Procedūra : 2015/2012(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0144/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0144/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.63
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0172

ZIŅOJUMS     
PDF 409kWORD 624k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

par Parlamenta 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

(2015/2012(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Gérard Deprez

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. TĀMES PROJEKTS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Parlamenta 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

(2015/2012(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1), un jo īpaši tās 36. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2),

–       ņemot vērā 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(3) un 2014. gada 22. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(4),

–       ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par Parlamenta 2016. finanšu gada provizorisko tāmes projektu,

–      ņemot vērā provizorisko tāmes projektu, ko Prezidijs sagatavoja 2015. gada 27. aprīlī,

–      ņemot vērā tāmes projektu, ko Budžeta komiteja sagatavojusi saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 96. panta 2. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 96. un 97. pantu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0144/2015),

A.     tā kā šī procedūra ir pirmā pilnā budžeta procedūra jaunā sasaukuma laikā un trešā budžeta procedūra daudzgadu finanšu shēmas 2014. – 2020. gadam darbības laikā;

B.     tā kā Prezidijs 2015. gada 9. februāra sanāksmē apstiprināja ģenerālsekretāra ierosinātās 2016. gada budžeta pamatnostādnes; tā kā šajās pamatnostādnēs galvenā uzmanība ir pievērsta tam, lai stiprinātu Parlamenta komiteju spēju pārbaudīt izpildvaras darbu, jo īpaši attiecībā uz deleģētajiem aktiem, ieguldījumiem Parlamenta ēku drošībā un kiberdrošībā, kā arī deputātiem paredzētajam atbalstam, jo īpaši attiecībā uz parlamentāro palīdzību;

C.     tā kā ģenerālsekretārs Parlamenta 2016. gada provizoriskajā tāmes projektā ir ierosinājis budžetu EUR 1 850 470 600 apmērā un tas ir par 3,09 % lielāks nekā 2015. gada budžets un veido 19,51 % no 2014.–2020. gadam paredzētās daudzgadu finanšu shēmas V izdevumu kategorijas;

D.     tā kā saistībā ar valsts parāda smago slogu un fiskālo konsolidāciju, ar kuru pašlaik saskaras dalībvalstis, Parlamentam budžeta jomā būtu jārīkojas atbildīgi un jāierobežo savi izdevumi, vienlaikus parūpējoties par to, lai Parlamentam būtu piešķirti pietiekami līdzekļi visu pilnvaru īstenošanai un iestādes pienācīgas darbības nodrošināšanai;

E.     tā kā, neraugoties uz nelielo rīcības brīvību un nepieciešamību līdzsvarot citās jomās panāktos ietaupījumus, būtu jāapsver noteikti ieguldījumi, lai pastiprinātu Parlamenta institucionālo lomu;

F.     tā kā daudzgadu finanšu shēmas (DFS) V izdevumu kategorijas maksimālais apjoms 2016. gada budžetam ir EUR 9483 miljoni faktiskajās cenās;

G.     tā kā 2015. gada 24. martā un 14. un 15. aprīlī notika Prezidija un Budžeta komitejas delegāciju saskaņošanas sanāksmes,

Vispārēji pamatprincipi un kopējais budžets

1.      atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta Prezidija un Budžeta komitejas labo sadarbību pašreizējās budžeta procedūras laikā un saskaņošanas procesā panākto vienošanos;

2.      ņem vērā ģenerālsekretāra ierosinātos 2016. gada prioritāros mērķus;

3.      atgādina, ka kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Parlamenta budžetā ir iekļauti ievērojami papildu izdevumi šādu pasākumu īstenošanai: patiesa likumdevēja statusa piešķiršana Eiropas Parlamentam un pastiprināta ēku politika (2010.–2012. gads), Horvātijas pievienošanās ES un Eiropas vēstures nams (2013. gads), Parlamenta Izpētes dienesta izveide (2014.–2015. gads); atzinīgi vērtē to, ka Parlaments spēja kompensēt lielāko daļu no šiem izdevumiem ar ietaupījumiem, kas tika gūti, veicot strukturālas un organizatoriskas reformas, tādējādi panākot mērenu budžeta palielināšanos, kas aptuveni atbilst inflācijas līmenim;

4.      norāda, ka iepriekšējā sasaukuma laikā Parlaments vienojās par vairākām politiskajām prioritātēm, kuru dēļ budžets vai nu palielinājās mērenā apjomā, vai tika ietaupīti tā līdzekļi; uzskata, ka jaunievēlētajam Parlamenta sasaukumam būtu rūpīgi jāizvērtē šo daudzgadu projektu īstenošana un, pamatojoties uz minēto izvērtēšanu, jāpieņem lēmums par savām politiskajām prioritātēm, tostarp vajadzības gadījumā par negatīvajām prioritātēm; šajā sakarībā prasa ģenerālsekretāram savlaicīgi pirms lasījuma Parlamentā 2015. gada rudenī iesniegt novērtējuma ziņojumu par šiem iesāktajiem daudzgadu projektiem;

5.      uzskata, ka 2016. gadā par prioritāti būtu jānosaka Parlamenta darba pastiprināšana, jo īpaši uzlabojot Parlamenta leģislatīvo darbu, un spēju pārbaudīt izpildvaras paveikto un Parlamenta ēku drošības un kiberdrošības uzlabošanu;

6.      uzskata, ka Parlamentam vajadzētu būt paraugam, jo īpaši pieliekot īpašas pūles attiecībā uz tā budžeta apmēra un izdevumu pieauguma līmeņa noteikšanu salīdzinājumā ar 2015. gadu; uzsver, ka 2016. gada budžeta pamatam jābūt reālistiskam un jāatbilst budžeta disciplīnas un pareizas finanšu pārvaldības principiem;

7.      uzskata, ka, rūpīgi izvērtējot iespējamās sinerģijas un ietaupījumus, būtu jāturpina darbs pie strukturālām un organizatoriskām reformām, kuru mērķis ir panākt lielāku efektivitāti, vides ilgtspēju un lietderību; atgādina, ka ievērojamus ietaupījumus varētu gūt, nosakot Parlamentam tikai vienu, nevis trīs darba vietas (Briselē, Strasbūrā un Luksemburgā); uzsver, ka šim procesam būtu jānorit tā, lai netiktu apdraudēta Parlamenta likumdošanas darba izcilība, pilnvaras budžeta jomā un pārbaudes pilnvaras vai deputātu, deputātu palīgu un personāla darba apstākļu kvalitāte;

8.      uzsver — lai dotu iespēju visiem Parlamenta deputātiem pildīt viņu pilnvaras un nodrošinātu Parlamenta spēju īstenot visas tā pilnvaras, būtu jānodrošina pietiekams resursu apmērs; uzsver, ka tāmē ir jāietver tiesību aktos paredzētie un obligātie izdevumi, kas būs vajadzīgi 2016. gadā;

9.      atzinīgi vērtē to, ka Parlamenta budžeta daļas īpatsvars kopējā DFS V izdevumu kategorijā iepriekšējā sasaukuma laikā, izņemot 2011. un 2014. gadu, nepārsniedza 20 %; uzskata, ka arī 2016. gadā Parlamenta budžeta daļas īpatsvaram nebūtu jāpārsniedz 20 % robeža;

10.    uzskata, ka Parlamenta budžeta izdevumu kopējais pieaugums 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu būtu jānosaka, izmantojot šādus divus faktorus:

i) tekošo izdevumu pieauguma līmeni, kas nedrīkst pārsniegt 1,6 %;

ii) to ārkārtas izdevumu līmeni, kuri 2016. gadā būs nepieciešami Eiropas Parlamenta ēku drošības un kiberdrošības pastiprināšanai Briselē un kuru maksimālais apmērs būs EUR 15 miljoni;

uzsver, ka šajā nolūkā ir nepieciešams ietaupīt līdzekļus citās jomās;

11.    atzinīgi vērtē vienošanos par ietaupījumiem, ko Budžeta komitejas un Prezidija delegācija panāca 2015. gada 14. un 15. aprīļa saskaņošanas sanāksmē, ņemot vērā provizoriskajā tāmes projektā paredzēto līmeni, ko sākotnēji bija ierosinājis Prezidijs;

12.    nosaka, ka Parlamenta 2016. gada tekošo/ darbības izdevumu apmērs būs EUR 1 823 648 600, kas ir par 1,6 % vairāk nekā 2015. gada budžetā, un kā izņēmumu pievieno tāmes projektam ārkārtas izdevumus EUR 15 miljonu apmērā, kas 2016. gada budžetā pieprasīti, lai pastiprinātu drošību Parlamenta ēkās Briselē, kā arī Parlamenta kiberdrošību;

13.    izmanto iespēju, ko sniedz šis pirmais pilnvērtīgais ar Parlamenta budžetu saistītais saskaņošanas process astotā sasaukuma laikā, lai prasītu ģenerālsekretāram un Prezidijam iesniegt vidēja termiņa un ilgtermiņa budžeta plānus, kā arī dokumentus, kas attiecas uz 2017. gada budžeta izveides procedūru; prasa ģenerālsekretāram skaidri norādīt ar investīcijām saistītos izdevumus (ēkas, jaunu īpašumu iegāde u. c.) un izdevumus, kas saistīti ar Parlamenta darbību un tiesību aktos paredzēto pienākumu veikšanu;

14.    atgādina, ka Parlamentam budžeta procedūras laikā ir iespēja pielāgot budžeta prioritātes un tas pieņems galīgo lēmumu 2015. gada rudenī;

Konkrēti jautājumi

Parlamenta darba prioritizēšana

15.    uzsver, ka pēc tam, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, ar kuru Parlaments tika iecelts par patiesu likumdevēju iestādi līdztekus Padomei, un ņemot vērā to, ka viens no svarīgākajiem Parlamenta uzdevumiem ir kontrolēt izpildvaru, tagad ir absolūti būtiski pievērst galveno uzmanību likumdošanas darbam un deputātu veiktajam pārbaudes darbam;

16.    uzskata — lai konsolidētu Parlamenta lomu, būtu attiecīgi jāpastiprina, ja tas vēl nav izdarīts, specializēto Parlamenta komiteju sekretariātu administratīvā kapacitāte, pārvietojot uz tiem štata vietas;

17.    uzskata — lai nodrošinātu deputātiem pienācīgu atbalstu parlamentāro darbību veikšanā, ir nepieciešams rast jaunu līdzsvaru starp reģistrēto deputātu palīgu un vietējo palīgu skaitu; prasa ģenerālsekretāram pēc iespējas drīzāk iesniegt Prezidijam lēmuma priekšlikumu par šo jautājumu; uzskata, ka pašreizējo noteikumu pārskatīšanas gadījumā būtu jāievēro pārejas periods, un sagaida, ka galīgais lēmums stāsies spēkā ne vēlāk kā 2016. gada jūlijā;

