ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích

30.4.2015 - (COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Vicky Ford


Postup : 2014/0108(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0148/2015
Předložené texty :
A8-0148/2015
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích

(COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0186),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0110/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0148/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Toto nařízení se vztahuje na OOP, které jsou při svém uvedení na trh Unie nové; jedná se tedy buď o nové OOP, jež byly vyrobeny výrobcem usazeným v Unii, nebo o nové či použité prostředky dovezené ze třetí země.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny formy dodávání, včetně prodeje na dálku.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200816 stanoví horizontální ustanovení o akreditaci subjektů posuzování shody a o označení CE.

(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200816 stanoví pravidla pro akreditaci subjektů posuzování shody, rámec pro dozor nad trhem s výrobky a pro kontroly výrobků ze třetích zemí a obecné zásady týkající se označení CE.

__________________

__________________

16Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2006, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2006, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES17 stanoví společné zásady a obsahuje referenční ustanovení pro účely právních předpisů založených na zásadách nového přístupu. Za účelem zajištění souladu s ostatními odvětvovými právními předpisy je vhodné uvést některá ustanovení tohoto nařízení do souladu s uvedeným rozhodnutím, pokud odvětvové zvláštnosti nevyžadují jiné řešení. Některé definice, obecné povinnosti hospodářských subjektů, předpoklad shody, EU prohlášení o shodě, pravidla týkající se označení CE, požadavky vztahující se na subjekty posuzování shody a postupy oznamování, postupy posuzování shody a ustanovení týkající se postupů pro nakládání s výrobky představujícími riziko by proto měly být uvedeny do souladu s uvedeným rozhodnutím.

(6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES17 stanoví společné zásady a referenční ustanovení, jež se mají použít napříč odvětvovými právními předpisy. Za účelem zajištění souladu s ostatními odvětvovými právními předpisy je vhodné uvést některá ustanovení tohoto nařízení do souladu s uvedeným rozhodnutím, pokud odvětvové zvláštnosti nevyžadují jiné řešení. Některé definice, obecné povinnosti hospodářských subjektů, předpoklad shody, EU prohlášení o shodě, pravidla týkající se označení CE, požadavky vztahující se na subjekty posuzování shody a postupy oznamování, postupy posuzování shody a ustanovení týkající se postupů pro nakládání s výrobky představujícími riziko by proto měly být uvedeny do souladu s uvedeným rozhodnutím.

__________________

__________________

17 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).

17 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xx/xxxx18 stanoví podrobná pravidla pro dozor nad trhem a kontroly harmonizovaných výrobků, včetně OOP, dovážených do Unie ze třetích zemí. V souladu s uvedeným nařízením mají členské státy organizovat a vykonávat dozor nad trhem, jmenovat orgány dozoru nad trhem, specifikovat jejich pravomoci a povinnosti a vytvořit obecné a odvětvové programy pro dozor nad trhem. Uvedené nařízení rovněž stanoví postup využití ochranné doložky.

vypouští se

__________________

 

18[Nařízení (COM/2013/075 final – 2013/0048 (COD)) o dozoru nad trhem s výrobky a o změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 (Úř. věst. L XXXX)].

 

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Některé výrobky na trhu, které poskytují ochrannou funkci pro uživatele, jsou vyloučeny z rozsahu působnosti směrnice 89/686/EHS. Aby se zajistila stejně vysoká úroveň ochrany pro uživatele těchto výrobků jako u OOP, na které se vztahuje směrnice 89/686/EHS , měla by oblast působnosti tohoto nařízení zahrnovat OOP pro soukromé použití proti vlhku, vodě a teplu (např. rukavice pro mytí nádobí, ohnivzdorné rukavice) obdobně jako v případě podobných OOP pro profesionální použití, na které se již směrnice 89/686/EHS vztahuje. Řemeslné výrobky, např. ručně vyrobené rukavice, u nichž výrobce výslovně neuvádí ochrannou funkci, nejsou osobními ochrannými pomůckami; toto zahrnutí se jich tedy netýká. Je rovněž vhodné vyjasnit seznam vyloučení uvedený v příloze I směrnice 89/686/EHS přidáním odkazu na výrobky, na které se vztahují jiné právní předpisy, a jsou tudíž vyloučeny z působnosti nařízení o OOP.

(9) Některé výrobky na trhu, které poskytují ochrannou funkci pro uživatele, jsou vyloučeny z rozsahu působnosti směrnice 89/686/EHS. Řemeslné nebo ozdobné výrobky, u nichž výrobce výslovně neuvádí ochrannou funkci, nejsou osobními ochrannými pomůckami; toto nařízení by se proto na ně nemělo vztahovat. Aby se zajistila vysoká úroveň ochrany, oblast působnosti tohoto nařízení by měla zahrnovat výrobky pro soukromé použití na ochranu před teplem, které jsou jako takové výslovně popsány a označeny svými výrobci. Do oblasti působnosti tohoto nařízení nespadají výrobky určené pro soukromé použití na ochranu před atmosférickými podmínkami, které nejsou mimořádné povahy, nebo na ochranu před vlhkem a vodou, zejména sezónní oblečení, deštníky a rukavice pro mytí nádobí. Je rovněž vhodné vyjasnit seznam vyloučení uvedený v příloze I směrnice 89/686/EHS přidáním odkazu na výrobky, na které se vztahují jiné právní předpisy, a jsou tudíž vyloučeny z působnosti nařízení o OOP.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) V průběhu předvádění a provozních zkoušek by měla být přijata vhodná opatření k zajištění ochrany osob. Provozní zkoušky by neměly být navrženy na testování ochranné funkce OOP, ale na hodnocení jiných aspektů, které se netýkají ochrany, jako je pohodlí, ergonomie a design. Všechny zúčastněné strany, například zaměstnavatel, jakož i uživatel nebo spotřebitel, by měly být předem informovány o rozsahu a účelu zkoušky.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Odpovědnost za soulad výrobků by měly nést hospodářské subjekty podle role, kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost a ochrana uživatelů, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.

(11) Odpovědnost za soulad OOP by měly nést hospodářské subjekty podle role, kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost a ochrana uživatelů a případně dalších osob, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly přijmout vhodná opatření, která zajistí, aby daný OOP chránil zdraví a bezpečnost osob a aby na trh dodávaly pouze výrobky, které jsou v souladu s tímto nařízením. Toto nařízení by mělo zajistit jednoznačné a přiměřené rozdělení povinností, které odpovídají úloze každého hospodářského subjektu v dodavatelském a distribučním řetězci.

(12) Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly přijmout vhodná opatření, která zajistí, aby na trh dodávaly pouze OOP, které jsou v souladu s tímto nařízením. Toto nařízení by mělo zajistit jednoznačné a přiměřené rozdělení povinností, které odpovídají úloze každého hospodářského subjektu v dodavatelském a distribučním řetězci.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Za účelem usnadnění komunikace mezi hospodářskými subjekty, orgány dozoru nad trhem, uživateli a spotřebiteli by členské státy měly hospodářské subjekty vybízet k tomu, aby kromě poštovní adresy uváděly také adresu internetové stránky.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Je nezbytné zajistit, aby OOP vstupující na trh Unie byly v souladu s tímto nařízením, a zejména, aby výrobci provedli řádné postupy posouzení. Na dovozce by se proto mělo vztahovat ustanovení, podle nějž mají zajistit, aby OOP, který uvádějí na trh, byl v souladu s požadavky tohoto nařízení, a aby na trh neuváděli OOP, který s těmito požadavky v souladu není nebo který představuje určité riziko. Rovněž by se na dovozce mělo vztahovat ustanovení, podle nějž mají zajistit, aby byly provedeny postupy posouzení shody a aby označení CE a technická dokumentace vypracovaná výrobci byly k dispozici ke kontrole ze strany orgánů dozoru nad trhem.

(14) Je nezbytné zajistit, aby OOP vstupující na trh Unie byly v souladu s tímto nařízením, a zejména, aby výrobci provedli řádné postupy posouzení shody. Na dovozce by se proto mělo vztahovat ustanovení v tom smyslu, že dovozci budou na trh uvádět pouze OOP, které jsou v souladu s požadavky tohoto nařízení a nepředstavují riziko. Rovněž by se na dovozce mělo vztahovat ustanovení, podle nějž mají zajistit, aby byly provedeny postupy posouzení shody a aby označení CE a technická dokumentace vypracovaná výrobci byly k dispozici ke kontrole ze strany orgánů dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Při uvedení OOP na trh by dovozci měli na daném výrobku uvádět své jméno a adresu, na níž je lze kontaktovat. Pokud to rozměr nebo povaha OOP neumožňuje, jsou možné výjimky. Ty zahrnují i případ, kdy by dovozce musel za účelem uvedení svého jména a adresy otevřít obal daného výrobku.

(16) Při uvedení OOP na trh by dovozci měli na daném OOP uvádět své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známkupoštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Pokud to rozměr nebo povaha OOP neumožňuje, měly by být stanoveny výjimky. Ty zahrnují i případ, kdy by dovozce musel za účelem uvedení svého jména a adresy otevřít obal daného OOP.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Hospodářské subjekty by měly vynaložit úsilí, aby zajistily, aby veškerá příslušná dokumentace, jako jsou pokyny pro uživatele, byla snadno pochopitelná, a přitom byly zajištěny přesné a srozumitelné informace, s přihlédnutím k technologickému vývoji a změnám chování koncového uživatele, a aby tato dokumentace byla co nejaktuálnější.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Zajištění zpětné vysledovatelnosti OOP v dodavatelském řetězci přispívá ke zjednodušení a větší účinnosti dozoru nad trhem. Účinný systém zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které dodaly na trh výrobky, jež nejsou v souladu s předpisy.

(19) Zajištění zpětné vysledovatelnosti OOP v celém dodavatelském řetězci přispívá ke zjednodušení a větší účinnosti dozoru nad trhem. Účinný systém zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které dodaly na trh výrobky, jež nejsou v souladu s předpisy. Pokud hospodářské subjekty uchovávají informace v souladu s požadavky tohoto nařízení pro účely identifikace jiných hospodářských subjektů, neměly by mít povinnost aktualizovat tyto informace o jiných hospodářských subjektech, které jim dodaly OOP nebo kterým dodaly OOP, ledaže jim takové aktualizované informace byly dodány.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) „provozní zkouškou“ se rozumí zkušební období, v němž je uživateli před uvedením na trh dán k dispozici nevyhovující OOP, jehož technická dokumentace obsahuje všechny nezbytné informace o zkouškách provedených akreditovanými nebo schválenými laboratořemi s cílem zajistit ochranu uživatele a který splňuje použitelné požadavky uvedené v příloze IIa, a to ve velmi omezeném počtu, na omezenou dobu a s hlavním cílem provést závěrečné hodnocení tohoto prostředku, který není určen k ochraně.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Je třeba jasně určit vztah a oblast působnosti tohoto nařízení s tím, že členské státy jsou oprávněny stanovit požadavky pro použití OOP při práci, zejména podle směrnice Rady 89/656/EHS19, aby se vyloučila jakákoli záměna a nejasnosti, a tudíž zajistil volný pohyb vyhovujících OOP.

(21) Je třeba jasně určit vztah a oblast působnosti tohoto nařízení s tím, že členské státy jsou oprávněny stanovit požadavky pro použití OOP při práci, zejména podle směrnice Rady 89/656/EHS19, aby se vyloučila jakákoli záměna a nejasnosti, a tudíž zajistil volný pohyb vyhovujících OOP. Podle článku 4 uvedené směrnice musí zaměstnavatelé zajistit OOP, které jsou v souladu s odpovídajícími předpisy Unie o jejich navrhování a výrobě s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví. Podle tohoto článku musejí výrobci OOP, kteří tyto OOP poskytují svým zaměstnancům, zajistit, aby splňovaly požadavky uvedené v tomto nařízení.

__________________

__________________

19 Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, (Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18).

19 Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, (Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18).

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Má se za to, že požadavek uvedený v jiných právních předpisech týkajících se vnitřního trhu, aby ochranný prostředek doprovázelo EU prohlášení o shodě, usnadňuje a posiluje účinnost dozoru nad trhem, a měl by tudíž být rovněž zahrnut do tohoto nařízení. Mělo by být možné poskytovat zjednodušené EU prohlášení o shodě, aby se snížila zátěž spojená s tímto požadavkem bez snížení jeho účinnosti. Obě možnosti by proto měly být stanoveny v tomto nařízení.

(22) Orgány dozoru nad trhem by měly mít snadný přístup k prohlášení o shodě. V zájmu splnění tohoto požadavku by výrobci měli zajistit, aby byla k OOP přiložena buď úplná kopie prohlášení o shodě, nebo internetová adresa, na které lze EU prohlášení o shodě nalézt. Výrobce by případně měl mít možnost rozhodnout se pro poskytnutí zjednodušeného prohlášení o shodě.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) S cílem zajistit skutečný přístup k informacím pro účely dozoru nad trhem by v případech, kdy se na OOP vztahuje jeden nebo více aktů Unie, měly být informace, které jsou vyžadovány ke zjištění všech příslušných aktů Unie, dostupné v jediném EU prohlášení o shodě. Za účelem snížení administrativní zátěže hospodářských subjektů by mělo být možné, aby toto jediné EU prohlášení o shodě mělo podobu složky tvořené příslušnými jednotlivými prohlášeními o shodě.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Aby bylo zajištěno, že OOP je přezkoumán na základě aktuálního stavu technického vývoje, měla by být doba platnosti certifikátu EU přezkoušení typu stanovena maximálně na pět let. Měl by být stanoven postup revize certifikátu. Aby se usnadnila práce orgánů dozoru nad trhem, měl by být vyžadován minimální obsah certifikátu.

(24) OOP by měl být přezkoumán na základě aktuálního stavu technického vývoje. Maximální doba platnosti certifikátu EU by měla být pět let a měl by být stanoven postup revize certifikátu. Po kladném přezkumu může obnovené osvědčení nadále platit pro další období, z nichž každé by mělo trvat maximálně pět let. Aby se usnadnila práce orgánů dozoru nad trhem, měl by být vyžadován minimální obsah certifikátu.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Pokud výrobek, použité harmonizované normy nebo jiná technická řešení uplatňovaná výrobcem zůstaly beze změn a nadále splňují základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost s ohledem na aktuální stav technického vývoje, měl by být při opětovné certifikaci certifikátu EU přezkoušení typu uplatněn zjednodušený postup, díky čemuž není nutné provádět dodatečné zkoušky ani technická přezkoušení, a tudíž se tím sníží administrativní zátěž a s ní související náklady na minimu.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24b) Zrušením harmonizované normy by neměly být anulovány platné certifikáty vydané oznámenými subjekty; týká se pouze shody, která podléhá novému posouzení shody podle nové harmonizované normy. Výrobky vyrobené v souladu se stávajícím certifikátem by měly i nadále požívat shody se základními požadavky a mělo by být možné je uvádět na trh i nadále, a to až do konce platnosti příslušných certifikátů vydaných oznámenými subjekty.

Odůvodnění

Tento text byl přidán do textu Modrého průvodce Komise o provádění pravidel EU pro výrobky, aby se předešlo právní nejistotě v případech, kdy je harmonizovaná norma pro certifikát nahrazena revidovaným zněním.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Aby bylo zajištěno plnění základních požadavků na bezpečnost, je nutné stanovit vhodné postupy posuzování shody, které výrobce musí dodržovat. Směrnice 89/686/EHS rozděluje OOP do tří kategorií, na které se vztahují různé postupy posuzování shody. Aby byla zajištěna soustavně vysoká úroveň bezpečnosti pro všechny OOP, měl by být rozšířen seznam výrobků, na které se vztahuje jeden z postupů posuzování shody týkající se výrobní fáze. Postupy posuzování shody pro každou kategorii OOP by měly být stanoveny, pokud je to možné, na základě modulů posuzování shody stanovených v rozhodnutí 768/2008/ES.

(28) Aby bylo zajištěno plnění základních požadavků v oblasti zdraví a bezpečnosti stanovených v tomto nařízení, je nutné stanovit vhodné postupy posuzování shody, které výrobce musí dodržovat. Směrnice 89/686/EHS rozděluje OOP do tří kategorií, na které se vztahují různé postupy posuzování shody. Aby byla zajištěna soustavně vysoká úroveň bezpečnosti pro všechny OOP, měl by být rozšířen seznam výrobků, na které se vztahuje jeden z postupů posuzování shody týkající se výrobní fáze. Postupy posuzování shody pro každou kategorii OOP by měly být stanoveny, pokud je to možné, na základě modulů posuzování shody stanovených v rozhodnutí 768/2008/ES.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a) Pokud subjekt posuzování shody prokáže shodu s kritérii stanovenými harmonizovanými normami, mělo by se předpokládat, že splňuje odpovídající požadavky stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a) Systém stanovený v tomto nařízení by měl být doplněn akreditačním systémem stanoveným v nařízení (ES) č. 765/2008. Jelikož je akreditace základním prostředkem ověřování způsobilosti subjekt ů posuzování shody, měla by být rovněž používána pro účely oznamování.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30b) Vnitrostátní veřejné orgány v celé Unii by měly považovat za přednostní způsob prokázání odborné způsobilosti subjektů posuzování shody transparentní akreditací, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 765/2008, zajišťující nezbytnou míru důvěry v osvědčení o shodě. Vnitrostátní orgány se však mohou domnívat, že mají vhodné prostředky, aby toto hodnocení provedly samy. V takovém případě by s cílem zajistit náležitou úroveň věrohodnosti hodnocení prováděného jinými vnitrostátními orgány měly Komisi a ostatním členským státům poskytnout nezbytné doklady o tom, že hodnocené subjekty posuzování shody splňují příslušné požadavky právních předpisů.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30c) Subjekty posuzování shody často zadávají část svých činností souvisejících s posuzováním shody subdodavatelům nebo dceřiným společnostem. V zájmu zachování úrovně ochrany požadované pro OOP, které mají být uvedeny na trh, je nezbytné, aby subdodavatelé a dceřiné společnosti provádějící posuzování shody splňovali při provádění úkolů posuzování shody stejné požadavky jako oznámené subjekty. Je proto důležité, aby se posuzování způsobilosti a výkonnosti subjektů, jež mají být oznámeny, a kontrola již oznámených subjektů týkaly rovněž činností, které provádějí subdodavatelé a dceřiné společnosti.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30d) Jelikož oznámené subjekty mohou své služby nabízet na celém území Unie, je vhodné dát ostatním členským státům a Komisi možnost vznést námitky týkající se oznámeného subjektu. Je proto důležité stanovit dobu, během níž bude možné vyjasnit veškeré pochyby nebo obavy týkající se způsobilosti subjektů posuzování shody, dříve než začnou fungovat jako oznámené subjekty.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30e) Z důvodu konkurenceschopnosti je důležité, aby oznámené subjekty používaly postupy posuzování shody, aniž by vytvářely zbytečnou zátěž pro hospodářské subjekty. Ze stejného důvodu a v zájmu zajištění rovného zacházení s hospodářskými subjekty je třeba zajistit jednotné technické uplatňování postupů posuzování shody. Toho lze nejlépe dosáhnout vhodnou koordinací a spoluprací mezi oznámenými subjekty.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30f) Členské státy by měly přijmout veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby výrobky spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení mohly být uváděny na trh pouze za podmínky, že – jsou-li řádně skladovány a použity k určenému účelu nebo jsou použity způsobem, který lze rozumně předvídat – neohrožují zdraví nebo bezpečnost uživatelů nebo případně dalších osob. Neplnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v tomto nařízení by se u výrobků spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení mělo posuzovat pouze za podmínek používání, které lze rozumně předvídat, tedy používání, které může vyplývat z dovoleného a snadno předvídatelného lidského chování.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30g) Za účelem zajištění právní jistoty je nezbytné vyjasnit, že se na výrobky spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení vztahují pravidla týkající se dozoru nad trhem Unie a kontroly výrobků vstupujících na trh Unie stanovená v nařízení (ES) č. 765/2008. Toto nařízení by nemělo členským státům bránit, aby si samy zvolily příslušné orgány, které budou tyto úkoly provádět.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30h) Směrnice 89/686/ES již stanoví ochranný postup, který je nezbytný, aby bylo možné napadnout shodu určitého výrobku. V zájmu zvýšení transparentnosti a zkrácení doby zpracování je nezbytné zlepšit stávající ochranný postup s cílem dosáhnout jeho větší účinnosti a využít odborných znalostí členských států.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30i) Stávající systém by měl být doplněn postupem, na jehož základě jsou zúčastněné strany informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o OOP představující riziko pro zdraví nebo bezpečnost uživatelů nebo případě dalších osob. Tento postup by měl rovněž orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly jednat co nejdříve, pokud jde o uvedené OOP.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 j (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30j) Pokud se členské státy a Komise shodují, že opatření přijaté členským státem je oprávněné, neměl by být vyžadován žádný další zásah Komise, kromě případů, kdy lze nesoulad s předpisy přisuzovat nedostatkům v harmonizované normě.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a) Je-li to nezbytné v řádně odůvodněných případech týkajících se OOP, jež jsou v souladu s předpisy, ale přesto představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, měla by Komise přijmout neprodleně použitelné prováděcí akty.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví požadavky na návrh a výrobu osobních ochranných prostředků (OOP) s cílem zajistit ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů a pravidla pro jejich volný pohyb v Unii.

Toto nařízení stanoví požadavky na návrh a výrobu osobních ochranných prostředků (OOP), které mají být dostupné na trhu, s cílem zajistit ochranu uživatelů a pravidla pro jejich volný pohyb v Unii.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na osobní ochranné prostředky (OOP), jak jsou vymezeny v článku 3.

Toto nařízení se vztahuje na osobní ochranné prostředky (OOP), jak jsou vymezeny v článku 3 a zařazeny do kategorií rizik uvedených v příloze I.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) navržené a vyráběné zvláště pro ozbrojené síly nebo pro účely udržování zákonnosti;

a) navržené zvláště pro použití v ozbrojených silách nebo při udržování práva a pořádku;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) určené k použití pro sebeobranu;

b) navržené k použití pro sebeobranu s výjimkou OOP určených pro sportovní činnosti;

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) určené pro soukromé použití proti atmosférickým podmínkám, které nejsou mimořádné povahy;

c) určené pro soukromé použití proti:

 

i) atmosférickým podmínkám, které nejsou mimořádné povahy;

 

ii) vlhku a vodě, které nejsou mimořádné povahy;

 

iii) teplu, a to v případě OOP, u nichž hospodářský subjekt výslovně neuvádí ochrannou funkci ani je jako takové neuvádí na trh;

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) pro ochranu hlavy, obličeje nebo očí uživatelů dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel podléhajících příslušnému předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN).

e) pro ochranu hlavy, obličeje nebo očí uživatelů, s výhradou předpisu 22 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) o jednotných ustanoveních týkajících se schvalování ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a pasažéry motocyklů a mopedů;

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) v podobě oblečení pro soukromé použití s reflexními nebo fluorescenčními prvky, které mají výlučně estetický nebo dekorativní účel a u nichž hospodářský subjekt neuvádí ochrannou funkci, ani je jako takové neuvádí na trh;

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb) navržené a uvedené na trh jako řemeslné výrobky k dekorativním účelům.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) prostředky určené k nošení nebo držení osobou pro ochranu před jedním nebo více riziky pro její zdraví nebo bezpečnost, které jsou uváděny na trh samostatně nebo v kombinaci s osobními prostředky bez ochranného účinku;

a) prostředky navržené a vyrobené k nošení nebo držení osobou pro ochranu před jedním nebo více riziky pro její zdraví nebo bezpečnost, které jsou uváděny na trh samostatně nebo v kombinaci s osobními prostředky bez ochranného účinku;

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) propojovací systémy pro prostředky uvedené v písmenu a), které nejsou drženy nebo nošeny osobou, jež jsou určeny k propojení daného prostředku s vnějším zařízením nebo strukturou a které jsou odnímatelné a nejsou určeny k trvalému připevnění ke struktuře;

c) propojovací systémy pro prostředky uvedené v písmenu a), které nejsou drženy nebo nošeny osobou, ale které jsou zásadní pro fungování prostředku, jež jsou navrženy k propojení daného prostředku s vnějším zařízením nebo se spolehlivým kotevním bodem, které nejsou navrženy k trvalému připevnění a které nevyžadují připevňovací činnosti před použitím;

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. „individuálně přizpůsobenými OOP“ se rozumí sériově vyráběné OOP, kdy se každý kus vyrábí tak, aby byl přizpůsoben individuálnímu uživateli;

2. „typem OOP“ se rozumí série OOP, která je stejná jako OOP popsaný v technické dokumentaci a OOP podléhající EU přezkoušení typu (v případě kategorie II nebo III);

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. „uvedením na trh“ se rozumí první dodání OOP na trh Unie;

5. „uvedením na trh“ se rozumí první dodání typu OOP na trh Unie;

Pozměňovací návrh  47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

18a. „harmonizačními právními předpisy Unie“ se rozumí veškeré právní předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

20a. „předváděním“ se rozumí jakékoli předvedení OOP pro propagační účely, ne v nebezpečném prostředí;

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. 20 b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

20b. „provozní zkouškou“ se rozumí událost, při které se necertifikovaný OOP, pro který jsou k dispozici a splněny všechny potřebné dokumenty týkající se jeho zkoušek (zkoušky prováděné v akreditovaných nebo schválených laboratořích), potvrzující technickou dokumentaci s cílem zajistit ochranu uživatele, dá k dispozici ve velmi omezeném množství pro účely provedení závěrečného hodnocení. Provozní zkouška je časově omezena, přičemž čas a účel jsou stanoveny a doloženy před zahájením zkoušky a potvrzeny zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Volný pohyb

Volný pohyb, předvádění a provozní zkoušky

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy nesmějí na veletrzích, výstaváchpři předvádění bránit předvádění OOP, které nesplňují požadavky tohoto nařízení, za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že daný OOP nesplňuje toto nařízení a není dostupný na trhu, dokud nebude uveden do shody.

Členské státy nesmějí na veletrzích, výstavách, při předvádění nebo provozních zkouškách bránit předvádění OOP, které nesplňují požadavky tohoto nařízení a nejsou dostupné na trhu. Provozní zkoušky nejsou navrženy pro testování ochranné funkce OOP, ale pro hodnocení jiných aspektů, které se netýkají ochrany, jako je pohodlí, ergonomie a design.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V průběhu předvádění musí být přijata přiměřená opatření pro zajištění ochrany osob.

V průběhu předvádění a provozních zkoušek musí být přijata přiměřená opatření pro zajištění ochrany osob.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

OOP, na který se vztahuje tento odstavec, může být vystaven nebo provozně testován za předpokladu, že je jasně a viditelně uvedeno, že OOP není v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu nejméně deseti let po uvedení OOP na trh.

3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu nejméně pěti let po uvedení OOP na trh.

Odůvodnění

Požadavek, aby byla technická dokumentace uchovávána po dobu 10 let, je nepřiměřený, zejména proto, že doba platnosti osvědčení o shodě je pouhých pět let.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Výrobci zajistí, že se používají postupy, díky kterým sériová výroba zůstane v souladu s tímto nařízením. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů OOP a změnám harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda OOP.

4. Výrobci zajistí, že se používají postupy, díky kterým sériová výroba zůstane v souladu s tímto nařízením. Ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, které OOP představuje, výrobci provádějí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a dalších koncových uživatelů zkoušky vzorků OOP dodaných na trh, provádějí šetření a případně vedou rejstřík stížností, nevyhovujících OOP a OOP stažených z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách informují distributory.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Výrobci zajistí, aby byl na jejich OOP, který uvádějí na trh, uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jeho identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha OOP neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP.

5. Výrobci zajistí, aby byl na jejich OOP, který uvádějí na trh, buď uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jeho identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha OOP neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Výrobci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce, který je snadno srozumitelný pro koncové uživatele a orgány dozoru nad trhem.

6. Výrobci uvedou na OOP, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku, poštovní nebo e-mailovou adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce nebo v jazycích členského státu, v němž má být OOP uveden na trh.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Výrobci zajistí, aby byly k OOP přiloženy pokyny stanovené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno rozumějí a který určí příslušný členský stát.

7. Výrobci zajistí, aby byly k OOP přiloženy pokyny stanovené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce, kterému spotřebitelé a koncoví uživatelé snadno rozumějí a který určí příslušný členský stát, v němž je OOP dodáván na trh. Tyto pokyny a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné. V případě, že je OOP dodáván v baleních obsahujících více kusů, musí být tyto pokyny přiloženy ke každému nejmenšímu komerčně nabízenému kusu.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. Výrobci zajistí, aby dosahovaná účinnost daného OOP, jak byla stanovena během příslušných technických zkoušek ke kontrole úrovní nebo tříd ochrany, byla k dispozici elektronicky nebo na vyžádání.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Výrobci zajistí, aby byla k OOP přiložena kopie EU prohlášení o shodě uvedená v čl. 15 odst. 2. Výrobci se mohou rozhodnout tento požadavek splnit přiložením zjednodušeného EU prohlášení o shodě podle čl. 15 odst. 3 k OOP. Poskytuje-li se pouze zjednodušené EU prohlášení o shodě, musí být ihned za ním uvedena přesná internetová adresa, na níž lze získat kompletní EU prohlášení o shodě.

8. Výrobci zajistí, aby byla k OOP přiložena kopie EU prohlášení o shodě uvedená v čl. 15 odst. 2. Výrobci se mohou rozhodnout tento požadavek splnit přiložením zjednodušeného EU prohlášení o shodě podle čl. 15 odst. 3 k OOP nebo tím, že zahrnou do pokynů a informací internetovou adresu, na které lze EU prohlášení o shodě nalézt. Poskytuje-li se pouze zjednodušené EU prohlášení o shodě, musí obsahovat přesnou internetovou adresu, na níž lze získat kompletní EU prohlášení o shodě.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody OOP v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná OOP, která uvedli na trh.

10. Výrobci předloží v tištěné nebo elektronické podobě příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody OOP v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná OOP, která uvedli na trh.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem nejméně po dobu deseti let po uvedení OOP na trh;

a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem nejméně po dobu deseti let po dodání OOP na trh;

Odůvodnění

Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, provede se tato změna v celém textu.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Dovozci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce, který je snadno srozumitelný pro koncové uživatele a orgány dozoru nad trhem.

3. Dovozci uvedou na OOP, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v úředním jazyce nebo v jazycích členského státu nebo členských států, v nichž má být výrobek uveden na trh.

 

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Dovozci zajistí, aby byly k OOP přiloženy pokyny uvedené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno rozumějí a který určí příslušný členský stát.

4. Dovozci zajistí, aby byly k OOP přiloženy pokyny a bezpečnostní informace stanovené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce, kterému spotřebitelé a další koncoví uživatelé snadno rozumějí a který určí příslušný členský stát. V případě, že je OOP dodáván v baleních obsahujících více kusů, musí být tyto pokyny přiloženy ke každému nejmenšímu komerčně nabízenému kusu.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, které OOP představuje, dovozci provádějí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a dalších koncových uživatelů zkoušky vzorků OOP dodaných na trh, provádějí šetření a případně vedou rejstřík stížností, nevyhovujících OOP a OOP stažených z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách informují distributory.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který uvedli na trh, není v souladu s tímto nařízením, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení OOP do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc OOP představuje riziko, neprodleně o tom dovozci informují orgány dozoru nad trhem členských států, ve kterých OOP dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

6. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který uvedli na trh, není v souladu s tímto nařízením, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení OOP do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc OOP představuje riziko, neprodleně o tom dovozci informují výrobce a příslušné vnitrostátní orgány členských států, ve kterých OOP dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Dovozci nejméně po dobu deseti let od uvedení OOP na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zaručují, že technická dokumentace může být těmto orgánům na požádání předložena.

7. Dovozci nejméně po dobu deseti let od uvedení OOP na trh zajistí, aby mohla být orgánům dozoru nad trhem na požádání předložena kopie EU prohlášení o shodě a technická dokumentace.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Distributoři před dodáním OOP na trh ověří, zda nese označení CE, zda je k němu přiloženo EU prohlášení o shodě nebo zjednodušené EU prohlášení o shodě a pokyny uvedené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé v členském státě, v němž je OOP dodáván na trh, snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3.

Distributoři před dodáním OOP na trh ověří, zda nese označení CE, zda je k němu přiložena požadovaná dokumentace a pokyny, jakož i další informace uvedené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé v členském státě, v němž má být OOP dodáván na trh, snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který dodali na trh, není v souladu s požadavky tohoto nařízení, se ujistí, že jsou přijata nezbytná nápravná opatření k jeho uvedení do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc OOP představuje riziko, neprodleně o tom distributoři informují orgány dozoru nad trhem členských států, ve kterých OOP dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který dodali na trh, není v souladu s požadavky tohoto nařízení, se ujistí, že jsou přijata nezbytná nápravná opatření k jeho uvedení do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc OOP představuje riziko, neprodleně o tom distributoři informují výrobce nebo dovozce a příslušné vnitrostátní orgány členských států, ve kterých OOP dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu s předpisy a o přijatých nápravných opatřeních.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto nařízení považován za výrobce, na kterého se vztahují povinnosti výrobce stanovené v článku 8, pokud uvede OOP na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví OOP, jenž byl na trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho shodu s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II.

Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto nařízení považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce stanovené v článku 8, pokud uvede OOP na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví OOP, jenž byl na trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Není-li harmonizačními právními předpisy Unie stanoveno jinak, zrušení harmonizované normy s sebou nenese anulaci platných certifikátů vydaných oznámenými subjekty. Uvedené zrušení se týká pouze shody, která podléhá novému posouzení shody podle nové harmonizované normy. Výrobky vyrobené v souladu se stávajícím certifikátem budou i nadále požívat shody se základními požadavky a mělo by být možné je uvádět na trh i nadále, a to až do konce platnosti příslušných certifikátů vydaných oznámenými subjekty.

Odůvodnění

Nynějším zněním vzniká právní nejistota v případech, kdy je harmonizovaná norma pro certifikát nahrazena revidovaným zněním. Má-li se předejít právní nejistotě, je nutné přímo do nařízení vložit objasnění uvedená v „Modrém průvodci“ prováděním pravidel EU pro výrobky 2014, 4.1.2.6, s. 41.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. EU prohlášení o shodě má strukturu stanovenou v příloze IX, obsahuje prvky stanovené v této příloze a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž je OOP dodáván na trh.

2. EU prohlášení o shodě je založeno na vzorové struktuře uvedené v příloze IX, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v přílohách IV, VI, VII a VIII a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž je OOP uveden nebo dodáván na trh.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Zjednodušené EU prohlášení o shodě obsahuje prvky stanovené v příloze X a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž je OOP dodáván na trh. EU prohlášení o shodě dostupné prostřednictvím internetové adresy se zpřístupní v jazyce nebo jazycích požadovaných členským státem, v němž je OOP dodáván na trh.

