 straipsnis — Laikinasis asignavimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

 

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 straipsnis ir XI priedas.

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, patirtoms dėl atlyginimų koregavimo, dėl kurio finansiniais metais sprendžia Taryba, padengti.

Šis asignavimas yra laikino pobūdžio ir gali būti naudojamas tik jį perkėlus į atitinkamas šio skyriaus biudžeto eilutes.

1 4 skyrius — Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

1 4 0 straipsnis — Kiti darbuotojai ir išorės asmenys

1 4 0 0 punktas — Kiti darbuotojai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Pastabos

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (4 antraštinė dalis).

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. taikomos Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas.

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti šioms išlaidoms:

 kitų darbuotojų, įskaitant sutartininkus ir specialiuosius patarėjus (pagal kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas), darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir kompensacijas, darbdavio į įvairias socialinio draudimo sistemas mokamoms įmokoms, kurių didžioji dalis mokama į ES institucijų sistemą, ir išlaidoms, kurių atsiranda dėl šių darbuotojų atlyginimų koregavimo,

 laikinųjų darbuotojų įdarbinimo išlaidoms,

 Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) pateiktoms sąskaitoms siekiant padengti darbuotojų, kuriems pavedama tvarkyti Parlamento darbuotojų administracines bylas (visų pirma su bedarbio pašalpomis ir teisėmis į pensijų išmokas susijusius reikalus), darbo išlaidas.

Dalis šių asignavimų turi būti skiriama išlaidoms, susijusioms su neįgalių sutartininkų įdarbinimu, padengti, remiantis 2008 m. liepos 7 d. ir 9 d. Biuro sprendimu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 3 000 000 EUR.

1 4 0 2 punktas — Vertimo žodžiu išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1999 m. liepos 28 d. sudarytas, 2004 m. spalio 13 d. anotuotas ir 2008 m liepos 13 d. pakeistas susitarimas, kuriuo nustatomos pagalbinių konferencijų vertėjų žodžiu darbo sąlygos ir finansinio atlyginimo tvarka (ir jo įgyvendinimo taisyklės).

Šis asignavimas skirtas padengti šioms išlaidoms:

 atlyginimams ir susijusioms išmokoms, socialinio draudimo įmokoms, Europos Parlamento savo reikmėms arba kitų institucijų ir įstaigų reikmėms organizuojamiems susirinkimams Europos Parlamento įdarbintų laikinųjų konferencijų vertėjų kelionėms ir kitoms išlaidoms, kai Europos Parlamento vertėjai žodžiu (pareigūnai ar laikinieji darbuotojai) negali užtikrinti reikiamų paslaugų,

 konferencijų biuro, techninių darbuotojų ir administratorių paslaugų per minėtus susirinkimus išlaidoms, kai Europos Parlamento pareigūnai, laikinieji darbuotojai ar kiti darbuotojai negali užtikrinti reikiamų paslaugų,

 išlaidoms, susijusioms su kitų regioninių, nacionalinių ar tarptautinių institucijų vertėjų žodžiu Europos Parlamentui teikiamomis paslaugomis,

 išlaidoms, susijusioms su vertimo žodžiu veikla, būtent pasirengimo posėdžiams ir vertėjų žodžiu mokymo bei atrankos veikla.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 3 570 000 EUR.

1 4 0 4 punktas — Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Pastabos

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Parlamento pareigūnų ir frakcijų laikinųjų darbuotojų perkėlimą į valstybės valdžios institucijas, joms prilyginamas įstaigas ir tarptautines organizacijas (2005 m. kovo 7 d. Europos Parlamento biuro sprendimas).

Nacionalinių ekspertų, komandiruotų dirbti Europos Parlamente, taisyklės (2009 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento biuro sprendimas).

Europos Parlamento generaliniame sekretoriate atliekamų stažuočių ir mokomųjų apsilankymų vidaus taisyklės (2013 m. vasario 1 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

Šis asignavimas skirtas padengti:

 stažuotojų su aukštuoju išsilavinimu (stipendijos) išlaidoms, įskaitant namų ūkio išmokas ir stažuotojams mokamas išmokas,

 stažuotojų kelionių išlaidoms,

 bandomosios neįgaliesiems skirtų stažuočių programos stažuotojų papildomoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su jų negalia, pagal Europos Parlamento generaliniame sekretoriate atliekamų stažuočių ir mokomųjų apsilankymų vidaus taisyklių 24 straipsnio 9 dalį (buv. 20 straipsnio 8 dalį). Šios išlaidos apima išlaidas, susijusias su papildomomis išmokomis neįgaliesiems (iki 50 % stipendijos sumos),

 stažuotojų sveikatos draudimo ir nelaimingų atsitikimų draudimo išlaidoms,

 su informacinių ir (arba) mokomųjų stažuotojams skirtų renginių organizavimu susijusioms išlaidoms, įskaitant su stažuotojų priėmimu susijusias išlaidas,

 išlaidoms, susijusioms su personalo judėjimu tarp Parlamento ir valstybių narių arba kitų taisyklėse nurodytų valstybių viešojo sektoriaus,

 išlaidoms, susijusioms su nacionalinių ekspertų komandiravimu dirbti Europos Parlamente, įskaitant išmokas ir kelionių išlaidas,

 nacionalinių deleguotųjų ekspertų nelaimingų atsitikimų draudimo išlaidoms,

 mokomųjų vizitų išmokoms,

 konferencijų vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu mokymo organizavimo, be kita ko, bendradarbiaujant su vertimo žodžiu mokyklomis ir universitetais, kuriuose rengiami vertėjai raštu, taip pat ir stipendijų, skiriamų profesionaliems vertėjams žodžiu ir raštu mokyti ir tobulinti, mokomosios medžiagos pirkimo ir susijusioms išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

1 4 0 6 punktas — Stebėtojai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

 

Pastabos

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su stebėtojais pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnį (buv. 11 straipsnį), padengti.

1 4 2 straipsnis — Išorės vertimo raštu paslaugos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Pastabos

Šis asignavimas skirtas trečiųjų asmenų atliktų vertimo, spausdinimo, kodavimo ir techninės pagalbos paslaugų išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 135 000 EUR.

1 4 4 straipsnis — Laikinasis asignavimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

 

Pastabos

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, patirtoms dėl atlyginimų koregavimo, dėl kurio finansiniais metais sprendžia Taryba, padengti.

Šis asignavimas yra laikino pobūdžio ir gali būti naudojamas tik jį perkėlus į atitinkamas šio skyriaus biudžeto eilutes.

1 6 skyrius — Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

P1 6 1 straipsnis — Personalo valdymo išlaidos

1 6 1 0 punktas — Įdarbinimo išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

254 000

328 980

236 000,00

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai ir III priedas.

2002 m. liepos 25 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir Europos ombudsmeno sprendimas 2002/620/EB, įsteigiantis Europos Bendrijų personalo atrankos biurą (OL L 197, 2002 7 26, p. 53), ir 2002 m. liepos 25 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos generalinių sekretorių, Teisingumo Teismo kanclerio, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei Regionų komiteto generalinių sekretorių ir Europos ombudsmeno atstovo sprendimas 2002/621/EB dėl Europos Bendrijų personalo atrankos biuro organizavimo ir veiklos (OL L 197, 2002 7 26, p. 56).

Šis asignavimas skirtas padengti:

 Sprendimo 2002/261/EB 3 straipsnyje numatytų konkursų organizavimo ir į pokalbį pakviestų kandidatų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms bei sveikatos patikrinimo išlaidoms,

 darbuotojų atrankos organizavimo išlaidoms.

Tinkamai veiklos reikmėmis pagrįstais atvejais, pasitarus su Europos personalo atrankos tarnyba, šis asignavimas gali būti panaudotas ir pačios institucijos organizuojamiems konkursams finansuoti.

1 6 1 2 punktas — Tęstinis kvalifikacijos kėlimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24a straipsnis.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Šis asignavimas skirtas kvalifikacijos kėlimo siekiant pagerinti darbuotojų įgūdžius ir institucijos veiklą bei padidinti efektyvumą, pvz., rengiant oficialiųjų darbo kalbų kursus, išlaidoms padengti.

1 6 3 straipsnis — Institucijos darbuotojams padėti skirtos priemonės

1 6 3 0 punktas — Socialinės paslaugos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

784 000

764 000

517 180,69

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, visų pirma 1d straipsnis, 9 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa ir 76 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti:

 išlaidoms, patirtoms vykdant tarpinstitucinę paramos neįgaliesiems politiką toliau nurodytų asmenų kategorijoms:

 dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,

 dirbančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų sutuoktiniams,

 išlaikomiems vaikams pagal Europos Sąjungos pareigūnų nuostatus,

dėl negalios kilusioms išlaidoms, skirtoms ne medicininiam aprūpinimui, pripažintoms būtinomis, tinkamai pagrįstoms, kurių negalima kompensuoti pagal bendrą sveikatos draudimo sistemą, neviršijant nustatytų biudžeto ribų ir išnaudojus visas galimas teisės į paramą priemones gyvenamosios arba kilmės valstybėje,

 priemonėms ypač sudėtingose situacijose atsidūrusiems pareigūnams ir kitiems darbuotojams,

 subsidijų Personalo komitetui suteikimo ir nenumatytoms Socialinės tarnybos išlaidoms. Personalo komiteto įnašai, skirti dalyvaujantiems socialinės apsaugos veikloje, ar jų išlaidų padengimas bus skiriami veiklai, apimančiai socialinį, kultūrinį ar lingvistinį aspektus, finansuoti, tačiau šie įnašai ar išlaidų padengimas nebus naudojami atskiriems darbuotojams ar namų ūkiams subsidijuoti,

 kitoms institucinio ir tarpinstitucinio lygmens socialinėms pareigūnų ir kitų tarnautojų integracijos priemonėms,

 konkrečių pagrįstų įsikūrimo priemonių, numatytų neįgaliems pareigūnams ir kitiems tarnautojams ir neįgaliems stažuotojams pagal Tarnybos nuostatų 1d straipsnį, visų pirma asmeninės pagalbos darbo vietoje ar išvykus į misijas, finansavimui.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 100 000 EUR.

1 6 3 1 punktas — Judumas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

754 000

754 000

702 914,74

Pastabos

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su judumu skirtingose darbo vietose, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

1 6 3 2 punktas — Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

238 000

255 000

248 522,25

Pastabos

Šis asignavimas skirtas iniciatyvoms, skatinančioms socialinius ryšius tarp įvairių tautybių darbuotojų, finansuoti ir remti, pvz., darbuotojų klubams, sporto asociacijoms, kultūrinėms bendrijoms ir kt., taip pat daliai įnašo, finansuojant nuolatinius laisvalaikio centrus (kultūros ir sporto renginiai, pomėgiai ir restoranai), padengti.

Šiomis lėšomis taip pat finansuojama tarpinstitucinė socialinė veikla.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 600 000 EUR.

1 6 5 straipsnis — Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 6 5 0 punktas — Medicinos tarnyba

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, visų pirma jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas medicinos tarnybos, veikiančios trijose darbo vietose, veiklos sąnaudoms, įskaitant medžiagų ir farmacijos prekių įsigijimą ir kt., ir profilaktinio sveikatos patikrinimo išlaidoms; nedarbingumo komisijos veiklos sąnaudoms bei institucijų medicinos tarnyboje nedirbančių medicinos specialistų paslaugų, kurių suteikimo būtinybę patvirtina institucijų medicinos tarnybos darbuotojai, išlaidoms padengti.

Jis taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su tam tikrų medicinos požiūriu reikalingų darbo priemonių pirkimu, taip pat išlaidoms, susijusioms su medicinos darbuotojais arba su medicina susijusiais darbuotojais, dirbančiais pagal paslaugų teikimo sutartis ar laikinai pavaduojančius nuolatinius darbuotojus, padengti.

1 6 5 2 punktas — Restoranų ir valgyklų einamosios išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas restoranų ir valgyklų veiklos išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 1 000 000 EUR.

1 6 5 4 punktas — Vaikų priežiūros įstaigos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento įnašui, numatytam siekiant apmokėti bendrąsias Ankstyvosios vaikystės centro ir kitų ne Parlamento vaikų lopšelių, su kuriais sudarytos sutartys, išlaidas, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 4 762 000 EUR.

1 6 5 5 punktas — Europos Parlamento įnašas akredituotoms Europos mokykloms (2-ojo tipo)

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

200 000

200 000

 

Pastabos

2013 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimo C(2013) 4886 įgyvendinimas (OL C 222, 2013 8 2, p. 8).

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento įnašui į Europos mokyklų valdybos akredituotų 2-ojo tipo Europos mokyklų biudžetą finansuoti arba Komisijos įnašui į Europos mokyklų valdybos akredituotas 2-ojo tipo Europos mokyklas, kurį Europos Komisiją sumokėjo Europos Parlamento vardu, remiantis pavedimu ir paslaugų sutartimi, pasirašyta su Komisija, kompensuoti. Jis apima išlaidas, susijusias su Europos Parlamento darbuotojų, kuriems taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, vaikais, kurie mokosi šiose mokyklose.

2 antraštinė dalis — Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

Pastabos

Kadangi draudimo bendrovės panaikino draudimo apsaugą, Europos Parlamento pastatų draudimas nuo darbuotojų ir darbdavio konfliktų ir teroristinių išpuolių rizikos turi būti finansuojamas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

Į šią antraštinę dalį įtraukti asignavimai skirti visoms išlaidoms, galinčioms susidaryti dėl žalos, patirtos dėl darbuotojų ir darbdavio konfliktų ir teroristų išpuolių, padengti.

2 0 skyrius — Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

2 0 0 straipsnis — Pastatai

2 0 0 0 punktas — Nuoma

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento pastatų ar jų dalių nuomos išlaidoms padengti.