18.    atgādina, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 130. pantu Priekšsēdētāju konference līdz 2015. gada jūlijam izvērtēs kārtību par jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski, attiecībā uz papildu jautājumu iesniegšanu; uzsver to, ka koncentrēšanās uz parlamentārā darba statistiku nedrīkstētu kavēt deputātu faktisko likumdošanas darbu; tādēļ prasa pārskatīt šo kārtību un aicina kompetento iestādi:

– ierobežot to Parlamenta jautājumu maksimālo skaitu, ko katrs deputāts var iesniegt elektroniski, līdz pieciem jautājumiem mēnesī (neņemot vērā līdzautorus);

– atcelt jautājumu publicēšanu Parlamenta tīmekļa vietnē un iespēju deputātiem iesniegt papildu jautājumus papīra formātā ar deputāta parakstu;

19.    uzsver, ka, pārskatot šādus Parlamenta Reglamenta noteikumus par jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants), var ietaupīt līdzekļus un samazināt Eiropas iestāžu administratīvo slogu, netraucējot Eiropas Parlamentam īstenot tā likumdošanas pilnvaras; sagaida, ka pārskatītos noteikumus sāks piemērot no 2016. gada janvāra;

20.    uzskata, ka Parlamentā ir jāiekārto modernas, ārkārtīgi efektīvi izmantojamas darba telpas deputātiem un personālam;

Drošība

21.    uzsver, ka pašreizējā situācijā par svarīgāko prioritāti būtu jānosaka Parlamenta telpu drošība; uzsver, ka Parlamentam būs jāveic jauni pasākumi, kas nepieciešami, lai pastiprinātu gan iekšējo, gan ārējo drošību, gan kiberdrošību, vienlaikus paturot Parlamenta telpas atvērtas Eiropas pilsoņiem;

22.    šajā sakarībā prasa ģenerālsekretāram iesniegt Budžeta komitejai vispārēju novērtējumu par drošības pasākumiem, kurus Parlaments ir veicis, kopš tika pieņemts lēmums par Parlamenta drošības pakalpojumu internalizēšanu (Prezidija 2012. gada jūnija lēmums), un šo pasākumu ietekmi uz budžetu, un sniegt pārskatu par pasākumiem, kurus plānots veikt, lai pastiprinātu Parlamenta drošību tā telpās un ārpus tām, kā arī par šo pasākumu ietekmi uz 2016. gada budžetu; prasa sniegt informāciju par finansiālajām sekām saistībā ar iestāžu vienošanos par administratīvo sadarbību drošības jomā;

Kiberdrošība

23.    uzskata, ka, pieaugot elektronisko plašsaziņas līdzekļu un iekārtu izmantošanai, īpaša uzmanība būtu jāpievērš IT drošībai, lai garantētu Parlamenta informācijas un komunikāciju sistēmu augstāko iespējamo drošības līmeni; uzskata, ka jebkādi pasākumi šajā jomā jāveic, pamatojoties uz Parlamenta vajadzību skaidru izvērtējumu, un par tiem jālemj saistībā ar budžeta procedūru;

Ēku politika

24.    atgādina, ka pašlaik tiek pārskatīta Prezidija 2010. gadā pieņemtā vidēja termiņa stratēģija ēku politikas jomā; aicina ģenerālsekretāru pēc iespējas drīzāk un vēlākais līdz 2015. gada augustam pirms budžeta lasījuma Parlamentā 2015. gada rudenī iesniegt Budžeta komitejai jaunu vidēja termiņa stratēģiju ēku politikas jomā;

25.    atkārtoti norāda, ka ilgtermiņa ieguldījumi, tādi kā Parlamenta ēku projekti, ir jāīsteno piesardzīgi un pārredzami; prasa veikt stingru izmaksu pārvaldību, projektu plānošanu un uzraudzību; atkārtoti prasa, lai lēmumu pieņemšanas process ēku politikas jomā būtu pārredzams un tā pamatā būtu agri saņemta informācija, pienācīgi ņemot vērā Finanšu regulas 203. pantu;

26.    aicina atbildīgos priekšsēdētāja vietniekus iesniegt kompetentajai komitejai jaunu vidēja termiņa stratēģiju par ēkām, kā arī progresa ziņojumu par KAD ēku, tostarp šā projekta finansēšanas iespējām; pamatojoties uz to, budžeta lasījuma laikā izlems par KAD ēkai paredzētā finansējuma iekļaušanu 2016. gada budžetā, ņemot vērā iespējamos ietaupījumus, kas tiks gūti, samazinot procentu maksājumus;

27.    atgādina, ka KAD ēkas celtniecības dēļ kopējie ikgadējie maksājumi nākotnē būs daudz mazāki nekā līdzvērtīga īpašuma nomas izmaksas;

Komunikācija

28.    aicina ģenerālsekretāru ziņot Budžeta komitejai par 2014. gadā notikušo Parlamenta vēlēšanu kampaņas novērtēšanu, kā arī vispārējai sabiedrībai paredzētu Parlamenta komunikācijas pasākumu efektivitāti;

29.    stingri uzskata, ka deputātu primārais pienākums ir likumdošanas darbs; tādēļ uzskata, ka šajā nolūkā, ņemot vērā plašsaziņas līdzekļu interesi, sociālo plašsaziņas līdzekļu augošo nozīmi un deputātu papildu vajadzības parasto plenārsēžu laikā, par prioritāti būtu jānosaka saziņa ar sabiedrību un citām ieinteresētajām personām un jāmodernizē tehniskais aprīkojums un ar plašsaziņas līdzekļiem saistītie pakalpojumi;

30.    prasa Prezidijam nodrošināt pirmo Eiropas Jaunatnes dienu neatkarīgu novērtēšanu, pirms tiek rīkots otrs pasākums;

Eiropas vēstures nams

31.    ņem vērā, ka 2016. gadā ir paredzēta Eiropas vēstures nama atklāšana; prasa, lai ģenerālsekretārs savlaicīgi pirms Parlamenta lasījuma 2015. gada rudenī iesniegtu atjauninātu budžeta plānu par darbības izdevumiem, kas paredzēti nākamajos piecos gados pēc Eiropas vēstures nama atklāšanas, tostarp Komisijas līdzdalību; atgādina, ka Savienības 2014. gada budžeta III iedaļā tika izveidota jauna budžeta pozīcija 16 03 04 „Eiropas vēstures nams”, kas bija paredzēta Komisijas ieguldījumam Eiropas vēstures nama darbības izdevumu segšanā;

Ar personālu saistītie pasākumi

32.    uzsver, ka 2016. gadā būtu jāturpina īstenot mērķi saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu par 5 %, kā tika nolemts, vienojoties par DFS 2014.–2020. gadam; atzinīgi vērtē apstiprinājumu par to, ka darbinieku skaita samazināšanas pasākumus nepiemēros politiskajām grupām, kas pilnībā atbilst iepriekšminētajām Parlamenta rezolūcijām par 2014. un 2015. gada budžetu;

33.    norāda, ka 2016. gadā ir ierosināts svītrot no Parlamenta Ģenerālsekretariāta štatu saraksta 57 štata vietas, tādējādi ietaupot aptuveni EUR 1,8 miljonus, ņemot vērā to, ka dažas no šīm štata vietām pašlaik nav aizpildītas un pārējie darbinieki gada laikā vai nu pensionēsies, vai tiks pārcelti citā amatā; norāda, ka ir ierosināts svītrot no Parlamenta štatu saraksta vēl divas štata vietas un pārcelt tās uz Komisiju saistībā ar diviem tās pārvaldītiem starpiestāžu IT projektiem, un attiecīgi 2016. gadā šīs divas papildu štata vietas iekļaut Komisijas štatu sarakstā;

34.    atbalsta ģenerālsekretāra priekšlikumu izveidot 25 papildu štata vietas, lai stiprinātu DG SAFE un uzlabotu drošības sistēmu efektivitāti Parlamenta telpās un ārpus tām un ēku ugunsdrošību, kā arī Parlamenta telpās nodrošinātu deputātiem, personālam un augsta līmeņa viesiem atbilstīgu aizsardzību; prasa norādīt precīzas izmaksas, ko rada šīs štata vietas; tomēr uzskata, ka drošības sistēma ārpus Parlamenta telpām būtu jānodrošina Beļģijas iestādēm;

35.    atzinīgi vērtē priekšlikumu pastiprināt Parlamenta komiteju sekretariātus, lai nodrošinātu deputātiem nepieciešamo atbalstu pārbaudes pienākumu veikšanā, īpašu uzmanību pievēršot tām Parlamenta komitejām, kuru pārziņā pašlaik ir vai turpmāk gaidāms vislielākais īstenošanas un deleģēto aktu skaits;

36.    šajā sakarībā ņem vērā to, ka ģenerālsekretārs ierosina izveidot 20 papildu štata vietas, lai stiprinātu attiecīgo Parlamenta komiteju (ECON, ENVI, ITRE, TRAN un LIBE) sekretariātus;

37.    aicina ģenerālsekretāru iesniegt Budžeta komitejai pilnīgu pārskatu par štata vietu skaita attīstību Parlamentā un to, kas līdz šim ir paveikts, lai sasniegtu mērķi attiecībā uz štata vietu samazināšana par 5 %, un ko ir plānots darīt, lai šo mērķi sasniegtu noteiktajā termiņā, kā arī par to, kādas štata vietu skaita atsauces tiek izmantotas štatu sarakstā, lai šo mērķi sasniegtu;

Nobeiguma secinājumi

38.    pieņem 2016. finanšu gada tāmi;

39.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tāmi nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0437.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0036.


PIELIKUMS. TĀMES PROJEKTS

2016. FINANŠU GADA TĀMES PROJEKTS,

 

KĀ TO PIEŅĒMUSI

BUDŽETA KOMITEJA

 

2015. GADA 27. APRĪĻA SANĀKSMĒ

 

 

2016. GADA

TĀMES PROJEKTS

Eiropas Savienības iemaksa Eiropas Parlamenta

izdevumu finansēšanā 2016. finanšu gadā

Nosaukums

Summa

 

 

Izdevumi

1.838.648.600

Pašu resursi

152.437.131

Saņemamā iemaksa

1.686.211.469

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis

Nosaukums

2016. gada budžets

2015. gada budžets

2014. gada budžeta izpilde

 

 

 

 

 

4

IEŅĒMUMI NO SAVIENĪBAS IESTĀDĒS UN CITĀS STRUKTŪRĀS STRĀDĀJOŠAJIEM

 

 

 

4 0

DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

 

 

 

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

73.021.345

69.674.060

71.471.886,11

4 0 3

Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

p.m.

p.m.

25.197,48

4 0 4

Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

10.710.325

9.412.163

9.772.278,65

 

 

83.731.670

79.086.223

81.269.362,24

4 0. nodaļa — kopā

4 1

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 1 0

Personāla iemaksas pensiju shēmā

59.184.461

60.237.843

53.614.328,60

4 1 1

Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

9.100.000

9.100.000

11.352.853,21

4 1 2

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

10.000

10.000

24.042,14

 

 

68.294.461

69.347.843

64.991.223;95

4 1. nodaļa — kopā

4 2

CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 2 1

Parlamenta deputātu iemaksas vecuma pensiju shēmā

p.m.

p.m.

