ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно газовите уреди

  30.4.2015 - (COM(2014)0258 – C8‑0006/2014 – 2014/0136(COD)) - ***I

  Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  Докладчик: Катрин Стайлър


  Процедура : 2014/0136(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0147/2015
  Внесени текстове :
  A8-0147/2015
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно газовите уреди

  (COM(2014)0258 – C8‑0006/2014 – 2014/0136(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0258),

  –       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0006/2014),

  –       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –       като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –       като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0147/2015),

  1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение 3 а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a) Настоящият регламент обхваща газовите уреди („уредите“) и устройства, които са нови за пазара на Съюза, когато се пускат на пазара; това означава, че те са или нови уреди и устройства, произвеждани от производител, установен в Съюза, или нови или втора употреба уреди и устройства, внесени от трета държава.

  Обосновка

  Добавеният текст е за съгласуване на съображението с Решението за НЗР и/или с Пакета за привеждане в съответствие.

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 3 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3б) Уреди, които имат историческа или художествена стойност по смисъла на член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз и не се използват, като например антични и други уреди, служещи за изложбени или колекционерски цели, не следва да се считат за уреди, обхванати от настоящия регламент.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 3 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3в) Настоящият регламент следва да се прилага за всички начини на доставка в целия Съюз, включително за продажбите от разстояние.

  Обосновка

  Добавеният текст е за съгласуване на съображението с Решението за НЗР и/или с Пакета за привеждане в съответствие.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) В Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти26 са определени хоризонтални разпоредби за акредитацията на органите за оценяване на съответствието, [за надзор и проверки на пазара на продуктите от трети държави,] както и за маркировката „СЕ“.

  (6) В Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти26 са определени правила за акредитацията на органите за оценяване на съответствието, предвидена е рамка за надзор на пазара по отношение на продуктите и за проверки на продуктите от трети държави и са определени общите принципи за маркировката „СЕ“.

  __________________

  __________________

  26 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

  26 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (OВ L 218, 13.8.2008 г., стp. 30).

  Обосновка

  Промените в текста са за съгласуване на съображението с Решението за НЗР и/или с Пакета за привеждане в съответствие.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) В Регламент (ЕС) № […/…] на Европейския парламент и на Съвета27 [относно надзора на пазара на продукти] са дадени подробни правила относно надзора и проверките на намиращите се на пазара продукти, влизащи в ЕС от трети държави, включително и на газовите уреди. Той съдържа също и процедура по предпазна клауза. Държавите членки следва да организират и провеждат надзор на пазара, да определят органи за надзор на пазара и да регламентират техните права и задължения. Също така, те следва да въвеждат общи и секторно специфични програми за надзор на пазара.

  заличава се

  __________________

   

  27 OВ L […], […], стр. […].

   

  Обосновка

  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пакета относно безопасността на продуктите и надзора на пазара, което още не е прието, а се обсъжда в Съвета.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) Обхватът, съществувал при Директива 2009/142/ЕО, следва да бъде запазен. Настоящият регламент следва да се отнася за газовите уреди и вградените в газовите уреди устройства за безопасност, контрол и регулиране. Газовите уреди са уреди с битово и небитово предназначение за редица конкретни приложения.

  (8) Обхватът, съществувал при Директива 2009/142/ЕО, следва да бъде запазен. Настоящият регламент следва да се отнася за домакински и различни от домакински газови уреди, предназначени за редица конкретни приложения, както и за устройства, предназначени за вграждане в такива уреди.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (10) Той не следва да се прилага в случаите, при други хармонизационни законодателни актове на ЕС уреждат по по-специализиран начин аспектите, обхванати от настоящия регламент. Това включва мерките, приети по Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и Съвета28 за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране.

  (10) Той не следва да се прилага по отношение на аспектите, обхванати по по-специализиран начин от друго законодателство за хармонизиране на Съюза. Това включва мерките, приети по Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и Съвета28 за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране.

  __________________

  __________________

  28 Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стp. 10).

  28 Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) Посоченото в член 6 от настоящия регламент не позволява на държавите членки да въвеждат по-строги изисквания във връзка с опазването на здравето и безопасността и във връзка с енергоспестяването, с които би се забранило, ограничило или попречило на предоставянето на пазара или пускането в действие на уредите, които са в съответствие с настоящият регламент. От друга страна, обаче, тази разпоредба не засяга възможността на държавите членки, при прилагане на други директиви на ЕС, да налагат изисквания, свързани с енергийната ефективност на продуктите, включително на газовите уреди, доколкото такива мерки са в съответствие с Договора.

  (11) Посоченото в член 6 от настоящия регламент не позволява на държавите членки да въвеждат по-строги изисквания във връзка с опазването на здравето и безопасността и във връзка с енергоспестяването, с които би се забранило, ограничило или попречило на предоставянето на пазара или пускането в действие на уредите, които са в съответствие с настоящият регламент. От друга страна, обаче, тази разпоредба не засяга възможността на държавите членки, при прилагане на други директиви на ЕС, да налагат изисквания, свързани с енергийната ефективност на продуктите, включително на газовите уреди, доколкото такива мерки са в съответствие с ДФЕС.

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Съображение 13 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13a) С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо да се поясни, че предвидените в Регламент (ЕО) № 765/2008 правила за надзора на пазара на Съюза и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, се прилагат по отношение на уредите и устройствата, обхванати от настоящия регламент. Настоящият регламент следва да не възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14) Държавите членки следва да предприемат необходимите стъпки, гарантиращи че газовите уреди ще могат да се предоставят на пазара и да се пускат в действие само в случай, че не застрашават безопасността на хората, домашните животни и вещите при нормално ползване.

  (14) Държавите членки следва да предприемат необходимите стъпки, гарантиращи че газовите уреди ще могат да се предоставят на пазара и да се пускат в действие само в случай, че не застрашават здравето и безопасността на лицата, домашните животни или имуществото при нормално ползване.

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Съображение 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15) Разпоредбите на настоящия регламент не засягат правата на държавите членки да въвеждат правила относно пускането в експлоатация или периодичните инспекции на газовите уреди, необходими за осигуряване на техния правилен монтаж, използване и поддръжка.

  (15) Разпоредбите на настоящия регламент не засягат правата на държавите членки да въвеждат правила относно пускането в експлоатация или периодичните инспекции на газовите уреди или други мерки, като обучение или сертифициране на лицата, монтиращи уредите, за осигуряване на техния правилен монтаж, използване и поддръжка, в това число предпазни мерки за безопасност. Тези правила и мерки са от съществено значение за предотвратяването на натравяне с газ, включително с въглероден оксид (СО), както и на изтичането на каквито и да било вредни за здравето и безопасността вещества.

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) Тъй като настоящият регламент не обхваща подобни рискове, причинявани от газови уреди в случай на неправилен монтаж, поддръжка или ползване, на държавите членки се препоръчва да вземат мерки за осигуряване на осведоменост на обществеността за рисковете във връзка с продуктите на горенето и по-специално с въглеродния моноксид.

  (17) Тъй като настоящият регламент не обхваща подобни рискове, причинявани от газови уреди в случай на неправилен монтаж, поддръжка или ползване, на държавите членки настоятелно се препоръчва да вземат мерки за осигуряване на осведоменост на обществеността за рисковете по отношение на здравето и безопасността във връзка с продуктите на горенето и необходимостта от подходящи предпазни мерки за безопасност, и по-специално по отношение на емисиите на въглероден оксид.

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Съображение 26

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (26) Маркировката за категорията на уреда, отбелязана върху неговата табелата с данни, определя пряка връзка с родовете и/или групите газови горива, за които е проектиран съответният газов уред, така че той да функционира безопасно при желаните работни показатели, и по този начин тази маркировка потвърждава съвместимостта на уреда с местните характеристики на доставяния газ.

  (26) Маркировката за категорията на уреда, отбелязана върху уреда или върху неговата табела с данни, определя пряка връзка с родовете и/или групите газови горива, за които е проектиран съответният газов уред, така че той да функционира безопасно при желаните работни показатели, и по този начин тази маркировка потвърждава съвместимостта на уреда с местните характеристики на доставяния газ.

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Съображение 29

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (29) Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на газовите уреди и устройствата за безопасност, контрол и регулиране с изискванията на настоящия регламент, в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се осигури високо ниво на защита на обществените интереси, като опазването на здравето, безопасността, рационалното използване на енергията и защитата на потребителите и останалите ползватели, домашните животни и вещите, както и за да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на ЕС.

  (29) Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на газовите уреди и устройствата за безопасност, контрол и регулиране с изискванията на настоящия регламент, в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се осигури високо ниво на защита на обществените интереси, като опазването на здравето и осигуряването на безопасността на лицата и на домашните животни, защитата на потребителите и на имуществото и рационалното използване на енергията, както и за да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на ЕС.

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Съображение 30

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (30) Всички икономически оператори, които вземат участие във веригата на доставка и дистрибуция, следва да предприемат подходящите мерки, за да гарантират, че предоставят на пазара само такива газови уреди, които са в съответствие с настоящия регламент. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки икономически оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

  (30) Всички икономически оператори, които вземат участие във веригата на доставка и дистрибуция, следва да предприемат подходящите мерки, за да гарантират, че предоставят на пазара само такива газови уреди или устройства, които са в съответствие с настоящия регламент. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки икономически оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Съображение 34

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (34) Необходимо е да се гарантира, че постъпващите на пазара на ЕС газови уреди и устройства от трети държави отговарят на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че производителите им са изпълнили необходимите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези газови уреди и устройства. Поради това следва да се включи разпоредба, изискваща от вносителите да се уверят, че газовите уреди и устройства, които те пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящия регламент и че те не пускат на пазара уреди и устройства, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се включи разпоредба, изискваща от вносителите да се уверят, че са били проведени процедурите за оценяване на съответствието и че маркировката на уредите и документацията, изготвена от производителите, са на разположение на компетентните надзорни органи за проверка.

  (34) Необходимо е да се гарантира, че постъпващите на пазара на ЕС газови уреди и устройства от трети държави отговарят на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че производителите им са изпълнили необходимите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези газови уреди и устройства. Поради това следва да се включи разпоредба, изискваща от вносителите да се уверят, че газовите уреди и устройства, които те пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящия регламент и че те не пускат на пазара уреди и устройства, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се включи разпоредба, изискваща от вносителите да се уверят, че са били проведени процедурите за оценяване на съответствието и че маркировката „CE“ на уредите и устройствата и документацията, изготвена от производителите, са на разположение на компетентните надзорни или национални органи за проверка.

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Съображение 36

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (36) При пускането на пазара на газов уред или устройство всеки вносител следва да посочи върху уреда или устройството своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, както и пощенския адрес за влизане в контракт. Изключения от това изискване следва да се предвидят в случаите, при които размерът или естеството на уреда или устройството не позволяват това. Това включва случаите, при които за да може да постави своето наименование и адрес върху самия продукт, вносителят би трябвало да отвори опаковката.

  (36) При пускането на газов уред или устройство на пазара всеки вносител следва да посочи върху уреда или устройството своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, както и пощенския адрес за влизане в контакт. Изключения от това изискване следва да се предвидят в случаите, при които размерът или естеството на уреда или устройството не позволяват това. Това включва случаите, при които за да може да постави своето наименование и адрес върху самия продукт, вносителят би трябвало да отвори опаковката.

  Изменение  18

  Предложение за регламент

  Съображение 39

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (39) Осигуряването на проследимост на съответния газов уред или устройство по цялата верига на доставка спомага за опростяване на провеждането и повишаване на ефективността на надзора на пазара. Наличието на ефикасна система за проследимост улеснява задачата на органите за надзор на пазара да проследяват икономическите оператори, предоставили на пазара несъответстващи на изискванията газови уреди или устройства.

  (39) Осигуряването на проследимост на съответния газов уред или устройство по цялата верига на доставка спомага за опростяване на провеждането и повишаване на ефективността на надзора на пазара. Наличието на ефикасна система за проследимост улеснява задачата на органите за надзор на пазара да проследяват икономическите оператори, предоставили на пазара несъответстващи на изискванията газови уреди или устройства. Когато съхраняват изискваната съгласно настоящия регламент информация за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори следва да не се изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили уред или устройство или на които те са доставили уред или устройство.

  Обосновка

  Добавеният текст е за съгласуване на съображението с Решението за НЗР и/или с Пакета за привеждане в съответствие.

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Съображение 43

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (43) Производителите на газови уреди следва да съставят ЕС декларация за съответствие, в която да предоставят изискваната по настоящия регламент информация за съответствието на даден уред с изискванията съгласно настоящия регламент и другото приложимо хармонизационно законодателство на ЕС.

  (43) Производителите на газови уреди и устройства следва да съставят ЕС декларация за съответствие, в която да предоставят изискваната по настоящия регламент информация за съответствието на даден уред или устройство с изискванията съгласно настоящия регламент и другото приложимо хармонизационно законодателство на ЕС.

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Съображение 44

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (44) За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за определяне на всички приложими нормативни актове на ЕС по отношение на даден газов уред следва да бъде налична в единна ЕС декларация за съответствие.

  (44) За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за определяне на всички приложими нормативни актове на ЕС по отношение на даден газов уред и устройство следва да бъде налична в единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, тази единна ЕС декларация за съответствие може да представлява досие, съдържащо съответните отделни декларации за съответствие.

  Обосновка

  Добавеният текст е за съгласуване на съображението с Решението за НЗР и/или с Пакета за привеждане в съответствие.

  Изменение  21

  Предложение за регламент

  Съображение 45

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (45) Производителите на устройства за безопасност,контрол и регулиране следва да издават сертификат за съответствие на устройство, в който да предоставят изискваната по настоящия регламент информация за съответствието на дадено устройство с изискванията съгласно настоящия регламент. В случай, че устройството попада в приложното поле и на друго хармонизационно законодателство на ЕС, производителите на устройства следва също, в съответните случаи, да издават ЕС декларация за съответствие, съгласно въпросното законодателство.

  заличава се

  Обосновка

  Добавянето на сертификат за съответствие на дадено устройство би довело само до повече работа и дори повече объркване сред икономическите оператори при изпълнението на техните задължения. Както и при хармонизираното законодателство за други продукти, устройствата и принадлежностите следва да отговарят на основните изисквания и да имат маркировката „CE“.

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Съображение 46

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (46) Маркировката „CE“, показваща съответствието на даден газов уред, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Общите принципи, отнасящи се за маркировката „СЕ“ и връзката ѝ с други маркировки са формулирани в Регламент (ЕО) № 765/2008. Правилата за нанасяне на маркировката „СЕ“ следва да бъдат определени в настоящия регламент.

  (46) Маркировката „CE“, показваща съответствието на даден газов уред или устройство, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Общите принципи, отнасящи се за маркировката „СЕ“ и връзката ѝ с други маркировки са формулирани в Регламент (ЕО) № 765/2008. Правилата за нанасяне на маркировката „СЕ“ следва да бъдат определени в настоящия регламент.

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Съображение 47

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (47) Устройствата за безопасност, контрол и регулиране не са газови уреди, а междинни продукти, които се доставят на професионалисти и са предназначени да бъдат монтирани в газов уред. Тъй като подходящият проект на съответното устройство допринася за правилното и безопасно функциониране на газовия уред в неговия завършен вид и като се има предвид, че свързаните с използването на газово гориво рискове, породени от даден газов уред, могат да бъдат оценени едва след като съответното устройство бъде монтирано, уместно е на устройствата да не се нанася маркировка „СЕ“.

  (47) Устройствата за безопасност, контрол и регулиране не са газови уреди, а междинни продукти, които са предназначени за производителите на уреди и са проектирани да бъдат монтирани в газов уред. Устройствата обаче следва да отговарят на основните изисквания, така че да изпълняват правилно своето предназначение, когато бъдат монтирани в даден уред или сглобени така, че да съставят такъв уред. С цел опростяване и за да се избегне объркване и погрешно разбиране от страна на производителите при изпълнението на техните задължения, се счита за обосновано на устройствата също да се нанася маркировка „СЕ“. Изключения от това изискване следва да се предвидят в случаите, при които размерът или естеството на устройството не позволява нанасянето на маркировка „СЕ“ на устройството.

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Съображение 48

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (48) За осъществяването на реална защита на потребителите и на трети страни е необходимо да се проверява съответствието на газовите уреди и устройства със съществените изисквания по настоящия регламент.

  (48) За осъществяването на реална защита на здравето и безопасността на лицата и на домашните животни и с оглед защитата на имуществото е необходимо да се проверява съответствието на газовите уреди и устройства със съществените изисквания по настоящия регламент.

  Изменение  25

  Предложение за регламент

  Съображение 49

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (49) Също така, за да се осигури съответствие на газовите уреди със съществените изисквания е необходимо да се определят подходящи процедури за оценяване на съответствието, които да се изпълняват от производителя. Тези процедури следва да бъдат определени въз основа на модулите за оценяване на съответствието, формулирани в Решение № 768/2008/ЕО.

  (49) Също така, за да се осигури съответствие на газовите уреди и устройства със съществените изисквания е необходимо да се определят подходящи процедури за оценяване на съответствието, които да се изпълняват от производителя. Тези процедури следва да бъдат определени въз основа на модулите за оценяване на съответствието, формулирани в Решение № 768/2008/ЕО.

  Изменение  26

  Предложение за регламент

  Съображение 56

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (56) Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на съответствието, на подизпълнители или използват свои поделения за тази цел. С цел запазване нивото на защита, изисквано за газовите уреди, които се пускат на пазара на ЕС от съществено значение е подизпълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като нотифицираните органи във връзка със задачите по оценяване на съответствието. Следователно, важно е оценката на компетентността и работата на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението на вече нотифицираните органи, да обхващат също и дейностите, извършвани от подизпълнители и поделения.

  (56) Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на съответствието, на подизпълнители или използват свои поделения за тази цел. С цел запазване нивото на защита, изисквано за газовите уреди и устройства, които се пускат на пазара на ЕС от съществено значение е подизпълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като нотифицираните органи във връзка със задачите по оценяване на съответствието. Следователно, важно е оценката на компетентността и работата на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението на вече нотифицираните органи, да обхващат също и дейностите, извършвани от подизпълнители и поделения.

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Съображение 58

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (58) Тъй като органите за оценяване на съответствието могат да предлагат своите услуги в целия ЕС, целесъобразно е да се даде възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган. Следователно е важно да се определи срок, в който всякакви съмнения или съображения относно компетентността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като нотифицирани органи.

  (58) Тъй като нотифицираните органи могат да предлагат своите услуги в целия ЕС, целесъобразно е да се даде възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган. Следователно е важно да се определи срок, в който всякакви съмнения или съображения относно компетентността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като нотифицирани органи.

  Изменение  28

  Предложение за регламент

  Съображение 59 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (59a) Заинтересованите страни следва да имат право да обжалват резултата от оценяването, извършено от нотифициран орган. Поради това е важно да се осигури наличието на процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

   

  Изменение  29

  Предложение за регламент

  Съображение 59 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (59б) В Директива 2009/142/ЕО вече е предвидена предпазна процедура, която е необходима за осигуряване на възможност за оспорване на съответствието на уреда или устройството. С цел повишаване на прозрачността и намаляване на времето за обработка е необходимо подобряване на съществуващата предпазна процедура, за да може тя да стане по-ефективна и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите членки.

  Обосновка

  Добавеният текст е за съгласуване на съображението с Решението за НЗР и/или с Пакета за привеждане в съответствие.

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Съображение 59 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (59в) Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни да бъдат информирани относно планираните мерки по отношение на уредите и устройствата, представляващи риск за здравето или безопасността на лицата, на домашните животни или на имуществото. Тя следва също да позволява на органите за надзор на пазара, в сътрудничество със съответните икономически субекти, да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива уреди и устройства.

  Обосновка

  Добавеният текст е за съгласуване на съображението с Решението за НЗР и/или с Пакета за привеждане в съответствие.

  Изменение  31

  Предложение за регламент

  Съображение 59 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (59г) Когато между държавите членки и Комисията е налице съгласие по отношение на основателността на мярка, предприета от дадена държава членка, следва да не се изисква допълнителна намеса на Комисията, освен когато несъответствието се дължи на недостатъците на хармонизиран стандарт.

  Обосновка

  Добавеният текст е за съгласуване на съображението с Решението за НЗР и/или с Пакета за привеждане в съответствие.

  Изменение  32

  Предложение за регламент

  Съображение 64

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (64) Необходимо е да се предвидят преходни разпоредби, даващи възможност за предоставяне на пазара и пускане в действие на газови уреди и устройства, които вече са били пуснати на пазара в съответствие с Директива 2009/142/ЕО.

  (64) Необходимо е да се предвидят разумни преходни разпоредби, даващи възможност за предоставяне на пазара и пускане в действие, без да е необходимо съответствие с допълнителни продуктови изисквания, на газови уреди и устройства, които вече са били пуснати на пазара в съответствие с Директива 2009/142/ЕО преди датата на прилагане на настоящия регламент. Следователно дистрибуторите следва да могат да доставят продукти, които са били пуснати на пазара, а именно продукти на склад, които вече са налични във веригата на доставки, преди началната дата на прилагане на настоящия регламент.

  Обосновка

  Добавеният текст е за съгласуване на съображението с Решението за НЗР и/или с Пакета за привеждане в съответствие.

  Изменение  33

  Предложение за регламент

  Съображение 66

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (66) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира, че газовите уреди на пазара отговарят на изискванията за високо ниво на безопасност и опазване на здравето на ползвателите и защита на домашните животни или вещите, а също и за рационално използване на енергията, като едновременно с това се осигурява функционирането на вътрешноевропейския пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради мащаба и последиците си, може да бъде по-добре постигната на равнището на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, формулиран в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, формулиран в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

  (66) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира, че газовите уреди и устройства на пазара отговарят на изискванията за високо ниво на безопасност и опазване на здравето на лицата и защита на домашните животни или имуществото, а също и за рационално използване на енергията, като едновременно с това се осигурява функционирането на вътрешноевропейския пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но вместо това, поради мащаба и последиците си, може да бъде по-добре постигната на равнището на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, формулиран в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, формулиран в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

  Изменение  34

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) да се използва с газ, имащ качествени характеристики и захранващо налягане в допустимите граници;

  б) да се използва с газ, имащ качествени характеристики и захранващо налягане в допустимите граници, както е определено от държавите членки в тяхното съобщение съгласно член 4;

  Изменение  35

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  За целите на настоящия параграф за даден уред се счита, че е „специално предназначен“, когато е проектиран само с цел да се отговори на конкретна нужда за конкретен процес или употреба.

  Изменение  36

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) Същественото изискване за рационално използване на енергията в точка 3.5 от приложение I към настоящият регламент не се отнася за уреди, попадащи в приложното поле на мярка, приета съгласно член 15 от Директива 2009/125/ЕО.

  Не се отнася до българския текст.

  Изменение  37

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 5 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5a) Настоящият регламент не засяга задълженията на държавите членки да осигуряват мерки по отношение на насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници и на енергийната ефективност на сградите, в съответствие с директиви 2009/28/ЕО, 2010/31/ЕС и 2012/27/ЕС. Такива мерки следва да бъдат съвместими с ДФЕС.

  Изменение  38

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) „уреди“ („appliances“) означава газови уреди, използвани за готвене, изстудяване и замразяване, климатизация, отопление, получаване на битова гореща вода, осветление и пране, както и горелките с принудително подаване на въздух и отоплителните тела, оборудвани с такива горелки;

  (1) „уреди“ означава газови уреди, използвани за готвене, изстудяване и замразяване, климатизация, отопление, получаване на гореща вода, осветление или пране или миене, както и горелките с принудително подаване на въздух и отоплителните тела, оборудвани с такива горелки;

  Изменение  39

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) „устройства“ („fittings“) означава устройства за безопасност, контрол или регулиране, и възли от такива устройства, предлагани самостоятелно за продажба и предназначени за вграждане в газов уред или да бъдат сглобени така, че да съставят газов уред;

  (2) „устройства“ означава устройства за безопасност, контрол или регулиране, и възли от такива устройства, предназначени за вграждане в газов уред или да бъдат сглобени така, че да съставят газов уред;

  Изменение  40

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 4 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a) „готвене“ означава изкуството или практиката на приготвяне или затопляне на храна за консумация, като се използват топлина и широк набор от методи;

  Изменение  41

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) „газово гориво“ означава всяко гориво, което е в газообразно състояние при температура 15 °С и налягане 1 bar;

  (5) „газово гориво“ означава всяко гориво, което е в газообразно състояние при температура 15 °С и абсолютно налягане 1 bar;

  Изменение  42

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) „специализиран проект“ („specific design“) означава проект на даден уред, в случаите при които този проект е предназначен само да съответства на конкретна необходимост при конкретен процес;

  заличава се

  Изменение  43

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12) „категория на уреда“ означава определяне на родовете газови горива и/или групите газови горива, за които е проектиран даденият уред, така че да може да ги използва безопасно и при желаните работни показатели, което се посочва с маркировката за категорията на уреда, определена от Европейския комитет по стандартизация (CEN);

  (12) „категория на уреда“ означава определяне на родовете газови горива и/или групите газови горива, за които е проектиран даденият уред, така че да може да ги използва безопасно и при желаните работни показатели, което се посочва с маркировката за категорията на уреда;

  Изменение  44

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) „предоставяне на уреди на пазара“ е всяка доставка на уреди за дистрибуция или използване на пазара на ЕС в рамките на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

  (13) „предоставяне на пазара“ е всяка доставка на уреди или устройства, предназначени за дистрибуция или използване на пазара на ЕС в рамките на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

  Изменение  45

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14) „предоставяне на устройства на пазара“ е всяка доставка за търговска употреба на устройства за дистрибуция на пазара на ЕС, с оглед тяхното вграждане в уред или сглобяване, така че да образуват такъв уред, срещу заплащане или безплатно;

  заличава се

  Изменение  46

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) „пускане в действие“ означава първото ползване на даден уред или съответно неговото първо ползване от производителя за собствени цели;

  (17) „пускане в действие“ означава първото ползване на даден уред в рамките на Съюза от крайния му ползвател;

  Изменение  47

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) „производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда уред или устройство, или което възлага проектирането или производството им и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка;

  (18) „производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда уред или устройство, или което възлага проектирането или производството им и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка или използва уреда за свои собствени цели;

  Изменение  48

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 29

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (29) „изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщане на уред, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;

  (29) „изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщане на уред, който вече е бил предоставен на крайния ползвател, или на устройство, което вече е било предоставено на производител на уреди;

  Изменение  49

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 30 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (30a) „законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара;

  Обосновка

  Тази точка е за съгласуване на текста с Решението за НЗР и/или с Пакета за привеждане в съответствие.

  Изменение  50

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 31

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (31) маркировка „СЕ“ е маркировка, чрез която производителят показва, че уредът е в съответствие с приложимите изисквания, установени в хармонизационното законодателство на ЕС, предвиждащо нейното нанасяне;

  (31) маркировка „СЕ“ е маркировка, чрез която производителят показва, че уредът или устройството е в съответствие с приложимите изисквания, установени в хармонизационното законодателство на ЕС, предвиждащо нейното нанасяне;

  Изменение  51

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 32

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (32) „законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателство на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.

   

  заличава се

  Изменение  52

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Държавите членки са длъжни да предприемат всички съответни мерки, необходими за да се гарантира, че уредите могат да бъдат предоставяни на пазара и пускани в действие само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.

  (1) Уредите се предоставят на пазара и се пускат в действие само ако при нормална употреба са в съответствие с настоящия регламент.

  Изменение  53

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Държавите членки са длъжни да предприемат всички съответни мерки, необходими за да се гарантира, че устройствата могат да бъдат предоставяни на пазара само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.

  (2) Устройствата се предоставят на пазара само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.

  Изменение  54

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Настоящият регламент не засяга правото на държавите членки да определят изисквания, каквито сметнат за необходими, за осигуряване на защитеност на лицата, домашните животни и вещите при нормално ползване на уредите, при условие че това не води до изменения на тези уреди.

  (3) Настоящият регламент не засяга правото на държавите членки да определят такива изисквания, каквито сметнат за необходими, за осигуряване на защитеност на лицата, домашните животни и имуществото при нормално ползване на уредите, при условие че това не води до изменения на тези уреди.

  Изменение  55

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Държавите членки са длъжни да съобщават на Комисията и на другите държави членки типовете газ и съответните захранващи налягания на газовите горива, използвани на тяхна територия, както и своевременно да уведомяват за всякакви изменения в тези данни в съответствие с изискванията, определени в приложение II.

  (1) Държавите членки са длъжни да съобщават на Комисията и на другите държави членки типовете газ и съответните захранващи налягания на газовите горива, използвани на тяхна територия, преди [шест месеца преди датата, посочена в член 42, параграф 2] и всякакви изменения в тези данни в срок от шест месеца след обявяването на тези промени.

  Изменение  56

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Комисията осигурява публикуването на тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

  (2) Комисията осигурява публикуването на информацията, предоставена от държавите членки в съответствие с параграф 1, в Официален вестник на Европейския съюз.

  Изменение  57

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) На търговски панаири, изложения, демонстрации или подобни прояви държавите членки не пречат на показването на уреди или устройства, които не са в съответствие с настоящия регламент, при условие че видим знак ясно посочва, че тези уреди или устройства не съответстват на настоящия регламент и че те няма да се продават, докато производителят не ги приведе в съответствие. По време на демонстрации следва да бъдат взети подходящи мерки за безопасност, за да се гарантира защитата на здравето и безопасността на лицата и на домашните животни и защитата на имуществото.

  Изменение  58

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Когато пускат на пазара своите уреди или устройства, производителите трябва да гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие със съществените изисквания, определени в приложение I.

  (1) Когато пускат на пазара своите уреди или устройства или когато използват уредите за свои собствени цели, производителите трябва да гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие със съществените изисквания, определен и в приложение I.

  Изменение  59

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато съответствието на даден уред с приложимите изисквания е доказано от процедурата, посочена в първата алинея, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“.

  Когато съответствието на даден уред или устройство с приложимите изисквания е доказано от процедурата, посочена в първата алинея, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“.

  Изменение  60

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 2 – алинея 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато съответствието на дадено устройство с приложимите изисквания е доказано от процедурата, посочена в първата алинея, производителите изготвят сертификат за съответствие на устройството.

  заличава се

  Обосновка

  Устройствата следва да носят маркировка „СЕ“, така че няма нужда от сертификат за съответствие на устройството.

  Изменение  61

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 3 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителите са длъжни да съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като уредът е бил пуснат на пазара.

  Производителите са длъжни да съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като уредът или устройството е бил/било пуснат/пуснато на пазара.

  Изменение  62

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 3 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителите са длъжни да съхраняват техническата документация и сертификата за съответствие на устройството в продължение на 10 години, след като устройството е било пуснато на пазара.

  заличава се

  Изменение  63

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 4 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителите трябва да осигурят наличието на процедури, чрез които серийното производство да остане в съответствие с изискванията. Промените в проекта или характеристиките на уреда или устройството и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, към които е направено позоваване при декларирането на съответствието на уреда или устройството, трябва да се вземат предвид по подходящ начин.

  Производителите трябва да осигурят наличието на процедури, чрез които серийното производство да остане в съответствие с настоящия регламент. Промените в проекта или характеристиките на уреда или устройството и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, към които е направено позоваване при декларирането на съответствието на уреда или устройството, трябва да се вземат предвид по подходящ начин.

  Изменение  64

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 4 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, пораждани от даден уред или устройство, производителите, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на потребителите и другите крайни ползватели, трябва да провеждат изпитвания на образци на предоставения на пазара уред, да проучват и, ако е необходимо, да поддържат регистър за оплаквания за несъответстващи на изискванията уреди и устройства и да извършват изземвания на такива уреди, както и да информират дистрибуторите за всякакъв подобен мониторинг.

  Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, пораждани от даден уред или устройство, производителите, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на потребителите и другите ползватели, трябва да провеждат изпитвания на образци на предоставения на пазара уред или устройство, да проучват и, ако е необходимо, да поддържат регистър за оплаквания за несъответстващи на изискванията уреди и устройства и да извършват изземвания на такива уреди и устройства, както и да информират дистрибуторите за всякакъв подобен мониторинг.

  Изменение  65

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 5 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителите трябва да осигуряват наличие върху своите уреди или устройства на информация за типа, партидния или серийния номер, или някакъв друг елемент, даващ възможност за тяхното идентифициране.

  Производителите трябва да осигуряват наличие върху своите уреди или устройства на информация за типа, партидния или серийния номер, или някакъв друг елемент, даващ възможност за тяхното идентифициране, както и надписите, предвидени в приложение ІV.

  Изменение  66

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 5 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В случаите, при които размерът или характерът на уреда или устройството не дават възможност за това, производителите трябва да осигуряват наличие на необходимата информация върху опаковката,

  В случаите, при които размерът или характерът на уреда или устройството не дават възможност за това, производителите трябва да осигуряват наличие на необходимата информация върху опаковката или в документ, придружаващ уреда или устройството.

  Изменение  67

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 6 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителите трябва да означават върху уреда своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да бъде осъществена връзка с тях, или когато това не е възможно — върху опаковката или в документ, който придружава уреда. Адресът трябва да посочва едно единствено място, където производителят може да бъде намерен. Данните за влизане в контакт трябва да бъдат на език, лесно разбираем за потребителите и другите ползватели, както и за органите за надзор на пазара, както е определено от съответната държава членка.

  Производителите означават върху уреда своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да бъде осъществена връзка с тях, или когато това не е възможно — върху опаковката или в документ, който придружава уреда. Адресът посочва едно единствено място, където производителят може да бъде намерен. Данните за влизане в контакт са на език, лесно разбираем за потребителите и другите ползватели, както и за органите за надзор на пазара.

  Изменение  68

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 6 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителите трябва да означават върху устройството своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да бъде осъществена връзка с тях, или когато това не е възможно — върху опаковката или в документ, който придружава устройството. Адресът трябва да посочва едно единствено място, където производителят може да бъде намерен.

  Производителите означават върху устройството своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, и пощенския адрес, на който може да бъде осъществена връзка с тях, или когато това не е възможно — върху опаковката или в документ, който придружава устройството. Адресът посочва едно единствено място, където производителят може да бъде намерен. Данните за връзка са на език, който е лесно разбираем за производителите на уреди и за органите за надзор на пазара.

  Изменение  69

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 7 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Адресът трябва да посочва едно единствено място, където производителят може да бъде намерен. Производителите трябва да осигуряват уредът да е придружен от инструкции и информация за безопасност, в съответствие с приложение І, точка 1.5, на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, както е определено от съответната държава членка. Тези инструкции и информация за безопасност трябва да са ясни, разбираеми и понятни.

  Адресът трябва да посочва едно единствено място, където производителят може да бъде намерен. Производителите трябва да гарантират, че уредът или устройството е придружен(о) от инструкции и информация за безопасност, в съответствие с приложение І, точка 1.5, на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, както е определено от съответната държава членка. Тези инструкции и информация за безопасността, както и всички етикети, са ясни, разбираеми и понятни.

  Изменение  70

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 7 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителите трябва да осигуряват устройството да е придружено от сертификат съответствие на устройство, съдържащ, наред с други неща, инструкции за вграждане или сглобяване, настройка, експлоатация и поддръжка в съответствие с приложение І, точка 1.7, на език, лесно разбираем за производителите на уреди. Инструкциите трябва да са ясни, разбираеми и понятни.

  Производителите гарантират, че устройството е придружено от копие на ЕС декларацията за съответствие, съдържаща, наред с други неща, инструкции за вграждане или сглобяване, настройка, експлоатация и поддръжка в съответствие с приложение І, точка 1.7, на език, лесно разбираем за производителите на уреди, както е определено от съответната държава членка.

   

  Когато обаче се доставят голям брой устройства на един ползвател, съответната партида или пратка може да бъде придружена от едно единствено копие на ЕС декларацията за съответствие.

  Изменение  71

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 7 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителите трябва да осигуряват устройството да е придружено от сертификат съответствие на устройство, съдържащ, наред с други неща, инструкции за вграждане или сглобяване, настройка, експлоатация и поддръжка в съответствие с приложение І, точка 1.7, на език, лесно разбираем за производителите на уреди. Инструкциите трябва да са ясни, разбираеми и понятни.

  Производителите гарантират, че устройството е придружено от инструкции за вграждане или сглобяване, настройка, експлоатация и поддръжка в съответствие с приложение І, точка 1.7, на език, лесно разбираем за производителите на уреди, както е определено от съответната държава членка. Когато обаче голям брой устройства се доставят на един ползвател, съответната партида или пратка може да бъде придружавана от един екземпляр на инструкциите за монтаж или сглобяване, настройка, експлоатация и поддръжка, в съответствие с приложение I, точка 1.7.

  Изменение  72

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 1 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Задълженията по член 7, параграф 1 и изготвянето на техническа документация не могат да бъдат част от пълномощието на упълномощения представител.

  Задълженията по член 7, параграф 1 и задължението за изготвяне на техническа документация не са част от пълномощието на упълномощения представител.

  Изменение  73

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните надзорни органи в продължение на 10 години след пускането на даден уред на пазара;

  a) да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните надзорни органи в продължение на 10 години след пускането на даден уред или дадено устройство на пазара;

  Изменение  74

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) да съхранява сертификата за съответствие на устройство и техническата документация на дадено устройство на разположение на националните надзорни органи в продължение на 10 години след пускането на устройството на пазара;

  заличава се

  Обосновка

  Устройствата ще бъдат с маркировка „СЕ“, така че няма нужда от сертификат за съответствие на устройството.

  Изменение  75

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Преди да пуснат да пуснат даден уред на пазара, вносителите трябва да се уверят, че съответната процедура за оценяване на съответствието по член 14 е била проведена от производителя. Те трябва да се уверят, че производителят е изготвил техническата документация, че върху уреда е нанесена маркировката „СЕ“ и че той е придружен от инструкции и информация за безопасност в съответствие с приложение І, точка 1.5, както и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 7, параграфи 5 и 6.

  Преди да пуснат даден уред на пазара, вносителите се уверяват, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 14, е била проведена от производителя. Те трябва да се уверят, че производителят е изготвил техническата документация, че върху уреда е нанесена маркировката „СЕ“ и че той е придружен от инструкции и информация за безопасност в съответствие с приложение І, точка 1.5, както и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 7, параграфи 5 и 6.

  Изменение  76

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Преди да пуснат да пуснат дадено устройство на пазара, вносителите трябва да се уверят, че съответната процедура за оценяване на съответствието по член 14 е била проведена от производителя. Те трябва да се уверят, че производителят е изготвил техническата документация, че устройството е придружено от сертификат за съответствие на устройството, в което се съдържат, наред с други неща, инструкции за вграждане или сглобяване, настройка, експлоатация и поддръжка в съответствие с приложение І, точка 1.7, както и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 7, параграфи 5 и 6.

  Преди да пуснат дадено устройство на пазара, вносителите се уверяват, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 14, е била проведена от производителя. Те се уверяват, че производителят е изготвил техническата документация, че на устройството е нанесена маркировката „СЕ“ и че то е придружено от инструкции за монтаж или сглобяване, настройка, експлоатация и поддръжка и информация за безопасност в съответствие с приложение І, точка 1,7, както и че производителят е спазил изискванията, посочени съответно в член 7, параграфи 5 и 6. Съгласно член 18, вносителите се уверяват, че маркировката „СЕ“ е нанесена върху опаковката и инструкциите, придружаващи устройството, когато не е възможно на устройството да бъде нанесена маркировката „СЕ“ или това не може да бъде гарантирано.

  Изменение  77

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 3 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Вносителите трябва да означават върху уреда своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да бъде осъществена връзка с тях, или когато това не е възможно — върху опаковката или в инструкциите, придружаващи уреда. Данните за влизане в контакт трябва да бъдат на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, както и за органите за надзор на пазара, както е определено от съответната държава членка.

  Вносителите означават върху уреда своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да бъде осъществена връзка с тях, или когато това не е възможно — върху опаковката или в документ, придружаващи уреда. Данните за влизане в контакт са на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, както и за органите за надзор на пазара.

  Изменение  78

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 3 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Вносителите трябва да означават върху устройството своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да бъде осъществена връзка с тях, или когато това не е възможно — върху опаковката. Данните за влизане в контакт трябва да бъдат на език, лесно разбираем за производителите на уреди, както и за органите за надзор на пазара, както е определено от съответната държава членка.

  Вносителите означават върху устройството своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да бъде осъществена връзка с тях, или когато това не е възможно — върху опаковката или в документ, придружаващ устройството. Данните за влизане в контакт са на език, лесно разбираем за производителите на уреди, както и за органите за надзор на пазара.

  Изменение  79

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 4 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Вносителите трябва да се уверят, че устройството е придружено от сертификат съответствие, съдържащ, наред с други неща, инструкции за вграждане или сглобяване, настройка, експлоатация и поддръжка в съответствие с приложение І, точка 1.7, на език, лесно разбираем за производителите на уреди, както е определено от съответната държава членка.

  Вносителите се уверяват, че устройството е придружено от копие на ЕС декларацията за съответствие, съдържаща, наред с други неща, инструкции за вграждане или сглобяване, настройка, експлоатация и поддръжка в съответствие с приложение І, точка 1.7, на език, лесно разбираем за производителите на уреди, както е определено от съответната държава членка.

  Изменение  80

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) Докато даден уред или устройство се намират под тяхна отговорност, вносителите са длъжни да осигуряват такива условия за съхранение или транспорт, които да не застрашават тяхното съответствие с изискванията, посочени в приложение I.

  (5) Докато даден уред или устройство се намират под тяхна отговорност, вносителите са длъжни да осигуряват такива условия за съхранение или транспорт, които да не застрашават тяхното съответствие със съществените изисквания, посочени в приложение I.

  Изменение  81

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, пораждани от даден уред или устройство, вносителите, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на ползвателите, по надлежно обосновано искане на компетентните органи, трябва да провеждат изпитвания на предоставени на пазара уреди или устройства, да проучват и, ако е необходимо, да поддържат регистър за оплаквания за несъответстващи на изискванията уреди или устройства и да извършват изземвания на такива уреди, както и да информират дистрибуторите за всякакъв подобен мониторинг.

  (6) Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, пораждани от даден уред или устройство, вносителите, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на потребителите и другите ползватели, провеждат изпитвания на образци на предоставени на пазара уреди или устройства, проучват и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания за несъответстващи на изискванията уреди и устройства и извършват изземвания на такива уреди и устройства, както и информират дистрибуторите за всякакъв подобен мониторинг.

  Изменение  82

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 8 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В продължение на 10 години след пускането на даден уред на пазара, вносителите трябва да съхраняват копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и да осигуряват възможност техническата документация да бъде предоставена на тези органи при поискване.

  В продължение на 10 години след пускането на даден уред или устройство на пазара, вносителите съхраняват копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и да осигуряват възможност техническата документация да бъде предоставена на тези органи при поискване.

  Изменение  83

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 8 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В продължение на 10 години след пускането на дадено устройство на пазара, вносителите трябва да съхраняват копие от сертификата за съответствие на устройството на разположение на органите за надзор на пазара и да осигуряват възможност техническата документация да бъде предоставена на тези органи при поискване.

  заличава се

  Изменение  84

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Преди да предоставят дадено устройство на пазара, дистрибуторите трябва да проверят дали то е придружено от сертификат за съответствие на устройството, съдържащ наред с други неща инструкции за вграждане или сглобяване, за настройка, експлоатация и поддръжка съгласно приложение I, точка 1.7, на език, който е лесно разбираем за производителите на уреди, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, определени съответно в член 7, параграфи 5 и 6 и в член 9, параграф 3.

  Преди да предоставят дадено устройство на пазара, дистрибуторите проверяват дали върху него е нанесена маркировката „СЕ“ и дали то е придружено от инструкции за вграждане или сглобяване, за настройка, експлоатация и поддръжка съгласно приложение I, точка 1.7, на език, който е лесно разбираем за производителите на уреди, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, определени съответно в член 7, параграфи 5 и 6 и в член 9, параграф 3. Съгласно член 18, вносителите проверяват дали маркировката „СЕ“ е нанесена върху опаковката и инструкциите, придружаващи устройството, когато не е възможно върху устройството да бъде нанесена маркировката „СЕ“ или това не може да бъде гарантирано.

  Изменение  85

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че даден уред или устройство, които са предоставили на пазара, не съответстват на настоящия регламент, трябва да се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да бъде продуктът приведен в съответствие, изтеглен или иззет, ако е целесъобразно. Също така, ако уредът поражда риск, дистрибуторите трябва незабавно да информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили уредите на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието ѝ с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

  (4) Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че даден уред или устройство, които са предоставили на пазара, не съответстват на настоящия регламент, трябва да се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да бъде уредът или устройството приведен(о) в съответствие, изтеглен(о) или иззет(о), ако е целесъобразно. Също така, ако уредът или устройството поражда риск, дистрибуторите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили уредите или устройствата на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието ѝ с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

  Изменение  86

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 2 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Съответствието на серийно произвежданите уреди и устройства с изискванията по настоящия регламент се удостоверяват чрез ЕС изследване на типа (модул B — изследване на типа произведен продукт), посочено в точка 1 от приложение III, в съчетание с изпълнение на някоя от следните процедури за оценяване на съответствието, по избор на производителя:

  (2) Съответствието на серийно произвежданите уреди и устройства с изискванията по настоящия регламент се удостоверяват чрез ЕС изследване на типа (модул B — изследване на типа произведен продукт), определено в точка 1 от приложение III, в съчетание с някой от следните модули, по избор на производителя:

  Изменение  87

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) В случай на производство на даден уред като единична бройка или в малки количества, производителят може да избере съответствие на база проверка на единичен уред (модул G), както е посочено в точка 6 от приложение ІІI.

  (3) В случай на производство на даден уред като единична бройка или в малки количества, производителят може да избере модулите, посочени в параграф 2 от настоящия член, или съответствие на база проверка на единичен уред (модул G), както е посочено в точка 6 от приложение ІІI.

  Изменение  88

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 4 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  След изпълнението на процедурите по букви а)—г) от параграф 2 или по параграф 3, производителят на уреди трябва, в съответствие с член 18, да нанесе върху съответстващия на изискванията уред маркировката „СЕ“ и да състави ЕС декларацията за съответствие.

  заличава се

  Изменение  89

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 4 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  След изпълнението на процедурите по букви а)—г) от параграф 2, производителят на устройства трябва да издаде сертификат за съответствие на устройството.

  заличава се

  Изменение  90

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, даден в приложение V, и съдържа елементите, определени в съответните процедури за оценяване на съответствието, посочени в приложение III, както и редовно се актуализира. Тя се превежда на езика (-ците), изискван (-и) от държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя уредът.

  (2) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, даден в приложение V, и съдържа елементите, определени в съответните процедури за оценяване на съответствието, посочени в приложение III, както и редовно се актуализира. Тя се превежда на езика (-ците), изискван (-и) от държавата членка, в която се пуска или предоставя на пазара уредът или устройството.

  Изменение  91

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) С оглед да се спомогне за постигането на съответствие със съществените изисквания, които са приложими за готовите уреди, определени в приложение I, в ЕС декларацията за съответствие за устройство се посочват характеристиките на устройството и се съдържат инструкции за начина на вграждане на устройството в даден уред или за неговото сглобяване, така че да бъде съставен такъв уред. Декларацията е на език, лесно разбираем за производителите на уреди, както и за органите за надзор на пазара, както е определено от съответната държава членка.

  Изменение  92

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) В случаите, при които даден уред попада в обхвата на повече от един актове на ЕС, които изискват ЕС декларация за съответствие, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на ЕС. В тази декларация се посочват съответните актове, включително данните за публикуването им.

  (3) В случаите, при които даден уред или устройство попада в обхвата на повече от един актове на ЕС, които изискват ЕС декларация за съответствие, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на ЕС. В тази декларация се посочват съответните актове, включително данните за тяхното публикуване.

  Изменение  93

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) С изготвянето на ЕС декларацията за съответствие, производителят поема отговорност за съответствието на уреда с изискванията, определени в настоящия регламент.

  (4) С изготвянето на ЕС декларацията за съответствие, производителят поема отговорност за съответствието на уреда или устройството с изискванията, определени в настоящия регламент.

  Изменение  94

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 4 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a) Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя заедно с уреда или устройството.

  Изменение  95

  Предложение за регламент

  Член 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 16

  заличава се

  Сертификат за съответствие на устройство

   

  (1) В сертификата за съответствие на устройство се удостоверява, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, определени в приложение I.

   

  (2) Сертификатът за съответствие на устройство трябва да бъде съставен съгласно примерната структура, посочена в приложение VI. С оглед да се спомогне за спазване на съществените изисквания, отнасящи се за готовите уреди, които са определени в приложение I, в сертификата за съответствие на устройството трябва да са посочени характеристиките на устройството и да са включени инструкции за начина на вграждане в даден уред или за сглобяване, така че да се образува такъв уред. Също така, сертификатът за съответствие трябва да съдържа елементите, определени в съответните процедури за оценяване на съответствието, посочени в приложение III, както и редовно да се актуализира. Той трябва да бъде написан на език, лесно разбираем за производителите на уреди.

   

  (3) Сертификатът за съответствие на устройството трябва да се доставя заедно с устройството.

   

  (4) В случаите, при които дадено устройство попада в обхвата на друго законодателство на ЕС, отнасящо се за други аспекти, за които е необходима маркировка „СЕ“, в маркировката трябва да е посочено, че за устройството се счита, че съответства на разпоредбите на тези други законодателни актове. В такъв случай в документите, бележките и инструкциите, изисквани по тези други актове и придружаващи устройството трябва да се дадат позовавания на публикуването на тези други актове в Официален вестник на Европейския съюз.

   

  (5) С изготвянето на сертификат за съответствие на устройството производителят поема отговорност за съответствието на устройството с изискванията, определени в настоящия регламент.

   

  Обосновка

  Не е приложимо, тъй като на устройствата е поставена маркировка „СЕ“.

  Изменение  96

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Маркировката „СЕ“ и надписите по приложение ІV се нанасят върху уреда или върху неговата табела с данни така, че да бъдат видими, четливи и незаличими.

  (1) Маркировката „СЕ“ и надписите по приложение ІV се нанасят върху уреда и устройството или върху техните табели с данни така, че да бъдат видими, четливи и незаличими. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на уреда или на устройството, маркировката „СЕ“ се нанася върху опаковката и инструкциите, придружаващи уреда или устройството.

  Изменение  97

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) В съответните случаи, надписите по точка 2 от приложение IV се нанасят върху устройството или върху неговата табела с данни така, че да бъдат видими, четливи и незаличими.

  заличава се

  Обосновка

  Не е приложимо, тъй като на устройствата е нанесена маркировка „СЕ“.

  Изменение  98

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Маркировката „СЕ“ и надписите по приложение ІV се нанасят преди уредът или устройството да бъдат пуснати на пазара.

  (3) Маркировката „CE“ се нанася преди уредът или устройството да бъде пуснат(о) на пазара.

  Изменение  99

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, участващ в етапа на производствения контрол на уреда.

  (4) Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, участващ в етапа на производствения контрол на уреда или устройството и от последните две цифри на годината, през която е нанесена маркировката „СЕ“. Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или, по негови указания, от производителя или от негов упълномощен представител.

  Изменение  100

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) На устройството също се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, участващ в етапа на производствения контрол.

  заличава се

  Изменение  101

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Маркировката „СЕ“ и, когато е приложимо, идентификационният номер, посочен в параграфи 4 и 5, могат да бъдат следвани от пиктограма или някакъв друг знак, указващ специален риск или употреба.

  (6) Маркировката „СЕ“ и идентификационният номер, посочен в параграф 4, могат да бъдат следвани от какъвто и да е друг знак, указващ специален риск или употреба.

  Изменение  102

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 6 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6a) Държавите членки се основават на съществуващите механизми, за да гарантират правилното прилагане на режима, уреждащ поставянето на маркировката „СЕ“, и предприемат необходимите мерки в случай на неправомерно използване на тази маркировка.

  Изменение  103

  Предложение за регламент

  Член 18 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 18а

   

  Надписи

   

  (1) Надписите, посочени в приложение IV се нанасят видимо, четливо и незаличимо върху уреда или върху неговата табела с данни и в съответните случаи върху устройството или неговата табела с данни.

   

  (2) Надписите, посочени в приложение ІV, се нанасят преди уредът или устройството да бъдат пуснати на пазара.

  Изменение  104

  Предложение за регламент

  Член 19 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки нотифицират до Комисията и другите държави членки органите, оправомощени да осъществяват дейности по оценяване на съответствието от трета страна, съгласно член 14.

  Държавите членки нотифицират до Комисията и другите държави членки органите, оправомощени да осъществяват оценяване на съответствието от трета страна, съгласно настоящия регламент.

  Изменение  105

  Предложение за регламент

  Член 20 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на тези нотифицирани органи, включително на тяхното съответствие с посоченото в член 24.

  (1) Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на тези нотифицирани органи, включително на тяхното съответствие с посоченото в член 25.

  Изменение  106

  Предложение за регламент

  Член 22 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Задължение на нотифициращите органи за предоставяне на информация

  Задължение за предоставяне на информация по отношение на нотифициращите органи

  Изменение  107

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 6 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Органът за оценяване на съответствието трябва да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно приложение II и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

  Органът за оценяване на съответствието трябва да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно приложение IIІ и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

  Изменение  108

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (10) Персоналът на органа за оценяване на съответствието трябва да спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно приложение III или съгласно разпоредба от националното законодателство по прилагането му, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Правата на интелектуална собственост трябва да бъдат защитени.

  (10) Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно приложение III или съгласно разпоредба от националното законодателство за неговото прилагане, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Правата на интелектуална собственост следва да бъдат защитени.

  Изменение  109

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) Необходимо е органите за оценяване на съответствието да участват във или да гарантират, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно съответното хармонизационното законодателство на ЕС, както и да прилагат като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

  (11) Необходимо е органите за оценяване на съответствието да участват във или да гарантират, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно член 35, както и да прилагат като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

  Изменение  110

  Предложение за регламент

  Член 27 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Комисията и другите държави членки трябва да бъдат известявани за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

  (6) Нотифициращият орган нотифицира Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

  Изменение  111

  Предложение за регламент

  Член 28 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията прави обществено достояние списъка с органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, включително определените им идентификационни номера и дейностите, за които са нотифицирани.

  Комисията прави обществено достояние списъка с органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, включително идентификационни номера, които са им определени, и дейностите, за които са нотифицирани.

  Изменение  112

  Предложение за регламент

  Член 28 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията осигурява актуализирането на този списък.

  Комисията осигурява актуализирането на списъка.

  Изменение  113

  Предложение за регламент

  Член 30 – параграф 4 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Актът за изпълнение, посочен в първата алинея, се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 36, параграф 2.

  Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 36, параграф 2.

  Изменение  114

  Предложение за регламент

  Член 31 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Ако нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил съществените изисквания, определени в приложение I или в съответстващите хармонизирани стандарти или технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие.

  (3) Ако нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил съществените изисквания, определени в приложение І или в съответстващите хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие или решение за одобрение.

  Изменение  115

  Предложение за регламент

  Член 31 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Ако при мониторинга на съответствието след издаването на сертификата нотифицираният орган установи, че дадено устройство вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата, ако това се налага.

  (4) Ако при мониторинга на съответствието след издаването на сертификата или на решението за одобрение нотифицираният орган установи, че даден уред или устройство вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата, ако това се налага.

  Изменение  116

  Предложение за регламент

  Член 31 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) Ако не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира временно действието или отнема всякакви сертификати, в зависимост от случая.

  (5) Ако не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира временно действието или отнема всякакви сертификати или решения за одобрение, в зависимост от случая.

  Изменение  117

  Предложение за регламент

  Член 33 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

  Задължения за предоставяне на информация по отношение на нотифицираните органи

  Изменение  118

  Предложение за регламент

  Член 33 – параграф 1 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) всеки отказ, ограничаване, временно спиране на действието или отнемане на сертификат;

  a) всеки отказ, ограничаване, временно спиране на действието или отнемане на сертификат или решение за одобрение;

  Изменение  119

  Предложение за регламент

  Член 35 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 35а

   

  Надзор на пазара на Съюза и контрол върху уредите и устройствата, които се въвеждат на пазара на Съюза

   

  Член 15, параграф 3 и членове 16 – 29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на уредите и устройствата, обхванати от настоящия регламент.

  Изменение  120

  Предложение за регламент

  Член 35 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 35б

   

  Процедура при уреди или устройства, представляващи риск на национално равнище

   

  1. Когато органите за надзор на пазара на държава членка имат достатъчно основание да считат, че уред или устройство, обхванато от разпоредбите на настоящия регламент, представлява риск за здравето или безопасността на лицата или за домашните животни или имуществото, те извършват оценка по отношение на съответния уред или устройство, която обхваща всички съответни изисквания, определени в настоящия регламент. За тази цел съответните икономически оператори си сътрудничат според необходимостта с органите за надзор на пазара.

   

  Когато в процеса на оценката, посочена в първа алинея, органите за надзор на пазара установят, че уредът или устройството не е в съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими коригиращи действия, за да приведе уреда или устройството в съответствие с тези изисквания, или да изтегли уреда или устройството от пазара, или да го изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

   

  Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

   

  Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо мерките, посочени във втора алинея от настоящия параграф.

   

  2. Когато органите за пазарен надзор счетат, че несъответствието не е ограничено само до тяхната национална територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да бъдат предприети от стопанския субект .

   

  3. Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни уреди и устройства, които той предлага на пазара в целия Съюз.

   

  4. Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея, срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предлагането на уреда или устройството на националния им пазар или за изтеглянето на уреда или устройството от този пазар, или за неговото изземване.

   

  Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

   

  5. Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия уред или устройство, произхода на уреда или устройството, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

   

  a) уредът или устройството не изпълнява изискванията, свързани със здравето или безопасността на лицата или със защитата на домашните животни, или на имуществото; или

   

  б) недостатъци на хармонизираните стандарти, посочени в член 13, на които се основава презумпцията за съответствие.

   

  6. Държавите членки, различни от държавата членка, започнала процедурата по настоящия член, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат, и която е свързана с несъответствието на съответния уред или устройство, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

   

  7. Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, не е повдигнато възражение от държава членка или от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за обоснована.

   

  8. Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния уред или устройство са предприети подходящи ограничителни мерки без забавяне, например изтегляне от пазара на уреда или на устройството.

  Обосновка

  Член 35б [Член R31 от Решение № 768/2008/ЕО] – Процедура при продукти, представляващи риск на национално равнище

  Изменение  121

  Предложение за регламент

  Член 35 в (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 35в

   

  Предпазна процедура на Съюза

   

  1. Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 35б, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния икономически оператор или оператори, и извършва оценка на националната мярка. Въз основа на резултатите от това оценяване Комисията взема решение дали националната мярка е обоснована или не.

   

  Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния икономически оператор или оператори.

   

  2. Ако се прецени, че националната мярка е обоснована, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващия уред или устройство, и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля тази мярка.

   

  3. Ако се прецени, че националната мярка е обоснована и несъответствието на уреда или на устройството се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 35б, параграф 5, буква б) от настоящия регламент, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

  Обосновка

  Член 35в [Член R32 от Решение № 768/2008/ЕО] – Предпазна процедура на Общността

  Изменение  122

  Предложение за регламент

  Член 35 г (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 35г

   

  Съответстващи уреди или устройства, които представляват риск

   

  1. Когато държава членка, след като извърши оценка съгласно член 35б, параграф 1, установи, че макар даден уред или устройство да е в съответствие с настоящия регламент, той или то представлява риск за здравето или безопасността на лицата, за домашните животни или за имуществото, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато съответният уред или устройство бъде пуснат(о) на пазара, той или то вече няма да представлява такъв риск, да изтегли уреда или устройството от пазара или да го изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.

   

  2. Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни уреди и устройства, които той предлага на пазара в целия Съюз.

   

  3. Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на съответния уред или на устройството, произхода и веригата на доставка на уреда или на устройството, естеството на съществуващия риск, естеството и продължителността на взетите на национално равнище мерки.

   

  4. Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и съответния икономически оператор или оператори и извършва оценка на предприетите на национално равнище мерки. Въз основа на резултатите от това оценяване Комисията взема решение дали мярката на национално равнище е оправдана или не и, когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

   

  5. Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния икономически оператор или оператори.

  Обосновка

  Член 35г [Член R33 от Решение № 768/2008/ЕО] – Съответстващи продукти, които представляват риск за здравето и безопасността

  Изменение  123

  Предложение за регламент

  Член 35 д (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 35д

   

  Формално несъответствие

   

  1. Без да се засяга член 35б, когато държава членка направи една от следните констатации, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати въпросното несъответствие:

   

  a) маркировката „СЕ“ е нанесена върху уреда или устройството в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 18 от настоящия регламент или не е нанесена;

   

  б) надписите, посочени в точка 2 от приложение ІV, не са нанесени или са нанесени в нарушение на член 18;

   

  в) идентификационният номер на нотифицирания орган, участващ в етапа на производствения контрол, е нанесен в нарушение на член 18 или не е нанесен;

   

  г) ЕС декларацията за съответствие не е била съставена или не е била съставена правилно;

   

  д) устройството не е придружено от ЕС декларацията за съответствие;

   

  е) техническата документация не е налице или не е пълна;

   

  ж) информацията, посочена в член 7, параграф 6 или в член 9, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

   

  з) не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 7 или член 9.

   

  2. Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, засегнатата държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предлагането на пазара на уреда или на устройството, или да осигури неговото изземване или изтегляне от пазара.

  Обосновка

  Член 35д [Член R34 от Решение № 768/2008/ЕО] – Формално несъответствие

  Изменение  124

  Предложение за регламент

  Глава 5 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ПРОЦЕДУРИ НА КОМИТЕТ

  ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТ И ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

  Изменение  125

  Предложение за регламент

  Член 37 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Изменение на приложенията

  Изменение на приложение II

  Изменение  126

  Предложение за регламент

  Член 42 – параграф 3 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Чрез дерогация от посоченото в горния параграф 2, членовете с номера от 19 до 35 се прилагат от [шест месеца след влизането в сила].

  Чрез дерогация от посоченото в параграф 2, член 4, членове от 19 до 36 и член 39 се прилагат от [шест месеца след влизането в сила].

  Изменение  127

  Предложение за регламент

  Приложение I – част 1 – точка 1.1 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.1. Уредите се проектират и конструират така, че когато се използват нормално при желаните работни показатели да функционират безопасно и да не представляват опасност за хората, домашните животни или вещите.

  1.1. Уредите се проектират и конструират така, че когато се използват нормално да функционират безопасно и да не представляват опасност за лицата, домашните животни или имуществото.

  Изменение  128

  Предложение за регламент

  Приложение I – част 1 – точка 1.2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.2. Производителят е длъжен да анализира рисковете, за да установи тези, които се отнасят до уреда или устройството му. След това, при проектирането и конструирането му, той взема предвид извършения анализ.

  1.2. Производителят е длъжен да анализира рисковете, за да установи тези, които се отнасят до уреда или устройството му. След това, при проектирането и конструирането му, той взема предвид оценката на риска.

  Изменение  129

  Предложение за регламент

  Приложение I – част 1 – точка 1.5 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) се придружават от техническа инструкция, предназначена за лицето, което монтира уреда;

  a) се придружават от инструкциите за монтаж, предназначени за лицето, което монтира уреда;

  Изменение  130

  Предложение за регламент

  Приложение І – част 1 – точка 1.6.1 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.6.1. Техническата инструкция, предназначена за лицето, което монтира уреда, съдържа всички необходими указания за монтиране, регулиране и поддържане, осигуряващи правилното извършване на тези операции и безопасната експлоатация на уреда.

  1.6.1. Техническата инструкция, предназначена за лицето, което монтира уреда, съдържа всички необходими указания за монтиране, регулиране и поддържане, осигуряващи правилното извършване на тези операции, за да се потвърди ефективно и безопасно горене към момента на въвеждане в експлоатация и след сервизно обслужване или поддръжка, и осигуряващи безопасната експлоатация на уреда.

  Изменение  131

  Предложение за регламент

  Приложение І – част 1 – точка 1.6.2 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Производителят отбелязва в инструкциите, когато счита, че е необходима допълнителна грижа или когато е препоръчително горепосочените дейности да бъдат извършени от професионалист.

  Изменение  132

  Предложение за регламент

  Приложение I – част 1 – точка 1.7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.7. Инструкциите за вграждане или сглобяване, регулиране, експлоатация и поддържане се предоставят със съответните устройства в сертификата за съответствие на устройство.

  1.7. Инструкциите за вграждане на устройството в даден уред или за неговото сглобяване с цел да се състави такъв уред и за неговото регулиране, експлоатация и поддържане се предоставят със съответните устройства като част от ЕС декларацията за съответствие.

  Изменение  133

  Предложение за регламент

  Приложение I – част 3 – точка 3.1 – подточка 3.1.7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.1.7. Уредите се проектират и конструират така, че да се предотвратят рисковете във връзка с газа, дължащи се на опасности с електрически причинител. Доколкото е уместно, се вземат предвид резултатите от оценяването на съответствието по отношение на изискванията за безопасност от Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35 относно радионавигационното оборудване или целите по отношение на безопасността съгласно Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета36 относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението.

  3.1.7. Уредите се проектират и конструират така, че да се предотвратят рисковете във връзка с газа, дължащи се на опасности с електрически причинител. Доколкото е уместно, се вземат предвид резултатите от оценяването на съответствието по отношение на изискванията за безопасност от Директива 2014/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35 или целите по отношение на безопасността съгласно Директива 2014/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета36.

  __________________

  __________________

  35 Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие (ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10).

  35 Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62)

  36 Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (ОВ L 374, 27.12.2006 г., стp. 10).

  36 Директива 2014/35/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (OВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

  Изменение  134

  Предложение за регламент

  Приложение I – част 3 – точка 3.1 – подточка 3.1.8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.1.8. Уредите се проектират и конструират така, че да се предотвратят рисковете във връзка с газа, произтичащи от опасности от електромагнитни явления. Доколкото е уместно, се вземат предвид резултатите от оценяването на съответствието по отношение на изискванията към електромагнитната съвместимост по Директива 1999/5/ЕО или Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета37 относно електромагнитната съвместимост.

  3.1.8. Уредите се проектират и конструират така, че да се предотвратят рисковете във връзка с газа, произтичащи от опасности от електромагнитни явления. Доколкото е уместно, се вземат предвид резултатите от оценяването на съответствието по отношение на изискванията към електромагнитната съвместимост по Директива 2014/53/ЕС или Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета37.

  __________________

  __________________

  37 Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 24).

  37 Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).

  Изменение  135

  Предложение за регламент

  Приложение I – част 3 – точка 3.2 – подточка 3.2.4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.2.4. Уредите, проектирани и конструирани да бъдат захранвани с газ, съдържащ токсични съставки, не трябва да застрашават здравето на изложените лица и домашни животни.

  3.2.4. Уредите, проектирани и конструирани да бъдат захранвани с газ, съдържащ въглероден оксид или други токсични съставки, не трябва да застрашават здравето на изложените лица и домашни животни.

  Обосновка

  Производителите и лицата, извършващи монтажа, следва да гарантират, че дизайнът и монтажът на уреда не застрашават здравето и безопасността на лицата и на домашните животни.

  Изменение  136

  Предложение за регламент

  Приложение І – част 3 – точка 3.4 – подточка 3.4.4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.4.4. Уредите се проектират и конструират така, че при нормално използване да не предизвикват концентрация на вредни за здравето вещества, която евентуално да застрашава здравето на изложените лица и домашни животни.

  3.4.4. Уредите се проектират и конструират така, че при нормално използване да не предизвикват концентрация на въглероден оксид или други вредни за здравето вещества, която евентуално да застрашава здравето на изложените лица и домашни животни.

  Обосновка

  Производителите и лицата, извършващи монтажа, следва да гарантират, че дизайнът и монтажът на уреда не застрашават здравето и безопасността на лицата и на домашните животни.

  Изменение  137

  Предложение за регламент

  Приложение I – част 3 – точка 3.6 – подточка 3.6.3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.6.3. Температурите на повърхността на външните елементи на уредите, с изключение на повърхностите или елементите, свързани с пренасянето на топлина, по време на експлоатация не трябва да представляват опасност за изложените лица и по-специално за децата и възрастните лица, за които трябва да се предвижда и съответното време за реагиране.

  3.6.3. Температурите на повърхността на външните елементи на уредите, с изключение на повърхностите или елементите, свързани с пренасянето на топлина, по време на експлоатация не трябва да представляват опасност за здравето и безопасността на изложените лица и по-специално за децата и възрастните лица, за които трябва да се предвижда и съответното време за реагиране.

  Изменение  138

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 1 – точка 1.2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.2. ЕС изследване на типа се извършва като оценка на пригодността на техническия проект на уреда или устройството чрез изследване на техническата документация и подкрепящи доказателства по точка 1.3 с изследване на образец от крайния уред или устройство, който е представителен за очакваното производство (тип произведен продукт).

  1.2. ЕС изследване на типа следва да се извършва като оценка на пригодността на техническия проект на уреда или устройството чрез изследване на техническата документация и подкрепящи доказателства по точка 1.3 с изследване на образец от крайния уред или устройство, който е представителен за очакваното производство (тип произведен продукт).

  Изменение  139

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 1– точка 1.3 – подточка 1.3.1 – буква в – точка 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) списък на хармонизираните стандарти и/или други съответни технически спецификации, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания на настоящия регламент, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени. При частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени,

  (4) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и — в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за безопасност на настоящия регламент. При частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени,

  Изменение  140

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 1 – точка 1.3 – подточка 1.3.1 – буква в – точка 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) подкрепящите доказателства за пригодност на решението за техническия проект. Тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации не са били приложени изцяло. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени от съответната лаборатория на производителя или от друга изпитвателна лаборатория от негово име и на негова отговорност,

  (8) подкрепящите доказателства за пригодност на решението за техническия проект. Тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации не са били приложени изцяло. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга лаборатория от негово име и на негова отговорност.

  Изменение  141

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 1 – точка 1.3 – подточка 1.3.1 – буква в – точка 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (10) сертификата за съответствие на устройство, съдържащ инструкции за начина, по който устройството се вгражда в уреда или се сглобява, за да състави съответният уред.

  (10) ЕС декларацията за съответствие на устройство, съдържаща инструкции за начина, по който устройството се вгражда в уреда или се сглобява, за да състави съответният уред.

  Изменение  142

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 1 – точка 1.3 – подточка 1.3.2 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.3.2. Когато е приложимо, проектната документация съдържа следните елементи:

  1.3.2. Когато е приложимо, производителят представя на нотифицирания орган и следните елементи:

  Изменение  143

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 1 – точка 1.3 – подточка 1.3.2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) сертификата за ЕС изследване на типа и сертификата за съответствие на устройство във връзка с устройствата, вградени в уреда,

  a) сертификата за ЕС изследване на типа и ЕС декларация за съответствие на устройство във връзка с устройствата, вградени в уреда,

  Изменение  144

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 1 – точка 1.4 – параграф 2 – подточка 1.4.2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.4.2. удостоверява, че образецът(образците) е(са) произведен(и) в съответствие с техническата документация и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации, както и елементите, проектирани, без да се приложат съответните разпоредби за тези стандарти;

  1.4.2. удостоверява, че образецът(образците) е(са) произведен(и) в съответствие с техническата документация, и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации, както и елементите, проектирани в съответствие с други подходящи технически спецификации;

  Изменение  145

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 1 – точка 1.4 – параграф 2 – подточка 1.4.3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.4.3. провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации, същите са били приложени правилно;

  1.4.3. провежда подходящи изследвания и изпитвания или възлага тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно;

  Изменение  146

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 1 – точка 1.4 – параграф 2 – подточка 1.4.4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.4.4. провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации не са приложени, решенията, избрани от производителя, отговарят на съответните съществени изисквания на настоящия регламент;

  1.4.4. провежда подходящи изследвания и изпитвания или възлага тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от производителя, като се прилагат други подходящи технически спецификации, отговарят на съответните съществени изисквания на настоящия регламент;

  Изменение  147

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – част 1 – точка 1.6 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.6. Когато типът на уреда или устройството отговаря на изискванията на настоящия регламент, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип и ако е целесъобразно — описания на функционирането му. Сертификатът може да съдържа едно или повече приложения.

  1.6. Когато типът на уреда или устройството отговаря на изискванията на настоящия регламент, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип, като например тип газ, категория на уреда, захранващо налягане на газта и, ако е целесъобразно — описания на функционирането му. Сертификатът може да съдържа едно или повече приложения.

  Изменение  148

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – част 1 – точка 1.6 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Сертификатът и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените уреди или устройства да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.

  Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените уреди или устройства да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация. Този сертификат съдържа и евентуалните условия, с които е обвързано неговото издаване, и се придружава от необходимите описания и чертежи за идентифициране на одобрения тип.

  Изменение  149

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – част 1 – точка 1.6 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Сертификатът е с максимален срок на валидност от десет години считано от датата на издаването му. Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.

  Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.

  Обосновка

  Целта на сертифицирането на типа на модела е да се удостовери, че са изпълнени съществените изисквания. Тъй като самата процедура по сертифицирането не се изменя, въвеждането на срок на валидност на сертификатите е излишно. По-специално, в допълнение към процедурата за сертифициране, даден продукт се подлага на редовно наблюдение, когато се пуска на пазара за пръв път, както и през всяка следваща година. Този принцип няма да бъде променен с регламента.

  Изменение  150

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – част 1 – точка 1.8 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.8. Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи и останалите нотифицирани органи за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал.

  1.8. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на такива сертификати и/или на допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

  Изменение  151

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – част 1 – точка 1.8 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Нотифициран орган, който отказва да издаде или отнема, спира действието или по друг начин ограничава сертификат за ЕС изследване на типа, съответно информира нотифициращите си органи и останалите нотифицирани органи, като мотивира решението си.

  Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите на ЕС за изследване на типа и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, които е отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а, при поискване, и за тези сертификати и/или допълненията към тях, които е издал.

  Изменение  152

  Предложение за регламент

  Приложение 3 – част 2 – точка 2.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на уреда или устройството на случайни интервали е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2.2 и 2.3 и точка 2.4 или 2.5, и осигурява и декларира на своя отговорност, че уредите или устройствата са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящия регламент.

  2.1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на уреда или устройството на случайни интервали е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2.2 и 2.3 и точка 2.4 или 2.5, и осигурява и декларира на своя отговорност, че уредите или устройствата са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

  Изменение  153

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 2 – точка 2.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите уреди или устройства с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящия регламент.

  Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите уреди или устройства с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

  Изменение  154

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 2 – точка 2.3 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.3. Проверки на уреда или устройството

  2.3. Проверки на продукта

  Изменение  155

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 2 – точка 2.3 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Нотифициран орган, избран от производителя, извършва проверките на уреда или устройството или организира тяхното извършване през едногодишни или по-кратки интервали, за да бъде проверено качеството на вътрешните проверки на уреда, като се вземат под внимание, inter alia, технологичната сложност на уредите или устройствата и количеството на продукцията. Подходяща извадка от крайните уреди или устройства, взета на място от нотифицирания орган преди пускането на пазара, се изследва, като се извършват подходящите изпитвания, определени от съответните части на хармонизираните стандарти и/или техническите спецификации, или равностойни изпитвания, с цел проверка на съответствието на уреда или устройството със съответните изисквания на настоящия регламент. В случаите, когато извадката не съответства на допустимото ниво на качество, нотифицираният орган предприема необходимите мерки за предотвратяване на пускането на пазара на съответните уреди или устройства.

  Нотифициран орган, избран от производителя, извършва проверките на продукта или възлага тяхното извършване през едногодишни или по-кратки интервали, за да бъде проверено качеството на вътрешните проверки на уреда, като се вземат под внимание, inter alia, технологичната сложност на уредите или устройствата и количеството на продукцията. Подходяща извадка от крайните уреди или устройства, взета на място от нотифицирания орган преди пускането на пазара, се изследва, като се извършват подходящите изпитвания, определени от съответните части на хармонизираните стандарти и/или равностойни изпитвания, предвидени в други подходящи технически спецификации, с цел проверка на съответствието на уреда или устройството със съответните изисквания на настоящия регламент. В случаите, когато извадката не съответства на допустимото ниво на качество, нотифицираният орган предприема необходимите мерки.

  Изменение  156

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 2 – точка 2.4 – подточка 2.4.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.4.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и надписите по приложение ІV върху всеки отделен уред, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  2.4.1. Производителят поставя маркировката „CE върху всеки отделен уред или всяко отделно устройство, който/което е в съответствие с типа, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа, и който/което отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  157

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 2 – точка 2.4 – подточка 2.4.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за модел уред и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на уреда на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела уред, за който е съставена.

  2.4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел уред или модел устройство и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на уреда или на устройството на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела уред или модела устройство, за който е съставена.

  Изменение  158

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 2 – точка 2.5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.5. Сертификат за съответствие на устройство

  заличава се

  2.5.1. Производителят нанася надписите по точка 3 от приложение ІV върху всяко отделно устройство, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

   

  2.5.2. Производителят съставя писмен сертификат за съответствие на устройство за модел устройство и го съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на устройството на пазара. Сертификатът за съответствие на устройство идентифицира модела устройство, за който е съставен, и придружава устройството.

   

  Обосновка

  Устройствата ще бъдат с маркировка „СЕ“, така че няма нужда от сертификат за съответствие на устройството.

  Изменение  159

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 2 – точка 2.6 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Задълженията на производителя по точка 2.4 или 2.5 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

  Задълженията на производителя, определени в точка 2.4, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

  Изменение  160

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 3 – точка 3.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за производството, контрола и изпитването на крайните уреди или устройства, както е определено в точка 3.3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 3.4.

  Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за производството, крайната продуктова проверка и изпитване за съответните уреди или устройства, както е определено в точка 3.3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 3.4.

  Изменение  161

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 3 – точка 3.3 – подточка 3.3.3 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2.

   

  3.3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в подточка 3.3.2.

  Изменение  162

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 3 – точка 3.3 – подточка 3.3.3 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на националния стандарт, който въвежда съответния хармонизиран стандарт и/или технически спецификации, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

  По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

  Изменение  163

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 3 – точка 3.5 – подточка 3.5.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и надписите по приложение ІV и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.3.1, идентификационния му номер върху всеки отделен уред, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  3.5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и, на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.3.1, идентификационния му номер върху всеки отделен уред или всяко отделно устройство, който/което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и който/което отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  164

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 3 – точка 3.5 – подточка 3.5.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки уред и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на уреда на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела уред, за който е съставена.

  3.5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки уред или устройство и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на уреда или на устройството на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела уред или устройство, за който е съставена.

  Изменение  165

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 3 – точка 3.6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.6. Сертификат за съответствие на устройство

  заличава се

  3.6.1. Производителят нанася надписите по точка 3 от приложение IV и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.3.1, идентификационния му номер върху всяко отделно устройство, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

   

  3.6.2. Производителят съставя писмен сертификат за съответствие на устройство за съответното устройство и го съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на устройството на пазара. Сертификатът за съответствие на устройство идентифицира модела устройство, за който е съставен, и придружава устройството.

   

  Обосновка

  Устройствата ще бъдат с маркировка „СЕ“, така че няма нужда от сертификат за съответствие на устройството.

  Изменение  166

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 3 – точка 3.7 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) одобрените изменения по точка 3.3.5,

  б) информацията във връзка с одобрените изменения по точка 3.3.5;

  Изменение  167

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 3 – точка 3.8 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.8. Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване им предоставя информация във връзка с оценки на системи по качеството.

  3.8. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

  Изменение  168

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – част 3 – точка 3.8 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им, оттеглил или по друг начин е ограничил, като мотивира решението си.

  Всеки нотифициран орган информира другите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им, оттеглил или по друг начин е ограничил, и при поискване ― за издадените от него одобрения на системи за качество.

  Изменение  169

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 3 – точка 3.9 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Задълженията на производителя по точки 3.3.1 и 3.3.5 и точка 3.5 или 3.6, и точка 3.7 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

  Задълженията на производителя по точки 3.3.1, 3.3.5, 3.5 и 3.7 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

  Изменение  170

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 4 – точка 4.3 – подточка 4.3.3 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на националния стандарт, който въвежда съответния хармонизиран стандарт и/или технически спецификации, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

  По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

  Изменение  171

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 4 – точка 4.5 – подточка 4.5.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и надписите по приложение ІV и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 4.3.1, идентификационния му номер върху всеки отделен уред, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  4.5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и надписите по приложение ІV и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 4.3.1, идентификационния му номер върху всеки отделен уред или отделно устройство, който/което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  172

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 4 – точка 4.5 – подточка 4.5.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел уред и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на уреда на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела уред, за който е съставена.

  4.5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел уред или устройство и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на уреда или устройството на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела уред или устройство, за който е съставена.

  Изменение  173

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 4 – точка 4.6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.6. Сертификат за съответствие на устройство

  заличава се

  4.6.1. Производителят нанася надписите по точка 3 от приложение IV и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 4.3.1, идентификационния му номер върху всяко отделно устройство, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

   

  4.6.2. Производителят съставя писмен сертификат за съответствие на устройство за всеки модел устройство и го съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на устройството на пазара. Сертификатът за съответствие на устройство идентифицира модела устройство, за който е съставен, и придружава устройството.

   

  Обосновка

  Устройствата ще бъдат с маркировка „СЕ“, така че вече няма нужда от сертификат за съответствие на устройството.

  Изменение  174

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 4 – точка 4.8 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.8. Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване им предоставя списък с одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

  4.8. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

  Изменение  175

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – част 4 – точка 4.8 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е издал. Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или оттеглил, като мотивира решението си.

  Всеки нотифициран орган информира другите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или ги е оттеглил, като излага мотивите за решението си, а при поискване — за издадените от него одобрения на системи по качеството.

  Изменение  176

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 4 – точка 4.9 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Задълженията на производителя по точки 4.3.1, 4.3.5 и 4.5 или 4.6, и точка 4.7 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

  Задълженията на производителя по точки 4.3.1, 4.3.5, 4.5 и 4.7 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

  Изменение  177

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 5 – точка 5.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.1. Съответствие с типа въз основа на проверка на уреда или устройството е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 5.2 и 5.5.1 и точка 5.6 или 5.7, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните уреди или устройства, за които се прилагат разпоредбите на точка 5.3, са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

  5.1. Съответствие с типа въз основа на проверка на уреда или устройството е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 5.2, 5.5.1 и 5.6, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните уреди или устройства, за които се прилагат разпоредбите на точка 5.3, са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

  Изменение  178

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 5 – точка 5.4 – подточка 5.4.1– параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.4.1. Всички уреди и устройства се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти) и/или технически спецификации, или равностойни изпитвания, които се извършват, с цел да се провери съответствието с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на настоящия регламент.

  5.4.1. Всички уреди и устройства се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти) и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел да се провери съответствието с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и със съответните изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  179

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 5 – точка 5.5 – подточка 5.5.2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.5.2. От всяка партида се взима извадка на случаен принцип в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Всички уреди или устройства от една извадка се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти) и/или технически спецификации, или се извършват равностойни изпитвания с цел да се осигури тяхното съответствие с приложимите изисквания на настоящия регламент и да се определи дали партидата да бъде приета или отхвърлена. При липса на такъв хармонизиран стандарт съответният нотифициран орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

  5.5.2. От всяка партида се взима извадка на случаен принцип в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Всички уреди или устройства от една извадка се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти) и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел да се осигури тяхното съответствие с приложимите изисквания на настоящия регламент и да се определи дали партидата да бъде приета или отхвърлена. При липса на такъв хармонизиран стандарт съответният нотифициран орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

  Изменение  180

  Предложение за регламент

  Приложение 3 – част 5 – точка 5.5 – подточка 5.5.2 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5.5.2a. Нотифицираният орган прилага система за вземане на проби, която притежава следните характеристики:

   

  – равнище на качество, което съответства на 95-процентна вероятност за приемане, при процент на несъответствие между 0,5% и 1,5%;

   

  – граница на качество, която съответства на 5-процентна вероятност за приемане, при процент на несъответствие между 5% и 10%.

  Изменение  181

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 5 – точка 5.6 – подточка 5.6.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.6.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и надписите по приложение ІV и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 5.3, идентификационния му номер върху всеки отделен уред, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  5.6.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и надписите по приложение ІV и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 5.3, идентификационния му номер върху всеки отделен уред или отделно устройство, който/което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  182

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 5 – точка 5.6 – подточка 5.6.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.6.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел уред и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на уреда на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела уред, за който е съставена.

  5.6.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел уред или устройство и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на уреда или устройството на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела уред или устройство, за който е съставена.

  Изменение  183

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 5 – точка 5.6 – подточка 5.6.2 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Ако нотифицираният орган по точка 5.3 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху уредите и идентификационния номер на нотифицирания орган.

  Ако нотифицираният орган по точка 5.3 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху уреда или устройството и идентификационния номер на нотифицирания орган.

  Изменение  184

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 5 – точка 5.7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.7. Сертификат за съответствие на устройство

  заличава се

  5.7.1. Производителят нанася надписите по точка 3 от приложение IV и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 5.3, идентификационния му номер върху всяко отделно устройство, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

   

  5.7.2. Производителят съставя писмен сертификат за съответствие на устройство за всеки модел устройство и го съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на устройството на пазара. Сертификатът за съответствие на устройство идентифицира модела устройство, за който е съставен, и придружава устройството.

   

  Ако нотифицираният орган по точка 5.3 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху устройствата и идентификационния номер на нотифицирания орган.

   

  Обосновка

  Устройствата ще бъдат с маркировка „СЕ“, така че няма нужда от сертификат за съответствие на устройството.

  Изменение  185

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 6 – точка 6.2 – подточка 6.2.1 – буква г

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) списък на хармонизираните стандарти и/или други съответни технически спецификации, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания на настоящия регламент, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени. При частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени,

  г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и в случаите, когато тези стандарти не са били приложени, описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания на настоящия регламент, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;

  Изменение  186

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 6 – точка 6.2 – подточка 6.2.1 – буква ж

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж) ръководства за монтаж и експлоатация.

  ж) инструкции за монтаж и експлоатация на уредите;

  Изменение  187

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 6 – точка 6.2 – подточка 6.2.1 – буква ж а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  жа) инструкции за вграждане в уред или за сглобяване за устройства.

  Изменение  188

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 6 – точка 6.2 – подточка 6.2.2 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.2.2. Когато е приложимо, проектната документация съдържа следните елементи:

  6.2.2. Когато е приложимо, производителят представя на нотифицирания орган и следните елементи:

  Изменение  189

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 6 – точка 6.2 – подточка 6.2.2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) сертификат за съответствие във връзка с устройствата, вградени в уреда,

  а) ЕС декларация за съответствие във връзка с устройствата, вградени в уреда;

  Изменение  190

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 6 – точка 6.4 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Нотифициран орган, избран от производителя, извършва или възлага извършването на подходящи изследвания и изпитвания, посочени в съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации, или равностойни изпитвания, за да провери съответствието на уреда с приложимите изисквания на настоящия регламент. При липса на такъв хармонизиран стандарт и/или техническа спецификация нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

  Нотифициран орган, избран от производителя, извършва или възлага извършването на подходящи изследвания и изпитвания, посочени в съответните хармонизирани стандарти, и/или равностойни изпитвания, определени в други подходящи технически спецификации, за да провери съответствието на уреда с приложимите изисквания на настоящия регламент. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

  Изменение  191

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – част 6 – точка 6.4 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Изследванията и изпитванията могат да се извършат след монтиране на уреда, когато нотифицираният орган сметне това за необходимо.

  Изследванията и изпитванията могат да се извършат след вграждане на устройството, сглобяване или монтиране на уреда, когато нотифицираният орган сметне това за необходимо.

  Изменение  192

  Предложение за регламент

  Приложение III – част 6 – точка 6.5 – подточка 6.5.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и надписите по приложение ІV и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 6.4, идентификационния му номер върху всеки уред, който отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  6.5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и, на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 6.4, идентификационния му номер върху всеки уред, който отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  193

  Предложение за регламент

  Приложение IV – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Върху уреда или табелата му с данни се нанася маркировката „СЕ“ по приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 765/2008, последвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, участващ в етапа на производствен контрол, и последните две цифри на годината, през която е нанесена маркировката „СЕ“.

  (1) Върху уреда или устройството или табелата му с данни се нанася маркировката „СЕ“ по приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 765/2008, последвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, участващ в етапа на производствен контрол, и последните две цифри на годината, през която е нанесена маркировката „СЕ“.

  Изменение  194

  Предложение за регламент

  Приложение V – параграф 1 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) уред/модел уред (продукт, партида, тип или сериен номер);

  a) уред или устройство/модел уред или устройство (продукт, партида, тип или сериен номер);

  Изменение  195

  Предложение за регламент

  Приложение V – параграф 1 – буква г – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) предмет на декларацията (идентификация на уреда, позволяваща проследяването му. Ако е необходимо за идентификацията на уреда, може да включва снимка):

  г) предмет на декларацията (идентификация на уреда или на устройството, позволяваща проследяването му. Ако е необходимо за идентификацията на уреда или на устройството, може да включва снимка):

  Изменение  196

  Предложение за регламент

  Приложение V – параграф 1 – буква г – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) описание на уреда,

  (1) описание на уреда или на устройството,

  Изменение  197

  Предложение за регламент

  Приложение V – параграф 1 – буква д

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизиране: (позоваване на другите приложени актове на Съюза):

  д) предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация;

  Изменение  198

  Предложение за регламент

  Приложение V – параграф 1 – буква е

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) позоваване на използваните съответни хармонизирани стандарти или позоваване на спецификациите, по отношение на които се декларира съответствие:

  е) позоваване на използваните съответни хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:

  Изменение  199

  Предложение за регламент

  Приложение V – параграф 1 – буква ж

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж) нотифицираният орган (нотифицираните органи): … (име, адрес, номер) … извърши … (описание на извършеното) … и издаде сертификата (сертификатите):

  ж) нотифицираният орган (нотифицираните органи): … (име, адрес, номер) … извърши … (описание на извършеното) … и издаде сертификата (сертификатите): ... (подробна информация, включително датата и, ако е необходимо — информация за срока и условията за неговата валидност).

  Изменение  200

  Предложение за регламент

  Приложение V – параграф 1 – буква ж а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  жа) когато става дума за устройства, инструкции за начина на вграждане на устройството в уреда или на начина на сглобяване, за да се състави съответният уред с цел да се осигури съответствие със съществените изисквания, приложими за крайните уреди;

  Изменение  201

  Предложение за регламент

  Приложение V – параграф 1 – буква з а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  за) когато става дума за устройства, инструкции за начина на вграждане на устройството в уреда или на начина на сглобяване, за да се състави съответният уред с цел да се осигури съответствие със съществените изисквания, приложими към крайните уреди;

  Изменение  202

  Предложение за регламент

  Приложение VI

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  [...]

  заличава се

  Обосновка

  Устройствата ще бъдат с маркировка „СЕ“, така че няма нужда от сертификат за съответствие на устройството.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Общи бележки

  Докладчикът подкрепя предложението за регламент относно газовите уреди, с който се цели да се замени Директива 2009/142/ЕО. Посочената директива е пример за хармонизиращо законодателство на ЕС, осигуряващо свободното движение на газовите уреди. Тя допринесе в значителна степен за доизграждането и функционирането на единния пазар и чрез нея се хармонизират условията за пускането на пазара и/или пускането в действие на попадащите в нейния обхват газови уреди, във връзка с рисковете за безопасността при използване на газ и с рационалното използване на енергията. В Директива 2009/142/ЕО са определени съществените изисквания, на които трябва да отговарят газовите уреди, за да се предлагат на пазара на ЕС.

  Газовият сектор играе важна роля в икономиката на ЕС и само в сектора за газови уреди се осигурява заетост за 476 000 души. Газовите уреди обхващат широка гама от продукти, като се започне с обикновените преносими готварски котлони и се стигне до бойлерите за големи сгради, и понастоящем броят на газовите уреди в ЕС достига 470 милиона, като продължава да нараства, а годишно се продават над 30 милиона газови уреди[1].

  Правен инструмент

  Докладчикът е убеден, че промяната на правния инструмент от директива на регламент е в съответствие с общия политически ангажимент за стремеж към по-добро регулиране и опростяване на регулаторната среда. Предложеният регламент се основава на член 114 от Договора и има за цел осигуряване на добро функциониране на вътрешния пазар на газови уреди. Той съдържа ясни и подробни правила, които по едно и също време ще започнат да се прилагат по еднакъв начин в рамките на целия ЕС. В съответствие с принципите за цялостна хармонизация, на държавите членки не се разрешава да налагат в своето национално законодателство по-строги или допълнителни изисквания във връзка с пускането на пазара на газови уреди. По-специално, задължителните съществени изисквания и процедурите за оценяване на съответствието, които трябва да бъдат спазвани и прилагани от производителите, трябва да са идентични във всички държави членки.

  Същото се отнася и за разпоредбите, въведени във връзка със съгласуването с Решението за новата законодателна рамка (НЗР). Тези процедури са ясни и достатъчно точни, за да могат пряко да се прилагат от съответните правни субекти. Задълженията за държавите членки, като например задължението за оценяване, определяне и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, в никакъв случай не се транспонират сами по себе си в националното законодателство, а се изпълняват от държавите членки посредством необходимите регулаторни и административни разпоредби. Това няма да се промени, когато съответните задължения бъдат формулирани в регламент.

  При това положение, държавите членки почти нямат възможност за гъвкавост при транспонирането на директива в своето национално законодателство. От друга страна, изборът на регламент като вид нормативен акт ще им спести разходите, свързани с транспонирането на директива. Освен това, с избора на регламент се избягва рискът от различия в транспонирането, които могат да доведат до различна степен на защита на безопасността и да нарушат функционирането на вътрешния пазар. Във връзка с това докладчикът би искал да изтъкне, че въпросът за разнородното транспониране беше определен като проблем в доклада за изпълнението на Директива 2000/9/ЕО.

  Съгласуваност с проекта за НЗР

  Докладчикът подкрепя привеждането в съответствие на разпоредбите на пакета от законодателни актове за стоките, приет през 2008 г., и по-специално с Решение ЕО 768/2008 относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти. Рамката, установена с НЗР, се състои от разпоредби, които обичайно се използват в законодателството на ЕС в областта на продуктите. Докладчикът би желал да продължи работата на тази комисия след приемането на девет предложения, които заедно образуват „пакета за привеждане в съответствие“. Във връзка с това проектът на доклад се стреми да спазва, когато това е възможно, текстът, по който е постигнато споразумение между съзаконодателите по време на предишния парламентарен мандат. След обстоен анализ на предложението и цялостно сравнение с предложенията от „пакета за привеждане в съответствие“, докладчикът предлага някои изменения, целящи подобряване на съгласуваността на текста с НЗР.

  В предложението е взето предвид и посоченото в Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация.

  Надзор на пазара

  Първоначално беше предвидено, че във връзка с разпоредбите относно надзора на пазара на газови уреди ще бъдат предприети мерки чрез нов регламент относно надзора на пазара (предложение за регламент от 13 февруари 2013 г. (COM(2013) 75 окончателен). Тъй като настоящото предложение най-вероятно няма да бъде прието навреме, трябва да бъдат добавени специфични правила относно надзора на пазара. Поради това докладчикът подкрепя включването на нова глава IVа (член 35 и членове от 35а до 35д) относно надзора на пазара на Съюза, контрола върху уредите и устройствата, въвеждани на пазара на Съюза, и предпазната процедура на Съюза, приведена в съответствие с членове от R30 до R34 от Решение ЕО 768/2008.

  Съгласуваност с други политики и цели на ЕС

  Настоящата инициатива е в съответствие с Акта за единния пазар, в който е изтъкната необходимостта да се осигури доверието на потребителите в качеството на предлаганите на пазара продукти, както и значението на засиления надзор на пазара. Тя е в съответствие с енергийната политика на ЕС, тъй като не засяга прилагането и изпълнението на законодателството на ЕС в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Тя допълва и е в съответствие с политиката на ЕС в областта на доставките на енергия и енергийната ефективност, като не се прилага в случаите, в които се прилагат по-специфични актове на ЕС. Освен това тя е в подкрепа на политиката на Комисията за по-добро регулиране и опростяване на нормативната уредба.

  Обхват на предложението

  В извършената от Европейската комисия оценка на въздействието беше изтъкнато, че независимо от успешното функциониране на Директива 2009/142/ЕО е налице широк консенсус, че тя се нуждае от подобрения, без обаче да се променя нейният обхват. Посочените проблеми са свързани най-вече с опростяването на нормативната уредба в ЕС в областта на газовите уреди и устройства, като се изясняват и привеждат в съответствие действащите разпоредби.

  Докладчикът счита, че с предложения текст за регламент действително се предприемат мерки относно по-голямата част от горепосочените въпроси. Докладчикът обаче е внесъл няколко изменения с цел да укрепи текста от гледна точка на безопасността на потребителите, като е добавил изменения за предпазните мерки, които следва да бъдат разгледани с цел да се избегне натравяне на хора с въглероден оксид, което е водещата причина за смъртни случаи в Европа, когато те са свързани с газови уреди.

  Устройства

  В предложението са включени типичните за хармонизационното законодателство на ЕС разпоредби и са определени задълженията на съответните икономически оператори (производителите, упълномощените представители, вносителите и дистрибуторите), в съответствие с Решението за новата законодателна рамка. Съгласно Директива 2009/142/ЕО устройствата не носят маркировка „CE“.

  Докладчикът обаче счита, че устройствата следва да отговарят на основните изисквания, така че да изпълняват правилно своето предназначение, когато бъдат вградени в даден уред или сглобени, за да съставят такъв уред. С оглед на опростяването и за да се избегне объркване и погрешно разбиране от страна на производителите при изпълнението на техните задължения, се счита за обосновано устройствата също да носят маркировка „СЕ“. Въведени са необходимите промени в целия текст под формата на изменения, като по този начин текстът се привежда в съответствие, когато това е необходимо, с Регламент 765/2008/ЕО за определяне на изисквания за акредитация и надзор във връзка с предлагането на пазара на продукти. Също така докладчикът счита за необходимо копие от ЕС декларацията за съответствие да се предоставя с уреда и/или устройството.

  • [1] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/files/study_competitiveness_eu_gas_appliances_final_en.pdf

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Газови уреди

  Позовавания

  COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  12.5.2014

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  IMCO

  3.7.2014

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  INTA

  3.7.2014

  ENVI

  3.7.2014

  ITRE

  3.7.2014

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  INTA

  3.9.2014

  ENVI

  24.7.2014

  ITRE

  22.7.2014

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Catherine Stihler

  17.7.2014

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  3.12.2014

  24.2.2015

  24.3.2015

  20.4.2015

  Дата на приемане

  23.4.2015

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  33

  2

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Andor Deli

  Дата на внасяне

  30.4.2015