BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler

30.4.2015 - (COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD)) - ***I

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Vicky Ford


Procedure : 2014/0108(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0148/2015
Indgivne tekster :
A8-0148/2015
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler

(COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0186),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0110/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0148/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Denne forordning omfatter PV'er, der er nye på EU-markedet, når de bringes i omsætning; det vil sige, at der er tale om enten nye PV'er fremstillet af en fabrikant, der er etableret i Unionen, eller produkter – nye eller brugte – importeret fra et tredjeland.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Denne forordning bør finde anvendelse på alle former for levering, herunder fjernsalg.

 

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200816 fastsætter horisontale regler for akkreditering af overensstemmelsesvurderingsorganer og for CE-mærkning.

(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200816 fastsætter regler for akkreditering af overensstemmelsesvurderingsorganer, tilvejebringer en ramme for markedsovervågning af produkter og kontrol med produkter fra tredjelande samt fastsætter de generelle principper for CE-mærkning.

__________________

__________________

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF17 fastlægger fælles principper og referencebestemmelser for lovgivning, der baseres på principperne i den nye metode. For at sikre sammenhæng med anden sektorbestemt produktlovgivning bør visse bestemmelser i denne forordning tilpasses afgørelsen, medmindre særlige sektorspecifikke forhold kræver andre løsninger. Derfor bør visse definitioner, de generelle forpligtelser for erhvervsdrivende, formodningen om overensstemmelse, EU-overensstemmelseserklæringen, reglerne for CE-mærkningen, kravene til overensstemmelsesvurderingsorganerne og notifikationsprocedurer, overensstemmelsesvurderingsprocedurer samt bestemmelserne om de procedurer, der skal anvendes i tilfælde af produkter, der udgør en risiko, tilpasses afgørelsen.

(6) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF17 fastsætter fælles principper og referencebestemmelser, der skal gælde på tværs af sektorspecifik lovgivning. For at sikre sammenhæng med anden sektorbestemt produktlovgivning bør visse bestemmelser i denne forordning tilpasses afgørelsen, medmindre særlige sektorspecifikke forhold kræver andre løsninger. Derfor bør visse definitioner, de generelle forpligtelser for erhvervsdrivende, formodningen om overensstemmelse, EU-overensstemmelseserklæringen, reglerne for CE-mærkningen, kravene til overensstemmelsesvurderingsorganerne og notifikationsprocedurer, overensstemmelsesvurderingsprocedurer samt bestemmelserne om de procedurer, der skal anvendes i tilfælde af produkter, der udgør en risiko, tilpasses afgørelsen.

 

__________________

__________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82).

17 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82).

 

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. xx/xxxx18 indeholder detaljerede regler for markedsovervågning og kontrol af harmoniserede produkter, herunder PV, der kommer ind i Unionen fra tredjelande. I henhold til denne forordning skal medlemsstaterne tilrettelægge og gennemføre markedsovervågning, udpege markedsovervågningsmyndigheder, fastlægge deres beføjelser og opgaver og opstille generelle og sektorspecifikke markedsovervågningsprogrammer. Forordningen fastsætter også en beskyttelsesklausulprocedure.

udgår

__________________

 

18 [Forordning (COM/2013/075 final - 2013/0048 (COD))om markedsovervågning af produkter og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 1999/5/EF, 2000/9/EF, 2000/14/EF, 2001/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2007/23/EF, 2008/57/EF, 2009/48/EF, 2009/105/EF, 2009/142/EF, 2011/65/EU, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EF) nr. 764/2008 og (EF) nr. 765/2008 (EUT L XXXX)].

 

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) En række produkter på markedet, som yder brugeren beskyttelse, er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 89/686/EØF. For at sikre brugeren af disse produkter en ligeså høj grad af beskyttelse som for PV, der er omfattet af direktiv 89/686/EØF, bør denne forordnings anvendelsesområde omfatte PV til privat brug til beskyttelse mod fugtighed, vand og varme (f.eks. opvaskehandsker, ovnhandsker) i overensstemmelse med lignende PV til erhvervsmæssig brug, som allerede er omfattet af direktiv 89/686/EØF. Håndværksmæssige produkter, såsom håndlavede handsker, som af fabrikanten ikke udtrykkeligt hævdes at have nogen beskyttelsesfunktion, er ikke personlige værnemidler, og de er således ikke omfattet af denne udvidelse af anvendelsesområdet. Listen over udelukkelser i bilag I til direktiv 89/686/EØF bør også tydeliggøres ved at tilføje en henvisning til produkter, der er omfattet af anden lovgivning og derfor er udelukket fra PV-forordningen.

(9) En række produkter på markedet, som yder brugeren beskyttelse, er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 89/686/EØF. Håndværksmæssige produkter eller produkter af dekorativ art, som af fabrikanten ikke udtrykkeligt hævdes at have nogen beskyttelsesfunktion, er ikke personlige værnemidler, og de bør derfor ikke være omfattet af nærværende forordning. For at sikre en høj grad af beskyttelse, bør denne forordnings anvendelsesområde omfatte produkter til privat brug til beskyttelse mod varme, der eksplicit beskrives og markedsføres til dette formål af fabrikanterne. Såfremt der er tale om produkter beregnet til privat brug til beskyttelse mod vejrforhold, der ikke er af ekstrem art, eller til beskyttelse mod fugtighed og vand, herunder men ikke begrænset til årstidsbestemt beklædning, paraplyer og opvaskehandsker, bør disse ikke være omfattet af forordningens anvendelsesområde. Listen over udelukkelser i bilag I til direktiv 89/686/EØF bør også tydeliggøres ved at tilføje en henvisning til produkter, der er omfattet af anden lovgivning og derfor er udelukket fra PV-forordningen.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Under praktiske demonstrationer og afprøvninger i praksis bør der træffes passende foranstaltninger til at sikre personers beskyttelse. Afprøvning i praksis bør ikke have til formål at bedømme PV'ets beskyttelsesevne, men at vurdere andre ikke-beskyttelsesmæssige aspekter såsom komfort, ergonomi og konstruktion. Alle berørte parter, f.eks. arbejdsgiveren samt bæreren eller forbrugeren, bør på forhånd informeres om omfanget af og formålet med afprøvningen.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Produkterne skal opfylde gældende krav, og det bør påhvile de erhvervsdrivende at drage omsorg herfor i forhold til den rolle, de hver især spiller i forsyningskæden, for at sikre et højt niveau for beskyttelse af samfundsinteresser såsom sundhed og sikkerhed samt beskyttelse af brugere og for at sikre fair konkurrencebetingelser på EU-markedet.

(11) PV'erne skal opfylde gældende krav, og det bør påhvile de erhvervsdrivende at drage omsorg herfor i forhold til den rolle, de hver især spiller i forsyningskæden, for at sikre et højt niveau for beskyttelse af samfundsinteresser såsom sundhed og sikkerhed samt beskyttelse af brugere og – hvor dette er relevant – andre personer og for at sikre fair konkurrencebetingelser på EU-markedet.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at PV beskytter personers sundhed og sikkerhed, og at de kun gør sådanne produkter tilgængelige på markedet, som er i overensstemmelse med denne forordning. Denne forordning bør sikre en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs rolle i forsynings- og distributionskæden.

(12) Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun gør PV'er, som er i overensstemmelse med denne forordning, tilgængelige på markedet. Denne forordning bør sikre en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i forsynings- og distributionskæden.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) For at lette kommunikationen mellem de erhvervsdrivende, markedsovervågningsmyndighederne og forbrugerne bør medlemsstaterne opfordre de erhvervsdrivende til at oplyse en internetadresse som supplement til postadressen.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Det er nødvendigt at sikre, at PV, der kommer ind på EU-markedet, opfylder kravene i denne forordning, og navnlig at fabrikanterne har underkastet disse produkter hensigtsmæssige vurderingsprocedurer. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om, at importørerne skal sikre sig, at de PV, de bringer i omsætning, opfylder kravene i denne forordning, og at de ikke bringer PV i omsætning, der ikke opfylder disse krav eller udgør en risiko. Der bør også fastsættes bestemmelser om, at importørerne skal sikre sig, at der er gennemført overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og at der forefindes EC-mærkning og teknisk dokumentation udarbejdet af fabrikanter for at muliggøre kontrol fra markedsovervågningsmyndighedernes side.

(14) Det er nødvendigt at sikre, at PV'er, der kommer ind på EU-markedet, opfylder kravene i denne forordning, og navnlig at fabrikanterne har underkastet disse produkter hensigtsmæssige overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Der bør derfor fastsættes bestemmelser, der medfører, at importørerne kun bringer PV'er i omsætning, som opfylder kravene i denne forordning, og som ikke udgør en risiko. Der bør også fastsættes bestemmelser om, at importørerne skal sikre sig, at der er gennemført overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og at der forefindes EC-mærkning og teknisk dokumentation udarbejdet af fabrikanter for at muliggøre kontrol fra markedsovervågningsmyndighedernes side.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Når en importør bringer et PV i omsætning, bør vedkommende på produktet anføre sit navn og den adresse, hvorpå den pågældende kan kontaktes. Der bør kunne gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor det pågældende PV's størrelse eller art gør det umuligt at anføre disse oplysninger. Dette omfatter tilfælde, hvor importøren ville være nødt til at åbne emballagen for at anføre sit navn og sin adresse på produktet.

(16) Når en importør bringer et PV i omsætning, bør vedkommende på PV'et anføre sit navn, registrerede firmanavn eller varemærke og den postadresse, hvorpå den pågældende kan kontaktes. Der bør kunne gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor det pågældende PV's størrelse eller art gør dette umuligt. Dette omfatter tilfælde, hvor importøren ville være nødt til at åbne emballagen for at anføre sit navn og sin adresse på PV'et.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Erhvervsdrivende bør bestræbe sig på at sikre, at al relevant dokumentation, såsom brugsanvisninger, sikrer præcis og tydelig information og samtidig er letforståelig, tager hensyn til de teknologiske fremskridt og ændringer i slutbrugernes adfærd og er så ajourført som muligt.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Hvis PV kan spores gennem hele forsyningskæden, bidrager det til at gøre markedsovervågningen enklere og mere effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem gør det lettere for markedsovervågningsmyndighederne at spore en erhvervsdrivende, der har gjort produkter, der ikke opfylder kravene, tilgængelige på markedet.

(19) Sikring af, at PV'et kan spores gennem hele forsyningskæden, bidrager til at gøre markedsovervågningen enklere og mere effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem gør det lettere for markedsovervågningsmyndighederne at spore en erhvervsdrivende, der har gjort produkter, der ikke opfylder kravene, tilgængelige på markedet. I forbindelse med opbevaringen af de i denne forordning krævede oplysninger til identifikation af andre erhvervsdrivende bør de erhvervsdrivende ikke være forpligtede til at ajourføre sådanne oplysninger for så vidt angår andre erhvervsdrivende, som enten har leveret dem PV'er, eller som de har leveret PV'er til, med mindre de forsynes med sådanne ajourførte oplysninger.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) "Afprøvning i praksis": en prøveperiode for brugeren af et PV, der endnu ikke opfylder kravene, inden det pågældende PV bringes i omsætning, hvor alle de nødvendige oplysninger om afprøvninger foretaget af akkrediterede eller autoriserede laboratorier er inkluderet i det tekniske dossier med henblik på at sikre, at brugeren beskyttes, og at de gældende krav i bilag II er opfyldt, hvor produktet stilles til rådighed i meget begrænset omfang i en begrænset periode, og hvis hovedformål er at foretage en endelig vurdering af dets ikke-beskyttende egenskaber.

 

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at undgå enhver form for forvirring og uklarhed og dermed sikre fri bevægelighed for PV, der opfylder kravene, er der behov for en tydeliggørelse af denne forordnings anvendelsesområde og sammenhængen med medlemsstaternes ret til at fastsætte krav vedrørende anvendelse af PV på arbejdspladsen, navnlig i henhold til Rådets direktiv 89/656/EØF19.

(21) For at undgå enhver form for forvirring og uklarhed og dermed sikre fri bevægelighed for PV'er, der opfylder kravene, er der behov for en tydeliggørelse af denne forordnings anvendelsesområde og sammenhængen med medlemsstaternes ret til at fastsætte krav vedrørende anvendelse af PV'er på arbejdspladsen, navnlig i henhold til Rådets direktiv 89/656/EØF19. Arbejdsgivere er i henhold til artikel 4 i nævnte direktiv forpligtede til at udlevere PV'er, der er i overensstemmelse med de relevante EU-bestemmelser om sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter af konstruktion og fremstilling. I henhold til denne artikel skal fabrikanter af PV'er, der udleverer det pågældende PV til deres ansatte, sikre, at dette PV opfylder kravene i denne forordning.

__________________

__________________

19 Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (EFT L 393 af 30.12. 1989, s. 18).

19 Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (EFT L 393 af 30.12. 1989, s. 18).

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Kravet i anden lovgivning vedrørende det indre marked om at levere en EU-overensstemmelseserklæring sammen med værnemidlerne har vist sig at fremme og øge effektiviteten af markedsovervågningen og bør derfor også medtages i denne forordning. Der bør være mulighed for at afgive en forenklet EU-overensstemmelseserklæring for at reducere den dermed forbundne byrde uden at forringe effektiviteten. Der bør derfor tages højde for begge muligheder i denne forordning.

(22) Markedsovervågningsmyndigheder bør have let adgang til overensstemmelseserklæringen. For at efterleve dette krav bør fabrikanter sikre, at PV'er ledsages af enten en fuldstændig kopi af overensstemmelseserklæringen eller en internetadresse, hvor der kan opnås adgang til overensstemmelseserklæringen. Alternativt bør fabrikanten kunne vælge at afgive en forenklet overensstemmelseserklæring.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Med henblik på at sikre effektiv adgang til oplysninger i markedsovervågningsøjemed i de tilfælde, hvor PV'er er omfattet af en eller flere dele af EU-harmoniseringslovgivningen, bør de oplysninger, der er nødvendige for at identificere alle de EU-retsakter, som finder anvendelse, være tilgængelige i én enkelt EU-overensstemmelseserklæring. For at mindske den administrative byrde for de erhvervsdrivende bør en sådan enkelt EU-overensstemmelseserklæring kunne tage form af et dossier bestående af relevante individuelle overensstemmelseserklæringer.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) For at sikre, at PV undersøges ved hjælp af den nyeste teknologi, bør EU-typeafprøvningsattestens gyldighed fastsættes til maksimalt fem år. Der bør derfor fastsættes en procedure for fornyet gennemgang af attesten. Der bør fastsættes minimumskrav til attestens indhold for at lette markedsovervågningsmyndighedernes arbejde.

(24) PV'et bør undersøges ved hjælp af den nyeste teknologi. Den maksimale gyldighed af EU-typeafprøvningsattesten bør fastsættes til fem år, og der bør fastsættes en procedure for fornyet gennemgang af attesten. Såfremt udfaldet af denne gennemgang er positivt, kan en fornyet attest fortsætte med at være gyldig i flere yderligere perioder, som hver især må være på maksimalt fem år. Der bør fastsættes minimumskrav til attestens indhold for at lette markedsovervågningsmyndighedernes arbejde.

 

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a) Der bør anvendes en forenklet procedure til fornyet attestering af EU-typeafprøvningsattesten, når produktet, de anvendte harmoniserede standarder eller andre tekniske løsninger, der er anvendt af fabrikanten, ikke er blevet ændret og fortsat opfylder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i lyset af den nyeste teknologiske udvikling, hvilket gør det unødvendigt at foretage yderligere afprøvninger eller tekniske undersøgelser, og dermed holde den administrative byrde og de medfølgende omkostninger nede på et minimum.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a) Tilbagetrækning af en harmoniseret standard bør ikke gøre eksisterende attester, der er udstedt af bemyndigede organer, ugyldige; de vedrører udelukkende overensstemmelsen i henhold til de nye overensstemmelsesvurderinger, som følger den nye harmoniserede standard. Produkter, der er fremstillet i overensstemmelse med den eksisterende attest, bør fortsat nyde godt af kontinuerlig overensstemmelse med de væsentlige krav, og det bør fortsat være muligt at bringe disse produkter i omsætning indtil udløbet af gyldigheden af de relevante attester udstedt af bemyndigede organer.

Begrundelse

For at undgå retlig usikkerhed om tilfælde, hvor den harmoniserede standard i attesten er blevet erstattet af en revideret version, er denne tekst føjet til teksten fra Kommissionens "blå vejledning" om gennemførelse af EU's produktregler.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) For at sikre, at de væsentlige sikkerhedskrav opfyldes, er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om passende overensstemmelsesvurderingsprocedurer, som fabrikanten skal følge. I direktiv 89/686/EØF klassificeres PV i tre kategorier, der er omfattet af forskellige overensstemmelsesvurderingsprocedurer. For at sikre et ensartet, højt sikkerhedsniveau for alle PV bør listen over produkter, der er omfattet af en af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne vedrørende produktionsfasen, udvides. Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne for hver kategori af PV bør så vidt muligt fastsættes på grundlag af overensstemmelsesvurderingsmodulerne i afgørelse nr. 768/2008/EF.