-

 

4 2. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

-

 

4. sadaļa — kopā

152.026.131

148.434.066

146.260.586,19

5

IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

 

 

 

5 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

 

 

 

5 0 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

 

 

 

5 0 0 0

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

6.888,00

5 0 0 2

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

6.427,81

5 0 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

5.848,47

 

5 1. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

19.164,28

5 1

IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS

 

 

 

5 1 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšanas

 

 

 

5 1 1 0

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

2.728.921,78

5 1 1 1

Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

10.681,12

 

5 1. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

2.739.602,90

5 2

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM

 

 

 

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

410.000

410.000

442.335,67

 

5 2. nodaļa — kopā

410.000

410.000

442.335,67

5 5

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS

 

 

 

5 5 0

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

5.232.191,62

5 5 1

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1.105.304,58

 

5 5. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

6.337.496,20

5 7

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

 

 

 

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

4.705.964,82

5 7 1

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

2.084.376,41

 

5 7. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

6.790.341,23

5 8

DAŽĀDI MAKSĀJUMI

 

 

 

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

185.508,04

 

5 8. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

185.508,04

 

5. sadaļa — kopā

410.000

410.000

16.514.448,32

6

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR SAVIENĪBAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

 

 

 

6 6

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI

 

 

 

6 6 0

Citas iemaksas un atmaksājumi

 

 

 

6 6 0 0

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

10.906.918,89

6 6 0 1

Citas nepiešķirtās iemaksas un atmaksājumi

p.m.

p.m.

-

 

6 6. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

10.906.918,89

 

6. sadaļa — kopā

p.m.

p.m.

10.906.918,89

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0 0

Dažādi ieņēmumi

1.000

1.000

754.898,78

 

9 0. nodaļa — kopā

1.000

1.000

754.898,78

 

9. sadaļa — kopā

1.000

1.000

754.898,78

 

PAVISAM KOPĀ

152.437.131

148.845.066

174.436.852,18

IZDEVUMI

Vispārējs kopsavilkums par apropriācijām (2016. un 2015. gads) un izpildi (2014. gads)

Sadaļa Nodaļa

Nosaukums

Apropriācijas 2016. gadā

Apropriācijas 2015. gadā

Izpilde 2014. gadā

 

 

 

 

 

1

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

IESTĀDES LOCEKĻI

214.240.500

220.252.000

223.348.317,16

1 2

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

624.331.000

608.733.635

592.225.771,19

1 4

DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

122.001.000

121.114.400

89.659.625,67

1 6

CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

17.522.500

18.314.480

15.769.390,60

 

1. sadaļa — kopā

978.095.000

968.414.515

921.003.104,62

 

 

 

 

 

2

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

212.568.000

210.241.500

261.255.176,91

2 1

DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN MĒBELES

167.886.850

149.330.149

127.593.866,92

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

5.912.750

6.049.000

4.824.591,00

 

2. sadaļa — kopā

386.367.600

365.620.649

393.673.634,83

 

 

 

 

 

3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES VISPĀRĪGAJIEM UZDEVUMIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SANĀKSMES UN KONFERENCES

35.093.000

36.175.971

28.562.579,97

3 2

EKSPERTĪZES UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

115.433.000

115.686.393

112.532.749,84

 

3. sadaļa — kopā

150.526.000

151.862.364

141.095.329,81

 

 

 

 

 

4

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

ATSEVIŠĶU IESTĀŽU UN STRUKTŪRU ĪPAŠIE IZDEVUMI

111.100.000

104.818.084

100.523.786,23

4 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

202.140.000

192.113.500

181.048.836,81

4 4

SANĀKSMES UN CITAS PAŠREIZĒJO UN BIJUŠO DEPUTĀTU DARBĪBAS

420.000

400.000

400.000

 

4. sadaļa — kopā

313.660.000

297.331.584

281.972.623,04

 

 

 

 

 

10

CITI IZDEVUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

p.m.

p.m.

0

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

10.000.000

11.700.000

0

10 3

PAPLAŠINĀŠANĀS REZERVE

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERVE INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS POLITIKAI

p.m.

p.m.

0

10 5

PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERVE PRIORITĀRIEM PROJEKTIEM SAGATAVOŠANAS POSMĀ

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS REZERVE

p.m.

p.m.

0

 

10. sadaļa — kopā

10.000.000

11.700.000

0

 

PAVISAM KOPĀ

1.838.648.600

1.794.929.112

1.737.744.692,30

Ieņēmumi — PAŠU RESURSI

4. sadaļa — Ieņēmumi no Savienības iestādē un citās struktūrās strādājošajiem

4 0. nodaļa — Dažādi nodokļi un atskaitījumi

4 0 0. pants — Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,00

Piezīmes

Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pants.

Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68, ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

4 0 3. pants — Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants redakcijā, kas bija spēkā līdz 2003. gada 15. decembrim.

4 0 4. pants — Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 279,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants.

4 1. nodaļa — Iemaksas pensiju shēmā

4 1 0. pants — Personāla iemaksas pensiju shēmā

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 329,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 83. panta 2. punkts.

4 1 1. pants — Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

9 100 000

9 100 000

1103520853,21

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to VIII pielikuma 4. pants, 11. panta 2. un 3. punkts un 48. pants.

4 1 2. pants — To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

10 000

10 000

24 042,00

4 2. nodaļa — Citas iemaksas pensiju shēmā

4 2 1. pants — Parlamenta deputātu iemaksas vecuma pensiju shēmā

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām un jo īpaši to III pielikums.

5. sadaļa — Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

5 0. nodaļa — Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) un nekustamā īpašuma pārdošanas

5 0 0. pants — Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

5 0 0 0. postenis — Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederošu transportlīdzekļu pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 1. postenis — Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederoša kustamā īpašuma, izņemot transportlīdzekļus, pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 2. postenis — Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 0 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas.

5 0 2. pants — Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šajā pantā iekļauti arī ieņēmumi no šādu darbu pārdošanas elektroniskajos informācijas nesējos.

5 1. nodaļa — Ieņēmumi no izīrēšanas

5 1 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas un ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšanas

5 1 1 0. postenis — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 1 1 1. postenis — Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 2. nodaļa — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem

5 2 0. pants — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

410 000

410 000

442 336,00

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem.

5 5. nodaļa — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas

5 5 0. pants — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 5 1. pants — Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

5 7 0. pants — Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 1. pants — Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta d) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 2. pants — Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no tādu sociālo izdevumu atmaksāšanas, kas radušies citas iestādes vārdā.

5 7 3. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

5 8. nodaļa — Dažādi maksājumi

5 8 1. pants — Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šis pants ietver arī apdrošināšanas sabiedrību veikto algojuma atmaksāšanu tiem ierēdņiem, kuri bijuši iesaistīti nelaimes gadījumos.

6. sadaļa — Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām

6 6. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0 0. postenis — Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

10 875 372,26

Piezīmes

Šajā postenī saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu paredzēts iegrāmatot ieņēmumus, kuri nav noteikti citās 6. sadaļas daļās, un to izmanto, lai noteiktu papildu apropriācijas to izdevumu finansēšanai, kam šie ieņēmumi ir piešķirti.

6 6 0 1. postenis — Citas nepiešķirtās iemaksas un atmaksājumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

9. sadaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0. nodaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0 0. pants — Dažādi ieņēmumi

Skaitļi

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

1 000

1 000

754 898,78

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot dažādus ieņēmumus.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo pantu norādīs šā budžeta pielikumā.

Izdevumi — IZDEVUMI

1. sadaļa — Iestādē strādājošie

1 0. nodaļa — Iestādes locekļi

1 0 0. pants — Algas un piemaksas

1 0 0 0. postenis — Algas

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 9. un 10. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 1. un 2. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Deputātu nolikumā noteikto algu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 0 0 4. postenis — Parastie ceļa izdevumi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 10. līdz 21. pants un 24. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu ceļa un uzturēšanās izdevumus saistībā ar braucieniem uz darba vietām un no tām un citiem dienesta komandējumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 25 000 apmērā.

1 0 0 5. postenis — Citi ceļa izdevumi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 22. un 23. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu papildu ceļa izdevumus un ceļa izdevumus, kas radušies dalībvalstī, no kuras deputāts ievēlēts.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 1 000 apmērā.

1 0 0 6. postenis — Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 25. līdz 28. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumu iepriekš minētajiem pantiem segtu izdevumus saistībā ar deputātu parlamentāro darbību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 75 000 apmērā.

1 0 0 7. postenis — Piemaksas saistībā ar pienākumu veikšanu

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

181 500

179 000

171 049,74

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Prezidija 2009. gada 16.–17. jūnija lēmums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vienotu noteiktas likmes komandējuma dienas naudu un reprezentācijas naudu saistībā ar Parlamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildi.

1 0 1. pants — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citi sociālie pasākumi

1 0 1 0. postenis — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 18. un 19. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 3. līdz 9. pants un 29. pants.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.

Komisijas Lēmums, ar ko nosaka medicīnisko izdevumu atmaksāšanas vispārējos īstenošanas noteikumus.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un medicīnisko izdevumu atmaksāšanu, kā arī nozaudēšanas un zādzības riska apdrošināšanu, kas attiecas uz deputātu personiskās lietošanas priekšmetiem.

Tā ir arī paredzēta, lai apdrošinātu deputātus un viņiem palīdzētu gadījumā, ja oficiālo braucienu laikā vajadzīga repatriācija sakarā ar to, ka viņi smagi saslimst, iekļūst negadījumā vai nonāk citā neparedzētā situācijā, kas kavē turpināt braucienu. Palīdzība ietver deputātu repatriācijas organizēšanu un ar to saistīto izdevumu uzņemšanos.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 79 000 apmērā.

1 0 1 2. postenis — Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

798 000

301 000

239 224,34

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 30. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atsevišķus izdevumus par palīdzības sniegšanu deputātiem ar smagu invaliditāti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 0 2. pants — Pagaidu pabalsti

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 13. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 45. līdz 48. pants un 77. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pārejas posma pabalstu pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 0 3. pants — Pensijas

1 0 3 0. postenis — Vecuma pensijas saskaņā ar Noteikumiem par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām ("DIP noteikumi") III pielikums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vecuma pensiju pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 150 000 apmērā.

1 0 3 1. postenis — Invaliditātes pensijas saskaņā ar Noteikumiem par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

291 000

285 000

282 186,10

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām ("DIP noteikumi") II pielikums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pensiju deputātiem, kas zaudējuši darbspējas pilnvaru termiņa laikā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 0 3 2. postenis — Apgādnieka zaudējuma pensijas saskaņā ar Noteikumiem par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām ("DIP noteikumi") I pielikums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apgādnieka zaudējuma pensiju un bāreņa pensiju deputāta vai bijušā deputāta nāves gadījumā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 15 000 apmērā.

1 0 3 3. postenis — Deputātu brīvprātīgā pensiju shēma

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 27. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 76. pants. Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām VII pielikums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes iemaksu deputātiem paredzētajā brīvprātīgajā papildu pensiju shēmā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 500 apmērā.

1 0 5. pants — Valodu kursi un datorkursi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

650 000

600 000

500 000,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 44. pants.

Prezidija 2009. gada 4. maija Lēmums par deputātu valodu kursiem un datorkursiem.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu deputātu valodu kursu un IT kursu izmaksas.

1 0 9. pants — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes locekļiem paredzēto maksājumu pielāgojumus.

Apropriācija ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz citām pozīcijām saskaņā ar Finanšu regulu.

1 2. nodaļa — Ierēdņi un pagaidu darbinieki

1 2 0. pants — Atalgojums un citas tiesības

1 2 0 0. postenis — Atalgojums un piemaksas

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

626 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai štatu sarakstā paredzētajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem segtu:

 algas, piemaksas un ar algām saistītus maksājumus,

 apdrošināšanu pret slimībām, nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kā arī citas sociālās apdrošināšanas iemaksas,

 fiksētas likmes piemaksas par virsstundu darbu,

 dažādus pabalstus un piemaksas,

 ierēdņa vai pagaidu darbinieka, kā arī viņa laulātā un apgādībā esošo personu ceļa izdevumus braucienam no darba vietas uz izcelsmes vietu,

 izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientiem, ko piemēro algām un tai atalgojuma daļai, kuru pārskaita uz valsti, kas nav darba vieta,

 bezdarba apdrošināšanu pagaidu darbiniekiem un iestādes maksājumus pagaidu darbiniekiem, lai izveidotu un uzturētu tiesības uz pensiju viņu izcelsmes valstī.

Tā paredzēta arī, lai segtu apdrošināšanas prēmijas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem sporta nodarbību laikā Eiropas Parlamenta sporta centru izmantotājiem Briselē un Strasbūrā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 300 apmērā.

1 2 0 2. postenis — Apmaksāts virsstundu darbs

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

248 000

296 500

110 000,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 56. pants un VI pielikums.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta virsstundu darba apmaksai saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem.

1 2 0 4. postenis — Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 ierēdņu un pagaidu darbinieku (arī ģimenes locekļu) ceļa izdevumus, stājoties amatā, beidzot darbu iestādē vai saistībā ar pārcelšanu citā amatā, kas ietver darba vietas maiņu,

 pabalstus par iekārtošanos / iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā, tiekot pārceltiem uz citu darba vietu, beidzot darbu iestādē un pārceļoties citur,

 dienas naudu ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas sniedz pierādījumu, ka viņiem ir jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā vai tiekot pārceltiem uz citu darba vietu,

 atlaišanas pabalstu ierēdņiem uz pārbaudes laiku, kurus atlaiž acīmredzamas neatbilstības dēļ,

 atlaišanas pabalstu darbiniekiem uz noteiktu laiku, ar kuriem iestāde lauž līgumu,

 starpību par iemaksām, ko dalībvalsts pensiju shēmā veikuši līgumdarbinieki, un iemaksām, kuras jāmaksā Savienības pensiju shēmā darba līguma pārskatīšanas gadījumā.

1 2 2. pants — Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

1 2 2 0. postenis — Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai kuriem nosaka atvaļinājumu dienesta interesēs

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 41., 42.c, 50. pants un IV pielikums, kā arī Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 48.a pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pabalstiem, ko maksā:

 ierēdņiem, kuriem piešķirts neaktīvs statuss saistībā ar darba vietu skaita samazināšanu iestādē,

 ierēdņiem, kuriem noteikts atvaļinājums tādu organizatorisku apsvērumu dēļ, kas saistīti ar vajadzību iegūt jaunas kompetences iestādē,

 ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri ieņem vadošu AD 16 vai AD 15 amata vietu poliskajās grupās un kuri ir atcelti no amata dienesta interesēs.

No tās sedz arī darba devēja iemaksu veselības apdrošināšanas shēmā un izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu šiem pabalstiem (izņemot 42.c pantā paredzētajam pabalstam, kuram korekcijas koeficientu nepiemēro).

1 2 2 2. postenis — Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanos un ierēdņu un pagaidu darbinieku īpašo pensiju shēma

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 64. un 72. pants.

Padomes 1995. gada 17. novembra Regula (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95, ar ko ievieš īpašus pasākumus Eiropas Kopienu pagaidu darbinieku dienesta attiecību izbeigšanai sakarā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos (OV L 280, 23.11.1995., 4. lpp.).

Padomes 2002. gada 30. septembra Regula (EK, Euratom) Nr. 1748/2002, kas iestādes modernizācijas sakarā ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz Eiropas Parlamentā pastāvīgā darbā iecelto Eiropas Kopienu ierēdņu un Eiropas Parlamenta politiskajās grupās strādājošo pagaidu darbinieku darba attiecību pārtraukšanu (OV L 264, 2.10.2002., 9. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 piemaksas, ko maksā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem vai Padomes Regulu (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95 un (EK, Euratom) Nr. 1748/2002,

 darba devēja iemaksu attiecīgo piemaksu saņēmēju veselības apdrošināšanas shēmā,

 izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu dažādajām piemaksām.

1 2 4. pants — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 65. pants un XI pielikums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu visus algu pielāgojumus, par kuriem Padome lemj finanšu gada laikā.

Tā ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz attiecīgajām šīs nodaļas pozīcijām.

1 4. nodaļa — Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

1 4 0. pants — Pārējie darbinieki un ārštata personas

1 4 0 0. postenis — Pārējie darbinieki

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Piezīmes

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (4. sadaļa).

Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi, kas ir spēkā no 2014. gada 1. novembra.

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu šādus izdevumus:

 pārējo darbinieku, tostarp līgumdarbinieku un īpašu padomdevēju (Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības nozīmē) atalgojumu, ieskaitot piemaksas un pabalstus, darba devēja iemaksas dažādās sociālās drošības sistēmās, galvenokārt ES iestāžu sistēmā, kā arī izdevumus saistībā ar šādu darbinieku atalgojuma korekcijām,

 izdevumus, kas saistīti ar aģentūru pagaidu darbinieku nodarbināšanu,

 Individuālo tiesību un algu sarakstu nodaļas rēķinus par tādu darbinieku nodarbināšanu, kuri strādā ar Eiropas Parlamenta ierēdņu administratīvajām lietām (jo īpaši bezdarbnieka pabalstiem, pensiju tiesībām u. tml.).

Daļa šīs apropriācijas jāizmanto, lai pieņemtu darbā līgumdarbiniekus ar invaliditāti saskaņā ar Prezidija 2008. gada 7. un 9. jūlija lēmumu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 3 000 000 apmērā.

1 4 0 2. postenis — Izdevumi par mutisko tulkošanu

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

46 525 000

49 524 900

34 553 991,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1999. gada 28. jūlija Vienošanās par konferenču tulku nodarbināšanas kārtību un atalgojumu (un tās īstenošanas noteikumi), kas grozīta 2004. gada 13. oktobrī un pārskatīta 2008. gada 31. jūlijā.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus izdevumus:

 samaksu un saistītas piemaksas, sociālās iemaksas, ceļa izdevumus un citas izmaksas konferenču līgumtulkiem, kurus Eiropas Parlaments noalgo uz Eiropas Parlamenta organizētām sanāksmēm savām vai citu iestāžu vai struktūru vajadzībām, ja Eiropas Parlamenta tulki (ierēdņi un pagaidu darbinieki) nevar nodrošināt vajadzīgos pakalpojumus,

 izdevumus saistībā ar konferenču aģentūrām, tehniskajiem darbiniekiem un konferenču vadību iepriekš minētajām sanāksmēm, ja Eiropas Parlamenta ierēdņi, pagaidu darbinieki vai pārējie darbinieki nevar nodrošināt šādus pakalpojumus,

 izdevumus par pakalpojumiem, ko Eiropas Parlamentam snieguši citu reģionālo, valsts vai starptautisko iestāžu tulki,

 izdevumus saistībā ar mutiskās tulkošanas pasākumiem, proti, sanāksmju sagatavošanu, tulku apmācību un atlasi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 3 570 000 apmērā.

1 4 0 4. postenis — Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Piezīmes

Noteikumi par Eiropas Parlamenta ierēdņu un politisko grupu pagaidu darbinieku norīkošanu uz valsts pārvaldes iestādēm, tām pielīdzināmām iestādēm un starptautiskām organizācijām (Prezidija 2005. gada 7. marta lēmums).

Noteikumi par valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu (Prezidija 2009. gada 4. maija lēmums).

Iekšējie noteikumi par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2013. gada 1. februāra lēmums).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 maksājumus un pabalstus praktikantiem, kas veic pēcdiploma apmācību (stipendijas), tostarp visus ģimenes pabalstus,

 praktikantu ceļa izdevumus,

 ar invaliditāti tieši saistītas papildu izmaksas praktikantiem, kuri iesaistīti izmēģinājuma prakses programmā un kuriem ir invaliditāte, saskaņā ar 20. panta 9. punktu (iepriekš 20. panta 8. punkts) Iekšējos noteikumos par praksi Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā un mācību braucieniem turp. Tajās ir ietvertas izmaksas par papildu maksājumu saistībā ar invaliditāti (līdz 50 % no stipendijas),

 slimības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu praktikantiem,

 izmaksas saistībā ar informatīvu/apmācības kursu organizēšanu praktikantiem (tostarp praktikantu uzņemšanas izmaksas),

 izdevumus, kas radušies darbinieku apmaiņā starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu valsts sektoru vai citām noteikumos paredzētajām valstīm,

 izdevumus saistībā ar valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu, tostarp pabalstus un ceļa izdevumus,

 nelaimes gadījumu apdrošināšanu norīkotajiem valstu ekspertiem,

 izdevumu atmaksu par mācību braucieniem,

 konferenču tulku un tulkotāju apmācību organizēšanu, it īpaši sadarbībā ar tulku skolām un universitātēm, kuras nodrošina tulkotāju apmācību, kā arī stipendiju piešķiršanu tulku un tulkotāju profesionālajai apmācībai un tālākapmācībai, mācību palīglīdzekļu pirkšanu un saistītus izdevumus,

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 4 0 6. postenis — Novērotāji

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai novērotājiem atmaksātu izdevumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 13. pantu (iepriekš 11. pants).

1 4 2. pants — Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu rakstiskās tulkošanas, mašīnrakstīšanas, kodēšanas un tehniskas palīdzības darbus, ko veic ārēji pakalpojumu sniedzēji.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 135 000 apmērā.

1 4 4. pants — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu visus algu pielāgojumus, par kuriem Padome lemj finanšu gada laikā.

Tā ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz attiecīgajām šīs nodaļas pozīcijām.

1 6. nodaļa — Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

1 6 1. pants — Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 6 1 0. postenis — Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

254 000

328 980

236 000,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 27. līdz 31. pants, 33. pants un III pielikums.

Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/620/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi (OV L 197, 26.7.2002., 53. lpp.) un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas Ombuda pārstāvja 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/621/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību (OV L 197, 26.7.2002., 56. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus par Lēmuma 2002/621/EK 3. pantā noteikto konkursu organizēšanu, kā arī to kandidātu ceļa un uzturēšanās izdevumus, kuri ir uzaicināti uz intervijām un medicīnisko apskati,

 izdevumus par darbinieku atlases procedūru organizēšanu.

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas nepieciešams iestādes darbībai, un pēc apspriešanās ar Personāla atlases biroju to var izlietot arī pašas iestādes rīkoto konkursu finansēšanai.

1 6 1 2. postenis — Kvalifikācijas celšana

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 24.a pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apmācības izdevumus personāla prasmju un attiecīgās institūcijas darbības un efektivitātes uzlabošanai, piemēram, valodu kursus oficiālo darba valodu apguvei.

1 6 3. pants — Pasākumi iestādes personāla atbalstam

1 6 3 0. postenis — Sociālais dienests

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

784 000

764 000

517 180,69

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 1.d pants, 9. pants (3. punkts, trešā daļa) un 76. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 saskaņā ar iestāžu politiku šādām personām ar invaliditāti:

 aktīvi nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem,

 aktīvi nodarbināto ierēdņu un pagaidu darbinieku laulātajiem,

 apgādībā esošajiem bērniem saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem,

pēc tam, kad ir beigušās tiesības saņemt iespējamo atmaksu, kas šādos gadījumos noteikta mītnes valstī vai izcelsmes valstī, nepārsniedzot budžetā noteiktos limitus, tādu izdevumu atmaksāšanu, kuri nav medicīniska rakstura izdevumi un kurus kopīgā veselības apdrošināšanas shēma neatmaksā, bet kuri ir atzīti par nepieciešamiem, ir radušies sakarā ar invaliditāti un ir pienācīgi pamatoti,

 pasākumus, lai atbalstītu ierēdņus un pārējos darbiniekus, kas nonākuši īpaši grūtos apstākļos,

 dotācijas piešķiršanai Personāla komitejai un sociālā dienesta papildu izdevumiem. To iemaksu vai izdevumu segšana, ko Personāla komiteja nodrošina sociālā atbalsta pasākumos iesaistītajiem, būs paredzēta sociālas, kultūras vai valodnieciskas ievirzes pasākumu finansēšanai, bet netiks piešķirtas individuālas subsīdijas darbiniekiem vai mājsaimniecībām,

 citus sociālus pasākumus iestādes vai iestāžu līmenī, kuru mērķis ir integrēt ierēdņus un pārējos darbiniekus,

 finansējumu specifiskiem, samērīgiem pielāgošanas pasākumiem, kas paredzēti ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem ar invaliditāti un praktikantiem ar invaliditāti, piemērojot Civildienesta noteikumu 1.d pantu, jo īpaši personīgā asistenta palīdzība darba vietā vai komandējumos.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 000 apmērā.

1 6 3 1. postenis — Mobilitāte

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

754 000

754 000

702 914,74

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar mobilitāti saistītos izdevumus dažādajās darba vietās.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 6 3 2. postenis — Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

238 000

255 000

248 522,25

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai veicinātu un finansiāli atbalstītu darbības, kas sekmē sociālos kontaktus starp dažādu tautību darbiniekiem, piemēram, lai dotētu darbinieku klubus, sporta un kultūras apvienības, kā arī lai piedalītos brīvā laika pavadīšanas centra pastāvīgas darbības finansēšanā (kultūras pasākumi, vaļasprieki, restorāni).

No tās sedz arī izdevumus par piedalīšanos vairākām iestādēm kopīgu sociālo pasākumu finansēšanā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 600 000 apmērā.

1 6 5. pants — Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 6 5 0. postenis — Medicīnas dienests

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu medicīnas dienesta darbības izdevumus trijās darba vietās, tai skaitā materiālu un farmaceitisko preparātu un citus iepirkumus, izdevumus par profilaktisko medicīnisko izmeklēšanu, darba nespējas komisijas darbības izdevumus, kā arī izdevumus par pakalpojumiem, ko sniedz pieaicinātie medicīnas speciālisti, ja iestādes mediķi to uzskata par vajadzīgu.

No tās sedz arī izdevumus par dažu aprīkojumu iegādi, kas ir vajadzīgi medicīnisku apsvērumu dēļ, kā arī samaksu medicīnas darbiniekiem un medicīnas palīgdarbiniekiem, kuri veic darbu saskaņā ar noteikumiem par pakalpojumu sniegšanu vai īstermiņa pagaidu uzdevumus.

1 6 5 2. postenis — Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 865 000

3 500 000

4 050 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu restorānu un ēdnīcu pārvaldības un darbības izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 1 000 000 apmērā.

1 6 5 4. postenis —  Bērnu pieskatīšanas struktūras

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta daļu no visiem izdevumiem par mazbērnu novietni un ārējām silītēm, ar kurām ir noslēgts līgums.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 4 762 000 apmērā.

1 6 5 5. postenis — Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām Eiropas skolām (II tips)

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

200 000

200 000

 

Piezīmes

Komisijas 2013. gada 1. augusta Lēmuma C(2013)4886 īstenošana (OV C 222, 2.8.2013., 8. lpp.).

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta iemaksu II tipa Eiropas skolām, kuras akreditējusi Eiropas Skolu valde, vai lai atlīdzinātu Komisijai iemaksu Eiropas Skolu valdes akreditētajām II tipa Eiropas skolām, kuru Komisija veikusi Eiropas Parlamenta vietā saskaņā ar Pilnvaru un pakalpojumu līgumu, kas noslēgts ar Komisiju. Ar šo apropriāciju sedz izmaksas par minētajās skolās reģistrētajiem to Eiropas Parlamenta darbinieku bērniem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi.

2. sadaļa — Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

Piezīmes

Tā kā apdrošināšanas sabiedrības ir atsaukušas to risku apdrošināšanu, kas saistīti ar darba strīdiem un ar terora aktiem, kuriem ir pakļautas Eiropas Parlamenta ēkas, tie jāsedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

Tādējādi šajā sadaļā iekļautās apropriācijas paredzētas visu to izmaksu segšanai, kas radušās no zaudējumiem sakarā ar darba strīdiem un terora aktiem.

2 0. nodaļa — Ēkas un saistītie izdevumi

2 0 0. pants — Ēkas

2 0 0 0. postenis — Īres maksa

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu īres maksājumus par ēkām vai ēku daļām, kuras izmanto Eiropas Parlaments.

No tās sedz arī nodokļus saistībā ar ēkām. Īres maksu aprēķina divpadsmit mēnešiem, pamatojoties uz īres līgumiem, kuri ir noslēgti vai kurus gatavo un kuri parasti paredz arī indeksāciju saskaņā ar dzīves dārdzību vai celtniecības izmaksām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 1 500 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 1. postenis — Ilgtermiņa nomas maksājumi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ilgtermiņa nomas maksājumus par ēkām vai ēku daļām saskaņā ar noslēgtajiem vai sagatavošanā esošajiem līgumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 3. postenis — Nekustamā īpašuma iegāde

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nekustamā īpašuma iegādi. Subsīdijām zemesgabalu iegādei un to sagatavošanai būvdarbiem piemēro Finanšu regulas noteikumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 1 000 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 5. postenis — Ēku celtniecība

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Piezīmes

Šajā postenī var iekļaut apropriāciju ēku celtniecībai (darbi, maksa par pētījumiem un visas ar to saistītās izmaksas).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 7. postenis — Telpu iekārtošana

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par telpu iekārtošanu, kā arī citas izmaksas, kas ar šo iekārtošanu saistītas, it īpaši samaksu arhitektam vai inženierim u. c.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 600 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 8. postenis — Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus nekustamā īpašuma pārvaldības izdevumus, kas nav īpaši paredzēti citos šīs nodaļas pantos:

 atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde,

 obligātās inspekcijas, kvalitātes pārbaudes, ekspertu atzinumi, revīzijas, atbilstības uzraudzību u. c.,

 tehniskā bibliotēka,

 atbalsts ēku pārvaldībai (ēku palīdzības dienests),

 ēku plānu un informācijas nesēju administratīva pārvaldība,

 citi izdevumi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

2 0 2. pants — Citi izdevumi saistībā ar ēkām

2 0 2 2. postenis — Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem segtu Eiropas Parlamenta nomāto vai īpašumā esošo ēku (biroju, citu telpu un instalāciju) uzturēšanas, apsaimniekošanas, ekspluatācijas un uzkopšanas izmaksas.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 104. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 200 000 apmērā.

2 0 2 4. postenis — Enerģijas patēriņš

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

20 260 000

21 690 000

17 034 803,69

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai it īpaši segtu izdevumus par ūdensapgādi, gāzi, elektrību un apkuri.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 000 apmērā.

2 0 2 6. postenis — Ēku drošība un novērošana

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu galvenokārt tos izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta lietoto ēku apsardzi un novērošanu tā trijās parastajās darba vietās, informācijas birojos Eiropas Savienībā un birojos trešās valstīs.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 104. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 120 000 apmērā.

2 0 2 8. postenis — Apdrošināšana

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

680 000

976 000

760 527,53

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par apdrošināšanas prēmijām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

2 1. nodaļa — Datu apstrāde, iekārtas un kustamais Īpašums

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 1 0. pants — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas

2 1 0 0. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām, kas ir vajadzīgas Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telekomunikāciju pienācīgai darbībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar datu apstrādes centra un telekomunikāciju sistēmām, datoriekārtām nodaļās un tīkla pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 140 000 apmērā.

2 1 0 1. postenis —  Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām ar Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telekomunikāciju sistēmas infrastruktūras pārvaldībai un uzturēšanai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar tīkliem, elektroinstalācijām, telekomunikācijām atsevišķu aprīkojumu, kā arī balsošanas iekārtām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 291 000 apmērā.

2 1 0 2. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībā, kuru mērķis ir sniegt palīdzību un atbalstu Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telekomunikāciju sistēmu lietotājiem. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem paredzētajiem atbalsta pakalpojumiem, kā arī administratīvām un likumdošanas lietojumprogrammām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 1 0 3. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ar IKT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, un ar to saistītiem darbiem, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām iestādes IKT lietojumprogrammu pārvaldībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem un komunikācijas darbībām paredzētām lietojumprogrammām, kā arī administratīvām un likumdošanas lietojumprogrammām.

Tā paredzēta, lai segtu arī izdevumus par IKT rīkiem, ko finansē kopīgi saskaņā ar iestāžu sadarbību valodu jomā, ņemot vērā Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejas pieņemtos lēmumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 32 000 apmērā.

2 1 0 4. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ieguldījumi infrastruktūrā

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar ieguldījumiem Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telekomunikāciju sistēmas infrastruktūrā. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti datu apstrādes centra un telekomunikāciju sistēmām, tīkliem, elektroinstalācijām, kā arī videokonferenču sistēmām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 30 000 apmērā.

