MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio)

28.4.2015 - (COM(2014)0305 – C8‑0009/2014 – 2014/0158(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Andrzej Duda
(Kodifiointi – työjärjestyksen 103 artikla)
PR_COD_Codification


Menettely : 2014/0158(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0145/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0145/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio)

(COM(2014)0305 – C8‑0009/2014 – 2014/0158(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0305),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0009/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 103 ja 59 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0145/2015),

A.     toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 17.9.2014

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä

COM(2014)0305 final, 27.5.2014 – 2014/0158 (COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 10. heinäkuuta 2014 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä[1] tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla kodifioidaan Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä 19. joulukuuta 1972 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2841/72, ja totesi yksimielisesti, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Pääjohtaja                             Pääjohtaja                             Pääjohtaja

Parlamentin lakimies                Neuvoston lakimies

  • [1]  Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet (kodifikaatio)

Viiteasiakirjat

COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.5.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

28.1.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Andrzej Duda

3.9.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.11.2014

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.4.2015