BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation)

28.4.2015 - (COM(2014)0305 – C8-009/2014 – 2014/0158(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Andrzej Duda,
(Kodifikation – forretningsordenens artikel 103)


Procedure : 2014/0158(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0145/2015
Indgivne tekster :
A8-0145/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation)

(COM(2014)0305 – C8-009/2014 – 2014/0158(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0305),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-009/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[1],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0145/2015),

A.     der henviser til, at det pågældende forslag ifølge den Rådgivende Gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udgør en enkel og direkte kodificering af de eksisterende retsakter uden nogen indholdsmæssige ændringer af disse;

1.      vedtager sin holdning ved førstebehandling ved at overtage Kommissionens forslag som tilpasset anbefalingerne fra den Rådgivende Gruppe;

2.      pålægger sin formand at sende dens holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

  • [1]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 17. september 2014

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation)

COM(2014)0305 endelig af 27.5.2014 – 2014/0158(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den Rådgivende Gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 10. juli 2014 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Efter på dette møde[1] at have behandlet forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kodifikation af Rådets forordning (EØF) nr. 2841/72 af 19. oktober 1972 om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Schweiz fastsatte beskyttelsesforanstaltninger konkluderede Den Rådgivende Gruppe enstemmigt, at forslaget udgør en enkel og direkte kodificering af eksisterende restakter uden nogen indholdsmæssige ændringer af disse.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver           Juridisk rådgiver                      Generaldirektør

  • [1]  Den Rådgivende Gruppe arbejdede ud fra en engelsksprogede udgave af forslaget, som udgør sprogoriginalen for den tekst, der er til behandling.

PROCEDURE

Titel

De i overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation)

Referencer

COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD)

Dato for høring af EP

27.5.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

28.1.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Andrzej Duda

3.9.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.11.2014

 

 

 

Dato for indgivelse

28.4.2015