Förfarande : 2015/2012(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0144/2015

Ingivna texter :

A8-0144/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.63
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0172

BETÄNKANDE     
PDF 329kWORD 521k
27.4.2015
PE 551.776v01-00 A8-0144/2015

om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016

(2015/2012(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Gérard Deprez

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016

(2015/2012(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 36,

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2),

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt artikel 27,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen(4),

–       med beaktande av sina resolutioner av den 23 oktober 2013(5) och av den 22 oktober 2014(6) om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåren 2014 respektive 2015,

–       med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2016,

–      med beaktande av det preliminära förslaget till budgetberäkning som presidiet upprättade den 27 april 2015,

–      med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättade i enlighet med artikel 96.2 i arbetsordningen,

–       med beaktande av artiklarna 96 och 97 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0144/2015), och av följande skäl:

A.     Detta förfarande är det första fullständiga budgetförfarandet under den nya valperioden och det tredje förfarandet som omfattas av den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

B.     Vid sitt sammanträde den 9 februari 2015 gav presidiet sitt stöd till riktlinjerna för 2016 års budget i enlighet med generalsekreterarens förslag. Dessa riktlinjer är inriktade på att förbättra parlamentsutskottens förmåga att kontrollera det verkställande organet, särskilt när det gäller delegerade akter, säkerhetsinvesteringar i parlamentets byggnader och it-säkerhet, samt stöd till ledamöterna, särskilt assistentstödet.

C.     Generalsekreteraren har föreslagit en budget på 1 850 470 600 EUR för parlamentets preliminära budgetberäkning för 2016, vilket innebär en ökning med 3,09 % jämfört med 2015 års budget och 19,51 % av rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

D.     I tider av hög offentlig skuldsättning och pågående budgetkonsolideringsinsatser i medlemsstaterna bör parlamentet visa budgetansvar och återhållsamhet samtidigt som man ser till att det finns tillräckliga resurser för att parlamentet ska kunna utöva alla sina befogenheter och säkerställa att institutionen fungerar korrekt.

E.     Trots att handlingsutrymmet inte är särskilt stort och trots behovet av att balansera för besparingar på andra områden bör vissa investeringar övervägas i syfte att förstärka parlamentets institutionella roll.

F.     Taket för rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för 2016 års budget är 9 483 miljoner EUR i löpande priser.

G.     Förlikningssammanträden med presidiets och budgetutskottets delegationer ägde rum den 24 mars samt den 14 och 15 april 2015.

De allmänna ramarna och den totala budgeten

1.      Europaparlamentet välkomnar det goda samarbete som inletts mellan Europaparlamentets presidium och budgetutskottet under innevarande budgetförfarande och den överenskommelse som nåddes under förlikningsförfarandet.

2.      Europaparlamentet noterar de prioriterade mål som generalsekreteraren föreslår för 2016.

3.      Europaparlamentet påminner om att sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har betydande extra utgifter belastat parlamentets budget till följd av följande utveckling: parlamentets roll som verklig medlagstiftare, den utökade fastighetspolitiken (2010−2012), Kroatiens anslutning och Europeiska historiens hus (2013), inrättandet av parlamentets utredningstjänst (2014−2015). Parlamentet ser positivt på att man kunde balansera den största delen av dessa utgifter med besparingar, främst från strukturella och organisatoriska reformer, och sålunda hålla budgetökningen på en moderat nivå, ungefär i takt med inflationen.

4.      Europaparlamentet noterar att under den föregående valperioden enades parlamentet om ett antal politiska prioriteringar, som gav upphov till antingen moderata budgetökningar eller budgetbesparingar. Parlamentet anser att det nyvalda parlamentet ingående bör granska genomförandet av dessa fleråriga projekt och på grundval av denna granskning fatta beslut om sina egna politiska prioriteringar, vid behov även nedprioriteringar. I detta sammanhang uppmanas generalsekreteraren att i lämplig tid före parlamentets behandling under hösten 2015 presentera en utvärderingsrapport om dessa fleråriga projekt.

5.      Europaparlamentet anser att för 2016 bör parlamentet prioritera en förstärkning av det parlamentariska arbetet, särskilt genom att förbättra parlamentets lagstiftningsarbete samt parlamentets kapacitet att kontrollera det verkställande organet och öka säkerheten i parlamentets byggnader samt it-säkerheten.

6.      Europaparlamentet anser att parlamentet måste föregå med gott exempel och göra särskilda ansträngningar när det gäller storleken på sin budget och sina utgiftsökningar jämfört med 2015. Parlamentet betonar att 2016 års budget bör ha en realistisk grund och att den bör vara förenlig med principerna om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

7.      Europaparlamentet anser att de strukturella och organisatoriska reformer som syftar till att öka effektiviteten, den miljömässiga hållbarheten och ändamålsenligheten bör fortsätta genom att man undersöker möjliga synergier och besparingar. Parlamentet påminner om de avsevärda besparingar som skulle kunna göras om man endast hade en arbetsort i stället för tre (Bryssel, Strasbourg och Luxemburg). Parlamentet understryker att denna process inte får äventyra den höga kvaliteten på parlamentets lagstiftningsarbete, dess budgetbefogenheter och kontrollbefogenheter samt kvaliteten på ledamöternas, assistenternas och personalens arbetsförhållanden.

8.      Europaparlamentet betonar att för att parlamentets ledamöter ska kunna fullgöra sina mandat och för att förstärka parlamentets förmåga att utöva alla sina befogenheter måste tillräckliga resurser ställas till förfogande. Parlamentet betonar att de lagstadgade och obligatoriska utgifter som krävs för 2016 måste täckas.

9.      Europaparlamentet välkomnar att parlamentets andel av de totala anslagen i rubrik 5 i den fleråriga budgetramen, med undantag för åren 2011 och 2014, under den senaste valperioden har utgjort mindre än 20 %. Parlamentet anser att även parlamentets budget för 2016 bör utgöra mindre än 20 %.

10.    Europaparlamentet anser att den övergripande ökningen av utgifterna i parlamentets budget för 2016 jämfört med 2015 bör avgöras av följande två faktorer:

i) ökningstakten för de löpande utgifterna, som inte får överstiga 1,6 %,

ii) nivån för de extraordinära utgifter som behövs under 2016 för att öka säkerheten i Europaparlamentet byggnader och it-säkerheten i Bryssel till ett belopp om högst 15 miljoner EUR.

Parlamentet betonar att besparingar inom andra områden därför är nödvändiga.

11.    Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse om besparingar som budgetutskottets och presidiets delegationer nådde fram till vid förlikningssammanträdena den 14 och 15 april 2015, jämfört med den nivå på det preliminära förslaget till budgetberäkning som presidiet föreslagit.

12.    Europaparlamentet fastställer nivån för sina löpande utgifter/driftsutgifter för 2016 till 1 823 648 600 EUR, vilket motsvarar en ökning med 1,6 % jämfört med budgeten för 2015, och kompletterar sitt förslag till budgetberäkning med den exceptionella extraordinära utgiften på 15 miljoner EUR som begärs för 2016 för att förstärka säkerheten i parlamentets byggnader i Bryssel samt parlamentets it-säkerhet.

13.    Europaparlamentet tar tillfället i akt att inom ramen för detta första fullständiga förlikningsförfarande avseende parlamentets budget under den åttonde valperioden uppmana generalsekreteraren och presidiet att presentera budgetplaner på medellång och lång sikt tillsammans med de handlingar som hänför sig till upprättandet av budgeten för 2017. Generalsekreteraren uppmanas att tydligt ange utgifterna för investeringar (byggnader, förvärv, etc.) och utgifterna i samband med parlamentets verksamhet och dess stadgeenliga skyldigheter.

14.    Europaparlamentet påminner om att man inom ramen för budgetförfarandet har möjlighet att anpassa budgetprioriteringarna och kommer att fatta det slutliga beslutet under hösten 2015.

Särskilda aspekter

Prioritering av det parlamentariska arbetet

15.    Europaparlamentet understryker att enligt Lissabonfördraget som ger parlamentet rollen som verklig medlagstiftare, och med hänsyn till att en av parlamentets viktigaste uppgifter är att kontrollera det verkställande organet, är det nu absolut nödvändigt att lägga tonvikten vid ledamöternas lagstiftnings- och granskningsarbete.

16.    Europaparlamentet anser att för att stärka parlamentets roll bör, i de fall där detta ännu inte har gjorts, den administrativa kapaciteten vid de specialiserade utskottens sekretariat öka genom omplacering av personal.

17.    Europaparlamentet anser att för att säkerställa tillräckligt stöd till ledamöterna i samband med deras parlamentariska verksamhet är det nödvändigt att hitta en ny balans mellan ackrediterade parlamentsassistenter och lokala assistenter. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att så snart som möjligt lägga fram ett förslag till beslut för presidet i detta avseende. Parlamentet anser att om de nuvarande bestämmelserna skulle revideras bör en övergångsperiod fastställas, och förväntar sig att det slutliga beslutet träder i kraft senast i juli 2016.

18.    Parlamentet påminner om att enligt artikel 130 i parlamentets arbetsordning ska talmanskonferensen senast i juli 2015 göra en utvärdering av systemet med frågor för skriftligt besvarande avseende ytterligare frågor. Parlamentet understryker att en fokusering på statistiken över parlamentets arbete inte får leda till nackdelar för ledamöternas faktiska lagstiftningsarbete. Parlamentet efterlyser därför en översyn av denna ordning och uppmanar den behöriga myndigheten att

− för varje ledamot begränsa antalet frågor som ledamöterna får ställa elektroniskt till högst fem per månad (utan hänsyn till medförfattare),

− avskaffa offentliggörandet av frågorna på parlamentets webbplats och möjligheten att lägga fram ytterligare frågor i pappersform som läggs fram och undertecknas av ledamoten personligen.

19.    Europaparlamentet betonar att en sådan översyn av parlamentets arbetsordning när det gäller frågor för skriftligt besvarande (artikel 130) kan åstadkomma besparingar och kommer att begränsa den administrativa bördan för EU-institutionerna utan att äventyra parlamentets lagstiftningsbefogenheter. Parlamentet förväntar sig att de reviderade bestämmelserna ska kunna tillämpas från och med januari 2016.

20.    Europaparlamentet anser att parlamentet behöver förses med moderna och högeffektiva arbetsutrymmen för ledamöterna och personalen.

Säkerhetsfrågor

21.    Europaparlamentet betonar att med hänsyn till den nuvarande situationen bör säkerheten i parlamentets byggnader ges högsta prioritet. Parlamentet understryker att man måste vidta alla åtgärder som krävs för att öka säkerheten inom och utanför parlamentets byggnader samt it-säkerheten, samtidigt som parlamentet ska fortsätta att vara ett ”öppet hus” för de europeiska medborgarna.

22.    Europaparlamentet uppmanar i detta avseende generalsekreteraren att för budgetutskottet lägga fram en övergripande utvärdering av de säkerhetsåtgärder som hittills har vidtagits av parlamentet och budgetkonsekvenserna av dessa åtgärder sedan beslutet fattades att internalisera säkerhetstjänsterna i parlamentet (presidiets beslut från juni 2012), och redogöra för de åtgärder som planerats för att öka säkerheten inom och utanför parlamentets byggnader samt deras konsekvenser för 2016 års budget. Parlamentet efterfrågar också information om de ekonomiska konsekvenserna av avtalen om interinstitutionellt administrativt samarbete på säkerhetsområdet.

It-säkerhet

23.    Europaparlamentet anser att den allt större användningen av elektroniska medier och elektronisk utrustning medför att it-säkerheten måste ägnas större uppmärksamhet för att säkerställa högsta möjliga grad av säkerhet för parlamentets informations- och kommunikationssystem. Parlamentet anser att åtgärder inom detta område bör bygga på en tydlig utvärdering av parlamentets behov och beslutas inom ramen för budgetförfarandet.

Fastighetspolitiken

24.    Europaparlamentet påminner om att fastighetsstrategin på medellång sikt, som antogs av presidiet 2010, håller på att ses över. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att så snart som möjligt, och senast i slutet av augusti 2015, före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2015, lägga fram den nya fastighetsstrategin på medellång sikt för budgetutskottet.

25.    Europaparlamentet påminner om att långsiktiga investeringar såsom parlamentets fastighetsprojekt måste hanteras med försiktighet och transparens. Parlamentet insisterar på strikt kostnadshantering, projektplanering och kontroll. Parlamentet upprepar sin begäran om en transparent beslutsprocess för fastighetspolitiken, baserad på tidig information, med full hänsyn till artikel 203 i budgetförordningen.

26.    Europaparlamentet uppmanar ansvariga vice talmän att presentera den nya fastighetsstrategin på medellång sikt samt framstegsrapporten om KAD-byggnaden inklusive finansieringsalternativ för ansvarigt utskott. På grundval av detta kommer parlamentet under behandlingen av budgeten att besluta att inkludera finansieringen av KAD-byggnaden i parlamentets budget för 2016 med hänsyn tagen till eventuella besparingar när det gäller räntorna.

27.    Europaparlamentet påminner om att de totala betalningarna per år på grund av uppförandet av KAD-byggnaden i framtiden kommer att bli mycket lägre än hyreskostnaderna för jämförbara byggnader.

Kommunikation

28.    Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att rapportera till budgetutskottet om utvärderingen av 2014 års parlamentsvalkampanj samt om ändamålsenligheten när det gäller parlamentets kommunikationsåtgärder för att nå ut till allmänheten.

29.    Europaparlamentet är fast övertygat om att ledamöternas primära mandat är lagstiftningsarbetet. Parlamentet anser därför att kommunikationen med allmänheten och andra intressenter bör prioriteras genom en uppgradering av teknisk utrustning och medietjänster, med tanke på det ökade mediala intresset, sociala mediers tilltagande betydelse och ledamöternas ytterligare behov under de ordinarie plenarsammanträdena.

30.    Europaparlamentet uppmanar presidiet att låta göra en oberoende utvärdering av det första europeiska ungdomsevenemanget innan man organiserar nästa evenemang.

Europeiska historiens hus

31.    Europaparlamentet noterar att invigningen av Europeiska historiens hus är planerad till 2016. Parlamentet begär att generalsekreteraren i lämplig tid före parlamentets behandling under hösten för budgetutskottet presenterar en uppdaterad budgetplan för de kommande fem åren med de beräknade driftsutgifterna för Europeiska historiens hus från och med invigningen, inklusive kommissionens medverkan. Parlamentet påminner om att det i budgeten för 2014 inrättades en ny budgetpost 16 03 04 ”Europeiska historiens hus” i avsnitt III i unionsbudgeten för kommissionens bidrag till driftskostnaderna för Europeiska historiens hus.

Personalåtgärder

32.    Europaparlamentet betonar att insatserna för att uppfylla målet att minska personalstyrkan med 5 %, vilket beslutades inom ramen för överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014−2020, bör fortsätta under 2016. Parlamentet välkomnar att det bekräftats att de politiska grupperna inte ska påverkas av personalminskningen, vilket är helt i linje med parlamentets ovannämnda resolutioner om budgeten för 2014 respektive 2015.

33.    Europaparlamentet noterar att för 2016 föreslås det att 57 tjänster ska strykas i tjänsteförteckningen för parlamentets generalsekretariat, vilket bör ge en besparing på ungefär 1,8 miljoner EUR, eftersom en del av dessa tjänster för närvarande är obesatta och innehavarna av de återstående tjänsterna kommer att gå i pension eller omplaceras under året. Parlamentet noterar att ytterligare två tjänster kommer att strykas i tjänsteförteckningen för parlamentets generalsekretariat och flyttas över till kommissionen i samband med två interinstitutionella it-projekt som kommissionen administrerar och att ytterligare två tjänster därför kommer att inrättas i kommissionens tjänsteförteckning för 2016.

34.    Europaparlamentet godkänner generalsekreterarens förslag att inrätta ytterligare 25 tjänster för att öka personalen i GD SAFE, för att förbättra effektiviteten med avseende på säkerhetssystemen inom och utanför parlamentets byggnader, brandskyddet av byggnaderna samt säkerställa ett lämpligt skydd för ledamöterna, personalen och högt uppsatta gäster i parlamentets byggnader. Parlamentet begär upplysningar om den exakta kostnaden för dessa tjänster. Parlamentet anser dock att säkerhetssystemet utanför parlamentets byggnader bör garanteras av de belgiska myndigheterna.

35.    Europaparlamentet välkomnar förslaget att utöka personalen vid utskottssekretariaten för att ledamöterna ska få det stöd som krävs för att fylla kontrollfunktionen, särskilt i de utskott som för närvarande eller i framtiden har störst antal genomförandeakter och delegerade akter.

36.    Europaparlamentet noterar i detta avseende att generalsekreteraren föreslår inrättandet av ytterligare 20 tjänster för att utöka personalen vid de berörda utskotten (ECON, ENVI, ITRE, TRAN och LIBE).

37.    Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att för budgetutskottet presentera en fullständig översikt över utvecklingen av antalet tjänster inom parlamentet och av hur det hittills har gått att närma sig målet om en femprocentig minskning av personalstyrkan, vad som kommer att göras för att målet ska uppnås i tid samt vilket antal tjänster man använder som referens i tjänsteförteckningen för att uppnå detta syfte.

Sammanfattande kommentarer

38.    Europaparlamentet antar budgetberäkningen för budgetåret 2016.

39.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Antagna texter, P7_TA(2013)0437.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2014)0036.


BILAGA: FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

 

FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2016

 

UTARBETAT AV BUDGETUTSKOTTET VID SAMMANTRÄDET DEN

 

27 APRIL 2015

 

 

FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

2016

Europeiska unionens bidrag till finansieringen av

Europaparlamentets utgifter för budgetåret 2016

Rubrik

Belopp

 

 

Utgifter

1 838 648 600

Egna inkomster

152 437 131

Bidrag

1 686 211 469

INKOMSTER

Avdelning Kapitel Artikel Punkt

Rubrik

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

 

 

 

 

 

4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

 

 

 

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

 

 

 

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

25 197,48

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

 

 

83 731 670

79 086 223

81 269 362,24

Kapitel 4 0 — Totalt

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

 

 

 

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

9 100 000

9 100 000

11 352.853,21

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

10 000

10 000

24 042,14

 

 

68 294 461

69 347 843

64 991 223;95

Kapitel 4 1 — Totalt

4 2

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

 

 

 

4 2 1

Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem

p.m.

p.m.

-

 

Kapitel 4 2 — Totalt

p.m.

p.m.

-

 

Avdelning 4 — Totalt

152 026 131

148 434 066

146 260 586,19

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

 

 

 

5 0 0

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

 

 

 

5 0 0 0

Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

6 888,00

5 0 0 2

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

6 427,81

5 0 1

Inkomster från försäljning av fast egendom

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

5 848,47

 

Kapitel 5 0 — Totalt

p.m.

p.m.

19 164,28

5 1

HYRESINKOMSTER

 

 

 

5 1 1

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

 

 

 

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

2 728 921,78

5 1 1 1

Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

10 681,12

 

Kapitel 5 1 — Totalt

p.m.

p.m.

2 739 602,90

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

 

 

 

5 2 0

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

410 000

410 000

442 335,67

 

Kapitel 5 2 — Totalt

410 000

410 000

442 335,67

5 5

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

 

 

 

5 5 0

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

5 232 191,62

5 5 1

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och an- läggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 105 304,58

 

Kapitel 5 5 — Totalt

p.m.

p.m.

6 337 496,20

5 7

ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

 

 

 

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

4 705 964,82

5 7 1

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

 

p.m.

p.m.

2 084 376,41

 

Kapitel 5 7 — Totalt

p.m.

p.m.

6 790 341,23

5 8

DIVERSE ERSÄTTNINGAR

 

 

 

5 8 1

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Kapitel 5 8 — Totalt

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Avdelning 5 — Totalt

410 000

410 000

16 514 448,32

6

BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

 

 

 

6 6

ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

 

 

 

6 6 0

Andra bidrag och återbetalningar

 

 

 

6 6 0 0

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

10 906 918,89

6 6 0 1

Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

p.m.

p.m.

-

 

Kapitel 6 6 — Totalt

p.m.

p.m.

10 906 918,89

 

Avdelning 6 — Totalt

p.m.

p.m.

10 906 918,89

9

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

9 0

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

9 0 0

Diverse inkomster

1 000

1 000

754 898,78

 

Kapitel 9 0 — Totalt

1 000

1 000

754 898,78

 

Avdelning 9 — Totalt

1 000

1 000

754 898,78

 

TOTALSUMMA

152 437 131

148 845 066

174 436 852,18

UTGIFTER

Allmän sammanfattning av anslag (2016 och 2015) och genomförande (2014)

Avdelning Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

 

 

 

 

 

1

PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

LEDAMÖTER

214 240 500

220 252 000

223 348 317,16

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

624 331 000

608 733 635

592 225 771,19

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

122 001 000

121 114 400

89 659 625,67

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

17 522 500

18 314 480

15 769 390,60

 

Avdelning 1 — Totalt

978 095 000

968 414 515

921 003 104,62

 

 

 

 

 

2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH

 

 

 

 

DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

212 568 000

210 241 500

261 255 176,91

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

167 886 850

149 330 149

127 593 866,92

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

5 912 750

6 049 000

4 824 591,00

 

Avdelning 2 — Totalt

386 367 600

365 620 649

393 673.634,83

 

 

 

 

 

3

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

35 093 000

36 175 971

28 562 579,97

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

115 433 000

115 686 393

112 532 749,84

 

Avdelning 3 — Totalt

150 526 000

151 862 364

141 095 329,81

 

 

 

 

 

4

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

111 100 000

104 818 084

100 523 786,23

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

4 4

SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

420 000

400 000

400 000

 

Avdelning 4 — Totalt

313 660 000

297 331 584

281 972 623,04

 

 

 

 

 

10

ÖVRIGA UTGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

10 000 000

11 700 000

0

10 3

RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

p.m.

p.m.

0

10 4

RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

0

10 5

PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER

p.m.

p.m.

0

10 6

RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UT- VECKLING

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS-RESERV

p.m.

p.m.

0

 

Avdelning 10 — Totalt

10 000 000

11 700 000

0

 

TOTALSUMMA

1 838 648 600

1 794 929 112

1 737 744.692,30

AVSNITT I — EUROPAPARLAMENTET

Inkomster — EGNA INKOMSTER

Avdelning 4 — INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

Kapitel 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

Artikel 4 0 0 — Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Anmärkningar

Protokoll om Europeiska unionens förmåner och immunitet, särskilt artikel 12.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var i kraft till och med den 15 december 2003.

Artikel 4 0 4 — Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

Kapitel 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Artikel 4 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

Artikel 4 1 1 — Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.

Artikel 4 1 2 — Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

10 000

10 000

24 042,14

Kapitel 4 2 — ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Artikel 4 2 1 — Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt bilaga III.

Avdelning 5 — INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Kapitel 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

Artikel 5 0 0 — Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

Punkt 5 0 0 0 — Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionens transportmedel.

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 1 — Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 2 — Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Artikel 5 0 1 — Inkomster från försäljning av fast egendom

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionens fasta egendom.

Artikel 5 0 2 — Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Under denna artikel samlas även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

Kapitel 5 1 — HYRESINKOMSTER

Artikel 5 1 1 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

Punkt 5 1 1 0 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Punkt 5 1 1 1 — Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 2 — INKOMSTER FRÅN INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

Artikel 5 2 0 — Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

410 000

410 000

442 336,67

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton.

Kapitel 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Artikel 5 5 0 — Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 5 1 — Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

Artikel 5 7 0 — Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.2 d i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 2 — Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning.

Artikel 5 7 3 — Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

Kapitel 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

Artikel 5 8 1 — Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

I denna artikel ingår även återbetalningar från försäkringar för tjänstemäns löner vid olycksfall.

Avdelning 6 — BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

Kapitel 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

Artikel 6 6 0 — Andra bidrag och återbetalningar

Punkt 6 6 0 0 — Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Anmärkningar

Under denna punkt ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, införas eventuella inkomster som inte är förutsedda inom andra delar av avdelning 6 och som ska användas för att tillhandahålla kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter för vilka dessa inkomster är avsatta.

Punkt 6 6 0 1 — Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 — DIVERSE INKOMSTER

Kapitel 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

Artikel 9 0 0 — Diverse inkomster

Siffror

Budget 2016

Budget 2015

Genomförande 2014

1 000

1 000

754 898,78

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna artikel ska anges i en bilaga till denna budget.

Utgifter — UTGIFTER

Avdelning 1 — PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Kapitel 1 0 — LEDAMÖTER

Artikel 1 0 0 — Arvoden och ersättningar

Punkt 1 0 0 0 — Arvoden

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 9 och 10.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 1 och 2.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av det arvode som föreskrivs i ledamotsstadgan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 1 0 0 4 — Utgifter för ordinarie resor

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 10–21 och 24.

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Punkt 1 0 0 5 — Övriga reseutgifter

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 22 och 23.

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för kompletterande resor och utgifter för resor i den medlemsstat där ledamoten valts.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

Punkt 1 0 0 6 — Ersättning för allmänna utgifter

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 25–28.

Detta anslag ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet, i enlighet med de ovannämnda artiklarna i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 75 000 EUR.

Punkt 1 0 0 7 — Ersättning för utövande av ämbeten

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

181 500

179 000

171 049,74

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Presidiets beslut av den 16–17 juni 2009.

Detta anslag ska täcka de fasta ersättningarna för uppehälle och representation i samband med att Europaparlamentets talman utför sina uppgifter.

Artikel 1 0 1 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder

Punkt 1 0 1 0 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 18 och 19.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 3–9 och 29.

Gemensamma regler om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.

Gemensamma regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Kommissionens beslut om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för läkarkostnader.

Detta anslag är avsett att täcka olycksfallsförsäkring, ersättning för ledamöternas läkarkostnader samt försäkring mot stöld och förlust av ledamöternas personliga tillhörigheter och ägodelar.

Det är även avsett att försäkra och bistå ledamöterna i samband med hemsändning under en tjänsteresa, som en följd av en allvarlig sjukdom eller en olycka eller vid oförutsedda händelser som gör att resan inte kan fortsätta som planerat. Biståndet omfattar anordnandet av hemtransporten och betalning av kostnaderna i samband med detta.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 79 000 EUR.

Punkt 1 0 1 2 — Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

798 000

301 000

239 224,34

Anmärkningar

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 30.

Detta anslag är avsett att täcka vissa nödvändiga utgifter för stöd till en gravt funktionshindrad ledamot.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 1 0 2 — Övergångsersättningar

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 13.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 45–48 och 77.

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av den övergångsersättning som utbetalas då ledamotens mandat upphör.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Punkt 1 0 3 0 — Ålderspensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Anmärkningar

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga III till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att en ledamots mandat upphört.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 150 000 EUR.

Punkt 1 0 3 1 — Invaliditetspensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

291 000

285 000

282 186,10

Anmärkningar

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga II till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av pension i händelse av att en ledamot blir invalidiserad under mandattiden.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 1 0 3 2 — Efterlevandepensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Anmärkningar

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga I till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av efterlevandepension och/eller barnpension i händelse av att en ledamot eller f.d. ledamot avlider.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

Punkt 1 0 3 3 — Frivillig pensionsplan för ledamöter

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 27.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 76. Bilaga VII till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av den frivilliga tilläggspensionsplanen för ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 500 EUR.

Artikel 1 0 5 — Språk- och datakurser

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

650 000

600 000

500 000,00

Anmärkningar

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 44.

Presidiets beslut av den 4 maj 2009 om språk- och datakurser för ledamöterna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för språkkurser och datakurser för ledamöterna.

Artikel 1 0 9 — Reserv

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella justeringar av ledamöternas ersättningar.

Anslaget är endast en reserv och kan användas först sedan det överförts till andra budgetposter, enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

Kapitel 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Artikel 1 2 0 — Löner och andra rättigheter

Punkt 1 2 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är avsett att främst täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

 Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

 Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter.

 Schablonersättningar för övertid.

 Diverse ersättningar och bidrag.

 Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten.

 Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet.

 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Det är även avsett att täcka försäkringspremier avseende ”olycksfall i samband med idrottsutövning” för personer som utnyttjar Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel och Strasbourg.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 300 000 EUR.

Punkt 1 2 0 2 — Övertidsersättning

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

248 000

296 500

110 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.

Punkt 1 2 0 4 — Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

 Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

 Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

 Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.

 Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

 Skillnaden mellan de avgifter som kontraktsanställda betalat till ett pensionssystem i en medlemsstat och de avgifter som ska betalas till unionens pensionssystem vid omvandling av ett kontrakt.

Artikel 1 2 2 — Ersättning vid förtida avgång

Punkt 1 2 2 0 — Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41, 42c och 50 och bilaga IV samt artikel 48a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar

 till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,

 till tjänstemän som beviljats ledighet av organisatoriska skäl i samband med rekrytering av personer med ny sakkunskap till institutionen,

 till tjänstemän och tillfälligt anställda hos de politiska grupperna som innehar en tjänst i lönegrad AD 16 och AD 15 och som pensionerats i tjänstens intresse.

Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar (med undantag av de mottagare som avses i artikel 42c som inte omfattas av korrigeringskoefficienter).

Punkt 1 2 2 2 — Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.

Rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 av den 17 november 1995 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång från tjänsten för tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (EGT L 280, 23.11.1995, s. 4).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskapen som är fast anställda vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda i Europaparlamentets politiska grupper (EGT L 264, 2.10.2002, s. 9).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 och förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002.

 Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring.

 Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.

Artikel 1 2 4 — Reserv

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.

Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.

Kapitel 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

Artikel 1 4 0 — Övriga anställda och externa personer

Punkt 1 4 0 0 — Övriga anställda

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen (Avdelning 4).

Allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet, i kraft sedan den 1 november 2014.

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter:

 Löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, bland annat kontraktsanställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem, i huvudsak avseende EU-institutionerna, samt effekterna av de justeringar som tillämpas på löner till dessa anställda.

 Anställningen av tillfälligt inhyrd personal.

 Fakturor som utfärdas av byrån för löneadministration och individuella ersättningar för anställning av personal för hantering av administrativa ärenden avseende Europaparlamentets anställda (i synnerhet arbetslöshetsersättning, pensionsrättigheter, m.m.).

En del av detta anslag ska användas för rekrytering av kontraktsanställda med funktionshinder i enlighet med presidiets beslut av den 7 och 9 juli 2008.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 000 000 EUR.

Punkt 1 4 0 2 — Utgifter för tolkning

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Avtal om arbetsförhållanden och ekonomisk ersättning för kontraktsanställda konferenstolkar (och dess tillämpningsföreskrifter) fastställt den 28 juli 1999, med kommentarer av den 13 oktober 2004 och reviderat den 31 juli 2008.

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter:

 Ersättningar och liknande arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och andra kostnader för konferenstolkar som Europaparlamentet rekryterar till möten som organiseras av Europaparlamentet, för sina egna eller för andra institutioners eller organs behov, och under vilka ett tillräckligt stort antal fast och tillfälligt anställda tolkar vid Europaparlamentet inte har möjlighet att tjänstgöra.

 Utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten under vilka ett tillräckligt stort antal tjänstemän vid parlamentet, tillfälligt anställda eller andra anställda inte kan tjänstgöra.

 Utgifter i samband med tjänster som tillhandahålls Europaparlamentet av tolkar från andra regionala, nationella eller internationella institutioner.

 Utgifter i samband med tolkningsrelaterad verksamhet, särskilt förberedelser inför sammanträden och tolkutbildning samt urval av tolkar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 570 000 EUR.

Punkt 1 4 0 4 — Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Anmärkningar

Bestämmelser om utlåning av tjänstemän vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda vid de politiska grupperna till nationella eller motsvarande organ och internationella organisationer (presidiets beslut av den 7 mars 2005).

Bestämmelser för utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet (presidiets beslut av den 4 maj 2009).

Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 1 februari 2013).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Ersättning till praktikanter med akademisk examen (stipendier), inbegripet hushållstillägg, och ersättning till praktikanter under utbildning.

 Resekostnader för praktikanter.

 Extra utgifter för praktikanterna i pilotprogrammet med praktikplatser avsedda för personer med funktionshinder. Utgifterna ska vara direkt knutna till deras funktionshinder, i enlighet med artikel 2.9 (tidigare artikel 20.8) i de interna bestämmelserna om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat. De omfattar kompletterande utgifter med anledning av handikapp (upp till 50 % av stipendiebeloppet).

 Kostnader för sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för praktikanter.

 Kostnader för anordnandet av informationsmöten/utbildning för praktikanter (särskilt kostnader för mottagande av praktikanter).

 Utgifterna för personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket.

 Utgifter i samband med utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet, i synnerhet deras ersättningar och resekostnader.

 Kostnader för olycksfallsförsäkring för utsända nationella experter.

 Ersättning för studiebesök.

 Organisationen av utbildningsåtgärder för konferenstolkar och översättare, bland annat i samarbete med tolkskolorna och de universitet som tillhandahåller översättarutbildningar, liksom stipendier till utbildning och vidareutbildning av tolkar och översättare, inköp av undervisningsmateriel samt utgifter i samband härmed.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 1 4 0 6 — Observatörer

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av utgifter för observatörer, i enlighet med artikel 13 (tidigare artikel 11) i Europaparlamentets arbetsordning.

Artikel 1 4 2 — Externa översättningstjänster

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättning, maskinskrivning, kodning och teknisk assistans som utförs av utomstående.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 135 000 EUR.

Artikel 1 4 4 — Reserv

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.

Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.

Kapitel 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Artikel 1 6 1 — Utgifter knutna till personaladministration

Punkt 1 6 1 0 — Utgifter för rekrytering

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

254 000

328 980

236 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen.

 Utgifter för att organisera förfarandena för att välja ut anställda.

I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i parlamentets egen regi.

Punkt 1 6 1 2 — Vidareutbildning

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Detta anslag ska täcka utgifter för utbildning för att förbättra personalens kompetens och förbättra institutionens prestationer och effektivitet, t.ex. via språkkurser för de officiella arbetsspråken.

Artikel 1 6 3 — Åtgärder till förmån för institutionens personal

Punkt 1 6 3 0 — Socialt stöd

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

784 000

764 000

517 180,69

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 1d, 9.3 tredje stycket och 76.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Inom ramen för en interinstitutionell politik som gynnar personer med funktionshinder och omfattar kategorierna

 tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

 makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

 barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen,

inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrundade och som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet.

 Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.

 Beviljande av ett bidrag till personalkommittén och till mindre utgifter till socialt stöd. Personalkommitténs bidrag till eller del av utgifterna för deltagare i en social verksamhet kommer att användas för att finansiera verksamhet som har en social, kulturell eller språklig dimension, men det kommer inte att utgå några bidrag till enskilda anställda eller deras familjer.

 Annan verksamhet av social karaktär på institutionell och interinstitutionell nivå som syftar till att främja integreringen av tjänstemän och övriga anställda.

 Finansiering av särskilda rimliga anpassningsåtgärder för tjänstemän och övriga anställda med funktionsnedsättning och praktikanter med funktionsnedsättning i enlighet med artikel 1d i tjänsteföreskrifterna, i synnerhet personlig assistans på arbetsplatsen eller i samband med tjänsteresor.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 1 6 3 1 — Rörlighet

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

754 000

754 000

702 914,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med rörlighetsplanen på de olika arbetsorterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 1 6 3 2 — Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

238 000

255 000

248 522,25

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja den sociala samvaron mellan anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar och sport- och kulturaktiviteter, samt bidra till att täcka omkostnaderna i samband med ett permanent fritidscentrum (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurang).

Dessutom ska det täcka ekonomiska bidrag till sociala aktiviteter institutionerna emellan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen

Punkt 1 6 5 0 — Hälsovård

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.

Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkartjänsten på de tre arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, farmaceutiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen.

Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl samt utgifter för medicinsk eller paramedicinsk personal som betalas i egenskap av tjänsteleverantörer eller som är anställda på korttidsvikariat.

Punkt 1 6 5 2 — Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förvaltning och drift av restaurangerna och personalmatsalarna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 000 000 EUR.

Punkt 1 6 5 4 —  Barnomsorg

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 4 762 000 EUR.

Punkt 1 6 5 5 — Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ 2)

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

200 000

200 000

 

Anmärkningar

Genomförande av kommissionens beslut C(2013) 4886 av den 1 augusti 2013 (EUT C 222, 2.8.2013, s. 8).

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets bidrag till Europaskolor av typ 2, ackrediterade av Europaskolornas styrelse, eller återbetalning av det bidrag som betalats av kommissionen på Europaparlamentets vägnar till Europaskolor av typ 2, ackrediterade av Europaskolornas styrelse, på grundval av ett tjänsteavtal som ingåtts med kommissionen. Det ska täcka kostnaderna för barn till Europaparlamentets tjänstemän som är inskrivna vid dessa skolor.

Avdelning 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Anmärkningar

Eftersom försäkringsbolagen har upphört med sin risktäckning, måste risken vad gäller konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker mot Europaparlamentets byggnader täckas via Europeiska unionens allmänna budget.

Anslagen under denna avdelning täcker alla kostnader för skador orsakade av konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker.

Kapitel 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

Artikel 2 0 0 — Fastigheter

Punkt 2 0 0 0 — Hyror

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för de byggnader eller delar av byggnader som Europaparlamentet utnyttjar.

Detta anslag täcker också fastighetsskatt. Hyran är uträknad för tolv månader och utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande, där det normalt förekommer indexering i förhållande till levnadskostnader och byggkostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 500 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 1 — Årliga leasingavgifter

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för byggnader eller delar av byggnader utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 3 — Fastighetsförvärv

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i enlighet med budgetförordningen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 000 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 5 — Uppförande av byggnader

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader (byggnadsarbeten, utgifter för konsultarvoden och alla dithörande utgifter).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 7 — Inredning av lokaler

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av lokaler, inklusive andra utgifter i samband med sådant arbete, särskilt arkitekt- eller ingenjörsarvoden etc.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 600 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 8 — Särskild fastighetsförvaltning

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för fastighetsförvaltning som inte är särskilt angivna under de övriga artiklarna i detta kapitel, bland annat

 förvaltning och hantering av avfall,

 obligatoriska inspektioner, kvalitetskontroller, expertutlåtanden, revisioner, regelövervakning etc.,

 tekniska biblioteket,

 förvaltningsstöd (building helpdesk),

 förvaltning av byggnadsritningar och informationslagringsmedier,

 övriga utgifter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Utgifter rörande byggnader

Punkt 2 0 2 2 — Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden, utifrån existerande kontrakt, för underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader (lokaler och teknisk utrustning) som Europaparlamentet hyr eller äger.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 104 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Punkt 2 0 2 4 — Energiförbrukning

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet och värme.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 2 0 2 6 — Säkerhet och övervakning av byggnader

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av byggnader som Europaparlamentet utnyttjar på de tre vanliga arbetsorterna och av Europaparlamentets informationskontor i unionen samt kontoren i tredjeländer.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 104 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 120 000 EUR.

Punkt 2 0 2 8 — Försäkringar

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

680 000

976 000

760 527,53

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Kapitel 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 1 0 — Databehandling och telekommunikationer

Punkt 2 1 0 0 — Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande operativ verksamhet som är nödvändig för att Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem ska fungera väl. Dessa utgifter omfattar i synnerhet data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas informationsteknik och förvaltningen av nätet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 140 000 EUR.

Punkt 2 1 0 1 — Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande förvaltning och underhåll av infrastruktur för Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem. Dessa utgifter omfattar i synnerhet infrastruktur för nätverk, kabeldragning, telekommunikationer, enskild utrustning samt röstningssystem.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 291 000 EUR.

Punkt 2 1 0 2 — Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande allmän användarstödverksamhet när det gäller Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem. Dessa utgifter omfattar i synnerhet ledamöternas stödtjänster samt stödtjänster avseende administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 2 1 0 3 — Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara och arbete med dessa samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande hantering av institutionens IKT-tillämpningar. Dessa utgifter omfattar i synnerhet tillämpningar avsedda för ledamöterna, kommunikationstillämpningar samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar.

Anslaget ska också täcka utgifterna för den IKT-utrustning som finansieras gemensamt inom ramen för det interinstitutionella samarbetet på språkområdet, i enlighet med de beslut som fattats av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 32 000 EUR.

Punkt 2 1 0 4 — Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för investeringar i Europaparlamentets it- och telekommunikationssysteminfrastruktur. Investeringarna omfattar i synnerhet data- och telekommunikationscentrets system, nätverken, kabeldragningen samt videokonferenssystemen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 30 000 EUR.

Punkt 2 1 0 5 — Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för investeringar i befintliga och nya IKT-projekt. Investeringarna omfattar i synnerhet tillämpningar avsedda för ledamöterna, lagstiftningsmässiga, administrativa och finansiella tillämpningar samt hantering av IKT-tillämpningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 2 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventarier

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner. Det är också avsett att täcka diverse utgifter för förvaltningen av Europarlamentets lösa egendom.

När det gäller konstverk ska detta anslag täcka kostnaderna för såväl förvärv av konst som inköp av särskild materiel samt även löpande kostnader i samband härmed, exempelvis kostnaderna för expertutlåtanden, konservering, inramning, restaurering, rengöring, försäkring och transporter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk utrustning och tekniska installationer

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll, reparationer och förvaltning av teknisk utrustning och tekniska installationer, i synnerhet

 diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, säkerhet (inklusive it-programvara), restauranger, fastigheter osv.,

 utrustning särskilt i tryckeriet, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv.,

 specialmateriel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk) och externa tjänster i samband med denna,

 ytterligare två telefonlinjer, som på begäran ska installeras i ledamöternas kontor.

Detta anslag är även avsett att täcka utgifterna för annonsering vid återförsäljning och utrangering av avskriven egendom samt utgifter för tekniskt stöd (konsulttjänster) för de ärenden som kräver extern expertkunskap.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 135 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Transport av ledamöter, andra personer och materiel

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med inköp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelparken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar och andra förvaltningskostnader. När bilparken ersätts eller när fordon köps eller hyrs ska företräde ges för de bilar som är minst miljöförorenande, exempelvis hybridbilar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Kapitel 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 3 0 — Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, materiel till tryckeri- och dokumentreproduktionsavdelningarna osv. samt förvaltningskostnader i samband med detta.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 2 500 EUR.

Artikel 2 3 1 — Utgifter i samband med finansiella transaktioner

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

40 000

40 000

19 598,46

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter.

Artikel 2 3 2 — Rättskostnader och skadestånd

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter som domstolen, tribunalen, personaldomstolen eller nationella domstolar ådömer Europaparlamentet att bära.

 Utgifter för advokatbistånd för att representera Europaparlamentet i mål inför unionens och medlemsstaternas domstolar samt för juridisk rådgivning eller sakkunniga till stöd för rättstjänsten.

 Ersättning för advokatutgifter i samband med disciplinära och liknande förfaranden.

 Skadeståndsersättningar och räntekostnader.

 Överenskomna ersättningar i samband med förlikningar enligt artiklarna 91 och 92 (tidigare artiklarna 69 och 70) i rättegångsreglerna för Europeiska unionens personaldomstol.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto och andra försändelsekostnader

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

303 000

355 000

297 523,89

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med nationell post eller privata budfirmor.

Det ska också täcka tjänster som tillhandahålls för posthanteringen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flyttningar

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt- och hanteringsarbete som utförs av flyttfirmor eller av tillfällig personal som ställts till förfogande av utomstående byråer.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Övriga administrativa utgifter

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter.

 Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till parlamentsvaktmästare, chaufförer, receptionister, lagerarbetare och flyttkarlar samt till personal vid enheten för besök och seminarier, Parlamentarium, läkarmottagningen, säkerhetstjänsten, enheten för fastighetsunderhåll samt till tekniker.

 Diverse utgifter för drift och förvaltning samt för inköp av varor eller tjänster som inte specifikt förutsetts i en annan budgetpost.

 Diverse inköp i samband med miljöstyrnings- och miljörevisionsordningens (Emas) verksamheter (informationskampanjer m.m.).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

250 000

250 000

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med Emas-aktiviteter som syftar till förbättring av parlamentets miljöprestanda, inklusive marknadsföring av dessa aktiviteter samt kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet.

Avdelning 3 — UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

Kapitel 3 0 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

Artikel 3 0 0 — Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 71 och artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med resor som företas av personal vid institutionen, utlånade nationella experter, praktikanter och personal vid de andra europeiska institutionerna eller personal vid internationells institutioner som bjudits in av institutionen mellan anställningsorten och en av Europaparlamentets arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) samt i samband med tjänsteresor till annan ort än de tre arbetsorterna. Det ska täcka utgifter för resor, traktamenten och övernattningar samt kompensationsersättningarna vid obekväm arbetstid. Anslaget ska också täcka ytterligare utgifter (bland annat utgifter för avbokning av resehandlingar och hotellreservationer, utgifter för systemet för elektroniska fakturor samt utgifter för tjänstereseförsäkringar).

Detta anslag ska också täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp i samband med personalens tjänsteresor och förflyttningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 240 000 EUR.

Artikel 3 0 2 — Utgifter för mottagning och representation

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter i samband med de mottagningar som institutionen ålagts att anordna, bland annat mottagningarna till följd av arbete som utförs av institutionens enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa), samt parlamentsledamöternas representation.

 Talmannens representationsutgifter i samband med dennes resor utanför arbetsorterna.

 Representationsutgifter och bidrag till sekretariatsutgifter för talmannens kansli.

 Utgifter för generalsekretariatets mottagningar och representation, bland annat inköp av gåvor och medaljer för de tjänstemän som varit anställda i 15 eller 25 år.

 Diverse utgifter i samband med det diplomatiska ceremonielet, exempelvis för flaggor, utställningshyllor, inbjudningskort, tryckta menyer etc.

 Utgifter för resa och uppehälle för mycket viktiga personer som besöker parlamentet.

 Utgifter för viseringar för Europaparlamentets ledamöter och anställda i samband med officiella resor.

 Utgifter för mottagningar och representation samt övriga specifika utgifter för de ledamöter som utövar ett officiellt uppdrag inom Europaparlamentet.

Artikel 3 0 4 — Diverse utgifter för sammanträden

Punkt 3 0 4 0 — Diverse utgifter för interna sammanträden

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens sammanträden, liksom även förvaltningen av dessa tjänster.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 0 4 2 — Sammanträden, kongresser och konferenser

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilt följande utgifter:

 Utgifter i samband med anordnandet av sammanträden utanför arbetsorterna (utskotten eller deras delegationer, politiska grupper), inbegripet, där så är lämpligt, representationsutgifter.

 Medlemsavgifter till internationella organisationer, som parlamentet eller ett av dess organ är medlemmar i (Interparlamentariska unionen, sammanslutningen av parlamentens generalsekreterare och 12+-gruppen vid Interparlamentariska unionen).

 Återbetalning till kommissionen, på grundval av ett tjänsteavtal som undertecknats mellan parlamentet och kommissionen, av parlamentets andel för tillverkningskostnader för identitetshandlingar (utrustning, personal och materiel) i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier (artikel 6), artikel 23 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, artiklarna 11 och 81 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen och rådets förordning (EU) nr 1417/2013 av den 17 december 2013 om utformningen av de laissez-passer-handlingar som utfärdats av Europeiska unionen (EUT L 353, 28.12.2013, s. 26).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Punkt 3 0 4 3 — Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka i synnerhet utgifter, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0, i samband med anordnandet av möten i

 delegationer till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och den parlamentariska församlingen Euronest liksom dessa församlingars organ,

 den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, dess utskott och dess presidium, i dessa utgifter ingår Europaparlamentets bidrag till budgeten för församlingens självständiga sekretariat eller de utgifter som utgör Europaparlamentets andel av församlingens budget,

 de interparlamentariska delegationerna, ad hoc-delegationerna, de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna, de parlamentariska WTO-delegationerna och den parlamentariska konferensen om WTO och dess styrkommitté.

Punkt 3 0 4 9 — Utgifter för resebyråtjänster

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för resebyråer som har kontrakt med Europaparlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Kapitel 3 2 — EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

Artikel 3 2 0 — Experthjälp

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som utförs för parlamentets organ, utskott och administration.

 Utgifter för resa och uppehälle samt andra utgifter i samband härmed för sakkunniga och andra, inbegripet personer som har lämnat in framställningar till Europaparlamentet, som kallas till utskottssammanträden, delegationsmöten, studie- och arbetsgrupper samt workshoppar.

 Kostnader för spridning av produkterna från parlamentets interna och externa utredningar samt andra relevanta produkter till gagn för institutionen eller allmänheten (särskilt genom publicering på internet, interna databaser, broschyrer och publikationer).

 Utgifter för att inkalla utomstående personer att delta i det arbete som utförs av organ som disciplinnämnden eller den specialiserade instansen för finansiella oegentligheter.

Artikel 3 2 1 — Expertis till parlamentariska utredningar, bibliotek och arkiv

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43), samt presidiets beslut av den 28 november 2001 om bestämmelser om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar, senast ändrat den 22 juni 2011 (EUT C 216, 22.7.2011, s.19).

Presidiets beslut av den 16 december 2002 om att förbättra information och insyn: Europaparlamentets arkiv.

Presidiets beslut av den 10 mars 2014 om bestämmelser för behandlingen av arkiv tillhörande ledamöter och f.d. ledamöter av Europaparlamentet.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för GD EPRS verksamhet, i synnerhet följande:

 Experthjälp och stöd till Europaparlamentets utredningsverksamhet (bl.a. artiklar, studier, workshopar, seminarier, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som vid behov kan ske i partnerskap med andra institutioner, internationella organisationer, nationella parlaments utredningsavdelningar och bibliotek, tankesmedjor, forskningsinstitut och andra kvalificerade experter.

 Experthjälp som är specialinriktad på konsekvensanalyser/förhands- och efterhandsutvärderingar, europeiskt mervärde och bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa).

 Inköp eller hyra av böcker, tidskrifter, tidningar, databaser, material från nyhetsbyråer, samt allt annat informationsstöd i olika former till biblioteket, bl.a. avgifter för copyright, systemet för kvalitetsförvaltning, arbetsmaterial och tjänster för inbindning och konservering samt andra relevanta tjänster.

 Kostnader för externa arkiveringstjänster (organisering, urval, beskrivning, överföring till olika medier och digitalisering samt förvärv av primära arkivkällor).

 Inköp, utveckling, installation, utnyttjande och underhåll av särskild dokumentation för bibliotek och arkivering samt särskilda materiel till mediateket, bl.a. materiel och/eller elektriska, elektroniska eller datoriserade system samt materiel för inbindning och konservering.

 Kostnader för spridning av produkterna från parlamentets interna eller externa utredningar samt andra relevanta produkter till gagn för institutionen eller allmänheten (särskilt genom publicering på internet, interna databaser, broschyrer och publikationer).

 Reseersättningar, traktamenten och liknande ersättningar till experter och författare som inbjuds att delta i presentationer, seminarier, workshoppar eller andra liknande evenemang som GD EPRS anordnar.

 Deltagande av gruppen för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) i verksamheter som anordnas av vetenskapliga organ på europeisk eller internationell nivå.

 Europaparlamentets åtaganden i enlighet med internationella och/eller interinstitutionella samarbetsavtal, inklusive Europaparlamentets bidrag till kostnaderna för förvaltningen av unionens historiska arkiv (rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 av den 1 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv, och senare modifieringar).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Artikel 3 2 2 — Informationsanskaffning

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster, inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp.

 Prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insamlandet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter.

 Användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation).

 Inköp av nya eller ersättning av gamla ordböcker, lexikon, i pappersform, elektronisk form eller annan form, även för de nya språkenheterna, och andra verk för språkavdelningarna och för enheterna för god lagstiftning.

Artikel 3 2 3 — Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Anmärkningar

Presidiets beslut av den 12 december 2012 om inrättandet av ett direktorat för demokratistöd inom GD EXPO.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för att finansiera program för utbyte av information och samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i föranslutningsländerna, särskilt i västra Balkan och Turkiet.

 Utgifter för att främja förbindelser mellan Europaparlamentet och demokratiskt valda nationella parlament i tredjeländer (andra än de som anges i föregående strecksats) samt med motsvarande regionala parlamentariska organisationer. Det ska i första hand täcka verksamhet som syftar till att stärka den parlamentariska kapaciteten i nya och framväxande demokratier, i synnerhet i det europeiska grannskapet (syd och öst).

 Utgifter för att främja åtgärder till stöd för medling och åtgärder till förmån för unga politiska ledare från Europeiska unionen och från länder i det europeiska grannskapet.

 Utgifter för anordnandet av Sacharovpriset (i synnerhet prissumman, utgifter för pristagarens eller pristagarnas resor och uppehälle, Sacharov-nätverkets driftskostnader och utgifter för tjänsteresor för dess medlemmar) och för verksamhet som syftar till att främja mänskliga rättigheter.

Detta omfattar informationsbesök till Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg. Anslaget ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

Artikel 3 2 4 — Produktion och spridning

Punkt 3 2 4 0 — Europeiska unionens officiella tidning

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av publikationsbyråns utgifter för publicering och distribution samt andra kostnader i samband med detta avseende texter som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 3 2 4 1 — Traditionella och digitala publikationer

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Samtliga utgifter för digital utgivning (intranetsidor) och traditionell utgivning (olika dokument och trycksaker genom underleverantörer), inklusive distribution.

 Uppdatering samt utvecklande och korrigerande underhåll av utgivningssystem.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 6 000 EUR.

Punkt 3 2 4 2 — Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR-verksamhet, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna, i kandidatländerna och i de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, samt även uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL) och utveckling av verktyg eller metoder i syfte att förbättra och underlätta allmänhetens tillgång till den via mobil utrustning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 2 4 3 — Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum i Bryssel, samt installationer, utställningar och utrustning som anpassats eller reproducerats för användning utanför Bryssel.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 9 300 EUR.

Punkt 3 2 4 4 — Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Anmärkningar

Presidiets beslut av den 16 december 2002, senast ändrat den 26 februari 2013.

Detta anslag är avsett att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater (EUVP) samt utgifter för Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen. Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen genomförs varje år, växelvis i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg och i Bryssel, utom vid valår.

Anslaget ska ökas varje år med en deflator som tar hänsyn till förändringar i BNI och priser.

Varje ledamot av Europaparlamentet har rätt att varje kalenderår bjuda in högst fem grupper bestående av totalt 110 besökare.

Ett adekvat belopp ingår till förmån för besökare med funktionshinder.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 3 2 4 5 — Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter eller bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna och kandidatländerna och från de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier samt finansiering av kulturella projekt i europeiskt intresse, till exempel Europaparlamentets LUX-pris för europeisk film

 Utgifter för genomförandet av särskilda arrangemang i plenisalarna i Strasbourg och Bryssel i enlighet med det årliga program som antagits av presidiet.

 Åtgärder och instrument till stöd för flerspråkighet, såsom seminarier och konferenser, möten med ansvariga för tolk- och översättarutbildning, åtgärder och insatser för att höja medvetenheten om flerspråkighet och för att främja tolk- och översättaryrket, inbegripet ett stödprogram för universitet, skolor och andra organ på området för tolk- och översättarutbildning, åtgärder för att främja kommunikation via nätet, samt deltagande i liknande insatser och åtgärder som organiseras gemensamt med andra enheter inom ramen för det interinstitutionella och internationella samarbetet.

Detta anslag ska även täcka utgifterna i samband med organisationen av dessa verksamheter, bland annat utgifter för tillhandahållande av tjänster, utgifter för mat och dryck samt utgifter för att bjuda in journalister till dessa verksamheter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Punkt 3 2 4 6 — Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV)

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera kostnaderna för Europaparlamentets (Europarl TV) produktion och tillhandahållande av nätvideor och audiovisuellt material för sändning i enlighet med Europaparlamentets kommunikationsstrategi.

Punkt 3 2 4 7 — Europeiska historiens hus

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera verksamheten vid Europeiska historiens hus, såsom den särskilda inredningen, anskaffningen av samlingar, anordnandet av utställningar samt driftskostnaderna, inbegripet kostnaderna för inköp av böcker, tidskrifter och övriga publikationer relaterade till verksamheten vid Europeiska historiens hus.

Det ska också täcka utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som utförs för Europeiska historiens hus.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 000 EUR.

Punkt 3 2 4 8 — Utgifter för audiovisuell information

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Anmärkningar

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2003 (EUT C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2002 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2003 (EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2003 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2004 (EUT C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster som t.ex. tekniskt arbete för radio- och tv-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av tv- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

 Utgifter för direktsändning på internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

 Inrättande av lämpliga arkiv som garanterar att medierna och medborgarna ständigt har tillgång till denna information.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 13 000 EUR.

Punkt 3 2 4 9 — Informationsutbyte med nationella parlament

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

250 000

250 000

65 334,15

Anmärkningar

Konferenser för talmännen i de europeiska parlamentariska församlingarna (juni 1977) och i parlamenten i Europeiska unionen (september 2000 och mars 2001).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för att främja förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Anslaget avser utgifter för andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0, informations- och dokumentationsutbyte samt stöd till förvaltning och analys av denna information, bland annat utbyte med Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP).

 Finansiering av samarbetsprogram och utbildningsåtgärder för ovannämnda parlaments personal och, i allmänhet, av verksamhet för att stärka deras parlamentariska arbete.

Dessa åtgärder inbegriper informationsbesök vid Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Anslagen ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

 Samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet och åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet samt säkring av domänen, inbegripet den verksamhet som bedrivs inom CERDP.

Detta anslag syftar till att finansiera samarbetet mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i samband med den parlamentariska granskningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och särskilt artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

Artikel 3 2 5 — Utgifter med anknytning till informationskontoren

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

900 000

700 000

980 570,90

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka allmänna utgifter och diverse småutgifter för Europaparlamentets informationskontor (särskilt kontorsmaterial, telekommunikationer, portokostnader, underhåll, transporter, lagring, PR-materiel och databaser).

Avdelning 4 — UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

Kapitel 4 0 — SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 4 0 0 — Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Anmärkningar

Bestämmelser antagna genom presidiets beslut av den 30 juni 2003, senast ändrade den 14 april 2014.

För de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska detta anslag täcka

 sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

 utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för unionens politiska verksamhet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Artikel 4 0 2 — Finansiering av europeiska politiska partier

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Anmärkningar

Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 112, 9.4.2011, s. 1).

Detta anslag är avsett att finansiera politiska partier på europeisk nivå.

Artikel 4 0 3 — Finansiering av europeiska politiska stiftelser

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Anmärkningar

Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 112, 9.4.2011, s. 1).

Detta anslag är avsett att finansiera politiska stiftelser på europeisk nivå.

Kapitel 4 2 — UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

Artikel 4 2 2 — Assistentstöd till ledamöterna

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 21.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 33–44.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5a och 125−139.

Tillämpningsföreskrifter för avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna antagna av presidiet.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

Detta anslag är avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i överensstämmelse med bestämmelserna som avser ersättningar för utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 775 000 EUR.

Kapitel 4 4 — SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

Artikel 4 4 0 — Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

210 000

200 000

200 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden som anordnas av föreningen för Europaparlamentets före detta ledamöter och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Artikel 4 4 2 — Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

210 000

200 000

200 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Avdelning 10 — ÖVRIGA UTGIFTER

Kapitel 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Kapitel 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

10 000 000

11 700 000

 

Anmärkningar

Detta anslag är en allmän reserv för att täcka utgifter beroende på budgetbeslut som fattats under budgetåret (utgifter som inte kan beräknas).

Kapitel 10 3 — RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens förberedelser för utvidgning.

Kapitel 10 4 — RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informations- och kommunikationspolitiken.

Kapitel 10 5 — PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för institutionens investeringar i fastigheter och inredning av dessa. Europaparlamentets presidium måste anta en välavvägd och ansvarsfull långsiktig strategi för fastigheter och byggnader som tar hänsyn till de särskilda problemen med ökande underhållskostnader, renoveringsbehov och säkerhetskostnader och som garanterar att Europaparlamentets budget är hållbar.

Kapitel 10 6 — RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens prioriterade projekt under utveckling.

Kapitel 10 8 — EMAS-RESERV

Siffror

Budget 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Som ett resultat av beslut som kommer att fattats av presidiet avseende genomförande av Emas-handlingsplanen, i synnerhet efter Europaparlamentets ”koldioxidgranskning”, ska detta anslag användas för att fylla på relevanta driftsbudgetposter.

1. S — PERSONAL

1.1. S 1 — Avsnitt I — Europaparlamentet

Tjänstegrupper och grader

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

Totalt AD

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

Totalt AST

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

Totalt AST/SC

70

0

0

0

Totalt

5591(1)

20(2)

132

1 016

Totalsumma

6739(3)

Tjänstegrupper och grader

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

Totalt AD

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

Totalt AST

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

Totalt SC

70

0

0

0

Totalt

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Totalsumma

6 785(6) 4

 

Bilaga

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Budgetpost

Rubrik

Erhållna inkomster

Prognoser

2014

2016

5000

Inkomster från försäljning av transportmedel

-

p.m.

5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom

6 888

5 000

5002

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning

6 428

19 000

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer

5 848

1 000

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom

2 728 922

2 540 000

5111

Återbetalning av hyresutgifter

10 681

10 000

550

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut

5 232 192

1 745 000

551

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran

1 105 305

p.m.

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder

4 705 965

154 000

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål

-

p.m.

573

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

2 084 376

25 000

581

Inkomster från försäkringsersättningar

185 508

p.m.

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål

10 875 372

2 188 000

 

TOTALT

26 947 485

6 687 000

(1)

Varav tre befordringar med personlig placering (tre AD 14 till AD 15) som beviljats i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän.

(2)

Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.

(3)

3 I det interinstitutionella samarbetsavtal som undertecknades den 5 februari 2014 mellan parlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén föreskrivs det att upp till 80 nya tjänster (60 AD och 20 AST) ska överföras från dessa kommittéer till parlamentet. Överföringen kommer att göras gradvis, med början under hösten 2014, och införandet i parlamentets tjänsteförteckning av de berörda tjänsterna (gjordes redan under 2014) kommer att balanseras av att ett motsvarande antal tjänster stryks i de två kommittéernas tjänsteförteckningar.

(4)

Varav tre befordringar med personlig placering (3 AD 14 till AD 15) som beviljats i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän.

(5)

Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.

(6)

I det interinstitutionella samarbetsavtal som undertecknades den 5 februari 2014 mellan parlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén föreskrivs det att upp till 80 nya tjänster (60 AD och 20 AST) ska överföras från dessa kommittéer till parlamentet. Överföringen kommer att göras gradvis, med början under hösten 2014, och införandet i parlamentets tjänsteförteckning av de berörda tjänsterna (gjordes redan under 2014) kommer att balanseras av att ett motsvarande antal tjänster stryks i de två kommittéernas tjänsteförteckningar.

4 Den planerade minskningen på 1 % av den totala personalstyrkan, per lönegrad och tjänstegrupp, kommer att göras i samband med Europaparlamentets första behandling av budgetförslaget för 2016.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.4.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

9

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy