SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (tekst jednolity)

28.4.2015 - (COM(2014)0305 – C8‑0009/2014 – 2014/0158(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Andrzej Duda
(Ujednolicenie – art. 103 Regulaminu)


Procedura : 2014/0158(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0145/2015
Teksty złożone :
A8-0145/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (tekst jednolity)

(COM(2014)0305 – C8‑0009/2014 – 2014/0158(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0305),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0009/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. – Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych[1],

–       uwzględniając art. 103 i 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0145/2015),

A.     mając na uwadze opinię grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty,

1.      przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko zatwierdzające wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  • [1]  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 17 września 2014 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA                     PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (tekst jednolity)

COM(2014)0305 z dnia 27.05.2014 r. – 2014/0158(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, a w szczególności jego pkt 4, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 10 lipca 2014 r. w celu zbadania ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Na tym posiedzeniu[1], po przeanalizowaniu wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady mającego na celu ujednolicenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2841/72/ z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską, konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednogłośnie, że wniosek rzeczywiście ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER                             H. LEGAL                                    L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego

Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego

Dyrektor Generalny

  • [1]               Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim będącą wersją oryginalną omawianego tekstu.

PROCEDURA

Tytuł

Środki ochronne przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (tekst jednolity)

Odsyłacze

COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD)

Data przedstawienia w PE

27.5.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

28.1.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Andrzej Duda

3.9.2014

 

 

 

Data przyjęcia

11.11.2014

 

 

 

Data złożenia

28.4.2015