(28) For at sikre, at de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i denne forordning, opfyldes, er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om passende overensstemmelsesvurderingsprocedurer, som fabrikanten skal følge. I direktiv 89/686/EØF klassificeres PV'er i tre kategorier, der er omfattet af forskellige overensstemmelsesvurderingsprocedurer. For at sikre et ensartet, højt sikkerhedsniveau for alle PV'er bør listen over produkter, der er omfattet af en af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne vedrørende produktionsfasen, udvides. Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne for hver kategori af PV bør så vidt muligt fastsættes på grundlag af overensstemmelsesvurderingsmodulerne i afgørelse nr. 768/2008/EF.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a) Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan dokumenterer, at det opfylder kriterierne i harmoniserede standarder, bør det formodes at opfylde de tilsvarende krav i denne forordning.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a) Den ordning, der fastsættes i denne forordning, bør suppleres af akkrediteringsordningen i forordning (EF) nr. 765/2008. Da akkreditering er et væsentligt middel til at efterprøve overensstemmelsesvurderingsorganers kompetence, bør anvendelsen heraf også gælde for notifikation.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30b) En gennemsigtig akkreditering, jf. forordning (EF) nr. 765/2008, der sikrer den fornødne tillid til overensstemmelsesattester, bør af de nationale offentlige myndigheder i hele Unionen betragtes som det foretrukne middel til dokumentation af overensstemmelsesvurderingsorganers tekniske kompetence. Dog er det muligt, at nationale myndigheder mener, at de selv er i besiddelse af de rette midler til at foretage vurderingen. I så fald bør de – for at sikre, at vurderinger foretaget af andre nationale myndigheder har den fornødne troværdighed – fremsende Kommissionen og de øvrige medlemsstater den nødvendige dokumentation for, at de evaluerede overensstemmelsesvurderingsorganer opfylder de relevante forskriftsmæssige krav.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 30 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30c) Overensstemmelsesvurderingsorganer giver ofte dele af deres aktiviteter i forbindelse med overensstemmelsesvurdering i underentreprise eller benytter sig af en dattervirksomhed. For at sikre det krævede beskyttelsesniveau for det PV, der skal bringes i omsætning på markedet, er det afgørende, at underentreprenører og dattervirksomheder opfylder de samme krav som bemyndigede organer for så vidt angår udførelse af overensstemmelsesvurderingsopgaver. Det er derfor vigtigt, at vurderingen af kompetencen og evnerne hos de organer, der skal bemyndiges, og overvågningen af organer, der allerede er blevet bemyndiget, også omfatter aktiviteter, der udføres af underentreprenører og dattervirksomheder.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 30 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30d) Da bemyndigede organer kan tilbyde deres tjenester i hele Unionen, bør de øvrige medlemsstater og Kommissionen kunne gøre indsigelse mod et bemyndiget organ. Det er derfor vigtigt, at der fastsættes en periode, inden for hvilken en eventuel tvivl eller usikkerhed om overensstemmelsesvurderingsorganers kompetence kan afklares, før de påbegynder deres aktiviteter som bemyndigede organer.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 30 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30e) Af konkurrencehensyn er det afgørende, at bemyndigede organer anvender overensstemmelsesvurderingsprocedurerne uden at skabe unødvendige byrder for de erhvervsdrivende. Af samme grund og for at sikre, at de erhvervsdrivende behandles ens, må det sikres, at den tekniske anvendelse af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne er ensartet. Dette kan bedst opnås gennem passende koordinering og samarbejde mellem de bemyndigede organer.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Betragtning 30 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30f) Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at produkter omfattet af denne forordning kun kan bringes i omsætning, hvis de ved korrekt opbevaring og anvendelse i overensstemmelse med deres bestemmelse eller under anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, ikke indebærer en sundheds- og/eller sikkerhedsrisiko for brugerne, eller – hvor dette er relevant – andre personer. Produkter omfattet af denne forordning bør kun kunne vurderes ikke at opfylde de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i denne forordning i forbindelse med anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, dvs. ved anvendelser, som følger af lovlig og let forudsigelig menneskelig adfærd.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Betragtning 30 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30g) Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at bestemmelserne om overvågning af EU-markedet og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på produkter, der er omfattet af denne forordning. Denne forordning bør ikke forhindre medlemsstater i at vælge de kompetente myndigheder, der skal udføre disse opgaver.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Betragtning 30 h (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30h) Direktiv 89/686/EF indeholder allerede en beskyttelsesprocedure, som er nødvendig for at gøre det muligt at anfægte et produkts overensstemmelse med kravene. For at øge gennemsigtigheden og begrænse sagsbehandlingstiden er det nødvendigt at forbedre den eksisterende beskyttelsesprocedure med henblik på at gøre den mere effektiv og drage fordel af den sagkundskab, der findes i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Betragtning 30 i (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30i) Den eksisterende ordning bør suppleres med en procedure, hvorved de interesserede parter orienteres om påtænkte foranstaltninger vedrørende PV'er, der indebærer en risiko for brugernes eller – hvor dette er relevant – andre personers sundhed eller sikkerhed. Den bør også give markedsovervågningsmyndighederne mulighed for i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende at gribe ind over for sådanne PV'er på et tidligere tidspunkt.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Betragtning 30 j (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30j) I tilfælde, hvor medlemsstaterne og Kommissionen er enige om berettigelsen af en foranstaltning truffet af en medlemsstat, bør Kommissionen ikke skulle inddrages yderligere, medmindre manglende opfyldelse af kravene kan tilskrives mangler ved en harmoniseret standard.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a) Kommissionen bør vedtage øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende PV'er, som er i overensstemmelse med kravene, men indebærer en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed, er påkrævet af særligt hastende årsager.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes krav til udformning og fremstilling af personlige værnemidler (PV) med henblik på at sikre brugernes sundhed og sikkerhed samt bestemmelser om fri bevægelighed for PV i Unionen.

I denne forordning fastsættes krav til udformning og fremstilling af personlige værnemidler (PV'er), der gøres tilgængelige på markedet med henblik på at sikre beskyttelse af brugernes sundhed og sikkerhed, samt bestemmelser om fri bevægelighed for PV'er i Unionen.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på personlige værnemidler (PV) som defineret i artikel 3.

Denne forordning finder anvendelse på personlige værnemidler (PV'er) som defineret i artikel 3 og klassificeret under risikokategorierne i bilag I.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) specielt udformet til de væbnede styrker eller til ordensmyndighederne

a) specielt udformet til de væbnede styrker eller til brug ved opretholdelsen af lov og orden

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) beregnet til selvforsvar

b) konstrueret til brug ved selvforsvar, med undtagelse af PV'er, der er beregnet til sportsaktiviteter

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) beregnet til privat brug til beskyttelse mod ikke-ekstreme vejrforhold

c) beregnet til privat brug til beskyttelse mod:

 

i) vejrforhold, der ikke er af ekstrem art

 

ii) fugtighed og vand, der ikke er af ekstrem art

 

iii) varme, som den erhvervsdrivende ikke eksplicit beskriver og markedsfører produktet som ydende beskyttelse imod

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) beregnet til hoved-, ansigts- eller øjenbeskyttelse, der er omfattet af det relevante regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE), til brugere af to- eller trehjulede motordrevne køretøjer.

e) beregnet til hoved-, ansigts- eller øjenbeskyttelse, der er omfattet af regulativ nr. 22 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) om ensartede bestemmelser vedrørende godkendelse af sikkerhedshjelme og deres visirer til motorcyklister og knallertkørere samt deres passagerer

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) i form af beklædning til privat brug med reflekterende eller fluorescerende beklædningsdele, som udelukkende er medtaget på grund af konstruktion eller dekoration, og som den erhvervsdrivende ikke udtrykkeligt beskriver og markedsfører som havende en beskyttelsesfunktion

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb) konstrueret og bragt i omsætning som håndværksmæssige produkter, som er af dekorativ art.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udstyr, der er bestemt til at bæres eller holdes af en person til beskyttelse mod en eller flere sundheds- eller sikkerhedsrisici, og som bringes i omsætning særskilt eller kombineret med ikke-beskyttende personligt udstyr

a) udstyr, der er konstrueret og fremstillet til at bæres eller holdes af en person til beskyttelse mod en eller flere sundheds- eller sikkerhedsrisici, og som bringes i omsætning særskilt eller kombineret med ikke-beskyttende personligt udstyr

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) forbindelsessystemer til udstyr som omhandlet i litra a), der ikke holdes eller bæres af en person, og som har til formål at forbinde dette udstyr med en ekstern anordning eller struktur og er flytbare uden at skulle være permanent fastgjort til en struktur

c) forbindelsessystemer til udstyr som omhandlet i litra a), der ikke holdes eller bæres af en person, men som er afgørende for udstyrets funktion, og som er konstrueret til at forbinde dette udstyr med en ekstern anordning eller med et sikkert forankringspunkt, der ikke er konstrueret til at skulle være permanent fastgjort, og som ikke kræver monteringsarbejde før brug

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. "individuelt tilpasset PV": seriefremstillet PV, hvor hvert eksemplar tilpasses en individuel bruger

2. "PV-type": en række PV'er, der svarer til det PV, der er beskrevet i den tekniske dokumentation og til det PV, der har været underlagt EU-typeafprøvning (ved kategori II eller III)

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. "bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af et PV på EU-markedet

5. "bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af en PV-type på EU-markedet

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18a. "EU-harmoniseringslovgivning": alle EU-retsakter, som harmoniserer betingelserne for markedsføring af produkter

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

20a. "demonstration": enhver fremvisning af et PV, ikke i farlige omgivelser, men i reklameøjemed

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 20 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

20b. "afprøvning i praksis": en situation, hvor et ikke-certificeret PV, for hvilken alle de nødvendige testdokumenter (afprøvninger udført af akkrediterede eller godkendte laboratorier), som støtter det tekniske dossier med henblik på at sikre beskyttelse af bæreren, er tilgængelige og opfyldt, stilles til rådighed i et meget begrænset antal med henblik på gennemførelse af en endelig vurdering. Afprøvning i praksis er tidsmæssigt begrænset, og tid og formål er defineret og begrundet, før afprøvningen indledes, og bekræftet af de berørte parter

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fri bevægelighed

Fri bevægelighed, demonstrationer og afprøvninger i praksis

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer og udstillinger samt ved demonstration præsenteres PV, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, såfremt det ved synlig skiltning klart er anført, at de pågældende PV ikke er i overensstemmelse med denne forordning, og at de først kan gøres tilgængelige på markedet, efter at de er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav.

Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer, ved demonstrationer eller afprøvninger i praksis præsenteres PV'er, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning og ikke er gjort tilgængelige på markedet. Afprøvninger i praksis må ikke være udformet til afprøvning af de pågældende PV'ers beskyttelsesevne, men til vurdering af andre ikke-beskyttende aspekter såsom komfort, ergonomi og konstruktion.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved demonstrationer træffes der passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer.

Ved demonstrationer og afprøvninger i praksis træffes der passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

PV'er, der er omfattet af dette stykke, kan udstilles eller afprøves i praksis, såfremt det ved synlig skiltning klart er angivet, at PV'et ikke er i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i mindst 10 år efter, at det pågældende PV er blevet bragt i omsætning.

3. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i mindst fem år efter, at det pågældende PV er blevet bragt i omsætning.

Begrundelse

Kravet om, at den tekniske dokumentation skal opbevares i 10 år, er overdrevet, især da gyldighedsperioden for overensstemmelsesattesten kun er på fem år.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse med denne forordning. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i det pågældende PV's konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere det pågældende PV's overensstemmelse med de gældende krav.

4. Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse med denne forordning. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med et PV forbundne risici, foretager fabrikanter med henblik på beskyttelse af forbrugernes og øvrige slutbrugeres sundhed og sikkerhed stikprøvekontrol af PV'er, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøger og fører om nødvendigt register over klager, over PV'er, der ikke opfylder kravene, og over tilbagekaldelser af PV'er og holder distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Fabrikanten skal sikre, at de PV, der bringes i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, eller hvis dette på grund af det pågældende PV's størrelse eller art ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV.

5. Fabrikanten skal sikre, at de PV'er, der bringes i omsætning, er forsynet med enten et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, eller hvis dette på grund af det pågældende PV's størrelse eller art ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det pågældende PV, eller, hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV. Adressen skal være adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne letforståeligt sprog.

6. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke, post- eller e-mailadresse, hvor vedkommende kan kontaktes, skal fremgå af det pågældende PV, emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV. Adressen skal være adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor produktet skal markedsføres.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Fabrikanten skal sikre, at det pågældende PV ledsages af anvisninger, som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

7. Fabrikanten skal sikre, at PV'er ledsages af anvisninger, som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på et for forbrugerne og slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat, hvor PV'et gøres tilgængeligt på markedet. Sådanne anvisninger samt en eventuel mærkning skal være klare, forståelige og tydelige. Hvis PV'er er tilgængelige i pakker, der indeholder flere enheder, skal hver enkelt mindste separat solgte enhed være forsynet med sådanne anvisninger.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Fabrikanten skal sikre, at egenskaber registreret under relevante tekniske undersøgelser med henblik på kontrol af det pågældende PV's beskyttelsesniveauer og -klasser stilles til rådighed elektronisk eller efter anmodning.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Fabrikanten skal sikre, at det pågældende PV er ledsaget af en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen som omhandlet i artikel 15, stk. 2. Fabrikanten kan vælge at opfylde dette krav ved at lade det pågældende PV ledsage af den forenklede EU-overensstemmelseserklæring som omhandlet i artikel 15, stk. 3. Såfremt der kun medsendes en forenklet EU-overensstemmelseserklæring, skal denne umiddelbart efterfølges af den nøjagtige internetadresse, hvor den fulde EU-overensstemmelseserklæring kan fås.

8. Fabrikanten skal sikre, at det pågældende PV er ledsaget af en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen som omhandlet i artikel 15, stk. 2. Fabrikanten kan vælge at opfylde dette krav ved at lade det pågældende PV ledsage af den forenklede EU-overensstemmelseserklæring som omhandlet i artikel 15, stk. 3, eller inkludere den internetadresse, hvor der kan opnås adgang til overensstemmelseserklæringen, i anvisningerne og oplysningerne. Såfremt der kun medsendes en forenklet EU-overensstemmelseserklæring, skal denne indeholde den nøjagtige internetadresse, hvor den fulde EU-overensstemmelseserklæring kan fås.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere det pågældende PV's overensstemmelse med kravene på et for denne myndighed letforståeligt sprog. Importøren skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne risici, som PV, han har bragt i omsætning, udgør.

10. Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere det pågældende PV's overensstemmelse med kravene i papirform eller elektronisk form på et for denne myndighed letforståeligt sprog. Importøren skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne risici, som PV, han har bragt i omsætning, udgør.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at sørge for, at EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder i mindst 10 år efter, at det pågældende PV er blevet bragt i omsætning

a) at sørge for, at EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder i mindst 10 år efter, at det pågældende PV er blevet gjort tilgængeligt på markedet

Begrundelse

Hvis denne ændring vedtages, skal ændringen foretages i hele teksten.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det pågældende PV, eller, hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne letforståeligt sprog.

3. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det pågældende PV, af emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV. Kontaktoplysningerne skal angives på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstat(er), hvor det pågældende PV skal markedsføres.

 

Ændringsforslag           64

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Importøren skal sikre, at det pågældende PV ledsages af anvisninger, som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på et for forbrugerne og andre slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

4. Importøren skal sikre, at det pågældende PV ledsages af anvisninger og sikkerhedsoplysninger, som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på et for forbrugerne og andre slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat. Hvis PV'er er tilgængelige i pakker, der indeholder flere enheder, skal hver enkelt mindste separat solgte enhed være forsynet med sådanne anvisninger.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med et PV forbundne risici, foretager importøren for at beskytte forbrugernes og øvrige slutbrugeres sundhed og sikkerhed stikprøvekontrol af PV'er, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøger og fører om nødvendigt register over klager, over PV'er, der ikke opfylder kravene, og over tilbagekaldelser af PV'er og holder distributørerne orienteret om enhver sådan kontrol.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et PV, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det pågældende PV i overensstemmelse med kravene eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal importøren, hvis det pågældende PV udgør en risiko, straks orientere markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor det pågældende PV er gjort tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger navnlig om den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger.

6. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et PV, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det pågældende PV i overensstemmelse med kravene eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal importøren, hvis det pågældende PV udgør en risiko, straks orientere fabrikanten og de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor det pågældende PV er gjort tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger navnlig om den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Importøren skal i mindst 10 år efter, at det pågældende PV er blevet bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.

7. Importøren skal i mindst 10 år efter, at det pågældende PV er blevet bragt i omsætning, sikre, at en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, hvis de anmoder herom.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Distributøren skal, før han gør et PV tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er forsynet med CE-mærkning, er ledsaget af en EU-overensstemmelseserklæring eller en forenklet EU-overensstemmelseserklæring, og at det er ledsaget af de i punkt 1.4 i bilag II omhandlede anvisninger på et sprog, der er let forståeligt for slutbrugerne i den medlemsstat, hvor det pågældende PV gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 8, stk. 5 og 6, og artikel 10, stk. 3.

Distributøren skal, før vedkommende gør et PV tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er forsynet med CE-mærkning, er ledsaget af de nødvendige dokumenter og af de i punkt 1.4 i bilag II omhandlede anvisninger og andre oplysninger på et sprog, der er let forståeligt for forbrugerne og andre slutbrugere i den medlemsstat, hvor det pågældende PV gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 8, stk. 5 og 6, og artikel 10, stk. 3.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et PV, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, skal han sikre sig, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal distributøren, hvis det pågældende PV udgør en risiko, straks orientere markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor det pågældende PV er gjort tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger navnlig om den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger.

4. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et PV, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, skal han sikre sig, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal distributøren, hvis det pågældende PV udgør en risiko, straks orientere fabrikanten eller importøren og de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor det pågældende PV er gjort tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger navnlig om den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En importør eller distributør anses for at være fabrikant i denne forordnings forstand og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 8, når han bringer et PV i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer et PV, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre overensstemmelsen med de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i bilag II.

En importør eller distributør anses for at være fabrikant i denne forordnings forstand og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 8, når han bringer et PV i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer et PV, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre overensstemmelsen med denne forordning.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medmindre andet er angivet i EU's harmoniseringslovgivning, betyder tilbagetrækning af en harmoniseret standard ikke, at eksisterende attester, der er udstedt af bemyndigede organer, er ugyldige. En sådan tilbagetrækning vedrører udelukkende overensstemmelsen i henhold til de nye overensstemmelsesvurderinger, som følger den nye harmoniserede standard. Produkter, der er fremstillet i overensstemmelse med den eksisterende attest, bør fortsat drage nytte af kontinuerlig overensstemmelse med de væsentlige krav, og det bør fortsat være muligt at bringe disse produkter i omsætning indtil udløbet af gyldigheden af de relevante attester, der er udstedt af bemyndigede organer.