2 1 0 5. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ieguldījumi projektos

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar ieguldījumiem esošajos vai jaunos IKT projektos. Šie ieguldījumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem paredzētām lietojumprogrammām, lietojumprogrammām likumdošanas, administratīvajā un finanšu jomā, kā arī saistībā ar IKT pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 2 000 apmērā.

2 1 2. pants — Mēbeles

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādi, nomu, uzturēšanu un labošanu, it īpaši ergonomisku biroja mēbeļu iegādi, nolietotu un salauztu mēbeļu un biroja iekārtu aizstāšanu. Tā paredzēta, lai segtu arī dažādus izdevumus saistībā ar visu Eiropas Parlamenta mēbeļu pārvaldību.

Attiecībā uz mākslas darbiem šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par noteiktu darbu iegādi un pirkšanu, kā arī ar tiem saistītos kārtējos izdevumus, piemēram, ekspertu izmaksas, konservāciju, ierāmēšanu, restaurāciju, tīrīšanu, apdrošināšanu, kā arī neregulārus transporta izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 1 4. pants — Tehniskās iekārtas un aprīkojums

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta tehnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, nomai, uzturēšanai, labošanai un pārvaldībai, jo īpaši:

 dažādām fiksētām un mobilām iekārtām un tehniskajam aprīkojumam saistībā ar publicēšanu, drošību (arī programmatūru), ēdināšanu, ēkām u. c.,

 iekārtām saistībā ar iespieddarbiem, telefona pakalpojumiem, ēdnīcām, veikaliem, drošību, konferenču tehnisko aprīkojumu, audiovizuālo nozari u. c.,

 īpašām iekārtām (elektroniskām, informātikas un elektriskām) un ar to saistītiem ārpakalpojumiem,

 divu papildu telefona līniju ierīkošanai deputātu birojos (pēc pieprasījuma).

No šīs apropriācijas sedz arī izdevumus par reklāmu saistībā ar norakstītā īpašuma tālākpārdošanu vai izmantošanu, kā arī izdevumus par tehnisku palīdzību (konsultēšanu) par jautājumiem, kuriem ir nepieciešamas ārēju speciālistu zināšanas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 135 000 apmērā.

2 1 6. pants — Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu (autoparks un velosipēdi) iegādi, uzturēšanu, izmantošanu, labošanu, kā arī izdevumus par automašīnu, taksometru, autobusu un kravas mašīnu nomu ar šoferi vai bez tā, kā arī ar to saistīto apdrošināšanu un citas pārvaldības izmaksas. Atjaunojot autoparku un pērkot vai īrējot automašīnas, priekšroka tiks dota automašīnām, kuras vismazāk piesārņo vidi, piemēram, hibrīdautomobiļiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 000 apmērā.

2 3. nodaļa — Kārtējie administratīvie izdevumi

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 3 0. pants — Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par papīra, aplokšņu, biroja aprīkojuma, drukāšanas un dokumentu kopēšanas iekārtu u. c. palīglīdzekļu pirkšanu, kā arī ar to saistītās pārvaldības izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 2 500 apmērā.

2 3 1. pants — Finansiālas izmaksas

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

40 000

40 000

19 598,46

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par bankas pakalpojumiem (komisijas maksas, ažio un citas maksas) un citas finansiālas izmaksas, to skaitā saistītos izdevumus par ēku finansēšanu.

2 3 2. pants — Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 summas, ko Tiesa, Vispārējā tiesa un Eiropas Savienības Civildienesta tiesa vai dalībvalstu tiesas var piespriest Eiropas Parlamentam maksāt,

 izmaksas saistībā ar pieaicināto juristu pakalpojumiem, lai pārstāvētu Eiropas Parlamentu Savienības un dalībvalstu tiesās, un izmaksas par juriskonsultu vai ekspertu pakalpojumiem, lai sniegtu palīdzību Juridiskajam dienestam,

 samaksu juristiem saistībā ar disciplinārlietām vai līdzvērtīgām lietām,

 zaudējumu atlīdzību un procentus,

 saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta tiesas Reglamenta 91. un 92. pantu (iepriekš 69. un 70. pants) izlīguma ceļā panāktas kompensācijas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 3 6. pants — Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

303 000

355 000

297 523,89

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par pastmarkām, sūtījumu apstrādi, nogādāšanu un piegādi, ko veic valsts pasts vai kurjeru pakalpojumu uzņēmumi.

Tā paredzēta arī, lai segtu izdevumus par sūtījumu apstrādes pakalpojumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 25 000 apmērā.

2 3 7. pants — Pārvadājumi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pārvadāšanas un iekraušanas/izkraušanas darbiem, ko veic ar pārvadājumu uzņēmumu starpniecību vai izmantojot ar aģentūru starpniecību pieejamus iekrāvēju/izkrāvēju pakalpojumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 3 8. pants — Citi administratīvie izdevumi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 apdrošināšanu, kas nav īpaši paredzēta citā postenī,

 sēžu zāles apkalpojošo darbinieku, šoferu, uzņemšanas dienesta darbinieku, noliktavu darbinieku, pārvadātāju, kā arī darbinieku, kuri strādā Apmeklējumu un semināru nodaļā, apmeklētāju centrā Parlamentarium, medicīnas dienestā, drošības un ēku uzturēšanas dienestos, kā arī dažādos tehniskajos dienestos, darba apģērba iegādi un kopšanu,

 citas ar komitejas darbību un pārvaldību saistītas izmaksas, kā arī preču vai pakalpojumu iegādi, kas nav paredzēta citā pozīcijā,

 dažādus pirkumus saistībā ar vides vadības un audita sistēmas (EMAS) pasākumiem (reklāmas kampaņa u. tml.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 3 9. pants — EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

250 000

250 000

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar EMAS pasākumiem, tostarp to popularizēšanas pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot Parlamenta rādītājus vides jomā, un izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēmu.

3. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem

3 0. nodaļa — Sanāksmes un konferences

3 0 0. pants — Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 71. pants un VII pielikuma 11., 12. un 13. pants.

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par iestādes personāla, valsts norīkotu ekspertu, praktikantu un iestādes uzaicinātu citu Eiropas vai starptautisku iestāžu personāla dienesta braucieniem starp nodarbinātības vietu un jebkuru no trim Eiropas Parlamenta darba vietām (Brisele, Luksemburga un Strasbūra) un par komandējumiem uz jebkuru citu vietu, kas nav viena no Parlamenta trim darba vietām. Segtie izdevumi ir transporta izmaksas, dienas naudas, uzturēšanās izmaksas un kompensācijas par neērtu darba laiku. Tiek segtas arī saistītās izmaksas (tostarp izmaksas par biļešu un viesnīcu rezervāciju atcelšanu, elektronisko rēķinu izmaksas un komandējumu apdrošināšanas izmaksas).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu arī iespējamus izdevumus nolūkā kompensēt oglekļa emisijas saistībā ar personāla komandējumiem un dienesta braucieniem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 240 000 apmērā.

3 0 2. pants — Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus, kas saistīti ar iestādes pienākumiem rīkot pieņemšanas, tai skaitā saistībā ar iestādes Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) nodaļas darbu, un iestādes locekļu reprezentācijas izdevumus,

 Parlamenta priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumus braucienos ārpus darba vietām,

 reprezentācijas izdevumus un daļu no Parlamenta priekšsēdētāja kabineta sekretariāta izdevumiem,

 ģenerālsekretāra rīkoto pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus, tostarp dažādu priekšmetu un medaļu iegādi ierēdņiem, kuru darba stāžs iestādē ir 15 vai 25 gadi,

 dažādus protokola izdevumus, piemēram, izdevumus karogiem, stendiem, ielūgumiem, ēdienkartēm utt.,

 īpaši svarīgu iestādes apmeklētāju ceļa un uzturēšanās izdevumus,

 vīzu izmaksas saistībā ar deputātu un personāla komandējumiem,

 pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus un citus īpašus izdevumus deputātiem, kas ieņem oficiālus amatus Eiropas Parlamentā.

3 0 4. pants — Dažādi izdevumi par sanāksmēm

3 0 4 0. postenis — Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par atspirdzinošiem un citiem dzērieniem, atsevišķos gadījumos uzkodām, ko pasniedz iestādes sanāksmju laikā, kā arī šo pakalpojumu pārvaldības izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

3 0 4 2. postenis — Sanāksmes, kongresi un konferences

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu:

 izdevumus saistībā ar sanāksmju organizēšanu ārpus darba vietām (komitejas vai to delegācijas, politiskās grupas), tostarp attiecīgā gadījumā reprezentācijas izdevumus,

 maksas par dalību starptautiskās organizācijās, kurās Eiropas Parlaments ir biedrs (Parlamentu savienība, Parlamentu ģenerālsekretāru asociācija, Parlamentu savienības “Divpadsmit plus” grupa),

 ES laissez-passer izgatavošanas izmaksu (iekārtas, personāls un materiāli) Parlamenta daļas atmaksāšanu Komisijai, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Komisijas noslēgto vienošanos, saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā (6. pants), Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 23. pantu, Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 11. un 81. pantu un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1417/2013, ar ko nosaka formu ceļošanas atļaujām, kuras izdod Eiropas Savienība (OV L 353, 28.12.2013., 26. lpp.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 20 000 apmērā.

3 0 4 3. postenis — Dažādi izdevumi saistībā ar parlamentāro asambleju, parlamentu sadarbības delegāciju un citi delegāciju sanāksmju organizēšanu

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar turpmāk minēto struktūru sanāksmju organizēšanu:

 delegācijas ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā, parlamentārajā asamblejā EuroLat, parlamentārajā asamblejā Euronest, kā arī to struktūrās,

 “Savienības Vidusjūrai” Parlamentārā asambleja, tās komitejas un Prezidijs; šie izdevumi ietver Eiropas Parlamenta ieguldījumu asamblejas autonomā sekretariāta budžetā vai tiešai to izmaksu segšanai, kas ir Eiropas Parlamenta daļa asamblejas budžetā,

 parlamentu sadarbības delegācijas, ad hoc delegācijas, apvienotās parlamentārās komitejas, parlamentārās sadarbības komitejas, PTO parlamentāro delegāciju sanāksmes, kā arī PTO veltītās parlamentārās konferences un tās vadības komitejas sanāksmes.

3 0 4 9. postenis — Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta ceļojumu aģentūras darbības izmaksu segšanai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Eiropas Parlamentu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

3 2. nodaļa — Ekspertīzes un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

3 2 0. pants — Ekspertīžu ieguve

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus par līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem un pētījumu institūtiem saistībā ar pētījumiem un citām ar pētniecību saistītām darbībām (semināriem, apaļajiem galdiem, speciālistu grupām, konferencēm), kuras rīko Eiropas Parlamenta struktūrvienībām, komitejām un administrācijai,

 ceļa, uzturēšanās un ar tiem saistītos izdevumus ekspertiem un citām personām, ieskaitot tās personas, kas iesniegušas lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, ja šīs personas ir uzaicinātas piedalīties komiteju, delegāciju, pētījumu vai darba grupu darbā, kā arī darbsemināros,

 izdevumi par iekšējās vai ārējās parlamentārās izpētes vai citu atbilstošu produktu izplatīšanu iestādē un sabiedrībā (proti, izmantojot publikācijas internetā, iekšējas datubāzes, brošūras un publikācijas),

 izdevumus par ārēju personu uzaicināšanu piedalīties tādu struktūru darbā kā Disciplinārā padome vai Īpašā finanšu pārkāpumu komisija.