3. Zjednodušené EU prohlášení o shodě je založeno na vzorové struktuře stanovené v příloze X a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž je OOP dodáván na trh. EU prohlášení o shodě dostupné prostřednictvím internetové adresy se zpřístupní v jazyce nebo jazycích požadovaných členským státem, v němž je OOP uveden nebo dodáván na trh.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Vypracováním EU prohlášení o shodě nese výrobce plnou odpovědnost za shodu OOP s požadavky tohoto nařízení.

5. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce plnou odpovědnost za soulad OOP s požadavky stanovenými v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Označení CE se připojí před uvedením OOP na trh. Může k němu být připojen piktogram nebo jiné označení rizika, proti němuž má OOP zajišťovat ochranu.

3. Označení CE se připojí před uvedením OOP na trh.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. U OOP kategorie III následuje za označením CE identifikační číslo oznámeného subjektu, který je zapojen do postupu zajištění shody s typem založené na ověřování výrobku nebo do postupu zajištění shody s typem založené na zabezpečení kvality výrobního procesu.

4. U OOP kategorie III následuje za označením CE identifikační číslo oznámeného subjektu, který je zapojen do postupu zajištění shody s typem založené na ověřování výrobku nebo do postupu zajištění shody s typem založené na zabezpečení kvality výrobního procesu. Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce podle pokynů tohoto subjektu.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. K označení CE a případně identifikačnímu číslu oznámeného subjektu může být připojen piktogram nebo jiné označení rizika, proti němuž má OOP zajišťovat ochranu.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Členské státy vycházejí ze stávajících mechanismů, aby zajistily řádné uplatňování režimu označování CE, a přijmou odpovídající opatření v případě nesprávného použití tohoto označení.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Článek 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17

vypouští se

Kategorie rizika OOP

 

OOP se zařadí do kategorií rizika uvedených v příloze I.

 

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátních právních předpisů a mít právní subjektivitu.

2. Subjekt posuzování shody je zřízen podle vnitrostátního práva některého členského státu a má právní subjektivitu.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) mít vhodné znalosti základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze II, odpovídajících harmonizovaných norem a příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a rozumět jim;

c) mít vhodné znalosti základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze II, odpovídajících harmonizovaných norem a příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a příslušných vnitrostátních právních předpisů a rozumět jim;

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Subjekt posuzování shody uzavře pojištění odpovědnosti, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát.

9. Subjekt posuzování shody uzavře pojištění odpovědnosti, pokud tuto odpovědnost nepřevzal členský stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11. Subjekt posuzování shody se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámeného subjektu zřízené podle tohoto nařízení nebo zajistí, aby byli jeho pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody o těchto činnostech informováni, a používá jakožto všeobecné pokyny správní rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem práce této skupiny.

11. Subjekt posuzování shody se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámeného subjektu zřízené podle článku 35 tohoto nařízení nebo zajistí, aby byli jeho pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody o těchto činnostech informováni, a používá rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem práce této skupiny.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování shody, postupu (postupů) posuzování shody a druhů OOP, pro něž se subjekt prohlašuje za odborně způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 23.

2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování shody, modulu nebo modulů posuzování shody a druhů OOP, pro něž se subjekt prohlašuje za odborně způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 23.

Odůvodnění

Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, provede se tato změna v celém textu.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci uvedeném v čl. 26 odst. 2, poskytne oznamující orgán Komisi a ostatním členským státům doklady, které prokazují způsobilost subjektu posuzování shody, a informuje je o opatřeních, jež zajišťují, aby byl subjekt pravidelně kontrolován a i v budoucnu splňoval požadavky stanovené v článku 23.

vypouští se

Odůvodnění

Akreditace by měla být pro oznámené subjekty obecně platná.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případě omezení, pozastavení nebo odnětí oznámení nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, podnikne dotčený oznamující členský stát příslušné kroky a zajistí, aby byly podklady týkající se tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo aby byly k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na vyžádání.

2. V případě omezení, pozastavení nebo odnětí oznámení nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, podnikne dotčený oznamující členský stát příslušné kroky a zajistí, aby byly podklady týkající se tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo aby byly k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na vyžádání. Oznamující členský stát informuje dotčené výrobce a dá jim možnost, aby si zvolili jiný oznámený subjekt dle vlastního výběru.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se podkladů pro oznámení nebo toho, že je dotčený oznámený subjekt nadále způsobilý.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby bylo možné se proti rozhodnutím oznámených subjektů odvolat.

Členské státy zajistí, aby existovala transparentní a dostupná možnost se proti rozhodnutím oznámených subjektů odvolat.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí účast jimi oznámených subjektů na práci této skupiny, a to přímo nebo prostřednictvím určených zástupců.

Oznámené subjekty se účastní práce této skupiny, a to přímo nebo prostřednictvím určených zástupců. Pokud oznámený subjekt tento požadavek nesplňuje, oznámení je pozastaveno nebo odňato.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Kapitola V a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA VA

 

DOZOR NAD TRHEM UNIE, KONTROLA OOP, KTERÉ VSTUPUJÍ NA TRH UNIE, A OCHRANNÝ POSTUP UNIE

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 35a

 

Dozor nad trhem Unie a kontrola OOP, které vstupují na trh Unie

 

Na OOP, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení, se použijí čl. 15 odst. 3 a články 16 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008.

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Článek 35 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 35b

 

Postup pro nakládání s OOP představujícími riziko na vnitrostátní úrovni

 

1. Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu dostatečné důvody se domnívat, že OOP, na něž se vztahuje toto nařízení, představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost uživatelů či případně dalších osob, provedou hodnocení, zda dotčené OOP splňují všechny příslušné požadavky stanovené v tomto nařízení. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují podle potřeby s orgány dozoru nad trhem.

 

Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci orgány dozoru nad trhem zjistí, že OOP nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením, neprodleně vyžadují, aby příslušný hospodářský subjekt přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení OOP do souladu s těmito požadavky, nebo k jejich stažení z trhu nebo z oběhu v přiměřené lhůtě, kterou mohou stanovit a která je úměrná povaze rizika.

 

Orgány dozoru nad trhem o tom informují příslušný oznámený subjekt.

 

Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

 

2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.

 

3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná nápravná opatření ohledně všech dotčených OOP, které dodal na trh v rámci Unie.

 

4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem veškerá vhodná předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání těchto OOP na trh daného členského státu, nebo je stáhnout z trhu nebo z oběhu.

 

Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních informují neprodleně Komisi a ostatní členské státy.

 

5. Součástí informací uvedených v druhém pododstavci odstavce 4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci OOP, které nejsou v souladu s předpisy, údaje o původu OOP, povaze údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:

 

a) OOP nesplňuje požadavky na zdraví nebo bezpečnost osob, nebo

 

b) existují nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 14, na nichž je založen předpoklad shody.

 

6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup podle tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících informacích o nesouladu s předpisy dotčených OOP, které mají k dispozici, jakož i o svých námitkách v případě nesouhlasu s přijatými vnitrostátními opatřeními.

 

7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci nevznese žádný členský stát ani Komise námitku, pokud jde o dočasná opatření, která členský stát přijal, považují se uvedená opatření za opodstatněná.

 

8. Členské státy zajistí, aby v souvislosti s dotčenými OOP byla neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako např. stažení OOP z trhu.

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Článek 35 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 35c

 

Ochranný postup Unie

 

1. Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v čl. 35b odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že vnitrostátní opatření je v rozporu s právem Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise přijme prováděcí akt, kterým určí, zda je vnitrostátní opatření opodstatněné, nebo nikoli.

 

Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty.

 

2. Pokud je vnitrostátní opatření považováno za opodstatněné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby nevyhovující OOP byly staženy z jejich trhu, a informují o tom Komisi. Je-li vnitrostátní opatření považováno za neopodstatněné, dotčený členský stát toto opatření zruší.

 

3. Pokud je vnitrostátní opatření považováno za opodstatněné a je-li nesoulad OOP přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je uvedeno v čl. 35b odst. 5 písm. b) tohoto nařízení, použije Komise postup stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012.

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Článek 35 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 35d

 

OOP, které jsou v souladu s předpisy a které představují riziko

 

1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 35b odst. 1 zjistí, že ačkoli je OOP v souladu s tímto nařízením, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, požaduje po příslušném hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčený OOP při uvedení na trh nepředstavoval dále toto riziko, nebo aby jej stáhl z trhu nebo z oběhu v přiměřené lhůtě, kterou může členský stát stanovit a která je úměrná povaze rizika.

 

2. Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná opatření byla přijata ohledně všech dotčených OOP, které dodal na trh v rámci Unie.

 

3. Členský stát neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy. Tyto informace obsahují všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného OOP, údaje o jeho původu a dodavatelském řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a o povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.

 

4. Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s příslušným hospodářským subjektem nebo příslušnými hospodářskými subjekty a provede hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne prostřednictvím prováděcích aktů, zda je vnitrostátní opatření opodstatněné, nebo nikoli, a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření.

 

Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se přijímají přezkumným postupem podle čl. 38 odst. 2a.

 

V řádně odůvodněných naléhavých případech týkajících se zdraví a bezpečnosti osob přijme Komise okamžitě příslušné prováděcí akty postupem uvedeným v čl. 38 odst. 2b.

 

5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Článek 35 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 35e

 

Formální nesoulad

 

1. Aniž je dotčen článek 35b, pokud zjistí členský stát jeden z níže uvedených případů nesouladu s předpisy, požaduje po příslušném hospodářském subjektu, aby daný nesoulad odstranil:

 

a) označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo článkem 16 tohoto nařízení nebo umístěno nebylo;

 

b) identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do kontrolní fáze výroby bylo umístěno v rozporu s článkem 16 nebo nebylo umístěno;

 

c) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno nebo nebylo vypracováno správně;

 

d) chybí technická dokumentace nebo je neúplná;

 

e) informace uvedené v čl. 8 odst. 6 nebo čl. 10 odst. 3 chybějí, jsou nesprávné nebo neúplné;

 

f) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článku 8 nebo článku 10.

 

2. Pokud nesoulad s předpisy uvedený v odstavci 1 nadále trvá, dotyčný členský stát přijme všechna vhodná opatření za účelem omezení nebo zákazu dodávání OOP na trh, nebo zajistí, aby OOP byly staženy z oběhu nebo z trhu.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37 za účelem změny přílohy I, pokud jde o kategorii se zvláštním rizikem, a to s ohledem na technický pokrok a znalosti nebo nové vědecké poznatky a se zohledněním postupu posouzení shody, který je třeba dodržovat pro každou kategorii v souladu s článkem 18.

V zájmu zohlednění technického pokroku a znalostí nebo nových vědeckých poznatků, pokud jde o kategorii určitého rizika, se Komise zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37 za účelem změny přílohy I spočívající v tom, že se příslušné riziko přeřadí z jedné kategorie do jiné.

 

Členský stát, který má výhrady ohledně zařazení rizika do konkrétní rizikové kategorie uvedené v článku 17, o tom neprodleně informuje Komisi a uvede odůvodnění těchto výhrad.

 

Před přijetím aktu v přenesené pravomoci provede Komise důkladné posouzení rizik vyžadujících nové zařazení a dopadů tohoto nového zařazení.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy o těchto ustanoveních uvědomí Komisi nejpozději do [3 měsíců před datem použitelnosti tohoto nařízení] a neprodleně ji uvědomí o veškerých pozdějších změnách, které se jich dotýkají.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení hospodářskými subjekty a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich prosazování. Tato pravidla mohou zahrnovat trestněprávní sankce za závažná porušení. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy o těchto ustanoveních uvědomí Komisi nejpozději do [3 měsíců před datem použitelnosti tohoto nařízení] a neprodleně ji uvědomí o veškerých pozdějších změnách, které se jich dotýkají.

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 19 až 35 se však použijí od [šest měsíců od vstupu v platnost].

Články 19 až 35 a články 38 a 39 se však použijí od [šest měsíců od vstupu v platnost].

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Příloha I – kategorie 1 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) styk s vodou nebo slabě agresivními čisticími prostředky;

b) styk s vodou nebo slabě agresivními čisticími prostředky nebo dlouhodobý styk s vodou;

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Příloha I – kategorie 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zakázkové OOP, nejsou-li takové OOP určeny pro ochranu uživatelů proti rizikům uvedeným v kategorii I.

vypouští se

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

OOP určené pro ochranu uživatelů proti velmi vážným rizikům. Kategorie III zahrnuje výhradně OOP určené pro ochranu uživatelů proti těmto rizikům:

OOP určené pro ochranu uživatelů proti velmi vážným rizikům, jako je smrt nebo trvalé poškození zdraví. Kategorie III zahrnuje výhradně OOP určené pro ochranu uživatelů proti těmto rizikům:

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Příloha I – kategorie 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vdechnutí škodlivých látek;

a) látky a směsi, které jsou zdraví nebezpečné;

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Příloha I – kategorie 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) prostředí s nedostatkem kyslíku;

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Příloha I – kategorie 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) agresivní chemické látky;

b) škodliví biologičtí činitelé;

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Příloha I – kategorie 3 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la) pracovní riziko prudkého nárazu do hlavy.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Příloha I – kategorie 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) ionizující záření;

c) ionizující záření, laserové záření a radioaktivní kontaminace;

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Příloha I – kategorie 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) střelná poranění nebo pobodání nožem;

k) střelná a střepinová poranění nebo pobodání nožem;

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1. – bod 1.2.1.1. – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Materiály, z nichž je OOP vyroben, včetně případných produktů jejich rozkladu, nesmějí nepříznivě ovlivňovat zdraví nebo bezpečnost uživatelů.

Materiály, z nichž je OOP vyroben, včetně případných produktů jejich rozkladu, nesmějí nepříznivě ovlivňovat zdraví nebo bezpečnost uživatelů ani vést k tomu, že daný OOP přestane splňovat základní požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže tentýž výrobce uvádí na trh několik vzorů OOP různých typů k zajištění současné ochrany přilehlých částí těla, musí být tyto vzory kompatibilní.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.3.3a. Ochranné oblečení obsahující odstranitelné ochranné prvky

 

Ochranné oblečení obsahující odstranitelné ochranné prvky představuje OOP a mělo by být během postupů posouzení shody posuzováno jako kombinace.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.4. Pokyny výrobce

1.4. Pokyny a informace výrobce

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4. – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) dosahované účinnosti příslušného OOP, jak byla stanovena během technických zkoušek ke kontrole úrovní nebo tříd ochrany;

vypouští se

Odůvodnění

Tato informace nemusí být nezbytnou součástí pokynů ke každému OOP. Bude zahrnuta do technické dokumentace (viz příloha III) a výrobce ji zpřístupní jiným způsobem na vyžádání (viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 7a novému).

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4. – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) příslušenství, které může být s OOP použito, a charakteristikách příslušných náhradních dílů;

c) případně příslušenství, které může být s OOP použito, a charakteristikách příslušných náhradních dílů;

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4. – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) třídách ochrany odpovídajících různý m úrovním rizika a z toho vyplývajících limitech užívání;

d) případně třídách ochrany odpovídajících různým úrovním rizika a z toho vyplývajících limitech užívání;

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4. – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) době ukončení životnosti nebo době životnosti OOP nebo určitých jeho součástí;

e) případně době ukončení životnosti nebo době životnosti OOP nebo určitých jeho součástí;

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4. – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) typu balení vhodném pro přepravu;

f) případně typu balení vhodném pro přepravu;

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4. – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) riziku, vůči němuž má OOP chránit;

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4. – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia) odkazu na příslušné používané harmonizované normy, včetně dat těchto norem, nebo odkazech na jiné používané technické specifikace:

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4. – odst. 1 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia) internetové adrese, na níž lze nalézt EU prohlášení o shodě.

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4. – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto pokyny musí být přesné a srozumitelné a musí být vyhotoveny minimálně v úředním jazyce nebo jazycích členských států, pro které jsou určeny.

Tyto pokyny musí být přesné a srozumitelné a zřetelně čitelné a musí být vyhotoveny minimálně v úředním jazyce nebo jazycích členských států, pro které jsou určeny. Tyto pokyny jsou považovány za zřetelně čitelné, může-li je běžný uživatel s normálním zrakem snadno přečíst z přiměřené vzdálenosti a bez dalších pomůcek.

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto pokyny musí být přesné a srozumitelné a musí být vyhotoveny minimálně v úředním jazyce nebo jazycích členských států, pro které jsou určeny.

Tyto pokyny musí být přesné a srozumitelné a musí být vyhotoveny minimálně v úředním jazyce nebo jazycích členských států, pro které jsou určeny. Veškeré další důležité pokyny pro výběr, používání, ošetřování a údržbu OOP musí být k dispozici tak, aby byly snadno dostupné kterékoli dotčené osobě.

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Příloha II – část 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je to možné, musí být OOP obklopující chráněné části těla dostatečně větrán, aby se omezilo pocení vznikající při používání; v opačném případě musí být vybaven prostředky pro pohlcování potu.

Pokud je to možné, musí být OOP obklopující chráněné části těla navržen tak, aby se omezilo pocení vznikající při používání; v opačném případě do něj musí být začleněny prostředky pro pohlcování potu.

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Příloha II – část 2 – bod 2.9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže OOP obsahuje součásti, které může uživatel seřídit nebo odstranit za účelem jejich výměny, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby je bylo možné snadno připojit nebo odstranit bez použití nářadí.