Begrundelse

Den nuværende ordlyd medfører retlig usikkerhed i tilfælde, hvor den harmoniserede standard i attesten er blevet erstattet af en revideret version. For at undgå retlig usikkerhed bør præciseringerne i den blå vejledning om gennemførelse af EU's produktregler 2014, 4.1.2.6, s. 41, indføres direkte i PV-forordningen.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den struktur og indeholde de elementer, der er anført i bilag IX, og løbende ajourføres. Den skal oversættes til det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor det pågældende PV gøres tilgængeligt på markedet.

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal være baseret på den modelstruktur, der er anført i bilag IX, indeholde de elementer, der er specificeret i de relevante moduler i bilag IV, VI, VII og VIII, og løbende ajourføres. Den skal oversættes til det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor det pågældende PV bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. En forenklet EU-overensstemmelseserklæring skal indeholde de elementer, der er anført i bilag X, og den skal løbende ajourføres. Den skal oversættes til det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor det pågældende PV gøres tilgængeligt på markedet. EU-overensstemmelseserklæringen, som skal kunne fås via en internetadresse, skal foreligge på det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor det pågældende PV gøres tilgængeligt på markedet.

3. En forenklet EU-overensstemmelseserklæring skal være baseret på den modelstruktur, der er anført i bilag X, og den skal løbende ajourføres. Den skal oversættes til det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor det pågældende PV gøres tilgængeligt på markedet. EU-overensstemmelseserklæringen, som skal kunne fås via en internetadresse, skal foreligge på det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor det pågældende PV bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Ved at udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten fuldt ud inde for, at det pågældende PV er i overensstemmelse med de i denne forordning fastsatte krav.

5. Ved at udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten fuldt ud inde for, at det pågældende PV er i overholder de krav, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. CE-mærkningen anbringes, før det pågældende PV bringes i omsætning. Der kan efter CE-mærkningen anbringes et piktogram eller en anden mærkning, der angiver risikoen, som det pågældende PV skal beskytte imod.

3. CE-mærkningen anbringes, før det pågældende PV bringes i omsætning.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For PV i kategori III skal CE-mærkningen efterfølges af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, der deltager i proceduren for sikring af typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation eller proceduren for sikring af typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen.

4. For PV'er i kategori III skal CE-mærkningen efterfølges af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, der deltager i proceduren for sikring af typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation eller proceduren for sikring af typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen. Det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant efter organets anvisninger.

Ændringsforslag                      77

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. CE-mærkningen og i påkommende tilfælde identifikationsnummeret for det bemyndigede organ kan ledsages af et piktogram eller en anden mærkning, der angiver den risiko, som det pågældende PV skal beskytte imod.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Medlemsstaterne bygger på eksisterende mekanismer til sikring af, at CE-mærkningsordningen anvendes korrekt, og træffer de fornødne foranstaltninger i tilfælde af uretmæssig anvendelse af mærkningen.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

udgår

Risikokategorier for PV

 

PV klassificeres under risikokategorierne i bilag I.

 

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal oprettes i henhold til national lovgivning og være en juridisk person.

2. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal oprettes i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning og være en juridisk person.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II, de dertil svarende harmoniserede standarder og de relevante bestemmelser i EU-harmoniseringslovgivningen

c) et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II, de dertil svarende harmoniserede standarder og de relevante bestemmelser i EU-harmoniseringslovgivningen og relevant national lovgivning

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre staten er ansvarlig i henhold til national lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.

9. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre medlemsstaten er ansvarlig i henhold til national lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal deltage i eller sikre, at dets personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er nedsat i henhold til denne forordning, og skal som generelle retningslinjer anvende de administrative afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde.

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal deltage i eller sikre, at dets personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er nedsat i henhold til artikel 35 i denne forordning, og skal anvende de afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ansøgningen om notifikation skal ledsages af en beskrivelse af de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, de(n) overensstemmelsesvurderingsprocedure(r) og de typer PV, som organet hævder at være kompetent til, samt af et eventuelt akkrediteringscertifikat udstedt af et nationalt akkrediteringsorgan, hvorved det attesteres, at overensstemmelsesvurderingsorganet opfylder kravene i artikel 23.

2. Ansøgningen om notifikation skal ledsages af en beskrivelse af de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, de(n) overensstemmelsesvurderingsmodul(er) og de typer PV, som organet hævder at være kompetent for, samt af et eventuelt akkrediteringscertifikat udstedt af et nationalt akkrediteringsorgan, hvorved det attesteres, at overensstemmelsesvurderingsorganet opfylder kravene i artikel 23.

Begrundelse

Hvis denne ændring vedtages, skal ændringen foretages i hele teksten.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis en notifikation ikke er baseret på et akkrediteringscertifikat som omhandlet i artikel 26, stk. 2, skal den bemyndigende myndighed forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater den dokumentation, der attesterer overensstemmelsesvurderingsorganets kompetence, og oplysninger om de ordninger, der er indført til sikring af, at der regelmæssigt føres tilsyn med organet, og at organet også fremover vil opfylde de i artikel 23 fastsatte krav.

udgår

Begrundelse

Akkreditering bør være den generelle regel for alle bemyndigede organer.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en notifikation begrænses, suspenderes eller inddrages, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet sine aktiviteter, skal den bemyndigende medlemsstat træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dette organs sager enten behandles af et andet bemyndiget organ eller står til rådighed for de ansvarlige bemyndigende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder efter disses anmodning.

2. Hvis en notifikation begrænses, suspenderes eller inddrages, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet sine aktiviteter, skal den bemyndigende medlemsstat træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dette organs sager enten behandles af et andet bemyndiget organ eller står til rådighed for de ansvarlige bemyndigende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder efter disses anmodning. Den bemyndigende medlemsstat informerer de berørte fabrikanter og giver dem mulighed for at vælge et andet bemyndiget organ efter eget valg.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.

 

Den bemyndigende medlemsstat forelægger efter anmodning Kommissionen alle oplysninger om grundlaget for notifikationen eller det bemyndigede organs fortsatte kompetence.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de bemyndigede organers afgørelser kan appelleres.

Medlemsstaterne sikrer, at de bemyndigede organers afgørelser kan appelleres gennem en gennemskuelig og tilgængelig procedure.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at de organer, de har notificeret, deltager i arbejdet i denne gruppe enten direkte eller gennem udpegede repræsentanter.

Bemyndigede organer deltager i arbejdet i denne gruppe, enten direkte eller gennem udpegede repræsentanter. Hvis et bemyndiget organ ikke opfylder dette krav, suspenderes eller tilbagekaldes notifikationen.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Kapitel V a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

KAPITEL VA

 

OVERVÅGNING AF EU-MARKEDET, KONTROL AF PV'ER, DER INDFØRES PÅ EU-MARKEDET, OG EU-BESKYTTELSESPROCEDURE

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 35a

 

EU-markedsovervågning og kontrol af PV'er, der indføres på EU-markedet

 

Artikel 15, stk. 3, og artikel 16-29 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på PV'er, der er omfattet af artikel 2, stk. 1, i denne forordning.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 35 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 35b

 

Procedure for håndtering af PV'er, der udgør en risiko på nationalt plan

 

1. Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en medlemsstat har tilstrækkelig grund til at mene, at et PV, der er omfattet af denne forordning, udgør en sundheds- eller sikkerhedsrisiko for brugeren eller – hvor dette er relevant – for andre personer, foretager de en vurdering af det pågældende PV, som omfatter alle de relevante krav i denne forordning. De berørte erhvervsdrivende skal med henblik herpå samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne i fornødent omfang.

 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med den i første afsnit omhandlede vurdering konstaterer, at PV'et ikke opfylder kravene i denne forordning, anmoder de straks den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle de fornødne afhjælpende foranstaltninger for at bringe PV'et i overensstemmelse med disse krav, trække PV'et tilbage fra markedet eller tilbagekalde det inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

 

Markedsovervågningsmyndighederne underretter det relevante bemyndigede organ herom.

 

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i andet afsnit af dette stykke omhandlede foranstaltninger.

 

2. Hvis markedsovervågningsmyndighederne finder, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til medlemsstatens område, underretter de Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af vurderingen og om de foranstaltninger, som de har pålagt den erhvervsdrivende at træffe.

 

3. Den erhvervsdrivende sikrer, at der træffes alle de fornødne afhjælpende foranstaltninger over for alle de berørte PV'er, som denne har gjort tilgængelige på EU-markedet.

 

4. Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke træffer de fornødne afhjælpende foranstaltninger inden for den i stk. 1, andet afsnit, omhandlede frist, træffer markedsovervågningsmyndighederne alle de fornødne foreløbige foranstaltninger til at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af det pågældende PV på det nationale marked, trække PV'et tilbage fra markedet eller tilbagekalde det.

 

Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.

 

5. De i stk. 4, andet afsnit, omhandlede oplysninger skal indeholde alle tilgængelige detaljer, særligt hvad angår de data, der er nødvendige for identifikation af det PV, der ikke opfylder kravene, PV'ets oprindelse, arten af den påståede manglende opfyldelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de argumenter, som den relevante erhvervsdrivende har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne oplyser navnlig, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes et af følgende:

 

a) at det pågældende PV ikke opfylder krav vedrørende menneskers sundhed eller sikkerhed, eller

 

b) at der er mangler ved de harmoniserede standarder, jf. artikel 14, som danner grundlag for overensstemmelsesformodningen.

 

6. De andre medlemsstater, ud over den medlemsstat, der har indledt proceduren i henhold til denne artikel, underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om eventuelle trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om det pågældende PV's manglende overensstemmelse med kravene og om deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den trufne nationale foranstaltning.

 

7. Hvis der ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af de i stk. 4, andet afsnit, omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse enten fra en medlemsstats eller fra Kommissionens side mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.

 

8. Medlemsstaterne sikrer, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger, såsom tilbagetrækning fra markedet, med hensyn til det pågældende PV.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 35 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 35c

 

EU-beskyttelsesprocedure

 

1. Hvis der efter afslutningen af proceduren i artikel 35b, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats nationale foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at en nationale foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, drøfter Kommissionen straks spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurderer den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt, der fastslår, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

 

Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende.

 

2. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, træffer samtlige medlemsstater de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det PV, der ikke er i overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres marked, og underretter Kommissionen herom. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være uberettiget, trækker den pågældende medlemsstat foranstaltningen tilbage.

 

3. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis PV'ets manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i artikel 35b, stk. 5, litra b), i denne forordning, anvender Kommissionen den ved artikel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsatte procedure.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 35 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 35d

 

PV'er, der opfylder kravene, men som udgør en risiko

 

1. Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 35b, stk. 1, finder, at et PV, selv om det opfylder kravene i denne forordning, indebærer en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed, pålægger den den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle de fornødne foranstaltninger for at sikre, at det pågældende PV, når det bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko, eller at trække det tilbage fra markedet eller tilbagekalde det inden for en rimelig tidsfrist, som den fastsætter i forhold til risikoens art.

 

2. Den erhvervsdrivende sikrer, at der træffes afhjælpende foranstaltninger over for alle de berørte PV'er, som denne har gjort tilgængelige på markedet i hele Unionen.

 

3. Medlemsstaten underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. Denne underretning skal indeholde alle tilgængelige detaljer, særlig hvad angår de data, der er nødvendige for identifikation af det pågældende PV, dets oprindelse og forsyningskæde, arten af den pågældende risiko og arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger.

 

4. Kommissionen drøfter straks spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og foretager en vurdering af de trufne nationale foranstaltninger. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej, og foreslår om nødvendigt passende foranstaltninger.

 

De i første afsnit af nærværende stykke omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 38, stk. 2a.

 

I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed og sikkerhed vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 38, stk. 2b, gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse.

 

5. Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 35 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 35e

 

Formel manglende overensstemmelse med kravene

 

1. Uanset artikel 35b pålægger en medlemsstat, hvis den konstaterer et af følgende forhold, den pågældende erhvervsdrivende at bringe den manglende overensstemmelse med kravene til ophør:

 

a) CE-mærkningen er anbragt i strid med artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller artikel 16 i denne forordning eller mangler

 

b) identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der deltager i produktionskontrolfasen, er anbragt i strid med artikel 16 eller mangler

 

c) EU-overensstemmelseserklæringen er ikke blevet udarbejdet eller er ikke udarbejdet korrekt

 

d) den tekniske dokumentation mangler eller er ufuldstændig

 

e) de i artikel 8, stk. 6, eller artikel 10, stk. 3, omhandlede oplysninger mangler, er fejlagtige eller ufuldstændige

 

f) et af de andre administrative krav, der er fastsat i artikel 8 eller 10, er ikke opfyldt.

 

2. Hvis den manglende overensstemmelse som omhandlet i stk. 1 fortsætter, træffer den pågældende medlemsstat alle nødvendige foranstaltninger til at begrænse eller forbyde, at det pågældende PV gøres tilgængeligt på markedet, eller sikrer, at det tilbagekaldes eller trækkes tilbage fra markedet.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 37 vedrørende ændring af bilag I for så vidt angår kategorien for en specifik risiko, så der tages hensyn til udviklingen i teknisk viden eller ny videnskabelig dokumentation, og under hensyntagen til den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der skal følges for hver kategori i overensstemmelse med artikel 18.

For at tage hensyn til den tekniske udvikling og viden eller nye videnskabelige resultater med hensyn til kategorien for en specifik risiko tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 37 vedrørende ændring af bilag I ved at omklassificere risikoen fra en kategori til en anden.

 

En medlemsstat, som nærer usikkerhed om klassificeringen af en risiko til en specifik risikokategori som omhandlet i artikel 17, underretter straks Kommissionen om sin usikkerhed og angiver begrundelser herfor.

 

 

Kommissionen foretager inden vedtagelsen af en delegeret retsakt en grundig vurdering af de risici, der kræver omklassificering, og virkningerne heraf.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikel 5 i samme forordning.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den [tre måneder inden den dato, fra hvilken denne forordning finder anvendelse] Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for erhvervsdrivendes overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de håndhæves. Sådanne regler kan omfatte strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den [tre måneder inden den dato, fra hvilken denne forordning finder anvendelse] Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19-35 anvendes dog fra den [seks måneder efter ikrafttrædelsen].

Artikel 19-35 og artikel 38 og 39 anvendes dog fra den [seks måneder efter ikrafttrædelsen].

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Bilag I – kategori I – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) kontakt med vand eller rengøringsmidler af ringe farlighed

b) kontakt med vand eller rengøringsmidler af ringe farlighed eller længerevarende kontakt med vand

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Bilag I – kategori II – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) skræddersyede PV, medmindre disse PV skal beskytte brugeren mod risici anført i kategori I.

udgår

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Bilag I – kategori III – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PV, der skal beskytte brugeren mod meget alvorlige risici. Kategori III omfatter udelukkende PV til beskyttelse af brugeren mod følgende risici:

PV'er, der skal beskytte brugeren mod meget alvorlige risici, såsom død eller uoprettelig skade på helbredet. Kategori III omfatter udelukkende PV'er til beskyttelse af brugeren mod følgende risici:

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Bilag I – kategori III – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) indånding af skadelige stoffer

a) stoffer og blandinger, der er sundhedsskadelige

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Bilag I – kategori III – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) atmosfærer med iltmangel

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Bilag I – kategori III – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) aggressive kemikalier

b) skadelige biologiske agenser

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Bilag I – kategori III – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

la) risiko for alvorlig hovedskade på arbejdet.

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Bilag I – kategori III – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) ioniserende stråling

c) ioniserende stråling, laserstråling og radioaktiv kontaminering

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Bilag I – kategori III – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) skudsår eller knivstik

k) skudsår, sprængstoffragmenter eller knivstik

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.2 – nr. 1.2.1 – nr. 1.2.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De materialer, der anvendes til PV, og deres eventuelle nedbrydningsprodukter må ikke være til skade for brugerens sundhed eller sikkerhed.

De materialer, der anvendes til et PV, og deres eventuelle nedbrydningsprodukter må ikke være til skade for brugerens sundhed eller sikkerhed eller resultere i, at PV'et ikke længere overholder de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.3 – nr. 1.3.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når flere PV-modeller af forskellige arter og typer markedsføres af samme fabrikant med henblik på samtidig at sikre beskyttelse af tilgrænsende dele af kroppen, skal de kunne kombineres indbyrdes.

Når flere PV-modeller af forskellige typer markedsføres af samme fabrikant med henblik på samtidig at sikre beskyttelse af tilgrænsende dele af kroppen, skal de kunne kombineres indbyrdes.

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.3 – nr. 1.3.3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.3.3a. Beskyttelsesbeklædning med aftagelige beskyttere

 

Beskyttelsesbeklædning med aftagelige beskyttere udgør et PV og bør vurderes som en helhed under overensstemmelsesvurderingsprocedurerne.

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4. Fabrikantens anvisninger

1.4. Fabrikantens anvisninger og oplysninger

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) konstateret holdbarhed ved tekniske undersøgelser, der godtgør værnemidlets beskyttelsesniveauer eller -klasser

udgår

Begrundelse

Disse oplysninger skal ikke nødvendigvis inkluderes i anvisningerne til hver enkelt PV. Oplysningerne skal inkluderes i den tekniske dokumentation (se bilag III) og stilles til rådighed af fabrikanten på anden måde efter anmodning (se ændringsforslag om artikel 8, stk. 7a nyt).

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) udstyr, der kan anvendes med PV, samt karakteristika for reservedele

c) udstyr, der kan anvendes med PV'et, samt karakteristika for reservedele, hvor dette er relevant

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) passende beskyttelsesklasser på forskellige risikoniveauer og de dertil svarende anvendelsesbegrænsninger

d) passende beskyttelsesklasser på forskellige risikoniveauer og de dertil svarende anvendelsesbegrænsninger, hvor dette er relevant

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.4 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) holdbarhedsfrist for værnemidlerne eller for visse af de dele, som de er sammensat af

e) holdbarhedsfrist for værnemidlerne eller for visse af de dele, som de er sammensat af, hvor dette er relevant

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.4 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) egnet emballage til transport af PV

f) egnet emballage til transport af PV'er, hvor dette er relevant

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.4 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha) oplysninger om den risiko, som det pågældende PV er konstrueret til at beskytte imod

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.4 – afsnit 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia) henvisninger til den eller de relevante harmoniserede standarder, der er blevet anvendt, herunder datoen for den eller de pågældende standard(er), eller henvisninger til de andre anvendte tekniske specifikationer:

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.4 – afsnit 1 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia) den internetadresse, hvor der er adgang til EU-overensstemmelseserklæringen.

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.4 – afsnit 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Brugsanvisningen skal være klar, forståelig og affattes på mindst det eller de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten.

Brugsanvisningen skal være klar, forståelig samt tydeligt læselig og affattes på mindst det eller de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten. Anvisningen anses for tydeligt læsbar, hvis den uden hjælpemidler og uden besvær kan læses af en bruger med normal synsstyrke fra en rimelig afstand.

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 1 – nr. 1.4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Brugsanvisningen skal være klar, forståelig og affattes på mindst det eller de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten.

Brugsanvisningen skal være klar, forståelig og affattes på mindst det eller de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten. Eventuelle yderligere relevante anvisninger om udvælgelse, brug, pleje og vedligeholdelse af PV'et skal være tit rådighed på en måde, der er let tilgængelig for enhver berørt person.

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 2 – nr. 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PV, der omslutter de dele af kroppen, der skal beskyttes, skal kunne ventileres tilstrækkeligt for at begrænse svedafsondring som følge af anvendelsen. I modsat fald skal de være forsynet med svedabsorberende anordninger.

PV'er, der omslutter de dele af kroppen, der skal beskyttes, skal være konstrueret til at begrænse svedafsondring som følge af anvendelsen. I modsat fald skal der være inkorporeret svedabsorberende anordninger.

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 2 – nr. 2.9 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PV omfatter dele, som brugeren kan regulere eller fjerne med henblik på udskiftning, skal disse konstrueres og fremstilles således, at de let kan påsættes og aftages uden brug af værktøj.

Når PV'er omfatter dele, som brugeren kan regulere eller fjerne med henblik på udskiftning, skal disse konstrueres og fremstilles således, at de let kan påsættes, tilpasses og aftages uden brug af værktøj.

Ændringsforslag                  126

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 2 – nr. 2.12 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Identifikationsmærkninger eller indikatorer, som direkte eller indirekte vedrører sundheden og sikkerheden, påsat disse typer PV, skal om muligt være harmoniserede piktogrammer eller ideogrammer. De skal forblive fuldt synlige og læselige i værnemidlets forventede levetid. Mærkningerne skal desuden være fuldstændige, præcise og forståelige for at undgå fejltydning, og navnlig skal eventuelle ord eller sætninger på sådanne mærkninger affattes på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor udstyret anvendes.

Identifikationsmærkninger eller indikatorer, som direkte eller indirekte vedrører sundheden og sikkerheden, påsat disse typer PV, skal om muligt være harmoniserede piktogrammer eller ideogrammer. De skal forblive fuldt synlige og læselige i værnemidlets forventede levetid. Mærkningerne skal desuden være fuldstændige, præcise og forståelige for at undgå fejltydning, og navnlig skal eventuelle ord eller sætninger på sådanne mærkninger affattes på et for forbrugerne og slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den medlemsstat, hvor udstyret gøres tilgængeligt på markedet.

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 3 – nr. 3.4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.4. Beskyttelse i vand

3.4. Beskyttelse i væsker

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 3 – nr. 3.4 – nr. 3.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En dragt, som sikrer en effektiv flydeevne i en grad svarende til dens forudsigelige brug, som bæres med sikkerhed, og som medfører en positiv støtte i vand. Under forudsigelige anvendelsesforhold må dette PV ikke hæmme brugerens bevægelsesfrihed, idet det bl.a. skal være muligt for ham at svømme eller handle for at undvige en fare eller komme andre personer til hjælp.

En dragt, som sikrer en effektiv flydeevne i en grad svarende til dens forudsigelige brug, som bæres med sikkerhed, og som medfører en positiv støtte i væske. Under forudsigelige anvendelsesforhold må dette PV ikke hæmme brugerens bevægelsesfrihed, idet det bl.a. skal være muligt for ham at svømme eller handle for at undvige en fare eller komme andre personer til hjælp.

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 3 – nr. 3.6 – nr. 3.6.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Materialer og andre udstyrsdele til kortvarig indsats i varme omgivelser og materialer og andre dele til PV, der kan udsættes for udslyngninger af varme produkter, som f.eks. af fusionsmateriale, skal desuden have en så stor varmeoptagelsesevne, at den største del af den ophobede varme først frigives, efter at brugeren har fjernet sig fra risikostedet og aftaget værnemidlet.

Materialer og andre udstyrsdele til kortvarig indsats i varme omgivelser og materialer og andre dele til et PV, der kan udsættes for udslyngninger af varme produkter, som f.eks. af fusionsmateriale, skal desuden have en så stor varmeoptagelsesevne, at det beskytter mod forbrændinger, indtil brugeren har fjernet sig fra risikostedet og aftaget værnemidlet.

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 3 – nr. 3.6 – nr. 3.6.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Materialer og andre bestanddele af PV, der ved uheld kan komme i kontakt med flammer, og materialer og andre bestanddele, der indgår i fremstillingen af brandbekæmpelsesudstyr, skal desuden have et så lavt antændelsespunkt, at det svarer til den risikoklasse, der gælder for de forudsigelige anvendelsesforhold. De må ikke kunne smelte ved flammepåvirkning eller medføre spredning af ilden.

Materialer og andre bestanddele af PV'er, der ved uheld kan komme i kontakt med flammer, og materialer og andre bestanddele, der indgår i fremstillingen af industri- eller brandbekæmpelsesudstyr, skal desuden have et antændelsespunkt, og en grad af termisk beskyttelse og lysbuebeskyttelse, der svarer til den risikoklasse, der gælder for de forudsigelige anvendelsesforhold. De må ikke kunne smelte ved flammepåvirkning eller medføre spredning af ilden.

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 3 – nr. 3.6 – nr. 3.6.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal i brugsanvisningen for PV beregnet til kortvarig indsats i varme miljøer give tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af, hvor længe brugeren højst kan udsættes for den af udstyret overførte varme, når dette bruges efter sin hensigt.

Fabrikanten skal i brugsanvisningen for PV'et beregnet til tidsmæssigt begrænset indsats i varme miljøer give tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af, hvor længe brugeren højst kan udsættes for den af udstyret overførte varme, når dette bruges efter sin hensigt.

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 3 – nr. 3.9 – nr. 3.9.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Derfor skal øjenværnet konstrueres og fremstilles således, at det for hver enkelt skadelig bølgelængde omfatter en spektral transmissionsfaktor, hvorved den lysenergimængde fra strålingen, der når brugerens øje gennem filtret, svækkes mest muligt og i intet tilfælde overstiger grænseværdien for maksimal belastning.

Derfor skal øjenbeskyttelsesudstyr konstrueres og fremstilles således, at det for hver enkelt skadelig bølgelængde omfatter en spektral transmissionsfaktor, hvorved den lysenergimængde fra strålingen, der når brugerens øje gennem filtret, svækkes mest muligt og i intet tilfælde overstiger grænseværdien for maksimal belastning. Et PV til beskyttelse af huden mod ikke-ioniserende stråler skal kunne optage eller reflektere den største del af strålingsenergien på de skadelige bølgelængder.

Begrundelse

Hvis denne ændring af "øjenværn" til "øjenbeskyttelsesudstyr" vedtages, skal ændringen foretages i hele teksten.

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 3 – nr. 3.9 – nr. 3.9.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beskyttelsesnummeret skal af fabrikanten være markeret på hvert eksemplar af øjenfiltret.

Beskyttelsesnummeret skal af fabrikanten være angivet på hvert enkelt eksemplar af øjenbeskyttelsesudstyr med filter.

Ændringsforslag  134

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 3 – nr. 3.10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.10. Beskyttelse mod farlige stoffer og smitsomme agenser

3.10. Beskyttelse mod stoffer og blandinger, som er sundhedsskadelige, og mod biologiske agenser

Ændringsforslag  135

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 3 – nr. 3.10 – nr. 3.10.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PV til undgåelse af, at kroppen eller dele deraf kommer i berøring med farlige stoffer og smitsomme agenser, skal kunne hindre sådanne stoffers og agensers indtrængen eller permeation gennem beskyttelseslaget under forudsigelige og tilsigtede anvendelsesforhold.

PV'er til undgåelse af, at kroppen eller dele deraf kommer i berøring med stoffer og blandinger, som er sundhedsfarlige, eller biologiske agenser, skal kunne hindre sådanne stoffers og blandingers samt agensers indtrængen eller permeation gennem beskyttelseslaget under forudsigelige og tilsigtede anvendelsesforhold.

Ændringsforslag  136

Forslag til forordning

Bilag II – stk. 3 – nr. 3.10 – nr. 3.10.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Visse typer PV skal som følge af deres art eller eventuelt som følge af deres forventede anvendelse, i forbindelse med visse farlige stoffer eller smitsomme agenser med høj gennemtrængningsevne, der medfører, at udstyret kun yder beskyttelse i begrænset tid, underkastes standardafprøvninger, hvorved de kan klassificeres efter ydeevne. PV, der anerkendes som værende i overensstemmelse med afprøvningsspecifikationerne, skal forsynes med et mærke med angivelse af navne eller koder for de stoffer, der er anvendt ved afprøvningen, samt den normale beskyttelsestid i forbindelse hermed. Desuden skal fabrikanten i sine anvisninger særligt angive betydningen, om nødvendigt, af koderne, en detaljeret beskrivelse af standardafprøvningerne samt enhver nødvendig oplysning til bestemmelse af den maksimalt tilladelige anvendelsestid under de forskellige forudsigelige anvendelsesforhold.

Visse typer PV'er skal som følge af deres art og deres forventede anvendelse i forbindelse med visse sundhedsfarlige stoffer og blandinger, som er sundhedsfarlige, eller biologiske agenser med høj gennemtrængningsevne, der medfører, at udstyret kun yder beskyttelse i begrænset tid, underkastes standardafprøvninger, hvorved de kan klassificeres efter ydeevne. PV'er, der anerkendes som værende i overensstemmelse med afprøvningsspecifikationerne, skal forsynes med et mærke med angivelse af navne, eller hvis dette er umuligt, koder for de stoffer, der er anvendt ved afprøvningen, samt den normale beskyttelsestid i forbindelse hermed. Desuden skal fabrikanten i sine anvisninger særligt angive betydningen, om nødvendigt, af koderne, en detaljeret beskrivelse af standardafprøvningerne samt enhver nødvendig oplysning til bestemmelse af den maksimalt tilladelige anvendelsestid under de forskellige forudsigelige anvendelsesforhold.

Ændringsforslag  137

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Intern produktionskontrol er den overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3 og 4 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende PV opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav som omhandlet i artikel 5 og fastsat i bilag II.

1. Intern produktionskontrol er den overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3 og 4 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende PV opfylder de gældende krav i denne forordning.

Begrundelse

Hvis denne ændring vedtages, skal ændringen foretages i hele teksten.

Ændringsforslag  138

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal udarbejde den i bilag III nævnte tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om det pågældende PV er i overensstemmelse med de gældende krav, og skal indeholde en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af det pågældende PV's konstruktion, fremstilling og brug.

Fabrikanten skal udarbejde den i bilag III nævnte tekniske dokumentation.

Ændringsforslag  139

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 4 – punkt 4.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen på hvert enkelt værnemiddel, der opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.

4.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen på hvert enkelt PV, der opfylder de gældende krav i denne forordning.

Ændringsforslag  140

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 3 – stk. 2, litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) for individuelt tilpassede PV: en beskrivelse af de foranstaltninger, der træffes af fabrikanten under monterings- og fremstillingsprocessen til sikring af, at hvert enkelt værnemiddel er i overensstemmelse med den godkendte type og med de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.

e) for skræddersyede PV'er: en beskrivelse af de mulige varianter og de foranstaltninger, der træffes af den erhvervsdrivende under fremstillingsprocessen til sikring af, at hver enkelt PV er i overensstemmelse med den godkendte PV-type og med de gældende sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i bilag II.

Ændringsforslag  141

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 6 – punkt 6.1 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Gyldighedsperioden for en nyudstedt attest og i givet fald en fornyet attest må ikke være på mere end fem år.

Ændringsforslag  142

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 6 – punkt 6.2 – litra i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) udstedelsesdato og eventuelt dato(er) for fornyelse

i) udstedelsesdato, udløbsdato og eventuelt dato(er) for fornyelse

Ændringsforslag  143

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 6 – punkt 6.2 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) udløbsdato (højst fem år efter udstedelsesdatoen eller datoen for seneste fornyelse)

udgår

Ændringsforslag  144

Forslag til forordning

Bilag V – nr. 7.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med eventuelle ændringer i det generelt anerkendte teknologiske stade, som tyder på, at den godkendte type måske ikke længere opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, og beslutte, om sådanne ændringer kræver yderligere undersøgelser. I bekræftende fald skal det bemyndigede organ underrette fabrikanten herom.

Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med eventuelle ændringer i det generelt anerkendte teknologiske stade, som tyder på, at den godkendte type måske ikke længere opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, og beslutte, om sådanne ændringer kræver yderligere undersøgelser, jf. dog bilag V, punkt 6.1, stk 1a. I bekræftende fald skal det bemyndigede organ underrette fabrikanten herom.

Ændringsforslag  145

Forslag til forordning

Bilag V – nr. 7.5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7.5a. Tidligst 12 måneder og senest 6 måneder før udløbsdatoen kan fabrikanten underrette det bemyndigede organ om, at der vil blive anvendt en forenklet procedure for gennemgangen, idet der ikke er forekommet nogen ændringer af PV’et, jf. punkt 7.2. Fabrikanten giver det bemyndigede organ følgende oplysninger:

 

a) en bekræftelse af den nuværende virksomhedens navn og adresse

 

b) en bekræftelse på, at der hverken er sket ændringer af produktet, herunder i materialer, delkomponenter eller underenheder, eller af de løsninger, der anvendes i de relevante harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer

 

c) hvis en sådan ikke allerede er udleveret, kopier af nugældende tegninger og fotografier, produktmærkning og oplysninger leveret af fabrikanten, samt

 

d) for kategori III-produkters vedkommende oplysninger om status for produktverifikation eller kvalitetssikring af fremstillingsprocessen.

 

Når det bemyndigede organ har bekræftet, at der ikke er sket nogen teknologiske ændringer, jf. punkt 7.3, gennemføres den i punkt 4 i bilag V omhandlede EU-typeafprøvning ikke, og det bemyndigede organ fornyer EU-typeafprøvningsattesten. Det bemyndigede organ skal sikre, at den forenklede procedure for fornyelse er afsluttet før EU-typeafprøvningsattestens udløbsdato. Attestens reference forbliver uændret.

 

De omkostninger, der er forbundet med fornyelsen, skal stå i et rimeligt forhold til den administrative byrde ved den forenklede procedure.

 

Hvis der mangler oplysninger, eller hvis der er sket en teknologisk ændring, jf. punkt 7.3, anvendes proceduren i punkt 7.5.

Ændringsforslag  146

Forslag til forordning

Bilag VI – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at det fremstillede skræddersyede PV er i overensstemmelse med grundmodellen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.

Fabrikanten skal træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at det fremstillede skræddersyede PV er i overensstemmelse med grundmodellen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de gældende krav i denne forordning.

Ændringsforslag  147

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3, 5.2 og 6 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende PV, der er omfattet af bestemmelserne i punkt 4, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav som omhandlet i artikel 5 og fastsat i bilag II.

1. Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3, 5.2 og 6 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende PV, der er omfattet af bestemmelserne i punkt 4, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de gældende krav i denne forordning

Ændringsforslag  148

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 4 – punkt 4.4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4.4a. Formålet med den godkendelseskontrolprocedure, der skal anvendes, er at afgøre, hvorvidt fremstillingsprocessen sikrer, at produktionen er ensartet og finder sted inden for acceptable rammer med henblik på at sikre PV'ets overensstemmelse med kravene.

Ændringsforslag  149

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 5 – punkt 5.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.1. Det bemyndigede organ skal forelægge fabrikanten en prøvningsrapport og tillade fabrikanten at anbringe det bemyndigede organs identifikationsnummer på hvert enkelt PV, som er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og som opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.

5.1. Det bemyndigede organ skal forelægge fabrikanten en prøvningsrapport

Ændringsforslag  150

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 5 – punkt 5.2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5.2a. Fabrikanten anbringer på det bemyndigede organs ansvar dettes identifikationsnummer under fremstillingsprocessen.

Ændringsforslag  151

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Fabrikanten kan, hvis det bemyndigede organ som omhandlet i punkt 3.1 samtykker heri, anbringe det bemyndigede organs identifikationsnummer på værnemidlet under fremstillingsprocessen.

udgår

Ændringsforslag  152

Forslag til forordning

Bilag IX – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

 

EU-overensstemmelseserklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

Ændringsforslag  153

Forslag til forordning

Bilag IX – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. PV (produkt-, parti-, type- eller serienummer):

1. Identifikation af PV'et (produkt-, parti-, type- eller serienummer), herunder evt. – hvor dette vil være nyttigt for identifikation af PV'et – et tilstrækkeligt klart billede:

Ændringsforslag  154

Forslag til forordning

Bilag IX – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fabrikantens eller dennes bemyndigede repræsentants navn og adresse [den bemyndigede repræsentant skal også angive fabrikantens forretningsnavn og adresse]:

2. Fabrikantens eller, hvis det er relevant, dennes bemyndigede repræsentants navn og adresse.

Ændringsforslag  155

Forslag til forordning

Bilag IX – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Erklæringens genstand (identifikation af det pågældende PV, så det kan spores; et farvebillede, der er tilstrækkeligt klart, kan vedlægges, hvis det er nødvendigt for identifikationen af det pågældende PV):

udgår

Ændringsforslag  156

Forslag til forordning

Bilag IX – punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder, herunder standardens dato, eller referencer til de andre tekniske specifikationer, herunder specifikationens dato, som der erklæres overensstemmelse med:

6. Referencer til de anvendte harmoniserede standarder, herunder standardens dato, eller referencer til de andre tekniske specifikationer, herunder specifikationens dato, som der erklæres overensstemmelse med:

Ændringsforslag  157

Forslag til forordning

Bilag X – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

BEGRUNDELSE

Baggrund

Siden 1989 har markedsføring af personlige værnemidler (PV'er) på EU-markedet været fuldstændigt harmoniseret gennem Rådets direktiv 89/686/EØF). I de mellemliggende 25 år har dette direktiv muliggjort et velfungerende indre marked. Ikke desto mindre er der behov for en ajourføring af den eksisterende lovgivning om personlige værnemidler i overensstemmelse med de nye retlige rammer, som er en pakke af foranstaltninger, der har til formål at strømline og forenkle lovgivningen for varer i hele det indre marked.

Navnlig for at rette op på problemet med, at de nuværende forskriftsmæssige krav er forvirrende og overlappende, præciserer forordningen de erhvervsdrivendes rolle, styrker samarbejdet mellem aktører og indfører fælles definitioner. Den fælles tilgang under de nye retlige rammer præciserer også markedstilsynsmyndighedernes beføjelser, der muliggør sporing og returnering af usikre varer, der bringes i omsætning på det indre marked.

I artikel 2 og 4 af i det eksisterende PV-direktiv fastsættes det, at medlemsstaterne skal tillade markedsføring af alle produkter, der overholder direktivet, og ikke må tillade markedsføring af produkter, der ikke opfylder kravene. Eftersom det eksisterende direktiv ikke giver mulighed for hverken lavere eller højere standarder, er det usandsynligt, at der vil være betydelige praktiske, operationelle konsekvenser forbundet med at erstatte det med en forordning.

Ordførerens vigtigste ændringsforslag

Ordføreren støtter strenge krav vedrørende personlige værnemidler. Eftersom dette forslag primært omhandler modernisering og forenkling af et allerede velfungerende system, mener ordføreren, at det er unødvendigt at foretage væsentlige ændringer af dets målsætninger. I stedet er ændringerne centreret om at sikre klarhed på en række områder for at imødekomme betænkeligheder udtrykt af medlemsstater og sikkerhedsindustriforbund.

Disse tekniske præciseringer, omfatter:

•       forbindelsessystemer (art. 3, stk.1, litra c) som elementer, der er væsentlige for PV’ets funktion

•       at tilføje en definition af "demonstration" (art. 3, nr. 21) og "afprøvning i praksis" (art. 3, nr. 22) og tillade gennemførelse af afprøvning i praksis (art. 7, stk. 2-3)

•       at pålægger importører og distributører at underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne, når de mener, at der er en risiko for, at PV'er ikke lever op til kravene

•       at forpligte medlemsstaterne til at meddele fabrikanter, hvis et bemyndiget organ har indstillet sine aktiviteter (art. 29, stk. 2)

•       krav om, at eventuelle klageprocedurer skal være gennemsigtige og tilgængelige (art. 32)

Ordføreren foreslår, at slette den maksimale gyldighed for EU-typeafprøvningsattester på fem år på grund af erhvervsdrivendes bekymringer om, at en sådan periode er for kort i betragtning af PV'ers sædvanlige produktlevetid.

Et område, der giver anledning til bekymring, er Kommissionens beslutning om at ændre det oprindelige direktivs anvendelsesområde, et spørgsmål, som blev konstateret i Parlamentets forudgående konsekvensanalyse af dette forslag. Ordføreren mener ikke, at det er nødvendigt med betydelige tilpasninger af anvendelsesområdet, eftersom dette udkast til forslag primært har til formål at sikre de lovgivningsmæssige rammers funktion og gennemførelse, ikke deres målsætninger. Ordføreren har derfor, for at sikre juridisk klarhed for de erhvervsdrivende inden for denne sektor, bestræbt sig på at holde anvendelsesområdet tæt på det oprindelige direktivs

Ordføreren har derfor foretaget nogle ændringer, navnlig:

•       ændringsforslag om at medtage udstyr til beskyttelse mod iltmangel (f.eks. dykkerudstyr), kemikalier, biologiske agenser og stråling/radioaktiv kontaminering i kategori III

•       ændringsforslag vedrørende PV'er til privat brug. De administrative byrder bør stå i et rimeligt forhold til sikkerhedsrisikoen. Ordføreren har derfor opretholdt udelukkelsen fra anvendelsesområdet af PV'er til privat brug, der beskytter mod fugt eller vand under vejrforhold, som ikke er af en ekstrem art. PV'er til privat brug til beskyttelse mod varme, såsom grillhandsker, vil fortsat være udelukket, medmindre den erhvervsdrivende udtrykkeligt hævder, at de har en beskyttende funktion. Ordføreren mener også, at det er nødvendigt med en klar udelukkelse fra denne forordnings anvendelsesområde af håndværksmæssige produkter.

For at sikre en hurtig afslutning af forhandlingerne om denne sag, mener ordføreren, at mange af Rådets forslag om at tilpasse forslaget til de nye retlige rammer bør hilses velkommen.

Disse ændringer vedrører:

•       overensstemmelseserklæringen, som giver de erhvervsdrivende valget mellem at udlevere en papirudgave eller et link til et websted med relevante oplysninger under hensyntagen til den teknologiske udvikling siden direktivets indførelse i 1989

•       et nyt kapitel, der vil tage hensyn til kravene i forordningen om markedsovervågning, når den er afsluttet

•       en præcisering af kravene til arbejdsgivere, der tilbyder deres ansatte PV'er (betragtning 21)

•       en inkludering af sportsudstyr som PV'er (art. 2, stk. 2, litra b)

•       sproglige ændringer for at skabe klarhed i hele teksten (betragtning 11 og 12)

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (7.4.2015)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler
(COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

Ordfører for udtalelse: Laura Agea

KORT BEGRUNDELSE

I forbindelse med vores arbejde med forslaget til en forordning om PV var vores primære mål at fremsætte ændringsforslag, der vil sikre, at det eksisterende direktiv ikke kan give anledning til fortolkninger, der kan undergrave dets effektivitet og retssikkerhed. Den centrale antagelse er, at reelt effektive instrumenter er den eneste måde at garantere arbejdstagernes sikkerhed, eftersom ulykker på arbejdspladsen ofte skyldes, at der ikke anvendes passende værnemidler, men også at det ikke anvendes korrekt.

Vi bemærkede også, at måden at sikre, at værnemidlerne er reelt effektive, er at udvikle og indføre produkter, der er tilpasset slutbrugernes behov. Derfor har vi anført, at der skal tages hensyn til den person, som bærer eller anvender udstyret, idet der sondres mellem følgende kategorier af brugere: mænd, kvinder, unge arbejdstagere og personer med handicap. Da vi etablerede kategorien "unge arbejdstagere", måtte vi være opmærksomme på det forhold, at unge menneskers arbejdsforhold og udviklingen i deres arbejdsmiljø, primært i forbindelse med den økonomiske krise, har bevirket, at antallet af unge, der forlader skolen tidligt, er vokset eksponentielt, og er resulteret i et konstant stigende antal unge arbejdstagere, hvis fysiske egenskaber må tages i betragtning.

Vi fandt det også hensigtsmæssigt at revidere visse aspekter af forordningens tekniske bestemmelser, så de dækker alle risikokategorier og alle eventualiteter, med henblik på at mindske muligheden for tvetydighed og fejlfortolkning mest muligt.

Vores analyse af forordningen tog udgangspunkt i en antagelse om, at uvished fører til fejlfortolkning, hvilket resulterer i fejlagtig gennemførelse af forordninger.

Endvidere har vi i lyset af den seneste udvikling på kommunikationsområdet og behovet for at skræddersy PV til slutbrugeren givet mulighed for at indføre specifikke instrumenter, der sætter slutbrugere i stand til at forstå, hvordan de skal anvende PV-produkter korrekt, og præciserer deres afgørende betydning for slutbrugerens beskyttelse mod risici på arbejdspladsen.

Oplysningsinitiativer og præcis og relevant information hjælper med at beskytte arbejdstagerne og tilskynder dem til at engagere sig og involvere sig i spørgsmål, der angår dem direkte.

Vi har også påpeget, at risici eller tvivl om, hvorvidt produktet opfylder vigtige krav, bør indberettes, og at de pågældende produkter bør tilbagetrækkes fra markedet for at mindske de risici, der er forbundet med anvendelsen heraf.

Vi skønnede det også nødvendigt at understrege behovet for en gennemsigtig konstant overvågning af gennemførelsen af forordningen med sanktioner for enhver, der handler imod den.

Vi mener, at investeringspolitikker alene ikke er nok til at forbedre arbejdsmiljøet. Der er også brug for vandtætte beskyttelsesforanstaltninger, fra minimumssikkerhedskrav for arbejdstagere til foranstaltninger, der har til formål at beskytte arbejdstagerne og bringe kvaliteten af arbejdsmiljøet op på et passende niveau.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Retten til sundhed og sikkerhed er en grundlæggende rettighed, og alle arbejdstagere har en retsgaranti for sunde, sikre og værdige arbejdsforhold. I betragtning af at virksomhedernes og de sociale sikringsordningers udgifter i forbindelse med arbejdsulykker og erhvervssygdomme anslås at udgøre 5,9 % af bruttonationalproduktet, og at tilstrækkelig arbejdstagerbeskyttelse fremmer trivsel, arbejdskvalitet og produktivitet, er risikoforebyggelse, særlig gennem brugen af personlige værnemidler af høj kvalitet, vigtigt for at kunne nedbringe antallet af arbejdsrelaterede ulykker og sundhedsproblemer.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Der bør tages hensyn til sammenhængen mellem denne forordning og direktiv 89/391/EØF og direktiv 89/656/EØF, særlig hvad angår bestemmelserne vedrørende vurdering af PV, information og høring af arbejdstagerne og til arbejdstagernes medbestemmelsesret.

 

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Erfaringerne med anvendelsen heraf har imidlertid vist mangler og uoverensstemmelser i produktdækningen og overensstemmelsesvurderings-procedurerne. For at tage hensyn til disse erfaringer og skabe klarhed om de rammer, inden for hvilke varer, der er omfattet af denne forordning, kan markedsføres, bør visse aspekter af direktiv 89/686/EØF revideres og forbedres.

(3) Erfaringerne med anvendelsen heraf har imidlertid vist mangler og uoverensstemmelser i produktdækningen og overensstemmelsesvurderings-procedurerne. For at tage hensyn til disse erfaringer og skabe klarhed om de rammer, inden for hvilke varer, der er omfattet af denne forordning, kan markedsføres, bør visse aspekter af direktiv 89/686/EØF revideres og forbedres, idet det overordnede princip om beskyttelse af sundhed og sikkerhed bevares.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Denne forordning bør finde anvendelse på alle former for levering, herunder fjernsalg.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Eftersom anvendelsesområdet, de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav og overensstemmelsesvurderings-procedurerne skal være ens i alle medlemsstater, er der næsten ingen fleksibilitet for så vidt angår gennemførelsen i national lovgivning af direktiver baseret på principperne i den nye metode. Direktiv 89/686/EØF bør derfor afløses af en forordning, som er det mest hensigtsmæssige juridiske instrument til at indføre klare og detaljerede bestemmelser, som ikke giver mulighed for forskellig gennemførelse i medlemsstaterne.

(4) Eftersom anvendelsesområdet, de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav og overensstemmelsesvurderings-procedurerne skal være ens i alle medlemsstater, er der næsten ingen fleksibilitet for så vidt angår gennemførelsen i national lovgivning af direktiver baseret på principperne i den nye metode. Direktiv 89/686/EØF bør derfor afløses af en forordning, som er det mest hensigtsmæssige juridiske instrument til at indføre klare og detaljerede bestemmelser, som ikke giver mulighed for forskellig gennemførelse i medlemsstaterne. Dette bør gøres gennem en klar og målrettet tilgang, navnlig med det formål at beskytte den offentlige sundhed, forbedre sikkerheden på arbejdspladsen og sikre brugerbeskyttelse.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) En række produkter på markedet, som yder brugeren beskyttelse, er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 89/686/EØF. For at sikre brugeren af disse produkter en ligeså høj grad af beskyttelse som for PV, der er omfattet af direktiv 89/686/EØF, bør denne forordnings anvendelsesområde omfatte PV til privat brug til beskyttelse mod fugtighed, vand og varme (f.eks. opvaskehandsker, ovnhandsker) i overensstemmelse med lignende PV til erhvervsmæssig brug, som allerede er omfattet af direktiv 89/686/EØF. Håndværksmæssige produkter, såsom håndlavede handsker, som af fabrikanten ikke udtrykkeligt hævdes at have nogen beskyttelsesfunktion, er ikke personlige værnemidler, og de er således ikke omfattet af denne udvidelse af anvendelsesområdet. Listen over udelukkelser i bilag I til direktiv 89/686/EØF bør også tydeliggøres ved at tilføje en henvisning til produkter, der er omfattet af anden lovgivning og derfor er udelukket fra PV-forordningen.

(9) En række produkter på markedet, som yder brugeren beskyttelse, er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 89/686/EØF, hvis de udelukkende er beregnet til privat brug. Med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau bør genstande til beskyttelse af hænderne mod ekstrem varme i hjemmet være omfattet af denne forordning, hvis de udtrykkeligt hævdes at yde beskyttelse. Håndværksmæssige produkter, såsom håndlavede handsker og grillhandsker, som af fabrikanten ikke udtrykkeligt hævdes at have nogen beskyttelsesfunktion, er ikke personlige værnemidler. De bør derfor ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. I stedet bør der opfordres til, at disse produkter forsynes med en fabrikanterklæring. Dette gør mange fabrikanter allerede i dag.

 

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Den 6. juni 2014 vedtog Kommissionen sin meddelelse om en EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 for bedre at beskytte Unionens arbejdstagere mod arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at gøre det lettere at forstå og anvende denne forordning ensartet bør der indføres nye definitioner af "individuelt tilpassede PV" og "skræddersyede PV", ligesom overensstemmelsesvurderingsprocedurerne for disse former for PV bør tilpasses de særlige fremstillingsforhold for produkterne.

(10) For at gøre det lettere at forstå og anvende denne forordning ensartet bør der indføres nye definitioner af "individuelt tilpassede PV" og "skræddersyede PV", herunder klare definitioner af slutbrugeren af PV, ligesom overensstemmelsesvurderings-procedurerne for disse former for PV bør tilpasses de særlige fremstillingsforhold for produkterne. I definitionen af "individuelt tilpassede PV" og "skræddersyede PV" skal det klart angives, at individualiseringen af PV skal have en væsentlig indvirkning på arbejdsmiljøet og sikkerheden på arbejdspladsen.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Ved demonstrationer og afprøvninger i praksis bør der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer. Afprøvninger i praksis skal ikke være udformet med henblik på at vurdere det pågældende PV's beskyttelsesevne, men for at vurdere andre ikke-beskyttelsesmæssige aspekter såsom komfort, ergonomi og konstruktion. Alle berørte parter, f.eks. arbejdsgiveren samt bæreren eller forbrugeren, bør på forhånd informeres om omfanget af og formålet med afprøvningen.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Produkterne skal opfylde gældende krav, og det bør påhvile de erhvervsdrivende at drage omsorg herfor i forhold til den rolle, de hver især spiller i forsyningskæden, for at sikre et højt niveau for beskyttelse af samfundsinteresser såsom sundhed og sikkerhed samt beskyttelse af brugere og for at sikre fair konkurrencebetingelser på EU-markedet.

(11) PV skal opfylde gældende krav, og det bør påhvile de erhvervsdrivende at drage omsorg herfor i forhold til den rolle, de hver især spiller i hele forsyningskæden, for at sikre et højt niveau for beskyttelse af samfundsinteresser såsom sundhed og sikkerhed samt fuldstændig oplysning og beskyttelse af brugere og evt. andre personer for at sikre fair konkurrencebetingelser på EU-markedet.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at PV beskytter personers sundhed og sikkerhed, og at de kun gør sådanne produkter tilgængelige på markedet, som er i overensstemmelse med denne forordning. Denne forordning bør sikre en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs rolle i forsynings- og distributionskæden.

(12) Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun gør sådanne PV tilgængelige på markedet, som er i overensstemmelse med denne forordning. Denne forordning bør sikre en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt økonomisk aktørs rolle i forsynings- og distributionskæden.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Med henblik på at lette gennemførelsen og øge bevidstheden om de krav, der er fastlagt i denne forordning, bør medlemsstaterne tilskyndes til at oprette et websted og/eller en smartphoneapp for at indføje alle de relevante oplysninger om denne forordning, herunder oplysninger om de bemyndigende myndigheder og overensstemmelsesvurderingsorganer, der er bemyndiget til at udføre opgaver i medfør af denne forordning. For at lette kommunikationen mellem de erhvervsdrivende, markedsovervågnings-myndighederne og forbrugerne bør medlemsstaterne opfordre de erhvervsdrivende til at oplyse en internetadresse som supplement til postadressen.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Det er nødvendigt at sikre, at PV, der kommer ind på EU-markedet, opfylder kravene i denne forordning, og navnlig at fabrikanterne har underkastet disse produkter hensigtsmæssige vurderingsprocedurer. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om, at importørerne skal sikre sig, at de PV, de bringer i omsætning, opfylder kravene i denne forordning, og at de ikke bringer PV i omsætning, der ikke opfylder disse krav eller udgør en risiko. Der bør også fastsættes bestemmelser om, at importørerne skal sikre sig, at der er gennemført overensstemmelsesvurderings-procedurer, og at der forefindes EC-mærkning og teknisk dokumentation udarbejdet af fabrikanter for at muliggøre kontrol fra markedsovervågningsmyndighedernes side.

(14) Det er nødvendigt at sikre, at PV, der kommer ind på EU-markedet, opfylder kravene i denne forordning, og navnlig at fabrikanterne har underkastet disse produkter hensigtsmæssige vurderingsprocedurer. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om, at importørerne skal sikre sig, at de PV, de bringer i omsætning, opfylder kravene i denne forordning, og at de ikke bringer PV i omsætning, der ikke opfylder disse krav eller udgør en risiko. Der bør også fastsættes bestemmelser om, at importørerne skal sikre sig, at der er gennemført overensstemmelsesvurderings-procedurer, og at der forefindes EC-mærkning og teknisk dokumentation udarbejdet af fabrikanter for at muliggøre kontrol fra de kompetente markedsovervågningsmyndigheders side.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Når en importør bringer et PV i omsætning, bør vedkommende på produktet anføre sit navn og den adresse, hvorpå den pågældende kan kontaktes. Der bør kunne gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor det pågældende PV's størrelse eller art gør det umuligt at anføre disse oplysninger. Dette omfatter tilfælde, hvor importøren ville være nødt til at åbne emballagen for at anføre sit navn og sin adresse på produktet.

(16) Når en importør bringer et PV i omsætning, bør vedkommende på produktet anføre sit navn og den adresse, hvorpå den pågældende kan kontaktes, såvel som en angivelse af de websteder, hvor det pågældende PV's slutbruger kan få adgang til yderligere information om den korrekte brug af det pågældende PV. Der bør kunne gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor det pågældende PV's størrelse eller art gør det umuligt at anføre disse oplysninger. Dette omfatter tilfælde, hvor importøren ville være nødt til at åbne emballagen for at anføre sit navn og sin adresse på produktet.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) En erhvervsdrivende, der enten bringer et PV i omsætning under sit eget navn eller varemærke eller ændrer et produkt på en sådan måde, at overensstemmelsen med kravene i denne forordning kan blive berørt, bør anses for at være fabrikanten og påtage sig en fabrikants forpligtelser.

(17) En erhvervsdrivende, der enten bringer et PV i omsætning under sit eget navn eller varemærke eller ændrer et PV på en sådan måde, at overensstemmelsen med kravene i denne forordning kan blive berørt, anses for at være fabrikanten og påtage sig en fabrikants forpligtelser.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Distributører og importører er tæt på markedet og bør derfor inddrages i de markedsovervågningsopgaver, der udføres af de kompetente nationale myndigheder, og bør være parate til at bidrage aktivt ved at give disse myndigheder alle nødvendige oplysninger om det pågældende PV.

(18) Distributører og importører er tæt på markedet og bør derfor kun inddrages i de markedsovervågningsopgaver, der udføres af de kompetente nationale myndigheder, når det sikres, at enhver interessekonflikt kan undgås, og skal være parate til at bidrage aktivt ved at give disse myndigheder alle nødvendige oplysninger om det pågældende PV.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Hvis PV kan spores gennem hele forsyningskæden, bidrager det til at gøre markedsovervågningen enklere og mere effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem gør det lettere for markedsovervågningsmyndighederne at spore en erhvervsdrivende, der har gjort produkter, der ikke opfylder kravene, tilgængelige på markedet.

(19) Hvis PV kan spores gennem hele forsyningskæden, bidrager det til at gøre markedsovervågningen enklere og mere effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem gør det lettere for markedsovervågningsmyndighederne at spore en erhvervsdrivende, der har gjort PV, der ikke opfylder kravene, tilgængelige på markedet, og på en præcis, utvetydig og gennemsigtig måde at fastlægge den enkelte erhvervsdrivendes ansvar.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at undgå enhver form for forvirring og uklarhed og dermed sikre fri bevægelighed for PV, der opfylder kravene, er der behov for en tydeliggørelse af denne forordnings anvendelsesområde og sammenhængen med medlemsstaternes ret til at fastsætte krav vedrørende anvendelse af PV på arbejdspladsen, navnlig i henhold til Rådets direktiv 89/656/EØF19.

(21) For at undgå enhver form for forvirring og uklarhed og dermed sikre fri bevægelighed for PV, der opfylder kravene, er der behov for en tydeliggørelse af denne forordnings anvendelsesområde og sammenhængen med medlemsstaternes ret til at fastsætte krav vedrørende anvendelse af PV på arbejdspladsen, navnlig i henhold til Rådets direktiv 89/656/EØF19. Arbejdsgivere er i henhold til artikel 4 i nævnte direktiv forpligtede til at udlevere PV, der er i overensstemmelse med de relevante EU-bestemmelser om sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter af konstruktion og fremstilling. I henhold til denne artikel skal fabrikanter af PV, der udleverer PV til deres ansatte, sikre, at de pågældende PV opfylder kravene i denne forordning.

__________________

__________________

19Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (EFT L 393 af 30.12. 1989, s. 18).

19Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (EFT L 393 af 30.12. 1989, s. 18).

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) For at sikre, at PV undersøges ved hjælp af den nyeste teknologi, bør EU-typeafprøvningsattestens gyldighed fastsættes til maksimalt fem år. Der bør derfor fastsættes en procedure for fornyet gennemgang af attesten. Der bør fastsættes minimumskrav til attestens indhold for at lette markedsovervågningsmyndighedernes arbejde.

(24) For at sikre, at PV undersøges ved hjælp af den nyeste teknologi, bør EU-typeafprøvningsattestens gyldighed fastsættes til maksimalt fem år. Der bør derfor fastsættes en procedure for fornyet gennemgang af attesten. En sådan gennemgang bør bestå i en enkel og hurtig procedure. Der bør fastsættes minimumskrav til attestens indhold for at lette markedsovervågningsmyndighedernes arbejde.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) CE-mærkningen bør være den eneste mærkning til angivelse af, at et PV er i overensstemmelse med EU-harmoniseringslovgivningen. Benyttelse af andre former for mærkning bør dog også være tilladt, forudsat at de bidrager til at forbedre forbrugerbeskyttelsen og ikke er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen.

(27) CE-mærkningen bør være den eneste mærkning til angivelse af, at et PV er i overensstemmelse med EU-harmoniseringslovgivningen. Benyttelse af andre former for mærkning bør dog også være tilladt, forudsat at de bidrager til at forbedre beskyttelsen af forbrugernes sundhed og sikkerhed og ikke er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) For at sikre, at de væsentlige sikkerhedskrav opfyldes, er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om passende overensstemmelsesvurderingsprocedurer, som fabrikanten skal følge. I direktiv 89/686/EØF klassificeres PV i tre kategorier, der er omfattet af forskellige overensstemmelsesvurderingsprocedurer. For at sikre et ensartet, højt sikkerhedsniveau for alle PV bør listen over produkter, der er omfattet af en af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne vedrørende produktionsfasen, udvides. Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne for hver kategori af PV bør så vidt muligt fastsættes på grundlag af overensstemmelsesvurderingsmodulerne i afgørelse nr. 768/2008/EF.

(28) For at sikre, at de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i denne forordning opfyldes, er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om passende overensstemmelsesvurderingsprocedurer, som fabrikanten skal følge. I direktiv 89/686/EØF klassificeres PV i tre kategorier, der er omfattet af forskellige overensstemmelsesvurderingsprocedurer. For at sikre et ensartet, højt sikkerhedsniveau for alle PV bør listen over produkter, der er omfattet af en af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne vedrørende produktionsfasen, udvides. Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne for hver kategori af PV bør så vidt muligt fastsættes på grundlag af overensstemmelsesvurderingsmodulerne i afgørelse nr. 768/2008/EF.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) For at tage hensyn til udviklingen inden for teknisk viden og nye videnskabelige resultater bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af listen over PV, som indgår i hver kategori. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(31) For at tage hensyn til udviklingen inden for teknisk viden og nye videnskabelige resultater bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af listen over PV, som indgår i hver kategori. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer og vurderer virkningen af sine forslag under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at den hører medarbejder- og arbejdsgiverrepræsentanter fra sektorer, der sædvanligvis gør brug af PV i deres arbejde. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om retningslinjer og kontrol med henblik på forebyggelse af overtrædelser og sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de gennemføres, i betragtning af at retningslinjer er det bedste redskab til at undgå utilsigtede fejl fra arbejdsgivernes, PV-producenternes og slutbrugernes side. Sanktionerne skal pålægges hurtigt og være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) Da direktiv 89/656/EØF fastsætter minimumsforskrifter for personlige værnemidler, der anvendes af arbejdstagere på arbejdspladsen, og da nationale forskrifter om sikkerhed på arbejdspladsen gør brug af PV obligatorisk, bør de enkelte medlemsstater træffe passende foranstaltninger til at tilskynde arbejdsgivere og arbejdstagere til at gøre brug af passende PV, bl.a. ved at give klare oplysninger om den obligatoriske anvendelse heraf til arbejdsgivere, arbejdstagere og arbejdstagersammenslutninger og ved som eksempler på bedste praksis at støtte arbejdstagere, der anvender disse regler og overholder generelle forebyggende principper som anført i artikel 6, stk. 2, i direktiv 89/656/EØF om indførelse af foranstaltninger til fremme af forbedringer i arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33b) Medlemsstaterne skal, fortrinsvis via et samarbejde mellem tilsynsmyndighederne og arbejdsmarkedets parter, oprette ét enkelt kontaktpunkt, hvor PV'ernes slutbrugere kan indberette fejl og mangler ved PV'erne. Tilsynsmyndighederne har pligt til at reagere hurtigt og effektivt på indberetningen fra slutbrugerne.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a) Det er yderst vigtigt fuldt ud at koordinere de forskellige aspekter i forbindelse med PV, navnlig deres fremstilling og anvendelse, med den bredere EU-indsats for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der er afgørende for at sikre et højt niveau af beskyttelse for arbejdstagerne og for at etablere en handlingsramme for alle virksomheder uanset deres størrelse, beliggenhed eller aktivitetssektor.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 34 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34b) Der bør være særlig opmærksomhed på sort arbejde, som gør det umuligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelserne for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, idet betingelserne for sort arbejde gør arbejdstagerne mere udsat for store sundhedsrisici og arbejdsulykker og giver arbejdsgiverne mulighed for at unddrage sig deres ansvar. Husarbejde, som navnlig udføres af kvinder, udgør en særlig udfordring, eftersom arbejdet finder sted i den uformelle sektor, har en særlig karakter og er usynligt af natur.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a) Det er yderst vigtigt, at fremme af brugen af PV medtages i de oplysningsinitiativer, der gennemføres på EU-plan og nationalt plan, som led i styrkelsen af en kultur med risikoforebyggelse. Forbedring af arbejdsvilkårene har en positiv indvirkning på produktiviteten og konkurrenceevnen, sådan som det påpeges i beskæftigelsespakken.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Betragtning 35 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35b)I betragtning af de mange forskellige konkrete situationer med hensyn til virksomhedens størrelse og arbejdskraftens diversitet bør ikke-lovgivningsmæssige redskaber som benchmarking, indkredsning og udveksling af bedste praksis, oplysningskampagner og brugervenlige IT-værktøjer anvendes for at bidrage til et højt beskyttelsesniveau for arbejdstagerne.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Betragtning 35 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35c) At skabe bevidsthed om sundhed og sikkerhed, herunder PV, bør indgå i undervisningsplanen fra en tidlig alder, således at antallet af ulykker falder, og sundheden og sikkerheden øges. Uddannelse i sundhed og sikkerhed og PV bør navnlig integreres i erhvervsuddannelse, anerkendes fuldt ud og attesteres med et eksamensbevis. Der bør også gøres en indsats for en væsentlig forbedring af informationen til og uddannelsen af iværksættere. Resultatet af forskning vedrørende nye PV som konsekvens af teknologiske fremskridt og nye udfordringer bør udbredes bedre.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Betragtning 35 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35d) Ifølge Eurostats befolkningsprognoser (Europop, 2010), aldres Unionens erhvervsaktive befolkning, hvilket vil kræve passende arbejdsvilkår, herunder adgang til arbejdspladsen og indgreb på arbejdspladsen, der er målrettet ældre arbejdstagere. Dette kræver, at der skabes et sikkert og sundt miljø i løbet af en stadig mere diversificeret arbejdsstyrkes hele arbejdsliv, og fremme af en forebyggelseskultur er væsentlig for denne arbejdsstyrke;

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes krav til udformning og fremstilling af personlige værnemidler (PV) med henblik på at sikre brugernes sundhed og sikkerhed samt bestemmelser om fri bevægelighed for PV i Unionen.

I denne forordning fastsættes krav til udformning og fremstilling af personlige værnemidler (PV), der er bestemt til at blive bragt i omsætning, med henblik på at sikre brugernes sundhed og sikkerhed samt bestemmelser om fri bevægelighed for PV i Unionen.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) beregnet til privat brug til beskyttelse mod ikke-ekstreme vejrforhold

c) beregnet til privat brug til beskyttelse mod:

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c - nr. i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i) vejrforhold, der ikke er ekstreme (årstidsbestemt beklædning, paraplyer osv.)

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii) fugtighed og vand (opvaskehandsker osv.)

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iii) varme (handsker osv.), hvor den erhvervsdrivende ikke specifikt hævder, at de beskytter mod ekstrem varme

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) beregnet til brug i situationer, hvor elementer med potentielt beskyttende egenskaber kun er inkorporeret af konstruktionsmæssige hensyn.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) beregnet til brug på søgående skibe eller luftfartøjer, som er underlagt de relevante internationale traktater, der gælder i medlemsstaterne

d) kun beregnet til brug på søgående skibe eller luftfartøjer, som er underlagt de relevante internationale traktater, der gælder i medlemsstaterne

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I disse tilfælde skal brugernes sundhed og sikkerhed så vidt muligt sikres i lyset af målsætningerne i denne forordning og i henhold til Rådets direktiv 89/391/EØF1a.

 

___________

 

1a Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

Begrundelse

Undtagelser bør reduceres til det absolut nødvendige, og vi medtager derfor en parallel bestemmelse til artikel 2, stk. 2, i direktiv 89/391/EØF.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 - litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udstyr, der er bestemt til at bæres eller holdes af en person til beskyttelse mod en eller flere sundheds- eller sikkerhedsrisici, og som bringes i omsætning særskilt eller kombineret med ikke-beskyttende personligt udstyr

a) udstyr, der er konstrueret og fremstillet til at bæres eller holdes af en person til beskyttelse mod en eller flere sundheds- eller sikkerhedsrisici, og som bringes i omsætning særskilt eller kombineret med ikke-beskyttende personligt udstyr

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 - litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) forbindelsessystemer til udstyr som omhandlet i litra a), der ikke holdes eller bæres af en person, og som har til formål at forbinde dette udstyr med en ekstern anordning eller struktur og er flytbare uden at skulle være permanent fastgjort til en struktur

c) forbindelsessystemer til udstyr som omhandlet i litra a), der ikke holdes eller bæres af en person, men som er afgørende for udstyrets funktion, og som har til formål at forbinde dette udstyr med en ekstern anordning eller struktur og er flytbare uden at skulle være permanent fastgjort til en struktur

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. "PV-type": en række PV, der svarer til de PV, der er beskrevet i den tekniske dokumentation, og til de PV, der har været underlagt EU-typeafprøvning (ved kategori II eller III)

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. "individuelt tilpasset PV": seriefremstillet PV, hvor hvert eksemplar tilpasses en individuel bruger

2. "individuelt tilpasset PV": seriefremstillet PV, hvor hvert eksemplar tilpasses en specifik bruger i overensstemmelse med hans eller hendes behov, f.eks. mand, kvinde og ungarbejder, med påvist merværdi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "skræddersyet PV": PV fremstillet i et enkelt eksemplar efter en grundmodel for at imødekomme individuelle brugeres særlige behov, i overensstemmelse med anvisninger fra konstruktøren af denne grundmodel og under hensyntagen til de tilladelige variationer

3. "skræddersyet PV": PV fremstillet efter en grundmodel for at imødekomme specifikke individuelle personers særlige behov, i overensstemmelse med anvisninger fra konstruktøren af denne grundmodel og under hensyntagen til de tilladelige variationer

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. "bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af et PV på EU-markedet

5. "bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af PV-typen på EU-markedet

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. "slutbruger": den person, som bærer eller anvender PV

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

20a. "demonstration": fremvisning af PV, ikke i farlige omgivelser, men i reklameøjemed

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 20 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

20b. "afprøvning i praksis": anvendelse af et ikke-certificeret PV i et meget begrænset antal i en meget begrænset tidsperiode med henblik på en (endelig) evaluering. Fabrikanten fastsætter varigheden af og formålet med afprøvningen og angiver årsagerne til, at afprøvningen er nødvendig, før afprøvningen indledes, og får dette bekræftet af de berørte parter. Denne afprøvning foretages udelukkende i ufarlige situationer og foretages for at evaluere bl.a. komfort, ergonomi eller konstruktion. De berørte parter skal have adgang til de nødvendige afprøvningsdokumenter fra akkrediterede eller godkendte laboratorier, som vedlægges det tekniske dossier, med henblik på at sikre beskyttelse af brugerne.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at PV kun gøres tilgængelige på markedet, såfremt de ved korrekt vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål overholder denne forordning.

Medlemsstaterne træffer alle passende og nødvendige foranstaltninger for at sikre, at PV kun gøres tilgængelige på markedet, såfremt de ved korrekt vedligeholdelse, tydelig forklaring af deres funktion og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål overholder denne forordning.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PV skal opfylde de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der er nævnt i bilag II.

PV skal opfylde de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der er nævnt i bilag II, og være i fuld overensstemmelse med direktiv 89/391/EØF.

Begrundelse

Det er af yderste vigtighed, at personlige værnemidler er i fuld overensstemmelse med rammedirektivet om sikkerhed og sundhed.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes mulighed for, navnlig ved gennemførelsen af direktiv 89/656/EØF, at fastsætte krav vedrørende anvendelsen af PV, forudsat at disse krav ikke har betydning for udformningen af PV, der bringes i omsætning i overensstemmelse med denne forordning.

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes mulighed for, navnlig ved gennemførelsen af direktiv 89/656/EØF, at fastsætte krav vedrørende anvendelsen af PV, som de anser for nødvendige for at sikre beskyttelse af slutbrugere og tredjemand, eller som er begrundet i en merværdi med hensyn til brugerens sundhed og sikkerhed og ikke har betydning for konstruktionen af PV, der bringes i omsætning i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer og udstillinger samt ved demonstration præsenteres PV, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, såfremt det ved synlig skiltning klart er anført, at de pågældende PV ikke er i overensstemmelse med denne forordning, og at de først kan gøres tilgængelige på markedet, efter at de er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav.

Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer og udstillinger samt ved demonstration, lignende arrangementer og afprøvninger i praksis præsenteres PV, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, såfremt der findes synlig skiltning på udstillerens område, som klart angiver, at de pågældende PV ikke er i overensstemmelse med denne forordning, og at de først kan gøres tilgængelige på markedet, efter at de er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved demonstrationer træffes der passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer.

Ved demonstrationer og afprøvninger i praksis træffes der passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer og til at øge deres opmærksomhed. Afprøvninger i praksis udformes ikke med henblik på at vurdere PV'ernes beskyttelsesevne, men for at vurdere f.eks. komfort, ergonomi og konstruktion. Alle berørte parter (f.eks. arbejdsgiveren samt bæreren eller slutbrugeren) underrettes formelt i forvejen om omfanget af og formålet med denne afprøvning. En klar mærkning med "kun til afprøvning", der ikke kan slettes, anbringes på PV. Når afprøvningsperioden er afsluttet, leveres de anvendte PV tilbage til fabrikanten.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fabrikanten skal, når han bringer PV i omsætning, sikre, at de er udformet og fremstillet i overensstemmelse med de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i bilag II.

1. Fabrikanten skal, når han bringer PV i omsætning, sikre, at de er udformet og fremstillet i overensstemmelse med de gældende væsentlige og nødvendige sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i bilag II.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i mindst 10 år efter, at det pågældende PV er blevet bragt i omsætning.

3. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i mindst 10 år efter, at det pågældende PV er blevet gjort tilgængelige på markedet.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Fabrikanten skal sikre, at de PV, der bringes i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, eller hvis dette på grund af det pågældende PV's størrelse eller art ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV.

5. Fabrikanten skal sikre, at hvert eneste PV, der bringes i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, eller hvis dette på grund af det pågældende PV's størrelse eller art ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det pågældende PV, eller, hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV. Adressen skal være adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne letforståeligt sprog.

6. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det pågældende PV, eller, hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV. Adressen skal være adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på slutbrugernes officielle sprog i den medlemsstat, hvor det pågældende PV skal gøres tilgængeligt på markedet.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Fabrikanten skal sikre, at det pågældende PV ledsages af anvisninger, som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

7. Fabrikanten skal sikre, at ethvert PV, herunder dets mindste enhed, ledsages af anvisninger og andre oplysninger som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på slutbrugernes officielle sprog, i den medlemsstat, hvor det pågældende PV gøres tilgængeligt på markedet, samt så vidt muligt ledsages af piktogrammer.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at PV, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med kravene eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal fabrikanten, hvis det pågældende PV udgør en risiko, straks orientere markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor det pågældende PV er gjort tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger navnlig om den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger.

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at PV, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med kravene eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal fabrikanten, hvis det pågældende PV udgør en risiko, straks orientere markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor det pågældende PV er gjort tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger navnlig om den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger. Markedsovervågningsmyndighederne har derefter pligt til at informere offentligheden om risikoen, indtil de nødvendige foranstaltninger er truffet. I den periode, hvor produktet bringes i overensstemmelse med kravene, kalder fabrikanten det pågældende PV tilbage for at sikre slutbrugerne et højt beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere det pågældende PV's overensstemmelse med kravene på et for denne myndighed letforståeligt sprog. Importøren skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne risici, som PV, han har bragt i omsætning, udgør.

10. Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation på papir eller fortrinsvis elektronisk, der er nødvendig for at konstatere det pågældende PV's overensstemmelse med kravene, på denne myndigheds officielle sprog. Importøren skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne risici, som PV, han har bragt i omsætning, udgør.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at sørge for, at EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder i mindst 10 år efter, at det pågældende PV er blevet bragt i omsætning

a) at sørge for, at EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder i mindst 10 år efter, at det pågældende PV er blevet gjort tilgængelig på markedet

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) på grundlag af den nationale markedsovervågningsmyndigheds begrundede anmodning, at give denne al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere det pågældende PV's overensstemmelse med lovgivningen

b) på grundlag af den kompetente nationale myndigheds anmodning, at give denne al den information og dokumentation på papir eller fortrinsvis elektronisk, der er nødvendig for at konstatere det pågældende PV's overensstemmelse med lovgivningen

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at samarbejde med de nationale markedsovervågningsmyndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som PV, der er omfattet af den bemyndigede repræsentants fuldmagt, udgør.

c) at samarbejde med de kompetente nationale myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som PV, der er omfattet af den bemyndigede repræsentants fuldmagt, udgør.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Importøren skal kun bringe PV, der opfylder kravene, i omsætning.

1. Importøren skal kun bringe PV, der opfylder kravene i denne forordning og er i overensstemmelse med de relevante EU-bestemmelser med hensyn til sundheds- og sikkerhedskrav, i omsætning.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Importøren skal, før han bringer PV i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført de(n) i artikel 18 omhandlede relevante overensstemmelsesvurderings-procedure(r). Importøren skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at det pågældende PV er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af en EU-overensstemmelseserklæring eller en forenklet EU-overensstemmelseserklæring, og at det er ledsaget af de i artikel 8, stk. 7, nævnte anvisninger, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 8, stk. 5 og 6.

Importøren skal, før han bringer PV i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført de(n) i artikel 18 omhandlede væsentlige overensstemmelsesvurderings-procedure(r). Importøren skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet og givet meddelelse om den tekniske dokumentation, at det pågældende PV er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af en EU-overensstemmelseserklæring og en forenklet EU-overensstemmelseserklæring, og at det er ledsaget af de påkrævede dokumenter, og at fabrikanten har opfyldt alle kravene i artikel 8, stk. 5 og 6.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det pågældende PV, eller, hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne letforståeligt sprog.

3. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det pågældende PV, eller, hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager det pågældende PV. Kontaktoplysningerne skal angives på slutbrugernes og markedsovervågningsmyndighedernes officielle sprog.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Importøren skal sikre, at det pågældende PV ledsages af anvisninger, som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på et for forbrugerne og andre slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

4. Importøren skal sikre, at ethvert PV, herunder dets mindste enhed, ledsages af anvisninger og andre oplysninger som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på slutbrugernes officielle sprog, i den medlemsstat, hvor det pågældende PV gøres tilgængeligt på markedet, og de skal så vidt muligt være sprogneutrale.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med et PV forbundne risici, foretager importøren for at beskytte forbrugernes og øvrige slutbrugeres sundhed og sikkerhed stikprøvekontrol af PV, der er gjort tilgængelige på markedet, og undersøger og fører om nødvendigt register over klager, PV, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af PV og holder distributørerne orienteret om enhver sådan kontrol.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et PV, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det pågældende PV i overensstemmelse med kravene eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal importøren, hvis det pågældende PV udgør en risiko, straks orientere markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor det pågældende PV er gjort tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger navnlig om den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger.

6. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et PV, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det pågældende PV i overensstemmelse med kravene eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Sådanne foranstaltninger skal træffes senest fem arbejdsdage efter den dag, hvor importørerne får kendskab til denne information. Endvidere skal importøren, hvis det pågældende PV udgør en risiko, straks orientere fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor det pågældende PV er gjort tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger navnlig om den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger. Markedsovervågningsmyndighederne har derefter pligt til at informere offentligheden om risikoen, indtil de nødvendige foranstaltninger er truffet.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Distributøren skal, før han gør et PV tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er forsynet med CE-mærkning, er ledsaget af en EU-overensstemmelseserklæring eller en forenklet EU-overensstemmelseserklæring, og at det er ledsaget af de i punkt 1.4 i bilag II omhandlede anvisninger på et sprog, der er let forståeligt for slutbrugerne i den medlemsstat, hvor det pågældende PV gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 8, stk. 5 og 6, og artikel 10, stk. 3.

2. Distributøren skal, før han gør et PV tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er forsynet med CE-mærkning, er ledsaget af en EU-overensstemmelseserklæring eller en forenklet EU-overensstemmelseserklæring, og at det er ledsaget af de i punkt 1.4 i bilag II omhandlede anvisninger og andre oplysningerslutbrugernes officielle sprog i den medlemsstat, hvor det pågældende PV gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 8, stk. 5 og 6, og artikel 10, stk. 3.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et PV ikke er i overensstemmelse med de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, som fastsat i bilag II, må han først gøre det pågældende PV tilgængeligt på markedet, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal distributøren, når det pågældende PV udgør en risiko, underrette fabrikanten eller importøren herom samt markedsovervågningsmyndighederne.

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et PV ikke er i overensstemmelse med de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, som fastsat i bilag II, må han først gøre det pågældende PV tilgængeligt på markedet, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal distributøren, når det pågældende PV udgør en risiko, underrette fabrikanten eller importøren herom samt markedsovervågningsmyndighederne. Derefter tilbagekalder fabrikanten omgående det pågældende PV fra markedet. Markedsovervågningsmyndighederne har derefter pligt til at informere offentligheden om risikoen, indtil de nødvendige foranstaltninger er truffet.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et PV, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, skal han sikre sig, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal distributøren, hvis det pågældende PV udgør en risiko, straks orientere markedsovervågnings-myndighederne i de medlemsstater, hvor det pågældende PV er gjort tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger navnlig om den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger.

4. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et PV, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, skal han sikre sig, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal distributøren, hvis det pågældende PV udgør en risiko, straks orientere fabrikanten og importøren samt markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor det pågældende PV er gjort tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger navnlig om den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger. Markedsovervågnings-myndighederne har derefter pligt til at informere offentligheden om risikoen, indtil de nødvendige foranstaltninger er truffet.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En importør eller distributør anses for at være fabrikant i denne forordnings forstand og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 8, når han bringer et PV i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer et PV, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre overensstemmelsen med de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i bilag II.

En importør eller distributør anses for at være fabrikant i denne forordnings forstand og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 8, når han bringer et PV i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer et PV, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre overensstemmelsen med denne forordning.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, at det er blevet dokumenteret, at de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, som fastsat i bilag II, er opfyldt.

1. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, at det er blevet dokumenteret, at de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, som fastsat i bilag II, er opfyldt. EU-overensstemmelseserklæringens modelstruktur skal være let tilgængelig for de erhvervsdrivende gennem en internetadresse.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. CE-mærkningen anbringes synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på det pågældende PV. Hvis det pågældende PV er af en sådan art, at dette ikke er muligt eller er uhensigtsmæssigt, anbringes mærkningen på emballagen og i følgedokumenterne.

2. CE-mærkningen anbringes synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på det pågældende PV. Hvis det pågældende PV er af en sådan art, at dette ikke er muligt eller er uhensigtsmæssigt, anbringes mærkningen synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på emballagen eller i følgedokumenterne.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. CE-mærkningen anbringes, før det pågældende PV bringes i omsætning. Der kan efter CE-mærkningen anbringes et piktogram eller en anden mærkning, der angiver risikoen, som det pågældende PV skal beskytte imod.

3. CE-mærkningen anbringes, før det pågældende PV bringes i omsætning. CE-mærkningen kan ledsages af et piktogram eller en anden mærkning, der angiver den risiko, som det pågældende PV skal beskytte imod.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal oprettes i henhold til national lovgivning og være en juridisk person.

2. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal oprettes i henhold til den enkelte medlemsstats nationale lovgivning og være en juridisk person.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan, der er uafhængigt af den organisation eller det PV, det vurderer.

Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan, der er uafhængigt af den organisation eller det PV, som det vurderer, og skal undertegne en erklæring, der bekræfter dets uafhængighed og uvildighed. Det tager behørigt hensyn til sundheds- og sikkerhedskravene i direktiv 89/391/EØF, og særlig i direktiv 89/656/EØF.

Ændringsforslag   79

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et overensstemmelsesvurderingsorgan, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være direkte eller indirekte involveret i konstruktion, fremstilling, tilgængeliggørelse, anvendelse eller vedligeholdelse af PV eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. De må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmelsesvurderings-aktiviteter, de er notificeret til at udføre. Dette gælder navnlig rådgivningstjenester.

Et overensstemmelsesvurderingsorgan, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være direkte eller indirekte involveret i konstruktion, fremstilling, tilgængeliggørelse, markedsføring, anvendelse eller vedligeholdelse af PV eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. De må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmelsesvurderings-aktiviteter, de er notificeret til at udføre. Dette gælder navnlig rådgivningstjenester.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II, de dertil svarende harmoniserede standarder og de relevante bestemmelser i EU-harmoniseringslovgivningen

c) et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II, de dertil svarende harmoniserede standarder og de relevante bestemmelser i EU-harmoniseringslovgivningen og den relevante nationale lovgivning

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre staten er ansvarlig i henhold til national lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.

9. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre medlemsstaten er ansvarlig i henhold til national lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal deltage i eller sikre, at dets personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er nedsat i henhold til denne forordning, og skal som generelle retningslinjer anvende de administrative afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde.

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal deltage i eller sikre, at dets personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er nedsat i henhold til denne forordning, og skal anvende de administrative afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis et bemyndiget organ giver bestemte opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal det sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 23, og underrette den bemyndigende myndighed herom.

1. Hvis et bemyndiget organ giver bestemte opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal det sikre, at underentreprenørerne eller dattervirksomhederne i den fulde overensstemmelseskæde opfylder kravene i artikel 23, og underrette den bemyndigende myndighed herom.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 39 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sanktioner

Tilsyn, kontrol og sanktioner

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den [tre måneder inden den dato, fra hvilken denne forordning finder anvendelse] Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om retningslinjer, tilsyn, kontrol og sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. For at undgå ukorrekt brug af PV og utilsigtede mangler fastlægger medlemsstaterne først og fremmest retningslinjer for, hvordan kravene i denne forordning skal opfyldes. Hvis kravene stadig ikke er opfyldt, efter at de nødvendige retningslinjer er givet, bliver sanktioner det næste skridt. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den [tre måneder inden den dato, fra hvilken denne forordning finder anvendelse] Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Bilag I – Kategori III – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PV, der skal beskytte brugeren mod meget alvorlige risici. Kategori III omfatter udelukkende PV til beskyttelse af brugeren mod følgende risici:

PV, der skal beskytte brugeren mod meget alvorlige risici, såsom død eller uoprettelig skade på helbredet. Kategori III omfatter udelukkende PV til beskyttelse af brugeren mod følgende risici:

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Bilag I – kategori III – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) kolde omgivelser, hvis virkninger svarer til en lufttemperatur, der er under eller lig med -50 °C

e) kolde omgivelser, hvis virkninger svarer til en lufttemperatur, der er under eller lig med -50 °C, under hensyntagen til vindafkøling

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Bilag II – punkt -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

 

1. De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i denne forordning er bindende.

 

2. De forpligtelser, der fastsættes i henhold til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, finder kun anvendelse, når den omhandlede risiko er til stede for det pågældende PV.

 

3. De væsentlige krav skal fortolkes og anvendes på en sådan måde, at der tages hensyn til den aktuelle teknik og praksis på konstruktions- og fremstillingstidspunktet samt til tekniske og økonomiske overvejelser, som er forenelige med et højt beskyttelsesniveau, hvad angår sundhed og sikkerhed.

 

4. Fabrikanten er forpligtet til at foretage en risikovurdering for at identificere alle de risici, der er ved det pågældende PV. Derefter konstruerer og fremstiller fabrikanten det under hensyn til vurderingen.

 

5. Ved konstruktionen og fremstillingen af det pågældende PV og ved udarbejdelsen af brugsanvisningen tager fabrikanten ikke blot hensyn til det pågældende PV's tilsigtede brug, men også til anvendelser, der med rimelighed kan forudses. Sundhed og sikkerhed for andre personer end brugeren sikres, hvor dette er relevant.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PV skal sikre passende beskyttelse mod de risici, de er bestemt til at beskytte imod.

PV skal sikre passende og fuld beskyttelse mod risiciene med henblik på at sikre og opretholde brugeres og tredjemands sundhed og sikkerhed.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1.2.1.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De materialer, der anvendes til PV, og deres eventuelle nedbrydningsprodukter må ikke være til skade for brugerens sundhed eller sikkerhed.

De materialer, der anvendes til PV, og deres eventuelle nedbrydningsprodukter må ikke være til skade for brugerens sundhed eller sikkerhed eller resultere i, at PV ikke længere overholder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1.2.1.2. – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2.1.2. Egnet overflade på alle de dele af PV, der kommer i kontakt med brugeren

1.2.1.2. Optimal overflade på alle de dele af PV, der kommer i kontakt med brugeren

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1.4. – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4. Fabrikantens anvisninger

1.4. Fabrikantens anvisninger og oplysninger

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1.4. – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) anvisninger om opbevaring, anvendelse, rensning, vedligeholdelse, reparation og desinficering. Anvendelsen af de af fabrikanten anbefalede rense-, vedligeholdelses- eller desinficeringsprodukter i overensstemmelse med de relevante anvisninger må ikke være til skade for PV eller for brugeren

a) anvisninger om opbevaring, anvendelse, rensning, vedligeholdelse, reparation og desinficering. Anvendelsen af de af fabrikanten angivne rense-, vedligeholdelses- eller desinficeringsprodukter i overensstemmelse med de relevante anvisninger må ikke være til skade for PV eller for brugeren

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1.4. – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) holdbarhedsfrist for værnemidlerne eller for visse af de dele, som de er sammensat af

 

e) holdbarhedsfrist for værnemidlerne eller for de dele, som de er sammensat af

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1.4. – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Brugsanvisningens skal være klar, forståelig og affattes på mindst det eller det officielle sprog i bestemmelsesstaten.

Brugsanvisningen skal være klar, forståelig og affattes på det eller de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten med henblik på at sætte slutbrugeren i stand til at anvende det pågældende PV sikkert og korrekt. Eventuelle yderligere relevante anvisninger om udvælgelse, brug, pleje og vedligeholdelse af PV'et skal være let tilgængeligt for enhver berørt person.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.3. – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Om nødvendigt skal værnemidlet behandles eller udstyres med anordninger for at undgå dugdannelse.

Værnemidlet skal behandles eller udstyres med anordninger for at undgå dugdannelse.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.4. – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kan fabrikanten ikke oplyse om værnemidlets levetid, skal han i sin brugsanvisning anføre de oplysninger, der er nødvendige for, at køberen eller brugeren kan afgøre, hvor længe udstyret med rimelighed kan anvendes under hensyn til modellens kvalitet, samt hvorledes det har været opbevaret, anvendt, renset, repareret og vedligeholdt.

udgår

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.4. – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt der forventes en hurtig og betydelig forringelse af værnemidlet som følge af regelmæssig rensning efter den af fabrikanten anbefalede fremgangsmåde, skal fabrikanten - hvis det er muligt - på hvert markedsført eksemplar af værnemidlet påsætte et mærke med angivelse af det maksimale antal rensninger, inden udstyret skal undersøges og repareres. I modsat fald skal fabrikanten give oplysning herom i brugsanvisningen.

Såfremt der forventes en hurtig og betydelig forringelse af værnemidlet som følge af regelmæssig rensning efter den af fabrikanten anbefalede fremgangsmåde, skal fabrikanten på hvert markedsført eksemplar af værnemidlet påsætte et mærke med angivelse af det maksimale antal rensninger, inden udstyret skal undersøges og repareres.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.4. – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Opbevaringsbetingelserne må ikke have nogen skadelige virkninger på PV, således at det bevarer sin fulde effektivitet og beskytter slutbrugeren behørigt.

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.8 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.8. PV til indsats under meget farlige forhold.

2.8. PV til indsats i højrisikosituationer

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den brugsanvisning, som fabrikanten udleverer med PV'er til anvendelse under højrisikosituationer, skal bl.a. indeholde oplysninger, der er bestemt for kompetente og trænede personer, som er kvalificerede til at tolke oplysningerne og til at få brugeren til at anvende dem.

Den brugsanvisning, som fabrikanten udleverer med PV'er til anvendelse i højrisikosituationer, skal bl.a. indeholde oplysninger, der er bestemt for kompetente og trænede personer, som er kvalificerede til at tolke oplysningerne og til at få brugeren til at anvende dem.

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.8. – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Omfatter det pågældende PV en alarm, der udløses, såfremt det sædvanlige beskyttelsesniveau ikke længere er sikret, skal denne være konstrueret og placeret således, at brugeren kan opfatte den under forudsigelige anvendelsesforhold.

Omfatter det pågældende PV en alarm, der udløses, såfremt det sædvanlige beskyttelsesniveau ikke længere er sikret, skal denne være konstrueret og placeret således, at brugeren kan opfatte den under ethvert forudsigeligt anvendelsesforhold.

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.9.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når PV omfatter dele, som brugeren kan regulere eller fjerne med henblik på udskiftning, skal disse konstrueres og fremstilles således, at de let kan påsættes og aftages uden brug af værktøj.

Når PV omfatter dele, som brugeren kan regulere eller fjerne med henblik på udskiftning, skal disse konstrueres og fremstilles således, at de let kan justeres og aftages uden brug af værktøj.

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.12 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Identifikationsmærkninger eller indikatorer, som direkte eller indirekte vedrører sundheden og sikkerheden, påsat disse typer PV, skal om muligt være harmoniserede piktogrammer eller ideogrammer. De skal forblive fuldt synlige og læselige i værnemidlets forventede levetid. Mærkningerne skal desuden være fuldstændige, præcise og forståelige for at undgå fejltydning, og navnlig skal eventuelle ord eller sætninger på sådanne mærkninger affattes på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor udstyret anvendes.

Identifikationsmærkninger eller indikatorer, som direkte eller indirekte vedrører sundheden og sikkerheden, påsat disse typer PV, skal om muligt være harmoniserede piktogrammer eller ideogrammer. De skal forblive fuldt synlige og læselige i værnemidlets forventede levetid. Mærkningerne skal desuden være fuldstændige, præcise og forståelige for at undgå fejltydning, og navnlig skal eventuelle ord eller sætninger på sådanne mærkninger affattes på et for forbrugerne og slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den medlemsstat, hvor udstyret gøres tilgængeligt på markedet.

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.12 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tillader værnemidlets (eller udskiftningsdelens) begrænsede dimensioner ikke anbringelse af mærkningen eller en del deraf, skal de pågældende oplysninger anføres på emballagen og i fabrikantens brugsanvisning.

Tillader værnemidlets (eller udskiftningsdelens) begrænsede dimensioner ikke anbringelse af mærkningen eller en del deraf, skal de pågældende oplysninger anføres på emballagen og klart og korrekt anføres i fabrikantens brugsanvisning

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PV til beskyttelse af brugeren mod flere risici, der kan opstå samtidig, skal konstrueres og fremstilles således, at navnlig de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav til imødegåelse af de enkelte risici opfyldes.

PV til beskyttelse af brugeren mod flere risici, der kan opstå samtidig, skal konstrueres og fremstilles således, at navnlig alle de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav til imødegåelse af de enkelte risici opfyldes.

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.4. Beskyttelse i vand

3.4. Beskyttelse i væsker

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.4.2.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En dragt, som sikrer en effektiv flydeevne i en grad svarende til dens forudsigelige brug, som bæres med sikkerhed, og som medfører en positiv støtte i vand. Under forudsigelige anvendelsesforhold må dette PV ikke hæmme brugerens bevægelsesfrihed, idet det bl.a. skal være muligt for ham at svømme eller handle for at undvige en fare eller komme andre personer til hjælp.

En dragt, som sikrer en effektiv flydeevne i en grad svarende til dens forudsigelige brug, som bæres med sikkerhed, og som medfører en positiv støtte i en væske. Under forudsigelige anvendelsesforhold må dette PV ikke hæmme brugerens bevægelsesfrihed, idet det bl.a. skal være muligt for ham at svømme eller handle for at undvige en fare eller komme andre personer til hjælp.

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.5. – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Værnemidlet skal være påsat et mærke med angivelse af det akustiske dæmpningsniveau ved brugen af værnemidlet. Er dette ikke muligt, skal mærket påsættes emballagen.

Værnemidlet skal være påsat et mærke med angivelse af det akustiske dæmpningsniveau ved brugen af værnemidlet. Er dette ikke muligt, skal mærket påsættes emballagen tydeligt og korrekt.

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.6.1. – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Materialer, der indgår i PV, og andre bestanddele deraf, som er beregnet til beskyttelse mod stråle- og konvektionsvarme, skal have en passende overførelseskoefficient for termiske påvirkninger og være brandsikre, at enhver risiko for selvantændelse under forudsigelige anvendelsesforhold udelukkes.

Materialer, der indgår i PV, og andre bestanddele deraf, som er beregnet til beskyttelse mod stråle- og konvektionsvarme, skal have en passende overførelseskoefficient for termiske påvirkninger og være tilstrækkeligt brandsikre til at udelukke enhver risiko for selvantændelse under forudsigelige anvendelsesforhold.

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.6.1.– afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Materialer og andre bestanddele af PV, der ved uheld kan komme i kontakt med flammer, og materialer og andre bestanddele, der indgår i fremstillingen af brandbekæmpelsesudstyr, skal desuden have et så lavt antændelsespunkt, at det svarer til den risikoklasse, der gælder for de forudsigelige anvendelsesforhold. De må ikke kunne smelte ved flammepåvirkning eller medføre spredning af ilden.

Materialer og andre bestanddele af PV, der ved uheld kan komme i kontakt med flammer, og materialer og andre bestanddele, der indgår i fremstillingen af industrielt udstyr eller brandbekæmpelsesudstyr, skal desuden have et antændelsespunkt og yde en termisk beskyttelse og lysbuebeskyttelse, der svarer til den risikoklasse, der gælder for de forudsigelige anvendelsesforhold. De må ikke kunne smelte ved flammepåvirkning eller medføre spredning af ilden.

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.6.2. – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal i brugsanvisningen for PV beregnet til kortvarig indsats i varme miljøer give tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af, hvor længe brugeren højst kan udsættes for den af udstyret overførte varme, når dette bruges efter sin hensigt.

Fabrikanten skal i brugsanvisningen for PV'et beregnet til tidsmæssigt begrænset indsats i varme miljøer give tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af, hvor længe brugeren højst kan udsættes for den af udstyret overførte varme, når dette bruges efter sin hensigt.

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.7.2. – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Værnemidlet skal så vidt muligt hindre væskeindtrængning, f.eks. regnvand, og må ikke føre til læsioner på grund af kontakt mellem det kolde beskyttelseslag og brugeren.

b) Værnemidlet skal hindre væskeindtrængning, f.eks. regnvand, og må ikke føre til læsioner på grund af kontakt mellem det kolde beskyttelseslag og brugeren.

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.9.1. – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PV til forebyggelse af akutte eller kroniske virkninger af ikke-ioniserende stråling på øjet skal kunne optage eller reflektere den største del af strålingsenergien på de skadelige bølgelængder uden dog kraftigt at ændre overførslen af den ikke-skadelige del af det synlige spektrum, opfattelsen af kontraster og adskillelsen af farver, når de forudsigelige anvendelsesforhold kræver det.

PV til forebyggelse af akutte eller kroniske virkninger af ikke-ioniserende stråling på øjet skal kunne optage eller reflektere al strålingsenergien på de skadelige bølgelængder uden dog kraftigt at ændre overførslen af den ikke-skadelige del af det synlige spektrum, opfattelsen af kontraster og adskillelsen af farver, når de forudsigelige anvendelsesforhold kræver det.

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.9.1. – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Derfor skal øjenværnet konstrueres og fremstilles således, at det for hver enkelt skadelig bølgelængde omfatter en spektral transmissionsfaktor, hvorved den lysenergimængde fra strålingen, der når brugerens øje gennem filtret, svækkes mest muligt og i intet tilfælde overstiger grænseværdien for maksimal belastning.

Derfor skal øjenbeskyttelsesudstyret konstrueres og fremstilles således, at det for hver enkelt skadelig bølgelængde omfatter en spektral transmissionsfaktor, hvorved den lysenergimængde fra strålingen, der når brugerens øje gennem filtret, svækkes mest muligt og i intet tilfælde overstiger grænseværdien for maksimal belastning. PV til beskyttelse af huden mod ikke-ioniserende stråler skal kunne optage eller reflektere den største del af strålingsenergien på de skadelige bølgelængder.

Begrundelse

Hvis denne ændring af "øjenværn" til "øjenbeskyttelsesudstyr" vedtages, skal ændringen foretages i hele teksten.

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.9.1. – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Desuden må øjenværnet hverken forringes eller miste sine egenskaber som følge af virkningerne af den udsendte stråling under forudsigelige anvendelsesforhold, og hvert markedsført eksemplar skal kendetegnes med et nummer inden for en række beskyttelsesfaktorer svarende til kurven for transmissionsfaktorens spektrum.

Desuden må øjenbeskyttelsesudstyret hverken forringes eller miste sine egenskaber som følge af virkningerne af den udsendte stråling under forudsigelige anvendelsesforhold, og hvert markedsført eksemplar skal kendetegnes med et nummer inden for en række beskyttelsesfaktorer svarende til kurven for transmissionsfaktorens spektrum.

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.9.1. – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Øjenværn, der kan anvendes over for strålingskilder af samme art, skal inddeles i stigende orden svarende til deres beskyttelsesnumre, og fabrikanten skal især i sin brugsanvisning oplyse om, hvordan man vælger et værnemiddel med bedst mulig beskyttelse, under hensyn til de faktiske anvendelsesbetingelser som f.eks. afstanden i forhold til strålingskilden og den spektrale fordeling af stråleenergien på denne afstand.

Øjenbeskyttelsesudstyr, der kan anvendes over for strålingskilder af samme art, skal inddeles i stigende orden svarende til deres beskyttelsesnumre, og fabrikanten skal især i sin brugsanvisning oplyse om, hvordan man vælger et værnemiddel med bedst mulig beskyttelse, under hensyn til de faktiske anvendelsesbetingelser som f.eks. afstanden i forhold til strålingskilden og den spektrale fordeling af stråleenergien på denne afstand.

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.9.1. – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beskyttelsesnummeret skal af fabrikanten være markeret på hvert eksemplar af øjenfiltret.

Beskyttelsesnummeret skal af fabrikanten være markeret på hvert eksemplar af øjenbeskyttelsesudstyr med filter.

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3.10.2. – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Derfor skal materialerne og bestanddelene til disse typer PV udvælges eller konstrueres og inkorporeres således, at fuldstændig tæthed i videst mulig omfang sikres, hvorved det eventuelt bliver muligt at anvende udstyret dagligt og i længere tid, eller, hvis dette ikke er muligt, således, at begrænset tæthed opnås, hvorved anvendelsens varighed nødvendigvis må begrænses.

Derfor skal materialerne og bestanddelene til disse typer PV udvælges eller konstrueres og inkorporeres således, at fuldstændig tæthed sikres, hvorved det bliver muligt også at anvende udstyret dagligt og i længere tid, eller, hvis dette ikke er muligt, således, at begrænset tæthed opnås, hvorved anvendelsens varighed nødvendigvis må begrænses.

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Bilag III – afsnit 2 – punkt 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. en liste over de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der gælder for værnemidlet

3. en liste over alle væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der gælder for værnemidlet

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Bilag III – afsnit 2 – punkt 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. en beskrivelse af de midler, som fabrikanten anvender under fremstillingen af værnemidlet for at sikre, at værnemidlet er i overensstemmelse med konstruktionsspecifikationerne

10. en beskrivelse af de midler, som fabrikanten anvender under fremstillingen af værnemidlet for at sikre, at værnemidlet er i overensstemmelse med de specifikationer, der er defineret i den tekniske dokumentation

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Intern produktionskontrol er den overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3 og 4 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende PV opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav som omhandlet i artikel 5 og fastsat i bilag II.

1. Intern produktionskontrol er den overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3 og 4 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende PV opfylder de gældende krav i denne forordning.

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 4.1.

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen på hvert enkelt værnemiddel, der opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.

4.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen på hvert enkelt værnemiddel, der opfylder de gældende krav i denne forordning.

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) for skræddersyede PV: en beskrivelse af de tilladelige variationer og de foranstaltninger, der træffes af den erhvervsdrivende under fremstillingsprocessen til sikring af, at hvert enkelt værnemiddel er i overensstemmelse med den godkendte PV-type og med de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 7.3.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.3. Fabrikanten skal på baggrund af den kendte teknik sikre, at værnemidlet fortsat opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.

7.3. Fabrikanten skal sikre, at værnemidlet fortsat opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 7.4. – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) i tilfælde af ændringer i teknologiniveauet, jf. punkt 7.3

b) i tilfælde af ændringer i lovkravene, jf. punkt 7.3

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Fabrikanten skal opbevare et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, så disse dokumenter i 10 år efter, at værnemidlet er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder.

9. Fabrikanten skal opbevare et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, så disse dokumenter i 10 år efter, at værnemidlet er blevet gjort tilgængeligt på markedet, står til rådighed for de nationale myndigheder.

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Bilag VI – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at det fremstillede skræddersyede PV er i overensstemmelse med grundmodellen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.

Fabrikanten skal træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved produktionsprocessen og overvågningen af den sikres, at det skræddersyede PV er i overensstemmelse med grundmodellen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.

 

Fabrikanten skal træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved ændringsprocessen og overvågningen af den sikres, at det individuelt tilpassede PV er i overensstemmelse med grundmodellen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Bilag VI - punkt 3.1.

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen på hver enkelt PV, som er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og som opfylder de gældende væsentlige sundheds-og sikkerhedskrav.

3.1. Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen på hver enkelt PV, som er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og som opfylder de gældende krav i denne forordning.

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3, 5.2 og 6 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende PV, der er omfattet af bestemmelserne i punkt 4, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav som omhandlet i artikel 5 og fastsat i bilag II.

1. Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3, 5.2 og 6 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende PV, der er omfattet af bestemmelserne i punkt 4, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de gældende krav i denne forordning.

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 6 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Fabrikanten skal i 10 år efter, at værnemidlet er blevet bragt i omsætning, kunne forelægge de nationale myndigheder:

6. Fabrikanten skal i 10 år efter, at værnemidlet er blevet gjort tilgængeligt på markedet, kunne forelægge de nationale myndigheder:

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Bilag IX – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. PV (produkt-, parti-, type- eller serienummer):

1. Identifikation af PV (produkt-, parti-, type- eller serienummer. Evt. – hvor dette vil være nyttigt for identifikation af PV – omfattende et tilstrækkelig klart billede):

PROCEDURE

Titel

Personlige værnemidler

Referencer

COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

2.4.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Laura Agea

30.9.2014

Behandling i udvalg

26.2.2015

24.3.2015

 

 

Dato for vedtagelse

1.4.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi

PROCEDURE

Titel

Personlige værnemidler

Referencer

COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

Dato for høring af EP

27.3.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

2.4.2014

ENVI

2.4.2014

ITRE

2.4.2014

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

24.7.2014

ITRE

22.7.2014

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Vicky Ford

17.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

3.12.2014

24.2.2015

24.3.2015

20.4.2015

Dato for vedtagelse

23.4.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

3

10

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andor Deli

Dato for indgivelse

30.4.2015