Procedură : 2015/2012(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0144/2015

Texte depuse :

A8-0144/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.63
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0172

RAPORT     
PDF 420kWORD 696k
27.4.2015
PE 551.776v01-00 A8-0144/2015

referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2012(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Gérard Deprez

RR_BUD_EstimEP

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2012(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 36,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 27,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene(4),

–       având în vedere rezoluțiile sale din 23 octombrie 2013(5) și din 22 octombrie 2014(6) referitoare la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiile financiare 2014 și, respectiv, 2015,

–       având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2016,

–       având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 27 aprilie 2015,

–       având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–       având în vedere articolele 96 și 97 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0144/2015),

A.     întrucât această procedură reprezintă prima procedură bugetară completă desfășurată în noua legislatură și cea de-a treia procedură din cadrul financiar multianual 2014-2020;

B.     întrucât, cu ocazia reuniunii sale din 9 februarie 2015, Biroul a aprobat orientările pentru bugetul pe 2016, conform propunerii Secretarului General; întrucât aceste orientări se axează pe consolidarea capacității comisiilor parlamentare de a controla executivul, în special în ceea ce privește actele delegate, investițiile în securitatea clădirilor Parlamentului și în securitatea cibernetică și sprijinul acordat deputaților, în special în ceea ce privește asistența parlamentară;

C.     întrucât Secretarul General a propus un buget de 1 850 470 600 EUR pentru proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2016, ceea ce reprezintă o majorare cu 3,09 % față de bugetul pentru 2015 și 19,51 % din rubrica V din cadrul financiar multianual 2014-2020;

D.     întrucât, în contextul grelei poveri reprezentate de datoria publică și consolidarea fiscală, cu care se confruntă în prezent statele membre, Parlamentul ar trebui să dea dovadă de responsabilitate și austeritate bugetară, garantând, în același timp, suficiente resurse, pentru a permite Parlamentului să își exercite toate competențele și să asigure funcționarea corespunzătoare a instituției;

E.     întrucât, în pofida unei marje limitate de manevră și a nevoii de a contrabalansa economiile realizate în alte domenii, ar trebui avute în vedere anumite investiții care să consolideze rolul instituțional al Parlamentului;

F.     întrucât plafonul de la rubrica V din cadrul financiar multianual (CFM) pentru bugetul pe 2016 este de 9 483 de milioane EUR la prețurile actuale;

G.     întrucât la 24 martie și 14 și 15 aprilie 2015 au avut loc reuniuni de conciliere între delegațiile Biroului și Comisiei pentru bugete,

Cadrul general și bugetul total

1.      salută buna cooperare dintre Biroul Parlamentului European și Comisia pentru bugete în timpul procedurii bugetare actuale și acordul la care s-a ajuns în timpul procesului de conciliere;

2.      ia act de obiectivele prioritare propuse de Secretarul General pentru 2016;

3.      reamintește că, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, bugetul Parlamentului a suportat cheltuieli suplimentare semnificative, ca rezultat al următoarelor evoluții: consacrarea Parlamentului European în calitate de veritabil colegislator și politica imobiliară consolidată (2010-2012), aderarea Croației, Casa Istoriei Europene (2013) și instituirea Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (2014-2015); salută faptul că Parlamentul a fost în măsură să compenseze o mare parte a acestor cheltuieli prin economii rezultate din reforme structurale și organizaționale, ceea ce a permis limitarea majorărilor bugetare la un nivel moderat, care se situează în jurul ratei inflației;

4.      ia act de faptul că, în ultima legislatură, Parlamentul a convenit asupra unui număr de priorități politice, care au generat fie creșteri bugetare moderate, fie economii bugetare; consideră că Parlamentul nou ales ar trebui să monitorizeze îndeaproape implementarea acestor proiecte multianuale și să decidă, pe această bază, cu privire la propriile priorități politice, inclusiv, dacă este necesar, cele negative; solicită în acest sens Secretarului General să prezinte în timp util un raport de evaluare privind proiectele multianuale, înainte de lectura în Parlament din toamna anului 2015;

5.      consideră că, în 2016, ar trebui să se acorde prioritate consolidării activității parlamentare, în special prin consolidarea activității legislative a Parlamentului, precum și a capacității de a controla executivul, și consolidării securității clădirilor Parlamentului și a securității cibernetice;

6.      consideră că Parlamentul ar trebui să aibă o conduită exemplară, depunând eforturi deosebite în ceea ce privește dimensiunea bugetului său și nivelul creșterii cheltuielilor față de 2015; subliniază că bugetul pe 2016 ar trebui să aibă o bază realistă și să fie în conformitate cu principiile disciplinei bugetare și bunei gestiuni financiare;

7.      consideră că reformele structurale și organizaționale menite să îmbunătățească eficiența, durabilitatea mediului și eficacitatea ar trebui să continue prin examinarea detaliată a posibilelor sinergii și economii; reamintește economiile substanțiale care ar putea fi realizate prin stabilirea unui singur loc de desfășurare a activității în loc de trei (Bruxelles, Strasbourg, Luxemburg); subliniază că acest proces ar trebui să se desfășoare fără a pune în pericol excelența legislativă a Parlamentului, competențele bugetare și competențele de control ale acestuia și nici calitatea condițiilor de muncă pentru deputați, asistenți și personal;

8.      subliniază că, pentru a permite deputaților din Parlament să își îndeplinească mandatul și pentru a sprijini capacitatea Parlamentului de a-și exercita toate competențele, ar trebui să fie asigurat un nivel suficient al resurselor; subliniază faptul că cheltuielile statutare și obligatorii necesare pentru 2016 trebuie acoperite;

9.      salută faptul că proporția bugetului Parlamentului din totalul CFM rubrica V a fost, cu excepția anilor 2011 și 2014, sub 20 % în timpul ultimei legislaturi; consideră că proporția bugetului Parlamentului în 2016 ar trebui , de asemenea, menținută sub 20 %;

10.    consideră că creșterea totală a cheltuielilor în bugetul Parlamentului pe 2016 față de 2015 ar trebui să fie determinată de următorii doi factori:

i) rata creșterii cheltuielilor curente, care nu trebuie să depășească 1,6 %;

ii) nivelul cheltuielilor excepționale necesare în 2016 în vederea consolidării securității clădirilor Parlamentului și a securității cibernetice în Bruxelles, suma maximă fiind de 15 milioane EUR;

subliniază că, în acest scop, sunt necesare economii în alte domenii;

11.    salută acordul referitor la economii la care au ajuns Comisia pentru bugete și delegațiile Biroului în cadrul reuniunilor de conciliere care au avut loc la 14 și 15 aprilie 2015, comparativ cu nivelul din proiectul preliminar de estimare a bugetului propus inițial de Birou;

12.    stabilește nivelul cheltuielilor curente / de funcționare pentru anul 2016 la 1 823 648 600 EUR, ceea ce corespunde unei creșteri de 1,6 % față de bugetul pentru 2015, și adaugă la proiectul de estimare cheltuiala extraordinară excepțională în valoare de 15 milioane de euro solicitată în 2016 pentru consolidarea securității clădirilor sale de la Bruxelles, precum și a securității cibernetice a Parlamentului;

13.    profită de ocazia oferită de acest prim proces complet de conciliere privind bugetul Parlamentului în cea de a opta legislatură pentru a solicita Secretarului General și Biroului să prezinte planificări bugetare pe termen mediu și lung, precum și documentele legate de procedura de stabilire a bugetului pentru 2017; solicită Secretarului General să indice în mod clar cheltuielile legate de investiții (clădiri, achiziții etc.) și cheltuielile legate de funcționarea Parlamentului și de obligațiile statutare ale acestuia;

14.    reamintește că Parlamentul, în contextul procedurii bugetare, are posibilitatea de a ajusta prioritățile bugetare și va lua decizia finală în toamna anului 2015;

Aspecte specifice

Acordarea de prioritate activității parlamentare

15.    subliniază că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, prin care Parlamentul European a fost consacrat în calitate de veritabil colegislator, și dat fiind faptul că una dintre cele mai importante sarcini ale Parlamentului este controlul asupra executivului, este în prezent absolut esențial să se pună accentul pe activitatea legislativă și de control a deputaților;

16.    consideră că, pentru a consolida rolul Parlamentului, ar trebui consolidată în mod corespunzător capacitatea administrativă a secretariatelor comisiilor parlamentare specializate, acolo unde acest lucru nu a fost deja realizat, prin intermediul redistribuirii;

17.    consideră că, pentru a asigura un sprijin adecvat pentru deputați în vederea îndeplinirii activităților lor parlamentare, este necesar să se găsească un nou echilibru între asistenții parlamentari acreditați și asistenții locali; solicită Secretarului General să prezinte cât mai curând posibil Biroului o propunere de decizie în acest sens; consideră că ar trebui respectată o perioadă de tranziție în cazul revizuirii normelor actuale și se așteaptă ca decizia finală să intre în vigoare în iulie 2016 cel mai târziu;

18.    reamintește că, potrivit articolului 130 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, Conferința președinților efectuează, înainte de iulie 2015, o evaluare a regimului întrebărilor cu solicitare de răspuns scris în cazul întrebărilor suplimentare; subliniază faptul că accentul pus pe statistica activității parlamentare nu ar trebui să fie în detrimentul activității legislative efective a deputaților; solicită, prin urmare, o revizuire a acestui regim și invită autoritatea competentă:

- să limiteze, pentru fiecare deputat, numărul întrebărilor parlamentare depuse în format electronic la cel mult cinci întrebări pe lună (fără a se ține seama de co-autori);

- să pună capăt publicării întrebărilor pe pagina de internet a Parlamentului și posibilității de a prezenta întrebări suplimentare sub forma unui document pe hârtie depus și semnat personal de către deputat;

19.    subliniază că o astfel de revizuire a Regulamentului de procedură al Parlamentului referitoare la întrebările cu solicitare de răspuns scris (articolul 130) poate genera economii și va limita sarcina administrativă a instituțiilor europene, fără a periclita competențele legislative ale Parlamentului European; se așteaptă ca normele revizuite să fie aplicabile începând din ianuarie 2016;

20.    consideră că Parlamentul trebuie să fie echipat cu un spațiu de lucru modern și extrem de eficient pentru deputați și personal;

Securitate

21.    subliniază că, în contextul actual, prioritatea principală ar trebui să o constituie securitatea clădirilor Parlamentului; subliniază că Parlamentul va trebui să adopte noile măsuri necesare pentru a întări securitatea în interiorul și în exteriorul clădirilor sale, rămânând, în același timp, o „casă deschisă” pentru cetățenii europeni, dar și securitatea cibernetică;

22.    în acest sens, solicită Secretarului General să prezinte Comisiei pentru bugete o evaluare globală a măsurilor de securitate adoptate până în prezent de Parlament și consecințele bugetare ale acestora, de la decizia de a internaliza serviciile de securitate ale Parlamentului (decizia Biroului din iunie 2012) și să prezinte măsurile avute în vedere pentru consolidarea securității Parlamentului în interiorul și în exteriorul clădirilor sale, precum și impactul acestor măsuri asupra bugetului pe 2016; solicită informații cu privire la consecințele financiare ale acordurilor interinstituționale de cooperare administrativă din domeniul securității;

Securitatea cibernetică

23.    consideră că, din cauza utilizării tot mai intense a mijloacelor de comunicare și echipamentelor electronice, ar trebui acordată o atenție deosebită securității informatice, pentru a garanta nivelul maxim posibil de securitate a sistemelor sale de informații și comunicații; consideră că orice măsură în acest domeniu ar trebui să se bazeze pe o evaluare clară a nevoilor Parlamentului și ar trebui luată în contextul procedurii bugetare;

Politica imobiliară

24.    reamintește că strategia pe termen mediu privind politica imobiliară, adoptată de Birou în 2010, se află în curs de revizuire; invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete noua strategie imobiliară pe termen mediu cât mai curând posibil și cel mai târziu până în august 2015, înaintea examinării bugetului pe 2015 în Parlament în toamna anului 2015;

25.    reiterează faptul că investițiile pe termen lung, cum ar fi proiectele imobiliare ale Parlamentului, trebuie să fie tratate cu prudență și în mod transparent; insistă asupra unei gestiuni a costurilor, a unei planificări a proiectelor și a unei supravegheri stricte; își reiterează solicitarea de a se asigura un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare, bazat pe o informare timpurie, ținând seama în mod corespunzător de articolul 203 din Regulamentul financiar;

26.    invită vicepreședinții responsabili să prezinte comisiei competente noua strategie imobiliară pe termen mediu, precum și un raport privind progresele realizate în privința clădirii KAD, inclusiv opțiunile de finanțare; pe baza acestora, va decide în timpul lecturii bugetului dacă include finanțarea clădirii KAD în bugetul Parlamentului pe 2016, luând în considerare posibilele economii care pot fi realizate la rata dobânzii;

27.    reamintește faptul că, datorită construirii clădirii KAD, plățile anuale totale vor fi pe viitor mult mai mici decât chiriile pentru clădiri comparabile;

Comunicarea

28.    invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete un raport privind evaluarea campaniei pentru alegerile parlamentare din 2014, precum și cu privire la eficacitatea măsurilor de comunicare ale Parlamentului care vizează publicul larg;

29.    crede cu fermitate că principala misiune a deputaților o reprezintă activitatea legislativă; consideră, prin urmare, că pentru a atinge acest scop, ar trebui acordată prioritate comunicării cu publicul și cu alte părți interesate prin modernizarea echipamentelor tehnice și a serviciilor puse la dispoziția mass-mediei, date fiind interesul sporit manifestat de mass-media, importanța tot mai mare a platformelor de comunicare socială și nevoile suplimentare ale deputaților în timpul sesiunilor plenare ordinare;

30.    solicită Biroului să realizeze o evaluare independentă a primului Eveniment al tineretului european înainte de a organiza un al doilea astfel de eveniment;

Casa Istoriei Europene

31.    constată că inaugurarea Casei Istoriei Europene este prevăzută pentru 2016; solicită Secretarului General să prezinte în timp util Comisiei pentru bugete, înainte de lectura în plenul Parlamentului din toamna anului 2015, o programare bugetară actualizată care să acopere următorii cinci ani și să prezinte cheltuielile operaționale și de funcționare prevăzute pentru Casa Istoriei Europene de la inaugurarea acesteia, incluzând și contribuția Comisiei; reamintește că, în bugetul pe 2014, a fost creată o nouă linie bugetară 16 03 04 „Casa Istoriei Europene” în secțiunea III a bugetului Uniunii pentru contribuția Comisiei la costurile operaționale ale Casei Istoriei Europene;

Măsuri privind personalul

32.    subliniază că implementarea obiectivului de reducere a personalului cu 5%, după cum s-a decis în cadrul acordului pentru CFM 2014-2020, ar trebui să continue în 2016; salută confirmarea de a nu extinde reducerile de personal la personalul grupurilor politice, care respectă pe deplin rezoluțiile Parlamentului menționate anterior referitoare la bugetele pe 2014 și 2015;

33.    ia act de faptul că, pentru 2016, este propusă desființarea a 57 de posturi din schema de personal a Secretariatului General al Parlamentului European, care ar trebui să aibă drept consecință economisirea a aproximativ 1,8 milioane EUR, având în vedere că unele dintre aceste posturi sunt momentan vacante și că titularii celorlalte posturi se vor pensiona sau se vor muta în alte posturi în cursul anului; ia act de faptul că este propusă desființarea a două posturi suplimentare din schema de personal a Parlamentului și transferarea acestora la Comisie, în legătură cu două proiecte informatice interinstituționale aflate sub gestionarea Comisiei, și că vor fi create, prin urmare, două posturi suplimentare în schema de personal a Comisiei pentru 2016;

34.    aprobă propunerea Secretarului General privind crearea a 25 de posturi suplimentare pentru a consolida DG SAFE, în vederea îmbunătățirii eficacității sistemelor de securitate în interiorul și în exteriorul clădirilor Parlamentului, a sistemelor de prevenire a incendiilor din clădiri, precum și pentru a asigura o protecție adecvată pentru deputați, personal și oaspeții la nivel înalt aflați în clădirile Parlamentului; solicită costurile precise ale acestor posturi; consideră, cu toate acestea, că sistemul de securitate din exteriorul clădirilor Parlamentului ar trebui asigurat de autoritățile belgiene;

35.    salută propunerea privind consolidarea secretariatelor comisiilor parlamentare, pentru a le putea oferi deputaților sprijinul de care au nevoie în activitatea lor de control, în special în cazul comisiilor parlamentare care tratează, în prezent sau pe viitor, numărul cel mai mare de acte de punere în aplicare și de acte delegate;

36.    observă că Secretarul General propune în acest sens crearea a 20 de posturi suplimentare, în vederea consolidării secretariatelor celor patru comisii parlamentare în cauză (ECON, ENVI, ITRE, TRAN și LIBE);

37.    invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete o prezentare de ansamblu completă a evoluției posturilor în Parlament și a modului în care obiectivul de reducere cu 5 % a personalului a fost abordat până în prezent, cum va fi realizat în timp și ce număr de referință al posturilor din schema de personal este utilizat pentru realizarea acestui obiectiv;

Considerații finale

38.    adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2016;

39.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție și estimarea bugetului.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

JO L 287, 29.10.2013, p. 15.

(5)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0437.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0036.


ANEXĂ: PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

 

PROIECTUL DE ESTIMARE A BUGETULUI PENTRU EXERCIȚIUL 2016

 

ASTFEL CUM A FOST STABILIT DE COMISIA PENTRU BUGETE ÎN CADRUL REUNIUNII SALE DIN

 

27 APRILIE 2015

 

 

PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

2016

Contribuția Uniunii Europene la finanțarea cheltuielilor

Parlamentului European în exercițiul financiar 2016

Rubrică

Sumă

 

 

Cheltuieli

1 838 648 600

Resurse proprii

152 437 131

Contribuția datorată

1 686 211 469

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul Capitolul Articolul Postul

Rubrică

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

 

 

 

 

 

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIILOR ȘI AL ALTOR ORGANISME ALE UNIUNII

 

 

 

4 0

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

 

 

 

4 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

4 0 3

Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

p.m.

p.m.

25 197,48

4 0 4

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

 

 

83 731 670

79 086 223

81 269 362,24

Capitolul 4 0 — Total

4 1

CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

 

 

 

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

4 1 1

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

10 000

10 000

24 042,14

 

 

68 294 461

69 347 843

64 991 223,95

Capitolul 4 1 — Total

4 2

ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

 

 

 

4 2 1

Contribuții ale deputaților în Parlamentul European la un sistem de pensii

p.m.

p.m.

-

 

Capitolul 4 2 — Total

p.m.

p.m.

-

 

Titlul 4 — Total

152 026 131

148 434 066

146 260 586,19

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

 

 

 

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

 

 

 

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

 

 

 

5 0 0 0

Încasări din vânzarea de mijloace de transport — Venituri alocate

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate

p.m.

p.m.

6 888,00

5 0 0 2

Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme — Venituri alocate

p.m.

p.m.

6 427,81

5 0 1

Încasări din vânzarea de bunuri imobile

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme — Venituri alocate

p.m.

p.m.

5 848,47

 

Capitolul 5 0 — Total

p.m.

p.m.

19 164,28

5 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

 

 

 

5 1 1

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

 

 

 

5 1 1 0

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

p.m.

p.m.

2 728 921,78

5 1 1 1

Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

p.m.

p.m.

10 681,12

 

Capitolul 5 1 — Total

p.m.

p.m.

2 739 602,90

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

 

 

 

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

410 000

410 000

442 335,67

 

Capitolul 5 2 — Total

410 000

410 000

442 335,67

5 5

VENITURI PROVENITE DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȘI LUCRĂRILE PRESTATE

 

 

 

5 5 0

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

p.m.

p.m.

5 232 191,62

5 5 1

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

p.m.

p.m.

1 105 304,58

 

Capitolul 5 5 — Total

p.m.

p.m.

6 337 496,20

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

 

 

 

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

p.m.

p.m.

4 705 964,82

5 7 1

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate

p.m.

p.m.

2 084 376,41

 

Capitolul 5 7 — Total

p.m.

p.m.

6 790 341,23

5 8

INDEMNIZAȚII DIVERSE

 

 

 

5 8 1

Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — Venituri alocate

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Capitolul 5 8 — Total

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Titlul 5 — Total

410 000

410 000

16 514 448,32

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI PROGRAMELOR UNIUNII

 

 

 

6 6

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

 

 

 

6 6 0

Alte contribuții și restituiri

 

 

 

6 6 0 0

Alte contribuții și restituiri alocate — Venituri alocate

p.m.

p.m.

10 906 918,89

6 6 0 1

Alte contribuții și restituiri nealocate

p.m.

p.m.

-

 

Capitolul 6 6 — Total

p.m.

p.m.

10 906 918,89

 

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

10 906 918,89

9

VENITURI DIVERSE

 

 

 

9 0

VENITURI DIVERSE

 

 

 

9 0 0

Venituri diverse

1 000

1 000

754 898,78

 

Capitolul 9 0 — Total

1 000

1 000

754 898,78

 

Titlul 9 — Total

1 000

1 000

754 898,78

 

TOTAL GENERAL

152 437 131

148 845 066

174 436 852,18

SITUAȚIA CHELTUIELILOR

Recapitularea generală a creditelor (2016 și 2015) și a execuției (2014)

Titlul Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

 

 

 

 

 

1

PERSONALUL INSTITUȚIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

214 240 500

220 252 000

223 348 317,16

1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

624 331 000

608 733 635

592 225 771,19

1 4

ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

122 001 000

121 114 400

89 659 625,67

1 6

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONALUL INSTITUȚIEI

17 522 500

18 314 480

15 769 390,60

 

Titlul 1 — Total

978 095 000

968 414 515

921 003 104,62

 

 

 

 

 

2

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI

 

 

 

 

DE FUNCȚIONARE DIVERSE

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

212 568 000

210 241 500

261 255 176,91

2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

167 886 850

149 330 149

127 593 866,92

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

5 912 750

6 049 000

4 824 591,00

 

Titlul 2 — Total

386 367 600

365 620 649

393 673 634,83

 

 

 

 

 

3

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

35 093 000

36 175 971

28 562 579,97

3 2

EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

115 433 000

115 686 393

112 532 749,84

 

Titlul 3 — Total

150 526 000

151 862 364

141 095 329,81

 

 

 

 

 

4

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

111 100 000

104 818 084

100 523 786,23

4 2

CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

4 4

REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPUTAȚILOR ȘI ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI

420 000

400 000

400 000

 

Titlul 4 — Total

313 660 000

297 331 584

281 972 623,04

 

 

 

 

 

10

ALTE CHELTUIELI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

p.m.

0

10 1

REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

10 000 000

11 700 000

0

10 3

REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI DE COMUNICARE

p.m.

p.m.

0

10 5

CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERVĂ PENTRU NOI OBIECTIVE PRIORITARE

p.m.

p.m.

0

10 8

REZERVĂ EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Titlul 10 — Total

10 000 000

11 700 000

0

 

TOTAL GENERAL

1 838 648 600

1 794 929 112

1 737 744 692,30

Venituri — Resurse proprii

Titlul 4 — Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale uniunii

Capitolul 4 0 — Impozite și rețineri diverse

Articolul 4 0 0 — Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Comentarii

Protocol privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12.

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

Articolul 4 0 3 — Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Comentarii

Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 66a din respectivul statut, în versiunea în vigoare până la 15 decembrie 2003.

Articolul 4 0 4 — Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 66a.

Capitolul 4 1 — Contribuții la sistemul de pensii

Articolul 4 1 0 — Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (2).

Articolul 4 1 1 — Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 4, articolul 11 alineatele (2) și (3) și articolul 48 din anexa VIII.

Articolul 4 1 2 — Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

10 000

10 000

24 042,14

Capitolul 4 2 — Alte contribuții la sistemul de pensii

Articolul 4 2 1 — Contribuții ale deputaților în Parlamentul European la un sistem de pensii

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

0,00

Comentarii

Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European, în special anexa III.

Titlul 5 — Venituri din funcționarea administrativă a instituției

Capitolul 5 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri) și imobile

Articolul 5 0 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

Postul 5 0 0 0 — Încasări din vânzarea de mijloace de transport — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

0,00

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială a mijloacelor de transport aparținând instituției.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Postul 5 0 0 1 — Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială de bunuri mobile aparținând instituției, altele decât mijloace de transport.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Postul 5 0 0 2 — Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Articolul 5 0 1 — Încasări din vânzarea de bunuri imobile

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

0,00

Comentarii

Prezentul articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea de bunuri imobile aparținând instituției.

Articolul 5 0 2 — Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, veniturile din vânzarea acestor produse pe suport electronic.

Capitolul 5 1 — Încasări din închirieri

Articolul 5 1 1 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

Postul 5 1 1 0 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Postul 5 1 1 1 — Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 2 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

Articolul 5 2 0 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

410 000

410 000

442 335,67

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției.

Capitolul 5 5 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate

Articolul 5 5 0 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 5 1 — Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 7 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

Articolul 5 7 0 — Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 1 — Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

0,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 2 — Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

0,00

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor aferente rambursării de cheltuieli de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții.

Articolul 5 7 3 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

Capitolul 5 8 — Indemnizații diverse

Articolul 5 8 1 — Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, rambursarea de către societățile de asigurare a remunerațiilor funcționarilor implicați în accidente.

Titlul 6 — Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și programelor uniunii

Capitolul 6 6 — Alte contribuții și restituiri

Articolul 6 6 0 — Alte contribuții și restituiri

Postul 6 6 0 0 — Alte contribuții și restituiri alocate — Venituri alocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării, în conformitate cu dispozițiile articolului 21 din Regulamentul financiar, a eventualelor venituri care nu sunt prevăzute în altă parte în titlul 6 și care conduc la deschiderea de credite suplimentare destinate finanțării cheltuielilor pentru care aceste venituri sunt alocate.

Postul 6 6 0 1 — Alte contribuții și restituiri nealocate

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

0,00

Titlul 9 — Venituri diverse

Capitolul 9 0 — Venituri diverse

Articolul 9 0 0 — Venituri diverse

Cifre

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

1 000

1 000

754 898,78

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor diverse.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii din cadrul acestui articol sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Cheltuieli — Cheltuieli

Titlul 1 — Personalul instituției

Capitolul 1 0 — Membrii instituției

Articolul 1 0 0 — Indemnizații și alocații

Postul 1 0 0 0 — Indemnizații

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Comentarii

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 9 și 10.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 1 și 2.

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizațiilor prevăzute de Statutul deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare ordinare

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Comentarii

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 10-21 și 24.

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor de deplasare și de ședere legate de deplasările spre și dinspre locurile de desfășurare a activității și alte misiuni.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Postul 1 0 0 5 — Alte cheltuieli pentru deplasări

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Comentarii

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 22 și 23.

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor pentru deplasările complementare și a cheltuielilor pentru deplasările efectuate în statul membru în care a fost ales deputatul.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 EUR.

Postul 1 0 0 6 — Indemnizație pentru cheltuieli generale

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Comentarii

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 25-28.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activității parlamentare a deputaților, în conformitate cu articolele menționate anterior din Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 75 000 EUR.

Postul 1 0 0 7 — Indemnizație pentru cheltuieli generale

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

181 500

179 000

171 049,74

Comentarii

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Decizia Biroului din 16-17 iunie 2009.

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile forfetare de ședere și de reprezentare aferente funcțiilor Președintelui Parlamentului European.

Articolul 1 0 1 — Asigurări de accident, de boală și alte măsuri de protecție socială

Postul 1 0 1 0 — Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Comentarii

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 18 și 19.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 3-9 și articolul 29.

Normele comune privind asigurările de accident și de boli profesionale ale funcționarilor Uniunii Europene.

Normele comune privind asigurările de boală ale funcționarilor Comunităților Europene.

Decizia Comisiei de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale.

Acest credit este destinat să acopere asigurările de accident, rambursarea cheltuielilor medicale ale deputaților și asigurările de pierdere și furt pentru efectele și obiectele personale ale deputaților.

De asemenea, acesta este destinat să acopere asigurările și asistența oferită deputaților care se află în deplasare oficială și au nevoie de repatriere, dacă se îmbolnăvesc grav, sunt victime ale unui accident sau ale unor incidente neprevăzute care împiedică buna desfășurare a deplasării. Asistența cuprinde organizarea repatrierii și achitarea cheltuielilor aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 79 000 EUR.

Postul 1 0 1 2 — Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

798 000

301 000

239 224,34

Comentarii

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 30.

Acest credit este destinat să acopere anumite cheltuieli necesare furnizării de asistență unui deputat cu handicap grav.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 1 0 2 — Indemnizații tranzitorii

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Comentarii

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 13.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 45-48 și 77.

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizației tranzitorii la încetarea mandantului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 1 0 3 — Pensii

Postul 1 0 3 0 — Pensii pentru limită de vârstă (CID)

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Comentarii

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa III la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii pentru limită de vârstă după încheierea mandatului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 150 000 EUR.

Postul 1 0 3 1 — Pensii de invaliditate (CID)

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

291 000

285 000

282 186,10

Comentarii

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa II la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii în caz de invaliditate a unui deputat, ce survine în cursul mandatului acestuia.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 1 0 3 2 — Pensii de urmaș (CID)

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Comentarii

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa I la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii de urmaș în caz de deces al unui deputat sau al unui fost deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 15 000 EUR.

Postul 1 0 3 3 — Regimul facultativ de pensii al membrilor

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Comentarii

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 27.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 76 și anexa VII la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a instituției din contribuția la regimul facultativ de pensii complementare al deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 500 EUR.

Articolul 1 0 5 — Cursuri de limbi străine și informatică

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

650 000

600 000

500 000,00

Comentarii

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 44.

Decizia Biroului din 4 mai 2009 privind cursurile de limbi străine și de informatică pentru deputați.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente cursurilor de limbi străine și cheltuielile aferente cursurilor de informatică pentru deputați.

Articolul 1 0 9 — Credit provizoriu

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere efectele eventualelor ajustări ale plăților către membrii instituției.

Acest credit are un caracter pur provizoriu și nu poate fi utilizat decât după efectuarea unui transfer către alte linii în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul financiar.

Capitolul 1 2 — Funcționari și agenți temporari

Articolul 1 2 0 — Remunerații și alte drepturi

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Acest credit este destinat să acopere în special următoarele elemente, pentru funcționarii și agenții temporari care ocupă un post prevăzut în organigramă:

 salariile, indemnizațiile și alocațiile aferente salariilor;

 asigurarea de boală, asigurarea de accident și de boli profesionale, precum și alte cheltuieli de asigurări sociale;

 indemnizațiile forfetare pentru ore suplimentare;

 celelalte alocații și indemnizații diverse;

 plata cheltuielilor de călătorie pentru funcționarul sau agentul temporar, pentru soțul sau soția sa și pentru persoanele aflate în întreținerea sa de la locul de muncă la locul de origine;

 efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor și cotei din plăți transferate într-o altă țară decât cea a locului de muncă;

 asigurarea de șomaj pentru agenții temporari, precum și plățile pe care instituția trebuie să le efectueze în beneficiul agenților temporari pentru a constitui sau a menține drepturile acestora la pensie în țara lor de origine.

Acesta este destinat să acopere, de asemenea, primele de asigurare „accidente – activități sportive” pentru utilizatorii centrului sportiv al Parlamentului European de la Bruxelles și Strasbourg.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 300 000 EUR.

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare plătite

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

248 000

296 500

110 000,00

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Acest credit este destinat să acopere plata orelor suplimentare în condițiile prevăzute de dispozițiile menționate mai sus.

Postul 1 2 0 4 — Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile de călătorie datorate funcționarilor și agenților temporari (inclusiv membrilor familiilor lor) la începerea sau la încetarea activității sau în cazul unui transfer care implică schimbarea locului de muncă;

 indemnizațiile de instalare/reinstalare și cheltuielile de mutare datorate funcționarilor și agenților temporari care trebuie să își schimbe reședința după începerea activității sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum și în momentul încetării definitive a activității, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

 diurnele datorate funcționarilor și agenților temporari care dovedesc că sunt obligați să își schimbe reședința la începerea activității sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă;

 indemnizația de plecare pentru un funcționar după perioada de probă, în caz de inaptitudine manifestă;

 indemnizația de reziliere de către instituție a contractului unui agent temporar;

 diferența dintre cotizațiile plătite de către agenții contractuali unui sistem de pensii într-un stat membru și cele datorate sistemului de la nivelul Uniunii în cazul reclasificării unui contract.

Articolul 1 2 2 — Indemnizații după încetarea anticipată a activității

Postul 1 2 2 0 — Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 41, 42c și 50 și anexa IV, precum și articolul 48a din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile care trebuie plătite:

 funcționarilor disponibilizați ca urmare a unei măsuri de reducere a numărului de locuri de muncă din instituție;

 funcționarilor puși în concediu acordat în scopuri organizatorice legate de dobândirea de noi competențe în cadrul instituției;

 funcționarilor și agenților temporari angajați de grupurile politice, care ocupă un post din gradele AD 16 sau AD 15 și sunt pensionați în interes de serviciu.

Acest credit acoperă, de asemenea, cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală și efectele coeficienților de corecție aplicabili acestor indemnizații (cu excepția persoanelor care beneficiază de dispozițiile articolului 42c, cărora nu li se aplică coeficienți de corecție).

Postul 1 2 2 2 — Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți temporari

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 72.

Regulamentul (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 al Consiliului din 17 noiembrie 1995 de instituire, cu ocazia aderării Austriei, Finlandei și Suediei, a unor măsuri specifice de încetare definitivă a activității funcționarilor Comunităților Europene (JO L 280, 23.11.1995, p. 4).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1748/2002 al Consiliului din 30 septembrie 2002 de stabilire, în cadrul modernizării instituției, a unor măsuri speciale privind încetarea definitivă a funcțiilor unor funcționari ai Comunităților Europene, numiți într-un post permanent al Parlamentului European și ca agenți temporari ai grupurilor politice din Parlamentul European (JO L 264, 2.10.2002, p. 9).

Acest credit este destinat să acopere:

 indemnizațiile care trebuie plătite în conformitate cu Statutul funcționarilor sau cu Regulamentele (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 și (CE, Euratom) nr. 1748/2002 ale Consiliului;

 cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală a beneficiarilor indemnizațiilor;

 efectul coeficienților de corecție aplicabili diverselor indemnizații.

Articolul 1 2 4 — Credit provizoriu

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 65 și anexa XI.

Acest credit este destinat să acopere efectul eventualelor ajustări ale remunerațiilor aprobate de către Consiliu în cursul exercițiului financiar.

Acest credit are caracter provizoriu și nu poate fi utilizat decât după un transfer către liniile relevante de la acest capitol.

Capitolul 1 4 — Alte categorii de personal și servicii externe

Articolul 1 4 0 — Alți agenți și personal extern

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul 4).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European, în vigoare de la 1 noiembrie 2014.

Acest credit este destinat în special să acopere următoarele cheltuieli:

 remunerațiile, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, ale celorlalți agenți, inclusiv ale agenților contractuali și ale consilierilor speciali (în sensul Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene), cotizațiile angajatorului la diversele sisteme de securitate socială, în principal la sistemul comunitar, precum și efectele ajustării salariale aplicabile remunerațiilor acestor agenți;

 angajarea de personal interimar;

 facturile emise de PMO pentru angajarea agenților însărcinați cu tratarea dosarelor administrative ale agenților Parlamentului European (în special alocațiile de șomaj, drepturile de pensie etc.).

O parte din acest credit trebuie să fie utilizată pentru recrutarea de agenți contractuali cu dizabilități în conformitate cu deciziile Biroului din 7 și 9 iulie 2008.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 000 000 EUR.

Postul 1 4 0 2 — Cheltuieli privind interpretariatul

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Convenția care stabilește condițiile de lucru și condițiile financiare pentru interpreții de conferință (precum și normele de aplicare aferente), adoptate la 28 iulie 1999, așa cum au fost consemnate la 13 octombrie 2004 și revizuite la 31 iulie 2008.

Acest credit este destinat să acopere următoarele cheltuieli:

 retribuțiile și indemnizațiile asimilate, cotizațiile sociale, cheltuielile de deplasare și alte cheltuieli ale agenților interpreți de conferință recrutați de Parlamentul European pentru reuniunile organizate de acesta în scop propriu sau în folosul altor instituții sau organisme, în cazul în care serviciile necesare nu pot fi asigurate de interpreții Parlamentului European (funcționari sau agenți temporari);

 cheltuielile pentru operatori, tehnicieni și administratori de conferință pentru reuniunile menționate anterior, în cazul în care serviciile respective nu pot fi asigurate de funcționari, agenți temporari sau alți agenți ai Parlamentului European;

 cheltuielile legate de serviciile prestate în folosul Parlamentului de către interpreții altor instituții regionale, naționale sau internaționale;

 cheltuielile aferente activităților legate de interpretariat, în special cele legate de pregătirea reuniunilor și formarea și selecționarea interpreților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 570 000 EUR.

Postul 1 4 0 4 — Stagii, subvenții și schimburi de funcționari

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Comentarii

Norme privind punerea unor funcționari ai Parlamentului European și a unor agenți temporari ai grupurilor politice la dispoziția autorităților naționale, a organismelor asimilate acestora și a unor organizații internaționale (Decizia Biroului din 7 martie 2005).

Norme privind detașarea unor experți naționali la Parlamentul European (Decizia Biroului din 4 mai 2009).

Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 1 februarie 2013).

Acest credit este destinat să acopere:

 remunerarea stagiarilor absolvenți de studii superioare (burse), inclusiv orice formă de alocație pentru locuință, precum și indemnizațiile plătite stagiarilor aflați în formare,

 cheltuielile de deplasare pentru stagiari,

 cheltuielile suplimentare pentru stagiarii din programul-pilot de stagii pentru persoanele cu handicap, cheltuieli direct legate de handicapul acestora, în conformitate cu articolul 24 alineatul (9) (fostul articol 20 alineatul (8)) din Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European. Acestea includ costurile legate de o plată suplimentară de handicap (până la 50 % din bursă);

 cheltuielile cu asigurarea medicală și asigurarea în caz de accident pentru stagiari;

 cheltuielile legate de organizarea sesiunilor de informare/formare pentru stagiari (în special primirea stagiarilor);

 cheltuielile aferente schimbului de personal dintre Parlament și sectorul public din statele membre sau alte țări menționate în normele aplicabile;

 cheltuielile aferente detașării unor experți naționali la Parlamentul European, în special indemnizațiile și cheltuielile de călătorie pentru aceștia;

 cheltuielile de asigurare pentru experții naționali detașați;

 indemnizațiile pentru vizitele de studiu;

 organizarea de acțiuni de formare de interpreți de conferință și traducători, în special în colaborare cu școlile de interpreți și universitățile care oferă programe de formare a traducătorilor, precum și acordarea de burse pentru formarea și perfecționarea profesională a interpreților și traducătorilor, achiziționarea de material didactic și cheltuielile conexe;

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 1 4 0 6 — Observatori

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plăților aferente cheltuielilor pentru observatori, în conformitate cu articolul 13 (fostul articol 11) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

Articolul 1 4 2 — Servicii de traducere externe

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile de traducere, dactilografiere, codificare și asistență tehnică prestate de terți.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 135 000 EUR.

Articolul 1 4 4 — Credit provizoriu

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Acest credit este destinat să acopere efectul eventualelor ajustări ale remunerațiilor aprobate de către Consiliu în cursul exercițiului financiar.

Acest credit are caracter provizoriu și nu poate fi utilizat decât după un transfer către liniile relevante de la acest capitol.

Capitolul 1 6 — Alte cheltuieli legate de personalul instituției

Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli de recrutare

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

254 000

328 980

236 000,00

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31 și 33 și anexa III.

Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 53) și Decizia 2002/621/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 56).

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile de organizare a concursurilor prevăzute la articolul 3 din Decizia 2002/621/CE, precum și cheltuielile de deplasare și de ședere ale candidaților la interviurile de angajare și la vizitele medicale de angajare;

 cheltuielile de organizare a procedurilor de selecție a personalului.

În cazuri justificate în mod corespunzător de nevoile funcționale și după consultarea Oficiului pentru Selecția Personalului Uniunii Europene, acest credit poate fi utilizat pentru concursuri organizate chiar de instituție.

Postul 1 6 1 2 — Perfecționare profesională

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a din respectivul statut.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru formarea personalului în vederea îmbunătățirii competențelor acestuia și a performanței și eficienței instituției, de exemplu prin intermediul unor cursuri de limbi străine vizând limbile de lucru oficiale.

Articolul 1 6 3 — Intervenții în favoarea personalului instituției

Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

784 000

764 000

517 180,69

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 1d, articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf și articolul 76.

Acest credit este destinat să acopere:

 în cadrul unei politici interinstituționale în favoarea persoanelor cu handicap aparținând următoarelor categorii:

 funcționari și agenți temporari în activitate;

 soții și soțiile funcționarilor și agenților temporari în activitate;

 copii aflați în întreținere în sensul Statutului funcționarilor Uniunii Europene,

rambursarea, în limitele posibilităților bugetare, după epuizarea drepturilor eventual acordate la nivel național în țara de reședință sau de origine, a cheltuielilor de altă natură decât medicale care sunt recunoscute ca fiind necesare și sunt generate de handicap, justificate în mod corespunzător și nerambursate de către regimul comun de asigurări medicale;

 intervențiile în favoarea funcționarilor și a agenților care sunt într-o situație deosebit de dificilă;

 acordarea unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru personal și pentru cheltuielile accesorii ale Serviciului social. Contribuțiile sau rambursarea cheltuielilor Comitetului pentru personal pentru participanții la o activitate de asistență socială vor fi destinate să finanțeze activități care au o dimensiune socială, culturală sau lingvistică, dar nu vor constitui subvenții destinate individual unor membri ai personalului sau unor familii;

 alte măsuri cu caracter social, la nivel instituțional și interinstituțional, în vederea integrării funcționarilor și agenților;

 finanțarea unor măsuri de amenajare rezonabilă specifice pentru funcționarii și alți agenți cu dizabilități, precum și pentru stagiarii cu dizabilități, în conformitate cu articolul 1d din Statutul funcționarilor, în special măsuri de asistență personală la locul de muncă și pe durata misiunilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Postul 1 6 3 1 — Mobilitate

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

754 000

754 000

702 914,74

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu planul de mobilitate din diferitele locuri de desfășurare a activității.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 1 6 3 2 — Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

238 000

255 000

248 522,25

Comentarii

Acest credit este destinat să încurajeze și să susțină financiar orice inițiativă de promovare a relațiilor sociale între agenții de diverse naționalități, de exemplu prin subvenții pentru cluburi, cercuri sportive și culturale ale personalului, precum și să contribuie la costul unei structuri permanente de întrunire (activități culturale și recreative, restaurant) pentru timpul liber.

Acest credit acoperă, de asemenea, participarea financiară la activitățile sociale interinstituționale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 600 000 EUR.

Articolul 1 6 5 — Activități privind întregul personal al instituției

Postul 1 6 5 0 — Serviciul medical

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcționare a cabinetului medical în cele trei locuri de desfășurare a activității, inclusiv achiziționarea de materiale, produse farmaceutice etc., cheltuielile aferente examenelor medicale preventive, cheltuielile ocazionate de funcționarea Comitetului pentru invaliditate, precum și cheltuielile aferente serviciilor externe prestate de specialiști medicali, considerate necesare de consilierii medicali.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de achiziționare a anumitor instrumente de lucru considerate necesare din punct de vedere medical și cheltuielile cu personalul medical sau paramedical plătit în conformitate cu regimul de prestări de servicii sau de suplinire pe termen scurt.

Postul 1 6 5 2 — Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de exploatare a restaurantelor și a cantinelor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.

Postul 1 6 5 4 — Structuri de îngrijire a copiilor

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a Parlamentului European din totalul cheltuielilor Centrului pentru copii preșcolari și ale creșelor externe cu care a fost încheiat un contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 4 762 000 EUR.

Postul 1 6 5 5 — Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene acreditate (de tipul II)

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

200 000

200 000

 

Comentarii

Punerea în aplicare a Deciziei C(2013) 4886 a Comisiei din 1 august 2013 (JO C 222, 2.8.2013, p. 8).

Acest credit este destinat să acopere contribuția Parlamentului European la cheltuielile Școlilor Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene sau rambursarea contribuției plătite de Comisie în numele Parlamentului European pentru Școlile Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene, pe baza acordului de servicii încheiat cu Comisia. Creditul acoperă cheltuielile aferente școlarizării copiilor personalului statutar al Parlamentului European în respectivele școli.

Titlul 2 — Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

Comentarii

Întrucât societățile de asigurare au anulat acoperirea riscului de conflicte de muncă și de atentate teroriste la care sunt expuse clădirile Parlamentului European, acest risc trebuie să fie acoperit de la bugetul general al Uniunii Europene.

Prin urmare, creditele înscrise la acest titlu acoperă toate cheltuielile ocazionate de daunele cauzate de conflicte de muncă și atentate teroriste.

Capitolul 2 0 — Clădiri și cheltuieli conexe

Articolul 2 0 0 — Clădiri

Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiriile pentru clădirile ocupate, parțial sau integral, de către Parlamentul European.

Acest credit acoperă, de asemenea, impozitele pe clădiri. Chiriile sunt calculate pentru 12 luni, pe baza contractelor existente sau în curs de pregătire, care prevăd, în mod normal, indexarea în funcție de costul vieții sau de costul de construcție.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 500 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 1 — Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung a clădirilor sau a părților de clădiri, în temeiul contractelor în vigoare sau al contractelor în curs de pregătire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 3 — Achiziționarea de bunuri imobile

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de bunuri imobile. Subvențiile pentru terenuri și viabilizarea acestora sunt tratate conform dispozițiilor din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 5 — Construcția de clădiri

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Comentarii

Acest post este destinat eventualei înscrieri a unui credit destinat construcției de clădiri (lucrări, onorariile consultanților și toate costurile aferente).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 7 — Amenajarea spațiilor

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere executarea de lucrări de amenajare, precum și celelalte cheltuieli aferente acestor amenajări, în special cheltuielile aferente onorariilor arhitecților sau ale inginerilor etc.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 600 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 8 — Gestiune imobiliară specifică

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente gestiunii imobiliare care nu sunt prevăzute în mod expres la alte articole din prezentul capitol, în special:

 gestionarea și tratarea deșeurilor;

 controalele obligatorii, controalele de calitate, expertize, audituri, monitorizare regulamentară etc.;

 biblioteca tehnică;

 asistență de gestiune (Building Helpdesk);

 gestionarea planurilor clădirilor și a suporturilor de informare;

 celelalte cheltuieli.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Articolul 2 0 2 — Cheltuieli aferente clădirilor

Postul 2 0 2 2 — Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreținere, mentenanță, gestionare și curățenie aferente clădirilor (spații și echipamente tehnice) ocupate, în proprietate sau în chirie, de Parlamentul European, conform contractelor în curs.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 104 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile ocazionate de consumul de apă, gaz, electricitate și de încălzire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile cu paza și supravegherea clădirilor ocupate de Parlamentul European în cele trei locuri de desfășurare a activității, a birourilor de informare ale Parlamentului European din Uniune, precum și a antenelor din țări terțe.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 104 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 120 000 EUR.

Postul 2 0 2 8 — Asigurări

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

680 000

976 000

760 527,53

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata primelor de asigurare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Capitolul 2 1 — Informatică, echipamente și mobilier

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 1 0 — Informatică și telecomunicații

Postul 2 1 0 0 — Informatică și telecomunicații – Activități recurente de funcționare

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și a software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente necesare bunei funcționări a sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, sistemul informatic al diverselor departamente și gestionarea rețelei.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 140 000 EUR.

Postul 2 1 0 1 — Informatică și telecomunicații – Activități recurente referitoare la infrastructură

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de gestionare și de întreținere a infrastructurilor aferente sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special infrastructurile aferente rețelelor, cablajului, telecomunicațiilor, echipamentelor individuale și sistemelor de vot.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 291 000 EUR.

Postul 2 1 0 2 — Informatică și telecomunicații – Activități recurente legate de asistența generală oferită utilizatorilor

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de sprijin și de asistență generală oferite utilizatorilor în legătură cu sistemele informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special serviciile de asistență pentru deputați, precum și pentru aplicațiile administrative și legislative.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 2 1 0 3 — Informatică și telecomunicații – Activități recurente de gestionare a aplicațiilor TIC

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și reparării hardware-ului și software-ului și lucrărilor conexe, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de gestionare a aplicațiilor TIC ale instituției. Aceste cheltuieli vizează în special aplicațiile aferente deputaților, cele aferente comunicațiilor, precum și aplicațiile administrative și legislative.

Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile legate de instrumentele TIC finanțate în comun în cadrul cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic, ca urmare a deciziilor adoptate de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 32 000 EUR.

Postul 2 1 0 4 — Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru investițiile aferente infrastructurilor sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Investițiile vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, rețelele, cablajul și sistemele de videoconferință.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 30 000 EUR.

Postul 2 1 0 5 — Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță în legătură cu investițiile aferente proiectelor TIC existente sau noi. Investițiile vizează în special aplicațiile aferente deputaților, aplicațiile din domeniul legislativ, administrativ și financiar și cele aferente gestionării TIC.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 2 000 EUR.

Articolul 2 1 2 — Mobilier

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația mobilierului, în special achiziția de mobilier ergonomic de birou, înlocuirea mobilierului învechit și scos din uz, precum și a echipamentelor de birou. Este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile diverse de gestiune a bunurilor mobile ale Parlamentului European.

În ceea ce privește operele de artă, acest credit este destinat să acopere atât cheltuielile de achiziție a operelor și a materialelor specifice, cât și cheltuielile curente conexe, cum ar fi onorariile de experți, cheltuielile de conservare, de înrămare, de restaurare, de curățare, de asigurare, precum și cheltuielile de transport ocazionale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 1 4 — Echipament și instalații tehnice

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice, precum și gestionarea acestora, în special:

 diverse echipamente și instalații tehnice, fixe și mobile, pentru editare, securizare (inclusiv programele informatice), restaurare, imobile etc.;

 echipamente, în special pentru atelierul de tipografie, serviciul telefonic, cantine, magazinele pentru personal, securitate, serviciul tehnic de conferințe, sectorul audiovizual etc.;

 echipamente speciale (electronice, informatice, electrice) cu prestațiile externe aferente;

 instalarea a două linii telefonice suplimentare în birourile deputaților, la cerere.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de publicitate pentru revânzarea și eliminarea bunurilor casate, precum și cheltuielile legate de asistența tehnică (consultanță) pentru dosarele pentru care este necesar să se apeleze la competențe de specialitate externe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 135 000 EUR.

Articolul 2 1 6 — Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport (parc auto și biciclete) și închirierea de mașini, taxiuri, autocare și camioane, cu sau fără șofer, inclusiv asigurările aferente și alte cheltuieli de gestionare. La înlocuirea parcului auto sau la achiziționarea sau închirierea de mijloace de transport se vor prefera mijloacele de transport cel mai puțin poluante, cum ar fi mașinile hibrid.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Capitolul 2 3 — Cheltuieli administrative curente

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 3 0 — Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achizițiile de hârtie, plicuri, materiale de birou, produse pentru imprimerie și atelierele de reproducere a documentelor etc., precum și cheltuielile de gestionare aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 2 500 EUR.

Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

40 000

40 000

19 598,46

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, costuri diverse) și celelalte cheltuieli financiare, inclusiv cheltuielile conexe pentru finanțarea clădirilor.

Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare și daune

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 sumele la plata cărora Parlamentul European este eventual condamnat prin hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție, de Tribunal, de Tribunalul Funcției Publice, precum și de instanțele naționale;

 angajarea de avocați externi pentru reprezentarea Parlamentului European în fața instanțelor naționale și ale Uniunii, angajarea de consilieri juridici sau experți pentru a acorda asistență Serviciului Juridic;

 rambursarea cheltuielilor pentru avocați în cadrul procedurilor disciplinare și asimilate;

 cheltuieli privind daunele și dobânzile;

 cuantumul despăgubirilor acordate, convenite în înțelegerile amiabile, conform articolelor 91 și 92 (fostele articole 69 și 70) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

303 000

355 000

297 523,89

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de francare, de procesare și de expediere de către serviciile poștale naționale și serviciile de mesagerie.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, costul serviciilor de curierat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Articolul 2 3 7 — Mutări

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente lucrărilor de mutare și de manipulare efectuate prin intermediul unor societăți specializate în acest domeniu sau de către manipulanți temporari puși la dispoziție de agenții externe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 asigurările care nu sunt prevăzute în mod expres la alt post;

 achiziția și întreținerea de uniforme de serviciu pentru aprozi, șoferi, recepționeri, magazineri și manipulanți, precum și pentru personalul Unității pentru vizite și seminare, al Unității Parlamentarium, al serviciului medical, al serviciului de securitate, al serviciilor de întreținere a clădirilor și al diverselor servicii tehnice;

 cheltuieli de funcționare și gestiune diverse, achiziționarea de bunuri și servicii care nu sunt specificate în mod expres la alte posturi;

 diverse achiziții legate de activitățile Sistemului de management de mediu și de audit (EMAS) (campanii de promovare etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 9 — Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

250 000

250 000

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților EMAS menite să îmbunătățească performanța ecologică a Parlamentului, inclusiv promovarea acestor activități, precum și Sistemului de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European.

Titlul 3 — Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale

Capitolul 3 0 — Reuniuni și conferințe

Articolul 3 0 0 — Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Comentarii

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 71 și articolele 11, 12 și 13 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente deplasărilor personalului instituției, ale experților naționali detașați, ale stagiarilor și ale personalului celorlalte instituții europene sau internaționale invitat de instituție, între locul de muncă și unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului European (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg) și cheltuielile aferente misiunilor în orice alt loc decât cele trei locuri de desfășurare a activității. Cheltuielile acoperite sunt constituite din cheltuieli de transport, diurne, cheltuieli de cazare și indemnizații compensatorii pentru orarele solicitante. Sunt acoperite și cheltuielile conexe (inclusiv cheltuielile legate de anularea titlurilor de transport și a rezervărilor de cazare, cheltuielile legate de sistemul de facturare electronică, cheltuielile aferente asigurărilor pentru misiuni).

Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile aferente unor eventuale compensări ale emisiilor de dioxid de carbon legate de misiuni și de deplasările personalului.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 240 000 EUR.

Articolul 3 0 2 — Cheltuieli de protocol și de reprezentare

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile aferente obligațiilor de protocol ce revin instituției, inclusiv în ceea ce privește activitatea Unității pentru Evaluarea Opțiunilor Științifice și Tehnologice (STOA) a instituției, și cheltuielile de reprezentare ale membrilor instituției;

 cheltuielile de reprezentare ale Președintelui efectuate în cursul deplasărilor în afara locurilor de desfășurare a activității;

 cheltuielile de reprezentare și participarea la cheltuielile de secretariat ale Cabinetului Președintelui;

 cheltuielile de protocol și de reprezentare ale Secretariatului General, inclusiv achiziționarea de articole și medalii pentru funcționarii care au 15 și/sau 25 de ani de muncă;

 cheltuieli diverse ale Serviciului protocol, precum drapele, standuri de expunere, invitații, imprimarea de meniuri etc.;

 cheltuieli de deplasare și de ședere ale vizitatorilor VIP ai instituției;

 cheltuielile de obținere a vizelor pentru deplasările oficiale ale deputaților și ale membrilor personalului;

 cheltuielile de primire și de reprezentare și celelalte cheltuieli specifice deputaților care exercită o funcție oficială în cadrul Parlamentului European.

Articolul 3 0 4 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor

Postul 3 0 4 0 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente servirii, în cursul reuniunilor instituției, de băuturi răcoritoare și de altă natură și, ocazional, de gustări, precum și cheltuielile aferente gestionării acestor servicii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 2 — Reuniuni, congrese și conferințe

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, în special:

 cheltuielile generate de organizarea de reuniuni în afara locurilor de desfășurare a activității (comisii sau delegații ale acestora, grupuri politice), inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile de reprezentare;

 cotizațiile la organizațiile internaționale la care este membru Parlamentul sau unul dintre organele sale (Uniunea Interparlamentară, Asociația Secretarilor Generali de Parlamente, Grupul 12 Plus al Uniunii Interparlamentare);

 rambursarea către Comisie, pe baza unui acord de prestare servicii semnat între Parlament și Comisie, a cotei-părți datorate de Parlament cu titlu de cheltuieli pentru fabricarea permiselor de liberă trecere comunitare (echipamente, personal și furnituri), conform Protocolului privind privilegiile și imunitățile ( articolul 6), articolului 23 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, articolelor 11 și 81 din regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, precum și Regulamentului (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană (JO L 353, 28.12.2013, p. 26).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 20 000 EUR.

Postul 3 0 4 3 — Cheltuieli diverse cu organizarea adunărilor parlamentare, a delegațiilor interparlamentare și a altor delegații

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, în special, cheltuielile, altele decât cele acoperite de capitolul 1 0 și de articolul 3 0 0, legate de organizarea reuniunilor:

 delegațiilor la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, la Adunarea Parlamentară EuroLat, la Adunarea Parlamentară Euronest, precum și a reuniunilor organelor acestora;

 Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana (APEM), ale comisiilor și biroului acesteia, aceste cheltuieli includ contribuția Parlamentului European la bugetul secretariatului autonom al APEM sau achitarea directă a cheltuielilor care reprezintă cota parte a Parlamentului European în bugetul APEM;

 delegațiilor interparlamentare, delegațiilor ad hoc, comisiilor parlamentare mixte, comisiilor parlamentare de cooperare și delegațiilor parlamentare la OMC, precum și Conferinței parlamentare privind OMC și ale comitetului său director.

Postul 3 0 4 9 — Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente funcționării agenției de voiaj cu care Parlamentul European are contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Capitolul 3 2 — Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

Articolul 3 2 0 — Achiziționarea de servicii de expertiză

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați și institute de cercetare pentru studii și celelalte activități de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri și audieri de experți, conferințe) realizate pentru organele Parlamentului, pentru comisiile parlamentare și pentru administrație;

 cheltuielile de deplasare, de ședere și accesorii ale experților și ale altor personalități, inclusiv ale persoanelor care au adresat o petiție Parlamentului European, convocate pentru a participa la lucrările comisiilor, ale delegațiilor și ale grupurilor de studiu și de lucru, precum și la ateliere de lucru;

 costurile de diseminare a produselor de cercetare parlamentară internă sau externă și a altor produse relevante, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și publicațiilor);

 cheltuielile aferente persoanelor externe care sunt invitate să participe la lucrările unor organe, precum Consiliul de disciplină sau Grupul specializat în nereguli financiare.

Articolul 3 2 1 – Achiziția de expertiză pentru serviciile de cercetare parlamentară, biblioteca și arhivele

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43), precum și Decizia Biroului din 28 noiembrie 2001 privind normele de reglementare a accesului public la documentele Parlamentului European, astfel cum a fost modificată ultima dată la 22 iunie 2011 (JO C 216, 22.7.2011, p. 19).

Decizia Biroului Parlamentului European din 16 decembrie 2002 privind creșterea nivelului de informare și transparență: arhivele Parlamentului European.

Decizia Biroului din 10 martie 2014 privind normele privind procesarea patrimoniului arhivistic al deputaților și al foștilor deputați europeni.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților DG SCPE, în special:

 achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate și a serviciilor de sprijinire a activităților de cercetare din cadrul Parlamentului European (inclusiv articole, studii, ateliere, seminare, mese rotunde, grupuri de experți și conferințe), care pot fi realizate, dacă este necesar, în parteneriat cu alte instituții, organizații internaționale, departamente de cercetare și biblioteci din cadrul parlamentelor naționale, grupuri de reflecție, organisme de cercetare și alți experți calificați;

 achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate privind studiile de impact/evaluările ex ante și ex post, valoarea adăugată europeană și evaluarea alegerilor științifice și tehnologice (STOA);

 achiziția sau închirierea de cărți, reviste, ziare, baze de date, produse ale agențiilor de presă și de orice alte suporturi informaționale destinate bibliotecii, în diferite formate, inclusiv cheltuielile aferente drepturilor de autor, sistemul de gestionare a calității, echipamentele și lucrările de legare și conservare și alte servicii pertinente;

 costul serviciilor externe de arhivare (organizarea, selecția, descrierea, transpunerea pe diferite suporturi și dematerializarea, achiziția de surse arhivistice primare);

 achiziția, elaborarea, instalarea, exploatarea și întreținerea documentației specifice pentru bibliotecă și arhivare și a echipamentelor specifice pentru mediatecă, inclusiv a echipamentelor și/sau a sistemelor electrice, electronice și informatice, precum și a echipamentelor pentru legare și conservare;

 cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a altor produse pertinente, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al publicațiilor);

 cheltuielile de deplasare, de ședere și cheltuielile conexe suportate de experții și autorii invitați să participe la prezentări, seminare, ateliere sau alte activități de acest tip organizate de DG SCPE;

 participarea grupului de evaluare a alegerilor științifice și tehnologice (grupul STOA) la activitățile organismelor științifice europene și internaționale;

 obligațiile ce îi revin Parlamentului European în temeiul acordurilor de cooperare internațională și/sau interinstituțională, inclusiv contribuția Parlamentului European la cheltuielile legate de gestionarea arhivelor istorice ale Uniunii [Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului din 1 februarie 1983 privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice și modificările ulterioare].

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 20 000 EUR.

Articolul 3 2 2 — Cheltuieli de documentare

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 abonamentele la ziare, periodice, agenții de presă, la publicațiile și serviciile online ale acestora, inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea și difuzarea în scris și/sau prin mijloace electronice a acestor abonamente și contractele de servicii pentru revista presei și extrase din presă;

 abonamentele sau contractele de prestări servicii pentru furnizarea de rezumate și analize ale conținutului periodicelor și pentru înregistrarea pe suport optic a articolelor extrase din aceste periodice;

 cheltuielile aferente utilizării bazelor de date documentare și statistice externe, cu excepția echipamentelor informatice și a costurilor serviciilor de telecomunicații;

 achiziționarea și înlocuirea dicționarelor și a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secțiuni lingvistice, și a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice și unităților pentru calitate legislativă.

Articolul 3 2 3 — Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Comentarii

Decizia Biroului din 12 decembrie 2012 de înființare a Direcției de sprijinire a democrației în cadrul DG EXPO.

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile pentru programele de schimb de informații și de cooperare dintre Parlamentul European și parlamentele naționale din țările aflate în etapa de preaderare, în special țările din Balcanii de Vest și Turcia;

 cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale alese în mod democratic din țări terțe (în afara celor menționate la liniuța precedentă), precum și relațiile cu organizațiile parlamentare regionale corespondente. Activitățile în cauză vizează în special să consolideze capacitatea parlamentară a democrațiilor noi și emergente, în special din țările aflate în vecinătatea sudică și estică a Uniunii;

 cheltuielile angajate pentru a promova activitățile de susținere a medierii și programele destinate tinerilor lideri politici din Uniunea Europeană, precum și din țările aflate în vecinătatea Uniunii;

 cheltuielile angajate pentru organizarea Premiului Saharov (în special cuantumul premiului, cheltuielile legate de deplasarea și primirea laureatului sau laureaților, cheltuielile de funcționare a rețelei Saharov și misiunile membrilor rețelei) și pentru activități de promovare a drepturilor omului.

Aceste operațiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, la Luxemburg și la Strasbourg, iar creditele acoperă integral sau parțial cheltuielile suportate de participanți, în special cele de călătorie, deplasare, cazare și de diurnă.

Articolul 3 2 4 — Producție și difuzare

Postul 3 2 4 0 — Jurnalul Oficial

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere partea instituției la cheltuielile de publicare, de difuzare și la alte cheltuieli conexe ale Oficiului pentru Publicații pentru textele pe care Parlamentul trebuie să le publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Postul 3 2 4 1 — Publicații electronice și tradiționale

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 toate cheltuielile de editare digitală (site-uri intranet) și tradițională (documente și imprimate diverse, subcontractate), inclusiv difuzarea;

 actualizarea și întreținerea evolutivă și corectivă a sistemelor editoriale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 6 000 EUR.

Postul 3 2 4 2 — Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru publicațiile informative, inclusiv pentru cele electronice, activitățile de informare, relațiile publice, participarea la manifestări publice, la târguri și expoziții în statele membre, în țările în curs de aderare și în țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, precum și actualizarea Observatorului legislativ (OEIL) și dezvoltarea de instrumente sau mijloace care să îmbunătățească și să faciliteze accesibilitatea acestuia pentru public prin intermediul echipamentelor mobile.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 2 4 3 — Parlamentariumul – Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze Parlamentariumul – Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European la Bruxelles, precum și instalațiile, expozițiile și materialele adaptate sau reproduse pentru a fi utilizate separat în afara incintei de la Bruxelles.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 9 300 EUR.

Postul 3 2 4 4 — Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Comentarii

Decizia Biroului din 16 decembrie 2002, astfel cum a fost modificată la 26 februarie 2013.

Acest credit este destinat să acopere subvențiile acordate grupurilor de vizitatori, precum și cheltuielile de supraveghere și de infrastructură conexe, finanțarea stagiilor pentru multiplicatorii de opinie din țări terțe (EUVP) și cheltuielile de funcționare a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola. Programele Euromed-Scola și Euronest-Scola se desfășoară în fiecare an, cu excepția anilor electorali, alternând între incintele Parlamentului European de la Bruxelles și de la Strasbourg.

Acest credit va fi majorat anual cu un coeficient de corecție în funcție de variațiile VNB și ale prețurilor.

Fiecare deputat din Parlamentul European are dreptul de a invita cel mult cinci grupuri cu un total de 110 de vizitatori într-un an calendaristic.

Este inclusă o sumă adecvată pentru vizitatorii cu handicap.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Postul 3 2 4 5 — Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile sau subvențiile aferente organizării de colocvii și seminare naționale sau internaționale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre, din țările în curs de aderare și din țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, cheltuielile de organizare a colocviilor și simpozioanelor parlamentare și finanțarea proiectelor culturale de interes european, cum ar fi premiul LUX pentru cinematografia europeană al Parlamentului European;

 cheltuielile aferente realizării „operațiunilor hemiciclu” la Strasbourg și Bruxelles, conform programului anual adoptat de Birou;

 măsurile și instrumentele de sprijinire a multilingvismului, cum ar fi seminare și conferințe, reuniunile cu responsabilii pentru formarea interpreților și a traducătorilor, măsuri și acțiuni de sensibilizare cu privire la multilingvism și la profesia de interpret și de traducător, inclusiv un program de subvenții pentru universitățile, școlile și alte organisme care se ocupă de studii de interpretare sau de traducere, soluții privind comunicarea virtuală, precum și participarea la acțiuni și măsuri similare organizate împreună cu alte servicii în contextul cooperării interinstituționale și internaționale;

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile legate de organizarea acestor activități, inclusiv achiziționarea de servicii și costurile de protocol și cheltuielile legate de invitarea jurnaliștilor la aceste activități.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Postul 3 2 4 6 — Postul de televiziune al Parlamentului (Web TV)

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze cheltuielile legate de producerea și găzduirea, de către Parlamentul European (Europarl TV), a videoclipurilor pentru internet și a materialului audiovizual gata de difuzare, în concordanță cu strategia de comunicare a Parlamentului European.

Postul 3 2 4 7 — Casa istoriei europene

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze activitățile Casei istoriei europene, cum ar fi amenajarea specifică a interiorului, achiziționarea de colecții, organizarea de expoziții și cheltuielile de funcționare, inclusiv cheltuielile aferente achiziției de cărți, reviste și de alte publicații legate de activitatea Casei istoriei europene.

Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați și cu institute de cercetare pentru studii și alte activități de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri de experți, conferințe) realizate pentru Casa istoriei europene.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 000 EUR.

Postul 3 2 4 8 — Cheltuieli pentru informare audiovizuală

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Comentarii

Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2002 privind orientările pentru procedura bugetară 2003 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 72).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2002 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2003 (JO C 180 E, 31.7.2003, p. 150).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2003 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2004 (JO C 67 E, 17.3.2004, p. 179).

Acest credit este destinat să acopere:

 bugetul de funcționare a sectorului audiovizual (servicii în regie proprie și asistență externă, precum servicii tehnice pentru stațiile radio și de televiziune, realizarea, producția, coproducția și difuzarea de programe audiovizuale, închirierea de frecvențe și transmiterea de programe de televiziune și radio, alte acțiuni de dezvoltare a relațiilor instituției cu organismele de difuziune audiovizuală);

 cheltuielile aferente transmiterii în direct, pe internet, a ședințelor plenare și a reuniunilor comisiilor parlamentare;

 crearea de arhive adecvate care să garanteze presei și cetățenilor accesul permanent la aceste informații.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 13 000 EUR.

Postul 3 2 4 9 — Schimburi de informații cu parlamentele naționale

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

250 000

250 000

65 334,15

Comentarii

Conferința Președinților Adunărilor Parlamentare Europene (iunie 1977) și Conferințele Parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale. Cheltuielile în cauză vizează relațiile parlamentare, altele decât cele care intră sub incidența capitolelor 1 0 și 3 0, schimburile de informații și documente, asistența pentru analiza și gestionarea informațiilor, inclusiv schimburile cu Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP);

 finanțarea programelor de cooperare și a operațiunilor de formare a funcționarilor parlamentelor menționate mai sus și, în general, a activităților de consolidare a capacităților lor parlamentare.

Aceste operațiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parțial, cheltuielile participanților, în special cheltuielile de deplasare și cazare și diurna;

 acțiunile de cooperare, în special cele privind activitatea legislativă, precum și acțiunile vizând activitatea de documentare, de analiză și de informare și securizarea domeniului www.ipex.eu, inclusiv acțiunile desfășurate în cadrul CECDP.

Acest credit vizează finanțarea cooperării dintre Parlamentul European și parlamentele naționale în domeniul controlului parlamentar al PESC/PSAC, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 9 și 10 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.

Articolul 3 2 5 — Cheltuieli aferente birourilor de informare

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

900 000

700 000

980 570,90

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile generale și diversele cheltuieli mărunte aferente birourilor de informare ale Parlamentului European (în special, pentru materiale de birou, telecomunicații, taxe poștale, întreținere, transport, stocare, obiecte promoționale generice, baze de date).

Titlul 4 — Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

Capitolul 4 0 — Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe

Articolul 4 0 0 — Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Comentarii

Normele adoptate prin Decizia Biroului din 30 iunie 2003, modificată ultima dată la 14 aprilie 2014.

Acest credit este destinat să acopere, pentru grupurile politice și deputații neafiliați:

 cheltuielile de secretariat, administrative și de funcționare;

 cheltuielile aferente activităților lor politice și de informare în cadrul activităților politice ale Uniunii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Articolul 4 0 2 — Contribuții în beneficiul partidelor politice europene

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Comentarii

Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 224.

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO C 112, 9.4.2011, p. 1).

Acest credit este destinat să finanțeze partidele politice la nivel european.

Articolul 4 0 3 — Finanțarea fundațiilor politice europene

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Comentarii

Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 224.

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO C 112, 9.4.2011, p. 1).

Creditul este destinat să finanțeze fundațiile politice la nivel european.

Capitolul 4 2 — Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

Articolul 4 2 2 — Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Comentarii

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 21.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 33-44.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 5a și articolele 125-139.

Normele de aplicare a titlului VII din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, adoptate de Birou.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de asistență parlamentară.

Acest credit este destinat să acopere diferențele de curs valutar acoperite de la bugetul Parlamentului European în conformitate cu dispozițiile aplicabile rambursării cheltuielilor de asistență parlamentară.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 775 000 EUR.

Capitolul 4 4 — Reuniuni și alte activități ale deputaților și ale foștilor deputați

Articolul 4 4 0 — Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

210 000

200 000

200 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze reuniunile Asociației Foștilor Deputați în Parlamentul European, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Articolul 4 4 2 — Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

210 000

200 000

200 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze reuniunea Asociației Parlamentare Europene, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Titlul 10 — Alte cheltuieli

Capitolul 10 0 — Credite provizorii

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

 

Capitolul 10 1 — Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

10 000 000

11 700 000

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute care sunt generate de deciziile bugetare adoptate în cursul exercițiului (cheltuieli care nu pot fi estimate).

Capitolul 10 3 — Rezervă pentru extindere

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pregătirii instituției pentru extindere.

Capitolul 10 4 — Rezervă pentru politica de informare și de comunicare

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind politica de informare și de comunicare.

Capitolul 10 5 — Credite provizorii pentru clădiri

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu investițiile imobiliare și lucrările de amenajare ale instituției. Biroul Parlamentului European este invitat să adopte o strategie coerentă și responsabilă pe termen lung în domeniul proprietății și al clădirilor, care să ia în considerare problema specială a creșterii costurilor de întreținere, nevoile de renovare și costurile de securitate și să asigure durabilitatea bugetului Parlamentului European.

Capitolul 10 6 — Rezerve pentru proiecte prioritare în curs de dezvoltare

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu proiectele prioritare în curs de dezvoltare ale instituției.

Capitolul 10 8 — Rezervă emas

Cifre

Buget 2016

Credite 2015

Execuție 2014

p.m.

p.m.

 

Comentarii

În urma deciziilor care urmează să fie adoptate de către Birou pentru aplicarea Planului de acțiune EMAS, în special în urma auditului emisiilor de dioxid de carbon generate de Parlamentul European, acest credit este destinat să alimenteze capitolele operaționale corespunzătoare.

1. S — PERSONAL

1.1. S 1 — Secțiunea I — Parlamentul European

Grupa de funcții și gradul

2015

Posturi permanente

Posturi temporare

Altele

Grupuri politice

În afara categoriilor

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

Total AD

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

Total AST

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

AST/SC total

70

0

0

0

Total

5591(1)

20(2)

132

1 016

Total general

6739(3)

Grupa de funcții și gradul

2016

Posturi permanente

Posturi temporare

Altele

Grupuri politice

În afara categoriilor

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

Total AD

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

Total AST

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

Total SC

70

0

0

0

Total

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Total general

6 785(6)(7)

ANEXĂ

VENITURI ALOCATE

Linie bugetară

Rubrică

Venituri realizate

Previziuni

2014

2016

5000

Încasări din vânzarea de mijloace de transport

-

p.m.

5001

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile

6 888

5 000

5002

Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme

6 428

19 000

502

Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme

5 848

1 000

5110

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile

2 728 922

2 540 000

5111

Rambursarea de cheltuieli locative

10 681

10 000

550

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea

5 232 192

1 745 000

551

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora

1 105 305

p.m.

570

Venituri provenite din restituirea sumelor plătite nejustificat

4 705 965

154 000

571

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții

-

p.m.

573

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

2 084 376

25 000

581

Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate

185 508

p.m.

6600

Alte contribuții și restituiri alocate

10 875 372

2 188 000

 

 TOTAL

26 947 485

6 687 000

(1)

Din care trei promovări ad personam (trei AD 14 în AD 15) acordate în cazuri excepționale unor funcționari merituoși.

(2)

Rezervă virtuală pentru funcționari detașați în interes de serviciu, care nu sunt incluși în totalul general.

(3)

Acordul de cooperare interinstituțională semnat la 5 februarie 2014 între Parlament, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social prevede ca până la 80 de noi posturi (60 AD și 20 AST) să fie transferate de la cele două comitete la Parlament. Această operațiune va fi efectuată treptat, începând în toamna lui 2014, iar includerea în schema de personal a Parlamentului a respectivelor posturi (deja în 2014) va fi compensată de eliminarea unui număr echivalent de posturi în schema de personal a celor două comitete.

(4)

Din care trei promovări ad personam (trei AD 14 în AD 15) acordate în cazuri excepționale unor funcționari merituoși.

(5)

Rezervă virtuală pentru funcționari detașați în interes de serviciu, care nu sunt incluși în totalul general.

(6)

Acordul de cooperare interinstituțională semnat la 5 februarie 2014 între Parlament, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social prevede ca până la 80 de noi posturi (60 AD și 20 AST) să fie transferate de la cele două comitete la Parlament. Această operațiune va fi efectuată treptat, începând în toamna lui 2014, iar includerea în schema de personal a Parlamentului a respectivelor posturi (deja în 2014) va fi compensată de eliminarea unui număr echivalent de posturi în schema de personal a celor două comitete.

(7)

Aplicarea reducerii anunțate de 1 % din efective (57 de posturi) totalului, în funcție de grad și de categorie, se va efectua în cadrul examinării de către Parlament a proiectului de buget 2016.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.4.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

9

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Aviz juridic - Politica de confidențialitate