Procedura : 2015/2012(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0144/2015

Teksty złożone :

A8-0144/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.63
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0172

SPRAWOZDANIE     
PDF 400kWORD 654k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016

(2015/2012(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Gérard Deprez

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: PROJEKT PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016

(2015/2012(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 36,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2),

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), a w szczególności pkt 27 tego porozumienia,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej(4),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2013 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(5) oraz rezolucję z dnia 22 października 2014 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015(6),

–       uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2016,

–      uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 27 kwietnia 2015 r.,

–      uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 96 ust. 2 Regulaminu Parlamentu,

–       uwzględniając art. 96 i 97 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0144/2015),

A.     mając na uwadze, że niniejsza procedura jest pierwszą procedurą budżetową przeprowadzoną całkowicie w nowej kadencji, a trzecią procedurą wieloletnich ram finansowych na lata 2014−2020,

B.     mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2015 r. Prezydium zatwierdziło wytyczne dla budżetu na rok 2016 w postaci zaproponowanej przez sekretarza generalnego; mając na uwadze, że te wytyczne dotyczą przede wszystkim zwiększenia zdolności komisji parlamentarnych do sprawowania kontroli nad organem wykonawczym, w szczególności w zakresie aktów delegowanych, inwestycji w bezpieczeństwo w budynkach Parlamentu oraz w bezpieczeństwo cybernetyczne, a także wsparcia dla posłów, w szczególności odnośnie do pomocy parlamentarnej,

C.     mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego Parlamentu na rok 2016 budżet w wysokości 1 850 470 600 EUR, co oznacza wzrost o 3,09% w stosunku do budżetu na rok 2015 i stanowi 19,51% środków działu 5 wieloletnich ram finansowych na lata 2014−2020,

D.     mając na uwadze, że w kontekście dużego obciążenia zadłużeniem publicznym oraz konsolidacji budżetowej, w obliczu których stoją obecnie państwa członkowskie, Parlament powinien wykazać się odpowiedzialnością i samoograniczyć budżet, zapewniając jednocześnie wystarczające zasoby umożliwiające Parlamentowi wykonywanie swoich uprawnień i prawidłowe funkcjonowanie instytucji,

E.     mając na uwadze, że pomimo niewielkiego pola do manewru oraz pomimo potrzeby zrównoważenia oszczędności w innych dziedzinach, należy ponownie przemyśleć niektóre inwestycje, aby wzmocnić instytucjonalną rolę Parlamentu,

F.     mając na uwadze, że górny pułap budżetu na rok 2016 przewidziany dla działu 5 wieloletnich ram finansowych (WRF) wynosi 9 483 mln EUR w cenach bieżących,

G.     mając na uwadze, że w dniach 24 marca, 14 i 15 kwietnia 2015 r. odbyły się posiedzenia pojednawcze z udziałem delegacji Prezydium i Komisji Budżetowej,

Ogólne ramy i budżet całkowity

1.      z zadowoleniem przyjmuje dobrą współpracę pomiędzy Prezydium Parlamentu Europejskiego i Komisją Budżetową w trakcie bieżącej procedury budżetowej oraz porozumienie osiągnięte podczas procedury pojednawczej;

2.      przyjmuje do wiadomości priorytetowe cele zaproponowane przez sekretarza generalnego na rok 2016;

3.      przypomina, że od wejścia w życie traktatu lizbońskiego z budżetu Parlamentu były pokrywane istotne wydatki dodatkowe wynikające z następujących wydarzeń: ustanowienie Parlamentu Europejskiego prawdziwym współustawodawcą i wzmocnienie polityki w zakresie nieruchomości (2010−2012), przystąpienie Chorwacji, Dom Historii Europejskiej (2013), utworzenie Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych (2014–2015); z zadowoleniem przyjmuje, że Parlament był w stanie skompensować część tych wydatków oszczędnościami wynikającymi z reform strukturalnych i organizacyjnych, co doprowadziło jedynie do umiarkowanego zwiększenia budżetu na poziomie zbliżonym do stopy inflacji;

4.      zauważa, że w poprzedniej kadencji Parlament uzgodnił szereg priorytetów politycznych, z których wynikały albo umiarkowane podwyżki budżetu, albo oszczędności budżetowe; uważa, że nowo wybrany Parlament powinien uważnie nadzorować realizację tych wieloletnich projektów i na tej podstawie decydować o własnych priorytetach politycznych, w tym też niekorzystnych, jeżeli zajdzie taka potrzeba; w związku z tym zwraca się do sekretarza generalnego o terminowe przedłożenie sprawozdania z oceny tych wieloletnich projektów, zanim Parlament przystąpi jesienią 2015 r. do czytania budżetu;

5.      uważa, że w 2016 r. priorytetem powinno być wzmocnienie prac parlamentarnych, w szczególności poprzez zwiększenie działalności ustawodawczej Parlamentu, a także jego zdolności do sprawowania kontroli nad organem wykonawczym oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w budynkach Parlamentu oraz bezpieczeństwa cybernetycznego;

6.      uważa, że Parlament powinien dać przykład i poczynić szczególne wysiłki w odniesieniu do wielkości swojego budżetu oraz wzrostu wydatków w stosunku do 2015 r.; podkreśla, że budżet na 2016 r. powinien być określony w oparciu o realistyczne przesłanki, powinien być spójny z zasadą dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami;

7.      uważa, że reformy strukturalne i organizacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności, zrównoważenia środowiskowego i wydajności, powinny być kontynuowane poprzez staranną analizę możliwych synergii i oszczędności; ponownie podkreśla, że można by uzyskać znaczące oszczędności, gdyby istniało tylko jedno miejsce pracy zamiast trzech (Bruksela, Strasburg, Luxemburg); podkreśla, że proces ten należy przeprowadzić bez uszczerbku dla wysokiej jakości prac ustawodawczych Parlamentu, jego uprawnień budżetowych i kontrolnych lub jakości warunków pracy posłów, asystentów i pracowników instytucji;

8.      podkreśla, że aby umożliwić posłom do Parlamentu wykonywanie mandatów i zwiększyć zdolność Parlamentu do wykonywania wszystkich jego uprawnień, należy zapewnić wystarczający poziom zasobów; podkreśla, że należy pokryć wydatki statutowe i obowiązkowe niezbędne w 2016 r.;

9.      z zadowoleniem przyjmuje, że część budżetu przewidziana dla Parlamentu w dziale 5 WRF pozostawała w minionej kadencji, z wyjątkiem 2011 i 2014 r., na poziomie poniżej 20%; uważa, że część budżetu przewidziana dla Parlamentu na 2016 r. powinna również pozostać na poziomie poniżej 20%;

10.    uważa, że ogólny wzrost wydatków w budżecie Parlamentu na rok 2016 w stosunku do roku 2015 należy określić za pomocą dwóch następujących czynników:

(i) stopy wzrostu bieżących wydatków, która nie może przekroczyć 1,6%;

(ii) wzrostu wydatków nadzwyczajnych koniecznych w 2016 r., aby zwiększyć bezpieczeństwo w budynkach Parlamentu Europejskiego i bezpieczeństwo cybernetyczne w Brukseli, na co przeznaczone ma być maksymalnie 15 mln EUR;

podkreśla, że w tym celu konieczne są oszczędności w innych obszarach;

11.    z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie oszczędności osiągnięte pomiędzy Komisją Budżetową a delegacjami Prezydium na posiedzeniach pojednawczych w dniach 14 i 15 kwietnia 2015 r., w porównaniu z kwotą przewidzianą we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego zaproponowaną pierwotnie przez Prezydium;

12.    ustanawia swe wydatki bieżące/operacyjne na rok 2016 na poziomie 1 823 648 600 EUR, co stanowi wzrost o 1,6% w stosunku do budżetu na rok 2015, i dodaje do projektu preliminarza budżetowego wyjątkowe wydatki nadzwyczajne w kwocie 15 mln EUR, które w 2016 r. są niezbędne w celu zwiększenia bezpieczeństwa swych budynków w Brukseli, a także bezpieczeństwa cybernetycznego Parlamentu;

13.    korzysta z okazji, jaką stanowi ta pierwsza w 8. kadencji pełnoprawna procedura pojednawcza w sprawie budżetu Parlamentu, i zwraca się do sekretarza generalnego i Prezydium o przedstawienie średnio i długoterminowego planowania budżetowego, wraz z dokumentami dotyczącymi procedury uchwalania budżetu na rok 2017; zwraca się do sekretarza generalnego o wyraźne wskazanie wydatków dotyczących inwestycji (budynków, zakupów itd.) oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Parlamentu i jego statutowymi obowiązkami;

14.    przypomina, że Parlament, w kontekście procedury budżetowej, ma możliwość dostosowania priorytetów budżetowych oraz że podejmie ostateczną decyzję na jesieni 2015 r.;

Kwestie szczegółowe

Priorytetowe traktowanie prac parlamentarnych

15.    podkreśla, że po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, na mocy którego Parlament stał się autentycznym współustawodawcą, oraz biorąc pod uwagę, że jednym z najważniejszych zadań Parlamentu jest sprawowanie kontroli nad władzą wykonawczą, należy obecnie położyć zdecydowany nacisk na prace ustawodawcze i kontrolne posłów;

16.    uważa, że aby skonsolidować rolę Parlamentu należy odpowiednio wzmocnić za pomocą przesunięć, o ile nie zostało to jeszcze zrobione, zdolność administracyjną wyspecjalizowanych sekretariatów komisji parlamentarnych;

17.    uważa, że aby zapewnić posłom odpowiednie wsparcie w ich działalności parlamentarnej konieczna jest nowa równowaga między akredytowanymi asystentami parlamentarnymi i asystentami krajowymi; zwraca się do sekretarza generalnego o możliwie jak najszybsze przedstawienie Prezydium wniosku w sprawie decyzji w tym zakresie; uważa, że w przypadku przeglądu obowiązujących przepisów należy przestrzegać okresu przejściowego i oczekuje, że ostateczna decyzja wejdzie w życie najpóźniej w lipcu 2016 r.;

18.    przypomina, że zgodnie z art. 130 Regulaminu Parlamentu Konferencja Przewodniczących musi przeprowadzić do lipca 2015 r. ocenę procedury składania dodatkowych pytań w odniesieniu do pytań wymagających odpowiedzi na piśmie; podkreśla, że skoncentrowanie się na statystykach prac parlamentarnych nie powinno odbijać się niekorzystnie na rzeczywistej działalności ustawodawczej posłów; dlatego apeluje o zmianę tej procedury i wzywa właściwy organ do:

− ograniczenia, w odniesieniu do każdego posła, liczby pytań parlamentarnych składanych w formie elektronicznej do maksymalnie pięciu pytań na miesiąc (nie uwzględniając współautorów);

− zaprzestania publikowania pytań na stronie internetowej Parlamentu i uchylenia możliwości składania wszelkich dodatkowych pytań w formie wydrukowanego i podpisanego osobiście przez posła dokumentu;

19.    podkreśla, że taka zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego pytań wymagających odpowiedzi na piśmie (art. 130) może wygenerować oszczędności oraz ograniczyć obciążenia administracyjne instytucji europejskich bez uszczerbku dla uprawnień ustawodawczych Parlamentu Europejskiego; oczekuje, że zmienione przepisy będą obowiązywały od stycznia 2016 r.;

20.    uważa, że należy wyposażyć Parlament w nowoczesną, umożliwiającą dużą wydajność przestrzeń pracy dla posłów i pracowników instytucji;

Bezpieczeństwo

21.    podkreśla, że w obecnej sytuacji za najważniejszy priorytet należy uznać kwestię bezpieczeństwa w budynkach Parlamentu; podkreśla, że Parlament będzie musiał podjąć nowe środki, niezbędne aby zwiększyć bezpieczeństwo w swoich budynkach i poza nimi, pozostając jednocześnie „otwartym domem” dla obywateli Europy, a także w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego;

22.    zwraca się w związku z tym do sekretarza generalnego o przedstawienie Komisji Budżetowej ogólnej oceny i oddziaływania na budżet środków bezpieczeństwa przedsięwziętych przez Parlament Europejski od momentu podjęcia decyzji o internalizacji służby ochrony Parlamentu Europejskiego (decyzja Prezydium z czerwca 2012 r.) oraz o przedstawienie planowanych działań mających zwiększyć bezpieczeństwo w pomieszczeniach Parlamentu i poza nimi, a także wpływu tych działań na budżetu na rok 2016; domaga się informowania o skutkach finansowych ustaleń dotyczących międzyinstytucjonalnej współpracy administracyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa;

Bezpieczeństwo cybernetyczne

23.    uważa, że ze względu na coraz szersze korzystanie z elektronicznych mediów i sprzętu elektronicznego, należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo w dziedzinie IT, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacyjnych; uważa, że wszelkie środki w tej dziedzinie powinny być oparte na jasnej ocenie potrzeb Parlamentu, a decyzję w tej sprawie należy podjąć w ramach procedury budżetowej;

Polityka w zakresie nieruchomości

24.    przypomina, że obecnie trwa przegląd średnioterminowej strategii polityki w zakresie nieruchomości, która została przyjęta przez Prezydium w 2010 r.; wzywa sekretarza generalnego, aby możliwie jak najszybciej i najpóźniej do sierpnia 2015 r. przedstawił Komisji Budżetowej nową średnioterminową strategię polityki w zakresie nieruchomości, zanim jesienią 2015 r. Parlament przystąpi do czytania budżetu;

25.    podkreśla, że inwestycje długoterminowe, takie jak projekty Parlamentu w zakresie nieruchomości, należy realizować ostrożnie i w przejrzysty sposób; domaga się sprawnego zarządzania kosztami, dokładnego planowania projektów i ścisłego nadzoru; ponawia apel o przejrzyste podejmowanie decyzji w dziedzinie polityki nieruchomości na podstawie wcześnie podawanych informacji, z należytym uwzględnieniem art. 203 rozporządzenia finansowego;

26.    zachęca odpowiedzialnych wiceprzewodniczących do przedłożenia właściwej komisji nowej średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości, a także sprawozdania z postępów dotyczącego budynku KAD, w tym opcji finansowania; na tej podstawie zadecyduje podczas czytania budżetu o włączeniu finansowania budynku KAD do budżetu na rok 2016 biorąc pod uwagę ewentualne oszczędności w odniesieniu do odsetek;

27.    przypomina, że z uwagi na budowę budynku KAD całkowite roczne płatności będą w przyszłości o wiele niższe niż koszty czynszu za wynajęcie porównywalnej nieruchomości;

Komunikacja

28.    wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia Komisji Budżetowej sprawozdania w sprawie oceny kampanii wyborczej Parlamentu z 2014 r., a także skuteczności działań komunikacyjnych Parlamentu ukierunkowanych na ogół obywateli;

29.    jest głęboko przekonany, że głównym zadaniem posłów jest działalność ustawodawcza; uważa dlatego, że w tym celu należy priorytetowo traktować komunikację ze społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami poprzez modernizację sprzętu technicznego i medialnego ze względu na coraz większe zainteresowanie mediów, rosnące znaczenie mediów społecznościowych oraz dodatkowe potrzeby posłów podczas zwykłych posiedzeń plenarnych;

30.    zwraca się do Prezydium o przeprowadzenie niezależnej oceny pierwszego Europejskiego Spotkania Młodzieży, zanim zorganizowane zostanie drugie spotkanie;

Dom Historii Europejskiej

31.    przyjmuje do wiadomości, że otwarcie Domu Historii Europejskiej planowane jest na rok 2016; zwraca się do sekretarza generalnego o przedłożenie Komisji Budżetowej w odpowiednim czasie − zanim Parlament przystąpi do czytania jesienią 2015 r. − zaktualizowanego programowania budżetowego na następne pięć lat dotyczącego wydatków operacyjnych i związanych z funkcjonowaniem przewidzianych na Dom Historii Europejskiej od momentu jego otwarcia, w tym dotyczącego wkładu Komisji; przypomina, że w sekcji 3 budżetu na rok 2014 utworzono nową linię budżetową 16 03 04 „Dom Historii Europejskiej” dla wkładu Komisji w koszty operacyjne Domu Historii Europejskiej;

Środki kadrowe

32.    podkreśla, że w 2016 r. należy kontynuować realizację celu polegającego na 5% redukcji liczby pracowników, wyznaczonego w ramach porozumienia w sprawie WRF na lata 2014–2020; z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie, aby nie obejmować tym celem pracowników grup politycznych, co jest w pełni zgodne z wyżej wymienionymi rezolucjami Parlamentu w sprawie budżetów na rok 2014 i 2015;

33.    zauważa, że zaproponowano, aby w 2016 r. usunąć z planu zatrudnienia sekretariatu Parlamentu 57 stanowisk, co pozwoli zaoszczędzić około 5,7 mln EUR, zważywszy, że niektóre z tych stanowisk są obecnie nieobsadzone i że osoby zajmujące pozostałe stanowiska przejdą w trakcie roku na emeryturę lub zostaną przeniesione; zauważa, że zaproponowano, aby usunąć z planu zatrudnienia sekretariatu Parlamentu kolejne dwa stanowiska i przenieść je do Komisji Europejskiej, co jest związane z dwoma międzyinstytucjonalnymi projektami w zakresie IT prowadzonymi przez Komisję Europejską, oraz że tym samym w planie zatrudnienia Komisji Europejskiej na 2016 r. powstaną dwa nowe stanowiska;

34.    zatwierdza propozycję sekretarza generalnego dotyczącą utworzenia 25 dodatkowych stanowisk mających wzmocnić DG SAFE z myślą o zwiększeniu skuteczności systemów bezpieczeństwa w budynkach Parlamentu i poza nimi, ochronie przeciwpożarowej w budynkach, a także z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ochrony posłom, pracownikom i wysokiej rangi gościom w pomieszczaniach Parlamentu; zwraca się o dokładne określenie kosztu tych stanowisk; uważa jednak, że system bezpieczeństwa poza budynkami Parlamentu powinien być zapewniony przez władze belgijskie;

35.    z zadowoleniem przyjmuje propozycję wzmocnienia sekretariatów komisji parlamentarnych w celu udzielenia posłom wsparcia niezbędnego do sprawowania kontroli, w szczególności w tych komisjach parlamentarnych o największej liczbie, obecnie lub w przyszłości, aktów wykonawczych i delegowanych;

36.    zauważa, że w tym celu sekretarz generalny zaproponował, aby utworzyć 20 dodatkowych stanowisk w celu wzmocnienia sekretariatów odnośnych komisji parlamentarnych (ECON, ENVI, ITRE, TRAN i LIBE);

37.    zwraca się do sekretarza generalnego o przedłożenie Komisji Budżetowej pełnego przeglądu rozwoju stanowisk w Parlamencie i sposobu dotychczasowej realizacji celu redukcji personelu o 5%, sposobu jego terminowego osiągnięcia oraz tego, jaka referencyjna liczba stanowisk w planie zatrudnienia jest wykorzystywana do realizacji tego celu;

Uwagi końcowe

38.    przyjmuje projekt preliminarza na rok budżetowy 2016;

39.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s.1.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s.884.

(3)

Dz.U. C 373, z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s.15.

(5)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0437.

(6)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0436.