3 2 1. pants — Specializēto zināšanu ieguve Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, bibliotēka un arhīvi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Piezīmes

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.), kā arī Prezidija 2001. gada 28. novembra lēmums par noteikumiem par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta dokumentiem (OV C 216, 22.7.2011., 19. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2002. gada 16. decembra Lēmums par informēšanas veicināšanu un pārredzamību attiecībā uz Eiropas Parlamenta arhīviem.

Prezidija 2014. gada 10. marta Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu un bijušo deputātu dokumentu apstrādi.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar EPRS ĢD darbību, konkrētāk tādus kā:

 specializēto zināšanu ieguve un atbalsts Eiropas Parlamenta izpētes darbībām (tostarp raksti, pētījumi, darbsemināri, semināri, apaļie galdi, ekspertu komisijas un konferences), kas vajadzības gadījumā var tikt sniegts sadarbībā ar citām iestādēm, starptautiskām organizācijām, valstu parlamentu pētniecības dienestiem un bibliotēkām, ideju laboratorijām, pētniecības struktūrām un citiem kvalificētiem ekspertiem,

 specializēto zināšanu ieguve tādās jomās kā ietekmes novērtējums, kā arī ex ante un ex post novērtējums, Eiropas pievienotā vērtība un zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana (STOA),

 grāmatu, žurnālu, avīžu, datubāzu, preses aģentūru produktu un citu dažāda veida bibliotēkai paredzētu informācijas nesēju iegāde vai noma dažādos formātos, tostarp maksa par autortiesībām, kvalitātes vadības sistēma, materiāli un darbi saistībā ar iesiešanu un glabāšanu, kā arī citi atbilstoši pakalpojumi,

 izdevumi par ārējiem arhivēšanas pakalpojumiem (organizācija, atlase, aprakstīšana, pārnese uz citiem nesējiem un digitalizācija, primāro arhīvu avotu ieguve),

 īpašas bibliotēkai un arhivēšanai paredzētas dokumentācijas, kā arī īpašu mediatēkas iekārtu iegāde, izstrāde, ierīkošana, lietošana un uzturēšana, tostarp elektriskas, elektroniskas un informātikas iekārtas un/vai sistēmas, kā arī materiāli iesiešanai un glabāšanai,

 izdevumi par iekšējās vai ārējās parlamentārās izpētes vai citu atbilstošu produktu izplatīšanu iestādē un sabiedrībā (proti, izmantojot publikācijas internetā, iekšējas datubāzes, brošūras un publikācijas),

 ceļa, uzturēšanās un ar to saistīti izdevumi ekspertiem un citām personām, kuras uzaicinātas piedalīties prezentācijās, semināros, darbsemināros vai citos šāda veida pasākumos, ko organizē EPRS ĢD,

 Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) nodaļas dalība Eiropas un starptautiskās zinātniskās organizācijās,

 Eiropas Parlamenta pienākumi atbilstoši starptautiskiem un/vai iestāžu sadarbības nolīgumiem, tostarp Eiropas Parlamenta iemaksa finanšu izmaksu segšanai saistībā ar Savienības vēstures arhīvu pārvaldību (Padomes 1983. gada 1. februāra Regula (EEK, Euratom) Nr. 354/83 par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai un secīgie grozījumi tajā).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 20 000 apmērā.

3 2 2. pants — Izdevumi par dokumentāciju

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 avīžu, periodisko izdevumu, ziņu aģentūru pakalpojumu un to publikāciju un tiešsaistes pakalpojumu abonēšanu, tai skaitā maksu par autortiesībām par šādā veidā iegūtu materiālu rakstisku un/vai elektronisku reproducēšanu un izplatīšanu, kā arī pakalpojumu līgumus par preses apskatiem un izgriezumiem,

 abonēšanu vai pakalpojumu līgumus par periodisko izdevumu pārskatiem vai analīzēm vai par šajos periodiskajos izdevumos publicēto materiālu saglabāšanu optiskajos informācijas nesējos,

 dokumentu un statistikas ārējo datubāzu izmantošanu, izņemot informātikas iekārtas un telekomunikāciju izmaksas,

 jaunu vārdnīcu un leksikonu iegādi, to aizstāšanu neatkarīgi no informācijas nesēja, tostarp jaunajām valodu nodaļām, kā arī citu valodu dienestiem un Tiesību aktu kvalitātes nodaļām domātu darbu iegādi.

3 2 3. pants — Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Piezīmes

Prezidija 2012. gada 12. decembra lēmums, ar ko ES ārpolitikas ģenerāldirektorātā tiek izveidots Demokrātijas atbalsta direktorāts.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus, kas radušies saistībā ar informācijas apmaiņas programmām un Eiropas Parlamenta sadarbību ar pirmspievienošanās valstu, jo īpaši Rietumbalkānu valstu un Turcijas, parlamentiem;

 izdevumus, kas paredzēti, lai veicinātu Eiropas Parlamenta attiecības ar trešo valstu demokrātiski ievēlētiem parlamentiem (izņemot tos, kas minēti iepriekšējā ievilkumā) un attiecīgajām reģionālajām parlamentārajām organizācijām. Attiecīgo darbību mērķi ir jo īpaši sekmēt parlamentu darbību jaunās un pārejas demokrātijas valstīs, it sevišķi Eiropas dienvidu un austrumu kaimiņvalstīs;

 izdevumus, kas paredzēti, lai veicinātu atbalstu starpniecībai un programmas gados jauniem politiskajiem vadītājiem no Eiropas Savienības un Eiropas kaimiņvalstīm;

 izdevumus, kas radušies saistībā ar Saharova balvas organizēšanu (proti, naudas balvu, laureātu ceļa un uzņemšanas izdevumus, Saharova tīkla darbības izmaksas un tīkla dalībnieku komandējuma izdevumus) un saistībā ar darbībām, kuru mērķis ir sekmēt cilvēktiesības.

Šīs darbības ietver Eiropas Parlamenta informācijas biroju apmeklējumus Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā, un no apropriācijas pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, proti, ceļa izdevumus, pārbraucienus, izmitināšanu un dienas naudu.

3 2 4. pants — Sagatavošana un izplatīšana

3 2 4 0. postenis — Oficiālais Vēstnesis

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes daļu Publikāciju biroja izdevumos par tādu tekstu publicēšanu un izplatīšanu, kuri jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un citās ar to saistītajās izmaksās.

3 2 4 1. postenis — Digitālas un tradicionālas publikācijas

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 visas izmaksas saistībā ar digitālo publicēšanu (iekštīkla (Intranet) vietnēs) un tradicionālo publicēšanu (dažādi dokumenti un iespieddarbi, par kuriem noslēgti apakšlīgumi), tostarp izplatīšanu,

 redaktorisko sistēmu koriģējošu atjaunināšanu un uzturēšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 6 000 apmērā.

3 2 4 2. postenis — Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par informatīvu materiālu publicēšanu, tostarp publicēšanu elektroniskā formātā, informatīviem pasākumiem, sabiedrisko attiecību veidošanu, dalību sabiedriskos pasākumos, izstādēs un gadatirgos ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs, kā arī valstīs, kurās Eiropas Parlamentam ir sadarbības biroji, kā arī Likumdošanas observatorijas (OEIL) atjaunināšanu un tādu rīku vai līdzekļu izstrādi, kas paredzēti, lai atbalstītu un sekmētu tās pieejamību sabiedrībai no mobilām ierīcēm.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

3 2 4 3. postenis — Parlamentarium – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Parlamentarium – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centru Briselē, kā arī instalācijas, izstādes un materiālus, kas ir pielāgoti vai reproducēti atsevišķai izmantošanai ārpus Briseles.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 9300 apmērā.

3 2 4 4. postenis — Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Piezīmes

Prezidija 2002. gada 16. decembra lēmums ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti 2013. gada 26. februārī.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu grupu apmeklējumiem piešķirtās subsīdijas, kā arī papildu izdevumus saistībā ar to pārvaldību, lai finansētu praksi viedokļu izplatītājiem no trešām valstīm (EUVP) un segtu programmu Euroscola, Euromed-Scola un Euronest-Scola darbības izdevumus. Programmas Euroscola, Euromed-Scola un Euronest-Scola notiek katru gadu pēc kārtas Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā vai Briselē, izņemot gadus, kad notiek vēlēšanas.

Šo apropriāciju palielinās katru gadu, pamatojoties uz deflatoru, ņemot vērā NKI un cenu svārstības.

Katram Eiropas Parlamenta deputātam ir tiesības katrā kalendārajā gadā uzaicināt ne vairāk kā piecas apmeklētāju grupas, kuru dalībnieku kopējais skaits nepārsniedz simt desmit.

Attiecīga summa ir iekļauta apmeklētājiem ar invaliditāti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 000 apmērā.

3 2 4 5. postenis — Kolokviju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus vai subsīdijas par nacionālu vai starptautiski tādu forumu un semināru organizēšanu, kas ir domāti dalībvalstu, pievienošanās valstu un Eiropas Parlamenta koordinācijas biroja valstu viedokļa pavairotājiem, un izdevumus par Parlamenta simpoziju un semināru organizēšanu un finansētu Eiropas kultūras projektus, piemēram, Eiropas Parlamenta LUX balvu, ko piešķir Eiropas kino,

 izdevumus saistībā ar speciālajiem plenārsēžu zāļu pasākumiem Strasbūrā vai Briselē atbilstoši Prezidija pieņemtajai gada programmai,

 daudzvalodības atbalsta pasākumu izdevumus un finansētu tādus instrumentus kā semināri un konferences, tikšanās ar mutiskās un rakstiskās tulkošanas apmācības organizētājiem, pasākumus un darbības, ar kurām veicina izpratni par daudzvalodību un popularizē mutiskās un rakstiskās tulkošanas profesiju, tostarp universitāšu, skolu un citu tādu organizāciju subsīdiju programmu, kas piedāvā mutiskās vai rakstiskās tulkošanas studijas, virtuālās saziņas risinājumus, kā arī darbības un pasākumus, iestādēm sadarbojoties savā starpā un starptautiskā līmenī un piedaloties līdzīgās darbībās un pasākumos, ko organizē kopā ar citiem dienestiem saistībā ar iestāžu un starptautisko sadarbību.

Šī apropriācija sedz arī šo pasākumu organizēšanas izmaksas, tostarp ēdināšanas pakalpojumus un izdevumus par žurnālistu uzaicināšanu uz šiem pasākumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 25 000 apmērā.

3 2 4 6. postenis — Parlamenta televīzijas kanāls (Web TV)

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar tīmekļa klipu un raidīšanai gatava audiovizuālā materiāla (EuroparlTV) producēšanu un uzturēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta komunikācijas stratēģijai.

3 2 4 7. postenis — Eiropas vēstures nams

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas vēstures nama darbību, piemēram, specifisku telpu iekārtojumu, kolekciju iegādi, izstāžu organizēšanu un ekspluatācijas izdevumus, tostarp izmaksas par grāmatu, žurnālu un citu publikāciju iegādi saistībā ar Eiropas vēstures nama darbību.

Tā paredzēta, lai segtu arī izdevumus par līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem un pētījumu institūtiem saistībā ar pētījumiem un citiem ar pētniecību saistītiem pasākumiem (semināriem, apaļajiem galdiem, speciālistu grupām, konferencēm), kurus rīko Eiropas vēstures namam.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 000 apmērā.

3 2 4 8. postenis — Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Piezīmes

Eiropas Parlamenta 2002. gada 12. marta Rezolūcija par 2003. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (OV C 47 E, 27.2.2003., 72. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2002. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2003. finanšu gadam (OV C 180 E, 31.7.2003., 150. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2004. finanšu gadam (OV C 67 E, 17.3.2004., 179. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 audiovizuālās informācijas nozares darbības budžetu (pašu vadības nodrošināšana un tāda ārējā palīdzība kā tehniskie pakalpojumi radio un televīzijas raidstacijām, audiovizuālo programmu nodrošinājums, produkcija un kopprodukcija, televīzijas un radio līniju īre, televīzijas un radio programmu raidīšana, kā arī citi pasākumi, lai attīstītu attiecības starp iestādi un raidorganizācijām),

 izdevumus par plenārsēžu un Parlamenta komiteju sanāksmju tiešraidi internetā,

 attiecīgu arhīvu izveidi, kas pilsoņiem un plašsaziņas līdzekļiem nodrošinātu pastāvīgu pieeju šai informācijai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 13 000 apmērā.

3 2 4 9. postenis — Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

250 000

250 000

65 334,15

Piezīmes

Eiropas parlamentāro asambleju priekšsēdētāju konference (1977. gada jūnijs), Eiropas Savienības parlamentu konference (2000. gada septembris, 2001. gada marts).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus saistībā ar Eiropas Parlamenta attiecību veicināšanu ar dalībvalstu parlamentiem. Tā attiecas arī uz parlamentārajām attiecībām, izņemot 1 0. un 3 0. nodaļā noteiktās attiecības, informācijas apmaiņu un dokumentāciju, palīdzību šīs informācijas analīzei un pārvaldībai, tostarp apmaiņu ar Eiropas Pētniecības un parlamentārās dokumentācijas informācijas centru (EPPDIC),

 iepriekš minēto parlamentu ierēdņu sadarbības programmu finansēšanu un apmācības darbības, kā arī vispārējus pasākumus šo ierēdņu parlamentārās darbības sekmēšanai,

Šīs darbības ietver arī Eiropas Parlamenta Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā informatīvos apmeklējumus. Šī apropriācija pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, it īpaši ceļa, braucienu un uzturēšanās izdevumus, kā arī dienas naudas,

 sadarbību, jo īpaši likumdošanas jomā, kā arī darbības dokumentācijas, analīzes un informēšanas jomā, domēna aizsardzību, kā arī darbības, kuras organizē EPPDIC.

Šo apropriāciju paredzēts izmantot, lai finansētu Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu sadarbību, veicot KĀDP/KDAP parlamentāro pārbaudi saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši Protokola Nr. 1. par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 9. un 10. pantu.

3 2 5. pants — Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

900 000

700 000

980 570,90

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vispārējus izdevumus un dažādus sīkus izdevumus (jo īpaši par biroja piederumiem, telekomunikācijām, piegādēm, apstrādi, transportu, glabāšanu, standarta reklāmas priekšmetiem un datubāzēm), kas saistīti ar Eiropas Parlamenta informācijas birojiem.

4. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

4 0. nodaļa — Atsevišķu iestāžu un struktūru īpašie izdevumi

4 0 0. pants — Administratīvie darbības izdevumi, politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politiskā darbība un informācijas pasākumi

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Piezīmes

Ar Prezidija 2003. gada 30. jūnija lēmumu apstiprinātie Noteikumi, kuros jaunākie grozījumi izdarīti 2014. gada 14. aprīlī.

Šī apropriācija paredzēta, lai politiskajām grupām un pie grupām nepiederošiem deputātiem segtu šādus izdevumus:

 sekretariāta, administratīvos un darbības izdevumus,

 izdevumus saistībā ar šo grupu/deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem saistībā ar Savienības politiskajām darbībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

4 0 2. pants — Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšana

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Piezīmes

Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta Lēmums attiecībā uz piemērošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV C 112, 9.4.2011., 1. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskās partijas Eiropas līmenī.

4 0 3. pants — Eiropas līmeņa politisko fondu finansēšana

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Piezīmes

Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta Lēmums attiecībā uz piemērošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV C 112, 9.4.2011., 1. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskos fondus Eiropas līmenī.

4 2. nodaļa — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

4 2 2. pants — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 21. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 33. līdz 44. pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 5.a pants un 125. līdz 139. pants.

Prezidija pieņemtie Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības VII sadaļas īstenošanas noteikumi.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par parlamentāro palīdzību.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atšķirības, kuras rodas valūtas maiņas rezultātā un kuras jāsedz no Eiropas Parlamenta budžeta atbilstoši noteikumiem, ko piemēro ar parlamentāro palīdzību saistīto izdevumu atmaksāšanai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 775 000 apmērā.

4 4. nodaļa — Sanāksmes un citas pašreizējo un bijušo deputātu darbības

4 4 0. pants — Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām viņu darbībām

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

210 000

200 000

200 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamenta bijušo deputātu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

4 4 2. pants — Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām tās darbībām

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

210 000

200 000

200 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

10. sadaļa — Citi izdevumi

10 0. nodaļa — Provizoriskas apropriācijas

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

10 1. nodaļa — Rezerve neparedzētiem izdevumiem

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

10 000 000

11 700 000

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu neparedzētus izdevumus, ko nosaka ar budžetu saistītos lēmumos, kurus pieņem finanšu gada laikā (izdevumu apjomu nav iespējams aplēst).

10 3. nodaļa — Paplašināšanās rezerve

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes gatavošanos paplašināšanai.

10 4. nodaļa — Rezerve informācijas un saziņas politikai

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus informācijas un saziņas politikai.

10 5. nodaļa — Provizoriska apropriācija nekustamajam īpašumam

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes izdevumus par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un aprīkošanas darbiem. Eiropas Parlamenta Prezidijam ir jāpieņem saskaņota un atbildīga ilgtermiņa stratēģija nekustamā īpašuma un ēku apsaimniekošanas jomā, tajā ņemot vērā īpašās problēmas, ko rada uzturēšanās izmaksu pieaugums, remontdarbu nepieciešamība un drošības izmaksas, kā arī nodrošinot Eiropas Parlamenta budžeta ilgtspējību.

10 6. nodaļa — Rezerve prioritāriem projektiem sagatavošanas posmā

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes prioritārajiem projektiem sagatavošanas posmā.

10 8. nodaļa — EMAS rezerve

Skaitļi

2016. gada budžets

Apropriācijas 2015

Izpilde 2014

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Ņemot vērā lēmumus, ko Prezidijs plāno pieņemt saistībā ar EMAS rīcības plāna īstenošanu, jo īpaši pēc oglekļa emisijas audita Eiropas Parlamentā, šī apropriācija paredzēta, lai nodrošinātu attiecīgās darbības pozīcijas.

1.  S — PERSONĀLS

1.1.  S 1 — I iedaļa – Eiropas Parlaments

Funkciju grupa un pakāpe

2015

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Citas

Politiskās grupas

Ārpus kategorijas

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

1FF80

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

Kopā AD

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

Kopā AST

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

Kopā AST/SCl

70

0

0

0

Kopā

5591(1)

20(2)

132

1 016

Pavisam kopā

6739(3)

Funkciju grupa un pakāpe

2016

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Citas

Politiskās grupas

Ārpus kategorijas

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

Kopā AD

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

Kopā AST

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

Kopā SC

70

0

0

0

Kopā

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Pavisam kopā

6 785(6)(7)

Pielikums

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

Budžeta pozīcija

Nosaukums

Gūtie ieņēmumi

Prognozes

2014

2016

5000

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas

-

p.m.

5001

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas

6.888

5.000

5002

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām

6.428

19.000

502

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas

5.848

1.000

5110

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas

2.728.922

2.540.000

5111

Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana

10.681

10.000

550

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā

5.232.192

1.745.000

551

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma

1.105.305

p.m.

570

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas

4.705.965

154.000

571

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei

-

p.m.

573

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

2.084.376

25.000

581

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem

185.508

p.m.

6600

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi

10.875.372

2.188.000

 

 KOPĀ

26.947.485

6.687.000

(1)

No tā trijiem darbiniekiem pieðķirta ad personam paaugstināðana amatā (3 AD 14 uz AD 15), ko izņēmuma gadījumos pieðķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.

(2)

Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.

(3)

Iestāžu sadarbības nolīgumā, ko Parlaments, Reģionu komiteja un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja parakstīja 2014. gada 5. februārī, ir paredzēts pārcelt ne vairāk kā 80 jaunas amata vietas (60 AD un 20 AST) no minētajām komitejām uz Parlamentu. Tas tiks veikts pakāpeniski, sākot ar 2014. gada rudeni, un minēto amata vietu iekļaušanu Parlamenta štatu sarakstā (kas jau notikusi 2014. gadā) līdzsvaros attiecīga štata vietu skaita svītrošana abu komiteju štatu sarakstos.

(4)

No tā trijiem darbiniekiem piešķirta ad personam paaugstināšana amatā (3 AD 14 uz AD 15), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.

(5)

Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.

(6)

Iestāžu sadarbības nolīgumā, ko Parlaments, Reģionu komiteja un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja parakstīja 2014. gada 5. februārī, ir paredzēts pārcelt ne vairāk kā 80 jaunas amata vietas (60 AD un 20 AST) no minētajām komitejām uz Parlamentu. Tas tiks veikts pakāpeniski, sākot ar 2014. gada rudeni, un minēto amata vietu iekļaušanu Parlamenta štatu sarakstā (kas jau notikusi 2014. gadā) līdzsvaros attiecīga amata vietu skaita svītrošana abu komiteju štatu sarakstos.

(7)

Paziņotā amata vietu kopējā skaita samazināšana par 1 % (57 vietas) katrā pakāpē un kategorijā tiks veikta, kad EP tiks skatīts 2016. gada budžeta projekts.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

27.4.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

9

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Juridisks paziņojums - Privātuma politika