Jis apima ir nekilnojamojo turto mokestį. Nuomos mokestis skaičiuojamas už 12 mėnesių pagal galiojančias ar rengiamas nuomos sutartis, kuriose paprastai numatomas indeksavimas pagal pragyvenimo minimumą arba pagal statybos sąnaudas.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 1 500 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal naujojo Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 1 punktas — Ilgalaikės nuomos mokesčiai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

6 590 000

76 914 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas metiniams pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti pagal galiojančias ar rengiamas ilgalaikės nuomos sutartis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 50 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal naujojo Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 3 punktas — Nekilnojamojo turto įsigijimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

 

Pastabos

Šis asignavimas skirtas pastatų įsigijimo išlaidoms padengti. Su sklypais ir infrastruktūra susijusioms subsidijoms taikomos Finansinio reglamento nuostatos.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 1 000 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal naujojo Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 5 punktas — Pastatų statyba

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Pastabos

Šis punktas numatytas galimam pastatų statybai (darbai, honorarai už tyrimus ir visos susijusios išlaidos) skirtų asignavimų įtraukimui.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal naujojo Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 7 punktas — Patalpų įrengimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Pastabos

Šis asignavimas skirtas įrengimo darbų, taip pat kitoms su jais susijusioms išlaidoms, visų pirma architektų ar inžinierių darbo užmokesčiui ir kt., padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 600 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal naujojo Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 8 punktas — Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Pastabos

Šis asignavimas skirtas pastatų valdymo išlaidoms, konkrečiai nenurodytas kituose šio skyriaus straipsniuose, padengti, pvz.:

 atliekų valdymo ir tvarkymo,

 privalomų tikrinimų, kokybės kontrolės, ekspertų nuomonių, auditų, atitikties stebėsenos ir kt.,

 techninės bibliotekos,

 valdymo paramos (pastatų pagalbos tarnyba),

 pastatų planų ir informacijos laikmenų tvarkymo,

 kitoms išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 50 000 EUR.

2 0 2 straipsnis — Su pastatais susijusios išlaidos

2 0 2 2 punktas — Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento nuomojamų ar jam priklausančių pastatų (biurų ir techninės įrangos patalpų) priežiūros, remonto, eksploatavimo ir valymo išlaidoms, remiantis esamomis sutartimis, padengti.

Institucija, prieš atnaujindama ar sudarydama sutartis, konsultuojasi su kitomis institucijomis dėl jų turimų sutarčių sąlygų (kainos, pasirinktos valiutos, indeksavimo, trukmės ir kitų sąlygų) atsižvelgdama į Finansinio reglamento 104 straipsnį.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 200 000 EUR.

2 0 2 4 punktas — Energijos suvartojimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Pastabos

Šis asignavimas skirtas visų pirma vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 100 000 EUR.

2 0 2 6 punktas — Pastatų apsauga ir stebėjimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento užimamų pastatų jo įprastinėse trijose darbo vietose, Europos Parlamento informacijos centrų Europos Sąjungoje ir jų biurų trečiosiose šalyse apsaugos ir stebėjimo išlaidoms padengti.

Institucija, prieš atnaujindama ar sudarydama sutartis, konsultuojasi su kitomis institucijomis dėl jų turimų sutarčių sąlygų (kainos, pasirinktos valiutos, indeksavimo, trukmės ir kitų sąlygų) atsižvelgdama į Finansinio reglamento 104 straipsnį.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 120 000 EUR.

2 0 2 8 punktas — Draudimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

680 000

976 000

760 527,53

Pastabos

Šis asignavimas skirtas draudimo įmokoms pagal sudarytas draudimo sutartis padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 50 000 EUR.

2 1 skyrius — Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas

Pastabos

Viešųjų pirkimų srityje institucija susitaria su kitomis institucijomis dėl kiekvienos iš jų gautų sutarties sąlygų.

2 1 0 straipsnis — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos

2 1 0 0 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat su aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine veikla, būtina geram Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų veikimui užtikrinti, susijusioms išlaidoms. Šios išlaidos visų pirma susijusios su kompiuterių centro ir telekomunikacijų sistemomis, įvairių skyrių kompiuteriais ir tinklo valdymu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 140 000 EUR.

2 1 0 1 punktas – Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine veikla, būtina geram Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų veikimui užtikrinti, susijusioms išlaidoms. Šios išlaidos visų pirma susijusios su tinklų, kabelių, telekomunikacijų, pavienės įrangos ir balsavimo sistemų infrastruktūromis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 291 000 EUR.

2 1 0 2 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė bendra parama naudotojams

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos pasikartojančios bendros pagalbos naudotojams, susijusios su Europos Parlamento informacinėmis ir telekomunikacijų sistemomis, teikimo išlaidoms. Šios išlaidos visų pirma susijusios su pagalba Parlamento nariams ir su pagalba naudojant administravimo ir teisėkūros procedūrų taikomąsias programas.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

2 1 0 3 punktas – Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu bei priežiūra ir su susijusiais darbais, taip pat su aptarnavimo tarnybų ir konsultantų vykdoma nuolatine informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymo veikla. Šios išlaidos visų pirma skirtos taikomosioms programoms, susijusioms su Parlamento nariais ir komunikacija, taip pat administravimo ir teisėkūros procedūrų taikomosioms programoms.

Jis taip pat skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su IRT priemonėmis, bendrai finansuojamomis vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą kalbų srityje atsižvelgiant į Institucijų vertimo raštu ir žodžiu komiteto priimtus sprendimus.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 32 000 EUR.

2 1 0 4 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, taip pat aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos veiklos, susijusios su investicijomis į Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų infrastruktūras, išlaidoms. Investicijos susijusios visų pirma su kompiuterių centro ir telekomunikacijų sistemomis, tinklais, kabeliais, taip pat vaizdo konferencijų sistemomis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 30 000 EUR.

2 1 0 5 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, taip pat aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos veiklos, susijusios su investicijomis į egzistuojančius ir naujus informacinių ir komunikacinių technologijų projektus, išlaidoms. Investicijos visų pirma susijusios su taikomosiomis programomis, susijusiomis su Europos Parlamento nariais, teisėkūros, administravimo ir finansų sričių taikomosiomis programomis, taip pat su informacinių ir komunikacinių technologijų valdymo taikomosiomis programomis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 2 000 EUR.

2 1 2 straipsnis — Baldai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Pastabos

Šis asignavimas skirtas baldų įsigijimo, nuomos, priežiūros ir remonto, įskaitant ergonominių biuro baldų įsigijimo, susidėvėjusių ir sulūžusių baldų bei biuro technikos pakeitimo, išlaidoms padengti. Be to, jis skirtas įvairioms išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamento baldų atsargų tvarkymu, padengti.

Šis asignavimas skirtas tiek specialios įrangos, susijusios su meno kūriniais, įsigijimo išlaidoms, tiek ir atitinkamoms einamosioms išlaidoms, pavyzdžiui, ekspertizės, saugojimo, rėminimo, restauracijos, valymo, draudimo ir transporto išlaidoms, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

2 1 4 straipsnis — Techninė įranga ir įrenginiai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Pastabos

Šis asignavimas skirtas techninės įrangos ir įrenginių, ypač toliau išvardytų, pirkimo, nuomos, priežiūros ir taisymo, taip pat jų valdymo išlaidoms padengti:

 įvairių įmontuotų ir kilnojamųjų techninių įrenginių, susijusių su leidyba, sauga (įskaitant programinę įrangą), valgyklomis, pastatais ir kt.,

 įrangos, ypač spaustuvės, telefono paslaugų, valgyklų, darbuotojams skirtų parduotuvių, saugos, konferencijų rengimo, garso ir vaizdo sektoriaus ir kt.,

 specialios įrangos (elektroninės, informatikos, elektros) ir su ja susijusių išorės paslaugų,

 dviejų papildomų telefono linijų įrengimo Parlamento narių biuruose, atsižvelgiant į gautus prašymus.

Be to, šis asignavimas skirtas inventorizuoto turto išpardavimo reklamos ir jo nurašymo išlaidoms, taip pat išlaidoms, susijusioms su technine pagalba (konsultacijomis) tais klausimais, kuriais reikia išorės ekspertų paslaugų, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 135 000 EUR.

2 1 6 straipsnis — Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Pastabos

Šis asignavimas skirtas transporto priemonių (automobilių ir dviračių parkų) pirkimo, priežiūros, eksploatavimo ir remonto, taip pat automobilių, taksi, autobusų ir sunkvežimių (su vairuotojais ar be jų) nuomos, įskaitant susijusias draudimo ir valdymo išlaidas, išlaidoms padengti. Keičiant automobilių parko automobilius, perkant ar nuomojant transporto priemones, pirmenybė bus teikiama mažiausiai aplinką teršiantiems automobiliams, pvz., hibridiniams automobiliams.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 100 000 EUR.

2 3 skyrius — Einamosios administracinės išlaidos

Pastabos

Viešųjų pirkimų srityje institucija susitaria su kitomis institucijomis dėl kiekvienos iš jų gautų sutarties sąlygų.

2 3 0 straipsnis — Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Pastabos

Šis asignavimas skirtas popieriaus, vokų, raštinės reikmenų, spausdinimo ir dokumentų kopijavimo skyriaus atsargų įsigijimo išlaidoms, taip pat susijusioms valdymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 2 500 EUR.

2 3 1 straipsnis — Finansinės išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

40 000

40 000

19 598,46

Pastabos

Šis asignavimas skirtas banko mokesčiams (komisiniams, banko įsipareigojimams ir įvairiems mokesčiams) ir kitiems finansiniams mokesčiams, įskaitant papildomas pastatų finansavimo išlaidas, padengti.

2 3 2 straipsnis — Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

 bylinėjimosi išlaidoms, kurias Teisingumo Teismas, Bendrasis Teismas, Tarnautojų teismas ar nacionalinis teismas gali priteisti padengti Europos Parlamentui,

 išorės advokatų atstovavimo Europos Parlamentui Sąjungos ir nacionaliniuose teismuose išlaidoms ir teisės patarėjų ar ekspertų samdymo pagelbėti Teisės tarnybai išlaidoms,

 advokatų atlyginimo išlaidoms, susijusioms su drausminių ir joms prilyginamų bylų teismo procesais,

 išlaidoms, susijusioms su žalos atlyginimu ir delspinigiais,

 kompensacijų, nustatytų draugišku susitarimu pagal Europos Sąjungos tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 ir 92 straipsnius (buv.69 ir 70 straipsnius), išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

2 3 6 straipsnis — Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

303 000

355 000

297 523,89

Pastabos

Šis asignavimas skirtas pašto ir nacionalinių pašto tarnybų ar privačių pašto gabenimo įmonių teikiamų apdorojimo ir pristatymo paslaugų išlaidoms padengti.

Be to, jis skirtas kurjerių suteiktų paslaugų išlaidoms apmokėti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 25 000 EUR.

2 3 7 straipsnis — Perkraustymo išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Pastabos

Šis asignavimas skirtas perkraustymo ir krovinių tvarkymo darbų, kuriuos atlieka perkraustymo paslaugas teikiančios bendrovės ar laikinai įdarbintas ne institucijos tarnybų krovinių tvarkymo personalas, išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

2 3 8 straipsnis — Kitos administracinės veiklos išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 013 750

946 000

688 938,55

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

 kitame punkte specialiai nenumatyto draudimo išlaidoms,

 durininkų, vairuotojų, registratūros darbuotojų, pardavėjų, perkraustytojų, Vizitų ir seminarų skyriuje, Parlamentariume, medicinos tarnyboje, saugos tarnyboje, pastatų priežiūros tarnybose ir įvairiose techninėse tarnybose dirbančių darbuotojų darbo uniformų pirkimo išlaidoms,

 įvairioms veiklos ir valdymo išlaidoms, prekių ar paslaugų, specialiai nenumatytų kitame punkte, pirkimui,

 įvairiems pirkimams, susijusiems su Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) veikla (skatinimo kampanijoms ir kt.).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

2 3 9 straipsnis — EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

250 000

250 000

 

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su EMAS veikla, kuria siekiama pagerinti Parlamento aplinkosauginį veiksmingumą, įskaitant šios veiklos viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimu.

3 antraštinė dalis —Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

3 0 skyrius — Posėdžiai ir konferencijos

3 0 0 straipsnis — Personalo komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Pastabos

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 71 straipsnis ir VII priedo 11, 12 ir 13 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas institucijos pakviestų Europos ar tarptautinių institucijų darbuotojų, deleguotuojų nacionalinių ekspertų ar stažuotojų darbinės kelionės iš įdarbinimo vietos į vieną iš trijų Europos Parlamento darbo vietų (Briuselis, Liuksemburgas ir Strasbūras) ir komandiruočių į bet kurią kitą nei minėtosios trys darbo vietos išlaidoms padengti. Padengiamas išlaidas sudaro transporto išlaidos, dienpinigiai, apsigyvenimo išlaidos ir kompensacinės išmokos už papildomas darbo valandas. Taip pat padengiamos papildomos išlaidos (įskaitant transporto bilietų ir viešbučio rezervacijų atšaukimo, elektroninių sąskaitų ir komandiruočių draudimo išlaidas).

Šis asignavimas taip pat skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su galimu del darbuotojų komandiruočių ir tarnybinių kelionių išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 240 000 EUR.

3 0 2 straipsnis — Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

 su institucijos įsipareigojimais susijusioms išlaidoms priėmimų, įskaitant priėmimus, surengtus institucijos mokslinių ir technologinių galimybių vertinimo (STOA) grupei atlikus darbus, ir Parlamento narių reprezentavimo išlaidoms,

 Pirmininko atstovavimo išlaidoms, šiam vykstant į kitą nei vieną iš trijų įprastinių darbo vietų,

 Pirmininko kabineto atstovavimo ir dalyvavimo išlaidoms, padengiant sekretoriato išlaidas,

 Generalinio sekretoriato priėmimų ir reprezentavimo išlaidoms, įskaitant dovanų ir medalių 15 arba 25 metus tarnyboje išdirbusiems pareigūnams pirkimo išlaidas,

 įvairioms su protokolu susijusioms išlaidoms, pvz., susijusioms su vėliavomis, vitrinų stendais, pakvietimais, meniu spausdinimu ir pan.,

 VIP asmenų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, kurias patiria institucija,

 su Europos Parlamento narių ir darbuotojų vizomis, reikalingomis jų oficialių kelionių metu, susijusioms išlaidoms,

 priėmimų ir reprezentacinėms išlaidoms ir kitoms specialioms EP narių, Europos Parlamente vykdančių tam tikras funkcijas, išlaidoms.

3 0 4 straipsnis — Įvairios susirinkimų išlaidos

3 0 4 0 punktas — Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas gaiviųjų ir kitų gėrimų ir kartais institucijos organizuojamuose renginiuose patiekiamų lengvų užkandžių išlaidoms, taip pat minėtų paslaugų valdymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

3 0 4 2 punktas — Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Pastabos

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti:

 išlaidoms, susijusioms su ne darbo vietoje organizuojamais susirinkimais (komitetų ir jų delegacijų, frakcijų), įskaitant, prireikus, reprezentavimo išlaidas,

 narystės tarptautinėse organizacijose (Tarpparlamentinė sąjunga, Parlamentų generalinių sekretorių asociacija, Tarpparlamentinė sąjungos grupė „Dvylika plius“), kurioms priklauso Europos Parlamentas arba vienas iš jo organų, įmokoms,

 tai yra Parlamentui tenkanti ES laissez-passer (įrangai, darbuotojams ir tiekiamoms prekėms) pagaminimo sąnaudų dalis, kaip numatyta pagal Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (6 straipsnis), Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 23 straipsnį, Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 ir 81 straipsnius ir 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1417/2013 dėl laissez-passer formos nustatymo Europos Sąjungoje (OL L 353,2013 12 28, p. 26).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 20 000 EUR.

3 0 4 3 punktas — Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų posėdžių organizavimo išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Pastabos

Šis asignavimas skirtas visų pirma padengti išlaidoms, nepaminėtoms 10 skyriuje ir 300 straipsnyje ir susijusioms su susirinkimų, kuriuos rengia šios organizacijos, organizavimu:

 delegacijos AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje (AKR ir ES JPA), Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinėje asamblėjoje (EUROLAT), EURONEST parlamentinėje asamblėjoje ir jų organuose,

 Viduržemio jūros sąjungos parlamentinė asamblėja (EMPA), jos komitetai ir biuras; šios išlaidos apima Europos Parlamento įnašą į autonominį EMPA sekretoriato biudžetą, arba tiesiogines išlaidas, sudarančias dalį Europos Parlamento įnašo į EMPA biudžetą,

 tarpparlamentinės ir ad hoc delegacijos, bendri parlamentiniai komitetai, parlamentinio bendradarbiavimo komitetai ir parlamentinės delegacijos PPO, bei parlamentinė konferencija PPO klausimais ir jos valdymo komitetas.

3 0 4 9 punktas — Išlaidos kelionių agentūrai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas kelionių agentūros, dirbančios pagal sutartį su Europos Parlamentu, einamosioms išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 50 000 EUR.

3 2 skyrius — Ekspertinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

3 2 0 straipsnis — Ekspertinių žinių įsigijimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

 tyrimo ir kitos tiriamosios veiklos (praktinių seminarų, apskritojo stalo diskusijų, ekspertų grupių, konferencijų), kuri vykdoma Europos Parlamento organams, Parlamento komitetams ir administracijai, sutarčių sudarymo su kvalifikuotais ekspertais ir mokslinio tyrimo institucijomis išlaidoms,

 ekspertų ir kitų asmenų, įskaitant Europos Parlamentui peticijas pateikusius asmenis, pakviestų dalyvauti komitetų posėdžiuose, delegacijose, tyrimų bei darbo grupėse ir praktiniuose seminaruose, kelionės, apgyvendinimo ir papildomoms išlaidoms,

 vidaus ar išorės parlamentinių tyrimų rezultatų ir kitų atitinkamų rezultatų platinimo (visų pirma juos skelbiant internete, pateikiant vidaus duomenų bazėse, brošiūrose ir publikacijose) institucijos ir visuomenės labui, išlaidoms,

 išlaidoms, susijusioms su institucijoje nedirbančių asmenų kvietimu dalyvauti institucijų, kaip antai Drausmės komisijos ar Specialios finansinių pažeidimų komisijos, veikloje.

3 2 1 straipsnis — Ekspertinių žinių įsigijimas Europos Parlamento tyrimų tarnybai, bibliotekai ir archyvams

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Pastabos

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) bei 2001 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento dokumentais reglamentuojančių nuostatų (OL C 216, 2011 7 22, p. 19).

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl informacijos ir skaidrumo pagerinimo: Europos Parlamento archyvai.

2014 m. kovo 10 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl patvirtintų Europos Parlamento narių ir buvusių narių archyvinių dokumentų tvarkymo taisyklių.

Šis asignavimas skirtas EPRS generalinio direktorato veiklos išlaidoms padengti, ypač:

 specializuotų ekspertinių žinių ir paramos Parlamento mokslinių tyrimų veiklai (įskaitant straipsnius, tyrimus, praktinius seminarus, seminarus, apskritojo stalo diskusijas, ekspertų grupes ir konferencijas), kuri, jei reikia, gali būti vykdoma bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, nacionalinių parlamentų mokslinių tyrimų skyriais ir bibliotekomis, svarstymų grupėmis, mokslinių tyrimų organizacijomis ir kitais kvalifikuotais ekspertais, įsigijimui,

 specializuotų ekspertinių žinių poveikio vertinimo (ex ante ir ex post vertinimo), Europos pridėtinės vertės ir mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) srityse įsigijimui,

 knygų, žurnalų, laikraščių, duomenų bazių, spaudos agentūrų produktų ir visų kitų įvairaus formato duomenų laikmenų, skirtų bibliotekai, įsigijimui, įskaitant autorinius mokesčius, kokybės valdymo sistemą, įrišimo ir saugojimo įrangą ir darbus ir kitas susijusias paslaugas,

 išorės archyvavimo paslaugų išlaidoms (sisteminimui, atrankai, aprašymui, perkėlimui į įvairias laikmenas ir skaitmeninimui, pirminių archyvų šaltinių įsigijimui),

 specialių bibliotekos ir archyvavimo dokumentų ir specialios mediatekos įrangos, įskaitant elektrinę, elektroninę ir kompiuterinę įrangą ir (arba) sistemas, taip pat įrišimo ir saugojimo įrangos įsigijimui, plėtrai, įdiegimui, naudojimui ir priežiūrai,

 Parlamento vidaus ar išorės mokslinių tyrimų veiklos produktų ir kitų atitinkamų produktų platinimo, kad jais galėtų pasinaudoti institucija ir visuomenė (ypač skelbimų internete, vidaus duomenų bazių, brošiūrų ir leidinių) išlaidoms,

 ekspertų ir autorių, pakviestų dalyvauti pristatymuose, seminaruose, praktiniuose seminaruose ar kitoje panašaus pobūdžio EPRS generalinio direktorato rengiamoje veikloje, kelionės, pragyvenimo ir kitoms išlaidoms,

 Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) skyriaus dalyvavimo Europos ir tarptautinių mokslinių įstaigų veikloje išlaidoms,

 Europos Parlamento įsipareigojimams pagal tarptautinius ir (arba) tarpinstitucinius bendradarbiavimo susitarimus, įskaitant Europos Parlamento dalyvavimą padengiant išlaidas, susijusias su Sąjungos istorinių archyvų valdymu (1983 m. vasario 1 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 345/83 dėl Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos istorinių archyvų atvėrimo visuomenei su vėlesniais pakeitimais).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 20 000 EUR.

3 2 2 straipsnis — Dokumentavimo išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

 išlaidoms, skirtoms laikraščių, periodinių leidinių ir naujienų agentūrų leidinių prenumeratai bei jų publikacijų ir interneto paslaugų užsakymui, įskaitant autorinius atlyginimus už prenumeruotų leidinių kopijavimą ir platinimą rašytine ir (arba) elektronine forma ir spaudos apžvalgos ir laikraščių iškarpų paslaugų teikimo sutartis,

 išlaidoms, skirtoms periodinių leidinių santraukų ar jų turinio analizės prenumeratai ar paslaugų teikimo sutartims arba šių leidinių straipsnių saugojimui optinėse laikmenose,

 išlaidoms už naudojimąsi išorinėmis dokumentų ir statistikos duomenų bazėmis (išskyrus kompiuterinės įrangos ir telekomunikacijos mokesčius),

 naujų žodynų ir žodynų su paaiškinimais ar jų pakeitimo, nepaisant jų laikmenos tipo, įskaitant skirtus naujų kalbų skyriams, išlaidoms ir kitų lingvistinių tarnybų ir Teisėkūros aktų kokybės skyriams skirtų leidinių pirkimo išlaidoms.

3 2 3 punktas – Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Pastabos

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, pagal kurį Išorės politikos generaliniame direktorate sukuriamas Paramos demokratijai direktoratas.

Šis asignavimas skirtas padengti:

 Europos Parlamento ir narystės ES siekiančių valstybių, visų pirma Vakarų Balkanų valstybių ir Turkijos, nacionalinių parlamentų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo programų išlaidoms;

 išlaidoms, skirtoms ryšiams tarp Europos Parlamento ir demokratiškai išrinktų trečiųjų valstybių (kitų negu paminėtos ankstesniame punkte) nacionalinių parlamentų, taip pat su atitinkamomis regioninėmis parlamentinėmis organizacijomis skatinti. Turima mintyje veikla, kuria būtent siekiama stiprinti parlamentų gebėjimus naujos ir besiformuojančios demokratijos valstybėse, visų pirma esančiose Europos kaimynystėje (Pietuose ir Rytuose);

 išlaidoms siekiant skatinti tarpininkavimo rėmimo veiklą ir jaunų politikos lyderių iš Europos Sąjungos ir iš šalių, esančių Europos kaimynystėje, rėmimo veiksmus;

 išlaidoms, susijusioms su Sacharovo premijos teikimo organizavimu (ypač su premijos suma, laureato ar laureatų kelionės ir priėmimo, Sacharovo tinklo veikimo ir tinklo narių komandiruočių sąnaudomis) ir su žmogaus teisių rėmimo veikla.

Ši veikla apima pažintinius apsilankymus Europos Parlamente Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre ir asignavimais visiškai ar iš dalies padengiamos dalyvių išlaidos, ypač atvykimo, keliavimo ir apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai.

3 2 4 straipsnis — Leidyba ir platinimas

3 2 4 0 punktas — Oficialusis leidinys

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti institucijos patirtoms informacijos skelbimo, sklaidos ir kitoms papildomoms išlaidoms, susijusioms su Europos Sąjungos Oficialiojo leidinio skelbiamais tekstais.

3 2 4 1 punktas — Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

 visoms skaitmeninės (intraneto tinklalapiuose) ir įprastos leidybos (įvairūs pagal subrangos sutartį leidžiami dokumentai ir spaudiniai), įskaitant platinimo, išlaidoms,

 leidybos sistemų atnaujinimo ir plėtros bei korektūros priežiūros išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 6 000 EUR.

3 2 4 2 punktas — Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Pastabos

Šis asignavimas skirtas informacinių leidinių, įskaitant elektroninių, informacinės veiklos, viešųjų ryšių ir dalyvavimo Europos Sąjungos valstybių narių, stojančiųjų valstybių ir valstybių, kuriose Europos Parlamentas turi ryšių palaikymo tarnybą, viešuosiuose renginiuose, prekybos mugėse ir parodose, taip pat Europos teisės aktų stebėsenos tarnybos (angl. OEIL) atnaujinimo darbų išlaidoms padengti ir priemonėms arba įrankiams sukurti, kuriais būtų siekiama padidinti ir palengvinti jos prieinamumą visuomenei naudojantis mobiliąja įranga.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 EUR.

3 2 4 3 punktas — Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Parlamentariumui – Europos Parlamento lankytojų centrui Briuselyje, taip pat įrenginiams, parodoms ir įrangai, pritaikytiems ar sukurtiems naudoti atskirai ne Briuselyje, finansuoti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 9 300 EUR.

3 2 4 4 punktas — Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Pastabos

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, paskutinį kartą taisytas 2013 m. vasario 26 d.

Šis asignavimas skirtas lankytojų grupėms skiriamoms subsidijoms bei papildomo personalo mokymo ir infrastruktūros išlaidoms, nuomonės reiškėjų iš trečiųjų šalių stažuotėms (Europos Sąjungos lankytojų programai – EUVP) finansuoti ir programų Euroscola, Euromed-Scola ir Euronest-Scola veikimo išlaidoms padengti. Programos Euromed-Scola ir Euronest-Scola įgyvendinamos kasmet pakaitomis Europos Parlamento patalpose Strasbūre arba Briuselyje, išskyrus tuos metus, kai vyksta rinkimai.

Šis asignavimas turi būti kasmet didinamas, atsižvelgiant į kainų lygio indeksą (defliatorių), pagal kurį įvertinami BNP ir kainų pokyčiai.

Kiekvienas Europos Parlamento narys turi teisę kiekvienais kalendoriniais metais pasikviesti ne daugiau kaip penkias lankytojų grupes – iš 110 lankytojų.

Neįgaliems lankytojams numatyta atitinkama suma.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 100 000 EUR.

3 2 4 5 punktas — Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

 išlaidoms ar subsidijoms, susijusioms su nacionalinių ar tarptautinių simpoziumų ir seminarų, skirtų valstybių narių ir stojančiųjų valstybių bei šalių, kuriose Europos Parlamentas turi ryšių biurus, viešosios nuomonės skleidėjams, organizavimu, taip pat parlamentinių seminarų ir simpoziumų organizacinėms išlaidoms bei išlaidoms, susijusioms su Europos kultūrinėmis iniciatyvomis, pvz., Europos Parlamento LUX kino premija už Europos kiną,

 specialių renginių, vykstančių Parlamento posėdžių salėse Strasbūre ir Briuselyje pagal Europos Parlamento biuro patvirtintą metinę programą, išlaidoms,

 daugiakalbystės paramos priemonių, pvz., seminarų ir konferencijų, susitikimų su vertėjus žodžiu ar vertėjus raštu rengiančiomis institucijomis, priemonių ir veiksmų, skirtų plačiau informuoti apie daugiakalbystę ir vertėjo žodžiu ar vertėjo raštu profesiją, įskaitant subsidijų vertimų žodžiu ar vertimų raštu studijas organizuojantiems universitetams, mokykloms ir kitoms įstaigoms programą, virtualaus bendravimo sprendimų, taip pat dalyvavimo panašioje veikloje ir priemonėse, kurias, vykstant institucijų ir tarptautiniam bendradarbiavimui, bendrai organizuoja kitos tarnybos, išlaidoms.

Šis asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su šios veiklos organizavimu, įskaitant maitinimo paslaugas ir su žurnalistų pakvietimu dalyvauti šioje veikloje susijusias išlaidas, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 25 000 EUR.

3 2 4 6 punktas — Parlamento internetinės televizijos kanalas (Web TV)

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamento gamyba ir priėmimu („Europarl TV“), vaizdo įrašais žiniatinkliui ir platinti parengta garso ir vaizdo medžiaga, vadovaujantis institucijos komunikacijos strategija.

3 2 4 7 punktas — Europos istorijos namai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos istorijos namų veiklai, pvz., specialiam patalpų įrengimui, kolekcijų įsigijimui, parodų organizavimui ir eksploatavimui finansuoti, įskaitant knygų, žurnalų ir kitų su Europos istorijos namų veikla susijusių leidinių įsigijimo išlaidas.

Jis taip pat skirtas sutarčių su kvalifikuotais ekspertais ir mokslinių tyrimų institutais dėl tyrimų ir kitos tiriamosios veiklos (praktinių seminarų, apskritojo stalo diskusijų, ekspertų grupių, konferencijų), vykdomos Europos istorijos namams, išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 5 000 000 EUR.

3 2 4 8 punktas. Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Pastabos

Europos Parlamento 2002 m. kovo 12 d. rezoliucija dėl 2003 metų biudžetinės procedūros gairių (OL C 47 E, 2003 2 27, p. 72).

Europos Parlamento 2002 m. gegužės 14 d. rezoliucija dėl Parlamento 2003 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 180 E, 2003 7 31, p. 150).

Europos Parlamento 2003 m. gegužės 14 d. rezoliucija dėl Parlamento 2004 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 67 E, 2004 3 17, p. 179).

Šis asignavimas skirtas padengti:

 garso ir vaizdo sektoriaus veiklos biudžetui (įskaitant institucijos valdomas ir išorės pagalbos paslaugas, pvz., techninės paslaugos radijo ir televizijos stotims, garso ir vaizdo programų teikimas, gamyba, bendra gamyba ir transliavimas, paketų nuoma ir televizijos bei radijo programų perdavimas, kitos priemonės, skirtos plėsti institucijos ryšius su garso ir vaizdo transliavimo įstaigomis),

 išlaidoms, susijusioms su plenarinių sesijų ir Parlamento komitetų plenarinių posėdžių tiesiogine transliacija internetu,

 atitinkamų archyvų, užtikrinančių žiniasklaidai ir piliečiams nuolatinę prieigą prie informacijos, kūrimo išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 13 000 EUR.

3 2 4 9 punktas — Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

250 000

250 000

65 334,15

Pastabos

Europos parlamentinių asamblėjų pirmininkų (1977 m. birželio mėn.) ir Europos Sąjungos parlamentų (2000 m. rugsėjo mėn., 2001 m. kovo mėn.) konferencijos.

Šis asignavimas skirtas padengti:

 išlaidoms, skirtoms Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų ryšiams gerinti. Jos susijusios su parlamentiniais ryšiais, neįtrauktais į 10 ir 30 skyrius, informacijos ir dokumentų mainais, pagalba analizuojant šios informacijos valdymą, įskaitant mainus su Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centru (angl. ECPRD),

 išlaidoms, susijusioms su bendradarbiavimo programomis ir minėtų parlamentų valstybės tarnautojų mokymo planais ir apskritai su veikla, skirta jų parlamentiniams gebėjimams stiprinti.

Mokymo planai apima pažintines išvykas į Europos Parlamento darbo vietas Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre; šis asignavimas skirtas šių programų dalyvių visoms išlaidoms ar daliai išlaidų, visų pirma kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių išlaidoms, padengti,

 išlaidoms, susijusioms su bendradarbiavimo priemonėmis, įskaitant susijusias su teisėkūros darbu, bei veiksmais, susijusiais su dokumentacija ir informacijos analize, domeno www.ipex.eu saugumo užtikrinimu, įskaitant Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centro įgyvendinamas priemones.

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimui BUSP ir BSGP parlamentinės kontrolės srityje finansuoti, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 9 ir 10 straipsnių nuostatomis.

3 2 5 straipsnis — Su informacijos biurais susijusios išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

900 000

700 000

980 570,90

Pastabos

Šis asignavimas skirtas bendrosioms ir įvairioms smulkioms išlaidoms (visų pirma biuro reikmenų, telekomunikacijos priemonių, pristatymo, tvarkymo, transporto, saugojimo, standartinių reklaminių priemonių ir duomenų bazių išlaidoms), susijusioms su Europos Parlamento informacijos biurais, padengti.

4 antraštinė dalis — Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

4 0 skyrius — Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos

4 0 0 straipsnis — Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Pastabos

2003 m. birželio 30 d. Europos Parlamento biuro sprendimu patvirtintos taisyklės su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 14 d.

Šis asignavimas skirtas padengti frakcijų ir nepriklausomų Parlamento narių:

 sekretoriato, administracinėms ir veiklos išlaidoms,

 politinės ir informacinės veiklos, vykdomos atsižvelgiant į Sąjungos politinę veiklą, išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 50 000 EUR.

4 0 2 straipsnis –– Europos politinių partijų finansavimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Pastabos

Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalis.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnis.

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių politines Europos partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (OL L 297, 2003 11 15, p. 1).

2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių įgyvendinimo taisykles (OL C 112, 2011 4 9, p. 1).

Šis asignavimas skirtas Europos lygmens politinėms partijoms finansuoti.

4 0 3 straipsnis — Europos politinių fondų finansavimas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Pastabos

Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalis.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnis.

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių politines Europos partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (OL L 297, 2003 11 15, p. 1).

2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių įgyvendinimo taisykles (OL C 112, 2011 4 9, p. 1).

Šis asignavimas skirtas Europos lygmens politiniams fondams finansuoti.

4 2 skyrius — Parlamento narių padėjėjų išlaidos

4 2 2 straipsnis — Parlamento narių padėjėjų išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Pastabos

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 21 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo priemonės, ypač jų 33–44 straipsniai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 5a straipsnis ir 125–139 straipsniai.

Europos Parlamento biuro patvirtintos kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų VII antraštinės dalies įgyvendinimo priemonės.

Šis asignavimas skirtas Parlamento narių padėjėjų išlaidoms padengti.

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, kurios tenka Europos Parlamento biudžetui dėl valiutos keitimo skirtumų, padengti remiantis Europos Parlamento narių padėjėjų išlaidų kompensavimo nuostatomis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma: 775 000 EUR.

4 4 skyrius — Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla

4 4 0 straipsnis — Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

210 000

200 000

200 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas buvusių Europos Parlamento narių asociacijos susirinkimų ir, prireikus, kitoms su jais susijusioms išlaidoms padengti.

4 4 2 straipsnis — Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

210 000

200 000

200 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir, prireikus, kitoms su jais susijusioms išlaidoms padengti.

10 antraštinė dalis — Kitos išlaidos

1 0 0 skyrius — Laikinieji asignavimai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

 

1 0 1 skyrius — Rezervas nenumatytoms išlaidoms

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

10 000 000

11 700 000

 

Pastabos

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susidarančioms dėl per finansinius metus priimamų biudžeto sprendimų (išlaidos, kurių neįmanoma numatyti), padengti.

1 0 3 skyrius — Rezervas plėtrai

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

 

Pastabos

Šis asignavimas skirtas institucijos pasirengimo plėtrai išlaidoms padengti.

1 0 4 skyrius — Informacijos ir komunikacijos politikai skirtas rezervas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

 

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti informacijos ir komunikacijos politikai skirtas išlaidas.

1 0 5 skyrius — Laikinieji asignavimai pastatams

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

 

Pastabos

Šis asignavimas skirtas institucijos investicijoms į nekilnojamąjį turtą ir įrengimo darbų išlaidoms padengti. Europos Parlamento Biuro prašoma patvirtinti nuoseklią ir atsakingą ilgalaikę nekilnojamojo turto ir pastatų strategiją, kurioje būtų atsižvelgta į konkrečią su didėjančiomis priežiūros išlaidomis, atnaujinimo poreikiu ir apsaugos išlaidomis susijusią problemą, ir būtų užtikrintas Europos Parlamento biudžeto tvarumas.

1 0 6 skyrius — Rezervas rengiamiems prioritetiniams projektams

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

 

Pastabos

Šis asignavimas skirtas rengiamų institucijos prioritetinių projektų išlaidoms padengti.

1 0 8 skyrius — EMAS rezervas

Duomenys

2016 m. biudžetas

2015 m. asignavimai

Vykdymas 2014 m.

p. m.

p. m.

 

Pastabos

Atsižvelgiant į būsimą Europos Parlamento biuro sprendimą dėl EMAS veiksmų plano įgyvendinimo, visų pirma atlikus Europos Parlamento anglies junginių išlakų auditą, šį asignavimą ketinama skirti veiklai pagal atitinkamas išlaidų kategorijas finansuoti.

1.  S — DARBUOTOJAI

1.1.  S 1 — 1 skirsnis — Europos Parlamentas

Kategorija ir lygis

2015 m.

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Kitos

Frakcijos

Be kategorijos

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

Iš viso AD

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

Iš viso AST

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

Iš viso AST/SC

70

0

0

0

Iš viso

5591(1)

20(2)

132

1 016

Bendras skaičius

6739(3)

Kategorija ir lygis

2016 m.

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Kitos

Frakcijos

Be kategorijos

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

Iš viso AD

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

Iš viso AST

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

Iš viso SC

70

0

0

0

Iš viso

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Bendras skaičius

6 785(6) (7)

PRIEDAS

ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

Biudžeto eilutė

Išlaidų kategorija

Gautos pajamos

Numatytos pajamos

2014 m.

2016 m.

5000

Pajamos, gautos pardavus transporto priemones

-

p. m.

5001

Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą

6 888

5 000

5002

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas prekes

6 428

19 000

502

Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus

5 848

1 000

5110

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos

2 728 922

2 540 000

5111

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

10 681

10 000

550

Įplaukos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitoms institucijoms arba įstaigoms išmokėtų komandiruočių išmokų kompensacijas

5 232 192

1 745 000

551

Įplaukos, gautos už iš trečiųjų asmenų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus

1 105 305

p. m.

570

Įplaukos, gautos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų

4 705 965

154 000

571

Konkrečiam tikslui numatytos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienai institucijai konkrečiam tikslui numatytas įplaukas

-

p. m.

573

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

2 084 376

25 000

581

Įplaukos iš gautų draudimo įmokų

185 508

p. m.

6600

Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos

10 875 372

2 188 000

 

 IŠ VISO

26 947 485

6 687 000

(1)

Iš kurių 3 ad personam perkėlimai į aukštesnes pareigas (3 iš AD 14 į AD 15), skirti išimtiniais atvejais to nusipelniusiems pareigūnams.

(2)

Į bendrą darbuotojų skaičių neįtrauktas darbo vietų rezervas pareigūnams, perėjusiems į kitas pareigas tarnybos sumetimais.

(3)

Pagal tarpinstitucinį bendradarbiavimo susitarimą, kurį 2014 m. vasario 5 d. pasirašė Parlamentas, Regionų komitetas ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, numatyta iki 80 naujų pareigybių (60 AD ir 20 AST), kurios iš šių komitetų perkeliamos į Parlamentą. Šis veiksmas bus atliktas palaipsniui, pradedant 2014 m. rudenį, ir atitinkamų pareigybių įtraukimas į Parlamento etatų planą (jau atliktas 2014 m.) turės būti kompensuotas atitinkamo skaičiaus etatų panaikinimu minėtų dviejų komitetų etatų planuose.

(4)

Iš kurių 3 ad personam perkėlimai į aukštesnes pareigas (3 iš AD 14 į AD 15), skirti išimtiniais atvejais to nusipelniusiems pareigūnams.

(5)

Į bendrą darbuotojų skaičių neįtrauktas darbo vietų rezervas pareigūnams, perėjusiems į kitas pareigas tarnybos sumetimais.

(6)

Pagal tarpinstitucinį bendradarbiavimo susitarimą, kurį 2014 m. vasario 5 d. pasirašė Parlamentas, Regionų komitetas ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, numatyta iki 80 naujų pareigybių (60 AD ir 20 AST), kurios iš šių komitetų perkeliamos į Parlamentą. Šis veiksmas bus atliktas palaipsniui, pradedant 2014 m. rudenį, ir atitinkamų pareigybių įtraukimas į Parlamento etatų planą (jau atliktas 2014 m.) turėtų būti kompensuotas atitinkamo skaičiaus etatų panaikinimu minėtų dviejų komitetų etatų planuose.

(7)

Paskelbtas darbuotojų skaičiaus mažinimas 1 proc. (57 etatai) vyks per EP 2016 m. biudžeto projekto svarstymą ir jis bus atliktas nuo bendros etatų sumos pagal lygį ir kategoriją.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.4.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

9

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Teisinė informacija - Privatumo politika