ZAŁĄCZNIK: PROJEKT PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO

 

PROJEKT PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2016

 

W FORMIE USTANOWIONEJ PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETOWĄ NA POSIEDZENIU W DNIU

 

27 KWIETNIA 2015 R.

 

 

PROJEKT PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO

2016

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków

Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2016

Nazwa

Wysokość

 

 

Wydatki

1 838 648 600

Środki własne

152 437 131

Potrzebny wkład

1 686 211 469

DOCHODY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

Nazwa

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

 

 

 

 

 

4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I INNYCH ORGANÓW UNII

 

 

 

4 0

RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

 

 

 

4 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

p.m.

p.m.

25 197,48

4 0 4

Wpływy ze składki specjalnej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

 

 

83 731 670

79 086 223

81 269 362,24

Rozdział 4 0 — Ogółem

4 1

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

 

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

10 000

10 000

24 042,14

 

 

68 294 461

69 347 843

64 991 223,95

Rozdział 4 1 — Ogółem

4 2

INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

 

4 2 1

Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne

p.m.

p.m.

-

 

Rozdział 4 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

-

 

Tytuł 4 — Ogółem

152 026 131

148 434 066

146 260 586,19

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

 

 

 

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTARCZENIE TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów)

 

 

 

5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów - Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

6 888,00

5 0 0 2

Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

6 427,81

5 0 1

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

5 848,47

 

Rozdział 5 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

19 164,28

5 1

WPŁYWY Z NAJMU

 

 

 

5 1 1

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

 

 

 

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

2 728 921,78

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

10 681,12

 

Rozdział 5 1 — Ogółem

p.m.

p.m.

2 739 602,90

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

 

 

 

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

410 000

410 000

442 335,67

 

Rozdział 5 2 — Ogółem

410 000

410 000

442 335,67

5 5

DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONYWANIA PRAC

 

 

 

5 5 0

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

5 232 191,62

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1 105 304,58

 

Rozdział 5 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

6 337 496,20

5 7

INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

 

 

 

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

4 705 964,82

5 7 1

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

2 084 376,41

 

Rozdział 5 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

6 790 341,23

5 8

RÓŻNE ODSZKODOWANIA

 

 

 

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Rozdział 5 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Tytuł 5 — Ogółem

410 000

410 000

16 514 448,32

6

WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH

 

 

 

6 6

INNE SKŁADKI I ZWROTY

 

 

 

6 6 0

Inne składki i zwroty

 

 

 

6 6 0 0

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

10 906 918,89

6 6 0 1

Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określone cele

p.m.

p.m.

-

 

Rozdział 6 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

10 906 918,89

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

10 906 918,89

9

RÓŻNE DOCHODY

 

 

 

9 0

RÓŻNE DOCHODY

 

 

 

9 0 0

Różne dochody

1 000

1 000

754 898,78

 

Rozdział 9 0 — Ogółem

1 000

1 000

754 898,78

 

Tytuł 9 — Ogółem

1 000

1 000

754 898,78

 

ŁĄCZNIE

152 437 131

148 845 066

174 436 852,18

WYDATKI

Ogólny wykaz środków (2016 i 2015) oraz wykonanie (2014)

Tytuł Rozdział

Nazwa

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

 

 

 

 

 

1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

214 240 500

220 252 000

223 348 317,16

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

624.331.000

608 733 635

592 225 771,19

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

122.001.000

121 114 400

89 659 625,67

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

17.522.500

18 314 480

15 769 390,60

 

Tytuł 1 — Ogółem

978.095.000

968 414 515

921 003 104,62

 

 

 

 

 

2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE

 

 

 

 

WYDATKI OPERACYJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

212.568.000

210 241 500

261 255 176,91

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

167.886.850

149 330 149

127 593 866,92

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

5.912.750

6 049 000

4 824 591,00

 

Tytuł 2 — Ogółem

386.367.600

365 620 649

393 673 634,83

 

 

 

 

 

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

POSIEDZENIA I NARADY

35.093.000

36 175 971

28 562 579,97

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA,PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

115.433.000

115 686 393

112 532 749,84

 

Tytuł 3 — Ogółem

150.526.000

151 862 364

141 095 329,81

 

 

 

 

 

4

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

111.100.000

104 818 084

100 523 786,23

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

202.140.000

192 113 500

181 048 836,81

4 4

POSIEDZENIA I NNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW

420.000

400 000

400 000

 

Tytuł 4 — Ogółem

313.660.000

297 331 584

281 972 623,04

 

 

 

 

 

10

INNE WYDATKI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ŚRODKI REZERWOWE

p.m.

p.m.

0

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

10.000.000

11 700 000

0

10 3

REZERWA NA ROZSZERZENIE

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI

p.m.

p.m.

0

10 5

ŚRODKI REZERWOWE NA BUDYNKI

p.m.

p.m.

0

10 6

PEZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU

p.m.

p.m.

0

10 8

REZERWA NA EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Tytuł 10 — Ogółem

10.000.000

11 700 000

0

 

ŁĄCZNIE

1.838.648.600

1 794 929 112

1 737 744 692,30

Dochody — Dochody własne

Tytuł 4 – Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii

Rozdział 4 0 — Różne podatki i potrącenia

Artykuł 4 0 0 — Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Uwagi

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12.

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).

Artykuł 4 0 3 — Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 66a w wersji obowiązującej do dnia 15 grudnia 2003 r.

Artykuł 4 0 4 — Wpływy ze składki specjalnej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 66a.

Rozdział 4 1 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne

Artykuł 4 1 0 — Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 83 ust. 2.

Artykuł 4 1 1 — Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4, art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 48 załącznika VIII.

Artykuł 4 1 2 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

10 000

10 000

24 042,14

Rozdział 4 2 — Inne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Artykuł 4 2 1 — Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

0,00

Uwagi

Przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich załącznik III.

Tytuł 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji

Rozdział 5 0— Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości

Artykuł 5 0 0 — Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów)

Pozycja 5 0 0 0 — Wpływy ze sprzedaży pojazdów - Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

0,00

Uwagi

W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany pojazdów będących własnością instytucji.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 5 0 0 1 — Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Uwagi

W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 5 0 0 2 — Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Artykuł 5 0 1 — Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

0,00

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością instytucji.

Artykuł 5 0 2 — Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Niniejszy artykuł obejmuje również wpływy ze sprzedaży tych produktów zapisanych na nośnikach elektronicznych.

Rozdział 5 1 — Wpływy z najmu

Artykuł 5 1 1 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

Pozycja 5 1 1 0 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Pozycja 5 1 1 1 — Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Rozdział 5 2 — Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

Artykuł 5 2 0 — Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

410 000

410 000

442 335,67

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji.

Rozdział 5 5 — Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

Artykuł 5 5 0 — Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 5 1 — Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Rozdział 5 7 — Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

Artykuł 5 7 0 — Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 1 — Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

0,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 2 litera d) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 2 — Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

0,00

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody związane ze zwrotem wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji.

Artykuł 5 7 3 — Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

Rozdział 5 8 — Różne odszkodowania

Artykuł 5 8 1 — Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Niniejszy artykuł obejmuje również zwrot wynagrodzeń urzędników, którzy ulegli wypadkom, dokonany przez firmy ubezpieczeniowe.

Tytuł 6 — Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

Rozdział 6 6 — Inne składki i zwroty

Artykuł 6 6 0 — Inne składki i zwroty

Pozycja 6 6 0 0 — Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Uwagi

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego niniejsza pozycja obejmuje ewentualne dochody nieprzypisane do określonego celu w ramach innych pozycji tytułu 6 i stanowiące podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 6 6 0 1 — Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określone cele

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

0,00

Tytuł 9 — Różne dochody

Rozdział 9 0 — Różne dochody

Artykuł 9 0 0 — Różne dochody

Dane liczbowe

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

1 000

1 000

754 898,78

Uwagi

W artykule tym przewidziane są dochody różne.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków i dochodów związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Wydatki — Wydatki

Tytuł 1 — Osoby pracujące dla instytucji

Rozdział 1 0 — Członkowie instytucji

Artykuł 1 0 0 — Wynagrodzenia i dodatki

Pozycja 1 0 0 0 — Wynagrodzenia

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 9 i 10.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 1 i 2.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotów kosztów przewidzianych w statucie posła.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Pozycja 1 0 0 4 — Zwykłe koszty podróży

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 10–21 i 24.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży i pobytu związanych z podróżami pomiędzy miejscami pracy i innymi podróżami służbowymi.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 25 000 EUR.

Pozycja 1 0 0 5 — Inne koszty podróży

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 22 i 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu dodatkowych kosztów podróży i kosztów podróży odbytych w państwie, w którym posłowie zostali wybrani.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 1 000 EUR.

Pozycja 1 0 0 6 — Zwrot kosztów ogólnych

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności art. 25–28.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami przepisów wykonawczych do statutu posła do Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 75 000 EUR.

Pozycja 1 0 0 7 — Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

181 500

179 000

171 049,74

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Decyzja Prezydium z dnia 16–17 czerwca 2009 r.

Środki te przeznaczone są na ryczałt z tytułu pobytu służbowego i kosztów reprezentacyjnych związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 1 0 1 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Pozycja 1 0 1 0 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 18 i 19.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 3–9 i 29.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia urzędników Unii Europejskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia na wypadek choroby urzędników Wspólnot Europejskich.

Decyzja Komisji ustalająca ogólne przepisy wykonawcze dotyczące zwrotu kosztów opieki medycznej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwrotu kosztów opieki medycznej i ryzyka kradzieży lub utraty rzeczy osobistych posłów.

Środki te są także przeznaczone na zapewnienie ubezpieczenia i pomocy dla posłów, którzy potrzebują repatriacji w czasie podróży służbowych, w przypadku poważnej choroby, wypadku lub niespodziewanej sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie podróży. Pomoc ta obejmuje organizację repatriacji posła i pokrycie wszelkich związanych z nią kosztów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 79 000 EUR.

Pozycja 1 0 1 2 — Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

798 000

301 000

239 224,34

Uwagi

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 30.

Środki te przeznaczone są na pokrycie pewnych wydatków niezbędnych do zapewnienia wsparcia poważnie niepełnosprawnym posłom.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Artykuł 1 0 2 — Odprawy przejściowe

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 13.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 45–48 i 77.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odpraw przejściowych wypłacanych wraz z wygaśnięciem mandatu poselskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Artykuł 1 0 3 — Świadczenia emerytalne i rentowe

Pozycja 1 0 3 0 — Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Uwagi

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik III do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat emerytur z tytułu wysługi lat po wygaśnięciu mandatu poselskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 150 000 EUR.

Pozycja 1 0 3 1 — Renty inwalidzkie (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

291 000

285 000

282 186,10

Uwagi

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik II do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat rent inwalidzkich posłom, którzy stali się inwalidami w trakcie pełnienia mandatu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Pozycja 1 0 3 2 — Renty rodzinne (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Uwagi

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik I do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłacania renty rodzinnej lub sierocej w wyniku zgonu posła lub byłego posła.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 15 000 EUR.

Pozycja 1 0 3 3 — Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 27.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 76, oraz załącznik VII do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Środki te przeznaczone są na pokrycie instytucjonalnej części składki na uzupełniające dobrowolne ubezpieczenia emerytalne posłów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 500 EUR.

Artykuł 1 0 5 — Kursy językowe i komputerowe

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

650 000

600 000

500 000,00

Uwagi

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 44.

Decyzja Prezydium z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie szkoleń językowych i informatycznych posłów.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych oraz kursów komputerowych dla posłów.

Artykuł 1 0 9 — Środki rezerwowe

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych zmian wysokości świadczeń dla posłów.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane jedynie po uprzednim przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

Rozdział 1 2 — Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

Artykuł 1 2 0 — Wynagrodzenia i inne świadczenia

Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, na pokrycie następujących kosztów:

 wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń,

 ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego,

 ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

 innych dodatków i zwrotów różnych kosztów,

 kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

 kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia,

 ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu tymczasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia.

Środki te mają one jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie od wypadków związanych z uprawianiem sportów dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 300 000 EUR.

Pozycja 1 2 0 2 — Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

248 000

296 500

110 000,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 56 oraz załącznik VI.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, na warunkach przewidzianych w wyżej wymienionych przepisach.

Pozycja 1 2 0 4 — Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 kosztów podróży urzędników i pracowników tymczasowych (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy wynikającej ze służbowego przeniesienia,

 dodatków z tytułu zagospodarowania, ponownego zagospodarowania i przeniesienia, należnych urzędnikom i pracownikom tymczasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska i związanej z tym zmianie miejsca zamieszkania,

 diet dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy udokumentują konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub zmianą miejsca pracy,

 odprawy w przypadku zakończenia stosunku pracy urzędnika w okresie próbnym, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

 odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym,

 wypłaty różnicy pomiędzy składkami odprowadzanymi przez pracowników kontraktowych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w państwie członkowskim a składkami należnymi w ramach systemu ubezpieczeń społecznych Unii w przypadku zmiany rodzaju umowy o pracę.

Artykuł 1 2 2 — Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

Pozycja 1 2 2 0 — Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 41, 42c i 50 oraz załącznik IV do niego, jak również art. 48a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie świadczeń:

 dla urzędników w tymczasowym stanie spoczynku w związku z procesem redukcji stanowisk w instytucji,

 dla urzędników odesłanych na urlop w celach organizacyjnych związanych z nabyciem nowych umiejętności w instytucjach,

 dla urzędników i pracowników tymczasowych wyższego szczebla zatrudnionych w grupach politycznych i posiadających grupę zaszeregowania AD 16 i AD 15 odwołanych w interesie służby.

Środki te są także przeznaczone na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie chorobowe osób otrzymujących świadczenia oraz kosztów związanych z zastosowaniem do powyższych świadczeń współczynnika korygującego (z wyjątkiem osób, do których stosuje się art 42c i które nie mają prawa do współczynnika korygującego).

Pozycja 1 2 2 2 — Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 64 i 72.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 z dnia 17 listopada 1995 r. ustanawiające, w związku z przystąpieniem Austrii, Finlandii i Szwecji, specjalne środki dotyczące zakończenia służby pracowników czasowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 280 z 23.11.1995, s. 4).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1748/2002 z dnia 30 września 2002 r. wprowadzające, w związku z modernizacją instytucji, specjalne środki mające na celu zakończenie służby urzędników Wspólnot Europejskich mianowanych na stanowisko w Parlamencie Europejskim oraz pracowników czasowych zatrudnionych w grupach politycznych Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 264 z 2.10.2002, s. 9).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 świadczeń wypłacanych na podstawie regulaminu pracowniczego lub rozporządzenia Rady (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 i (WE, Euratom) nr 1748/2002,

 składek pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z tych świadczeń,

 kosztów wynikających z zastosowania do poszczególnych świadczeń wskaźnika korygującego.

Artykuł 1 2 4 — Środki rezerwowe

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 65 oraz załącznik XI.

Środki te przeznaczone są na wyrównanie ewentualnych zmian wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych niniejszego rozdziału.

Rozdział 1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

Artykuł 1 4 0 — Inni pracownicy i personel zewnętrzny

Pozycja 1 4 0 0 — Inni pracownicy

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Tytuł 4).

Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego, mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2014 r.

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

 wynagrodzeń, w tym dodatków i innych świadczeń, innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych oraz specjalnych doradców (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych, głównie na system wspólnotowy, oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

 zatrudnienia personelu tymczasowego,

 faktur wystawionych przez PMO, odnoszących się do zatrudniania pracowników do rozpatrywania dokumentacji administracyjnej pracowników Parlamentu Europejskiego (zwłaszcza w przypadku zasiłków dla bezrobotnych, uprawnień emerytalnych itp.).

Część tych środków ma zostać wykorzystana na zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników kontraktowych zgodnie z decyzją Prezydium z dni 7 i 9 lipca 2008 r.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 3 000 000 EUR.

Pozycja 1 4 0 2 — Wydatki na tłumaczenie ustne

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Układ ustanawiający warunki pracy i system wynagrodzeń czasowych tłumaczy konferencyjnych (i przepisy wykonawcze do niego), sporządzony dnia 28 lipca 1999 r., w wersji z adnotacjami z dnia 13 października 2004 r. oraz zmieniony w dniu 31 lipca 2008 r.

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków:

 wynagrodzeń i powiązanych świadczeń, składek na ubezpieczenie, kosztów podróży i innych wydatków kontraktowych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Parlament Europejski na posiedzenia zwołane przez Parlament Europejski na potrzeby własne lub innych instytucji lub organów w sytuacji, gdy niezbędne usługi nie mogą zostać zapewnione przez tłumaczy ustnych Parlamentu Europejskiego (urzędników lub pracowników tymczasowych),

 kosztów związanych z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, w sytuacji, gdy usługi te nie mogą zostać zapewnione przez urzędników, pracowników tymczasowych lub innych pracowników Parlamentu Europejskiego,

 kosztów związanych z usługami świadczonymi na rzecz Parlamentu Europejskiego przez tłumaczy konferencyjnych będących pracownikami instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych,

 kosztów dotyczących działań związanych z tłumaczeniem konferencyjnym, w szczególności z przygotowywaniem posiedzeń oraz kształceniem i wyborem tłumaczy ustnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 3 570 000 EUR.

Pozycja 1 4 0 4 — Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Uwagi

Zasady regulujące oddelegowanie urzędników Parlamentu Europejskiego i pracowników tymczasowych grup politycznych do administracji krajowych, organizmów im podobnych i organizacji międzynarodowych (decyzja Prezydium z dnia 7 marca 2005 r.).

Zasady regulujące oddelegowania ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego (decyzja Prezydium z dnia 4 maja 2009 r.).

Przepisy wewnętrzne dotyczące staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 1 lutego 2013 r.).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wynagrodzeń dla absolwentów odbywających staż (stypendia), w tym ewentualnych dodatków na gospodarstwo domowe, oraz świadczeń wypłacanych stażystom odbywającym szkolenia,

 kosztów podróży stażystów,

 dodatkowych kosztów ponoszonych przez stażystów objętych programem pilotażowym dotyczącym staży dla osób niepełnosprawnych, które bezpośrednio wiążą się z ich niepełnosprawnością, zgodnie z art. 24 ust. 9 (dawny art. 20 ust. 8) Przepisów wewnętrznych dotyczących staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego; obejmują one koszty dodatku wypłacanego z tytułu niepełnosprawności (do 50% wysokości stypendium),

 kosztów ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla stażystów,

 kosztów związanych z organizacją sesji informacyjnych/ szkoleniowych dla stażystów (zwłaszcza przyjęcie stażystów),

 kosztów związanych z oddelegowaniem do dyspozycji Parlamentu Europejskiego personelu sektora publicznego państw członkowskich lub innych państw wskazanych w przepisach,

 kosztów związanych z oddelegowaniem ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza ich świadczeń i kosztów podróży,

 kosztów ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla oddelegowanych ekspertów krajowych,

 świadczeń związanych z wizytami naukowymi,

 kosztów organizacji programów kształcenia tłumaczy konferencyjnych i tłumaczy pisemnych, zwłaszcza we współpracy ze szkołami tłumaczy ustnych i uniwersytetami proponującymi kształcenie w zakresie tłumaczeń pisemnych, jak również stypendiów na kształcenie i doskonalenie zawodowe tłumaczy ustnych i pisemnych, zakup pomocy dydaktycznych i związanych z tym kosztów,

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Pozycja 1 4 0 6 — Obserwatorzy

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obserwatorami zgodnie z art. 13 (dawny art. 11) Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 1 4 2 – Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na tłumaczenia, maszynopisanie, kodowanie oraz pomoc techniczną zlecane usługodawcom zewnętrznym.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 135 000 EUR.

Artykuł 1 4 4 — Środki rezerwowe

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie skutków ewentualnych zmian wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego.

Środki te mają charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych niniejszego rozdziału.

Rozdział 1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

Artykuł 1 6 1 — Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Pozycja 1 6 1 0 — Wydatki na rekrutację personelu

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

254 000

328 980

236 000,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik III.

Decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 53) i decyzja 2002/621/WE sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz. U. L 197 z 26.7.2002, s. 56).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wydatków związanych z organizacją konkursów przewidzianych w art. 3 decyzji 2002/621/WE, a także na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz wstępnych badań lekarskich,

 kosztów związanych z organizacją naboru pracowników.

W przypadkach należycie uzasadnionych wymogami funkcjonalnymi i po konsultacji z Europejskim Urzędem Doboru Kadr część z tych środków może być wykorzystana do zorganizowania przez daną instytucję własnego konkursu.

Artykuł 1 6 1 2 — Doskonalenie zawodowe

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z rozwijaniem umiejętności pracowników oraz wydajnością i skutecznością instytucji, przykładowo poprzez kursy językowe w zakresie roboczych języków urzędowych.

Artykuł 1 6 3 — Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

Pozycja 1 6 3 0 — Świadczenia socjalne

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

784 000

764 000

517 180,69

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 1d, art. 9 ust. 3 akapit trzeci i art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wydatków na następujące kategorie osób niepełnosprawnych, w ramach międzyinstytucjonalnej polityki pomocy osobom niepełnosprawnym:

 urzędnicy oraz pracownicy tymczasowi czynnie zatrudnieni,

 małżonkowie urzędników i pracowników tymczasowych czynnie zatrudnionych,

 dzieci na utrzymaniu, w rozumieniu regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej,

w granicach kwoty uwzględnionej w budżecie, po wykorzystaniu uprawnień przysługujących w kraju zamieszkania lub pochodzenia, zwrot wydatków o charakterze pozamedycznym, które zostały uznane za niezbędne, wynikających z niepełnosprawności i odpowiednio udokumentowanych, które nie są zwracane przez powszechny system ubezpieczeń chorobowych,

 pomocy urzędnikom i innym pracownikom, których sytuacja jest szczególnie trudna,

 dofinansowania na rzecz Komitetu Pracowniczego oraz drobnych wydatków służb socjalnych. Dopłaty lub pokrywanie kosztów przez Komitet Pracowniczy uczestnikom działań o charakterze społecznym będą skierowane na działania w dziedzinie finansowania mające wymiar społeczny, kulturowy lub językowy, jednak nie będą oferowane dotacje dla poszczególnych pracowników lub gospodarstw domowych,

 innych działań o charakterze socjalnym podejmowanych na szczeblu instytucjonalnym i międzyinstytucjonalnym z myślą o  integracji urzędników i pracowników,

 finansowania specjalnych rozsądnych przystosowań dla urzędników i innych pracowników niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych stażystów, zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego, zwłaszcza pomocy osobistej w miejscu pracy lub podczas podróży służbowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 100 000 EUR.

Pozycja 1 6 3 1 — Mobilność

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

754 000

754 000

702 914,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków dotyczących mobilności w różnych miejscach pracy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Pozycja 1 6 3 2 — Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

238 000

255 000

248 522,25

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wsparcie i rozwój wszelkich inicjatyw służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości, m.in. dotacje dla klubów oraz stowarzyszeń sportowych i kulturalnych, a także udział w kosztach utrzymania stałego miejsca spotkań w czasie wolnym (działalność kulturalna, sportowa, uprawianie hobby, restauracje).

Środki te służą również współfinansowaniu międzyinstytucjonalnej działalności socjalnej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 600 000 EUR.

Artykuł 1 6 5 — Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

Pozycja 1 6 5 0 — Służba zdrowia

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności gabinetów lekarskich we wszystkich trzech miejscach pracy instytucji, w tym zakupu wyposażenia, leków itd., na pokrycie kosztów profilaktycznych badań lekarskich, wydatków związanych z działalnością Komitetu ds. Inwalidztwa, a także na pokrycie wydatków na specjalistyczne świadczenia lekarskie, uznane za niezbędne przez lekarzy urzędowych.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków na zakup narzędzi pracy niezbędnych z medycznego punktu widzenia, a także wydatków na personel medyczny i pomocniczy w ramach umów o świadczenie usług lub krótkoterminowych zastępstw.

Pozycja 1 6 5 2 — Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i eksploatacji restauracji i stołówek.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 1 000 000 EUR.

Pozycja 1 6 5 4 — Placówki opieki nad dziećmi

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Uwagi

Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie udziału Parlamentu Europejskiego w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i te żłobki zewnętrzne, z którymi została zawarta stosowna umowa.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 4 762 000 EUR.

Pozycja 1 6 5 5 — Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich (typu II)

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

200 000

200 000

 

Uwagi

Wykonanie decyzji Komisji C(2013)4886 z dnia 1 sierpnia 2013 r. (Dz.U. C 222 z 2.8.2013, s. 8).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu wypłacanego przez Parlament Europejski szkołom europejskim typu II akredytowanym przez Radę Najwyższą Szkół Europejskich lub na zwrot Komisji wkładu wypłaconego przez nią szkołom europejskim typu II akredytowanym przez Radę Najwyższą Szkół Europejskich w imieniu Parlamentu Europejskiego na podstawie zawartej z Komisją umowy o świadczenie usług. Wkład pokrywa koszty nauki dzieci personelu Parlamentu Europejskiego objętego regulaminem pracowniczym, które są uczniami tych szkół.

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Uwagi

Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe wypowiedziały ochronę ubezpieczeniową, ryzyko wynikające ze sporów pracowniczych oraz zamachów terrorystycznych na budynki Parlamentu Europejskiego musi zostać pokryte z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

W związku z tym środki wymienione w niniejszym tytule pokrywają wszystkie wydatki związane ze szkodami wynikającymi z następstw sporów pracowniczych bądź zamachów terrorystycznych.

Rozdział 2 0 — Budynki i koszty dodatkowe

Artykuł 2 0 0 — Budynki

Pozycja 2 0 0 0 — Czynsze

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów najmu budynków lub ich części zajmowanych przez Parlament Europejski.

Przeznaczone są one także na opłacenie podatku od nieruchomości. Czynsze są naliczane za okres 12 miesięcy, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu, w których z reguły przewiduje się indeksację na podstawie wskaźnika inflacji lub wzrostu cen robót lub materiałów budowlanych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 1 500 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 1 — Opłaty za użytkowanie wieczyste

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie wieczyste budynków służbowych lub ich części, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 3 — Zakup nieruchomości

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości. Dofinansowanie na zakup działki i uzbrojenie przyznawane jest zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 1 000 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 5 — Budowa budynków

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Uwagi

W pozycji tej zostaną zapisane ewentualne środki przeznaczone na budowę budynków (roboty, wynagrodzenia za ekspertyzy i koszty pokrewne).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 7 — Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania oraz innych związanych z tym wydatków, w szczególności honorariów architektonicznych, inżynieryjnych itp.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 600 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 8 – Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem nieruchomościami, nieprzewidzianych wyraźnie w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności na:

 utylizację odpadów i zarządzanie w tym zakresie,

 obowiązkowe kontrole, kontrole jakości, ekspertyzy, audyt, kontrolę regulacyjną itd.,

 bibliotekę techniczną,

 wsparcie administracyjne (punkt informacyjny w budynku),

 zarządzanie w zakresie planów budynków oraz nośników informacji,

 inne wydatki.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR.

Artykuł 2 0 2 — Koszty związane z budynkami

Pozycja 2 0 2 2 – Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynikających z obowiązujących umów dotyczących utrzymania, konserwacji, administracji i sprzątania budynków (pomieszczeń i wyposażenia technicznego), które Parlament Europejski zajmuje jako najemca lub właściciel.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy dana instytucja powinna uzgodnić z innymi instytucjami każde wynegocjowane przez nie postanowienie umowne (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne postanowienia), z należytym uwzględnieniem art. 104 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 200 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 4 — Zużycie energii

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie m.in. kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 100 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 6 — Ochrona i nadzór nad budynkami

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu Europejskiego we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych Parlamentu Europejskiego w Unii i w biurach w państwach trzecich.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy dana instytucja powinna uzgodnić z innymi instytucjami każde wynegocjowane przez nie postanowienie umowne (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne postanowienia), z należytym uwzględnieniem art. 104 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 120 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 8 — Ubezpieczenia

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

680 000

976 000

760 527,53

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek ubezpieczeniowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR.

Rozdział 2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

Artykuł 2 1 0 — Informatyka i telekomunikacja

Pozycja 2 1 0 0 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań niezbędnych, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i zarządzania siecią.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 140 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 1 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z infrastrukturą

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań w ramach zarządzania i konserwacji infrastruktury związanej z systemami informatycznymi i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą w szczególności infrastruktury związanej z sieciami, okablowania, systemów łączności, wyposażenia indywidualnego oraz systemów głosowania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 291 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 2 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań w ramach pomocy i wsparcia dla użytkowników, jeśli chodzi o systemy informatyczne i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą w szczególności usług wsparcia dla posłów oraz w zakresie aplikacji administracyjnych i ustawodawczych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 3 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na zakup, wynajem, konserwację oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz na związane z tym prace, a także wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań związanych z zarządzaniem aplikacjami ICT w instytucji. Wydatki te są związane w szczególności z aplikacjami stosowanymi przez posłów, używanymi w łączności, oraz aplikacjami administracyjnymi i ustawodawczymi.

Środki te są także przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z narzędziami ICT finansowanymi wspólnie w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej w dziedzinie języków w następstwie decyzji podjętych przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 32 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 4 — Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w infrastrukturę

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie inwestycji w infrastrukturę związaną z systemami informatycznymi i łączności w Parlamencie Europejskim. Inwestycje dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, sieci, okablowania oraz systemów wideokonferencyjnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 30 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 5 — Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie inwestycji związanych z istniejącymi i nowymi projektami ICT. Inwestycje dotyczą w szczególności aplikacji stosowanych przez posłów, aplikacji w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej i finansowej oraz aplikacji związanych z zarządzaniem ICT.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 2 000 EUR.

Artykuł 2 1 2 — Meble

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajęciem, utrzymaniem i naprawą mebli, w szczególności z nabyciem ergonomicznego umeblowania biur, wymiany mebli zużytych i nienadających się do użytku oraz urządzeń biurowych. Są one przeznaczone również na pokrycie różnych wydatków wynikających z zarządzania majątkiem ruchomym Parlamentu Europejskiego.

W przypadku dzieł sztuki, środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pozyskaniem lub zakupem specjalnych materiałów oraz wynikających z tego kosztów bieżących, m.in. kosztów ekspertyz, konserwacji, oprawy, renowacji, czyszczenia, ubezpieczenia oraz doraźnych kosztów transportu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Artykuł 2 1 4 — Wyposażenie i instalacje techniczne

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania, naprawy i zarządzania w zakresie instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególności:

 różnego rodzaju wyposażenia oraz stałych bądź ruchomych instalacji technicznych związanych z publikacją, ochroną (w tym programów informatycznych), stołówkami, budynkami itd.,

 wyposażenia drukarni, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, działu audiowizualnego itd.,

 materiałów specjalnych (elektronicznych, informatycznych, elektrycznych) oraz związanych z tym usług zewnętrznych,

 instalacji w biurach posłów dwóch dodatkowych linii telefonicznych na życzenie.

Środki te pokrywają również koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wyprzedaży mienia zewidencjonowanego po cenach zaniżonych oraz koszty wsparcia technicznego (konsultacji) w przypadku dokumentacji wymagającej wiedzy fachowej z zewnątrz.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 135 000 EUR.

Artykuł 2 1 6 — Przewóz posłów, innych osób i towarów

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie, eksploatację i naprawę pojazdów (park samochodowy i rowery) oraz na wynajem samochodów, taksówek, autokarów i ciężarówek z kierowcą lub bez, w tym na pokrycie stosownych ubezpieczeń i innych kosztów związanych z zarządzaniem. Podczas wymiany floty samochodowej lub kupna albo wynajmu pojazdów preferowane będą samochody, które najmniej zanieczyszczają środowisko, takie jak samochody hybrydowe.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 100 000 EUR.

Rozdział 2 3 — Bieżące wydatki administracyjne

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

Artykuł 2 3 0 — Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek itp., a także na pokrycie wynikających z tego kosztów zarządzania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 2 500 EUR.

Artykuł 2 3 1 — Obciążenia finansowe

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

40 000

40 000

19 598,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (opłat, prowizji, kosztów różnych) oraz innych kosztów finansowych łącznie z kosztami dodatkowymi przeznaczonymi na finansowanie budynków.

Artykuł 2 3 2 — Koszty prawne i odszkodowania

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 ewentualnych kar nałożonych na Parlament Europejski przez Trybunał Sprawiedliwości, Sąd, Sąd do spraw Służby Publicznej i sądy krajowe,

 kosztów usług adwokatów zewnętrznych reprezentujących Parlament Europejski w sprawach przed sądami unijnymi i krajowymi, zatrudnienia radców prawnych w celu wsparcia Wydziału Prawnego,

 zwrotu kosztów adwokackich w ramach procedur dyscyplinarnych lub podobnych,

 wydatków z tytułu odszkodowań i odsetek,

 kosztów odszkodowań uzgodnionych w ramach postępowań polubownych, na mocy art. 91 i 92 (dawne art. 69 i 70) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Artykuł 2 3 6 — Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

303 000

355 000

297 523,89

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych i obsługi dostarczania przesyłek pocztowych przez pocztę krajową bądź firmy kurierskie.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie usług przewozowych w zakresie dostarczania korespondencji.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 25 000 EUR.

Artykuł 2 3 7 — Przeprowadzki

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie prac związanych z przeprowadzkami i transportem, wykonywanych przez firmy świadczące usługi w zakresie przeprowadzek lub tymczasowo powierzanych zewnętrznym przedsiębiorstwom usług przewozowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Artykuł 2 3 8 — Inne wydatki operacyjno-administracyjne

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 wydatków związanych z ubezpieczeniami, niewyszczególnionych w innych pozycjach,

 zakupu i konserwacji odzieży służbowej dla woźnych, kierowców, recepcjonistów, magazynierów, pracowników działu usług przewozowych oraz dla personelu obsługującego wizyty i seminaria, personelu Parlamentarium, służb medycznych, ochrony, służb konserwacji budynków i różnych służb technicznych,

 innych wydatków operacyjnych i zarządczych, zakupu towarów lub usług niewymienionych w innej pozycji,

 różnych zakupów związanych z działalnością systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) (kampanie promocyjne itd.).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Artykuł 2 3 9 — Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

250 000

250 000

 

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z działalnością EMAS mającą na celu poprawę efektywności środowiskowej Parlamentu, co obejmuje także promowanie tych działań, a także wydatków związanych z programem kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego.

Tytuł 3 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

Rozdział 3 0 — Posiedzenia i narady

Artykuł 3 0 0 — Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 71 oraz art. 11, 12 i 13 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników instytucji, oddelegowanych ekspertów krajowych, stażystów i pracowników innych instytucji europejskich lub międzynarodowych zaproszonych przez instytucję między miejscem zatrudnienia a trzema miejscami pracy Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg i Strasburg) oraz z podróżami służbowymi we wszelkie miejsca poza trzema miejscami pracy. Wydatki obejmują koszty podróży, diety dzienne, koszty zakwaterowania oraz rekompensaty z tytułu pracy poza normalnymi godzinami. Środki obejmują również koszty dodatkowe (w tym anulowanie biletów i rezerwacji zakwaterowania, koszty związane z systemem elektronicznego fakturowania, koszty związane z ubezpieczeniem w czasie podróży służbowej).

Środki te są także przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z rekompensowaniem emisji dwutlenku węgla związanych z wyjazdami służbowymi personelu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 240 000 EUR.

Artykuł 3 0 2 — Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wydatków związanych ze zobowiązaniami instytucji dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych, w tym przyjęć wynikających z działalności prowadzonej przez grupę Naukowej Weryfikacji Rozwiązań Technologicznych (STOA), oraz celów reprezentacyjnych posłów,

 kosztów reprezentacyjnych przewodniczącego podczas odbywanych przez niego wyjazdów poza miejsca pracy Parlamentu,

 kosztów reprezentacyjnych i udziału w kosztach sekretariatu Gabinetu Przewodniczącego,

 wydatków na przyjęcia i kosztów reprezentacyjnych Sekretariatu Generalnego, w tym na zakup artykułów oraz odznaczeń dla urzędników, którzy przepracowali piętnaście i/lub dwadzieścia pięć lat w służbie,

 wydatków różnych wynikających z protokołu, tj. flag, stojaków, zaproszeń, druku jadłospisów itp.,

 kosztów podróży i pobytu w związku z wizytami ważnych osobistości w instytucji,

 kosztów wiz posłów i pracowników Parlamentu Europejskiego w związku z ich podróżami oficjalnymi,

 wydatków na przyjęcia i cele reprezentacyjne oraz innych wydatków posłów związanych z pełnieniem funkcji w Parlamencie Europejskim.

Artykuł 3 0 4 — Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Pozycja 3 0 4 0 — Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na napoje zimne i gorące, jak również na przekąski serwowane w trakcie posiedzeń instytucji, jak również na zarządzanie tymi usługami.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Pozycja 3 0 4 2 — Posiedzenia, kongresy i konferencje

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie głównie:

 kosztów związanych z organizacją posiedzeń poza miejscami pracy (komisji lub ich delegacji, grup politycznych), w tym również, w miarę potrzeby, wydatków reprezentacyjnych,

 składek na organizacje międzynarodowe, do których należy Parlament lub jeden z jego organów (Unia Międzyparlamentarna, Związek Sekretarzy Generalnych Parlamentów, Grupa Dwanaście Plus przy Unii Międzyparlamentarnej),

 składki Parlamentu uiszczanej na rzecz Komisji – na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej między Parlamentem i Komisją – na pokrycie kosztów wydawania wspólnotowych laissez-passer (sprzęt, personel i materiały), zgodnie z protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów (art. 6), art. 23 statutu urzędników Unii Europejskiej, art. 11 i 81 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii oraz rozporządzeniem Rady (UE) nr 1471/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym formę dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię Europejską (Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 26).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 20 000 EUR.

Pozycja 3 0 4 3 — Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Uwagi

Środki te są przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków, innych niż te pokrywane z rozdziału 1 0 i artykułu 3 0 0, związanych z organizacją posiedzeń:

 delegacji na Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, Zgromadzenie Parlamentarne Eurolat, Zgromadzenie Parlamentarne Euronest oraz ich organy,

 Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, jego komisji i prezydium; koszty te obejmują wkład Parlamentu Europejskiego do budżetu niezależnego sekretariatu Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza lub bezpośrednie pokrycie kosztów stanowiących wkład Parlamentu Europejskiego do budżetu Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza,

 delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc, wspólnych komisji parlamentarnych, parlamentarnych komisji współpracy i delegacji do WTO, a także Konferencji Parlamentarnej ds. WTO oraz jej komitetu pilotażowego.

Pozycja 3 0 4 9 — Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych biura podróży wynikających z umowy z Parlamentem.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR.

Rozdział 3 2 — Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

Artykuł 3 2 0 — Pozyskiwanie opinii ekspertów

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 kosztów umów z wykwalifikowanymi ekspertami i instytucjami badawczymi w zakresie studiów i prac badawczych (warsztaty, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie i wysłuchania z udziałem ekspertów, konferencje), przeprowadzanych na rzecz organów Parlamentu Europejskiego, komisji parlamentarnych i administracji,

 kosztów podróży, pobytu oraz dodatkowych kosztów związanych z zapraszaniem na posiedzenia komisji, delegacji oraz grup roboczych i na warsztaty (workshops) ekspertów i osobistości, w tym osób, które skierowały petycje do Parlamentu Europejskiego,

 kosztów popularyzacji wyników wewnętrznej i zewnętrznej działalności badawczej Parlamentu i innych odnośnych produktów, w interesie instytucji i opinii publicznej (zwłaszcza za pośrednictwem publikacji internetowych, wewnętrznych baz danych, broszur i publikacji),

 wydatków ekspertów zewnętrznych, wezwanych przez instytucję w celu uczestniczenia w pracy jej zespołów, takich jak rada dyscyplinarna lub wyspecjalizowany zespół do spraw nieprawidłowości finansowych.

Artykuł 3 2 1 — Pozyskiwanie fachowej wiedzy dla Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, biblioteki i archiwum

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43) oraz decyzja Prezydium z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, ostatnio zmieniona w dniu 22 czerwca 2011 r. (Dz.U. C 216 z 22.7.2011, s. 19).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie poprawy przejrzystości i dostępu do informacji: archiwa Parlamentu Europejskiego.

Decyzja Prezydium z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przepisów dotyczących pozyskiwania przez Parlament Europejski prywatnych archiwów posłów i byłych posłów do Parlamentu Europejskiego.

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością DG EPRS, a zwłaszcza:

 pozyskiwanie fachowej wiedzy specjalistycznej i pomocniczej w działaniach naukowo-badawczych Parlamentu (w tym artykuły, analizy, warsztaty, seminaria, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie i konferencje) przeprowadzanych w razie potrzeby we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami międzynarodowymi, departamentami badawczymi i bibliotekami parlamentów narodowych, grupami analitycznymi, organami badawczymi i innymi wykwalifikowanymi ekspertami,

 pozyskiwanie fachowej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie oceny skutków/oceny ex ante i ex post, europejskiej wartości dodanej oraz weryfikacji rozwiązań technologicznych (STOA),

 zakup lub wypożyczanie książek, czasopism, gazet, baz danych, publikacji agencji prasowych i wszelkich innych nośników informacji przeznaczonych dla biblioteki w różnych formatach, w tym koszty praw autorskich, systemu zarządzania jakością, materiałów i prac introligatorskich oraz innych niezbędnych usług,

 koszty zewnętrznych usług w zakresie archiwizowania (organizacja, selekcja, opis, przenoszenie na różne nośniki i dematerializacja, zakup pierwotnych materiałów archiwalnych),

 zakup, rozbudowa, instalacja, użytkowanie i konserwacja dokumentacji specjalnej biblioteki, archiwum i specjalnego wyposażenia w zbiorach multimedialnych, w tym sprzętu i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i informatycznych, a także sprzętu introligatorskiego,

 koszty popularyzacji wyników wewnętrznej i zewnętrznej działalności badawczej Parlamentu i innych odnośnych produktów, w interesie instytucji i opinii publicznej (zwłaszcza za pośrednictwem publikacji internetowych, wewnętrznych baz danych, broszur i publikacji),

 koszty podróży, pobytu i koszty dodatkowe ekspertów i autorów zaproszonych do udziału w prezentacjach, seminariach, warsztatach lub innej działalności tego typu organizowanych przez DG EPRS,

 udział grupy Naukowej Weryfikacji Rozwiązań Technologicznych (STOA) w działalności europejskich i międzynarodowych instytucji naukowych,

 zobowiązania Parlamentu Europejskiego na podstawie międzynarodowych i/lub międzyinstytucjonalnych umów o współpracy, w tym udział Parlamentu Europejskiego w kosztach zarządzania historycznymi archiwami Unii (rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 345/83 z dnia 1 lutego 1983 r. o publicznym dostępie do historycznych archiwów EWG/Euratom wraz z później wprowadzonymi zmianami).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 20 000 EUR.

Artykuł 3 2 2 — Wydatki na dokumentację

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 prenumeraty dzienników, czasopism oraz serwisów agencji informacyjnych, w tym kosztów opłat wynikających z przepisów prawa autorskiego za powielanie i rozpowszechnianie tychże prenumerat w formie pisemnej i/lub elektronicznej, umów w zakresie sporządzania i dostarczania przeglądów prasowych i wycinków z gazet,

 prenumeraty bądź umowy na sporządzanie streszczeń oraz analiz treści czasopism lub archiwizację artykułów pochodzących z tych czasopism na optycznych nośnikach danych,

 kosztów korzystania z zewnętrznych baz danych statystycznych i dokumentów (z wyjątkiem sprzętu komputerowego i opłat telekomunikacyjnych),

 zakupu nowych słowników, leksykonów na wszelkich nośnikach lub zastąpienia ich nowszymi egzemplarzami, w tym dla nowych działów językowych, oraz zakupu innych publikacji z przeznaczeniem dla służb językowych oraz dla działów ds. jakości tekstów legislacyjnych.

Artykuł 3 2 3 — Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Uwagi

Decyzja Prezydium z dnia 12 grudnia 2012 r. ustanawiająca w DG EXPO Dyrekcję ds. Wspierania Demokracji.

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 wydatki na programy wymiany informacji i współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi krajów przygotowujących się do członkostwa, w szczególności Bałkanów Zachodnich, i Turcji;

 zobowiązania zaciągnięte w związku z promowaniem stosunków między Parlamentem Europejskim a demokratycznie wybranymi parlamentami narodowymi krajów trzecich (inne niż wskazane w poprzednim tiret), a także odpowiednimi regionalnymi organizacjami parlamentarnymi; odnośne działania mają zwłaszcza na celu wzmocnienie parlamentarnego potencjału w nowych i rodzących się demokracjach, zwłaszcza w krajach Sąsiedztwa Europejskiego (Południe i Wschód);

 wydatki na wspieranie działań wspierających mediację oraz na programy na rzecz młodych przywódców politycznych z Unii Europejskiej i krajów Sąsiedztwa Europejskiego;

 zobowiązania zaciągnięte w związku z organizacją wręczenia nagrody im. Sacharowa (zwłaszcza kwota nagrody, koszty podróży i ugoszczenia laureata(-ów), koszty funkcjonowania sieci Nagrody im. Sacharowa i podróże służbowe jej członków) oraz na działalność mającą na celu promowanie praw człowieka.

Działania te obejmują wizyty o charakterze informacyjnym w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w Luksemburgu lub w Strasburgu, a środki te pokrywają całkowicie lub częściowo koszty uczestnictwa w tych wizytach, w szczególności podróży, przejazdów, zakwaterowania i diet.

Artykuł 3 2 4 — Produkcja i rozpowszechnianie

Pozycja 3 2 4 0 — Dziennik Urzędowy

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału instytucji w kosztach publikacji, rozpowszechniania i innych kosztach dodatkowych Urzędu Publikacji ponoszonych na teksty do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pozycja 3 2 4 1 — Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 całości kosztów publikacji w formie cyfrowej (strony intranetowe) i w formie tradycyjnej (dokumenty i różne druki wymagające podzlecania wydania), w tym dystrybucji,

 kosztów aktualizacji oraz obsługi (gwarantującej wprowadzanie zmian i korekt) systemów redakcji.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 6 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 2 — Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, działania PR, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach przystępujących i państwach, w których Parlament Europejski posiada biuro łącznikowe, a także aktualizację europejskiego obserwatorium legislacyjnego (OEIL) i rozwój narzędzi i środków ułatwiających opinii publicznej dostęp do niego z urządzeń mobilnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 3 — Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a także instalacji, wystaw i materiałów przystosowanych lub reprodukowanych do wykorzystania poza Brukselą.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 9 300 EUR.

Pozycja 3 2 4 4 — Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Uwagi

Decyzja Prezydium z dnia 16 grudnia 2002 r., ostatnio zmieniona decyzją z dnia 26 lutego 2013 r.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związanych z tym kosztów infrastrukturalnych i organizacyjnych, a także na finansowanie staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich (program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej – EUVP) oraz kosztów funkcjonowania programów Euroscola, Euromed-Scola i Euronest-Scola. Programy Euromed-Scola i Euronest-Scola są organizowane co roku, na zmianę, w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu lub w Brukseli, z wyjątkiem lat, w których odbywają się wybory.

Środki te będą co roku zwiększane przy zastosowaniu deflatora, który uwzględnia zmiany DNB i cen.

Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego ma prawo zaproszenia nie więcej niż pięciu grup w ciągu roku kalendarzowego, w sumie 110 osób.

Odpowiednią kwotę przeznacza się dla niepełnosprawnych osób zwiedzających.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 100 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 5 — Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wydatków lub dotacji na organizację krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich, krajów przystępujących do Unii i krajów, w których Parlament posiada biuro łącznikowe, jak również na pokrycie kosztów organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych oraz finansowanie inicjatyw kulturalnych o wymiarze europejskim, jak np. nagroda Parlamentu Europejskiego „LUX” dla kina europejskiego,

 wydatków związanych z organizacją szczególnych wydarzeń w salach obrad plenarnych w Strasburgu i Brukseli, zgodnie z harmonogramem rocznym przyjętym przez Prezydium,

 działań i narzędzi wspierających wielojęzyczność, takich jak seminaria i konferencje, spotkania szkoleniowe dla tłumaczy ustnych i pisemnych, środki i działania mające na celu uwrażliwienie na kwestię wielojęzyczności i promowanie zawodu tłumacza ustnego i pisemnego, w tym program dotacji dla uniwersytetów, szkół i innych instytucji zajmujących się studiami nad tłumaczeniami ustnymi lub pisemnymi, rozwiązania sprzyjające komunikacji wirtualnej, udział w działaniach i środkach podejmowanych w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej, a także w działaniach organizowanych wspólnie z innymi służbami w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej,

Środki te pokrywają również koszty związane z organizacją tych działań, w tym prace powierzane usługodawcom i koszty cateringu oraz koszty poniesione w związku z zapraszaniem do udziału w nich dziennikarzy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 25 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 6 — Parlamentarny kanał telewizyjny (WebTV)

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie kosztów produkcji i przechowywania przez Parlament Europejski (EuroparlTV) klipów przeznaczonych do sieci i materiału audiowizualnego gotowego do emisji, zgodnie ze strategią komunikacyjną Parlamentu Europejskiego.

Pozycja 3 2 4 7 — Dom Historii Europejskiej

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności Domu Historii Europejskiej, w tym specjalnego urządzenia pomieszczeń, zakupu zbiorów, organizacji wystaw i kosztów operacyjnych oraz kosztów związanych z zakupem książek, magazynów i innych publikacji związanych z działalnością Domu Historii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów umów z wykwalifikowanymi ekspertami i instytutami badawczymi, dotyczącymi studiów i prac badawczych (warsztatów, dyskusji przy okrągłym stole, paneli eksperckich, konferencji) wykonywanych dla Domu Historii Europejskiej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 8 — Wydatki na informację audiowizualną

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Uwagi

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej w 2003 r. (Dz. U. C 47 E z 27.2.2003, s. 72).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2003 (Dz. U. C 180 E z 31.7.2003, s. 150).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2004 (Dz.U. C 67 E z 17.3.2004, s. 179).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wydatków administracyjnych w zakresie mediów audiowizualnych (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi),

 wydatków na transmitowanie na żywo za pośrednictwem Internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

 stworzenia stosownego archiwum umożliwiającego mediom i obywatelom stały dostęp do tego typu informacji.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 13 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 9 — Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

250 000

250 000

65 334,15

Uwagi

Konferencje przewodniczących Europejskich Zgromadzeń Parlamentarnych (czerwiec 1977), parlamentów Unii Europejskiej (wrzesień 2000, marzec 2001).

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

 wydatków przewidzianych na wspieranie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi. Wydatki te dotyczą stosunków parlamentarnych, nieujętych w rozdziałach 1 0 i 3 0, wymiany informacji i dokumentacji, jak również wsparcia przy analizie i zarządzaniu tymi informacjami, w tym wymiany z Europejskim Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD),

 finansowania programów współpracy oraz działań mających na celu kształcenie urzędników wyżej wymienionych parlamentów oraz poprawę ich kompetencji w zakresie wykonywania funkcji parlamentarnych.

Działania te obejmują wizyty o charakterze informacyjnym w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w Luksemburgu i w Strasburgu; powyższe kwoty pokrywają całkowicie lub częściowo koszty uczestnictwa w tych wizytach, w szczególności podróży, przejazdów, zakwaterowania i diet.

 współpracy, szczególnie w zakresie działalności legislacyjnej, jak również działań o charakterze dokumentacyjnym, analitycznym i informacyjnym, zabezpieczenia domeny www.ipex.eu, w tym działalności Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD).

Środki te przeznaczone są na finansowanie współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w zakresie kontroli parlamentarnej dotyczącej WPZiB/WPBiO, zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 9 i 10 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.

Artykuł 3 2 5 — Wydatki związane z biurami informacyjnymi

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

900 000

700 000

980 570,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ogólnych i drobnych wydatków różnego rodzaju związanych z biurami informacyjnymi Parlamentu Europejskiego (zwłaszcza wydatków na materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, doręczenia, obsługę, transport, przechowywanie, ogólne materiały promocyjne, bazy danych).

Tytuł 4 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej szczególnych zadań

Rozdział 4 0 — Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

Artykuł 4 0 0 — Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Uwagi

Przepisy przyjęte decyzją Prezydium z dnia 30 czerwca 2003 r., ostatnio zmienioną w dniu 14 kwietnia 2014 r.

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków grup politycznych i posłów niezrzeszonych:

 wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu,

 wydatków związanych z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR.

Artykuł 4 0 2 — Finansowanie europejskich partii politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Uwagi

Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 10 ust. 4.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224.

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1).

Decyzja Prezydium z dnia 29 marca 2004 ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. C 112 z 9.4.2011, s. 1).

Środki te przeznaczone są na finansowanie partii politycznych na poziomie europejskim.

Artykuł 4 0 3 — Finansowanie europejskich fundacji politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Uwagi

Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 10 ust. 4.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224.

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1).

Decyzja Prezydium z dnia 29 marca 2004 ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. C 112 z 9.4.2011, s. 1).

Środki te przeznaczone są na finansowanie fundacji politycznych na poziomie europejskim.

Rozdział 4 2 — Wydatki związane z asystentami posłów

Artykuł 4 2 2 — Wydatki związane z asystentami posłów

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 21.

Przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 33–44.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 5a i 125–139.

Przepisy wykonawcze do tytułu VII warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, przyjęte przez Prezydium.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy parlamentarnej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnic kursów walutowych w ramach wydatków z budżetu Parlamentu Europejskiego, w myśl postanowień dotyczących zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 775 000 EUR.

Rozdział 4 4 — Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

Artykuł 4 4 0 — Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

210 000

200 000

200 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Stowarzyszenia Byłych Posłów Parlamentu Europejskiego, jak również ewentualne inne związane z nimi koszty.

Artykuł 4 4 2 — Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

210 000

200 000

200 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego, jak również ewentualnych innych związanych z tym kosztów.

Tytuł 10 — Inne wydatki

Rozdział 10 0 — Środki rezerwowe

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

 

Rozdział 10 1 — Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

10 000 000

11 700 000

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z decyzji budżetowych podjętych w trakcie roku budżetowego (wydatki, których nie można oszacować).

Rozdział 10 3 — Rezerwa na rozszerzenie

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania instytucji do rozszerzenia.

Rozdział 10 4 — Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków z tytułu polityki informacyjnej i polityki komunikacji.

Rozdział 10 5 — Środki rezerwowe na budynki

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków instytucji na inwestycje w nieruchomości oraz ich zagospodarowanie. Prezydium Parlamentu Europejskiego zaapelowało o przyjęcie spójnej długoterminowej i odpowiedzialnej strategii w dziedzinie nieruchomości, która uwzględnia szczególny problem kosztów utrzymania, potrzeb remontowych i kosztów zapewnienia bezpieczeństwa, a jednocześnie czuwa nad skutecznym wykorzystaniem budżetu Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 10 6 — Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z priorytetowymi projektami instytucji znajdującymi się w fazie rozwoju.

Rozdział 10 8 — Rezerwa na EMAS

Dane liczbowe

Budżet 2016

Środki 2015

Wynik 2014

p.m.

p.m.

 

Uwagi

W nawiązaniu do decyzji, które Prezydium ma podjąć odnośnie do wdrażania planu działania EMAS, szczególnie po przeprowadzonym przez Parlament Europejski audycie emisji dwutlenku węgla, niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie odpowiednich pozycji operacyjnych.

1.  S — PERSONEL

I. S 1 — Sekcja 1 — Parlament Europejski

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Inne

Grupy polityczne

Spoza kategorii

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

AD ogółem

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

AST ogółem

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

Ogółem AST/SC

70

0

0

0

Ogółem

5591(1)

20(2)

132

1 016

Suma całkowita

6739(3)

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Inne

Grupy polityczne

Spoza kategorii

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

AD ogółem

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

AST ogółem

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

SC ogółem

70

0

0

0

Ogółem

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Suma całkowita

6 785(6) (7)

Załącznik

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

Pozycja w budżecie

Nazwa

Uzyskane dochody

Prognozy

2014

2016

5000

Wpływy ze sprzedaży pojazdów

-

p.m.

5001

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego

6 888

5 000

5002

Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów

6 428

19 000

502

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów

5 848

1 000

5110

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości

2 728 922

2 540 000

5111

Zwrot opłat związanych z najmem

10 681

10 000

550

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu

5 232 192

1 745 000

551

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie

1 105 305

p.m.

570

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo

4 705 965

154 000

571

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji

-

p.m.

573

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

2 084 376

25 000

581

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń

185 508

p.m.

6600

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel

10 875 372

2 188 000

 

OGÓŁEM

26 947 485

6 687 000

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

27.4.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

9

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

(1)

Z czego trzy awanse ad personam (trzy AD 14 na AD 15) przyznawane wyjątkowo zasłużonym urzędnikom.

(2)

Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „suma ogółem”.

(3)

W porozumieniu o współpracy międzyinstytucjonalnej podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament, Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie z Komitetów do Parlamentu maksymalnie 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST). Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo i rozpocznie się jesienią 2014 r., zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu Komitetów.

(4)

Z czego trzy awanse ad personam (trzy AD 14 na AD 15) przyznawane wyjątkowo zasłużonym urzędnikom.

(5)

Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „suma ogółem”.

(6)

W porozumieniu o współpracy międzyinstytucjonalnej podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament, Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie z Komitetów do Parlamentu maksymalnie 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST). Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo i rozpocznie się jesienią 2014 r., zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu Komitetów.

(7)

Podczas czytania w PE projektu budżetu na 2016 r. w pozycji „ogółem” uwzględni się zapowiedzianą redukcję personelu o 1% (57 stanowisk) w podziale na grupy zaszeregowania i kategorie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności