ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст)

28.4.2015 - (COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Анджей Дуда
(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)


Процедура : 2014/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0145/2015
Внесени текстове :
A8-0145/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст)

(COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM (2014)0305),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението

(C8-0009/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове[1],

–       като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0145/2015),

A.     като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.      приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ С 102, 4.4.1996 г, стр. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 17 септември 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

                НА ВНИМАНИЕТО НА: Европейския парламент

                                                              СЪВЕТ

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария

COM(2014)305 final от 27.5.2014 г. – 2014/0158 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, се събра на 10 юли 2014 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанието[1], разглеждането на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Директива 2841/72/ЕИО на Съвета от 19 декември 1972 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства, позволи на консултативната работна група да заключи с единодушие, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР                     Х. ЛЕГАЛ                            Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт                       Юрисконсулт                       Генерален директор

  • [1]               Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.5.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

28.1.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Andrzej Duda

3.9.2014

 

 

 

Дата на приемане

11.11.2014

 

 

 

Дата на внасяне

28.4.2015