ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства

  30.4.2015 - (COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD)) - ***I

  Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  Докладчик: Вики Форд


  Процедура : 2014/0108(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0148/2015
  Внесени текстове :
  A8-0148/2015
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства

  (COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0186),

  –       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0110/2014),

  –       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –       като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –       като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0148/2015),

  1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a) Настоящият регламент обхваща ЛПС, които са нови за пазара на Съюза при пускането им на пазара; това са или нови ЛПС, произведени от производител, установен в Съюза, или продукти, внесени от трета държава, независимо дали са нови или втора употреба.

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 3 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3б) Настоящият регламент следва да се прилага за всички начини на доставка, включително за продажбите от разстояние.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета16 определя хоризонтални разпоредби относно акредитацията на органите за оценяване на съответствието и за маркировката „СЕ“.

  (5) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета16 определя правила относно акредитацията на органите за оценяване на съответствието, създава рамка за надзора на пазара на продукти и за проверки на продуктите от трети държави и установява общите принципи по отношение на маркировката „СЕ“.

  __________________

  __________________

  16 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

  16 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 предвижда общи принципи и референтни разпоредби за целите на законодателство, основано на принципите на новия подход. С цел да се осигури последователност с друго секторно продуктово законодателство, е целесъобразно определени разпоредби от настоящия регламент да бъдат приведени в съответствие с това решение, доколкото секторните особености не изискват различно решаване на проблема. Поради това, някои определения, общите задължения за икономическите оператори, презумпцията за съответствие, декларацията на ЕС за съответствие, правилата по отношение на маркировката „CE“, изискванията към органите за оценяване на съответствието и към процедурите за нотифициране, както и процедурите за оценка на съответствието и разпоредбите относно процедурите, приложими спрямо продукти, представляващи риск, следва да бъдат приведени в съответствие с това решение.

  (6) Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1 определя общи принципи и референтни разпоредби, предназначени да се прилагат в законодателството във всички сектори. С цел да се осигури последователност с друго секторно продуктово законодателство, е целесъобразно определени разпоредби от настоящия регламент да бъдат приведени в съответствие с това решение, доколкото секторните особености не изискват различно решаване на проблема. Поради това, някои определения, общите задължения за икономическите оператори, презумпцията за съответствие, декларацията на ЕС за съответствие, правилата по отношение на маркировката „CE“, изискванията към органите за оценяване на съответствието и към процедурите за нотифициране, както и процедурите за оценка на съответствието и разпоредбите относно процедурите, приложими спрямо продукти, представляващи риск, следва да бъдат приведени в съответствие с това решение.

  __________________

  __________________

  17 Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

  17 Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) Регламент (ЕС) № xx/xxxx на Европейския парламент и на Съвета18 предвижда подробни правила за надзор на пазара и за контрола на хармонизирани продукти, включително ЛПС, влизащи в Съюза от трети държави. В съответствие с Регламента държавите членки трябва да организират и осъществяват надзор на пазара, да определят органите за надзор на пазара, да установяват техните правомощия и задължения, както и да определят общи и секторни програми за надзор на пазара. Регламентът определя също така процедура за предпазна клауза.

  заличава се

  __________________

   

  18 [Регламент (COM/2013/075 final - 2013/0048 (COD)) относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (ЕО) № 764/2008 и Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L XXXX)].

   

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (9) Някои продукти на пазара, които осигуряват защитна функция на ползвателя са изключени от обхвата на Директива 89/686/ЕИО. С цел да се осигури високо ниво на защита на ползвателя на тези продукти, каквото е за ЛПС, обхванати от Директива 89/686/ЕИО, обхватът на настоящия регламент следва да включва ЛПС за частно ползване срещу влага, вода и топлина (напр. ръкавици за миене на съдове, кухненски ръкавици за фурна) в съответствие с подобни ЛПС за професионална употреба, който вече са обхванати от Директива 89/686/ЕИО. Занаятчийски продукти, като ръчно изработените ръкавици, за които производителят не твърди изрично, че имат защитна функция, не са лично предпазно средство; поради това те не са засегнати от това включване. Също така е целесъобразно да се поясни списъкът на изключените продукти, определен в приложение I към Директива 89/686/ЕИО, като се включи референция за продукти, обхванати от друго законодателство и поради това са изключени от Регламента за ЛПС.

  (9) Някои продукти на пазара, които осигуряват защитна функция на ползвателя са изключени от обхвата на Директива 89/686/ЕИО. Занаятчийски или декоративни продукти, за които производителят не твърди изрично, че имат защитна функция, не са лично предпазно средство; поради това те не следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент. С цел да се осигури високо ниво на защита на ползвателя на тези продукти, обхватът на настоящия регламент следва да включва продукти, които са изрично указани и пуснати на пазара за частно ползване от техните производители с цел защита от топлина. В случая на продукти, предназначени за частно ползване за защита от атмосферни условия, които не са от изключително естество, или за защита срещу влага и вода, включително, но не само сезонно облекло, чадъри и ръкавици за миене на съдове, те следва да бъдат извън обхвата на настоящия регламент. Също така е целесъобразно да се поясни списъкът на изключените продукти, определен в приложение I към Директива 89/686/ЕИО, като се включи референция за продукти, обхванати от друго законодателство и поради това са изключени от Регламента за ЛПС.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 10 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (10a) По време на полеви демонстрации и полеви изпитвания следва да се вземат адекватни мерки за осигуряване на защита на хората. Полевите изпитвания не следва да бъдат разработвани с цел изпитване на защитните показатели на ЛПС, а за да се оценяват други аспекти извън предпазването, като комфорта, ергономичните свойства и дизайна. Всички заинтересовани страни, например работодателят, както и ползвателят или потребителят, следва да бъдат информирани предварително относно обхвата и целта на изпитването.

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на продуктите в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се осигури висока степен на защита на обществените интереси като здравето и безопасността, както и защитата на ползвателите, а също и за да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

  (11) Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на ЛПС в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се осигури висока степен на защита на обществените интереси като здравето и безопасността, както и защитата на ползвателите, и при необходимост на други лица, а също и за да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12) Всички икономически оператори, които участват във веригата на доставка и разпространение, следва да предприемат подходящи мерки, за да осигурят, че ЛПС защитават здравето и безопасността на лицата и че предоставят на пазара само продукти, които са в съответствие с настоящия регламент. Настоящият регламент следва да осигурява ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки стопански субект във веригата на доставка и разпространение.

  (12) Всички икономически оператори, които участват във веригата на доставка и разпространение, следва да предприемат подходящи мерки, за да осигурят, че предоставят на пазара само ЛПС, които са в съответствие с настоящия регламент. Настоящият регламент следва да осигурява ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки стопански субект във веригата на доставка и разпространение.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Съображение 12 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12a) С цел да се улесни комуникацията между стопанските субекти, органите за надзор на пазара и потребителите, държавите членки следва да насърчават стопанските субекти да включват освен пощенския адрес и адрес на интернет сайт.

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14) Необходимо е да се осигури, че ЛПС, влизащи на пазара на Съюза, отговарят на изискванията на настоящия регламент и, по-специално, че производителите са провели подходящи процедури за оценка. Поради това следва да се предвиди, че вносителите се уверяват, че ЛПС, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящия регламент и че не пускат на пазара ЛПС, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се предвиди, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценка на съответствието са проведени и че маркировката „CE“ и техническата документация, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от страна на органите за надзор на пазара.

  (14) Необходимо е да се осигури, че ЛПС, влизащи на пазара на Съюза, отговарят на изискванията на настоящия регламент и, по-специално, че производителите са провели подходящи процедури за оценка на съответствието. Поради това следва да се предвиди, че вносителите пускат на пазара само ЛПС, които отговарят на изискванията на настоящия регламент и не представляват риск. Следва също така да се предвиди, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценка на съответствието са проведени и че маркировката „CE“ и техническата документация, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от страна на органите за надзор на пазара.

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16) Когато пускат ЛПС на пазара, вносителите следва да посочват върху продукта името си и адрес за връзка. Следва да се предвидят изключения за случаите, в които размерът или естеството на ЛПС не позволяват такова посочване. Това включва случаите, при които, за да постави името си и адреса върху продукта, вносителят би трябвало да отвори опаковката.

  (16) Когато пускат ЛПС на пазара, вносителите следва да посочват върху ЛПС своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенски адрес за връзка. Следва да се предвидят изключения за случаите, в които размерът или естеството на ЛПС не позволяват това. Това включва случаите, при които, за да постави името си и адреса върху ЛПС, вносителят би трябвало да отвори опаковката.

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Съображение 16 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16a) Следва да бъдат положени усилия от страна на икономическите оператори, за да се гарантира, че всички съответни документи, като инструкциите за потребителя, осигурявайки точна и понятна информация, са лесни за разбиране, вземат предвид технологичното развитие и промените в поведението на крайния потребител и са възможно най-актуални.

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Съображение 19

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (19) Осигуряването на проследимостта на ЛПС по цялата верига на доставка спомага за опростяване и повишаване на ефективността на надзора на пазара. Ефективната система за проследяване улеснява задачата на органите за надзор на пазара да откриват икономическите оператори, които предлагат на пазара несъответстващи продукти.

  (19) Осигуряването на проследимостта на ЛПС по цялата (не засяга българската езикова редакция) верига на доставка спомага за опростяване и повишаване на ефективността на надзора на пазара. Ефективната система за проследяване улеснява задачата на органите за надзор на пазара да откриват икономическите оператори, които предлагат на пазара несъответстващи продукти. Когато съхраняват информацията, изисквана съгласно настоящия регламент за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори не следва да се изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили ЛПС или на които те са доставили ЛПС, освен ако подобна актуализирана информация им е била предоставена.

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Съображение 20 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (20a) „Полево изпитване“ означава пробен период на използване от потребителя на несъответстващо на изискванията ЛПС, преди то да бъде пуснато на пазара, за което цялата необходима информация за изпитвания, извършени от акредитирани или лицензирани лаборатории, е налична в техническото досие, за да се гарантира защитата на потребителя, и което отговаря на приложимите изисквания, посочени в приложение II, като се предоставя на разположение в много ограничен брой за ограничен период от време с основна цел да се извърши окончателна оценка на неговите незащитни характеристики.

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Съображение 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21) Необходимо е ясно да се уточни връзката и обхвата на настоящия регламент с правото на държавите членки да определят изисквания за използването на ЛПС на работното място, по-специално в съответствие с Директива 89/656/ЕИО19 на Съвета, за да се избегне всякакво объркване и неяснота, и така да се осигури свободното движение на отговарящи на изискванията ЛПС.

  (21) Необходимо е ясно да се уточни връзката и обхвата на настоящия регламент с правото на държавите членки да определят изисквания за използването на ЛПС на работното място, по-специално в съответствие с Директива 89/656/ЕИО19 на Съвета, за да се избегне всякакво объркване и неяснота, и така да се осигури свободното движение на отговарящи на изискванията ЛПС. Член 4 от тази директива задължава работодателите да осигуряват ЛПС, които отговарят на съответните разпоредби на Съюза за проектиране и производство с оглед на безопасността и здравето. Съгласно този член производителите на ЛПС, които предоставят тези ЛПС на работниците и служителите си, трябва да гарантират, че въпросните ЛПС отговарят на изискванията, посочени в настоящия регламент.

  __________________

  __________________

  89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18).

  89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18).

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Съображение 22

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (22) За изискването в друго законодателство в областта на вътрешния пазар по отношение на предоставянето заедно с оборудването на декларация на ЕС за съответствие беше установено, че улеснява и повишава ефикасността на надзора на пазара, и поради това следва да бъде включено и в настоящия регламент. Следва да бъде възможно да се предоставя опростена декларация на ЕС за съответствие с цел да се намали тежестта, свързана с това изискване, без да се намалява неговата ефективност. Поради това в настоящия регламент следва да са предвидени и двете възможности.

  (22) Органите за надзор на пазара следва да имат лесен достъп до декларацията за съответствие. За да изпълнят това изискване, производителите следва да гарантират, че заедно с ЛПС има или пълно копие на декларацията за съответствие, или интернет адрес, където може да се види декларацията на ЕС за съответствие. Като алтернатива производителят следва да има възможността по свой избор да предоставя опростена декларация за съответствие.

  Изменение  18

  Предложение за регламент

  Съображение 22 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (22a) За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, в случаи, когато ЛПС попада в обхвата на един или няколко законодателни акта на Съюза за хармонизация, информацията, необходима за идентифициране на всички приложими актове на Съюза, следва да бъде налична в единна декларация на ЕС за съответствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, следва да бъде възможно тази единна декларация на ЕС за съответствие да представлява досие, включващо съответните отделни декларации за съответствие.

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Съображение 24

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (24) С цел да се осигури, че ЛПС се изследват на базата на най-съвременните достижения, срокът на валидност на сертификата за изследването на ЕС на типа следва да се определи най-много на пет години. Следва да бъде предвиден процес за преглед на сертификата. За сертификата следва да се изисква определено минимално съдържание с цел да се улесни работата на органите за надзор на пазара.

  (24) ЛПС следва да се изследват на базата на общопризнатото ниво на техническите познания. Максималният срок на валидност на сертификата за изследването на ЕС на типа следва да бъде пет години и следва да бъде предвиден процес за преглед на сертификата. При положителен резултат от прегледа, подновеният сертификат може да продължи да бъде валиден за следващи периоди, всеки от които следва да бъде от максимум пет години. За сертификата следва да се изисква определено минимално съдържание с цел да се улесни работата на органите за надзор на пазара.

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Съображение 24 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (24a) Следва да се прилага опростена процедура за подновяване на сертификата за изследване на ЕС на типа, когато продуктът, прилаганите хармонизирани стандарти или други технически решения, прилагани от производителя, не са променяни и продължават да отговарят на съществените здравни изисквания и изисквания за безопасност в светлината на най-съвременното технологично равнище, като така извършването на допълнителни изпитвания или технически прегледи не е необходимо, а административните тежести и свързаните с тях разходи са сведени до минимум.

  Изменение  21

  Предложение за регламент

  Съображение 24 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (24б) Оттеглянето на даден хармонизиран стандарт не следва да отменя валидността на съществуващите сертификати, издадени от нотифицираните органи; то се отнася само за съответствието, което се предоставя в нови оценки на съответствието, които следват новия хармонизиран стандарт. Продукти, произведени в съответствие със съществуващия сертификат, следва да продължат да се ползват от продължаващото съответствие със съществените изисквания и предлагането им на пазара следва да продължи да бъде възможно до изтичане на срока на валидността на съответните сертификати, издадени от нотифицираните органи.

  Обосновка

  За да се избегне правна несигурност по отношение на случаите, в които хармонизираният стандарт за сертификата е заменен с преразгледана версия, настоящият текст се добавя към текста от „Синьото ръководство“ на Комисията относно прилагането на правилата на ЕС за продуктите.

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Съображение 28

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (28) За да се осигури съответствието с всички съществени изисквания за безопасност, е необходимо да се установят подходящи процедури за оценка на съответствието, които да се следват от производителя. Директива 89/686/ЕИО класифицира ЛПС в три категории, които са обект на различни процедури за оценка на съответствието. С цел да се осигури постоянно високо ниво на безопасност за всички ЛПС, списъкът на продуктите, които са обект на една от процедурите за оценка на съответствието във връзка с производствената фаза, следва да се разшири. Процедурите за оценка на съответствието за всяка категория ЛПС следва да се определят, доколкото е възможно, въз основа на модулите за оценка на съответствието, установени в Решение № 768/2008/ЕО.

  (28) За да се осигури съответствието с всички съществени изисквания за здраве и безопасност, определени в настоящия регламент, е необходимо да се установят подходящи процедури за оценка на съответствието, които да се следват от производителя. Директива 89/686/ЕИО класифицира ЛПС в три категории, които са обект на различни процедури за оценка на съответствието. С цел да се осигури постоянно високо ниво на безопасност за всички ЛПС, списъкът на продуктите, които са обект на една от процедурите за оценка на съответствието във връзка с производствената фаза, следва да се разшири. Процедурите за оценка на съответствието за всяка категория ЛПС следва да се определят, доколкото е възможно, въз основа на модулите за оценка на съответствието, установени в Решение № 768/2008/ЕО.

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Съображение 29 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (29a) Ако орган за оценяване на съответствието докаже съответствие с критериите, установени в хармонизираните стандарти, следва да се счита, че той отговаря на съответните изисквания, определени в настоящия регламент.

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Съображение 30 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (30a) Системата, установена с настоящия регламент, следва да се допълни със системата за акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008. Тъй като акредитацията е важно средство за проверка на компетентността на органите за оценяване на съответствието, тя също следва да бъде използвана за целите на нотифицирането.

  Изменение  25

  Предложение за регламент

  Съображение 30 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (30б) Прозрачната акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008, която осигурява необходимото ниво на доверие в сертификатите за съответствие, следва да се разглежда от националните публични органи в целия Съюз като предпочитано средство за доказване на техническата компетентност на органите за оценяване на съответствието. Въпреки това, националните органи могат да сметнат, че притежават подходящите средства сами да извършват тази оценка. В такива случаи, с цел да се гарантира подходящото ниво на доверие в оценките, извършвани от други национални органи, те следва да предоставят на Комисията и на другите държави членки необходимите документи, доказващи съответствието на оценените органи за оценяване на съответствието с приложимите регулаторни изисквания.

  Изменение  26

  Предложение за регламент

  Съображение 30 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (30в) Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на съответствието, на подизпълнители или използват свои поделения за тази цел. С оглед запазване нивото на защита, необходимо за пускането на ЛПС на пазара, от съществено значение е подизпълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като нотифицираните органи във връзка с изпълнението на задачи по оценяване на съответствието. Следователно е важно оценката на компетентността и работата на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението на вече нотифицираните органи, да обхващат и дейностите, извършвани от подизпълнители и поделения.

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Съображение 30 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (30г) Тъй като нотифицираните органи могат да предлагат своите услуги в целия Съюз, е целесъобразно да се даде възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган. Следователно е важно да се определи срок, в който всякакви съмнения или съображения относно компетентността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като нотифицирани органи.

  Изменение  28

  Предложение за регламент

  Съображение 30 д (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (30д) В интерес на конкурентоспособността е от съществено значение нотифицираните органи да прилагат процедурите за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се гарантира еднакво третиране на икономическите оператори, трябва да се осигури съответствие в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне най-добре чрез подходяща координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

  Изменение  29

  Предложение за регламент

  Съображение 30 e (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (30е) Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че продуктите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, могат да се пускат на пазара само ако – при подходящо съхраняване и използване по предназначение или при разумно предвидими условия на използване – не застрашават здравето и/или безопасността на ползвателите и когато е приложимо, на други лица. Продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент, следва да се считат за несъответстващи на съществените изисквания за здраве и безопасност, установени в настоящия регламент, единствено при условия на използване, които разумно могат да бъдат предвидени, т.е. когато такова използване може да произтече от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение.

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Съображение 30 ж (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (30ж) С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо да се поясни, че предвидените в Регламент (ЕО) № 765/2008 правила за надзора на пазара на Съюза и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, се прилагат и по отношение на продуктите, обхванати от настоящия регламент. Настоящият регламент не следва да възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи.

  Изменение  31

  Предложение за регламент

  Съображение 30 з (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (30з) В Директива 89/686/ЕО вече е предвидена предпазна процедура, която е необходима за осигуряването на възможност за оспорване на съответствието на даден продукт. С цел да се повиши прозрачността и да се намали времето за провеждане, е необходимо усъвършенстване на съществуващата предпазна процедура, за да може тя да се прилага по-ефикасно и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите членки.

  Изменение  32

  Предложение за регламент

  Съображение 30 и (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (30и) Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни да бъдат информирани относно планираните мерки по отношение на ЛПС, представляващи риск за здравето и/или безопасността на ползвателите и когато е приложимо, на други лица. Тя следва също да позволява на органите за надзор на пазара, в сътрудничество със съответните икономически оператори, да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива ЛПС.

  Изменение  33

  Предложение за регламент

  Съображение 30 й (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (30й) Когато между държавите членки и Комисията е постигнато съгласие по отношение на основателността на мярка, предприета от дадена държава членка, не следва да се изисква допълнителна намеса на Комисията, освен когато несъответствието се дължи на недостатъци на хармонизиран стандарт.

  Изменение  34

  Предложение за регламент

  Съображение 32 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (32a) Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани със съответстващи на изискванията ЛПС, които представляват риск за здравето или безопасността на хората, наложителни причини за спешност изискват това.

  Изменение  35

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Настоящият регламент установява изисквания за проектирането и производството на лични предпазни средства (ЛПС), за да се осигури защитата на здравето и безопасността на ползвателите, и правила за тяхното свободно движение в Съюза.

  Настоящият регламент установява изисквания за проектирането и производството на лични предпазни средства (ЛПС), които се предоставят на пазара, за да се осигури защитата на ползвателите, и правила за тяхното свободно движение в Съюза.

  Изменение  36

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Настоящият регламент се прилага за личните предпазни средства (ЛПС), както са определени в член 3.

  Настоящият регламент се прилага за личните предпазни средства (ЛПС), както са определени в член 3 и класифицирани в категориите рискове, изброени в приложение I.

  Изменение  37

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (a) специално проектирани за използване от въоръжените сили или при поддържането на законността и реда;

  Не се отнася до българския текст.

  Изменение  38

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) предназначени да се използват с цел самозащита;

  б) проектирани, за да се използват с цел самозащита, с изключение на ЛПС, предназначени за спортни дейности;

  Изменение  39

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) предназначени за частно ползване за защита срещу атмосферни условия, които не са от изключително естество;

  в) предназначени за частно ползване за защита срещу:

   

  (i) атмосферни условия, които не са от изключително естество;

   

  (ii) влага и вода, които не са от изключително естество;

   

  (iii) топлина, за които икономическият оператор не указва изрично, че имат защитна функция, нито пуска продуктите на пазара като такива;

  Изменение  40

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква д

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  e) за защита на главата, лицето или очите на ползвателите на двуколесни или триколесни моторни превозни средства и които са обект на съответното правило на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа (ИКЕ–ООН).

  e) за защита на главата, лицето или очите на ползвателите и са обект на правило 22 на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа (ИКЕ–ООН) относно единни разпоредби във връзка с одобряването на защитни каски и техните визьори за водачи и пътници на мотоциклети и мотопеди.

  Изменение  41

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква д а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (ea) под формата на облекло, предназначено за частно ползване, с отразяващи или флуоресцентни елементи, които са включени единствено като част от дизайна или като декоративни елементи, и не са указани и пуснати на пазара от икономическият оператор като продукти, имащи защитна функция;

  Изменение  42

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква д б) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (eb) проектирани и пускани на пазара като занаятчийски продукти от декоративно естество.

  Изменение  43

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква a)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (a) оборудване, предназначено за носене или използване от човек за защита срещу един или повече рискове за неговото здраве или безопасност, което е пуснато на пазара отделно или в комбинация с лични незащитни средства;

  (a) оборудване, проектирано и произвеждано за носене или използване от човек за защита срещу един или повече рискове за неговото здраве или безопасност, което е пуснато на пазара отделно или в комбинация с лични незащитни средства;

  Изменение  44

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква в)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) свързващи системи за оборудването, посочено в буква a), които не се използват или носят от човек, които са предназначени за свързване на това оборудване с външно устройство или конструкция, които са подвижни и не са предназначени да бъдат постоянно закрепени към дадена конструкция;

  в) свързващи системи за оборудването, посочено в буква a), които не се използват или носят от човек, но които са необходими за функционирането на оборудването, които са проектирани да свързват това оборудване с външно устройство или с надеждна точка на закрепване, коитоне са проектирани да бъдат постоянно закрепени и не изискват закрепване преди употреба;

  Изменение  45

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. „индивидуално пригодени ЛПС“ означава ЛПС в серийно производство, всяко изделие от които е произведено така, че да е подходящо за определен ползвател;

  2. „тип ЛПС“ означава серията от ЛПС, която е равностойна на ЛПС, описано в техническата документация, и на ЛПС, подложено на ЕС изследване на типа (в случая на категория II или III);

  Изменение  46

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. „пускане на пазара“ означава първото предлагането на ЛПС на пазара на Съюза;

  5. „пускане на пазара“ означава първото предоставяне на типа ЛПС на пазара на Съюза;

  Изменение 47

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 18 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  18a. „законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара;

  Изменение  48

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 20 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  20a. „демонстрация“ означава всяко излагане на ЛПС извън опасна среда, за рекламни цели;

  Изменение  49

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 20 б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  20б. „полево изпитване“ означава събитие, при което несертифицирано ЛПС, за което са налични всички необходими документи от изпитвания (изпитвания, извършени от акредитирани или лицензирани лаборатории) в подкрепа на техническото досие, за да се гарантира защитата на ползвателя, се предоставя в много ограничен брой за извършване на окончателна оценка. Полевото изпитване е ограничено във времето, като продължителността и целта са дефинирани и обосновани преди началото на изпитването и са потвърдени от засегнатите страни;

  Изменение  50

  Предложение за регламент

  Член 7 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Свободно движение

  Свободно движение, демонстрации и полеви изпитвания

  Изменение  51

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  На търговски панаири, изложения и демонстрации държавите членки не възпрепятстват излагането на ЛПС, които не са в съответствие с настоящия регламент, при условие че с видим знак ясно е обозначено, че ЛПС не са в съответствие с настоящия регламент и че не се предлагат на пазара, докато не бъдат приведени в съответствие.

  На търговски панаири, изложения, демонстрации или полеви изпитвания държавите членки не възпрепятстват излагането на ЛПС, които не са в съответствие с настоящия регламент и не се предлагат на пазара. Полевите изпитвания не се разработват с цел изпитване на предпазните показатели на ЛПС, а с цел оценяване на други аспекти извън предпазването, като комфорта, ергономичните свойства и дизайна.

  Изменение  52

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  По време на демонстрации се вземат адекватни мерки за осигуряване на защитата на хората.

  По време на демонстрации и полеви изпитвания се вземат адекватни мерки за осигуряване на защитата на хората.

  Изменение  53

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ЛПС, обхванато от настоящия параграф, може да бъде излагано или да бъде подлагано на полеви изпитвания, при условие че с видим знак ясно е обозначено, че това ЛПС не е в съответствие с настоящия регламент.

  Изменение  54

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Производителите съхраняват техническата документация и декларацията на ЕС за съответствие в продължение най-малко на 10 години, след като ЛПС е било пуснато на пазара.

  3. Производителите съхраняват техническата документация и декларацията на ЕС за съответствие в продължение най-малко на пет години, след като ЛПС е било пуснато на пазара.

  Обосновка

  Изискването техническата документация да се съхранява в продължение на 10 години е прекомерно, особено след като срокът на валидност на сертификата за съответствие е само пет години.

  Изменение  55

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Производителите гарантират, че са въведени процедури, чрез които серийното производство се запазва в съответствие с настоящия регламент. Промените на проекта или характеристиките на ЛПС и промените на хармонизираните стандарти или на други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на ЛПС, се вземат предвид по подходящ начин.

  4. Производителите гарантират, че са въведени процедури, чрез които серийното производство се запазва в съответствие с настоящия регламент. Когато се прецени, че е целесъобразно предвид рисковете, които представлява дадено ЛПС, производителите, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на потребителите и другите крайни ползватели, провеждат изпитвания на образци от предоставените на пазара ЛПС, провеждат разследвания и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията ЛПС и за изземвания на ЛПС, както и информират разпространителите за такова наблюдение.

  Изменение  56

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Производителите осигуряват, че ЛПС, които пускат на пазара, имат нанесен тип, партида или сериен номер, или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или когато размерът или естеството на ЛПС не позволяват това, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ, който придружава ЛПС.

  5. Производителите осигуряват, че ЛПС, които пускат на пазара, имат нанесен или тип, или партида, или сериен номер, или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или когато размерът или естеството на ЛПС не позволяват това, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ, който придружава ЛПС.

  Изменение  57

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6. Производителите посочват върху ЛПС своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава ЛПС. Адресът посочва едно-единствено място, на което може да се осъществи връзка с производителя. Данните за връзка трябва да са на език, който е лесен за разбиране за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

  6. Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, пощенския или електронния адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху ЛПС, неговата опаковка или в документ, който придружава ЛПС. Адресът посочва едно-единствено място, на което може да се осъществи връзка с производителя. Данните за връзка трябва да са на езика или езиците на държавата членка, в която ЛПС следва да бъде пуснат на пазара.

  Изменение  58

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7. Производителите осигуряват, че ЛПС се придружават от инструкциите, определени в точка 1.4 от приложение ІI, на език, който е лесен за разбиране за крайните ползватели, както е определен от засегнатата държава членка.

  7. Производителите гарантират, че ЛПС се придружават от инструкциите, определени в точка 1.4 от приложение ІI, на език, който е лесен за разбиране за потребителите и крайните ползватели, както е определен от засегнатата държава членка, в която се предоставя на пазара ЛПС. Тези инструкции, както и всички етикети, трябва да са ясни, разбираеми и смислени. Когато ЛПС е на разположение в опаковки, съдържащи няколко единици, такива указания трябва да придружават всяка най-малка единица, предлагана в търговската мрежа.

  Изменение  59

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 7 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  7a. Производителите гарантират, че експлоатационните показатели, както са регистрирани при съответните технически изпитвания за проверка на нивата на класовете на защита, осигурявани от ЛПС, са достъпни по електронен път или при поискване.

  Изменение  60

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  8. Производителите гарантират, че ЛПС се придружават от копие от декларацията на ЕС за съответствие, посочена в член 15, параграф 2. Производителите могат да изберат да изпълнят това изискване, като ЛПС се придружават от опростена декларация на ЕС за съответствие, посочена в член 15, параграф 3. Когато е предоставена само опростената декларация на ЕС за съответствие, тя трябва веднага да е следвана от точния интернет адрес, на който може да се получи пълният текст на декларацията на ЕС за съответствие.

  8. Производителите гарантират, че ЛПС се придружават от копие от декларацията на ЕС за съответствие, посочена в член 15, параграф 2. Производителите могат да изберат да изпълнят това изискване, като ЛПС се придружават от опростена декларация на ЕС за съответствие, посочена в член 15, параграф 3 или да включат в инструкциите и информацията интернет адреса, където може да бъде намерена декларацията на ЕС за съответствие. Когато е предоставена само опростената декларация на ЕС за съответствие, тя съдържа точния интернет адрес, на който може да се получи пълният текст на декларацията на ЕС за съответствие.

  Изменение  61

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  10. Въз основа на обосновано искане от компетентен национален орган производителите му представят цялата информация и документация, които са необходими за доказване на съответствието на ЛПС, на език, който е лесен за разбиране за съответния орган. Те сътрудничат на този орган, ако той поиска това, във всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, които представляват пуснатите от тях на пазара ЛПС.

  10. Въз основа на обосновано искане от компетентен национален орган производителите му представят на хартиен или електронен носител цялата информация и документация, които са необходими за доказване на съответствието на ЛПС, на език, който е лесен за разбиране за съответния орган. Те сътрудничат на този орган, ако той поиска това, във всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, които представляват пуснатите от тях на пазара ЛПС.

  Изменение  62

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (a) съхранява декларацията на ЕС за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години, след като ЛПС е било пуснато на пазара;

  (a) съхранява декларацията на ЕС за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години, след като ЛПС е било предложено на пазара;

  Обосновка

  Ако се приеме, тази промяна ще бъде нанесена в целия текст.

  Изменение  63

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Производителите посочват върху ЛПС своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава ЛПС. Данните за връзка трябва да са на език, който е лесен за разбиране за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

  3. Производителите посочват върху ЛПС, неговата опаковка или върху документ, който придружава ЛПС, своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях. Данните за връзка трябва да са на официалния(ите) език(ци) на държавата(ите) членка(и), в която или които ЛПС следва да бъде пуснато на пазара.

   

  Изменение              64

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Вносителите осигуряват, че ЛПС се придружават от инструкциите, посочени в точка 1.4 от приложение II, на език, който е лесен за разбиране за потребителите и другите крайни ползватели, както е определен от засегната държава членка.

  4. Вносителите осигуряват, че ЛПС се придружават от инструкциите и информацията за сигурност, определени в точка 1.4 от приложение II, на език, който е лесен за разбиране за потребителите и другите крайни ползватели, както е определен от засегната държава членка. Когато ЛПС е на разположение в опаковки, съдържащи няколко единици, такива указания трябва да придружават всяка най-малка единица, предлагана в търговската мрежа.

  Изменение  65

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 5 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5a. Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представлява дадено ЛПС, вносителите, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на потребителите и другите крайни ползватели, провеждат изпитвания на образци от предоставяните на пазара ЛПС, провеждат разследвания и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията ЛПС и за изземвания на ЛПС, както и информират разпространителите за такова наблюдение.

  Изменение  66

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6. Производителите, които считат или имат основание да вярват, че ЛПС, които са пуснали на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент , незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да ги приведат в съответствие, да ги изтеглят или да ги отзоват в зависимост от това, което е по-целесъобразно. Освен това, когато ЛПС представляват риск, вносителите незабавно информират за това органите на държавите членки за надзор на пазара, в които са предложили на пазара тези ЛПС, като предоставят подробности, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки.

  6. Производителите, които считат или имат основание да вярват, че ЛПС, които са пуснали на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент , незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да ги приведат в съответствие, да ги изтеглят или да ги отзоват в зависимост от това, което е по-целесъобразно. Освен това, когато ЛПС представляват риск, вносителите незабавно информират за това производителя и компетентните национални органи на държавите членки, в които са предложили на пазара тези ЛПС, като предоставят подробности, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки.

  Изменение  67

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7. В продължение на най-малко на 10 години след пускането на пазара на ЛПС вносителите съхраняват копие от декларацията на ЕС за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и осигуряват, че при поискване техническата документация може да се предостави на тези органи.

  7. В продължение на най-малко на 10 години след пускането на пазара на ЛПС вносителите гарантират, че копие от декларацията на ЕС за съответствие и техническата документация може да се предостави на органите за надзор на пазара, при поискване.

  Изменение  68

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Преди да предложат ЛПС на пазара, разпространителите се уверяват, че то носи маркировката „CE“, че е придружено от декларацията на ЕС за съответствие или опростена декларация на ЕС за съответствие и че е придружено от инструкциите, определени в точка 1.4 от приложение II, на език, който е лесен за разбиране за крайните ползватели в държавата членка, в която ЛПС ще се предлага на пазара, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, определени в член 8, параграфи 5 и 6 и в член 10, параграф 3.

  Преди да предложат ЛПС на пазара, разпространителите се уверяват, че то носи маркировката „CE“, че е придружено от изискваните документи и от инструкциите и друга информация, определени в точка 1.4 от приложение II, на език, който е лесен за разбиране от потребителите и другите крайни ползватели в държавата членка, в която ЛПС ще се предлага на пазара, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, определени в член 8, параграфи 5 и 6 и в член 10, параграф 3.

  Изменение  69

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Разпространителите, които считат или имат основание да вярват, че дадено ЛПС, което са предложили на пазара, не е в съответствие с изискванията на настоящия регламент, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да бъде приведено в съответствие, да се изтегли или да се отзове в зависимост от това, което е по-целесъобразно. Освен това, когато ЛПС представляват риск, разпространителите незабавно информират за това органите на държавите членки за надзор на пазара, в които са предложили на пазара тези ЛПС, като предоставят подробности, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки.

  4. Разпространителите, които считат или имат основание да вярват, че дадено ЛПС, което са предложили на пазара, не е в съответствие с изискванията на настоящия регламент, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да бъде приведено в съответствие, да се изтегли или да се отзове в зависимост от това, което е по-целесъобразно. Освен това, когато ЛПС представляват риск, вносителите незабавно информират за това производителя или вносителя и компетентните национални органи на държавите членки, в които са предложили на пазара тези ЛПС, като предоставят подробности, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки.

  Изменение  70

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Даден вносител или разпространител се счита за производител за целите на настоящия регламент и е обект на задълженията на производителя, определени в член 8, когато пуска на пазара ЛПС със своето име или търговска марка или променя вече пуснато на пазара ЛПС по такъв начин, че съответствието с приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение II, може да бъде засегнато.

  Даден вносител или разпространител се счита за производител за целите на настоящия регламент и е обект на задълженията на производителя, определени в член 8, когато пуска ЛПС на пазара със своето име или търговска марка, или променя вече пуснато на пазара ЛПС по такъв начин, че спазването на настоящия регламент може да бъде засегнато.

  Изменение  71

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 1 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Освен в случай че в законодателството на Съюза за хармонизация е предвидено друго, оттеглянето на даден хармонизиран стандарт не отменя валидността на съществуващите сертификати, издадени от нотифицираните органи. Такова оттегляне се отнася само за съответствието, което се предоставя в нови оценки на съответствието, които следват новия хармонизиран стандарт. Продуктите, произведени в съответствие със съществуващия сертификат, продължават да се ползват от непрекъснатото съответствие със съществените изисквания и предлагането им на пазара може да продължи до изтичане на срока на валидността на съответните сертификати, издадени от нотифицираните органи.

  Обосновка

  Настоящата формулировка създава правна несигурност по отношение на случаите, когато хармонизираният стандарт относно сертификата е заменен от преразгледана версия. За да се избегне всякаква правна несигурност, разясненията, предвидени в „Синьото ръководство“ от 2014 г. на Комисията относно прилагането на правилата на ЕС за продуктите, 4.1.2.6, стр. 41, следва се включат пряко в регламента относно ЛПС.

  Изменение  72

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Декларацията на ЕС за съответствие се структурира и съдържа елементите, определени в приложение IХ, и непрекъснато се актуализира. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която ЛПС е предложено на пазара.

  2. Декларацията на ЕС за съответствие се основава на образеца, посочен в приложение IX, съдържа елементите, посочени в съответните модули в приложения IV, VI, VII и VIII, и непрекъснато се актуализира. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която ЛПС се пуска или предоставя на пазара.

  Изменение  73

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Опростената декларация на ЕС за съответствие съдържа елементите, определени в приложение X, и непрекъснато се актуализира. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която ЛПС е предложено на пазара. Декларацията на ЕС за съответствие, достъпна на интернет адрес, се представя на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която ЛПС е предложено на пазара.

  3. Опростената декларация на ЕС за съответствие се основава на структурата на образеца, посочен в приложение X, и непрекъснато се актуализира. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която ЛПС е предложено на пазара. Декларацията на ЕС за съответствие, достъпна на интернет адрес, се представя на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която ЛПС е пуснато или предложено на пазара.

  Изменение  74

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Като изготвя декларацията на ЕС за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на ЛПС с изискванията на настоящия регламент.

  5. Като изготвя декларацията на ЕС за съответствие, производителят поема цялата отговорност за спазването по отношение на ЛПС на изискванията, установени в настоящия регламент.

  Изменение  75

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Маркировката „CE“ се нанася, преди ЛПС да бъде пуснато на пазара. Тя може да бъде следвана от пиктограма или друга маркировка, указваща риска, срещу който ЛПС е предназначено да осигури защита.

  3. Маркировката „CE“ се нанася, преди ЛПС да бъде пуснато на пазара.

  Изменение  76

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. За ЛПС от категория III маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, участващ в процедурата за осигуряване на съответствието с типа въз основа на проверка на продукта или процедурата, за осигуряване на съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството.

  4. За ЛПС от категория III маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, участващ в процедурата за осигуряване на съответствието с типа въз основа на проверка на продукта или процедурата, за осигуряване на съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството. Идентификационният номер на нотифицирания орган се поставя съгласно неговите указания от производителя или негов упълномощен представител.

  Изменение               77

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 4 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4a. Маркировката „СЕ“ и когато е приложимо, идентификационният номер на нотифицирания орган могат да бъдат съпътствани от пиктограма или друга маркировка, указваща риска, срещу който ЛПС е предназначено да осигури защита.

  Изменение  78

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 4 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4b. Държавите членки се основават на съществуващите механизми за гарантиране на правилното прилагане на режима за маркировката „СЕ“ и предприемат необходимите мерки в случай на неправомерно използване на тази маркировка.

  Изменение  79

  Предложение за регламент

  Член 17

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 17

  заличава се

  Категории рискове за ЛПС

   

  ЛПС се класифицират в категориите рискове, определени в приложение I.

   

  Изменение  80

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право и притежава юридическа правосубектност.

  2. Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

  Изменение  81

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 7 – буква в)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение ІІ, на съответните хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация;

  в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение ІІ, на съответните хармонизирани стандарти и съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;

  Изменение  82

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  9. Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата съгласно националното законодателство, или държавата членка е пряко отговорна за оценката на съответствието.

  9. Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата членка съгласно националното законодателство, или държавата членка е пряко отговорна за оценката на съответствието.

  Изменение  83

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  11. Органите за оценяване на съответствието участват във или осигуряват, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценка на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно настоящия регламент, и прилагат като общи насоки административните решения и документи, изготвени в резултат от работата на тази група.

  11. Органите за оценяване на съответствието участват във или осигуряват, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценка на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно член 35 от настоящия регламент, и прилагат решенията и документите, изготвени в резултат от работата на тази група.

  Изменение  84

  Предложение за регламент

  Член 26 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценка на съответствието, на процедурата(ите) за оценка на съответствието и на видовете ЛПС, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, когато такъв съществува, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, установени в член 23.

  2. Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценка на съответствието, на модула или модулите за оценяване на съответствието и на видовете ЛПС, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, когато такъв съществува, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, установени в член 23.

  Обосновка

  Ако се приеме, тази промяна ще бъде нанесена в целия текст.

  Изменение  85

  Предложение за регламент

  Член 27 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Когато нотифицирането не се основава на сертификат за акредитация, посочен в член 26, параграф 2, нотифициращият орган предоставя на Комисията и на другите държави членки документите, които удостоверяват компетентността на органа за оценяване на съответствието, както и съществуващите правила, осигуряващи, че на органа ще бъде извършван редовен мониторинг и че ще продължи да отговаря на изискванията, установени в член 23.

  заличава се

  Обосновка

  Акредитацията следва да бъде общо правило за нотифицираните органи.

  Изменение  86

  Предложение за регламент

  Член 29 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията или в случай че нотифицираният орган е преустановил дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите стъпки, за да осигури, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при поискв ане от тяхна страна.

  2. В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията или в случай че нотифицираният орган е преустановил дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите стъпки, за да осигури, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при поискване от тяхна страна. Нотифициращата държава членка информира засегнатите производители и им дава възможност да изберат друг нотифициран орган по техен избор.

  Изменение  87

  Предложение за регламент

  Член 30 – параграф 1 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a. Нотифициращата държава членка предоставя на Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържането на компетентността на засегнатия нотифициран орган.

  Изменение  88

  Предложение за регламент

  Член 32 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки осигуряват наличието на процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

  Държавите членки осигуряват наличието на прозрачна и достъпна процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

  Изменение  89

  Предложение за регламент

  Член 35 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки осигуряват, че нотифицираните от тях органи участват в работата на тази група, пряко или чрез свои представители.

  Нотифицираните органи участват в работата на тази група пряко или чрез определени представители. В случай че даден нотифициран орган не спазва това изискване, нотифицирането се спира или оттегля.

  Изменение  90

  Предложение за регламент

  Раздел V а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ГЛАВА V А

   

  НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛПС, НАВЛИЗАЩИ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

  Изменение  91

  Предложение за регламент

  Член 35 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 35а

   

  Надзор на пазара на Съюза и контрол върху ЛПС, навлизащи на пазара на Съюза

   

  Член 15, параграф 3 и членове 16 – 29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на ЛПС, обхванати от член 2, параграф 1 от настоящия регламент.

  Изменение  92

  Предложение за регламент

  Член 35 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 35б

   

  Процедура при ЛПС, представляващи риск на национално равнище

   

  1. Когато органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат основателни причини да считат, че ЛПС, попадащо в обхвата на настоящия регламент, представлява риск за здравето или безопасността на ползвателите или, когато е приложимо, на други лица, те извършват оценка по отношение на съответното ЛПС, която обхваща всички свързани с това изисквания, определени в настоящия регламент. За тази цел съответните икономически оператори си сътрудничат според необходимостта с органите за надзор на пазара.

   

  Когато в процеса на оценката, посочена в първа алинея, органите за надзор на пазара открият, че ЛПС не отговаря на изискванията, определени в настоящия регламент, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими коригиращи действия, за да приведе ЛПС в съответствие с тези изисквания, да изтегли ЛПС от пазара или да го изземе в рамките на определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

   

  Органите за надзор на пазара надлежно информират съответния нотифициран орган.

   

  Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо мерките, посочени във втора алинея от настоящия параграф.

   

  2. В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали от стопанския субект да предприеме.

   

  3. Икономическият оператор прави необходимото, за да се гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни ЛПС, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

   

  4. Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки за забрана или ограничаване на предоставянето на ЛПС на националния им пазар, за изтеглянето на ЛПС от този пазар или за неговото изземване.

   

  Органите за надзор на пазара без забавяне информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

   

  5. Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични подробности, и по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващото ЛПС, произхода на ЛПС, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

   

  (a) несъответствие на ЛПС с изискванията по отношение на здравето или безопасността на хората; или

   

  (b) недостатъци на хармонизираните стандарти, посочени в член 14, на които се основава презумпцията за съответствие.

   

  6. Държавите членки, различни от започналата процедурата по настоящия член държава членка, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на въпросното ЛПС, и в случай на несъгласие с приетата национална мярка – за своите възражения.

   

  7. Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, не е повдигнато възражение от държава членка или от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за обоснована.

   

  8. Държавите членки правят необходимото, за да се гарантира, че по отношение на съответното ЛПС са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки, като например изтегляне на ЛПС от пазара.

  Изменение  93

  Предложение за регламент

  Член 35 в (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 35в

   

  Предпазна процедура на Съюза

   

  1. Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 35б, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния икономически оператор или оператори и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпълнение, с който определя дали националната мярка е обоснована или не.

   

  Комисията адресира решението си до всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

   

  2. Ако се прецени, че националната мярка е обоснована, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че несъответстващото ЛПС е изтеглено от техния пазар, и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля тази мярка.

   

  3. Ако се прецени, че националната мярка е обоснована и несъответствието на ЛПС се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 35б, параграф 5, буква б) от настоящия регламент, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

  Изменение  94

  Предложение за регламент

  Член 35 г (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 35г

   

  Съответстващи на изискванията ЛПС, които представляват риск

   

  1. Когато, след като е извършила оценка съгласно член 35б, параграф 1, държава членка установи, че макар дадено ЛПС да е в съответствие с настоящия регламент, то представлява риск за здравето или безопасността на хората, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че когато съответното ЛПС бъде пуснато на пазара, то вече няма да представлява такъв риск, да изтегли ЛПС от пазара или да го изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.

   

  2. Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни ЛПС, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

   

  3. Държавата членка незабавно информира Комисията и останалите държави членки. Тази информация включва всички налични подробности, и по-специално данните, необходими за идентификацията на съответното ЛПС, произхода и веригата на доставка на ЛПС, естеството на съществуващия риск, както и естеството и продължителността на взетите на национално равнище мерки.

   

  4. Комисията започва незабавно консултации с държавите членки и със съответния(те) икономически оператор(и) и оценява предприетите на национално равнище мерки. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията, посредством актове за изпълнение, взема решение дали националната мярка е обоснована или не и когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

   

  Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея от настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38, параграф 2а.

   

  При надлежно обосновани наложителни причини по спешност във връзка с опазването на здравето и безопасността на хората Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 38, параграф 2б.

   

  5. Комисията адресира решението си до всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

  Изменение  95

  Предложение за регламент

  Член 35 д (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 35д

   

  Формално несъответствие

   

  1. Без да се засяга член 35б, когато държава членка направи една от следните констатации, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати въпросното несъответствие:

   

  (а) маркировката „СЕ“ е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 16 от настоящия регламент или не е нанесена;

   

  (б) идентификационният номер на нотифицирания орган, участващ в етапа на производствения контрол, е нанесен в нарушение на член 16 или не е нанесен;

   

  (в) декларацията на ЕС за съответствие не е съставена или е неправилно съставена;

   

  (г) техническата документация не е налице или не е пълна;

   

  (д) информацията, посочена в член 8, параграф 6 или в член 10, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

   

  (е) не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 8 или член 10.

   

  2. Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи да съществува, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на ЛПС на пазара или да осигури неговото изтегляне или изземване от пазара.

  Изменение  96

  Предложение за регламент

  Член 36 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37 за изменението на приложение I по отношение на категория конкретен риск в отговор на техническия напредък и знания или нови научни доказателства, като се отчита процедурата за оценка на съответствието, която трябва да бъде следвана за всяка категория в съответствие с член 18.

  За да се вземат под внимание техническият напредък и познания или новите научни данни по отношение на категорията на специфичен риск, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37 за изменението на приложение I, като прекласифицира риска от една категория в друга.

   

  Държава членка, която има опасения във връзка с класификацията на определен риск в категория конкретен риск, посочена в член 17, уведомява незабавно Комисията за опасенията си и привежда мотиви в подкрепа.

   

  Преди да приеме делегиран акт, Комисията извършва цялостна оценка на рисковете, по отношение на които е необходима прекласификация, и на последиците от тази прекласификация.

  Изменение  97

  Предложение за регламент

  Член 38 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

  Изменение  98

  Предложение за регламент

  Член 38 – параграф 2 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2б. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011, във връзка с член 5 от него.

  Изменение  99

  Предложение за регламент

  Член 39 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията най-късно до [3 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент] и без забавяне я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.

  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими в случай на нарушение от икономически оператори на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното правоприлагане. Тези правила могат да включват наказателноправни санкции при тежки нарушения. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията най-късно до [3 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент] и без забавяне я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.

  Изменение  100

  Предложение за регламент

  Член 42 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Въпреки това, членове 19—35 се прилагат от [шест месеца след влизането в сила].

  Въпреки това, членове 19 – 35 и членове 38 – 39 се прилагат от [шест месеца след влизането в сила].

  Изменение  101

  Предложение за регламент

  Приложение I – раздел 1 – параграф 1 – буква б)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) контакт с вода или почистващи материали със слабо действие;

  б) контакт с почистващи материали със слабо действие или продължителен контакт с вода;

  Изменение  102

  Предложение за регламент

  Приложение I – раздел 2 – параграф 1 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) изработени по мярка ЛПС, с изключение на случаите, когато тези ЛПС са предназначени да защитават ползвателите срещу рисковете, изброени в категория I.

  заличава се

  Изменение  103

  Предложение за регламент

  Приложение I – раздел 3 – параграф 1 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ЛПС, предназначени да защитават ползвателите срещу много големи рискове. Категория IІІ включва единствено ЛПС, предназначени да защитават ползвателите срещу следните рискове:

  ЛПС, предназначени да защитават ползвателите срещу много големи рискове като смърт или непоправими вреди за здравето. Категория IІІ включва единствено ЛПС, предназначени да защитават ползвателите срещу следните рискове:

  Изменение  104

  Предложение за регламент

  Приложение I – раздел 3 – параграф 1 – буква a)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) вдишване на вредни вещества;

  а) вещества и смеси, които са опасни за здравето;

  Изменение  105

  Предложение за регламент

  Приложение I – раздел 3 – параграф 1 – буква a а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (aa) атмосфера с недостиг на кислород;

  Изменение  106

  Предложение за регламент

  Приложение I – раздел 3 – параграф 1 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) агресивни химикали;

  б) вредни биологични агенти;

  Изменение  107

  Предложение за регламент

  Приложение I – раздел 3 – параграф 1 – точка л а (new)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (la) професионални рискове със сериозно отражение върху главата.

  Изменение  108

  Предложение за регламент

  Приложение I – раздел 3 – параграф 1 – буква в)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) йонизиращи лъчения;

  в) йонизиращи лъчения, лазерно излъчване и радиоактивно замърсяване;

  Изменение  109

  Предложение за регламент

  Приложение I – раздел 3 – параграф 1 – буква k)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  к) огнестрелни или прободни рани;

  к) огнестрелни рани, експлозивни фрагменти или прободни рани;

  Изменение  110

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.2 – подточка 1.2.1 – подточка 1.2.1.1 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Материалите, от които са изработени ЛПС, в това число всеки от възможните продукти при разграждането им, не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху здравето или безопасността на ползвателите.

  Материалите, от които са изработени ЛПС, в това число всеки от възможните продукти при разграждането им, не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху здравето или безопасността на ползвателите или да водят до резултат, при който ЛПС вече не отговаря на съществените изисквания за здраве и безопасност, установени в настоящия регламент.

  Изменение  111

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.3 – точка 1.3.3 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Ако един и същ производител пусне на пазара няколко модела ЛПС от различни типове с цел да се осигури едновременна защита на съседни части на тялото, те трябва да бъдат съвместими.

  Не се отнася до българския текст.

  Изменение  112

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.3 – подточка 1.3.3 a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1.3.3a. Защитно облекло, съдържащо подвижни предпазни средства

   

  Защитното облекло, съдържащо подвижни предпазни средства, представлява ЛПС и следва да се оценява като комбинация от ЛПС по време на процедурите за оценка на съответствието.

  Изменение  113

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.4 –

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.4. Инструкции на производителя

  1.4. Инструкции и информация, предоставени от производителя

  Изменение  114

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.4 – параграф 1 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) експлоатационните показатели, както са регистрирани при техническите изпитвания за проверка на нивата или класовете защита, осигурявани от съответното ЛПС;

  заличава се

  Обосновка

  Не е необходимо тази информация непременно да бъде предоставяна в инструкциите с всяко ЛПС. Тя се включва в техническата документация (вж. приложение III) и се предоставя от производителя по друг начин при поискване (вж. изменението на член 8, параграф 7а нов).

  Изменение  115

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.4 – параграф 1 – буква в)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) принадлежности, които могат да бъдат използвани с ЛПС и характеристиките на подходящите резервни части;

  в) когато е приложимо, принадлежности, които могат да бъдат използвани с ЛПС, и характеристиките на подходящите резервни части;

  Изменение  116

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.4 – параграф 1 – буква г)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) класовете на защита, подходящи за различните нива на риск, и съответните граници на употреба;

  г) когато е приложимо, класовете на защита по отношение на различните нива на риск и съответните граници на употреба;

  Изменение  117

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.4 – параграф 1 – буква д)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) датата или срока на годност на ЛПС или на определени негови компоненти;

  д) когато е приложимо, датата или срока на годност на ЛПС или на определени негови компоненти;

  Изменение  118

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.4 – параграф 1 – буква е)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) типа опаковка, подходяща за транспортиране;

  е) когато е приложимо, типа опаковка, подходяща за транспортиране;

  Изменение  119

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.4 – параграф 1 – точка з a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  за) риск, срещу който съответното ЛПС е проектирано да предпазва;

  Изменение  120

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка1.4 – параграф 1 – подточка i a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (ia) позоваване на съответния хармонизиран стандарт или стандарти, включително датата на стандарта (стандартите), или позоваване на други технически спецификации, които са използвани:

  Изменение  121

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.4 – параграф 1 – точка и б) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (iа) интернет адреса, където може да се намери декларация на ЕС за съответствие.

  Изменение  122

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 1 – точка 1.4 – параграф 1 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Тези инструкции, които трябва да бъдат точни и разбираеми, трябва да бъдат представени най-малко на официалния(ите) език(ци) на държавата членка на местоназначението.

  Тези инструкции, които трябва да бъдат точни и разбираеми, както и ясно четливи, трябва да бъдат представени най-малко на официалния(ите) език(ци) на държавата членка на местоназначението. Ясната четливост на инструкциите е налице тогава, когато те могат да бъдат прочетени от ползвател с нормално зрение от подходящо разстояние, без помощни средства и без усилия.

  Изменение  123

  Предложение за регламент

  Приложение ІІ – част 1 – точка 1.4 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Тези инструкции, които трябва да бъдат точни и разбираеми, трябва да бъдат представени най-малко на официалния(ите) език(ци) на държавата членка на местоназначението.

  Тези инструкции, които трябва да бъдат точни и разбираеми, трябва да бъдат представени най-малко на официалния(ите) език(ци) на държавата членка на местоназначението. Всички допълнителни приложими инструкции за подбор, ползване, съхраняване и поддръжка на ЛПС трябва да се предоставят по начин, лесно достъпен за всяко засегнато лице.

  Изменение  124

  Предложение за регламент

  Приложение ІІ – част 2 – точка 2.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Доколкото е възможно, ЛПС, изолиращи защитаваните части на тялото, трябва да са достатъчно добре вентилирани, за да се ограничи изпотяването при употреба; в противен случай трябва да бъдат оборудвани със средства за абсорбиране на потта.

  Доколкото е възможно, ЛПС, изолиращи защитаваните части на тялото, трябва да са подходящо проектирани, за да се ограничи изпотяването при употреба; в противен случай трябва да бъдат включени средства за абсорбиране на потта.

  Изменение  125

  Предложение за регламент

  Приложение ІІ – част 2 – точка 2.9 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато ЛПС включват компоненти, които могат да се регулират или свалят от ползвателя с цел подмяна, те трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да могат лесно да бъдат монтирани и сваляни без използването на инструменти.

  Когато ЛПС включват компоненти, които могат да се регулират или свалят от ползвателя с цел подмяна, те трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да могат лесно да бъдат монтирани, намествани и сваляни без използването на инструменти.

  Изменение  126

  Предложение за регламент

  Приложение ІІ – част 2 – точка 2.12 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Идентификационните маркировки или индикатори, свързани със здравето и безопасността, поставени на тези типове ЛПС, ако е възможно, трябва да са под формата на хармонизирани пиктограми или идеограми. Те трябва да бъдат напълно видими и четливи и да остават такива през целия предвидим полезен живот на ЛПС. В допълнение, тези маркировки трябва да са пълни, точни и разбираеми, така че да не позволяват погрешно тълкуване; в частност, когато такива маркировки включват думи или изречения, последните трябва да са написани на официалния(ите) език(ци) на държавата членка, в която ще се използва екипировката.

  Идентификационните маркировки или индикатори, свързани със здравето и безопасността, поставени на тези типове ЛПС, ако е възможно, трябва да са под формата на хармонизирани пиктограми или идеограми. Те трябва да бъдат напълно видими и четливи и да остават такива през целия предвидим полезен живот на ЛПС. В допълнение, тези маркировки трябва да са пълни, точни и разбираеми, така че да не позволяват погрешно тълкуване; в частност, когато такива маркировки включват думи или изречения, последните трябва да са написани на лесно разбираем за потребителите и крайните ползватели език, определен от държавата членка, в която екипировката се предлага на пазара.

  Изменение  127

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 3 – точка 3.4 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.4. Защита във водата

  3.4. Защита в течна среда

  Изменение  128

  Предложение за регламент

  Приложение ІІ – част 3 – точка 3.4 – подточка 3.4.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Облекло, което осигурява достатъчна степен на плавателност, в зависимост от предвидимата употреба, което е безопасно при носене и което предоставя опора във водата. При предвидимите условия на употреба тези ЛПС не трябва да ограничават свободата на движение на ползвателя, а трябва да му дават възможност, по-специално, да плува или да предприема действия за избягване на опасност или за спасяване на други хора.

  Облекло, което осигурява ефикасна степен на плавателност, в зависимост от предвидимата употреба, което е безопасно при носене и което предоставя опора в течна среда. При предвидимите условия на употреба тези ЛПС не трябва да ограничават свободата на движение на ползвателя, а трябва да му дават възможност, по-специално, да плува или да предприема действия за избягване на опасност или за спасяване на други хора.

  Изменение  129

  Предложение за регламент

  Приложение ІI – част 3 – точка 3.6 – подточка 3.6.1 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Материалите и другите компоненти на екипировката, предназначена за кратка употреба във високотемпературна среда, както и на ЛПС, които могат да бъдат залети от горещи продукти, като големи количества разтопен материал, също така трябва да притежават достатъчен термичен капацитет, за да не отдават по-голямата част от поетата топлина, докато ползвателят не напусне опасната зона и не свали своето ЛПС.

  Материалите и другите компоненти на екипировката, предназначена за кратка употреба във високотемпературна среда, както и на ЛПС, които могат да бъдат залети от горещи продукти, като големи количества разтопен материал, също така трябва да притежават достатъчен термичен капацитет, за да предпазват от изгаряния, докато ползвателят не напусне опасната зона и не свали своето ЛПС.

  Изменение  130

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 3 – точка 3.6 – подточка 3.6.1 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Материалите и другите компоненти на ЛПС, които могат случайно да се окажат в допир с пламък, и тези, използвани за производството на огнеборско оборудване, също така трябва да притежават степен на незапалимост, съответстваща на класа риск, свързан с предвидимите условия на употреба. Те не трябва да се стопяват при излагане на пламък, нито да спомагат за разпространението на пламъка.

  Материалите и другите компоненти на ЛПС, които могат случайно да се окажат в допир с пламък, и тези, използвани за производството на индустриално или огнеборско оборудване, също така трябва да притежават степен на незапалимост и защита срещу висока температура или топлина на електрическа дъга, съответстваща на класа риск, свързан с предвидимите условия на употреба. Те не трябва да се стопяват при излагане на пламък, нито да спомагат за разпространението на пламъка.

  Изменение  131

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 3 – точка 3.6 – подточка 3.6.2 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Инструкциите на производителя, придружаващи ЛПС, предназначени за кратка употреба във високотемпературна среда, трябва в частност да съдържат всички необходими данни за определяне на максимално допустимата експозиция на ползвателя на топлината, предавана от ЛПС, когато се използва по предназначение.

  Инструкциите на производителя, придружаващи ЛПС, предназначени за употреба през ограничен период от време във високотемпературна среда, трябва в частност да съдържат всички необходими данни за определяне на максимално допустимата експозиция на ползвателя на топлината, предавана от ЛПС, когато се използва по предназначение.

  Изменение  132

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 3 – точка 3.9 – подточка 3.9.1 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За тази цел защитните очила трябва да бъдат проектирани и произведени така, че за всяка вредна дължина на вълната да имат такъв спектрален коефициент на пропускане, че плътността на светлинния поток на лъчевата енергия, способен да достигне окото на ползвателя през филтъра, да е сведена до минимум и при никакви обстоятелства да не превишава максимално допустимите стойности на експозиция.

  За тази цел предпазните средства за очите трябва да бъдат проектирани и произведени така, че за всяка вредна дължина на вълната да имат такъв спектрален коефициент на пропускане, че плътността на светлинния поток на лъчевата енергия, способен да достигне окото на ползвателя през филтъра, да е сведена до минимум и при никакви обстоятелства да не превишава максимално допустимите стойности на експозиция. ЛПС, които са предназначени да защитават кожата от нейонизиращо лъчение, трябва да могат да поглъщат или отразяват по-голямата част от енергията, излъчена във вредния спектър дължини на вълните.

  Обосновка

  Ако се приеме, тази промяна от „очила“ на „предпазни средства за очите“ ще бъде нанесена в целия текст.

  Изменение  133

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 3 – точка 3.9 – подточка 3.9.1 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Съответната стойност на защитния фактор трябва да бъде отбелязана от производителя върху всички екземпляри филтриращи очила.

  Съответната стойност на защитния фактор трябва да бъде отбелязана от производителя върху всички екземпляри филтриращи предпазни средства за очите.

  Изменение  134

  Предложение за регламент

  Приложене II – част 3 – точка 3.10 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.10. Защита срещу опасни вещества и инфекциозни агенти

  3.10. Защита срещу опасни за здравето вещества и смеси и срещу биологични агенти

  Изменение  135

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 3 – точка 3.10 – подточка 3.10.2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ЛПС, които са предназначени да предотвратяват повърхностен контакт на цялото тяло или част от тялото с опасни вещества и инфекциозни агенти, трябва да са в състояние да предотвратяват проникването или просмукването на такива вещества и агенти през защитния слой при предвидимите условия на употреба, за които ЛПС са предназначени.

  ЛПС, които са предназначени да предотвратяват повърхностен контакт на цялото тяло или част от тялото с опасни за здравето вещества и смеси и биологични агенти, трябва да са в състояние да предотвратяват проникването или просмукването на такива вещества и смеси и агенти през защитния слой при предвидимите условия на употреба, за които ЛПС са предназначени.

  Изменение  136

  Предложение за регламент

  Приложение II – част 3 – точка 3.10 – подточка 3.10.2 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато поради естеството им и предвидимите им условия на употреба, определени опасни вещества или инфекциозни агенти притежават висока способност за проникване, която ограничава продължителността на защитата, осигурявана от въпросните ЛПС, последните трябва да бъдат подлагани на стандартни изпитвания с оглед класификацията им въз основа на работните им показатели. ЛПС, за които се счита, че са в съответствие със спецификациите на изпитванията, трябва да носят маркировка, показваща по-специално наименованията или, ако това не е възможно, кодовете на веществата, използвани при изпитванията, както и съответстващия стандартен срок на защита. Инструкциите на производителя трябва също така да съдържат в частност обяснение на кодовете (ако е необходимо), подробно описание на стандартните изпитвания и цялата подходяща информация за определянето на максималния допустим период на носене при различните предвидими условия на употреба.

  Когато поради естеството им и предвидимите им условия на употреба, определени опасни за здравето вещества и смеси или биологични агенти притежават висока способност за проникване, която ограничава продължителността на защитата, осигурявана от въпросните ЛПС, последните трябва да бъдат подлагани на стандартни изпитвания с оглед класификацията им въз основа на работните им показатели. ЛПС, за които се счита, че са в съответствие със спецификациите на изпитванията, трябва да носят маркировка, показваща по-специално наименованията или, ако това не е възможно, кодовете на веществата, използвани при изпитванията, както и съответстващия стандартен срок на защита. Инструкциите на производителя трябва също така да съдържат в частност обяснение на кодовете (ако е необходимо), подробно описание на стандартните изпитвания и цялата подходяща информация за определянето на максималния допустим период на носене при различните предвидими условия на употреба.

  Изменение  137

  Предложение за регламент

  Приложение IV – раздел 1 – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценка на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в точки 2, 3 и 4, и осигурява и декларира изцяло на своя отговорност, че съответните ЛПС отговарят на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, посочени в член 5 и определени в приложение II.

  1. Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценка на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в точки 2, 3 и 4, и осигурява и декларира изцяло на своя отговорност, че съответните ЛПС отговарят на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Обосновка

  Ако се приеме, тази промяна следва да бъде нанесена в целия текст.

  Изменение  138

  Предложение за регламент

  Приложение IV – раздел 1 – точка 2 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Производителят изготвя техническата документация, описана в приложение III. Документацията трябва да позволява да се оцени съответствието на ЛПС с приложимите изисквания и трябва да включва съответния анализ и оценка на риска(овете). В техническата документация се посочват приложимите изисквания и тя обхваща дотолкова, доколкото е целесъобразно за оценката, проекта, производството и работата на ЛПС.

  Производителят изготвя техническата документация, описана в приложение III.

  Изменение  139

  Предложение за регламент

  Приложение IV – раздел 1 – точка 4 – подточка 4.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.1. Производителят поставя маркировката „CE“ върху всяко отделно ЛПС, което удовлетворява приложимите изисквания за опазване на здравето и безопасност.

  4.1. Производителят поставя маркировката „CE“ върху всяко отделно ЛПС, което удовлетворява приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  140

  Предложение за регламент

  Приложение V – раздел 1 – точка 3 – параграф 2 – буква д)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) за индивидуално пригодени ЛПС, описание на мерките, които трябва да бъдат предприети от производителя в процеса на пригодяване и производство, за да осигури, че всеки екземпляр ЛПС е в съответствие с одобрения тип и с приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност.

  д) за изработени по мярка ЛПС, описание на възможните вариации и мерките, които трябва да бъдат предприети от икономическия оператор в процеса на производство, за да се гарантира, че всеки екземпляр ЛПС е в съответствие с одобрения тип ЛПС и с приложимите изисквания за опазване на здравето и безопасност, посочени в приложение ІІ.

  Изменение  141

  Предложение за регламент

  Приложение V – раздел 1 – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 1 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Срокът на валидност на новоиздадения сертификат и където е приложимо, на подновения сертификат е не повече от пет години.

  Изменение  142

  Предложение за регламент

  Приложение V – раздел 1 – точка 6 – подточка 6.2 – буква и)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  и) датата на издаване и когато е уместно, датата(ите) на подновяване;

  и) датата на издаване, датата на изтичане и когато е уместно, датата(ите) на подновяване;

  Изменение  143

  Предложение за регламент

  Приложение V – раздел 1 – точка 6 – подточка 6.2 – буква й)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  й) датата на изтичане (най-много пет години от датата на издаване или датата на последното подновяване);

  заличава се

  Изменение  144

  Предложение за регламент

  Приложение V – раздел 1 – точка 7.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общопризнатото ниво на техническите познания, което показва, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако случаят е такъв, нотифицираният орган надлежно информира производителя.

  Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общопризнатото ниво на техническите познания, което показва, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, и без да се нарушава разпоредбата на приложение V, точка 6.1., параграф 1а, преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако случаят е такъв, нотифицираният орган надлежно информира производителя.

  Изменение  145

  Предложение за регламент

  Приложение V – раздел 1 – точка 7.5 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  7.5a Най-рано 12 месеца и най-късно 6 месеца преди датата на изтичане на срока на валидност производителят може да информира нотифицирания орган, че за преразглеждането се прилага опростена процедура, тъй като по ЛПС, посочено в точка 7.2, няма направени промени. Производителят предоставя на нотифицирания орган следната информация:

   

  а) потвърждение на актуалните наименование и адрес на дружеството;

   

  б) потвърждение, че по продукта не е направено никакво изменение, включително материали, части от компоненти или функцонални подгрупи, нито пък по отношение на решенията, прилагани в съответните хармонизирани стандарти или в други технически спецификации;

   

  в) в случай че още не са доставени – копия от чертежи и снимки на настоящия продукт, маркировката на продукта и информацията, предоставена от производителя; и

   

  г) за продукти от категория III – информация за състоянието на проверка на продукта или осигуряване на качеството на производствения процес.

   

  Когато нотифицираният орган е потвърдил, че не е настъпила промяна в нивото на техническите познания, посочено в точка 7.3, не се извършва изследването на ЕС на типа, посочено в приложение V, точка 4 и нотифицираният орган подновява сертификата на ЕС за изследване на типа. Нотифицираният орган гарантира, че опростената процедура за подновяване бива приключена преди датата на изтичане на срока на валидност на сертификата на ЕС за изследване на типа. Референтният номер на сертификата остава непроменен.

   

  Разходите, свързани с това подновяване, са пропорционални на административната тежест на опростената процедура.

   

  Ако липсва някаква част от информацията или е настъпила промяна в нивото на техническите познания, посочено в точка 7.3, се прилага процедурата по точка 7.5.

  Изменение  146

  Предложение за регламент

  Приложение VI – раздел 1 – точка 2 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За изработените по мярка ЛПС производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговият мониторинг да осигуряват съответствието на изработените по мярка ЛПС с базовия модел, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа и с приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност.

  За изработените по мярка ЛПС производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговият мониторинг да осигуряват съответствието на изработените по мярка ЛПС с базовия модел, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа и с приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  147

  Предложение за регламент

  Приложение VII – раздел 1 – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е тази част от процедурата за оценка на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3, 5.2 и 6 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните ЛПС, които са били обект на разпоредбите на точка 4, са в съответствие с типа, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа, и удовлетворяват приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, посочени в член 5 и определени в приложение II.

  1. Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е тази част от процедурата за оценка на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3, 5.2 и 6 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните ЛПС, които са били обект на разпоредбите на точка 4, са в съответствие с типа, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа, и удовлетворяват приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  148

  Предложение за регламент

  Приложение VII – раздел 1 – точка 4 – подточка 4.4 a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4.4a. Прилагането на процедурата за приемане на проби има за цел да установи дали производственият процес на продукта осигурява еднородността на производството и дали той се осъществява в рамките на допустимите граници с оглед на гарантирането на съответствието на ЛПС.

  Изменение  149

  Предложение за регламент

  Приложение VII – раздел 1 – точка 5 – подточка 5.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.1. Нотифицираният орган предоставя на производителя протокол от изпитването и разрешава на производителя да поставя идентификационния номер на нотифицирания орган на всяко отделно ЛПС, което е в съответствие с типа, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа, и отговаря на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност.

  5.1. Нотифицираният орган предоставя на производителя протокол от изпитването.

  Изменение  150

  Предложение за регламент

  Приложение VII – раздел 1 – точка 5 – подточка 5.2 a (new)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5.2a. Под отговорността на нотифицирания орган производителят нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

  Изменение  151

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – раздел 1 – точка 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  8. Ако нотифицираният орган, посочен в точка 3.1, се съгласи, производителят може да поставя идентификационния номер на нотифицирания орган върху ЛПС по време на производствения процес.

  заличава се

  Изменение  152

  Предложение за регламент

  Приложение IX – заглавие 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Декларация на ЕС за съответствие

  Декларация на ЕС за съответствие

   

  Декларацията на ЕС за съответствие съдържа следните елементи:

  Изменение  153

  Предложение за регламент

  Приложение IX – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. ЛПС (продуктов, партиден, типов или сериен номер):

  1. Идентификация на ЛПС (продуктов, партиден, типов или сериен номер) – може, в случай че това е полезно за идентификацията на ЛПС, тя да включва изображение с достатъчна яснота:

  Изменение  154

  Предложение за регламент

  Приложение IX – точка 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител [Упълномощеният представител трябва също така да посочи фирмата и адрес на производителя]:

  2. Име и адрес на производителя или, когато е приложимо, на неговия упълномощен представител.

  Изменение  155

  Предложение за регламент

  Приложение IX – точка 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Предмет на декларацията (идентификация на ЛСП, позволяваща проследяването му); може, когато е необходимо за идентифицирането на ЛПС, да съдържа цветно изображение, което е достатъчно ясно):

  заличава се

  Изменение  156

  Предложение за регламент

  Приложение IX – точка 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6. Позоваване на съответните хармонизирани стандарти, включително датата на стандарта, или позоваване на другите технически спецификации, включително датата на спецификацията, по отношение на които се декларира съответствие:

  6. Позоваване на приложените хармонизирани стандарти, включително датата на стандарта, или позоваване на другите технически спецификации, включително датата на спецификацията, по отношение на които се декларира съответствие:

  Изменение  157

  Предложение за регламент

  Приложение X – параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Обща информация

  От 1989 г. насам пускането на лични предпазни средства (ЛПС) на пазара на ЕС е напълно хармонизирано чрез Директива 89/686/ЕИО на Съвета). През изминалите 25 години настоящата директива е дала възможност за функционирането на единния пазар. Въпреки това, съществуващото законодателство за ЛПС се нуждае от преразглеждане в съответствие с новата законодателна рамка (НЗР), която представлява пакет от мерки, предназначени за рационализиране и опростяване на нормативната уредба за стоките в рамките на целия единен пазар.

  По-конкретно, в отговор на опасенията, че действащите регулаторни изисквания са объркващи и се дублират, регламентът изяснява ролята на икономическите оператори, укрепва сътрудничеството между участниците и въвежда общи определения. Общият подход съгласно новата законодателна рамка също така изяснява правомощията на органите за надзор на пазара, като дава възможност за проследяване и връщане на опасни стоки, пускани на единния пазар.

  В съществуващата Директива за ЛПС в членове 2 и 4 се предвижда, че държавите членки трябва да разрешават пускането на пазара на всички продукти, съответстващи на директивата, и не трябва да разрешават пускането на пазара на продукти, за които е установено несъответствие. Като се има предвид, че нито по-ниски, нито по-високи стандарти са позволени от съществуващата директива, е малко вероятно да има значителни практически оперативни последици от замяната ѝ с регламент.

  Ключовите изменения на докладчика

  Докладчикът подкрепя налагането на твърди изисквания по отношение на личните предпазни средства. Като се има предвид, че настоящото предложение се отнася най-вече до модернизирането и опростяването на една вече добре функционираща система, докладчикът счита, че значителни изменения на нейните цели са ненужни. Вместо това измененията, като се основават на загрижеността, изразена от държавите членки и промишлените федерации в сферата на безопасността, са насочени към гарантиране на яснота в редица области.

  Тези технически разяснения обхващат:

  •       Свързващите системи (член 3, параграф 1, буква в) се разглеждат като елементи от съществено значение за функцията на ЛПС;

  •       Добавя се определение на „демонстрация“ (член 3, параграф 21) и „полево изпитване“ (член 3, параграф 22) и за даване на възможност за провеждане на полеви изпитвания (член 7, параграфи 2 – 3);

  •       Изисква се от вносителите и дистрибуторите да информират производителя, както и органите за наблюдение на пазара, когато смятат, че съществува риск от неотговарящи на изискванията ЛПС;

  •       Изисква се от държавите членки да уведомяват производителите, ако нотифициран орган е прекратил дейността си (член 29, параграф 2);

  •       Изисква се всяка процедура по обжалване да бъде прозрачна и достъпна (член 32).

  Докладчикът предлага заличаване на петгодишния максимален срок на валидност на сертификата на ЕС за изследване на типа, поради опасенията, изразени от страна на икономическите оператори, че такъв срок е твърде кратък, като се има предвид обичайният продуктов жизнен цикъл на ЛПС.

  Друга област на загриженост е решението на Комисията да коригира приложното поле на първоначалната директива – въпрос, отбелязан в предварителната оценка на Европейския парламент на въздействието от настоящото предложение. Докладчикът не счита значителни корекции на обхвата за необходими, тъй като този проект за предложение се отнася най-вече до осигуряването на правилно функциониране и изпълнение на регулаторната рамка, а не до нейните цели. Следователно, за да се гарантира наличието на правна яснота за операторите в този сектор, докладчикът се опитва да запази обхвата сходен с този на първоначалната директива

  Поради това докладчикът внесе изменения, и по-специално:

  •       Измененията, с които се включва оборудване за защита срещу недостиг на кислород (напр. водолазно оборудване), химически вещества, биологични агенти и облъчване или радиоактивно замърсяване, сега са част от категория III.

  •       Изменения относно ЛПС за частна употреба. Административната тежест следва да бъде пропорционално на риска за безопасността. Поради това докладчикът поддържа това да се изключат от обхвата ЛПС за частно ползване, осигуряващи защита срещу атмосферни условия, които не са от изключително естество, против влага или вода. ЛПС за частно ползване срещу топлина, като например кухненски ръкавици за фурна, ще продължат да бъдат изключени, освен ако икономическият оператор твърди изрично, че имат защитна функция. Докладчикът счита също така, че е нужно ясно формулирано изключване от приложното поле на настоящия регламент на занаятчийските продукти.

  С цел да се осигури бързо разрешаване на преговорите по това досие, докладчикът счита, че много от предложенията на Съвета относно привеждането в съответствие на предложението с НЗР следва да бъдат приветствани.

  Измененията засягат:

  •       Декларацията за съответствие, която дава възможност за избор на икономическите оператори да предоставят копие на хартиен носител или връзка към уебсайт, на който се предоставя съответната информация, като се вземат предвид технологичните промени от момента на въвеждане на директивата през 1989 г.;

  •       Нова глава, която ще вземе предвид изискванията на регламента за надзор на пазара, когато той бъде завършен;

  •       Изясняване на изискванията за работодателите, които осигуряват ЛПС на своите работници и служители (съображение 21);

  •       Включването на спортно оборудване като ЛПС (член 2, параграф 2, буква б);

  •       Езикови промени с цел осигуряване на яснота в целия текст (съображения 11 и 12).

  СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (7.4.2015)

  на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства
  (COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

  Докладчик по становище: Лаура Аджеа

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  При анализа на проекта за регламент относно личните предпазни средства (ЛПС) основната цел, преследвана чрез измененията, бе да се направи така, че предходната Директива да не дава възможност за тълкувания и четения, които биха могли по някакъв начин да изменят нейната ефикасност и сигурност. Основната презумпция е, че безопасността на работниците може да бъде осигурявана без изключение единствено с помощта на абсолютно ефикасни инструменти, като се отчита фактът, че твърде често произшествията на работното място се причиняват не само от липсата на адекватни системи за защита, но и от тяхното неправилно ползване.

  Освен това отбелязахме, че ефикасността на тези инструменти може да бъде гарантирана единствено чрез създаване и пускане на пазара на адекватни средства за защита, като се отчита фактът, че съществуват различни ползватели на тези продукти. Ето защо направихме уточнението, че следва да се има предвид ползвателят, като се прави разграничение между три различни категории: мъже, жени, млади работници и хора с увреждания. При посочването на категорията на младите работници взехме под внимание разнообразната работна среда и промените в тази среда, причинени често пъти от икономическата криза, които са довели до неимоверно нарастване на случаите на преждевременното напускане на училище, което от своя страна води до възникването на все по-разнообразни групи от млади работници, които имат физически характеристики, които задължително трябва да бъдат отчитани.

  В допълнение към това, счетохме за целесъобразно да подчертаем определени аспекти на строго техническата част на регламента, така че те да включват всички изложени на риск категории и всички останали случаи и по този начин да бъдат сведени до минимум евентуалните съмнения и грешни тълкувания.

  В анализа на регламента е залегнало убеждението, че липсата на еднозначност води до грешно тълкуване и следователно до грешно прилагане на регламента.

  Като отчитаме промените в комуникационната сфера и необходимостта ЛПС да бъдат годни за ползване от крайните потребители на самия продукт, ние сме включили възможността за създаване на ad hoc инструменти, които да дават възможност за разбиране на правилното им използване и за разяснение на основното значение по отношение на защитата на потребителите от рисковете на работното място.

  Осведомеността и правилната и актуална информация правят възможна не само защитата, но също така включването и участието на работниците по въпроси, които ги засягат толкова пряко.

  Ние също така подчертахме, че когато съществуват рискове или съмнения за несъответствия, е необходимо не само оповестяването на тези недостатъци, но и изтеглянето на ЛПС от пазара с цел избягване на рискове и опасности при тяхното използване.

  Счетохме за необходимо да подчертаем, че наблюдението на прилагането на регламента трябва да бъде прозрачно и непрекъснато и че при нарушения трябва да бъдат налагани необходимите санкции.

  Считаме, че за повишаване на стойността на пазара на труда са необходими не само политики на инвестиции, но и абсолютно сигурни гаранции за изпълнение на минималните изисквания за безопасност на работниците, както и за намеса с цел защита на работниците и повишаване на качеството на безопасността до достойно равнище, което закриля, гарантира и прави възможна самата трудова дейност.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение -1 (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1) Правото на здраве и на безопасност представлява основно право и законодателството гарантира на всеки работник условия на труд, зачитащи неговото здраве, безопасност и достойнство. Предвид факта, че разходите за предприятията и за системите за социално осигуряване във връзка с трудовите злополуки и заболявания се оценяват на 5,9% от брутния вътрешен продукт и че адекватните мерки за превенция, насочени към работниците, насърчават благосъстоянието, качеството на труда и производителността, превенцията на риска, по-специално чрез използването на качествени лични предпазни средства, са от съществено значение за намаляването на процента на трудовите злополуки и заболявания.

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 2 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) Следва да се обърне внимание на връзката между настоящия регламент и Директива 89/391/ЕИО и Директива 89/656/ЕИО, по-специално по отношение на разпоредбите, свързани с оценяване на ЛПС, за информиране и консултиране на работниците и за тяхното участие.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) При все това опитът с прилагането ѝ показа недостатъци и несъгласуваност в продуктовия обхват и процедурите за оценка на съответствието. С цел да се вземе предвид този опит и да се внесе яснота по отношение на рамката, в която продуктите, обхванати от настоящия регламент, могат да бъдат предлагани на пазара, някои от аспектите на Директива 89/686/ЕИО следва да бъдат преразгледани и усъвършенствани.

  (3) При все това опитът с прилагането ѝ показа недостатъци и несъгласуваност в продуктовия обхват и процедурите за оценка на съответствието. С цел да се вземе предвид този опит и да се внесе яснота по отношение на рамката, в която продуктите, обхванати от настоящия регламент, могат да бъдат предлагани на пазара, някои от аспектите на Директива 89/686/ЕИО следва да бъдат преразгледани и усъвършенствани, като същевременно се запази основополагащият принцип за опазване на здравето и безопасност.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a) Настоящият регламент следва да се прилага за всички начини на доставка, включително за продажбите от разстояние.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Тъй като обхватът, съществените изисквания за опазване на здравето и безопасност, както и процедурите за оценка на съответствието, трябва да бъдат еднакви във всички държави членки, няма почти никаква гъвкавост при транспонирането на директиви на базата на принципите на новия подход в националното законодателство. Директива 89/686/ЕИО поради това следва да бъде заменена с регламент, който е подходящият правен инструмент за налагане на ясни и подробни правила, които не дават възможност за различно транспониране от държавите членки.

  (4) Тъй като обхватът, съществените изисквания за опазване на здравето и безопасност, както и процедурите за оценка на съответствието, трябва да бъдат еднакви във всички държави членки, няма почти никаква гъвкавост при транспонирането на директиви на базата на принципите на новия подход в националното законодателство. Поради това Директива 89/686/ЕИО следва да бъде заменена с регламент, който е подходящият правен инструмент за налагане на ясни и подробни правила, които не дават възможност за различно транспониране от държавите членки; това следва да се извършва посредством ясен и основан на цели подход, по-специално с цел опазване на общественото здраве, подобряване безопасността на работа и осигуряване на защита на ползвателите.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (9) Някои продукти на пазара, които осигуряват защитна функция на ползвателя са изключени от обхвата на Директива 89/686/ЕИО. С цел да се осигури високо ниво на защита на ползвателя на тези продукти, каквото е за ЛПС, обхванати от Директива 89/686/ЕИО, обхватът на настоящия регламент следва да включва ЛПС за частно ползване срещу влага, вода и топлина (напр. ръкавици за миене на съдове, кухненски ръкавици за фурна) в съответствие с подобни ЛПС за професионална употреба, който вече са обхванати от Директива 89/686/ЕИО. Занаятчийски продукти, като ръчно изработените ръкавици, за които производителят не твърди изрично, че имат защитна функция, не са лично предпазно средство; поради това те не са засегнати от това включване. Също така е целесъобразно да се поясни списъкът на изключените продукти, определен в приложение I към Директива 89/686/ЕИО, като се включи референция за продукти, обхванати от друго законодателство и поради това са изключени от Регламента за ЛПС.

  (9) Някои продукти на пазара, които осигуряват защитна функция на ползвателя, са изключени от обхвата на Директива 89/686/ЕИО, когато са предназначени само за частна употреба. С цел да се осигури висока степен на защита, изделията за защита на ръцете от изключителна топлина в домашна среда следва да се включат в обхвата на настоящия регламент, ако за тях се твърди конкретно, че дават такава защита. Занаятчийски продукти, като ръчно изработените ръкавици и кухненските ръкавици за фурна, за които производителят не твърди изрично, че имат защитна функция, не са лично предпазно средство; поради това те не следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент. Вместо това, за подобни продукти следва да се насърчава самостоятелно сертифициране. Много производители понастоящем вече правят това.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 9 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9a) На 6 юни 2014 г. Комисията прие своето съобщение относно стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г., за да се осигури по-добра защита на работниците в Съюза от свързани с работата злополуки и заболявания.

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (10) С цел да се улесни разбирането и еднаквото прилагане на настоящия регламент, следва да се въведат нови определения за „индивидуално пригодени ЛПС“ и „изработени по мярка ЛПС“, и процедурите за оценка на съответствието на тези видове ЛПС следва да бъдат адаптирани към специфичните условия на тяхното производство.

  (10) С цел да се улесни разбирането и еднаквото прилагане на настоящия регламент, следва да се въведат, чрез използването на ясни определения за краен ползвател на ЛПС, нови определения за „индивидуално пригодени ЛПС“ и „изработени по мярка ЛПС“, и процедурите за оценка на съответствието на тези видове ЛПС следва да бъдат адаптирани към специфичните условия на тяхното производство. В определението за „индивидуално пригодени ЛПС“ и за „изработени по мярка ЛПС“ следва да бъде ясно установено, че индивидуалното пригаждане на дадено ЛПС трябва да има материално въздействие върху работната среда и безопасността на работното място.

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Съображение 10 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (10a) По време на полеви демонстрации и полеви изпитвания следва да се вземат адекватни мерки за осигуряване на защита на хората. Полевите изпитвания не следва да бъдат разработвани с цел изпитване на защитните показатели на ЛПС, а за да се оценяват други аспекти извън предпазването, като комфорта, ергономичните свойства и дизайна. Всички заинтересовани страни, например работодателят, както и ползвателят или потребителят, следва да бъдат информирани предварително относно обхвата и целта на изпитването.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на продуктите в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се осигури висока степен на защита на обществените интереси като здравето и безопасността, както и защитата на ползвателите, а също и за да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

  (11) Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на ЛПС в зависимост от съответната си роля в цялата верига на доставка, за да се осигури висока степен на защита на обществените интереси като здравето и безопасността, както и правилното информация и защитата на ползвателите, и при необходимост на други лица, а също и за да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12) Всички икономически оператори, които участват във веригата на доставка и разпространение, следва да предприемат подходящи мерки, за да осигурят, че ЛПС защитават здравето и безопасността на лицата и че предоставят на пазара само продукти, които са в съответствие с настоящия регламент. Настоящият регламент следва да осигурява ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки оператор във веригата на доставка и разпространение.

  (12) Всички стопански субекти, които участват във веригата на доставка и разпространение, следва да предприемат подходящи мерки, за да осигурят, че предоставят на пазара само ЛПС, които са в съответствие (не засяга българската езикова редакция) с настоящия регламент. Настоящият регламент следва да осигурява ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки стопански субект във веригата на доставка и разпространение.

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Съображение 12 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12 a) С цел улесняване на прилагането и повишаване на информираността за изискванията, определени в настоящия регламент, държавите членки следва да бъдат насърчавани да създадат уебсайт и/или приложение за смартфони, включващ(и) цялата необходима информация във връзка с настоящия регламент, включително данни за нотифициращите органи и органите за оценка на съответствието, оправомощени да изпълняват задачи съгласно настоящия регламент; за да се осъществи комуникацията между стопанските субекти, органите за надзор на пазара и потребителите, държавите членки следва да насърчават стопанските субекти да включват освен пощенския адрес и адрес на интернет страница.

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14) Необходимо е да се осигури, че ЛПС, влизащи на пазара на Съюза, отговарят на изискванията на настоящия регламент и, по-специално, че производителите са провели подходящи процедури за оценка. Поради това следва да се предвиди, че вносителите се уверяват, че ЛПС, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящия регламент и че не пускат на пазара ЛПС, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се предвиди, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценка на съответствието са проведени и че маркировката „CE“ и техническата документация, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от страна на органите за надзор на пазара.

  (14) Необходимо е да се осигури, че ЛПС, влизащи на пазара на Съюза, отговарят на изискванията на настоящия регламент и, по-специално, че производителите са провели подходящи процедури за оценка. Поради това следва да се предвиди, че вносителите се уверяват, че ЛПС, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящия регламент и че не пускат на пазара ЛПС, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се предвиди, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценка на съответствието са проведени и че маркировката „CE“ и техническата документация, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от страна на компетентните органи за надзор.

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16) Когато пускат ЛПС на пазара, вносителите следва да посочват върху продукта името си и адрес за връзка. Следва да се предвидят изключения за случаите, в които размерът или естеството на ЛПС не позволяват такова посочване. Това включва случаите, при които, за да постави името си и адреса върху продукта, вносителят би трябвало да отвори опаковката.

  (16) Когато пускат ЛПС на пазара, вносителите следва да посочват върху продукта името си и адрес за връзка, както и указания за уебстраниците, на които крайният ползвател на ЛПС може да получи допълнителна информация за правилното използване на ЛПС. Следва да се предвидят изключения за случаите, в които размерът или естеството на ЛПС не позволяват такова посочване. Това включва случаите, при които, за да постави името си и адреса върху продукта, вносителят би трябвало да отвори опаковката.

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) Всеки икономически оператор, който пуска на пазара ЛПС със своето име или търговска марка или променя продукта по начин, който може да засегне съответствието с изискванията на настоящия регламент, следва да бъде считан за производител на съответния продукт и следва да поеме задълженията на производител.

  (17) Всеки стопански субект, който пуска на пазара ЛПС със своето име или търговска марка или променя ЛПС по начин, който може да засегне съответствието с изискванията на настоящия регламент, се счита за производител на съответния продукт и следва да поеме задълженията на производител.

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) Тъй като дейността на разпространителите и вносителите е близка до пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните националните органи, и следва да бъдат готови да участват активно, като предоставят на компетентните органи цялата необходима информация за съответното ЛПС.

  (18) Тъй като дейността на разпространителите и вносителите е близка до пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните националните органи, единствено ако е гарантирано избягването на конфликт на интереси, и трябва да бъдат готови да участват активно, като предоставят на компетентните органи цялата необходима информация за съответното ЛПС.

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Съображение 19

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (19) Осигуряването на проследимостта на ЛПС по цялата верига на доставка спомага за опростяване и повишаване на ефективността на надзора на пазара. Ефективната система за проследяване улеснява задачата на органите за надзор на пазара да откриват икономическите оператори, които предлагат на пазара несъответстващи продукти.

  (19) Осигуряването на проследимостта на ЛПС по цялата (не засяга българската езикова редакция) верига на доставка спомага за опростяване и повишаване на ефективността на надзора на пазара. Ефективната система за проследяване улеснява задачата на органите за надзор на пазара да откриват стопанските субекти, които предлагат на пазара несъответстващи ЛПС, и да определят с точност, недвусмислено и прозрачно отговорностите на всеки стопански субект.

  Изменение  18

  Предложение за регламент

  Съображение 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21) Необходимо е ясно да се уточни връзката и обхвата на настоящия регламент с правото на държавите членки да определят изисквания за използването на ЛПС на работното място, по-специално в съответствие с Директива 89/656/ЕИО на Съвета19, за да се избегне всякакво объркване и неяснота, и така да се осигури свободното движение на отговарящи на изискванията ЛПС.

  (21) Необходимо е ясно да се уточни връзката и обхвата на настоящия регламент с правото на държавите членки да определят изисквания за използването на ЛПС на работното място, по-специално в съответствие с Директива 89/656/ЕИО на Съвета19, за да се избегне всякакво объркване и неяснота, и така да се осигури свободното движение на отговарящи на изискванията ЛПС. Член 4 от тази директива задължава работодателите да осигуряват ЛПС, които отговарят на съответните разпоредби на Съюза за проектиране и производство с оглед на безопасността и здравето. Съгласно този член производителите на ЛПС, които предоставят тези ЛПС на работниците и служителите си, трябва да гарантират, че въпросните ЛПС отговарят на изискванията, посочени в настоящия регламент.

  __________________

  __________________

  19Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18).

  19Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18).

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Съображение 24

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (24) С цел да се осигури, че ЛПС се изследват на базата на най-съвременните достижения, срокът на валидност на сертификата за изследването на ЕС на типа следва да се определи най-много на пет години. Следва да бъде предвиден процес за преглед на сертификата. За сертификата следва да се изисква определено минимално съдържание с цел да се улесни работата на органите за надзор на пазара.

  (24) С цел да се осигури, че ЛПС се изследват на базата на най-съвременните достижения, срокът на валидност на сертификата за изследването на ЕС на типа следва да се определи най-много на пет години. Следва да бъде предвиден процес за преглед на сертификата. Този преглед следва да се състои от опростена и бърза процедура. За сертификата следва да се изисква определено минимално съдържание с цел да се улесни работата на органите за надзор на пазара.

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Съображение 27

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (27) Маркировката „СЕ“ следва да бъде единствената маркировка, показваща, че ЛПС е в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация. Въпреки това, следва да е разрешено използването на други маркировки, доколкото допринасят за подобряване на защитата на потребителите и не са обхванати от законодателство на Съюза за хармонизация.

  (27) Маркировката „СЕ“ следва да бъде единствената маркировка, показваща, че ЛПС е в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация. Въпреки това, следва да е разрешено използването на други маркировки, доколкото допринасят за подобряване на защитата, здравето и безопасността на потребителите и не са обхванати от законодателство на Съюза за хармонизация.

  Изменение  21

  Предложение за регламент

  Съображение 28

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (28) За да се осигури съответствието с всички съществени изисквания за безопасност, е необходимо да се установят подходящи процедури за оценка на съответствието, които да се следват от производителя. Директива 89/686/ЕИО класифицира ЛПС в три категории, които са обект на различни процедури за оценка на съответствието. С цел да се осигури постоянно високо ниво на безопасност за всички ЛПС, списъкът на продуктите, които са обект на една от процедурите за оценка на съответствието във връзка с производствената фаза, следва да се разшири. Процедурите за оценка на съответствието за всяка категория ЛПС следва да се определят, доколкото е възможно, въз основа на модулите за оценка на съответствието, установени в Решение № 768/2008/ЕО.

  (28) За да се осигури съответствието с всички съществени изисквания за здраве и безопасност, определени в настоящия регламент, е необходимо да се установят подходящи процедури за оценка на съответствието, които да се следват от производителя. Директива 89/686/ЕИО класифицира ЛПС в три категории, които са обект на различни процедури за оценка на съответствието. С цел да се осигури постоянно високо ниво на безопасност за всички ЛПС, списъкът на продуктите, които са обект на една от процедурите за оценка на съответствието във връзка с производствената фаза, следва да се разшири. Процедурите за оценка на съответствието за всяка категория ЛПС следва да се определят, доколкото е възможно, въз основа на модулите за оценка на съответствието, установени в Решение № 768/2008/ЕО.

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Съображение 31

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (31) За да се вземат под внимание напредъкът в техническите познания и новите научни доказателства, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да внася изменения в списъка на ЛПС, включени във всяка от категориите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, навременното и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и Съвета.

  (31) За да се вземат под внимание напредъкът в техническите познания и новите научни доказателства, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да внася изменения в списъка на ЛПС, включени във всяка от категориите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации и да извършва оценка на въздействието на предложенията, включително на експертно равнище и да проведе консултации с представители на организациите на служителите и на работодателите от секторите, в които обичайно се използват ЛПС за естеството на извършваните дейности. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, навременното и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и Съвета.

   

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Съображение 33

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (33) Държавите членки следва да установят правила за санкциите, приложими към нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, и да осигурят тяхното изпълнение. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

  (33) Държавите членки следва да установят правила за насоките, надзора, контрола, с оглед на предотвратяване на нарушения, и санкциите, приложими към нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, и да осигурят тяхното изпълнение, като имат предвид, че насоките са най-доброто средство за избягване на непредумишлени грешки от страна на работодателите, производителите на ЛПС и крайните ползватели. Тези санкции и наказания следва да бъдат налагани възможно най-бързо и следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Съображение 33 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (33a) Като има предвид, че Директива 89/656/ЕИО определя минималните изисквания за личните предпазни средства, използвани от работниците по време на работа, и като има предвид, че националните разпоредби относно безопасността на труда правят използването на лични предпазни средства задължително, всяка държава членка следва да предприеме необходимите мерки, за да се насърчава работодателите и служителите да използват подходящи ЛПС, включително чрез предоставяне на ясна информация относно задължителното им използване за работодателите, служителите и сдруженията на работниците, както и чрез популяризиране като примери за най-добри практики, на работодатели, които прилагат тези правила и спазват общите принципи за превенция, както те са определени в член 6, параграф 2 от Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място.

  Изменение  25

  Предложение за регламент

  Съображение 33 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (33б) Държавите членки следа да установят, за предпочитане посредством сътрудничество между надзорните органи и социалните партньори, единно звено за контакт, в което крейните ползватели на ЛПС да могат да докладват за недостатъци или грешки, отнасящи се за ЛПС. Надзорните органи са длъжни да реагират на докладваното от крайните ползватели бързо и ефикасно.

  Изменение  26

  Предложение за регламент

  Съображение 34 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (34a) От изключителна важност е напълно да се съпоставят различните аспекти, свързани с ЛПС, в частност тяхното производство и използване, с по-широките мерки на Съюза относно безопасните и здравословни условия на труд (БЗУТ), като това е от решаващо значение за гарантиране на висока степен на защита на работниците и за създаването на рамка за действие за всички предприятия, независимо от техния размер, местоположение или сектор на дейност.

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Съображение 34 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (34б) Следва да се обръща специално внимание на сферата на недекларирания труд, тъй като поради невъзможността за извършване на проверка за спазването на разпоредбите в областта на здравеопазването и безопасността на работното място условията в сферата на недекларирания труд позволяват работниците да бъдат излагани на висока степен на риск и злополуки на работното място и дават възможност на работодателите да избягват поемането на отговорност. Домакинската работа, извършвана основно от жени, представлява специално предизвикателство, тъй като този труд попада в неформалния сектор, извършва се индивидуално и по естеството си и е незабележим.

  Изменение  28

  Предложение за регламент

  Съображение 35 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (35a) Изключително важно е популяризирането на употребата на ЛПС да бъде включвано в инициативите за повишаване на осведомеността, осъществявани на равнището на ЕС и на национално равнище, като част от укрепване на културата на превенция на риска. Подобряването на условията на труд оказва положително въздействие върху производителността и конкурентоспособността, както се подчертава в пакета за заетостта.

  Изменение  29

  Предложение за регламент

  Съображение 35 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (35б) Като се има предвид многообразието от конкретни ситуации по отношение на размера на предприятието и разнородността на работната сила, следва да се използват незаконодателни инструменти като например сравнителен анализ, определяне и обмен на добри практики, повишаване на осведомеността и лесни за ползване ИТ инструменти, за да се допринесе за високо ниво защита на работниците.

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Съображение 35 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (35в) Повишаването на осведомеността по отношение на здравето и безопасността, в това число по отношение на ЛПС, следва да бъде включено в учебната програма още от ранна детска възраст, така че да може процентът на злополуките да бъде занижен, а здравето и безопасността да се подобрят; в професионалното обучение следва специално да се включи обучение в областта на здравето и безопасността и ЛПС, което да бъде изцяло признато и удостоверено с диплома. Следва също така да се полагат усилия за съществено подобряване на информираността и обучението на предприемачите. Информацията за резултатите от изследванията за нови ЛПС, вследствие на технологичния напредък и новите предизвикателства, следва да бъде по-добре разпространявана.

  Изменение  31

  Предложение за регламент

  Съображение 35 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (35г) Работещото население в Съюза застарява според прогнозните данни на Евростат за населението (Europop 2010), което ще направи необходими подходящи условия на труд, включително достъпност на работното място и намеси на работното място, насочени към по-възрастните работници. Това изисква създаването на безопасна и здравословна среда през целия трудов живот на все по-диверсифицираната работна сила, за която насърчаването на култура на превенция е от съществено значение.

  Изменение  32

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Настоящият регламент установява изисквания за проектирането и производството на лични предпазни средства (ЛПС), за да се осигури защитата на здравето и безопасността на ползвателите, и правила за тяхното свободно движение в Съюза.

  Настоящият регламент установява изисквания за проектирането и производството на лични предпазни средства (ЛПС), предназначени за предлагане на пазара, за да се осигури защитата на здравето и безопасността на ползвателите, и правила за тяхното свободно движение в Съюза.

  Изменение  33

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) предназначени за частно ползване за защита срещу атмосферни условия, които не са от изключително естество;

  в) предназначени за частно ползване за защита срещу:

  Изменение  34

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква в – точка i (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  i) атмосферни условия, които не са от изключително естество (сезонни облекла, чадъри и т.н.);

  Изменение  35

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква в – точка ii (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ii) влага и вода (ръкавици за миене на чинии и т.н.);

  Изменение  36

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква в – точка iii (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  iii) топлина (ръкавици и т.н.), за които производителят не твърди изрично, че имат защитна функция срещу изключителна топлина;

  Изменение  37

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  вa) предназначени за използване в ситуации, в които елементите с потенциални защитни характеристики са включени единствено поради причини от конструктивно естество;

  Изменение  38

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – буква г

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) за използване на мореходни съдове или на въздухоплавателни средства, които са обект на съответните международни договори, приложими в държавите членки;

  г) за използване изключително на борда на мореходни съдове или въздухоплавателни средства, които са обект на съответните международни договори, приложими в държавите членки;

  Изменение  39

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  В тези случаи здравето и безопасността на ползвателите следва да бъдат гарантирани в рамките на възможното във връзка с целите на настоящия регламент и в съответствие с Директива 89/391/ЕИО на Съвета.

   

  ___________

   

  Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).

  Обосновка

  За тази цел ние въвеждаме успоредна разпоредба на член 2.2 от Директива 89/391/ЕО

  Изменение  40

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) оборудване, предназначено за носене или използване от човек за защита срещу един или повече рискове за неговото здраве или безопасност, което е пуснато на пазара отделно или в комбинация с лични незащитни средства;

  a) оборудване, проектирано и произвеждано за носене или използване от човек за защита срещу един или повече рискове за неговото здраве или безопасност, което е пуснато на пазара отделно или в комбинация с лични незащитни средства;

  Изменение  41

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) свързващи системи за оборудването, посочено в буква a), които не се използват или носят от човек, които са предназначени за свързване на това оборудване с външно устройство или конструкция, които са подвижни и не са предназначени да бъдат постоянно закрепени към дадена конструкция;

  в) свързващи системи за оборудването, посочено в буква a), които не се използват или носят от човек, които са съществени за функционирането на оборудването, които са предназначени за свързване на това оборудване с външно устройство или конструкция, които са подвижни и не са предназначени да бъдат постоянно закрепени към дадена конструкция;

  Изменение  42

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a. „тип ЛПС“ означава серията от ЛПС, която е равностойна на ЛПС, описани в техническата документация, и на ЛПС, подложени на ЕС изследване на типа (в случая на категория II или III);

  Изменение  43

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. „индивидуално пригодени ЛПС“ означава ЛПС в серийно производство, всяко изделие от които е произведено така, че да е подходящо за определен ползвател;

  2. „индивидуално пригодени ЛПС“ означава ЛПС в серийно производство, всяко изделие от които е произведено така, че да е подходящо за конкретен ползвател в съответствие с неговите специфични потребности, например мъже, жени и млади работници, както и лица с увреждания, които са с доказана добавена стойност за здравословни и безопасни условия на труд;

  Изменение  44

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. „изработени по мярка ЛПС“ означава ЛПС, произведени като самостоятелно изделие, за да се отговори на специалните нужди на определен ползвател въз основа на базов модел, като се следват инструкциите на проектанта на този базов модел и се спазват границите на допустимите изменения;

  3. „изработени по мярка ЛПС“ означава ЛПС, произведени, за да се отговори на специалните нужди на конкретен отделен ползвател въз основа на базов модел, като се следват инструкциите на проектанта на този базов модел и се спазват границите на допустимите изменения;

  Изменение  45

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. „пускане на пазара“ означава първото предлагането на ЛПС на пазара на Съюза;

  5. „пускане на пазара“ означава първото предлагане на типа ЛПС на пазара на Съюза;

  Изменение  46

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  6a. „краен ползвател“ означава лицето, което носи или ползва ЛПС;

  Изменение  47

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 20 a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  20a. „демонстрация“ означава всяко излагане на ЛПС извън опасна среда, за рекламни цели;

  Изменение  48

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – точка 20 б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  20б. „полево изпитване“ означава събитие, при което несертифицирано ЛПС се предоставя в много ограничен брой и за много ограничен период от време за (окончателна) оценка. Преди започването на изпитването производителят определя точно срока и целите на изпитването, включително обосновка, и изисква от заинтересованите страни да потвърдят това. Изпитването се извършва изключително в безопасни ситуации и с цел оценка, наред с другото, на удобството, ергономията или дизайна. Заинтересованите страни имат достъп до необходимата и свързана с изпитването документация на акредитираните или одобрени лаборатории или на производителите, които са добавени към техническата документация, с цел да се осигури защитата на ползвателите;

  Изменение  49

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки предприемат всички подходящи мерки, за да осигурят, че ЛПС се предлагат на пазара само ако, при условие че се поддържат правилно и се използват по предназначение, са в съответствие с настоящия регламент.

  Държавите членки предприемат всички подходящи и необходими мерки, за да осигурят, че ЛПС се предлагат на пазара само ако, при условие че се поддържат правилно, е ясно разяснен техният начин на работа и се използват по предназначение, са в съответствие с настоящия регламент.

  Изменение  50

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ЛПС отговарят на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение II.

  ЛПС отговарят на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение II, и съответстват изцяло на изискванията на Директива 89/391/ЕИО.

  Обосновка

  От изключително значение е ЛПС да отговаря изцяло на изискванията на Директивата за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място.

  Изменение  51

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Настоящият регламент не засяга правото на държавите членки, по-специално когато изпълняват Директива 89/656/ЕИО, да установяват изисквания по отношение на използването на ЛПС, при условие че тези изисквания не засягат устройството на ЛПС, които са пуснати на пазара в съответствие с настоящия регламент.

  Настоящият регламент не засяга правото на държавите членки, по-специално когато изпълняват Директива 89/656/ЕИО, да установяват изисквания по отношение на използването на ЛПС, които те считат за необходими за гарантирането на защитата на крайните ползватели и трети страни или които са оправдани от съображения за добавена стойност по отношение на здравето и безопасността на ползвателя и които не засягат устройството на ЛПС, които са пуснати на пазара в съответствие с настоящия регламент.

  Изменение  52

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  На търговски панаири, изложения и демонстрации държавите членки не възпрепятстват излагането на ЛПС, които не са в съответствие с настоящия регламент, при условие че с видим знак ясно е обозначено, че ЛПС не са в съответствие с настоящия регламент и че не се предлагат на пазара, докато не бъдат приведени в съответствие.

  На търговски панаири, изложения, демонстрации, подобни мероприятия и полеви изпитвания държавите членки не възпрепятстват излагането на ЛПС, които не са в съответствие с настоящия регламент, при условие че могат да се открият видими знаци в зоната, предназначена за страната, излагаща продукта, които сочат ясно, че ЛПС не са в съответствие с настоящия регламент и че не се предлагат на пазара, докато не бъдат приведени в съответствие.

  Изменение  53

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  По време на демонстрации се вземат адекватни мерки за осигуряване на защитата на хората.

  По време на демонстрации и полеви изпитвания се вземат адекватни мерки за осигуряване на защитата на хората и за повишаване на тяхната информираност. Полевите изпитвания не се разработват с цел изпитване на предпазните показатели на ЛПС, а с цел оценяване на други аспекти като комфорта, ергономичните свойства и дизайна. Всички заинтересовани страни (например работодатели, както и до потребителя или крайния ползвател) трябва да бъдат официално информирани предварително относно обхвата и целта на това изпитване. Маркировка „Само за полево изпитване“ трябва да бъде ясно и незаличимо, поставена на ЛПС. След приключване на изпитването използваните ЛПС се връщат на производителите.

  Изменение  54

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Когато пускат ЛПС на пазара, производителите осигуряват, че те са проектирани и произведени в съответствие с приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение ІІ.

  1. Когато пускат ЛПС на пазара, производителите осигуряват, че те са проектирани и произведени в съответствие с приложимите съществени и необходими изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение ІІ.

  Изменение  55

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Производителите съхраняват техническата документация и декларацията на ЕС за съответствие в продължение най-малко на 10 години, след като ЛПС е било пуснато на пазара.

  3. Производителите съхраняват техническата документация и декларацията на ЕС за съответствие в продължение най-малко на 10 години, след като ЛПС е било предоставено на разположение на пазара.

  Изменение  56

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Производителите осигуряват, че ЛПС, които пускат на пазара, имат нанесен тип, партида или сериен номер, или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или когато размерът или естеството на ЛПС не позволяват това, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ, който придружава ЛПС.

  5. Производителите осигуряват, че всяко ЛПС, което пускат на пазара, има нанесен тип, партида или сериен номер, или някакъв друг елемент, който позволява неговата идентификация, или когато размерът или естеството на ЛПС не позволяват това, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ, който придружава ЛПС.

  Изменение  57

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6. Производителите посочват върху ЛПС своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава ЛПС. Адресът посочва едно-единствено място, на което може да се осъществи връзка с производителя. Данните за връзка трябва да са на език, който е лесен за разбиране за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

  6. Производителите посочват върху ЛПС своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава ЛПС. Адресът посочва едно-единствено място, на което може да се осъществи връзка с производителя. Данните за връзка са на официалния език на крайните потребители в държавата членка, в която ЛПС ще бъде пуснато на пазара.

  Изменение  58

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7. Производителите осигуряват, че ЛПС се придружават от инструкциите, определени в точка 1.4 от приложение ІI, на език, който е лесен за разбиране за крайните ползватели, както е определен от засегнатата държава членка.

  7. Производителите осигуряват, че всяко ЛПС, включително най-малката му съставна част, се придружава от инструкциите и друга информация, посочени в точка 1.4 от приложение II, на официалния език на крайните ползватели в държавата членка, където ЛПС се предлага на пазара, и също, когато това е възможно, от пиктограми.

  Изменение  59

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  9. Производителите, които считат или имат основание да вярват, че ЛПС, които са пуснали на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент , незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да ги приведат в съответствие, да ги изтеглят или да ги отзовават в зависимост от това, което е по-целесъобразно. Освен това, когато ЛПС представляват риск, производителите незабавно информират за това органите на държавите членки за надзор на пазара, в които са предложили на пазара тези ЛПС, като предоставят подробности, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки.

  9. Производителите, които считат или имат основание да вярват, че ЛПС, които са пуснали на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент , незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да ги приведат в съответствие, да ги изтеглят или да ги отзовават в зависимост от това, което е по-целесъобразно. Освен това, когато ЛПС представляват риск, производителите незабавно информират за това органите на държавите членки за надзор на пазара, в които са предложили на пазара тези ЛПС, като предоставят подробности, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки. Органите за надзор на пазара тогава имат задължението да информират обществеността за опасността докато не бъдат установени коригиращи мерки. По време на установения срок за съответствие производителите изтеглят съответните ЛПС от пазара, за да гарантират висока степен на защита на крайните ползватели.

  Изменение  60

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  10. Въз основа на обосновано искане от компетентен национален орган производителите му представят цялата информация и документация, които са необходими за доказване на съответствието на ЛПС, на език, който е лесен за разбиране за съответния орган. Те сътрудничат на този орган, ако той поиска това, във всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, които представляват пуснатите от тях на пазара ЛПС.

  10. Въз основа на обосновано искане от компетентен национален орган производителите му представят на хартиен или за предпочитане на електронен носител цялата информация и документация, които са необходими за доказване на съответствието на ЛПС, на официалния език на този орган. Те сътрудничат на този орган, ако той поиска това, във всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, които представляват пуснатите от тях на пазара ЛПС.

  Изменение  61

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) съхранява декларацията на ЕС за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години, след като ЛПС е било пуснато на пазара;

  a) съхранява декларацията на ЕС за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години, след като ЛПС е било предоставено на разположение на пазара;

  Изменение  62

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) при обосновано искане от страна на национален орган за надзор на пазара му предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на ЛПС;

  б). при искане от страна на национален компетентен орган му предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на ЛПС, на хартиен или за предпочитане на електронен носител;

  Изменение  63

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 2 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) сътрудничи на националните органи за надзор на пазара, по тяхно искане, за всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, които представляват ЛПС, обхванати от пълномощието на упълномощения представител.

  в) да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, за всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, които представляват ЛПС, обхванати от пълномощието на упълномощения представител.

  Изменение  64

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Вносителите пускат на пазара само ЛПС, съответстващи на изискванията.

  1. Вносителите пускат на пазара само ЛПС, които отговарят на изискванията на настоящия регламент и са в съответствие с релевантните разпоредби на Съюза по отношение на изискванията за безопасност и опазване на здравето.

  Изменение  65

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Преди да пуснат ЛПС на пазара, вносителите се уверяват, че съответната(ите) процедура(и) за оценка на съответствието, посочена(и) в член 18, е(са) извършена(и) от производителя. Те се уверяват, че производителят е изготвил техническата документация, че на ЛПС е нанесена маркировката „СЕ“ и че се придружават от декларацията на ЕС за съответствие или опростена декларация на ЕС за съответствие и от инструкциите, посочени в член 8, параграф 7, както и че производителят е спазил изискванията, определени в член 8, параграфи 5 и 6.

  Преди да пуснат ЛПС на пазара, вносителите се уверяват, че съществената(ите) процедура(и) за оценка на съответствието, посочена(и) в член 18, е(са) извършена(и) от производителя. Те се уверяват, че производителят е изготвил и предал техническата документация, че на ЛПС е нанесена маркировката „СЕ“ и че се придружават от декларацията на ЕС за съответствие или опростена декларация на ЕС за съответствие и от необходимите документи, както и че производителят е спазил всички изисквания, определени в член 8, параграфи 5 и 6.

  Изменение  66

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Производителите посочват върху ЛПС своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава ЛПС. Данните за връзка трябва да са на език, който е лесен за разбиране за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

  3. Производителите посочват върху ЛПС своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава ЛПС. Данните за връзка трябва да са на официалния език на крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

  Изменение  67

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Вносителите осигуряват, че ЛПС се придружават от инструкциите, посочени в точка 1.4 от приложение II, на език, който е лесен за разбиране за потребителите и другите крайни ползватели, както е определен от засегната държава членка.

  4. Вносителите осигуряват, че всяко ЛПС, включително най-малката му съставна част, се придружава от инструкциите и друга информация, посочени в точка 1.4 от приложение II, на официалния език на крайните ползватели в държавата членка, където ЛПС се предлага на пазара, и също така, когато това е възможно, тези инструкции следва да бъдат неутрални по отношение на езика.

  Изменение  68

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 5 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5a. Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представлява дадено ЛПС, вносителите, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на потребителите и другите крайни ползватели, провеждат изпитвания на образци от предоставяните на пазара ЛПС, провеждат разследвания и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията ЛПС и за изземвания на ЛПС, както и информират разпространителите за такова наблюдение.

  Изменение  69

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6. Производителите, които считат или имат основание да вярват, че ЛПС, които са пуснали на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент , незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да ги приведат в съответствие, да ги изтеглят или да ги отзоват в зависимост от това, което е по-целесъобразно. Освен това, когато ЛПС представляват риск, вносителите незабавно информират за това органите на държавите членки за надзор на пазара, в които са предложили на пазара тези ЛПС, като предоставят подробности, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки.

  6. Производителите, които считат или имат основание да вярват, че ЛПС, които са пуснали на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент , незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да ги приведат в съответствие, да ги изтеглят или да ги отзоват в зависимост от това, което е по-целесъобразно. Подобни действия се предприемат не по-късно от пет работни дни след уведомяването на вносителите. Освен това, когато ЛПС представляват риск, вносителите незабавно информират за това производителя и органите на държавите членки за надзор на пазара, в които са предложили на пазара тези ЛПС, като предоставят подробности, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки. Органите за надзор на пазара тогава имат задължението да информират обществеността за опасността докато не бъдат установени коригиращи мерки.

  Изменение  70

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Преди да предложат ЛПС на пазара, разпространителите се уверяват, че то носи маркировката „CE“, че е придружено от декларацията на ЕС за съответствие или опростена декларация на ЕС за съответствие и че е придружено от инструкциите, определени в точка 1.4 от приложение II, на език, който е лесен за разбиране за крайните ползватели в държавата членка, в която ЛПС ще се предлага на пазара, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, определени в член 8, параграфи 5 и 6 и в член 10, параграф 3.

  2. Преди да предложат ЛПС на пазара, разпространителите се уверяват, че то носи маркировката „CE“, че е придружено от декларацията на ЕС за съответствие или опростена декларация на ЕС за съответствие и че е придружено от инструкциите и друга информация, определени в точка 1.4 от приложение II, на официалния език на крайните ползватели в държавата членка, в която ЛПС ще се предлага на пазара, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, определени в член 8, параграфи 5 и 6 и в член 10, параграф 3.

  Изменение  71

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато разпространител счита или има основание да счита, че дадено ЛПС не е в съответствие с приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение ІІ, той не предлага това ЛПС на пазара, докато не бъде приведено в съответствие. Освен това, когато това ЛПС представлява риск, разпространителят информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

  Когато разпространител счита или има основание да счита, че дадено ЛПС не е в съответствие с приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение ІІ, той не предлага това ЛПС на пазара, докато не бъде приведено в съответствие. Освен това, когато това ЛПС представлява риск, разпространителят информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара. След това производителят незабавно изтегля ЛПС от пазара. Органите за надзор на пазара тогава имат задължението да информират обществеността за опасността докато не бъдат установени коригиращи мерки.

  Изменение  72

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Разпространителите, които считат или имат основание да вярват, че дадено ЛПС, което са предложили на пазара, не е в съответствие с изискванията на настоящия регламент, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да бъде приведено в съответствие, да се изтегли или да се отзове в зависимост от това, което е по-целесъобразно. Освен това, когато ЛПС представляват риск, разпространителите незабавно информират за това органите на държавите членки за надзор на пазара, в които са предложили на пазара тези ЛПС, като предоставят подробности, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки.

  4. Разпространителите, които считат или имат основание да вярват, че дадено ЛПС, което са предложили на пазара, не е в съответствие с изискванията на настоящия регламент, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да бъде приведено в съответствие, да се изтегли или да се отзове в зависимост от това, което е по-целесъобразно. Освен това, когато ЛПС представляват риск, разпространителите незабавно информират за това производителя и вносителя, както и органите на държавите членки за надзор на пазара, в които са предложили на пазара тези ЛПС, като предоставят подробности, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки. Органите за надзор на пазара тогава имат задължението да информират обществеността за опасността докато не бъдат установени коригиращи мерки.

  Изменение  73

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Даден вносител или разпространител се счита за производител за целите на настоящия регламент и е обект на задълженията на производителя, определени в член 8, когато пуска на пазара ЛПС със своето име или търговска марка или променя вече пуснато на пазара ЛПС по такъв начин, че съответствието с приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение II, може да бъде засегнато.

  Даден вносител или разпространител се счита за производител за целите на настоящия регламент и е обект на задълженията на производителя, определени в член 8, когато пуска ЛПС на пазара със своето име или търговска марка, или променя вече пуснато на пазара ЛПС по такъв начин, че спазването на настоящия регламент може да бъде засегнато.

  Изменение  74

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. В декларацията на ЕС за съответствие се посочва, че изпълнението на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност , установени в приложение ІІ, е доказано.

  1. В декларацията на ЕС за съответствие се посочва, че изпълнението на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност , установени в приложение ІІ, е доказано. Образецът на декларацията на ЕС за съответствие следва да бъде лесно достъпен за икономическите оператори чрез интернет адрес.

  Изменение  75

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Маркировката „CE“ се поставя върху ЛПС така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на ЛПС, тя се поставя върху опаковката и придружаващите документи.

  2. Маркировката „CE“ се поставя върху ЛПС така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на ЛПС, тя се поставя върху опаковката или придружаващите документи така, че да бъде видима, четлива и незаличима.

  Изменение  76

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Маркировката „CE“ се нанася, преди ЛПС да бъде пуснато на пазара. Тя може да бъде следвана от пиктограма или друга маркировка, указваща риска, срещу който ЛПС е предназначено да осигури защита.

  3. Маркировката „CE“ се нанася, преди ЛПС да бъде пуснато на пазара. Тя може да бъде придружена от пиктограма или друга маркировка, указваща риска, срещу който ЛПС е предназначено да осигури защита.

  Изменение  77

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право и притежава юридическа правосубектност.

  2. Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на всяка държава членка и притежава юридическа правосубектност.

  Изменение  78

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 3 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от ЛПС, които оценява.

  Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от ЛПС, които оценява, и подписва декларация, с която се удостоверяват неговите независимост и безпристрастност. Той надлежно взема предвид изискванията за безопасност и опазване на здравето, установени в Директива 89/391/ЕИО и, в частност, Директива 89/656/ЕИО.

  Изменение   79

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 4 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценка на съответствието, не вземат пряко или непряко участие в проектирането, производството, предлагането, използването или поддръжката на ЛПС, нито представляват страните, заети с тези дейности. Те не участват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независима преценка и почтеност по отношение на дейностите по оценка на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно за консултантските услуги.

  Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценка на съответствието, не вземат пряко или непряко участие в проектирането, производството, предлагането, пускането на пазара, използването или поддръжката на ЛПС, нито представляват страните, заети с тези дейности. Те не участват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независима преценка и почтеност по отношение на дейностите по оценка на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно за консултантските услуги.

  Изменение  80

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 7 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение ІІ, на съответните хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация;

  в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания за опазване на здравето и безопасност, определени в приложение ІІ, на съответните хармонизирани стандарти и съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;

  Изменение  81

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  9. Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата съгласно националното законодателство, или държавата членка е пряко отговорна за оценката на съответствието.

  9. Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата членка съгласно националното законодателство, или държавата членка е пряко отговорна за оценката на съответствието.

  Изменение  82

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  11. Органите за оценяване на съответствието участват във или осигуряват, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценка на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно настоящия регламент, и прилагат като общи насоки административните решения и документи, изготвени в резултат от работата на тази група.

  11. Органите за оценяване на съответствието участват във или осигуряват, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценка на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно настоящия регламент, и прилагат решенията и документите, изготвени в резултат от работата на тази група.

  Изменение  83

  Предложение за регламент

  Член 25 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. В случаите, в които нотифициран орган възлага на подизпълнители конкретни задачи, свързани с оценка на съответствието, или използва поделенията си, той осигурява, че подизпълнителят или поделението отговарят на изискванията, определени в член 23, и информира нотифициращия орган за това.

  1. В случаите, в които нотифициран орган възлага на подизпълнители конкретни задачи, свързани с оценка на съответствието, или използва поделенията си, той осигурява, че подизпълнителите или поделенията по цялата верига за съответствие отговарят на изискванията, определени в член 23, и информира нотифициращия орган за това.

  Изменение  84

  Предложение за регламент

  Член 39 – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Санкции

  Надзор, контрол и санкции

  Изменение  85

  Предложение за регламент

  Член 39 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията най-късно до [3 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент] и без забавяне я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.

  Държавите членки установяват правилата относно насоките, надзора, контрола и санкциите, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. За да се избегнат неправилното използване на ЛПС и нежеланите недостатъци държавите членки на първо място предоставят насоки за това как да бъдат спазени изискванията на настоящия регламент. Ако евентуално след получаването на необходимите насоки изискванията все още не са спазени, следващата стъпка е налагането на санкции. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията най-късно до [3 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент] и без забавяне я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.

  Изменение  86

  Предложение за регламент

  Приложение I – категория III– параграф 1 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ЛПС, предназначени да защитават ползвателите срещу много големи рискове. Категория IІІ включва единствено ЛПС, предназначени да защитават ползвателите срещу следните рискове:

  ЛПС, предназначени да защитават ползвателите срещу много големи рискове, като например смърт или непоправими увреждания и вреди за здравето. Категория IІІ включва единствено ЛПС, предназначени да защитават ползвателите срещу следните рискове:

  Изменение  87

  Предложение за регламент

  Приложение I – категория 3 – параграф 1 – буква д

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) среда с ниска температура, ефектът от която е сравним с този при температура на въздуха –50°С или по-ниска;

  д) среда с ниска температура, ефектът от която е еднакъв с този при температура на въздуха –50°С или по-ниска, при отчитане на въздействието на вятъра;

  Изменение  88

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка -1 (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Съществените изисквания за опазване на здравето и безопасност, установени в настоящия регламент, са задължителни.

   

  2. Задълженията относно съществените изисквания за здравето и безопасността се прилагат само когато съществува съответният риск по отношение на въпросните ЛПС.

   

  3. Тълкуването и прилагането на съществените изисквания трябва да бъде съобразено с нивото на развитие на техниката и съществуващата практика в момента на проектирането и производството, както и да отчита техническите и икономическите фактори, така че да се гарантира висока степен на опазване на здравето и безопасност.

   

  4. Производителят е длъжен да извършва оценка на риска, за да се идентифицират всички рискове, които се отнасят до ЛПС. След това производителят проектира и произвежда ЛПС, като взема предвид оценката.

   

  5. При проектирането и производството на ЛПС, както и при изготвянето на инструкциите, производителят предвижда не само предназначението на ЛПС, но и разумно предвидимите употреби. Когато е приложимо, се гарантира здравето и безопасността и на други лица, различни от ползвателя.

  Изменение  89

  Предложение за регламент

  Приложение II – раздел 1 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ЛПС трябва да предоставят достатъчна защита срещу рисковете, от които са предназначени да предпазват.

  ЛПС трябва да предоставят достатъчна защита срещу рисковете, за да се гарантира и предпази здравето и безопасността на потребителите и това на трети страни.

  Изменение  90

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 1 – подточка 1.2. – подточка 1.2.1. – подточка 1.2.1.1.

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Материалите, от които са изработени ЛПС, в това число всеки от възможните продукти при разграждането им, не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху здравето или безопасността на ползвателите.

  Материалите, от които са изработени ЛПС, в това число всеки от възможните продукти при разграждането им, не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху здравето или безопасността на ползвателите или да водят до резултат, при който ЛПС вече не отговаря на основните изисквания за здраве и безопасност, установени в настоящия регламент.

  Изменение  91

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 1 – подточка 1.2. – подточка 1.2.1. – подточка 1.2.1.2.– заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.2.1.2. Удовлетворително състояние на повърхностите на всички части на ЛПС имащи допир с ползвателя.

  1.2.1.2. Оптимално състояние на повърхностите на всички части на ЛПС, имащи допир с потребителя.

  Изменение  92

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 1 – подточка 1.4. – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.4. Инструкции на производителя

  1.4. Инструкции и информация, предоставени от производителя

  Изменение  93

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 1 – подточка 1.4. – параграф 1 – буква a

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) съхранението, използването, почистването, поддръжката, обслужването и дезинфекцията. Препоръчваните от производителите продукти за почистване, поддръжка или дезинфекция не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху ЛПС или върху ползвателя, когато се използват в съответствие с приложимите инструкции;

  a) съхранението, използването, почистването, поддръжката, обслужването и дезинфекцията. Посочените от производителите продукти за почистване, поддръжка или дезинфекция не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху ЛПС или върху ползвателя, когато се използват в съответствие с приложимите инструкции;

  Изменение  94

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 1 – подточка 1.4. – параграф 1 – буква д

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) датата или срока на годност на ЛПС или на определени негови компоненти;

  д) датата или срока на годност на ЛПС или на неговите компоненти;

  Изменение  95

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 1 – подточка 1.4. – параграф 1 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Тези инструкции, които трябва да бъдат точни и разбираеми, трябва да бъдат представени най-малко на официалния(ите) език(ци) на държавата членка на местоназначението.

  Тези инструкции, които трябва да бъдат точни и разбираеми, трябва да бъдат представени на официалния(ите) език(ци) на държавата членка на местоназначението, за да се позволи на крайния потребител да използва безопасно и правилно ЛПС. Всички допълнителни приложими инструкции за подбор, ползване, съхраняване и поддръжка на ЛПС трябва да се предоставят по начин, лесно достъпен за всяко засегнато лице.

  Изменение  96

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – подточка 2.3. – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Ако е необходимо, те трябва да се обработват или да са снабдени със средства за предотвратяване на замъгляването.

  Те трябва да се обработват или да са снабдени със средства за предотвратяване на замъгляването.

  Изменение  97

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – подточка 2.4. – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Ако производителят не е в състояние да посочи данни за полезния живот на ЛПС, инструкциите му трябва да включват цялата необходима информация, за да могат купувачът или ползвателят да определят разумен срок на изтичане на годността, като вземат предвид нивото на качество на модела и реалните условия на съхранение, употреба, почистване, обслужване и поддръжка.

  заличава се

  Изменение  98

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – подточка 2.4. – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато забележимо и бързо влошаване на експлоатационните показатели на ЛПС е вероятно да бъде причинено от стареене вследствие на периодичното прилагане на процес на почистване, препоръчан от производителя, последният трябва, ако е възможно, да постави маркировка върху всяко изделие ЛПС, пуснато на пазара, указваща максималния брой операции на почистване, които могат да бъдат извършени, преди да е необходимо оборудването да бъде инспектирано или извадено от употреба; ако това не бъде спазено, производителят трябва да предостави тази информация в инструкциите си.

  Когато забележимо и бързо влошаване на експлоатационните показатели на ЛПС е вероятно да бъде причинено от стареене вследствие на периодичното прилагане на процес на почистване, препоръчан от производителя, последният трябва да постави маркировка върху всяко изделие ЛПС, пуснато на пазара, указваща максималния брой операции на почистване, които могат да бъдат извършени, преди да е необходимо оборудването да бъде инспектирано или извадено от употреба.

  Изменение  99

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – подточка 2.4. – параграф 3 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Условията за съхранение не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху ЛПС, за да се запази пълната му ефикасност и да се осигури адекватна защита на крайния потребител.

  Изменение  100

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – подточка 2.8. – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.8. ЛПС за намеса при много опасни ситуации

  2.8. ЛПС за намеса при ситуации с висок риск

  Изменение  101

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – подточка 2.8. – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Инструкциите, предоставяни от производителя с ЛПС за намеса при много опасни ситуации, трябва да включват в частност данни, предназначени за компетентни, обучени лица, които са квалифицирани да ги тълкуват и да осигурят прилагането им от ползвателя.

  Инструкциите, предоставяни от производителя с ЛПС за намеса при много рискови ситуации, трябва да включват в частност данни, предназначени за компетентни, обучени лица, които са квалифицирани да ги тълкуват и да осигурят прилагането им от ползвателя.

  Изменение  102

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – подточка 2.8. – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато ЛПС имат вградена предупредителна сигнализация, която се задейства при липса на нормално осигуряваното ниво на защита, тя трябва да бъде проектирана и монтира така, че сигналът за аларма да може да се възприема от ползвателя при предвидимите условия на употреба.

  Когато ЛПС имат вградена предупредителна сигнализация, която се задейства при липса на нормално осигуряваното ниво на защита, тя трябва да бъде проектирана и монтира така, че сигналът за аларма да може да се възприема от ползвателя при всяко едно предвидимо условие на употреба.

  Изменение  103

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – подточка 2.9. – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато ЛПС включват компоненти, които могат да се регулират или свалят от ползвателя с цел подмяна, те трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да могат лесно да бъдат монтирани и сваляни без използването на инструменти.

  Когато ЛПС включват компоненти, които могат да се регулират или свалят от ползвателя с цел подмяна, те трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да могат лесно да бъдат регулирани и сваляни без използването на инструменти.

  Изменение  104

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – подточка 2.12. – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Идентификационните маркировки или индикатори, свързани със здравето и безопасността, поставени на тези типове ЛПС, ако е възможно, трябва да са под формата на хармонизирани пиктограми или идеограми. Те трябва да бъдат напълно видими и четливи и да остават такива през целия предвидим полезен живот на ЛПС. В допълнение, тези маркировки трябва да са пълни, точни и разбираеми, така че да не позволяват погрешно тълкуване; в частност, когато такива маркировки включват думи или изречения, последните трябва да са написани на официалния(ите) език(ци) на държавата членка, в която ще се използва екипировката.

  Идентификационните маркировки или индикатори, свързани със здравето и безопасността, поставени на тези типове ЛПС, ако е възможно, трябва да са под формата на хармонизирани пиктограми или идеограми. Те трябва да бъдат напълно видими и четливи и да остават такива през целия предвидим полезен живот на ЛПС. В допълнение, тези маркировки трябва да са пълни, точни и разбираеми, така че да не позволяват погрешно тълкуване; в частност, когато такива маркировки включват думи или изречения, последните трябва да са написани на лесно разбираем за потребителите и крайните ползватели език, определен от държавата членка, в която екипировката се предлага на пазара.

  Изменение  105

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – подточка 2.12. – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато ЛПС (или взаимозаменяеми компоненти за ЛПС) са прекалено малки, за да е възможно пълно или частично поставяне на необходимата маркировка, съответната информация трябва да бъде упомената върху опаковката и в инструкциите на производителя.

  Когато ЛПС (или взаимозаменяеми компоненти за ЛПС) са прекалено малки, за да е възможно пълно или частично поставяне на необходимата маркировка, съответната информация трябва да бъде упомената върху опаковката и ясно и надлежно посочени в инструкциите на производителя.

  Изменение  106

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – подточка 2.14. – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ЛПС, които са предназначени да защитават ползвателя срещу няколко потенциално едновременни риска, трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да удовлетворяват, по-специално, съществените изисквания за опазване на здравето и безопасност, които са специфични за всеки един от тези рискове.

  ЛПС, които са предназначени да защитават ползвателя срещу няколко потенциално едновременни риска, трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да удовлетворяват, по-специално, всички съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, които са специфични за всеки един от тези рискове.

  Изменение  107

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.4. – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.4. Защита във водата

  3.4. Защита в течна среда

  Изменение  108

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.4. – подточка 3.4.2. – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Облекло, което осигурява ефикасна степен на плаваемост, в зависимост от предвидимата употреба, което е безопасно при носене и което предоставя опора във водата. При предвидимите условия на употреба тези ЛПС не трябва да ограничават свободата на движение на ползвателя, а трябва да му дават възможност, по-специално, да плува или да предприема действия за избягване на опасност или за спасяване на други хора.

  Облекло, което осигурява достатъчна степен на плавателност, в зависимост от предвидимата употреба, което е безопасно при носене и което предоставя опора в течна среда. При предвидимите условия на употреба тези ЛПС не трябва да ограничават свободата на движение на ползвателя, а трябва да му дават възможност, по-специално, да плува или да предприема действия за избягване на опасност или за спасяване на други хора.

  Изменение  109

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.5. – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Всяко изделие ЛПС трябва да бъде етикетирано, като се посочва степента на намаляване на шума, осигурявана от ЛПС; ако това не е възможно, етикетирането трябва да е върху опаковката.

  Всяко изделие ЛПС трябва да бъде етикетирано, като се посочва степента на намаляване на шума, осигурявана от ЛПС; ако това не е възможно, маркировката трябва да се прикрепи към опаковката правилно и на видимо място.

  Изменение  110

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.6. – подточка 3.6.1. – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Съставляващите материали и другите компоненти, предназначени за защита срещу излъчена и пренесена чрез конвекция топлина, трябва да притежават подходящ коефициент на топлопреминаване на попадащ топлинен поток и да са в достатъчна степен негорими, за да изключат всякакъв риск от спонтанно възпламеняване при предвидимите условия на употреба.

  Съставляващите материали и другите компоненти, предназначени за защита срещу излъчена и пренесена чрез конвекция топлина, трябва да притежават подходящ коефициент на топлопреминаване на попадащ топлинен поток и да са в подходяща степен негорими, за да изключат всякакъв риск от спонтанно възпламеняване при предвидимите условия на употреба.

  Изменение  111

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.6. – подточка 3.6.1. – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Материалите и другите компоненти на ЛПС, които могат случайно да се окажат в допир с пламък, и тези, използвани за производството на огнеборско оборудване, също така трябва да притежават степен на незапалимост, съответстваща на класа риск, свързан с предвидимите условия на употреба. Те не трябва да се стопяват при излагане на пламък, нито да спомагат за разпространението на пламъка.

  Материалите и другите компоненти на ЛПС, които могат случайно да се окажат в допир с пламък, и тези, използвани за производството на промишлено или огнеборско оборудване, също така трябва да притежават степен на незапалимост и защита срещу висока температура или топлина на електрическа дъга, съответстваща на класа риск, свързан с предвидимите условия на употреба. Те не трябва да се стопяват при излагане на пламък, нито да спомагат за разпространението на пламъка.

  Изменение  112

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.6. – подточка 3.6.2. – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Инструкциите на производителя, придружаващи ЛПС, предназначени за кратка употреба във високотемпературна среда, трябва в частност да съдържат всички необходими данни за определяне на максимално допустимата експозиция на ползвателя на топлината, предавана от ЛПС, когато се използва по предназначение.

  Инструкциите на производителя, придружаващи ЛПС, предназначени за употреба през ограничен период от време във високотемпературна среда, трябва в частност да съдържат всички необходими данни за определяне на максимално допустимата експозиция на ползвателя на топлината, предавана от ЛПС, когато се използва по предназначение.

  Изменение  113

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.7. – подточка 3.7.2. – параграф 1– буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) ЛПС трябва, доколкото е възможно, да предотвратяват проникването на течности, като дъждовна вода, и да не причиняват наранявания в резултат от контакт между защитния им слой срещу студ и ползвателя.

  б) ЛПС трябва да предотвратяват проникването на течности като дъждовна вода и да не причинява наранявания в резултат от контакт между защитната ѝ обвивка и потребителя.

  Изменение  114

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.9. – подточка 3.9.1. – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ЛПС, които са предназначени да предотвратят остро или хронично увреждане на очите от източници на нейонизиращо лъчение, трябва да могат да поглъщат или отразяват по-голямата част от енергията, излъчена във вредния спектър дължини на вълните, без ненужно да се засяга предаването на безвредната част на видимия спектър, възприемането на контраст и способността за различаване на цветовете, когато това се изисква от предвидимите условия на употреба.

  ЛПС, които са предназначени да предотвратят остро или хронично увреждане на очите от източници на нейонизиращо лъчение, трябва да могат да поглъщат или отразяват цялата енергия, излъчена във вредния спектър дължини на вълните, без ненужно да се засяга предаването на безвредната част на видимия спектър, възприемането на контраст и способността за различаване на цветовете, когато това се изисква от предвидимите условия на употреба.

  Изменение  115

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.9. – подточка 3.9.1. – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За тази цел защитните очила трябва да бъдат проектирани и произведени така, че за всяка вредна дължина на вълната да имат такъв спектрален коефициент на пропускане, че плътността на светлинния поток на лъчевата енергия, способен да достигне окото на ползвателя през филтъра, да е сведена до минимум и при никакви обстоятелства да не превишава максимално допустимите стойности на експозиция.

  За тази цел предпазните средства за очите трябва да бъдат проектирани и произведени така, че за всяка вредна дължина на вълната да имат такъв спектрален коефициент на пропускане, че плътността на светлинния поток на лъчевата енергия, способен да достигне окото на ползвателя през филтъра, да е сведена до минимум и при никакви обстоятелства да не превишава максимално допустимите стойности на експозиция. ЛПС, които са предназначени да защитават кожата от нейонизиращо лъчение, трябва да могат да поглъщат или отразяват по-голямата част от енергията, излъчена във вредния спектър дължини на вълните.

  Обосновка

  Ако се приеме, тази промяна от „очила“ на „предпазни средства за очите“ ще бъде нанесена в целия текст.

  Изменение  116

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.9. – подточка 3.9.1. – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Освен това очилата не трябва да се влошават или да губят свойствата си в резултат на въздействието на лъчението, излъчено при предвидимите условия на употреба, и всички пуснати на пазара изделия трябва да посочват стойността на защитния фактор, отговаряща на кривата на спектрално разпределение на коефициента им на пропускане.

  Освен това предпазните средства за очите не трябва да се влошават или да губят свойствата си в резултат на въздействието на лъчението, излъчено при предвидимите условия на употреба, и всички пуснати на пазара изделия трябва да посочват стойността на защитния фактор, отговаряща на кривата на спектрално разпределение на коефициента им на пропускане.

  Изменение  117

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.9. – подточка 3.9.1. – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Очилата, подходящи за източници на лъчение от един и същи тип, трябва да се класифицират по възходящ ред на защитните им фактори и инструкциите на производителя трябва да посочват в частност как да се изберат подходящите ЛПС, като се вземат предвид съответните условия на употреба, като разстоянието до източника и спектралното разпределение на енергията, излъчена от това разстояние.

  Предпазните средства за очите, подходящи за източници на лъчение от един и същи тип, трябва да се класифицират по възходящ ред на защитните им фактори и инструкциите на производителя трябва да посочват в частност как да се изберат подходящите ЛПС, като се вземат предвид съответните условия на употреба, като разстоянието до източника и спектралното разпределение на енергията, излъчена от това разстояние.

  Изменение  118

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.9. – подточка 3.9.1. – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Съответната стойност на защитния фактор трябва да бъде отбелязана от производителя върху всички екземпляри филтриращи очила.

  Съответната стойност на защитния фактор трябва да бъде отбелязана от производителя върху всички екземпляри филтриращи предпазни средства за очите.

  Изменение  119

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3 – подточка 3.10. – подточка 3.10.2. – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За тази цел съставляващите материали и другите компоненти на тези типове ЛПС трябва да бъдат подбрани или проектирани и вградени така, че да осигуряват доколкото е възможно пълна херметичност, която да позволи при необходимост продължителна ежедневна употреба или, ако това не е възможно, ограничена херметичност, изискваща ограничаване на периода на носене.

  За тази цел съставляващите материали и другите компоненти на тези типове ЛПС трябва да бъдат подбрани или проектирани и вградени така, че да осигуряват пълна херметичност, която да позволи също продължителна ежедневна употреба или, ако това не е възможно, ограничена херметичност, изискваща ограничаване на периода на носене.

  Изменение  120

  Предложение за регламент

  Приложение III – параграф 2 – точка 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. списък на съществените изисквания за опазване на здравето и безопасност, които са приложими към ЛПС;

  3. списък на всички съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, които са приложими към ЛПС;

  Изменение  121

  Предложение за регламент

  Приложение III – параграф 2 – точка 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  10. описание на средствата, използвани от производителя при производството на ЛПС за осигуряването на съответствието на ЛПС, произведени по проектните спецификации;

  10. описание на средствата, използвани от производителя при производството на ЛПС за осигуряването на съответствието на ЛПС, произведени по спецификациите, посочени в техническата документация;

  Изменение  122

  Предложение за регламент

  Приложение IV – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценка на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в точки 2, 3 и 4, и осигурява и декларира изцяло на своя отговорност, че съответните ЛПС отговарят на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, посочени в член 5 и определени в приложение II.

  1. Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценка на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в точки 2, 3 и 4, и осигурява и декларира изцяло на своя отговорност, че съответните ЛПС отговарят на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  123

  Предложение за регламент

  Приложение IV – точка 4 – подточка 4.1.

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.1. Производителят поставя маркировката „CE“ върху всяко отделно ЛПС, което удовлетворява приложимите изисквания за опазване на здравето и безопасност.

  4.1. Производителят поставя маркировката „CE“ върху всяко отделно ЛПС, което удовлетворява приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  124

  Предложение за регламент

  Приложение V – точка 3 – параграф 2 – буква д a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  дa) за изработени по мярка ЛПС, описание на набора от допустимите вариации и мерките, които трябва да бъдат предприети от стопанския субект в процеса на производство, за да се гарантира, че всеки екземпляр ЛПС е в съответствие с одобрения тип ЛПС и с приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, посочени в приложение ІІ.

  Изменение  125

  Предложение за регламент

  Приложение V – точка 7 – подточка 7.3.

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7.3. Производителят осигурява, че ЛПС продължава да отговаря на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност в светлината на нивото на техническите познания.

  7.3. Производителят осигурява, че ЛПС продължава да отговаря на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност.

  Изменение  126

  Предложение за регламент

  Приложение V – точка 7 – подточка 7.4. – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) в случай на промяна в нивото на техническите познания, посочено в точка 7.3;

  б) в случай на промяна в правните изисквания, посочени в точка 7.3;

  Изменение  127

  Предложение за регламент

  Приложение V – точка 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  9. Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата на ЕС за изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на ЛПС на пазара.

  9. Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата на ЕС за изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след началото на предлагането на ЛПС на пазара.

  Изменение  128

  Предложение за регламент

  Приложение VI – точка 2 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За изработените по мярка ЛПС производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговият мониторинг да осигуряват съответствието на изработените по мярка ЛПС с базовия модел, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа и с приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност.

  За изработените по мярка ЛПС производителят взема всички необходими мерки за това производственият (не засяга българската езикова редакция) процес и неговият мониторинг да осигуряват съответствието на изработените (не засяга българската езикова редакция) по мярка ЛПС с базовия модел, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа и с приложимите съществени изисквания на настоящия регламент.

   

  За индивидуално пригодените ЛПС производителят взема всички необходими мерки за това процесът на приспособяване и неговият мониторинг да осигуряват съответствието на индивидуално пригодените ЛПС с базовия модел, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа и с приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност.

  Изменение  129

  Предложение за регламент

  Приложение VI – параграф 1 – точка 3 – подточка 3.1.

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.1. Производителят поставя маркировката „CE“ върху всяко отделно ЛПС, което е в съответствие с типа, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа, и което отговаря на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност.

  3.1. Производителят поставя маркировката „CE“ върху всяко отделно ЛПС, което е в съответствие с типа, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  130

  Предложение за регламент

  Приложение VII – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е тази част от процедурата за оценка на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3, 5.2 и 6 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните ЛПС, които са били обект на разпоредбите на точка 4, са в съответствие с типа, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа, и удовлетворяват приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и безопасност, посочени в член 5 и определени в приложение II.

  1. Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е тази част от процедурата за оценка на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3, 5.2 и 6 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните ЛПС, които са били обект на разпоредбите на точка 4, са в съответствие с типа, описан в сертификата на ЕС за изследване на типа, и удовлетворяват приложимите изисквания на настоящия регламент.

  Изменение  131

  Предложение за регламент

  Приложение VIII – точка 6 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6. Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на ЛПС на пазара:

  6. Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след началото на предлагането на ЛПС на пазара:

  Изменение  132

  Предложение за регламент

  Приложение IX – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. ЛПС (продуктов, партиден, типов или сериен номер):

  1. Идентифициране на ЛПС (продуктов, типов, партиден, [...] или сериен номер: Когато това е необходимо за идентифицирането на ЛПС, то може да включва достатъчно ясно изображение):

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Личните предпазни средства

  Позовавания

  COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  IMCO

  2.4.2014

   

   

   

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  EMPL

  2.4.2014

  Докладчик по становище:

         Дата на назначаване

  Laura Agea

  30.9.2014

  Разглеждане в комисия

  26.2.2015

  24.3.2015

   

   

  Дата на приемане

  1.4.2015

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  49

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivo Vajgl

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Eleonora Evi

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Личните предпазни средства

  Позовавания

  COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  27.3.2014

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  IMCO

  2.4.2014

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  EMPL

  2.4.2014

  ENVI

  2.4.2014

  ITRE

  2.4.2014

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  ENVI

  24.7.2014

  ITRE

  22.7.2014

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Vicky Ford

  17.7.2014

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  3.12.2014

  24.2.2015

  24.3.2015

  20.4.2015

  Дата на приемане

  23.4.2015

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  24

  3

  10

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Andor Deli

  Дата на внасяне

  30.4.2015