Jestliže OOP obsahuje součásti, které může uživatel seřídit nebo odstranit za účelem jejich výměny, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby je bylo možné snadno připojit, seřídit a odstranit bez použití nářadí.

Pozměňovací návrh                 126

Návrh nařízení

Příloha II – část 2 – bod 2.12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Identifikační značky nebo indikátory přímo nebo nepřímo související se zdravím a bezpečností, jimiž jsou opatřeny tyto typy OOP, musí mít pokud možno podobu harmonizovaných piktogramů nebo ideogramů. Musí být dobře viditelné a čitelné a tyto vlastnosti si udržet po celou předvídanou dobu životnosti OOP. Dále tyto značky musí být úplné, přesné a srozumitelné, aby bylo zabráněno mylnému výkladu; jestliže takové značky obsahují slova nebo věty, musí být uvedeny v úředním jazyku nebo jazycích členského státu, ve kterém má být prostředek používán.

Identifikační značky nebo indikátory přímo nebo nepřímo související se zdravím a bezpečností, jimiž jsou opatřeny tyto typy OOP, musí mít pokud možno podobu harmonizovaných piktogramů nebo ideogramů. Musí být dobře viditelné a čitelné a tyto vlastnosti si udržet po celou předvídanou dobu životnosti OOP. Dále tyto značky musí být úplné, přesné a srozumitelné, aby bylo zabráněno mylnému výkladu; jestliže takové značky obsahují slova nebo věty, musí být uvedeny v jazyku snadno srozumitelném pro spotřebitele a koncové uživatele, jak určí členský stát, ve kterém jsou tyto prostředky dodávány na trh.

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Příloha II – část 3 – bod 3.4 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.4. Ochrana ve vodě

3.4. Ochrana v kapalinách

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Příloha II – část 3 – bod 3.4 – bod 3.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oblečení zajišťující účinný stupeň vztlaku, v závislosti na předvídatelném použití, který je při použití bezpečný a poskytuje spolehlivou podporu ve vodě. Za předvídatelných podmínek použití nesmí tento OOP omezovat volnost pohybu uživatele, musí mu umožňovat zejména plavat nebo unikat před nebezpečím nebo zachraňovat jiné osoby.

Oblečení zajišťující účinný stupeň vztlaku, v závislosti na předvídatelném použití, který je při použití bezpečný a poskytuje spolehlivou podporu v kapalinách. Za předvídatelných podmínek použití nesmí tento OOP omezovat volnost pohybu uživatele, musí mu umožňovat zejména plavat nebo unikat před nebezpečím nebo zachraňovat jiné osoby.

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Příloha II – část 3 – bod 3.6. – bod 3.6.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Materiály a ostatní součásti prostředku určeného pro krátkodobé použití v prostředích s vysokou teplotou a OOP, které mohou být postříkány horkými produkty, např. velkým množstvím roztaveného materiálu, musí rovněž mít dostatečnou tepelnou kapacitu, aby zadržely většinu akumulovaného tepla, dokud uživatel neopustí nebezpečnou oblast a neodloží svůj OOP.

Materiály a ostatní součásti prostředku určeného pro krátkodobé použití v prostředích s vysokou teplotou a OOP, které mohou být postříkány horkými produkty, např. velkým množstvím roztaveného materiálu, musí rovněž mít dostatečnou tepelnou kapacitu, aby chránily před popálením, dokud uživatel neopustí nebezpečnou oblast a neodloží svůj OOP.

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Příloha II – část 3 – bod 3.6. – bod 3.6.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Materiály OOP a ostatní součásti, které mohou náhodně přijít do kontaktu s plamenem, a ty, které se používají ve výrobě protipožární výstroje, musí mít rovněž stupeň nehořlavosti odpovídající třídám rizika spojeným s předvídatelným použitím. Nesmějí se roztavit, jsou-li vystaveny účinkům plamene, ani přispívat k šíření plamene.

Materiály OOP a ostatní součásti, které mohou náhodně přijít do kontaktu s plamenem, a ty, které se používají ve výrobě ochranných prostředků pro průmysl nebo protipožární výstroje, musí mít rovněž stupeň nehořlavosti a tepelné ochrany nebo ochrany před teplem elektrického oblouku odpovídající třídám rizika spojeným s předvídatelným použitím. Nesmějí se roztavit, jsou-li vystaveny účinkům plamene, ani přispívat k šíření plamene.

Pozměňovací návrh   131

Návrh nařízení

Příloha II – část 3 – bod 3.6. – bod 3.6.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokyny výrobce připojené k OOP určenému pro krátkodobé použití v prostředí s vysokými teplotami musí zejména poskytovat všechny příslušné údaje pro určení maximálně přípustného vystavení uživatele účinkům tepla propouštěného prostředkem, je-li používán v souladu se zamýšleným účelem.

Pokyny výrobce připojené k OOP určenému pro časově omezené použití v prostředí s vysokými teplotami musí zejména poskytovat všechny příslušné údaje pro určení maximálně přípustného vystavení uživatele účinkům tepla propouštěného prostředkem, je-li používán v souladu se zamýšleným účelem.

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Příloha II – část 3 – bod 3.9 – bod 3.9.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za tímto účelem musí být ochranné brýle navrženy a vyrobeny tak, aby měly pro všechny škodlivé vlnové délky takové činitele spektrálního prostupu, aby hustota zářivé energie osvětlení schopné zasáhnout oko uživatele přes filtr byla snížena na minimum a za žádných okolností nepřevyšovala maximální přípustnou hodnotu expozice.

Za tímto účelem musí být prostředky pro ochranu očí navrženy a vyrobeny tak, aby měly pro všechny škodlivé vlnové délky takové činitele spektrálního prostupu, aby hustota zářivé energie osvětlení schopné zasáhnout oko uživatele přes filtr byla snížena na minimum a za žádných okolností nepřevyšovala maximální přípustnou hodnotu expozice. OOP navržené na ochranu kůže před neionizujícím zářením musí být schopny absorbovat nebo odrazit většinu energie vyzařované ve škodlivých vlnových délkách.

Odůvodnění

Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, provede se změna výrazu „brýle“ na „ochranné prostředky očí“ v celém textu.

Pozměňovací návrh   133

Návrh nařízení

Příloha II – část 3 – bod 3.9 – bod 3.9.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné číslo ochrany musí být vyznačeno výrobcem na všech exemplářích filtračních brýlí.

Příslušné číslo ochrany musí být vyznačeno výrobcem na všech exemplářích filtračních ochranných prostředků očí.

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Příloha II – část 3 – bod 3.10 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.10. Ochrana proti nebezpečným látkám a infekčním činitelům

3.10. Ochrana proti látkám a směsím, které jsou zdraví nebezpečné, a proti biologickým činitelům

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Příloha II – část 3 – bod 3.10 – bod 3.10.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

OOP určený pro zabránění povrchovému kontaktu celého těla nebo jeho části s nebezpečnými látkami a infekčními činiteli musí být schopen zabránit pronikání nebo prostoupení takových látek a činitelů ochrannou vrstvou za předvídatelných podmínek použití, pro něž je OOP určen.

OOP určený pro zabránění povrchovému kontaktu celého těla nebo jeho části s látkami a směsmi, které jsou zdraví nebezpečné, nebo biologickými činiteli musí být schopen zabránit pronikání nebo prostoupení takových látek a směsí a činitelů ochrannou vrstvou za předvídatelných podmínek použití, pro něž je OOP určen.

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Příloha II – část 3 – bod 3.10 – bod 3.10.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud mají určité nebezpečné látky nebo infekční činitele na základě své povahy a předvídatelných podmínek použití vysokou schopnost pronikání, která omezuje trvání ochrany poskytnuté daným OOP, musí být tento OOP podroben standardním zkouškám s ohledem na jejich klasifikaci z hlediska účinnosti. OOP, který je považován za odpovídající zkušebním podmínkám, musí být opatřen označením, které uvádí zejména názvy nebo kódy sloučenin použitých při zkouškách a odpovídající standardní dobu ochrany. Pokyny výrobce musí rovněž obsahovat zejména vysvětlení kódů (je-li to nezbytné) a podrobný popis standardních zkoušek a všechny příslušné informace pro určení maximální možné doby nošení za různých předvídatelných podmínek použití.

Pokud mají určité látky a směsi, které jsou zdraví nebezpečné, nebo biologické činitele na základě své povahy a předvídatelných podmínek použití vysokou schopnost pronikání, která omezuje trvání ochrany poskytnuté daným OOP, musí být tento OOP podroben standardním zkouškám s ohledem na jejich klasifikaci z hlediska účinnosti. OOP, který je považován za odpovídající zkušebním podmínkám, musí být opatřen označením, které uvádí zejména názvy nebo kódy sloučenin použitých při zkouškách a odpovídající standardní dobu ochrany. Pokyny výrobce musí rovněž obsahovat zejména vysvětlení kódů (je-li to nezbytné) a podrobný popis standardních zkoušek a všechny příslušné informace pro určení maximální možné doby nošení za různých předvídatelných podmínek použití.

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Příloha IV – oddíl 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Interní řízení výroby je postupem posouzení shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3 a 4 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daný OOP splňuje použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v článku 5 a stanovené v příloze II.

1. Interní řízení výroby je postupem posouzení shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3 a 4 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daný OOP splňuje použitelné požadavky tohoto nařízení.

Odůvodnění

Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, je třeba tuto změnu provést v celém textu.

Pozměňovací návrh   138

Návrh nařízení

Příloha IV – oddíl 1 – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce vypracuje technickou dokumentaci podle přílohy III. Tato dokumentace musí umožňovat posouzení shody OOP s příslušnými požadavky a obsahuje odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace upřesňuje použitelné požadavky a v míře nutné pro posouzení se vztahuje na návrh, výrobu a provoz OOP.

Výrobce vypracuje technickou dokumentaci podle přílohy III.

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Příloha IV – oddíl 1 – bod 4 – bod 4.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.1. Výrobce připojí označení CE na každý jednotlivý OOP, který je v souladu s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

4.1. Výrobce připojí označení CE na každý jednotlivý OOP, který je v souladu s použitelnými požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   140

Návrh nařízení

Příloha V – oddíl 1 – bod 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) u individuálně přizpůsobených OOP popis opatření, která mají být přijata výrobcem během montáže a výrobního procesu s cílem zajistit, aby byl každý OOP ve shodě se schváleným typem a s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

e) u zakázkových OOP popis možných variant a opatření, která mají být přijata hospodářským subjektem během výrobního procesu s cílem zajistit, aby byl každý OOP ve shodě se schváleným typem OOP a s použitelnými požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II.

Pozměňovací návrh   141

Návrh nařízení

Příloha V – oddíl 1 – bod 6 – bod 6.1 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Doba platnosti nově vydaného certifikátu a případně obnoveného certifikátu nepřesáhne 5 let.

Pozměňovací návrh   142

Návrh nařízení

Příloha V – oddíl 1 – bod 6 – bod 6.2 – písm. i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) datum vydání a případně datum (data) prodloužení platnosti;

i) datum vydání, datum ukončení platnosti a případně datum (data) prodloužení platnosti.

Pozměňovací návrh   143

Návrh nařízení

Příloha V – oddíl 1 – bod 6 – bod 6.2 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) datum ukončení platnosti (maximálně pět let po datu vydání nebo datu posledního prodloužení platnosti);

vypouští se

Pozměňovací návrh   144

Návrh nařízení

Příloha V – oddíl 1 – bod 7.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oznámený subjekt dbá na to, aby věděl o všech změnách obecně přijímaného stavu, které naznačují, že schválený typ již nemusí být v souladu s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují hlubší šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje výrobce.

Oznámený subjekt dbá na to, aby věděl o všech změnách obecně přijímaného stavu, které naznačují, že schválený typ již nemusí být v souladu s použitelnými základními požadavky, a na ochranu zdraví a bezpečnost, a aniž by byl dotčen odstavec 1a) bodu 6. 1 přílohy V, rozhodne, zda tyto změny vyžadují hlubší šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje výrobce.

Pozměňovací návrh   145

Návrh nařízení

Příloha V – oddíl 1 – bod 7.5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7.5a Nejdříve 12 měsíců a nejpozději 6 měsíců před datem ukončení platnosti může výrobce informovat oznámený subjekt o tom, že se na přezkum má vztahovat zjednodušený postup, neboť nedošlo k žádným změnám OOP zmíněným v bodě 7.2. Výrobce poskytne oznámenému subjektu následující informace:

 

a) potvrzení aktuálního názvu a adresy společnosti;

 

b) potvrzení, že nedošlo ke změně výrobku včetně materiálů, dílčích součástí nebo podskupin, ani řešení použitých v příslušných harmonizovaných normách nebo v jiných technických specifikacích;

 

c) pokud ještě nebyly dodány, kopie aktuálních výkresů výrobku a fotografie, označení výrobku a informace poskytované výrobcem; a dále

 

d) pro výrobky kategorie III informace o stavu ověření výrobku nebo kontroly kvality výrobního procesu.

 

Když oznámený subjekt potvrdí, že nedošlo k žádné změně současného stavu technického vývoje uvedené v bodě 7.3, nebude provedeno EU přezkoušení typu a oznámený subjekt prodluží platnost certifikátu EU přezkoušení typu. Oznámený subjekt zajistí, že zjednodušený postup pro prodloužení platnosti bude dokončen před datem ukončení platnosti certifikátu EU přezkoušení typu. Odkaz na certifikát zůstane beze změny.

 

Náklady spojené s prodloužením platnosti budou přiměřené administrativní složitosti zjednodušeného postupu.

 

Pokud chybí jakékoli informace nebo došlo-li ke změně současného stavu technického vývoje uvedené v bodě 7.3, uplatní se postup podle bodu 7.5.

Pozměňovací návrh   146

Návrh nařízení

Příloha VI – oddíl 1 – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U zakázkového OOP výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběného zakázkového OOP se základním modelem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

U zakázkového OOP výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběného zakázkového OOP se základním modelem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s použitelnými požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   147

Návrh nařízení

Příloha VII – oddíl 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Shoda s typem založená na ověřování výrobku je součástí postupu posouzení shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3, 5.2 a 6 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že OOP, na nějž se vztahují ustanovení bodu 4, je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v článku 5 a stanovené v příloze II.

1. Shoda s typem založená na ověřování výrobku je součástí postupu posouzení shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3, 5.2 a 6 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že OOP, na nějž se vztahují ustanovení bodu 4, je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje použitelné požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   148

Návrh nařízení

Příloha VII – oddíl 1 – bod 4 – bod 4.4. a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4.4a. Postup odběru vzorků, který se má použít, má určit, zda výrobní proces zajišťuje jednotnost výroby a funguje v přijatelných mezích, aby byla zajištěna shoda OOP.

Pozměňovací návrh   149

Návrh nařízení

Příloha VII – oddíl 1 – bod 5 – bod 5.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.1. Oznámený subjekt poskytne výrobci protokol o zkoušce a povolí mu připojit identifikační číslo oznámeného subjektu ke každému jednotlivému OOP, který je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

5.1. Oznámený subjekt poskytne výrobci protokol o zkoušce.

Pozměňovací návrh   150

Návrh nařízení

Příloha VII – oddíl 1 – bod 5 – bod 5.2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5.2a. Výrobce během výrobního procesu opatří výrobky na odpovědnost oznámeného subjektu identifikačním číslem tohoto subjektu.

Pozměňovací návrh   151

Návrh nařízení

Příloha VIII – oddíl 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Pokud s tím oznámený subjekt uvedený v bodě 3.1 souhlasí, může výrobce během výrobního procesu opatřit OOP identifikačním číslem tohoto subjektu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   152

Návrh nařízení

Příloha IX – nadpis 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EU prohlášení o shodě

EU prohlášení o shodě

 

EU prohlášení o shodě obsahuje tyto prvky:

Pozměňovací návrh   153

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. OOP (číslo výrobku, šarže, typu nebo série):

1. Identifikace OOP (číslo výrobku, šarže, typu, nebo série) – včetně, pokud to usnadní identifikaci OOP, dostatečně zřetelného vyobrazení:

Pozměňovací návrh   154

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce [Zplnomocněný zástupce musí uvést rovněž obchodní název a adresu výrobce]:

2. Jméno a adresa výrobce nebo případně jeho zplnomocněného zástupce.

Pozměňovací návrh   155

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Předmět prohlášení (identifikace OOP umožňující jej zpětně vysledovat; je-li to nezbytné pro identifikaci OOP, může zahrnovat dostatečně zřetelné barevné vyobrazení):

vypouští se

Pozměňovací návrh   156

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, včetně data normy, nebo na jiné technické specifikace, včetně data specifikací, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

6. Odkazy na použité harmonizované normy, včetně data normy, nebo na jiné technické specifikace, včetně data specifikací, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

Pozměňovací návrh   157

Návrh nařízení

Příloha X – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na této internetové adrese:

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné informace

Od roku 1989 je uvádění osobních ochranných prostředků (OOP) na trh EU plně harmonizováno směrnicí Rady 89/686/EHS. V uplynulých 25 letech umožnila tato směrnice fungující jednotný trh. I přesto je třeba stávající právní předpisy v oblasti OOP aktualizovat v souladu s novým právním rámcem (NPR), který tvoří soubor opatření, jejichž záměrem je zefektivnit a zjednodušit předpisy týkající se zboží v rámci celého jednotného trhu.

Zejména v reakci na výhrady, že jsou stávající regulační požadavky matoucí a duplicitní, toto nařízení vyjasňuje úlohu hospodářských subjektů, posiluje spolupráci mezi aktéry a zavádí společné definice. Společný přístup podle NPR rovněž ozřejmuje pravomoci orgánů dozoru nad trhem umožňující sledování a vracení nebezpečného zboží, jež bylo uvedeno na jednotný trh.

Stávající směrnice o OOP v článku 2 a 4 stanoví, že členské státy musí umožnit uvedení na trh všech produktů, které vyhovují ustanovením dané směrnice, a nesmí umožnit uvedení na trh produktů, které její požadavky nesplňují. Vzhledem k tomu, že stávající směrnice neumožňuje nižší ani vyšší standardy, je nepravděpodobné, že nahrazení směrnice nařízením bude mít výrazné praktické provozní důsledky.

Klíčové změny navržené zpravodajkou

Zpravodajka podporuje v souvislosti s osobními ochrannými prostředky přísné požadavky. Vzhledem k tomu, že se tento návrh týká zejména modernizace a zjednodušení zavedeného, dobře fungujícího systému, domnívá se zpravodajka, že není třeba výrazněji měnit jeho zaměření. Namísto toho vycházejí pozměňovací návrhy z připomínek, které vyslovily členské státy a odvětvové federace působící v oblasti bezpečnosti, a soustředí se na zajištění jednoznačnosti v několika oblastech.

Tato technická vyjasnění se týkají následujících oblastí:

•       propojovací systémy (čl. 3 odst. 1 písm. c)) jakožto prvky, které jsou zcela nepostradatelné pro funkčnost OOP;

•       doplnění definice „předvádění“ (čl. 3 odst. 21) a „provozní zkoušky“ (čl. 3 odst. 22) a umožnění provádění provozních zkoušek (čl. 7 odst. 2 až 3);

•       požadavek, aby dovozci a distributoři informovali výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem, pokud mají podezření na nevyhovující OOP;

•       požadavek, aby členské státy informovaly výrobce v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost (čl. 29 odst. 2);

•       požadavek, aby jakékoli odvolací postupy byly transparentní a dostupné (článek 32).

Zpravodajka navrhuje, aby byla zrušena maximálně pětiletá doba platnosti certifikátu EU přezkoušení typu kvůli tomu, že hospodářské subjekty vyjádřily domněnku, že je tato doba vzhledem k běžné životnosti OOP příliš krátká.

Problematicky se jeví rozhodnutí Komise upravit rozsah působnosti původní směrnice, na což upozornil Parlament ve svém předběžném posouzení dopadů tohoto návrhu. Zpravodajka se domnívá, že rozsah působnosti není třeba výrazněji měnit, neboť předkládaný návrh má zejména zajistit řádné fungování a provádění regulačního rámce a netýká se jeho cílů. V zájmu zajištění právní jasnosti pro subjekty působící v tomto odvětví zpravodajka usilovala o to, aby byl zachován rozsah působnosti v podobě, která je blízká původní směrnici.

Zpravodajka proto předložila pozměňovací návrhy, zejména tyto:

•       Změny, jež mají zahrnout prostředky na ochranu proti nedostatku kyslíku (např. potápěčské vybavení), chemikáliím, biologickým činitelům a záření či radioaktivní kontaminaci, jsou nyní zařazeny do kategorie III.

•       Změny týkající se OOP pro soukromé použití. Administrativní zátěž by měla být úměrná bezpečnostnímu riziku. Zpravodajka proto zastává názor, že by OOP pro soukromé použití, které chrání před atmosférickými podmínkami, jež nemají extrémní charakter, proti vlhku nebo vodě, měly být vyňaty z rozsahu působnosti. OOP pro soukromé použití chránící proti teplu, jako jsou ohnivzdorné rukavice, budou i nadále z působnosti vyloučeny, ledaže hospodářský subjekt výslovně uvede ochrannou funkci. Zpravodajka je rovněž přesvědčena, že z rozsahu působnosti tohoto nařízení je jednoznačně třeba vyloučit řemeslné výrobky.

S cílem zajistit rychlé ukončení jednání o tomto aktu se zpravodajka domnívá, že mnohé návrhy Rady na uvedení tohoto návrhu do souladu s NPR jsou vítány.

Tyto pozměňovací návrhy se týkají:

•       prohlášení o shodě, které dává hospodářským subjektům možnost poskytnout tištěnou kopii nebo odkaz na internetovou stránku obsahující příslušné informace, kdy je zohledněn technologický vývoj od zavedení směrnice v roce 1989;

•       nové kapitoly, která zohlední požadavky nařízení o dozoru nad trhem po jeho finalizaci;

•       objasnění požadavků na zaměstnavatele, kteří poskytují OOP svým zaměstnancům (bod odůvodnění 21);

•       zařazení sportovního vybavení jako OOP (čl. 2 odst. 2 písm. b);

•       jazykových změn s cílem zajistit jasnost celého textu (body odůvodnění 11 a 12).

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (7.4.2015)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích
(COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

Navrhovatelka: Laura Agea

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Při analýze nařízení o OOP bylo prioritním cílem pozměňovacích návrhů změnit předchozí směrnici tak, aby ji nebylo možné vykládat a chápat způsobem, jenž by mohl jakkoli ovlivňovat její účinnost či právní jistotu. Základní tezí je, že bezpečnost zaměstnanců lze příkladně chránit pouze pomocí naprosto účinných nástrojů, s přihlédnutím k tomu, že k nehodám na pracovišti často dochází nejen kvůli nepoužívání odpovídajících systémů ochrany, ale kvůli jejich používání nesprávným způsobem.

Kromě toho jsme poukázali na to, že účinnost nástrojů bude zaručena pouze v případě, budou‑li vytvořeny a uvedeny na trh odpovídající ochranné nástroje, které zohledňují různé uživatele výrobků. Proto jsme uvedli, že je třeba přihlížet k tomu, kdo tyto výrobky nosí nebo kdo je užívá, a rozlišovat mezi různými kategoriemi: muži, ženy, mladí pracovníci a osoby se zdravotním postižením. Při stanovení kategorie mladých pracovníků jsme museli zohlednit různou situaci na pracovním trhu a její změny často způsobené hospodářskou krizí, která exponenciálně zvýšila předčasné ukončování školní docházky, čímž vzniká stále širší skupina mladých pracovníků, jejichž fyzická specifika je třeba v každém případě zohlednit.

Kromě toho jsme považovali za vhodné zdůraznit určité čistě technické aspekty nařízení, a to tak, aby zahrnovaly veškeré kategorie rizik a veškeré rozdílné případy, a to s cílem v rámci možností co nejvíce omezit pochybnosti a chybné výklady, které se mohou často objevit.

K analýze nařízení nás přivedlo přesvědčení, že tam, kde přetrvává nejistota, se objevuje chybný výklad, a tedy i chybné uplatňování tohoto nařízení.

S ohledem mimo jiné na změny v komunikaci a na nutnost zpřístupnit OOP koncovým uživatelům samotného produktu jsme do nařízení začlenili možnost vytvářet „ad hoc“ nástroje, které umožňují pochopit jejich správné využití a vysvětlují jejich zásadní význam z hlediska ochrany uživatele před riziky souvisejícími s prací, kterou vykonává.

Osvěta a správné, přiměřené a aktuální informace umožňují nejen ochranu, ale i zapojení a účast zaměstnanců v oblastech, které se jich tak bezprostředně týkají.

Kromě toho jsme zdůraznili, že pokud by existovala rizika nebo domnělý nesoulad, je třeba tyto nedostatky nejen zaznamenat, ale také stáhnout OOP z trhu, aby nezvyšovaly riziko a nebezpečí při jejich používání.

Dále jsme považovali za nezbytné zdůraznit, že sledování uplatňování nařízení musí být transparentní a stálé a v případě, že dojde k jakémukoli porušení, je třeba uplatnit postih.

Domníváme se, že pro zhodnocení trhu práce nejsou nezbytné pouze investiční politiky, ale i naprosto spolehlivá ochrana nejen minimálních požadavků na bezpečnost zaměstnanců, ale i zásahy, jejichž cílem je ochrana zaměstnanců a zvyšování kvality této ochrany na důstojnou úroveň, která chrání a umožňuje provádění práce samotné.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Právo na zdraví a bezpečnost patří k základním právům a všichni pracovníci mají právo na pracovní podmínky respektující jejich zdraví, bezpečnost a důstojnost. Vzhledem k tomu, že náklady podniků a systémů sociálního zabezpečení na pracovní úrazy a nemoci z povolání se odhadují na 5,9 % hrubého domácího produktu a že odpovídající preventivní opatření pro pracovníky podporující dobré podmínky na pracovišti, kvalitu práce a produktivitu i předcházení rizikům spočívají především v používání kvalitních osobních ochranných prostředků a jsou důležitá pro snížení míry pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Je třeba věnovat pozornost vzájemné souvislosti mezi tímto nařízením a směrnicí 89/391/EHS a směrnicí 89/656/EHS, zejména s ohledem na ustanovení týkající se hodnocení OOP, informování zaměstnanců, projednávání se zaměstnanci a na jejich účast.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Nicméně zkušenosti s jejím uplatňováním ukázaly nedostatky a nesrovnalosti v oblasti pokrytí výrobků a postupů posuzování shody. S cílem zohlednit tyto zkušenosti a objasnit rámec pro uvádění výrobků, na něž se toto nařízení vztahuje, na trh je třeba některé aspekty směrnice 89/686/EHS revidovat a posílit.

(3) Nicméně zkušenosti s jejím uplatňováním ukázaly nedostatky a nesrovnalosti v oblasti pokrytí výrobků a postupů posuzování shody. S cílem zohlednit tyto zkušenosti a objasnit rámec pro uvádění výrobků, na něž se toto nařízení vztahuje, na trh je třeba některé aspekty směrnice 89/686/EHS revidovat a posílit při zachování klíčové zásady ochrany zdraví a bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny formy dodávání, včetně prodeje na dálku.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Vzhledem k tomu, že oblast působnosti, základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a postupy posuzování shody musí být ve všech členských státech stejné, neexistuje téměř žádná flexibilita pro provedení směrnic založených na zásadách nového přístupu do vnitrostátního práva. Směrnice 89/686/EHS by proto měla být nahrazena nařízením, jež je vhodným právním nástrojem pro uložení jasných a podrobných pravidel, která nenechávají prostor pro rozdílné provedení jednotlivými členskými státy.

(4) Vzhledem k tomu, že oblast působnosti, základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a postupy posuzování shody musí být ve všech členských státech stejné, neexistuje téměř žádná flexibilita pro provedení směrnic založených na zásadách nového přístupu do vnitrostátního práva. Směrnice 89/686/EHS by proto měla být nahrazena nařízením, jež je vhodným právním nástrojem pro uložení jasných a podrobných pravidel, která nenechávají prostor pro rozdílné provedení jednotlivými členskými státy; to by se mělo provést prostřednictvím přístupu založeného na jasných cílech za účelem ochrany veřejného zdraví, zlepšení bezpečnosti v práci a zajištění ochrany uživatelů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Některé výrobky na trhu, které poskytují ochrannou funkci pro uživatele, jsou vyloučeny z rozsahu působnosti směrnice 89/686/EHS. Aby se zajistila stejně vysoká úroveň ochrany pro uživatele těchto výrobků jako u OOP, na které se vztahuje směrnice 89/686/EHS , měla by oblast působnosti tohoto nařízení zahrnovat OOP pro soukromé použití proti vlhku, vodě a teplu (např. rukavice pro mytí nádobí, ohnivzdorné rukavice) obdobně jako v případě podobných OOP pro profesionální použití, na které se již směrnice 89/686/EHS vztahuje. Řemeslné výrobky, např. ručně vyrobené rukavice, u nichž výrobce výslovně neuvádí ochrannou funkci, nejsou osobními ochrannými pomůckami; toto zahrnutí se jich tedy netýká. Je rovněž vhodné vyjasnit seznam vyloučení uvedený v příloze I směrnice 89/686/EHS přidáním odkazu na výrobky, na které se vztahují jiné právní předpisy, a jsou tudíž vyloučeny z působnosti nařízení o OOP.

(9) Některé výrobky na trhu, které poskytují ochrannou funkci pro uživatele, jsou vyloučeny z rozsahu působnosti směrnice 89/686/EHS, pokud jsou určeny pouze pro soukromé použití. V zájmu zaručení vysoké úrovně ochrany by měly být do oblasti působnosti tohoto nařízení zahrnuty pomůcky pro ochranu rukou proti extrémnímu teplu v domácím prostředí, pokud je u nich výslovně uvedena ochranná funkce. Řemeslné výrobky, např. ručně vyrobené rukavice a ohnivzdorné rukavice, u nichž výrobce výslovně neuvádí ochrannou funkci, nejsou osobními ochrannými pomůckami; proto by neměly být zahrnuty do oblasti působnosti tohoto nařízení. Místo toho by měla být u těchto výrobků podporována vlastní certifikace. Mnozí výrobci tak již v současnosti činí.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Dne 6. června 2014 Komise přijala sdělení o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020 s cílem lépe chránit zaměstnance EU před pracovními úrazy a nemocemi z povolání.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Aby se usnadnilo pochopení a jednotné používání tohoto nařízení, měly by být zavedeny nové definice „individuálně přizpůsobený OOP“ a „zakázkový OOP“ a postupy posuzování shody pro tyto druhy OOP by měly být přizpůsobeny konkrétním podmínkám jejich výroby.

(10) Aby se usnadnilo pochopení a jednotné používání tohoto nařízení, měly by být zavedeny nové definice „individuálně přizpůsobený OOP“ a „zakázkový OOP“ včetně jasných definic koncového uživatele OOP a postupy posuzování shody pro tyto druhy OOP by měly být přizpůsobeny konkrétním podmínkám jejich výroby. V definici „individuálně přizpůsobených OOP“ a „zakázkových OOP“ by mělo být jasně uvedeno, že individuální přizpůsobení OOP musí mít podstatný dopad na pracovní prostředí a bezpečnost při práci.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) V průběhu předvádění a provozních zkoušek by měla být přijata přiměřená opatření pro zajištění ochrany osob. Zkoušky v praxi by neměly být navrženy za účelem testování ochranné funkce OOP, ale za účelem hodnocení jiných aspektů, které se netýkají ochrany, jako je pohodlí, ergonomie a design. Všechny zúčastněné strany, například zaměstnavatel, jakož i uživatel nebo spotřebitel, by měly být předem informovány o rozsahu a účelu zkoušky.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Odpovědnost za soulad výrobků by měly nést hospodářské subjekty podle role, kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost a ochrana uživatelů, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.

(11) Odpovědnost za soulad OOP by měly nést hospodářské subjekty podle role, kterou hrají v celém dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost a řádná informovanost a ochrana uživatelů a případně dalších osob, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly přijmout vhodná opatření, která zajistí, aby daný OOP chránil zdraví a bezpečnost osob a aby na trh dodávaly pouze výrobky, které jsou v souladu s tímto nařízením. Toto nařízení by mělo zajistit jednoznačné a přiměřené rozdělení povinností, které odpovídají úloze každého hospodářského subjektu v dodavatelském a distribučním řetězci.

(12) Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly přijmout vhodná opatření, která zajistí, aby na trh dodávaly pouze OOP, které jsou v souladu s tímto nařízením. Toto nařízení by mělo zajistit jednoznačné a přiměřené rozdělení povinností, které odpovídají úloze každého hospodářského subjektu v dodavatelském a distribučním řetězci.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) V zájmu snadnějšího provádění a zvyšování informovanosti o požadavcích stanovených tímto nařízením by bylo dobré vybídnout členské státy k vytvoření internetových stránek a/nebo aplikace pro chytré telefony, jež by obsahovaly veškeré důležité informace týkající se tohoto nařízení, včetně údajů o oznamujících orgánech a o subjektech posuzování shody, oprávněných plnit úkoly podle tohoto nařízení; za účelem umožnění komunikace mezi hospodářskými subjekty, orgány dozoru nad trhem, uživateli a spotřebiteli by členské státy měly hospodářské subjekty podněcovat k tomu, aby kromě poštovní adresy poskytovaly také adresu internetových stránek.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Je nezbytné zajistit, aby OOP vstupující na trh Unie byly v souladu s tímto nařízením, a zejména, aby výrobci provedli řádné postupy posouzení. Na dovozce by se proto mělo vztahovat ustanovení, podle nějž mají zajistit, aby OOP, který uvádějí na trh, byl v souladu s požadavky tohoto nařízení, a aby na trh neuváděli OOP, který s těmito požadavky v souladu není nebo který představuje určité riziko. Rovněž by se na dovozce mělo vztahovat ustanovení, podle nějž mají zajistit, aby byly provedeny postupy posouzení shody a aby označení CE a technická dokumentace vypracovaná výrobci byly k dispozici ke kontrole ze strany orgánů dozoru nad trhem.

(14) Je nezbytné zajistit, aby OOP vstupující na trh Unie byly v souladu s tímto nařízením, a zejména, aby výrobci provedli řádné postupy posouzení. Na dovozce by se proto mělo vztahovat ustanovení, podle nějž mají zajistit, aby OOP, který uvádějí na trh, byl v souladu s požadavky tohoto nařízení, a aby na trh neuváděli OOP, který s těmito požadavky v souladu není nebo který představuje určité riziko. Rovněž by se na dovozce mělo vztahovat ustanovení, podle nějž mají zajistit, aby byly provedeny postupy posouzení shody a aby označení CE a technická dokumentace vypracovaná výrobci byly k dispozici ke kontrole ze strany příslušných orgánů dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Při uvedení OOP na trh by dovozci měli na daném výrobku uvádět své jméno a adresu, na níž je lze kontaktovat. Pokud to rozměr nebo povaha OOP neumožňuje, jsou možné výjimky. Ty zahrnují i případ, kdy by dovozce musel za účelem uvedení svého jména a adresy otevřít obal daného výrobku.

(16) Při uvedení OOP na trh by dovozci měli na daném výrobku uvádět své jméno a adresu, na níž je lze kontaktovat, jakož i údaje o internetových stránkách, na nichž může koncový uživatel nalézt dodatečné informace o tom, jak správně OOP používat. Pokud to rozměr nebo povaha OOP neumožňuje, jsou možné výjimky. Ty zahrnují i případ, kdy by dovozce musel za účelem uvedení svého jména a adresy otevřít obal daného výrobku.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Každý hospodářský subjekt, který buď uvede OOP na trh pod svým vlastním jménem nebo ochrannou známkou, nebo jej změní tak, že může ovlivnit soulad s požadavky tohoto nařízení, by měl být považován za výrobce a měl by na sebe vzít povinnosti výrobce.

(17) Každý hospodářský subjekt, který buď uvede OOP na trh pod svým vlastním jménem nebo ochrannou známkou, nebo OOP změní tak, že může ovlivnit soulad s požadavky tohoto nařízení, by měl být považován za výrobce a měl by na sebe vzít povinnosti výrobce.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Jelikož jsou distributoři a dovozci blízko trhu, měli by být zapojeni do úkolů dozoru nad trhem, které provádějí příslušné vnitrostátní orgány, a měli by být připraveni aktivně se zapojit a poskytovat těmto orgánům všechny nezbytné informace týkající se dotčeného OOP.

(18) Jelikož jsou distributoři a dovozci blízko trhu, měli by být zapojeni pouze do úkolů dozoru nad trhem, které provádějí příslušné vnitrostátní orgány, jen pokud je možné se vyhnout jakémukoli konfliktu zájmů, a musí být připraveni aktivně se zapojit a poskytovat těmto orgánům všechny nezbytné informace týkající se dotčeného OOP.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Zajištění zpětné vysledovatelnosti OOP v dodavatelském řetězci přispívá ke zjednodušení a větší účinnosti dozoru nad trhem. Účinný systém zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které dodaly na trh výrobky, jež nejsou v souladu s předpisy.

(19) Zajištění zpětné vysledovatelnosti OOP v celém dodavatelském řetězci přispívá ke zjednodušení a větší účinnosti dozoru nad trhem. Účinný systém zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které dodaly na trh OOP, jež nejsou v souladu s předpisy, a přesně, jednoznačně a transparentně stanovit odpovědnost každého hospodářského subjektu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Je třeba jasně určit vztah a oblast působnosti tohoto nařízení s tím, že členské státy jsou oprávněny stanovit požadavky pro použití OOP při práci, zejména podle směrnice Rady 89/656/EHS19, aby se vyloučila jakákoli záměna a nejasnosti, a tudíž zajistil volný pohyb vyhovujících OOP.

(21) Je třeba jasně určit vztah a oblast působnosti tohoto nařízení s tím, že členské státy jsou oprávněny stanovit požadavky pro použití OOP při práci, zejména podle směrnice Rady 89/656/EHS19, aby se vyloučila jakákoli záměna a nejasnosti, a tudíž zajistil volný pohyb vyhovujících OOP. Podle článku 4 uvedené směrnice musejí zaměstnavatelé zajistit OOP, které jsou v souladu s odpovídajícími předpisy Unie o jejich navrhování a výrobě s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost. Podle tohoto článku musejí výrobci OOP, kteří tyto OOP poskytují svým zaměstnancům, zajistit, aby splňovaly požadavky uvedené v tomto nařízení.

__________________

__________________

19Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, (Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18).

19 Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, (Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18).

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Aby bylo zajištěno, že OOP je přezkoumán na základě aktuálního stavu technického vývoje, měla by být doba platnosti certifikátu EU přezkoušení typu stanovena maximálně na pět let. Měl by být stanoven postup revize certifikátu. Aby se usnadnila práce orgánů dozoru nad trhem, měl by být vyžadován minimální obsah certifikátu.

(24) Aby bylo zajištěno, že OOP je přezkoumán na základě aktuálního stavu technického vývoje, měla by být doba platnosti certifikátu EU přezkoušení typu stanovena maximálně na pět let. Měl by být stanoven postup revize certifikátu. Taková revize by měla být jednoduchým a účelným postupem. Aby se usnadnila práce orgánů dozoru nad trhem, měl by být vyžadován minimální obsah certifikátu.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Označení CE by mělo být jediné označení, které uvádí, že je OOP v souladu s harmonizačními právními předpisy Unie. Měla by však být povolena i jiná označení, pokud přispívají k zlepšení ochrany spotřebitele a nevztahují se na ně harmonizační právní předpisy Unie.

(27) Označení CE by mělo být jediné označení, které uvádí, že je OOP v souladu s harmonizačními právními předpisy Unie. Měla by však být povolena i jiná označení, pokud přispívají k zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele a nevztahují se na ně harmonizační právní předpisy Unie.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Aby bylo zajištěno plnění základních požadavků na bezpečnost, je nutné stanovit vhodné postupy posuzování shody, které výrobce musí dodržovat. Směrnice 89/686/EHS rozděluje OOP do tří kategorií, na které se vztahují různé postupy posuzování shody. Aby byla zajištěna soustavně vysoká úroveň bezpečnosti pro všechny OOP, měl by být rozšířen seznam výrobků, na které se vztahuje jeden z postupů posuzování shody týkající se výrobní fáze. Postupy posuzování shody pro každou kategorii OOP by měly být stanoveny, pokud je to možné, na základě modulů posuzování shody stanovených v rozhodnutí 768/2008/ES.

(28) Aby bylo zajištěno plnění základních požadavků v oblasti zdraví a bezpečnosti stanovených v tomto nařízení, je nutné stanovit vhodné postupy posuzování shody, které výrobce musí dodržovat. Směrnice 89/686/EHS rozděluje OOP do tří kategorií, na které se vztahují různé postupy posuzování shody. Aby byla zajištěna soustavně vysoká úroveň bezpečnosti pro všechny OOP, měl by být rozšířen seznam výrobků, na které se vztahuje jeden z postupů posuzování shody týkající se výrobní fáze. Postupy posuzování shody pro každou kategorii OOP by měly být stanoveny, pokud je to možné, na základě modulů posuzování shody stanovených v rozhodnutí 768/2008/ES.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Aby mohlo být přihlédnuto k pokroku v oblasti technických znalostí a k novým vědeckým poznatkům, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem změny seznamu OOP zahrnutých do každé kategorie. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(31) Aby mohlo být přihlédnuto k pokroku v oblasti technických znalostí a k novým vědeckým poznatkům, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem změny seznamu OOP zahrnutých do každé kategorie. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací vedla náležité konzultace a hodnotila dopad svých návrhů, včetně konzultací na odborné úrovni, a konzultovala zástupce organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů z odvětví, v nichž se při činnosti obvykle používají OOP. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(33) Členské státy by měly stanovit pravidla pro pokyny, dozor a kontrolu za účelem prevence porušování a sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování s přihlédnutím k tomu, že pokyny jsou tím nejlepším prostředkem, jak se mohou zaměstnavatelé, výrobci OOP a koncoví uživatelé vyhnout nechtěným chybám. Tyto tresty a sankce by měly být zavedeny účelně a být účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a) Vzhledem k tomu, že směrnice č. 89/656/EHS stanoví minimální požadavky na osobní ochranné prostředky používané zaměstnanci při práci, vzhledem k tomu, že vnitrostátní právní předpisy týkající se bezpečnosti práce zavádějí povinné používání OOP, by každý členský stát měl přijmout vhodná opatření s cílem povzbudit zaměstnavatele a zaměstnance k využívání vhodných osobních ochranných prostředků, mimo jiné tím, že bude poskytovat jasné informace o jejich povinném použití zaměstnavatelům, zaměstnancům a sdružením zaměstnanců, a rovněž prostřednictvím šíření příkladů osvědčených postupů – zaměstnavatelů, kteří uplatňují tato pravidla a dodržují obecné zásady prevence stanovené v čl. 6 odst. 2 směrnice 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33b) Členské státy by měly nejlépe na základě vzájemné spolupráce mezi orgány dohledu a sociálnímu partnery zřídit jednotné kontaktní místo, kde by koncoví uživatelé OOP mohli nahlašovat nedostatky a chyby týkající se OOP. Orgány dohledu jsou povinny rychle a účinně reagovat na zprávy od koncových uživatelů.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a) Je nanejvýš důležité uvést plně do souladu různé aspekty spojené s OOP, zejména jejich výrobu a používání, s širší činností Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), což je klíčové pro zajištění vysoké úrovně ochrany zaměstnanců a pro vytvoření akčního rámce pro všechny společnosti bez ohledu na jejich velikost, umístění nebo oblast činnosti.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34b) Zvláštní pozornost by měla být věnována oblasti nehlášené práce, neboť vzhledem k tomu, že není možno prověřit soulad s předpisy pro zdraví a bezpečnost v práci, mohou být pracovníci kvůli podmínkám v oblasti nehlášené práce vystaveni vysokým zdravotním rizikům a pracovním nehodám a zaměstnavatelé se mohou vyhýbat odpovědnosti. Zvláště problematická je práce v domácnosti, kterou vykonávají zejména ženy, neboť se jedná o individualizovanou činnost v neformálním sektoru, která je svou podstatou neviditelná.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a) Je nanejvýš důležité zahrnout v rámci posilování kultury prevence rizik podporu používání OOP do inciativ na zvyšování povědomí uskutečňovaných na úrovni Unie i jednotlivých států. Jak zdůrazňuje balíček opatření v oblasti zaměstnanosti, zlepšení pracovních podmínek má příznivý vliv na produktivitu a na konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35b) Vzhledem k široké škále praktických situací, pokud jde o velikost společností a různorodost pracovní síly, by s cílem přispět k vysoké úrovni ochrany zaměstnanců měly být využívány nelegislativní nástroje, jako např. srovnávání, vymezování a výměna osvědčených postupů, zvyšování povědomí a tvorba snadno použitelných nástrojů informačních technologií.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35c) Součástí vzdělávacích osnov by mělo být již od raného věku zvyšování povědomí o zdraví a bezpečnosti, včetně OOP, aby se snížila míra nehod a zlepšila se bezpečnost a zdraví; vzdělávání v oblasti zdraví a bezpečnosti a OOP by mělo být zařazeno zejména do odborného vzdělávání, mělo by být plně uznáváno a dokládáno vysvědčením. Úsilí by mělo být věnováno i podstatnému zlepšení informovanosti a odborného vzdělání podnikatelů. Měly by být lépe rozšiřovány výsledky výzkumu nových OOP jakožto důsledku technologického pokroku a nových možností.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35d) Podle prognóz Eurostatu o počtu obyvatel (Europop, 2010) ekonomicky aktivní populace Unie stárne, což bude vyžadovat odpovídající pracovní podmínky, včetně dostupnosti pracoviště a zásahů na pracovišti, které jsou zaměřeny na starší pracovníky. To vyžaduje, aby bylo v průběhu celého pracovního života stále různorodější pracovní síly zajištěno bezpečné a zdravé prostředí, pro něž má zásadní význam prosazování kultury prevence.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví požadavky na návrh a výrobu osobních ochranných prostředků (OOP) s cílem zajistit ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů a pravidla pro jejich volný pohyb v Unii.

Toto nařízení stanoví požadavky na návrh a výrobu osobních ochranných prostředků (OOP) určených pro uvedení na trh s cílem zajistit ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů a pravidla pro jejich volný pohyb v Unii.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) určené pro soukromé použití proti atmosférickým podmínkám, které nejsou mimořádné povahy;

c) určené pro soukromé použití proti:

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i) atmosférickým podmínkám, které nejsou mimořádné povahy (sezónní oblečení, deštníky atd.);

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ii) vlhku a vodě (rukavice na mytí nádobí atd.);

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii) teplu (rukavice atd.), u kterých hospodářský subjekt neuvádí výslovně ochrannou funkci proti extrémnímu teplu;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) určené pro použití v situacích, kdy jsou prvky s možnými ochrannými vlastnostmi jejich součástí jen z designových důvodů;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) určené k použití na námořních lodích nebo letadlech, na něž se vztahují příslušné mezinárodní smlouvy použitelné v členských státech;

d) určené k použití pouze na námořních lodích nebo letadlech, na něž se vztahují příslušné mezinárodní smlouvy použitelné v členských státech;

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V takových případech je zdraví a bezpečnost uživatelů zajištěna pokud možno s ohledem na cíle tohoto nařízení a v souladu se směrnicí Rady č. 89/391/EHS1a.

 

___________

 

1aSměrnice Rady 89/391/ESH ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s.1).

Odůvodnění

Výjimky se musí omezit na absolutně nejnutnější, proto zavádíme ustanovení analogické k čl. 2 odst. 2 směrnice 89/391/ES.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) prostředky určené k nošení nebo držení osobou pro ochranu před jedním nebo více riziky pro její zdraví nebo bezpečnost, které jsou uváděny na trh samostatně nebo v kombinaci s osobními prostředky bez ochranného účinku;

a) prostředky navržené a vyrobené k nošení nebo držení osobou pro ochranu před jedním nebo více riziky pro její zdraví nebo bezpečnost, které jsou uváděny na trh samostatně nebo v kombinaci s osobními prostředky bez ochranného účinku;

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) propojovací systémy pro prostředky uvedené v písmenu a), které nejsou drženy nebo nošeny osobou, jež jsou určeny k propojení daného prostředku s vnějším zařízením nebo strukturou a které jsou odnímatelné a nejsou určeny k trvalému připevnění ke struktuře;

c) propojovací systémy pro prostředky uvedené v písmenu a), které nejsou drženy nebo nošeny osobou a jsou nezbytné pro funkci prostředku, jež jsou určeny k propojení daného prostředku s vnějším zařízením nebo strukturou a které jsou odnímatelné a nejsou určeny k trvalému připevnění ke struktuře;

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. „typem OOP“ se rozumí skupina OOP, které jsou rovnocenné s OOP popsanými v technické dokumentaci a s OOP, na něž se vztahuje EU přezkoušení typu (u kategorie II a III);

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. „individuálně přizpůsobenými OOP“ se rozumí sériově vyráběné OOP, kdy se každý kus vyrábí tak, aby byl přizpůsoben individuálnímu uživateli;

2. individuálně přizpůsobenými OOP“ se rozumí sériově vyráběné OOP, kdy se každý kus vyrábí tak, aby byl konkrétně přizpůsoben individuálnímu uživateli podle jeho nebo jejích konkrétních potřeb, např. mužům, ženám a mladým pracovníkům i osobám se zdravotním postižením s prokázanou přidanou hodnotou pro zdraví a bezpečnost při práci;

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. „zakázkovými OOP“ se rozumí OOP vyráběné jako jeden celek, které vycházejí vstříc zvláštním potřebám individuálního uživatele podle základního modelu v souladu s pokyny autora návrhu uvedeného základního modelu a při respektování škály přípustných změn;

3. „zakázkovými OOP“ se rozumí OOP vyráběné tak, aby uspokojily zvláštní potřeby konkrétního jednotlivce podle základního modelu v souladu s pokyny autora návrhu uvedeného základního modelu a při respektování škály přípustných změn;

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. „uvedením na trh“ se rozumí první dodání OOP na trh Unie;

5. „uvedením na trh“ se rozumí první dodání typu OOP na trh Unie;

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. „koncovým uživatelem“ se rozumí osoba, která nosí nebo užívá OOP;

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

20a. „předváděním“ se rozumí jakékoli předvedení OOP pro propagační účely, ne v nebezpečném prostředí;

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

20b. „provozní zkouškou“ se rozumí událost, při níž se ve velmi omezeném množství a na velmi omezenou dobu použije necertifikovaný OOP pro účely (konečného) hodnocení. Výrobce před zahájením zkoušky přesně stanoví čas a účel zkoušky včetně zdůvodnění jejího provádění, což si nechá zúčastněnými stranami potvrdit. Tato zkouška se uskutečňuje výhradně v situacích, v nichž nehrozí nebezpečí, a provádí se za účelem posouzení mj. pohodlí, ergonomie či designu. Zúčastněné strany mají k dispozici potřebnou dokumentaci zkoušky akreditovaných nebo autorizovaných laboratoří, příp. výrobců, která je součástí souboru technické dokumentace s cílem zajistit ochranu uživatele;

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby OOP mohly být dodávány na trh a do provozu pouze tehdy, jsou-li náležitě udržovány a jsou-li používány k určenému účelu a jsou ve shodě s tímto nařízením.

Členské státy přijmou veškerá nezbytná a vhodná opatření k zajištění toho, aby OOP mohly být dodávány na trh a do provozu pouze tehdy, jsou-li náležitě udržovány, je-li jejich funkce jasně vysvětlena a jsou-li používány k určenému účelu a jsou ve shodě s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

OOP musí splňovat použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze II.

OOP musí splňovat použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze II a musí být plně v souladu se směrnicí 89/391/EHS.

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby ochranné prostředky byly plně v souladu s rámcovou směrnicí o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se nedotýká oprávnění členských států, a to zejména při provádění směrnice 89/656/EHS, stanovit požadavky týkající se používání OOP pod podmínkou, že takové požadavky nemají vliv na návrh OOP, který je uveden na trh v souladu s tímto nařízením.

Toto nařízení se nedotýká oprávnění členských států, a to zejména při provádění směrnice 89/656/EHS, stanovit jakékoli požadavky týkající se používání OOP, které požadují za nezbytné pro zajištění ochrany koncových uživatelů a třetích stran nebo které jsou zdůvodněny přidanou hodnotou z hlediska zdraví a bezpečnosti koncového uživatele a nemají vliv na návrh OOP, který je uveden na trh v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy nesmějí na veletrzích, výstavách a při předvádění bránit předvádění OOP, které nesplňují požadavky tohoto nařízení, za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že daný OOP nesplňuje toto nařízení a není dostupný na trhu, dokud nebude uveden do shody.

Členské státy nesmějí na veletrzích, výstavách, při předvádění, obdobných akcích a provozních zkouškách bránit předvádění OOP, které nesplňují požadavky tohoto nařízení, za předpokladu, že v místech určených pro vystavovatele lze nalézt viditelná označení, která zřetelně uvádějí, že daný OOP nesplňuje toto nařízení a není dostupný na trhu, dokud nebude uveden do shody.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V průběhu předvádění musí být přijata přiměřená opatření pro zajištění ochrany osob.

V průběhu předvádění a provozních zkoušek musí být přijata přiměřená opatření pro zajištění ochrany osob a pro zvýšení jejich povědomí. Provozní zkoušky nejsou určeny ke zkoušení účinnosti ochrany poskytované OOP, ale k posouzení např. pohodlí, ergonomie a designu. Všechny dotčené strany (např. zaměstnavatel, nositel nebo koncový uživatel) musí být předem formálně informovány o rozsahu a účelu této zkoušky. K OOP musí být jasně a neodstranitelně připojeno označení „pouze pro provozní zkoušky“. Po uplynutí zkušební doby jsou použité OOP vráceny výrobci.

 

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Při uvádění OOP na trh musí výrobci zajistit, aby daný OOP byl navržen a vyroben v souladu s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II.

1. Při uvádění OOP na trh musí výrobci zajistit, aby daný OOP byl navržen a vyroben v souladu s použitelnými základními a nezbytnými požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu nejméně deseti let po uvedení OOP na trh.

3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu nejméně deseti let po dodání OOP na trh.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Výrobci zajistí, aby byl na jejich OOP, který uvádějí na trh, uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jeho identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha OOP neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP.

5. Výrobci zajistí, aby byl na každý jejich OOP, který uvádějí na trh, uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jeho identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha OOP neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Výrobci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce, který je snadno srozumitelný pro koncové uživatele a orgány dozoru nad trhem.

6. Výrobci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v úředním jazyce koncových uživatelů členského státu, v němž má být OOP dodáván na trh.

 

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Výrobci zajistí, aby byly k OOP přiloženy pokyny stanovené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno rozumějí a který určí příslušný členský stát.

7. Výrobci zajistí, aby byly ke každému OOP, včetně jeho nejmenších součástí, přiloženy pokyny a další informace stanovené v bodě 1.4 přílohy II v úředním jazyce koncových uživatelů v členském státě, v němž je OOP dodáván na trh, a to rovněž, je-li to možné, v podobě piktogramů.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který uvedli na trh, není v souladu s tímto nařízením, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k jeho uvedení do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc OOP představuje riziko, neprodleně o tom výrobci informují orgány dozoru nad trhem členských států, ve kterých OOP dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který uvedli na trh, není v souladu s tímto nařízením, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k jeho uvedení do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc OOP představuje riziko, neprodleně o tom výrobci informují orgány dozoru nad trhem členských států, ve kterých OOP dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních. Orgány dozoru nad trhem pak mají, dokud není přijato nápravné opatření, povinnost informovat veřejnost o riziku. V průběhu období uvádění do souladu výrobci stáhnou OPP z trhu, aby zajistili vysokou úroveň ochrany koncových uživatelů.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody OOP v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná OOP, která uvedli na trh.

10. Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti v listinné nebo pokud možno v elektronické podobě všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody OOP v úředním jazyce tohoto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná OOP, která uvedli na trh.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem nejméně po dobu deseti let po uvedení OOP na trh;

a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem nejméně po dobu deseti let po dodání OOP na trh;

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) podávat vnitrostátním orgánům dozoru nad trhem na základě jejich odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody OOP;

b) podávat příslušným vnitrostátním orgánům na základě jejich žádosti všechny informace a dokumentaci v listinné nebo pokud možno v elektronické podobě nezbytné k prokázání shody OOP;

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány dozoru nad trhem, pokud o to požádají na činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná OOP, na které se vztahuje plná moc zplnomocněného zástupce.

c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány, pokud o to požádají na činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná OOP, na které se vztahuje plná moc zplnomocněného zástupce.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dovozci uvádí na trh pouze OOP, které jsou v souladu s právními předpisy.

1. Dovozci uvádí na trh pouze OOP, které splňují požadavky tohoto nařízení a jsou v souladu s příslušnými ustanoveními Unie, pokud jde o požadavky na zdraví a bezpečnost.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před uvedením OOP na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup (příslušné postupy) posouzení shody uvedený (uvedené) v článku 18. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby OOP nesl označení CE, aby k němu bylo přiloženo EU prohlášení o shodě nebo zjednodušené EU prohlášení o shodě, aby k němu byly přiloženy požadované pokyny uvedené v čl. 8 odst. 7 a aby výrobce dodržel požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6.

Před uvedením OOP na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup (příslušné postupy) posouzení shody uvedený (uvedené) v článku 18. Zajistí, aby výrobce vypracoval a zveřejnil technickou dokumentaci, aby OOP nesl označení CE, aby k němu bylo přiloženo EU prohlášení o shodě nebo zjednodušené EU prohlášení o shodě, aby k němu byly přiloženy požadované dokumenty a aby výrobce dodržel požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Dovozci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce, který je snadno srozumitelný pro koncové uživatele a orgány dozoru nad trhem.

3. Dovozci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v úředním jazyce koncových uživatelů a orgánů dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Dovozci zajistí, aby byly k OOP přiloženy pokyny uvedené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce, kterému spotřebitelé a jiní koncoví uživatelé snadno rozumějí a který určí příslušný členský stát.

4. Dovozci zajistí, aby byly ke každému OOP, včetně jeho nejmenších součástí, přiloženy pokyny a další informace stanovené v bodě 1.4 přílohy II v úředním jazyce koncových uživatelů v členském státě, ve kterém je OOP dodáván na trh, přičemž by měly být pokud možno jazykově neutrální.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, které OOP představuje, dovozci provádějí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a dalších koncových uživatelů zkoušky vzorků OOP dodaných na trh, provádějí šetření a případně vedou rejstřík stížností, nevyhovujících OOP a OOP stažených z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách informují distributory.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který uvedli na trh, není v souladu s tímto nařízením, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení OOP do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc OOP představuje riziko, neprodleně o tom dovozci informují orgány dozoru nad trhem členských států, ve kterých OOP dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

6. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který uvedli na trh, není v souladu s tímto nařízením, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení OOP do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Tento krok by se měl provést do pěti pracovních dnů ode dne, kdy jsou dovozci o této skutečnosti informováni. Pokud navíc OOP představuje riziko, neprodleně o tom dovozci informují výrobce a orgány dozoru nad trhem členských států, ve kterých OOP dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních. Orgány dozoru nad trhem pak mají, dokud není přijato nápravné opatření, povinnost informovat veřejnost o riziku.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Distributoři před dodáním OOP na trh ověří, zda nese označení CE, zda je k němu přiloženo EU prohlášení o shodě nebo zjednodušené EU prohlášení o shodě a pokyny uvedené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé v členském státě, v němž je OOP dodáván na trh, snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3.

2. Distributoři před dodáním OOP na trh ověří, zda nese označení CE, zda je k němu přiloženo EU prohlášení o shodě nebo zjednodušené EU prohlášení o shodě a pokyny a další informace uvedené v bodě 1.4 přílohy II v úředním jazyce koncových uživatelů v členském státě, v němž je OOP dodáván na trh, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že OOP není v souladu s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II, nesmí dodat OOP na trh, dokud nebude uveden do souladu. Pokud navíc OOP představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že OOP není v souladu s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II, nesmí dodat OOP na trh, dokud nebude uveden do souladu. Pokud navíc OOP představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem. Poté výrobce neprodleně stáhne OOP z trhu. Orgány dozoru nad trhem pak mají, dokud není přijato nápravné opatření, povinnost informovat veřejnost o riziku.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který dodali na trh, není v souladu s požadavky tohoto nařízení, se ujistí, že jsou přijata nezbytná nápravná opatření k jeho uvedení do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc OOP představuje riziko, neprodleně o tom distributoři informují orgány dozoru nad trhem členských států, ve kterých OOP dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který dodali na trh, není v souladu s požadavky tohoto nařízení, se ujistí, že jsou přijata nezbytná nápravná opatření k jeho uvedení do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc OOP představuje riziko, neprodleně o tom dovozci informují výrobce a dovozce i orgány dozoru nad trhem členských států, ve kterých OOP dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních. Orgány dozoru nad trhem pak mají, dokud není přijato nápravné opatření, povinnost informovat veřejnost o riziku.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto nařízení považován za výrobce, na kterého se vztahují povinnosti výrobce stanovené v článku 8, pokud uvede OOP na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví OOP, jenž byl na trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho shodu s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II.

Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto nařízení považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce stanovené v článku 8, pokud uvede OOP na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví OOP, jenž byl na trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění použitelných základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost uvedených v příloze II.

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění použitelných základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost uvedených v příloze II. Vzorová struktura EU prohlášení o shodě je hospodářským subjektům snadno dostupná prostřednictvím internetové adresy.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Označení CE se připojí viditelně, čitelně a nesmazatelně na OOP. Pokud to vzhledem k povaze OOP není možné nebo odůvodněné, musí být připojeno k obalu a průvodním dokumentům.

2. Označení CE se připojí viditelně, čitelně a nesmazatelně na OOP. Pokud to vzhledem k povaze OOP není možné nebo odůvodněné, musí být připojeno viditelně, čitelně a nesmazatelně k obalu nebo k průvodním dokumentům.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Označení CE se připojí před uvedením OOP na trh. Může k němu být připojen piktogram nebo jiné označení rizika, proti němuž má OOP zajišťovat ochranu.

3. Označení CE se připojí před uvedením OOP na trh. (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Subjekt posuzování shody je zřízen podle vnitrostátních právních předpisů a má právní subjektivitu.

2. Subjekt posuzování shody je zřízen podle vnitrostátních právních předpisů každého členského státu a má právní subjektivitu.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Subjekt posuzování shody je třetí stranou nezávislou na organizaci nebo OOP, který posuzuje.

Subjekt posuzování shody je třetí stranou nezávislou na organizaci nebo OOP, který posuzuje, a podepíše prohlášení potvrzující jeho nezávislost a nestrannost. Řádně zohlední požadavky na zdraví a bezpečnost stanovené ve směrnici 89/391/EHS a zejména ve směrnici 89/656/EHS.

Pozměňovací návrh  79

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody se nesmějí přímo či nepřímo podílet na navrhování, výrobě, dodávání na trh, používání nebo údržbě OOP, ani zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí provádět žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek a nedotknutelnost ve vztahu k činnostem posuzování, k jejichž vykonávání jsou oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby.

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody se nesmějí přímo či nepřímo podílet na navrhování, výrobě, dodávání na trh, uvádění na trh, používání nebo údržbě OOP, ani zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí provádět žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek a nedotknutelnost ve vztahu k činnostem posuzování, k jejichž vykonávání jsou oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) mít vhodné znalosti základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze II, odpovídajících harmonizovaných norem a příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a rozumět jim;

c) mít vhodné znalosti základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze II, odpovídajících harmonizovaných norem a příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a příslušných vnitrostátních právních předpisů a rozumět jim;

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Subjekt posuzování shody uzavře pojištění odpovědnosti, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát.

9. Subjekt posuzování shody uzavře pojištění odpovědnosti, pokud tuto odpovědnost nepřevzal členský stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11. Subjekt posuzování shody se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámeného subjektu zřízené podle tohoto nařízení nebo zajistí, aby byli jeho pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody o těchto činnostech informováni, a používá jakožto všeobecné pokyny správní rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem práce této skupiny.

11. Subjekt posuzování shody se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámeného subjektu zřízené podle článku 35 tohoto nařízení nebo zajistí, aby byli jeho pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody o těchto činnostech informováni, a používá rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem práce této skupiny.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se posuzování shody subdodavateli nebo pobočce, zajistí, aby subdodavatel nebo pobočka splňovali požadavky stanovené v článku 23, a informuje o tom oznamující orgán.

1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se posuzování shody subdodavateli nebo pobočce, zajistí, aby subdodavatelé nebo pobočky v řetězci plně dodržujícím soulad splňovali požadavky stanovené v článku 23, a informuje o tom oznamující orgán.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 39 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sankce

Dohled, kontrola a sankce

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy o těchto ustanoveních uvědomí Komisi nejpozději do [3 měsíců před datem použitelnosti tohoto nařízení] a neprodleně ji uvědomí o veškerých pozdějších změnách, které se jich dotýkají.

Členské státy stanoví pravidla pro pokyny, dohled, kontrolu a sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Aby nedocházelo k nesprávnému používání OOP a k nechtěným chybám, poskytnou členské státy nejprve pokyny, jak splnit požadavky tohoto nařízení. Pokud však ani po obdržení nezbytných pokynů nejsou požadavky splněny, jsou dalším krokem sankce. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy o těchto ustanoveních uvědomí Komisi nejpozději do [3 měsíců před datem použitelnosti tohoto nařízení] a neprodleně ji uvědomí o veškerých pozdějších změnách, které se jich dotýkají.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Příloha I – kategorie 3 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

OOP určené pro ochranu uživatelů proti velmi vážným rizikům. Kategorie III zahrnuje výhradně OOP určené pro ochranu uživatelů proti těmto rizikům:

OOP určené pro ochranu uživatelů proti velmi vážným rizikům, jako je smrt nebo trvalé zranění či poškození zdraví. Kategorie III zahrnuje výhradně OOP určené pro ochranu uživatelů proti těmto rizikům:

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Příloha I – kategorie 3 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) chladná prostředí s účinky srovnatelnými s účinky vzduchu o teplotě –50 °C nebo nižší;

e) chladná prostředí s účinky rovnocennými účinkům vzduchu o teplotě –50 °C nebo nižší s přihlédnutím k pocitové teplotě;

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Příloha II – bod -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ÚVODNÍ POZNÁMKY

 

1. Základní požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti, které jsou obsaženy v tomto nařízení, jsou závazné.

 

2. Povinnosti v rámci základních požadavků týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti se uplatní pouze tehdy, existují-li v případě daného OOP odpovídající rizika.

 

3. Základní požadavky je třeba vykládat a uplatňovat způsobem, který bere v úvahu dosažený stav poznatků a obvyklou praxi v době návrhu a výroby zařízení a rovněž technická a ekonomická hlediska, která odpovídají vysokému stupni ochrany zdraví a bezpečnosti.

 

4. Výrobce má povinnost provádět posouzení rizik, aby stanovil veškerá rizika vztahující se k OOP. Výrobce poté navrhuje a vyrábí OOP s ohledem na uvedené posouzení.

 

5. Při navrhování a výrobě OOP a při vypracovávání pokynů výrobce zváží nejen zamýšlené použití OOP, ale také použití, která lze rozumně předvídat. V příslušných případech se zajistí zdraví a bezpečnost i jiných osob, než je uživatel.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

OOP musí poskytovat přiměřenou ochranu proti rizikům, proti kterým má chránit.

OOP musí poskytovat přiměřenou a úplnou ochranu proti rizikům s cílem zajistit a ochránit zdraví a bezpečnost uživatelů a třetích stran.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – podbod 1.2 – podbod 1.2.1 – podbod 1.2.1.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Materiály, z nichž je OOP vyroben, včetně případných produktů jejich rozkladu, nesmějí nepříznivě ovlivňovat zdraví nebo bezpečnost uživatelů.

Materiály, z nichž je OOP vyroben, včetně případných produktů jejich rozkladu, nesmějí nepříznivě ovlivňovat zdraví nebo bezpečnost uživatelů, ani vést k tomu, že daný OOP přestane splňovat základní požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – podbod 1.2 – podbod 1.2.1 – podbod 1.2.1.2 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.2.1.2 Vhodnost povrchu všech součástí OOP, které jsou v přímém styku s uživatelem

1.2.1.2. Optimálnost povrchu všech součástí OOP, které jsou v přímém styku s uživatelem

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – podbod 1.4 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.4 Pokyny výrobce

1.4. Pokyny a informace výrobce

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Příloha II – část 1 – bod 1.4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pokynech pro skladování, používání, čistění, údržbě, seřizování a dezinfekci. Prostředky pro čistění, údržbu a dezinfekci doporučené výrobcem nesmějí mít žádný nepříznivý účinek na OOP nebo uživatele, jsou-li používány v souladu s příslušnými pokyny;

a) pokynech pro skladování, používání, čistění, údržbě, seřizování a dezinfekci. Prostředky pro čistění, údržbu a dezinfekci uvedené výrobcem nesmějí mít žádný nepříznivý účinek na OOP nebo uživatele, jsou-li používány v souladu s příslušnými pokyny;

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – podbod 1.4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) době ukončení životnosti nebo době životnosti OOP nebo určitých jeho součástí;

e) době ukončení životnosti nebo době životnosti OOP nebo jeho součástí;

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – bod 1.4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto pokyny musí být přesné a srozumitelné a musí být vyhotoveny minimálně v úředním jazyce nebo jazycích členských států, pro které jsou určeny.

Tyto pokyny musí být přesné a srozumitelné a musí být vyhotoveny v úředním jazyce nebo jazycích členských států, pro které jsou určeny, aby koncový uživatel mohl OOP bezpečně a řádně užívat. Veškeré další důležité pokyny pro výběr, používání, ošetřování a údržbu OOP musí být k dispozici tak, aby byly snadno dostupné kterékoli dotčené osobě.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Příloha II – část 2 – bod 2.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě potřeby musí být OOP upraveny nebo vybaveny prostředky zabraňujícími zamlžování.

OOP musí být upraveny nebo vybaveny prostředky zabraňujícími zamlžování.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže výrobce není schopen dát záruku týkající se životnosti OOP, musí jeho pokyny poskytovat všechny potřebné informace umožňující zákazníkovi nebo uživateli určit jednoznačně datum použitelnosti, musí přitom vzít v úvahu úroveň jakosti modelu a skutečné podmínky skladování, používání, čistění, seřizování a údržby.

vypouští se

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li pravděpodobné znatelné a rychlé znehodnocení účinnosti OOP způsobené stárnutím, které vyplývá z pravidelně se opakujícího čisticího postupu doporučeného výrobcem, musí výrobce podle možnosti umístit na každém OOP uváděném na trh označení udávající maximální počet čisticích operací, po jejichž provedení je nutná kontrola nebo vyřazení OOP; není-li možné umístění označení na výrobek, musí výrobce poskytnout tyto informace v pokynech.

Je-li pravděpodobné znatelné a rychlé znehodnocení účinnosti OOP způsobené stárnutím, které vyplývá z pravidelně se opakujícího čisticího postupu doporučeného výrobcem, musí výrobce umístit na každém OOP uváděném na trh označení udávající maximální počet čisticích operací, po jejichž provedení je nutná kontrola nebo vyřazení OOP.

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podmínky skladování nesmí mít na OOP žádný negativní vliv, aby byla zachována jeho plná účinnost a aby byl koncový uživatel řádně chráněn.

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.8 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.8 OOP pro zásah ve velmi nebezpečných situacích

2.8 OOP pro zásah ve vysoce rizikových situacích

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokyny dodávané výrobcem s OOP určenými pro zásah ve velmi nebezpečných situacích musí zahrnovat zejména údaje určené pro vyškolené osoby, které jsou způsobilé jim kvalifikovaně porozumět a zajistit jejich správné použití.

Pokyny dodávané výrobcem s OOP určenými pro zásah ve vysoce rizikových situacích musí zahrnovat zejména údaje určené pro vyškolené osoby, které jsou způsobilé jim kvalifikovaně porozumět a zajistit jejich správné použití.

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže OOP obsahuje signální zařízení, které je uvedeno v činnost v případě ztráty běžně zajišťované úrovně ochrany, musí být toto zařízení navrženo a umístěno tak, aby je mohl uživatel při předvídatelných podmínkách použití vnímat.

Jestliže OOP obsahuje signální zařízení, které je uvedeno v činnost v případě ztráty běžně zajišťované úrovně ochrany, musí být toto zařízení navrženo a umístěno tak, aby je mohl uživatel při každé předvídatelné podmínce použití vnímat.

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže OOP obsahuje součásti, které může uživatel seřídit nebo odstranit za účelem jejich výměny, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby je bylo možné snadno nastavit nebo odstranit bez použití nářadí.

Jestliže OOP obsahuje součásti, které může uživatel seřídit nebo odstranit za účelem jejich výměny, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby je bylo možné snadno seřídit a odstranit bez použití nářadí.

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Identifikační značky nebo indikátory přímo nebo nepřímo související se zdravím a bezpečností, jimiž jsou opatřeny tyto typy OOP, musí mít pokud možno podobu harmonizovaných piktogramů nebo ideogramů. Musí být dobře viditelné a čitelné a tyto vlastnosti si udržet po celou předvídanou dobu životnosti OOP. Dále tyto značky musí být úplné, přesné a srozumitelné, aby bylo zabráněno mylnému výkladu; jestliže takové značky obsahují slova nebo věty, musí být uvedeny v úředním jazyku nebo jazycích členského státu, ve kterém má být prostředek používán.

Identifikační značky nebo indikátory přímo nebo nepřímo související se zdravím a bezpečností, jimiž jsou opatřeny tyto typy OOP, musí mít pokud možno podobu harmonizovaných piktogramů nebo ideogramů. Musí být dobře viditelné a čitelné a tyto vlastnosti si udržet po celou předvídanou dobu životnosti OOP. Dále tyto značky musí být úplné, přesné a srozumitelné, aby bylo zabráněno mylnému výkladu; jestliže takové značky obsahují slova nebo věty, musí být uvedeny v jazyku snadno srozumitelném pro spotřebitele a koncové uživatele, jak určí členský stát, ve kterém jsou tyto prostředky dodávány na trh.

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže je OOP (nebo vyměnitelná součást OOP) příliš malý, aby umožnil připojení všech nebo části nezbytných označení, musí být příslušné údaje uvedeny na obalech a v pokynech výrobce.

Jestliže je OOP (nebo vyměnitelná součást OOP) příliš malý, aby umožnil připojení všech nebo části nezbytných označení, musí být příslušné údaje uvedeny na obalech a jasně a řádně uvedeny v pokynech výrobce.

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

OOP určený k ochraně uživatele proti několika možným současně působícím rizikům musí být navržen a vyroben tak, aby uspokojoval zejména základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zvláštní pro každé z těchto rizik.

OOP určený k ochraně uživatele proti několika možným současně působícím rizikům musí být navržen a vyroben tak, aby uspokojoval zejména všechny základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zvláštní pro každé z těchto rizik.

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.4 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.4 Ochrana ve vodě

3.4. Ochrana v tekutině

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.4 – podbod 3.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oblečení zajišťující účinný stupeň vztlaku, v závislosti na předvídatelném použití, který je při použití bezpečný a poskytuje spolehlivou podporu ve vodě. Za předvídatelných podmínek použití nesmí tento OOP omezovat volnost pohybu uživatele, musí mu umožňovat zejména plavat nebo unikat před nebezpečím nebo zachraňovat jiné osoby.

Oblečení zajišťující účinný stupeň vztlaku, v závislosti na předvídatelném použití, který je při použití bezpečný a poskytuje spolehlivou podporu v tekutině. Za předvídatelných podmínek použití nesmí tento OOP omezovat volnost pohybu uživatele, musí mu umožňovat zejména plavat nebo unikat před nebezpečím nebo zachraňovat jiné osoby.

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý OOP musí být opatřen označením stupně útlumu hluku, který poskytuje; pokud to není možné, musí být označením opatřen obal;

Každý OOP musí být opatřen označením stupně útlumu hluku, který poskytuje; pokud to není možné, musí být označením jasně a řádně opatřen obal.

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.6.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použité základní materiály OOP a ostatní součásti určené pro ochranu před sálavým a konvekčním teplem musí mít patřičný koeficient přenosu dopadajícího tepelného toku a musí být dostatečně nehořlavé, aby bylo vyloučeno nebezpečí samovznícení za předvídatelných podmínek použití.

Použité základní materiály OOP a ostatní součásti určené pro ochranu před sálavým a konvekčním teplem musí mít patřičný koeficient přenosu dopadajícího tepelného toku a musí být přiměřeně nehořlavé, aby bylo vyloučeno nebezpečí samovznícení za předvídatelných podmínek použití.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.6 – podbod 3.6.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Materiály OOP a ostatní součásti, které mohou náhodně přijít do kontaktu s plamenem, a ty, které se používají ve výrobě protipožární výstroje, musí mít rovněž stupeň nehořlavosti odpovídající třídám rizika spojeným s předvídatelným použitím. Nesmějí se roztavit, jsou-li vystaveny účinkům plamene, ani přispívat k šíření plamene.

Materiály OOP a ostatní součásti, které mohou náhodně přijít do kontaktu s plamenem, a ty, které se používají ve výrobě průmyslové nebo protipožární výstroje, musí mít rovněž stupeň nehořlavosti a tepelné ochrany nebo ochrany před teplem z elektrického oblouku odpovídající třídám rizika spojeným s předvídatelným použitím. Nesmějí se roztavit, jsou-li vystaveny účinkům plamene, ani přispívat k šíření plamene.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.6 – podbod 3.6.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokyny výrobce připojené k OOP určenému pro krátké použití v prostředí s vysokými teplotami musí zejména poskytovat všechny příslušné údaje pro určení maximálně přípustného vystavení uživatele účinkům tepla propouštěného prostředkem, je-li používán v souladu se zamýšleným účelem.

Pokyny výrobce připojené k OOP určenému pro časově omezené použití v prostředí s vysokými teplotami musí zejména poskytovat všechny příslušné údaje pro určení maximálně přípustného vystavení uživatele účinkům tepla propouštěného prostředkem, je-li používán v souladu se zamýšleným účelem.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.7 – podbod 3.7.2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) OOP musí co možná nejvíce zabraňovat průniku kapalin, jako je dešťová voda, a nesmí způsobovat zranění v důsledku kontaktu mezi jeho ochrannou vrstvou proti chladu a uživatelem.

b) OOP musí zabraňovat průniku kapalin, jako je dešťová voda, a nesmí způsobovat zranění v důsledku kontaktu mezi jeho ochrannou vrstvou proti chladu a uživatelem.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.9 – podbod 3.9.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

OOP určený pro předcházení akutnímu nebo chronickému poškození očí zdroji neionizujícího záření musí být schopen absorbovat nebo odrážet většinu energie vyzářené ve škodlivých vlnových délkách bez přílišného ovlivnění přenosu neškodné části viditelného spektra, vnímání kontrastu a schopnosti rozeznávání barev, pokud je to požadováno, za předvídatelných podmínek použití.

OOP určený pro předcházení akutnímu nebo chronickému poškození očí zdroji neionizujícího záření musí být schopen absorbovat nebo odrážet veškerou energii vyzářenou ve škodlivých vlnových délkách bez přílišného ovlivnění přenosu neškodné části viditelného spektra, vnímání kontrastu a schopnosti rozeznávání barev, pokud je to požadováno, za předvídatelných podmínek použití.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.9 – podbod 3.9.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za tímto účelem musí být ochranné brýle očí navrženy a vyrobeny tak, aby měly pro všechny škodlivé vlnové délky takové činitele spektrálního prostupu, aby hustota zářivé energie osvětlení schopné zasáhnout oko uživatele přes filtr byla snížena na minimum a za žádných okolností nepřevyšovala maximální přípustnou hodnotu expozice.

Za tímto účelem musí být prostředky pro ochranu očí navrženy a vyrobeny tak, aby měly pro všechny škodlivé vlnové délky takové činitele spektrálního prostupu, aby hustota zářivé energie osvětlení schopné zasáhnout oko uživatele přes filtr byla snížena na minimum a za žádných okolností nepřevyšovala maximální přípustnou hodnotu expozice. OOP navržené na ochranu kůže před neionizujícím zářením musejí být schopny absorbovat nebo odrazit většinu energie vyzařované ve škodlivých vlnových délkách.

Odůvodnění

Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, provede se změna výrazu „brýle“ na „ochranné prostředky očí“ v celém textu.

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.9 – podbod 3.9.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kromě toho nesmí brýle za předvídatelných podmínek použití zhoršovat nebo ztrácet své vlastnosti v důsledku emitovaného záření a všechny na trh uváděné exempláře musí být označeny číslem ochranného faktoru, který odpovídá spektrální závislosti činitele prostupu.

Kromě toho nesmí prostředky pro ochranu očí za předvídatelných podmínek použití zhoršovat nebo ztrácet své vlastnosti v důsledku emitovaného záření a všechny na trh uváděné exempláře musí být označeny číslem ochranného faktoru, který odpovídá spektrální závislosti činitele prostupu.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.9 – podbod 3.9.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Brýle vhodné pro zdroje záření stejného typu musí být klasifikovány ve vzestupném pořádku podle jejich čísel ochrany a pokyny výrobce musí uvádět zejména způsob výběru vhodného OOP při zohlednění příslušných podmínek použití, jako jsou vzdálenost od zdroje a spektrální rozložení vyzařované energie v této vzdálenosti.

Prostředky pro ochranu očí vhodné pro zdroje záření stejného typu musí být klasifikovány ve vzestupném pořádku podle jejich čísel ochrany a pokyny výrobce musí uvádět zejména způsob výběru vhodného OOP při zohlednění příslušných podmínek použití, jako jsou vzdálenost od zdroje a spektrální rozložení vyzařované energie v této vzdálenosti.

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.9 – podbod 3.9.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné číslo ochrany musí být vyznačeno výrobcem na všech exemplářích filtračních brýlí.

Příslušné číslo ochrany musí být vyznačeno výrobcem na všech exemplářích filtračních prostředku pro ochranu očí.

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – podbod 3.10 – podbod 3.10.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K tomuto účelu musí být použité materiály a ostatní součásti těchto typů OOP zvoleny nebo navrženy a uspořádány tak, aby zajistily pokud možno úplnou hermetickou těsnost, která bude v případě potřeby umožňovat dlouhotrvající denní používání, nebo, pokud to není možné, omezenou hermetickou těsnost vyžadující omezení doby nošení.

K tomuto účelu musí být použité materiály a ostatní součásti těchto typů OOP zvoleny nebo navrženy a uspořádány tak, aby zajistily úplnou hermetickou těsnost, která bude umožňovat rovněž dlouhotrvající denní používání, nebo, pokud to není možné, omezenou hermetickou těsnost vyžadující omezení doby nošení.

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Příloha III – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. seznam základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které se na OOP vztahují;

3. seznam všech základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které se na OOP vztahují;

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Příloha III – odst. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. popis prostředků použitých výrobcem během výroby OOP k zajištění shody vyrobeného OOP se specifikacemi návrhu;

10. popis prostředků použitých výrobcem během výroby OOP k zajištění shody vyrobeného OOP se specifikacemi definovanými v technické dokumentaci;

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Interní řízení výroby je postupem posouzení shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3 a 4 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daný OOP splňuje použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v článku 5 a stanovené v příloze II.

1. Interní řízení výroby je postupem posouzení shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3 a 4 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daný OOP splňuje použitelné požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 4 – podbod 4.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.1 Výrobce připojí označení CE na každý jednotlivý OOP, který je v souladu s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

Výrobce připojí označení CE na každý jednotlivý OOP, který je v souladu s použitelnými požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Příloha V – bod 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) u zakázkových OOP popis rozsahu přípustných odchylek a opatření, která mají být přijata hospodářským subjektem během procesu výroby s cílem zajistit, aby byl každý kus OOP v souladu se schváleným typem OOP a s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Příloha V – bod 7 – podbod 7.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.3 Výrobce zajistí, aby OOP nadále splňoval použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle současného stavu technického vývoje.

7.3 Výrobce zajistí, aby OOP nadále splňoval použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Příloha V – bod 7 – podbod 7.4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) v případě změny současného stavu technického vývoje uvedené v bodě 7.3;

b) v případě změny právních požadavků uvedených v bodě 7.3;

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Příloha V – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Výrobce uchovává kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků a technické dokumentace, aby byly k dispozici pro vnitrostátní orgány po dobu deseti let od uvedení OOP na trh.

9. Výrobce uchovává kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků a technické dokumentace, aby byly k dispozici pro vnitrostátní orgány po dobu deseti let od dodání OOP na trh.

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Příloha VI – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U zakázkového OOP výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběného zakázkového OOP se základním modelem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

U zakázkového OOP výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby proces výroby a jeho kontrola zajišťovaly shodu zakázkového OOP se základním modelem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

 

U individuálně přizpůsobeného OOP výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby proces přizpůsobování a jeho kontrola zajišťovaly soulad individuálně přizpůsobeného OOP se základním modelem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Příloha VI – odst. 1 – bod 3 – podbod 3.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.1 Výrobce připojí označení CE na každý jednotlivý OOP, který je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

Výrobce připojí označení CE na každý jednotlivý OOP, který je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje použitelné požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Příloha VII – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Shoda s typem založená na ověřování výrobku je součástí postupu posouzení shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3, 5.2 a 6 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že OOP, na nějž se vztahují ustanovení bodu 4, je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v článku 5 a stanovené v příloze II.

1. Shoda s typem založená na ověřování výrobku je součástí postupu posouzení shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3, 5.2 a 6 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že OOP, na nějž se vztahují ustanovení bodu 4, je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje použitelné požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   131

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let po uvedení OOP na trh:

6. Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let po dodání OOP na trh.

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. OOP (číslo výrobku, šarže, typu nebo série):

1. Identifikace OOP (číslo výrobku, šarže, typu nebo série. Pokud je to vhodné pro identifikaci OOP, může zahrnovat i dostatečně přehledné vyobrazení):

POSTUP

Název

Osobní ochranné prostředky

Referenční údaje

KOM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD).

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO 6. 6. 2007

2.4.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

2.4.2014

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Laura Agea

30.9.2014

Projednání ve výboru

26.2.2015

24.3.2015

 

 

Datum přijetí

1.4.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivo Vajgl

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi