RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta

30.4.2015 - (COM(2014)0186 – C8‑0110/2014 – 2014/0108(COD)) - ***I

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Vicky Ford


Menetlus : 2014/0108(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0148/2015
Esitatud tekstid :
A8-0148/2015
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta

(COM(2014)0186 – C8‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0186),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0110/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0148/2015),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Käesolev määrus hõlmab isikukaitsevahendeid, mis on turule laskmisel liidu turul uued; see tähendab, et need on kas uued isikukaitsevahendid, mille on valmistanud liidus asuv tootja, või on tegemist uute või kasutatud toodetega, mis on imporditud kolmandast riigist.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Käesolevat määrust tuleks kohaldada kõigi tarneviiside, sealhulgas kaugmüügi suhtes.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/200816 on kehtestatud horisontaalsed sätted vastavushindamisasutuste akrediteerimise ning CE-märgise kohta.

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/200816 on sätestatud eeskirjad vastavushindamisasutuste akrediteerimise kohta ning ette nähtud toodete turujärelevalve ja kolmandatest riikidest pärit toodete kontrollimise raamistik ning CE-märgise üldpõhimõtted.

__________________

__________________

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, 9. juuli 2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, 9. juuli 2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogus otsuses 768/2008/EÜ17 on kehtestatud ühised põhimõtted ning võrdlussätted uue lähenemisviisi põhimõtetel tuginevate õigusaktide jaoks. Et tagada kooskõla muude valdkondade tooteid käsitlevate õigusaktidega, on asjakohane kõrvutada käesoleva määruse ja kõnealuse otsuse teatavaid sätteid, kui valdkondlik eripära ei nõua erinevat lahendust. Seega peaksid teatavad mõisted, ettevõtjate üldised kohustused, vastavuseeldus, ELi vastavusdeklaratsioon, CE-märgise eeskirjad, vastavushindamisasutustele esitatavad nõuded ja teavitamismenetlused, vastavushindamismenetlused ning endast ohtu kujutavate toodetega tegelemise menetlusi käsitlevad sätted olema kooskõlas kõnealuse otsusega.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses 768/2008/EÜ17 on sätestatud ühised põhimõtted ning võrdlussätted, mis on ette nähtud kohaldamiseks kõigi valdkondlike õigusaktide suhtes. Et tagada kooskõla muude valdkondade tooteid käsitlevate õigusaktidega, on asjakohane kõrvutada käesoleva määruse ja kõnealuse otsuse teatavaid sätteid, kui valdkondlik eripära ei nõua erinevat lahendust. Seega peaksid teatavad mõisted, ettevõtjate üldised kohustused, vastavuseeldus, ELi vastavusdeklaratsioon, CE-märgise eeskirjad, vastavushindamisasutustele esitatavad nõuded ja teavitamismenetlused, vastavushindamismenetlused ning endast ohtu kujutavate toodetega tegelemise menetlusi käsitlevad sätted olema kooskõlas kõnealuse otsusega.

__________________

__________________

17Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ, 9. juuli 2008, toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82).

17Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ, 9. juuli 2008, toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82).

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr xx/xxxx18 sätestatakse kolmandatest riikidest Euroopa Liitu imporditavate ühtlustatud toodete, sh isikukaitsevahendite turujärelevalve ja kontrolli üksikasjalikud eeskirjad. Kooskõlas kõnealuse määrusega peavad liikmesriigid korraldama ja teostama turujärelevalvet, määrama turujärelevalveasutused, täpsustama nende volitusi ja kohustusi ning koostama üldised ja sektoripõhised turujärelevalveprogrammid. Kõnealuses määruses on sätestatud ka kaitseklausli menetlus.

välja jäetud

__________________

 

18 [Määrus (COM/2013/075 final – 2013/0048 (COD)) mis käsitleb toodete turujärelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ ja 2011/65/EL ning määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 765/2008 (ELT L XXXX)]

 

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Direktiivi 89/686/EMÜ reguleerimisalast on välja arvatud teatavad turul olevad tooted, mis tagavad kasutajate kaitse. Selleks et tagada nende toodete puhul sama kõrge kasutajate kaitse, nagu on tagatud direktiiviga 89/686/EMÜ hõlmatud isikukaitsevahendite puhul, peaks käesoleva määruse reguleerimisala hõlmama niiskuse, vee ja kuumuse eest kaitseks ette nähtud isiklikuks kasutamiseks mõeldud isikukaitsevahendeid (näiteks nõudepesukindad, ahjulapid) kooskõlas erialaseks kasutamiseks mõeldud samalaadsete isikukaitsevahenditega, mis on juba direktiiviga 89/686/EMÜ hõlmatud. Käsitöötooted, nagu käsitsi valmistatud kindad, mille puhul ei viita tootja otseselt kaitseotstarbe olemasolule, ei ole isikukaitsevahendid; seega kõnealune täiendus neid ei hõlma. Samuti on kohane selgitada direktiivi 89/686/EMÜ I lisas sätestatud väljaarvamisnimekirja, lisades viite teiste õigusaktidega hõlmatud toodetele, mis seetõttu isikukaitsevahendeid käsitleva määruse reguleerimisalast välja arvatakse.

(9) Direktiivi 89/686/EMÜ reguleerimisalast on välja arvatud teatavad turul olevad tooted, mis tagavad kasutajate kaitse. Käsitöö- või dekoratiivtooted, mille puhul tootja ei viita otseselt kaitseotstarbe olemasolule, ei ole isikukaitsevahendid. Seetõttu peaks need tooted käesoleva määruse reguleerimisalast välja jätma. Selleks et tagada kaitse kõrge tase, peaks käesoleva määruse reguleerimisala hõlmama tooteid, mida nende tootjad kirjeldavad ja turustavad üheselt isiklikuks kasutamiseks mõeldud, kuumuse eest kaitsvate vahenditena. Tooted, mis on mõeldud isiklikuks kasutamiseks kaitsevahenditena mitte-äärmuslike ilmastikutingimuste või niiskuse ja vee eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, hooajariietus, vihmavarjud ja nõudepesukindad, peaksid käesoleva määruse reguleerimisalast välja jääma. Samuti on kohane selgitada direktiivi 89/686/EMÜ I lisas sätestatud väljaarvamisnimekirja, lisades viite teiste õigusaktidega hõlmatud toodetele, mis seetõttu isikukaitsevahendeid käsitleva määruse reguleerimisalast välja arvatakse.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Esitluste ja kasutustestide ajal tuleks võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada inimeste kaitse. Kasutustestide eesmärk ei peaks olema isikukaitsevahendite kaitsefunktsiooni testimine, vaid kaitsega mitteseotud muude aspektide, näiteks mugavuse, ergonoomia ja kujunduse hindamine. Kõiki asjaosalisi, näiteks tööandjat ja kasutajat või tarbijat, tuleks eelnevalt testi ulatusest ja eesmärgist teavitada.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ettevõtjad peaksid vastutama toodete nõuetekohasuse eest vastavalt oma osale tarneahelas, et tagada avalike huvide, nagu kasutajate tervise ja ohutuse ning tarbijakaitse kõrge tase ning aus konkurents liidu turul.

(11) Ettevõtjad peaksid vastutama isikukaitsevahendite nõuetekohasuse eest vastavalt oma osale tarneahelas, et tagada avalike huvide, nagu kasutajate ja vajaduse korral muude isikute tervise ja ohutuse ning tarbijakaitse kõrge tase ning aus konkurents liidu turul.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Kõik tarne- ja levitamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid võtma asjakohaseid meetmeid eesmärgiga tagada, et isikukaitsevahend kaitseb inimeste tervist ja ohutust, ning tegema turul kättesaadavaks ainult käesoleva määrusega kooskõlas olevad tooted. Käesolevas määruses tuleks sätestada selge ja proportsionaalne kohustuste jaotus, mis vastab iga ettevõtja osale tarne- ja levitamisahelas.

(12) Kõik tarne- ja levitamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid võtma asjakohaseid meetmeid eesmärgiga tagada, et nad teevad turul kättesaadavaks ainult käesoleva määrusega vastavuses olevad isikukaitsevahendid. Käesolevas määruses tuleks sätestada selge ja proportsionaalne kohustuste jaotus, mis vastab iga ettevõtja osale tarne- ja levitamisahelas.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Selleks et hõlbustada teabevahetust ettevõtjate, turujärelevalveasutuste, kasutajate ja tarbijate vahel, peaksid liikmesriigid soovitama ettevõtjail postiaadressile lisada ka internetiaadressi.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) On vaja tagada, et Euroopa Liidu turule sisenev isikukaitsevahend vastab käesoleva määruse nõuetele ja eelkõige, et tootjad on läbinud asjakohased hindamismenetlused. Seepärast tuleks sätestada, et importijad peavad tagama nende poolt turule lastavate isikukaitsevahendite vastavuse käesoleva määruse nõuetele ning et nad ei lase turule isikukaitsevahendeid, mis sellistele nõuetele ei vasta või mis on ohtlikud. Samuti tuleks sätestada, et importijad on kohustatud tagama, et vastavushindamismenetlus on läbitud ja et CE-märgis ning tootja koostatud tehniline dokumentatsioon on turujärelevalveasutustele kontrollimiseks kättesaadav.

(14) On vaja tagada, et Euroopa Liidu turule sisenev isikukaitsevahend vastab käesoleva määruse nõuetele ja eelkõige, et tootjad on läbinud asjakohased vastavushindamismenetlused. Seepärast tuleks sätestada, et importijad lasevad turule vaid sellise isikukaitsevahendi, mis vastab käesoleva määruse nõuetele ning ei ole ohtlik. Samuti tuleks sätestada, et importijad on kohustatud tagama, et vastavushindamismenetlus on läbitud ja et CE-märgis ning tootja koostatud tehniline dokumentatsioon on turujärelevalveasutustele kontrollimiseks kättesaadav.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Isikukaitsevahendi turule laskmisel peaksid importijad märkima tootele oma nime ja kontaktaadressi. Erandid tuleks ette näha juhtudeks, kui isikukaitsevahendi suurus või laad sellist märkimist ei võimalda. See hõlmab ka juhud, kui importija peaks avama pakendi, et lisada tootele oma nimi ja aadress.

(16) Isikukaitsevahendi turule laskmisel peaksid importijad märkima isikukaitsevahendile oma nime, registreeritud kaubanime või kaubamärgi ja postiaadressi, mille kaudu temaga ühendust saab. Erandid tuleks ette näha juhtudeks, kui isikukaitsevahendi suurus või laad seda ei võimalda. See hõlmab ka juhud, kui importija peaks avama pakendi, et lisada isikukaitsevahendile oma nimi ja aadress.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Ettevõtjad peaksid töötama selle nimel, et kõik asjakohased dokumendid, nagu kasutusjuhised, oleksid täpsed ja põhjalikud ning kergesti arusaadavad, et neis võetaks arvesse tehnoloogist arengut ja muutusi lõppkasutaja käitumises ning need oleksid võimalikult ajakohased.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Isikukaitsevahendi jälgitavuse tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus jälgimissüsteem hõlbustab turujärelevalveasutuste ülesannet teha kindlaks ettevõtja, kes tegi nõuetele mittevastava toote turul kättesaadavaks.

(19) Isikukaitsevahendi jälgitavuse tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus jälgimissüsteem hõlbustab turujärelevalveasutuste ülesannet teha kindlaks ettevõtja, kes tegi nõuetele mittevastava toote turul kättesaadavaks. Käesoleva määruse kohaselt teiste ettevõtjate tuvastamiseks nõutava teabe säilitamisel ei tohiks ettevõtjatelt nõuda selliste ettevõtjatega seotud teabe ajakohastamist, kes on neile isikukaitsevahendid tarninud või kellele nemad on isikukaitsevahendid tarninud, välja arvatud juhul, kui selline ajakohastatud teave on neile esitatud.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a) „kasutustest” – katseaeg, mil kasutaja testib nõuetele mittevastavat isikukaitsevahendit enne selle turule laskmist. Isikukaitsevahendi tehnilises toimikus peab olema kogu teave akrediteeritud või heakskiidetud laboratooriumides läbi viidud testide kohta, et tagada kasutaja kaitse, ning nimetatud toimik peab vastama II lisas esitatud kehtivatele nõuetele. Selline isikukaitsevahend tehakse kättesaadavaks väga piiratud hulgal piiratud ajaks ning kasutustesti peamine eesmärk on muude kui kaitsvate omaduste lõpphindamine.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) On vaja täpselt kindlaks määrata käesoleva määruse ja selle reguleerimisala seos liikmesriikide õigusega kehtestada nõudeid isikukaitsevahendite kasutamise suhtes töökohal, eelkõige kooskõlas nõukogu direktiiviga 89/656/EMÜ19, et vältida mis tahes segadust ja mitmetimõistetavusi ning seega tagada nõuetele vastavate isikukaitsevahendite vaba liikumine.

(21) On vaja täpselt kindlaks määrata käesoleva määruse ja selle reguleerimisala seos liikmesriikide õigusega kehtestada nõudeid isikukaitsevahendite kasutamise suhtes töökohal, eelkõige kooskõlas nõukogu direktiiviga 89/656/EMÜ19, et vältida mis tahes segadust ja mitmetimõistetavusi ning seega tagada nõuetele vastavate isikukaitsevahendite vaba liikumine. Nimetatud direktiivi artiklis 4 kohustatakse tööandjat tagama isikukaitsevahendid, mille projekteerimine ja tootmine vastab ühenduse sätetele, mis käsitlevad tööohutust ja -tervishoidu. Nimetatud artikli kohaselt peavad isikukaitsevahendite tootjad, kes tagavad oma töötajatele toodetava isikukaitsevahendi, tagama, et see isikukaitsevahend vastab käesoleva määruse nõuetele.

__________________

__________________

19 Nõukogu direktiiv 89/656/EMÜ, 30. november 1989, töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta (EÜT L 393, 30.12.1989, lk 18).

19 Nõukogu direktiiv 89/656/EMÜ, 30. november 1989, töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta (EÜT L 393, 30.12.1989, lk 18).

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Teistes siseturu õigusaktides kehtestatud nõue esitada koos seadmega ELi vastavusdeklaratsioon, on kogemuste põhjal lihtsustanud turujärelevalvet ja seda tõhustanud ning tuleks seega samuti käesolevasse määrusesse lisada. Peaks olema võimalik esitada lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon, et vähendada kõnealuse nõudega seotud koormust selle tulemuslikkust vähendamata. Käesolevas määruses tuleks seega sätestada mõlemad võimalused.

(22) Turujärelevalveasutustel peaks olema lihtne juurdepääs vastavusdeklaratsioonile. Selle nõude täitmiseks peaksid tootjad tagama, et isikukaitsevahendiga on kaasas vastavusdeklaratsiooni täielik koopia või internetiaadress, kus ELi vastavusdeklaratsioon on kättesaadav. Teise võimalusena peaks tootjal olema võimalik esitada lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a) Et tagada turujärelevalve eesmärgil tulemuslik juurdepääs teabele juhtudel, kui isikukaitsevahendit käsitletakse ühes või mitmes liidu ühtlustamisõigusaktis, peaks kõigi kohaldatavate liidu õigusaktide kindlakstegemiseks vajalik teave olema kättesaadav ühtses ELi vastavusdeklaratsioonis. Ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks peaks ühtne ELi vastavusdeklaratsioon olema üksikutest asjakohastest vastavusdeklaratsioonidest koosnev toimik.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Tagamaks, et isikukaitsevahendeid kontrollitakse tehnika taseme alusel, tuleks ELi tüübihindamistõendi kehtivuse tähtajaks määrata kuni viis aastat. Tuleks sätestada tõendi läbivaatamise protsess. Turujärelevalveasutuste töö lihtsustamiseks tuleks sätestada tõendi minimaalne sisu.

(24) Isikukaitsevahendeid tuleks kontrollida tehnika taseme alusel. ELi tüübihindamistõendi kehtivuse maksimumperiood peaks olema viis aastat ning tuleks sätestada tõendi läbivaatamise protsess. Kui läbivaatamise tulemus on positiivne, võib uuendatud tõend edasi kehtida uutel perioodidel, millest igaüks ei tohiks olla pikem kui viis aastat. Turujärelevalveasutuste töö lihtsustamiseks tuleks sätestada tõendi minimaalne sisu.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a) ELi tüübihindamistõendi uuesti sertifitseerimise puhul tuleks kohaldada lihtsustatud menetlust, kui toodet, kohaldatud harmoneeritud standardeid või muid tootja poolt kohaldatud tehnilisi lahendusi ei ole muudetud ning need vastavad jätkuvalt olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, võttes arvesse tehnilist taset, mille tõttu lisatestid või tehnilised hindamised on tarbetud ning halduskoormuse ja sellega seotud kulud hoitakse minimaalsel tasemel.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 b) Harmoneeritud standardi tühistamine ei tohiks muuta kehtetuks teavitatud asutuste välja antud sertifikaate. Tühistamine puudutab vaid vastavust, mis määratakse uute vastavushindamiste põhjal, mille puhul järgitakse uut harmoneeritud standardit. Kehtiva sertifikaadi kohaselt toodetud tooteid tuleks jätkuvalt käsitleda vastavalt olulistele nõuetele ning neid peaks olema võimalik endiselt turule lasta kuni teavitatud asutuste välja antud asjaomaste sertifikaatide kehtivusaja lõpuni.

Selgitus

Vältimaks õiguskindluse puudumist nendel juhtudel, mil harmoneeritud standard on sertifikaadil asendatud muudetud versiooniga, on siinolev tekst lisatud tekstile, mis pärineb komisjoni nn sinisest raamatust tootenormide rakendamise kohta.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28) Selleks, et tagada oluliste ohutusnõuete täitmine, tuleb sätestada asjakohased vastavushindamismenetlused, mida tootja peab järgima. Direktiivis 89/686/EMÜ on isikukaitsevahendid liigitatud kolme kategooriasse, mille suhtes kohaldatakse erinevaid vastavushindamismenetlusi. Kõigi isikukaitsevahendite jaoks järjepideva kõrge ohutustaseme tagamiseks tuleks laiendada selliste toodete nimekirja, mille puhul tuleb tootmisetapis rakendada vastavushindamismenetlust. Võimaluste piires tuleks iga isikukaitsevahendite kategooria vastavushindamismenetlused kehtestada otsuses nr 768/2008/EÜ ette nähtud vastavushindamismoodulite põhjal.

(28) Selleks, et tagada käesolevas määruses sätestatud oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmine, tuleb sätestada asjakohased vastavushindamismenetlused, mida tootja peab järgima. Direktiivis 89/686/EMÜ on isikukaitsevahendid liigitatud kolme kategooriasse, mille suhtes kohaldatakse erinevaid vastavushindamismenetlusi. Kõigi isikukaitsevahendite jaoks järjepideva kõrge ohutustaseme tagamiseks tuleks laiendada selliste toodete nimekirja, mille puhul tuleb tootmisetapis rakendada vastavushindamismenetlust. Võimaluste piires tuleks iga isikukaitsevahendite kategooria vastavushindamismenetlused kehtestada otsuses nr 768/2008/EÜ ette nähtud vastavushindamismoodulite põhjal.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a) Kui vastavushindamisasutus on tõendanud oma vastavust harmoneeritud standardites ette nähtud kriteeriumidele, tuleks eeldada, et ta täidab käesoleva määruse vastavaid nõudeid.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 a) Käesolevas määruses ette nähtud süsteemi tuleks täiendada määruses (EÜ) nr 765/2008 sätestatud akrediteerimissüsteemiga. Kuna akrediteerimine on vastavushindamisasutuste pädevuse kontrollimise oluline vahend, tuleks seda kasutada ka teavitamise eesmärgil.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 b) Määrusega (EÜ) nr 765/2008 ette nähtud läbipaistev akrediteerimine, mis tagab vastavustunnistuste usaldusväärsuse vajaliku taseme, peaks kujunema kogu liidu riiklike asutuste jaoks eelistatuimaks vahendiks, millega tõendada vastavushindamisasutuste tehnilist pädevust. Samas võivad riiklikud asutused otsustada, et neil on olemas asjakohased vahendid, et kõnealune hindamine ise läbi viia. Tagamaks teiste riiklike asutuste läbi viidud hindamiste piisav usaldusväärsus, tuleks neil sellisel juhul esitada komisjonile ja teistele liikmesriikidele dokumentaalsed tõendid selle kohta, et hinnatud vastavushindamisasutused täidavad asjakohaste õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 c) Vastavushindamisasutused kasutavad tihti vastavushindamise mõne toimingu täitmiseks alltöövõtjaid või tütarettevõtjaid. Et tagada isikukaitsevahendite turule laskmisel nõutav kaitsetase, on oluline, et vastavushindamist teostavad alltöövõtjad ja tütarettevõtjad täidaksid vastavushindamistoimingute läbiviimisel samu nõudeid nagu teavitatud asutused. Seega on oluline, et teavitatavate asutuste pädevuse ja tegevuse hindamine ning juba teavitatud asutuste järelevalve hõlmaks ka alltöövõtjate ja tütarettevõtjate teostatud toiminguid.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 d) Kuna teavitatud asutused võivad pakkuda oma teenuseid kogu liidus, peaksid teised liikmesriigid ja komisjon saama võimaluse esitada teavitatud asutuste kohta vastuväiteid. Seega on oluline ette näha ajavahemik, mille jooksul saaks lahendada kõik võimalikud vastavushindamisasutuste pädevust puudutavad küsitavused või probleemid, enne kui nad alustavad tegevust teavitatud asutustena.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 e) Konkurentsivõime huvides on ülioluline, et teavitatud asutused kohaldaksid vastavushindamismenetlust ilma ettevõtjaid liigselt koormamata. Samal põhjusel ja ettevõtjate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb tagada vastavushindamismenetluste tehnilise rakendamise järjekindlus. Seda on kõige paremini võimalik saavutada teavitatud asutuste vahelise asjakohase koordineerimise ja koostöö kaudu.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 f) Liikmesriigid peaksid võtma kõik asjakohased meetmed, tagamaks et käesoleva määrusega hõlmatud tooteid on võimalik turule lasta üksnes siis, kui need nõuetekohase hoidmise ning eesmärgipärase kasutamise korral või põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste kohaselt ei ohusta kasutajate ja vajaduse korral muude isikute tervist ega/või ohutust. Käesoleva määrusega hõlmatud tooteid tuleks käsitada käesolevas määruses sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele mittevastavatena ainult põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste kohaselt, see tähendab siis, kui selline kasutus tuleneb inimeste seaduskuulekast ja hõlpsasti prognoositavast käitumisest.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 g) Õiguskindluse tagamiseks on vaja täpsustada, et käesoleva määrusega hõlmatud toodete suhtes kohaldatakse määruses (EÜ) nr 765/2008 sätestatud eeskirju liidu turujärelevalve ja liidu turule sisenevate toodete kontrolli kohta. Käesolev määrus ei tohiks takistada liikmesriike valimast, millised pädevad asutused kõnealuseid ülesandeid täitma hakkavad.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 h) Kaitsemeetmete menetlus, mis on vajalik võimalikuks toote vastavuse vaidlustamiseks, on juba ette nähtud direktiiviga 89/686/EÜ. Läbipaistvuse suurendamise ja menetlusaja lühendamise huvides on vaja olemasolevat kaitsemeetmete menetlust parandada, et muuta see tõhusamaks ja liikmesriikide ekspertiisivõimalustele toetuvaks.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 i) Olemasolevat süsteemi tuleks täiendada menetlusega, mis võimaldaks huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, mida kavatsetakse võtta seoses kasutajate või vajaduse korral muude isikute tervisele või ohutusele ohtu kujutavate isikukaitsevahenditega. See peaks võimaldama ka turujärelevalveasutustel koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste isikukaitsevahendite tuvastamise korral võimalikult ruttu reageerida.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 j (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 j) Kui liikmesriigid ja komisjon nõustuvad liikmesriigi võetud meetmete põhjendustega, siis ei peaks komisjon rohkem sekkuma, välja arvatud juhul, kui mittevastavus on põhjendatav puudustega harmoneeritud standardis.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 a) Komisjon peaks vastu võtma viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud inimeste tervisele või ohutusele ohtu kujutavate nõuetele vastavate isikukaitsevahenditega.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kehtestatakse nõuded isikukaitsevahendite projekteerimise ja tootmise suhtes, et tagada kasutajate tervise kaitse ja ohutus ning kehtestada eeskirjad isikukaitsevahendite vabaks liikumiseks Euroopa Liidu turul.

 

Käesolevas määruses kehtestatakse nõuded selliste isikukaitsevahendite projekteerimise ja tootmise suhtes, mis tehakse turul kättesaadavaks, et tagada kasutajate kaitse, ning eeskirjad isikukaitsevahendite vabaks liikumiseks Euroopa Liidu turul.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse artiklis 3 määratletud isikukaitsevahendite suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse artiklis 3 määratletud ja I lisas sätestatud riskikategooriatesse jaotatud isikukaitsevahendite suhtes.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) spetsiaalselt relvajõudude poolt või korrakaitsel kasutamiseks projekteeritud isikukaitsevahendid;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) enesekaitseks mõeldud isikukaitsevahendid;

(b) enesekaitseks projekteeritud isikukaitsevahendid, välja arvatud need, mis on ette nähtud sportimiseks;

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) mitte-äärmuslike ilmastikutingimuste eest isiklikuks kaitseks mõeldud isikukaitsevahendid;

c) isikukaitsevahendid, mis on mõeldud isiklikuks kaitseks:

 

(i) mitte-äärmuslike keskkonnatingimuste eest;

 

(ii) mitte-äärmusliku niiskuse ja vee eest;

 

(iii) kuumuse eest ning mille kohta ettevõtja täpselt ei nimeta kaitseotstarbe olemasolu ega turusta neid sellele vastavalt;

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kasutajate pea, näo või silmade kaitseks kasutatavad isikukaitsevahendid, mille suhtes kohaldatakse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni asjakohast eeskirja.

(e) kasutajate pea, näo või silmade kaitseks mõeldud isikukaitsevahendid, mille suhtes kohaldatakse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 22 mopeedide ja mootorrataste juhtide ja kaassõitjate jaoks ette nähtud kaitsekiivrite ja nende visiiride tunnustamist käsitlevate ühtsete sätete kohta;

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) isiklikuks kasutamiseks mõeldud riietusesemed, millel on peegeldavad või helendavad osad, mis on riietusesemele paigutatud kujunduslikel põhjustel või kaunistusena, ning mille kohta ettevõtja täpselt ei nimeta kaitseotstarbe olemasolu ega turusta neid sellele vastavalt;

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b) käsitöötoodetena kavandatud ja turule lastud vahendid, mis on dekoratiivset laadi.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) inimesele kandmiseks või hoidmiseks mõeldud vahend, mida kasutatakse tema tervist või turvalisust ohustava ühe või mitme ohu eest kaitsmiseks ja mis lastakse turule eraldi või ühendatult vahendiga, millel ei ole kaitseotstarvet;

(a) inimesele kandmiseks või hoidmiseks projekteeritud ja toodetud vahend, mida kasutatakse tema tervist või turvalisust ohustava ühe või mitme ohu eest kaitsmiseks ja mis lastakse turule eraldi või ühendatult vahendiga, millel ei ole kaitseotstarvet;

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) alapunktis a osutatud vahendite ühendamise süsteemid, mida inimene ei hoia ega kanna ja mis on mõeldud kõnealuse vahendi ühendamiseks välise seadme või struktuuriga ning mis on eemaldatavad ja ei ole mõeldud struktuuriga püsivaks ühendamiseks;

(c) alapunktis a osutatud vahendite ühendamise süsteemid, mida inimene ei hoia ega kanna, kuid mis on olulised vahendite toimimise seisukohast ja mis on projekteeritud kõnealuse vahendi ühendamiseks välise seadme või kindla kinnituspunkti külge ning mis ei ole projekteeritud püsivaks ühendamiseks ega nõua enne kasutamist kinnitustöid;

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) individuaalselt kohandatud isikukaitsevahend” – seeriatootmise isikukaitsevahend, kus iga detail on toodetud nii, et see sobiks konkreetsele kasutajale;

(2) isikukaitsevahendi tüüp” – kogum isikukaitsevahendeid, mis on samased tehnilises dokumentatsioonis kirjeldatud isikukaitsevahendiga ja isikukaitsevahendiga, mille suhtes kohaldatakse ELi tüübihindamist (II või III kategooria puhul);

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) „turule laskmine” – isikukaitsevahendi esmakordselt liidu turul kättesaadavaks tegemine;

(5) „turule laskmine” – isikukaitsevahendi tüübi esmakordselt liidu turul kättesaadavaks tegemine;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

18 a. „liidu ühtlustamisõigusaktid” – liidu õigusaktid, millega ühtlustatakse toodete turustamise tingimusi;

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

20 a. „esitlus” – isikukaitsevahendi mis tahes ohutu näitamine müügiedenduse eesmärgil;

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

20 b. „kasutustest” – test, mille käigus tehakse lõpliku tehakse lõpliku hindamise eesmärgil kättesaadavaks väga väike hulk kinnitamata isikukaitsevahendeid, mille tehnilises toimikus on kõik vajalikud testidokumendid (testid viiakse läbi akrediteeritud või heakskiidetud laboratooriumites) kasutaja kaitse tagamiseks. Kasutustest on ajaliselt piiratud, selle kestus ja eesmärk on enne testi algust kindlaks määratud ja asjaosaliste poolt kinnitatud;

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vaba liikumine

Vaba liikumine, esitlused ja kasutustestid

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei takista käesoleva määruse nõuetele mittevastavate isikukaitsevahendite näitamist messidel, näitustel ja esitlustel, kui nähtava sildiga on selgelt osutatud, et kõnealune isikukaitsevahend ei vasta käesoleva määruse nõuetele ja see ei ole turul kättesaadav enne, kui see on viidud nõuetega vastavusse.

Liikmesriigid ei takista messidel, näitustel, esitlustel või kasutustestidel sellise isikukaitsevahendi näitamist, mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele ja mis ei ole turul kättesaadav. Kasutustestide eesmärk ei ole isikukaitsevahendite kaitsefunktsiooni testimine, vaid kaitsega mitteseotud muude aspektide, näiteks mugavuse, ergonoomia ja kujunduse hindamine.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esitluste ajal võetakse asjakohased meetmeid, et tagada inimeste kaitse.

Esitluste ja kasutustestide ajal võetakse asjakohased meetmeid, et tagada inimeste kaitse.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesoleva lõikega hõlmatud isikukaitsevahendit võib esitleda või kasutustestidel testida juhul, kui nähtava sildiga on selgelt osutatud, et kõnealune isikukaitsevahend ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Tootjad säilitavad tehnilist dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni vähemalt kümme aastat pärast isikukaitsevahendi turule laskmist.

3. Tootjad säilitavad tehnilist dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni vähemalt viis aastat pärast isikukaitsevahendi turule laskmist.

Selgitus

Nõue säilitada kümme aastat tehnilist dokumentatsiooni on ülemäärane, eriti kuna vastavussertifikaat kehtib vaid viis aastat.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Tootjad tagavad menetluste olemasolu seeriatoodangu vastavuse säilimiseks käesoleva määruse nõuetele. Arvesse võetakse muudatusi isikukaitsevahendi disainis või omadustes ja muudatusi neis harmoneeritud standardites või muudes tehnilistes kirjeldustes, mille põhjal isikukaitsevahendi vastavust kinnitati.

4. Tootjad tagavad menetluste olemasolu seeriatoodangu vastavuse säilimiseks käesoleva määruse nõuetele. Kui seda peetakse vajalikuks seoses isikukaitsevahendist tuleneva ohuga, teevad tootjad selleks, et kaitsta tarbijate ja teiste lõppkasutajate tervist ja ohutust, turul kättesaadavaks tehtud toodete pistelist kontrolli, uurivad kaebusi, mittevastavaid isikukaitsevahendeid ja isikukaitsevahendite tagasinõudmisi ning vajaduse korral registreerivad need, ning teavitavad levitajaid sellisest järelevalvest.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Tootjad tagavad, et nende isikukaitsevahendid kannavad tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldaks neid tuvastada, või kui isikukaitsevahendi suurus või laad seda ei võimalda, siis tagavad tootjad, et nõutud teave on isikukaitsevahendi pakendil või sellega kaasas olevas dokumendis.

5. Tootjad tagavad, et nende isikukaitsevahendid kannavad kas tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldaks neid tuvastada, või kui isikukaitsevahendi suurus või laad seda ei võimalda, siis tagavad tootjad, et nõutud teave on isikukaitsevahendi pakendil või sellega kaasas olevas dokumendis.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas isikukaitsevahendile või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Aadress osutab üheleainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.

6. Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi, posti- või e-posti aadressi kontakteerumiseks kas isikukaitsevahendile, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Aadress osutab üheleainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Kontaktandmed esitatakse selle liikmesriigi keeles või keeltes, mille turule isikukaitsevahend lastakse.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud juhised lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas keeles, mille on kindlaks määranud liikmesriik.

7. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised tarbijate ja lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas keeles, mille on kindlaks määranud liikmesriik, mille turul isikukaitsevahend kättesaadavaks tehakse. Sellised kasutusjuhised ja igasugune märgistus on selged, arusaadavad ja mõistetavad. Kui isikukaitsevahend on kättesaadav mitut ühikut sisaldavas pakendis, peavad sellised kasutusjuhised olema lisatud igale väikseimale turustatavale ühikule.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendi kaitsetaseme klassi määramiseks tehtud asjakohastes tehnilistes katsetes saavutatud tulemused on elektroonilisel teel või taotluse alusel kättesaadavad.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga on kaasas artikli 15 lõikes 2 osutatud ELi vastavusdeklaratsiooni koopia. Tootjad võivad otsustada selle nõude täita, lisades isikukaitsevahendile artikli 15 lõikes 3 osutatud lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsiooni. Kui esitatakse vaid lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon, peab sellele vahetult järgnema täpne veebisaidi aadress, kust oleks võimalik leida täielik ELi vastavusdeklaratsiooni tekst.

8. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga on kaasas artikli 15 lõikes 2 osutatud ELi vastavusdeklaratsiooni koopia. Tootjad võivad otsustada selle nõude täita, lisades isikukaitsevahendile artikli 15 lõikes 3 osutatud lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsiooni või lisavad kasutusjuhistesse ja teabesse internetiaadressi, kust ELi vastavusdeklaratsioon on kättesaadav. Kui esitatakse lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon, peab see sisaldama täpset internetiaadressi, kust on võimalik leida ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10. Liikmesriigi pädeva asutuse põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad talle isikukaitsevahendi vastavuse tõendamiseks vajaliku teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad kõnealuse asutusega viimase nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mis võetakse nende poolt turule lastud isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

10. Liikmesriigi pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad talle isikukaitsevahendi vastavuse tõendamiseks vajaliku teabe ja dokumentatsiooni paberil või elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad kõnealuse asutusega viimase nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mis võetakse nende poolt turule lastud isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) hoida ELi vastavusdeklaratsiooni ja tehnilist dokumentatsiooni riiklikele turujärelevalveasutusele kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul pärast seda, kui isikukaitsevahend on turule lastud;

(a) hoida ELi vastavusdeklaratsiooni ja tehnilist dokumentatsiooni riiklikele turujärelevalveasutusele kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul pärast seda, kui isikukaitsevahend on turul kättesaadavaks tehtud;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku vastuvõtmise korral tehakse vastav muudatus läbivalt kogu tekstis.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas isikukaitsevahendile või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.

3. Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas isikukaitsevahendile, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Kontaktandmed esitatakse selle liikmesriigi või nende liikmesriikide ametlikus keeles või ametlikes keeltes, mille turule isikukaitsevahend lastakse.

 

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Importijad tagavad, et isikukaitsevahendiga on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised ja teave asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

4. Importijad tagavad, et isikukaitsevahendiga on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised ja ohutusalane teave asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav. Kui isikukaitsevahend on kättesaadav mitut ühikut sisaldavas pakendis, peavad sellised kasutusjuhised olema lisatud igale väikseimale turustatavale ühikule.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Kui seda peetakse vajalikuks seoses isikukaitsevahendist tuleneva ohuga, teevad importijad, selleks et kaitsta tarbijate ja teiste lõppkasutajate tervist ja ohutust, turul kättesaadavaks tehtud toodete pistelist kontrolli, uurivad kaebusi, mittevastavaid isikukaitsevahendeid ja isikukaitsevahendite tagasinõudmisi ning vajaduse korral registreerivad need ning teavitavad turustajaid sellisest järelevalvest.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale määrusele, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed, et viia isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, kui see on asjakohane, kõrvaldada see turult või võtta tagasi. Kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, teavitavad importijad sellest viivitamata nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kelle turul nad isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.

6. Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale määrusele, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed, et viia isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, kui see on asjakohane, kõrvaldada see turult või võtta tagasi. Kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, teavitavad importijad sellest viivitamata tootjat ja nende liikmesriikide pädevaid riiklikke asutusi, kelle turul nad isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Importijad hoiavad vähemalt kümne aasta jooksul pärast isikukaitsevahendi turule laskmist turujärelevalveasutuste jaoks kättesaadaval ELi vastavusdeklaratsiooni koopiat ning tagavad, et tehniline dokumentatsioon oleks viimaste nõudmise korral neile kättesaadav.

7. Importijad tagavad vähemalt kümne aasta jooksul pärast isikukaitsevahendi turule laskmist turujärelevalveasutuste jaoks ELi vastavusdeklaratsiooni koopia kättesaadavuse ning et tehniline dokumentatsioon oleks turujärelevalveasutuste nõudmise korral neile kättesaadav.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, et sellel on CE-märgis, sellega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon või lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon ja et sellega on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised keeles, mis on isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemise liikmesriigi lõppkasutajatele kergesti arusaadav, ning et tootja ja importija on täitnud artikli 8 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 10 lõikes 3 sätestatud nõuded.

Enne isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, et sellel on CE-märgis, sellega on kaasas nõutud dokumendid ja II lisa punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised ja muu teave keeles, mis on isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemise liikmesriigi tarbijatele ja teistele lõppkasutajatele kergesti arusaadav, ning et tootja ja importija on täitnud artikli 8 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 10 lõikes 3 sätestatud nõuded.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, tagavad, et võetakse vajalikud parandusmeetmed toote nõuetega vastavusse viimiseks või, kui see on asjakohane, kõrvaldatakse see turult või võetakse tagasi. Kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, teavitavad levitajad sellest viivitamata nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kelle turul nad isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, tagavad, et võetakse vajalikud parandusmeetmed toote nõuetega vastavusse viimiseks või, kui see on asjakohane, kõrvaldatakse see turult või võetakse tagasi. Kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, teavitavad levitajad sellest viivitamata tootjat või importijat ja nende liikmesriikide pädevaid riiklikke asutusi, kelle turul nad isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses käsitletakse tootjana importijat või levitajat, kes laseb isikukaitsevahendi turule oma nime või kaubamärgi all või kes muudab juba turule lastud isikukaitsevahendit viisil, mis võib mõjutada vastavust II lisas sätestatud kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, ning tema suhtes kohaldatakse artikli 8 alusel tootja kohustusi.

Käesolevas määruses käsitletakse tootjana importijat või levitajat, kes laseb isikukaitsevahendi turule oma nime või kaubamärgi all või kes muudab juba turule lastud isikukaitsevahendit viisil, mis võib mõjutada vastavust käesolevale määrusele, ning tema suhtes kohaldatakse artikli 8 alusel tootja kohustusi.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui ühtlustamist käsitlevates liidu õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei muuda harmoneeritud standardi tühistamine kehtetuks teavitatud asutuste välja antud kehtivaid sertifikaate. Tühistamine puudutab vaid vastavust, mis määratakse uute vastavushindamiste põhjal, mille puhul järgitakse uut harmoneeritud standardit. Kehtiva sertifikaadi kohaselt toodetud tooteid käsitletakse jätkuvalt vastavalt olulistele nõuetele ning neid peab olema võimalik endiselt turule lasta kuni teavitatud asutuste välja antud asjaomaste sertifikaatide kehtivusaja lõpuni.

Selgitus

Praegune sõnastus loob õigusliku ebakindluse juhtumite puhul, kus sertifikaadi harmoneeritud standard on asendatud muudetud versiooniga. Vältimaks õiguslikku ebakindlust, tuleks isikukaitsevahendeid käsitlevasse määrusesse lisada otse nn sinises raamatus (ELi tootenormide rakendamise kohta 2014, 4.1.2.6, lk 41) sätestatud selgitused.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsiooni ülesehitus ja sisu peab vastama IX lisale ja seda ajakohastatakse pidevalt. See tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kelle turul isikukaitsevahend kättesaadavaks tehakse.

2. ELi vastavusdeklaratsioon põhineb IX lisas sätestatud näidise ülesehitusel, sisaldab IV, VI, VII ja VIII lisas sätestatud asjakohastes moodulites määratletud elemente ning seda ajakohastatakse pidevalt. See tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kelle turule isikukaitsevahend lastakse või kelle turul see kättesaadavaks tehakse.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon peab sisaldama X lisas sätestatud elemente ja seda ajakohastatakse pidevalt. See tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kelle turul isikukaitsevahend kättesaadavaks tehakse. Internetis peab saadaval olema ELi vastavusdeklaratsioon keeles või keeltes, mida nõuab liikmesriik, kelle turul isikukaitsevahend kättesaadavaks tehakse.

3. Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon põhineb X lisas sätestatud näidise ülesehitusel ja seda ajakohastatakse pidevalt. See tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kelle turul isikukaitsevahend kättesaadavaks tehakse. Internetis peab saadaval olema ELi vastavusdeklaratsioon keeles või keeltes, mida nõuab liikmesriik, kelle turule isikukaitsevahend lastakse või kelle turul see kättesaadavaks tehakse.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. ELi vastavusdeklaratsiooni koostamisega võtab tootja endale täieliku vastutuse isikukaitsevahendi vastavuse eest käesoleva määruse nõuetele.

5. ELi vastavusdeklaratsiooni koostamisega võtab tootja endale täieliku vastutuse isikukaitsevahendi vastavuse eest käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. CE-märgis paigaldatakse isikukaitsevahendile enne selle turule laskmist. Sellele võib järgneda piktogramm või muu tähistus, mis viitab ohutegurile, mille eest kaitsmiseks isikukaitsevahend on mõeldud.

3. CE-märgis paigaldatakse isikukaitsevahendile enne selle turule laskmist.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. III kategooria isikukaitsevahendi puhul järgneb CE-märgisele selle teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, kes osales toote vastavustõendamisel põhineva tüübivastavuse tagamise menetluses või tootmiskvaliteedi tagamisel põhineva tüübivastavuse tagamise menetluses.

4. III kategooria isikukaitsevahendi puhul järgneb CE-märgisele selle teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, kes osales toote vastavustõendamisel põhineva tüübivastavuse tagamise menetluses või tootmiskvaliteedi tagamisel põhineva tüübivastavuse tagamise menetluses. Teavitatud asutuse identifitseerimisnumbri kannab tootele tema juhendamisel tootja või tootja volitatud esindaja.

Muudatusettepanek            77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. CE-märgisele ja vajaduse korral teavitatud asutuse identifitseerimisnumbrile võidakse lisada piktogramm või muu märgis, mis osutab ohule, mille eest kaitsmiseks isikukaitsevahend on ette nähtud.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b. Liikmesriigid tuginevad olemasolevatele mehhanismidele, et tagada CE-märgist käsitleva korra nõuetekohane kohaldamine, ja võtavad märgise väärkasutamise korral asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 17

välja jäetud

Isikukaitsevahendite riskikategooriad

 

Isikukaitsevahendid jaotatakse I lisas sätestatud riskikategooriatesse.

 

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Vastavushindamisasutus peab olema asutatud liikmesriigi õiguse kohaselt ning olema juriidiline isik.

2. Vastavushindamisasutus luuakse liikmesriigi õiguse kohaselt ning ta on juriidiline isik.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) II lisas sätestatud oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete, kohaldatavate harmoneeritud standardite ning liidu ühtlustamisõigusaktide asjakohaste sätete tundmine ja mõistmine;

(c) II lisas sätestatud oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete, kohaldatavate harmoneeritud standardite ning liidu ühtlustamisõigusaktide ja siseriiklike õigusaktide asjakohaste sätete tundmine ja mõistmine;

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Vastavushindamisasutus sõlmib vastutuskindlustuslepingu, välja arvatud juhul, kui vastutust kannab riigisisese õiguse kohaselt riik või kui vastavushindamise eest vastutab otseselt liikmesriik ise.

9. Vastavushindamisasutus sõlmib vastutuskindlustuslepingu, välja arvatud juhul, kui vastutust kannab riigisisese õiguse kohaselt liikmesriik või kui vastavushindamise eest vastutab otseselt liikmesriik ise.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11. Vastavushindamisasutused osalevad asjakohases standardimistöös ja käesoleva määruse alusel loodud teavitatud asutuste koordineerimisrühma töös või tagavad, et tema vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavad töötajad on sellisest tegevusest teadlikud, ning rakendavad nimetatud rühma töö tulemusena koostatud haldusotsuseid ja -dokumente üldiste suunistena.

11. Vastavushindamisasutused osalevad asjakohases standardimistöös ja käesoleva määruse artikli 35 alusel loodud teavitatud asutuste koordineerimisrühma töös või tagavad, et tema vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavad töötajad on sellisest tegevusest teadlikud, ning rakendavad nimetatud rühma töö tulemusena koostatud haldusotsuseid ja -dokumente.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Teavitamise taotlusele lisatakse vastavushindamistoimingute, vastavushindamismenetlus(t)e ja isikukaitsevahendite tüüpide kirjeldus, millega tegelemiseks väidab asutus end pädeva olevat, ning riikliku akrediteerimisasutuse väljastatud akrediteerimistunnistus (kui see on olemas), milles kinnitatakse, et vastavushindamisasutus vastab artiklis 23 sätestatud nõuetele.

2. Teavitamise taotlusele lisatakse vastavushindamistoimingute, vastavushindamismooduli või -moodulite ja isikukaitsevahendite tüüpide kirjeldus, millega tegelemiseks väidab asutus end pädeva olevat, ning riikliku akrediteerimisasutuse väljastatud akrediteerimistunnistus (kui see on olemas), milles kinnitatakse, et vastavushindamisasutus vastab artiklis 23 sätestatud nõuetele.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku astuvõtmise korral tehakse vastav muudatus läbivalt kogu tekstis.

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui teavitus ei põhine artikli 26 lõikes 2 osutatud akrediteerimistunnistusel, siis esitab teavitav asutus komisjonile ja teistele liikmesriikidele tõendavad dokumendid, mis kinnitavad vastavushindamisasutuse pädevust ja kehtivat korda, millega tagatakse asutuse korrapärane jälgimine ning selle jätkuv vastavus artiklis 23 sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Selgitus

Akrediteerimine peaks olema kõigi teavitatud asutuste jaoks üldreegel.

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Juhul kui teavitust piiratakse, see peatatakse või tühistatakse või kui teavitatud asutus on lõpetanud oma tegevuse, astub teavitav liikmesriik vajalikud sammud tagamaks, et kõnealuse asutuse dokumente menetleks mõni teine teavitatud asutus või et need oleks nõudmisel kättesaadavad teavitamise ja turujärelevalve eest vastutavatele asutustele.

2. Juhul kui teavitust piiratakse, see peatatakse või tühistatakse või kui teavitatud asutus on lõpetanud oma tegevuse, astub teavitav liikmesriik vajalikud sammud tagamaks, et kõnealuse asutuse dokumente menetleks mõni teine teavitatud asutus või et need oleks nõudmisel kättesaadavad teavitamise ja turujärelevalve eest vastutavatele asutustele. Teavitav liikmesriik teavitab asjaomaseid tootjaid ja annab neile võimaluse valida mõni teine teavitatud asutus oma soovi järgi.

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Teavitav liikmesriik esitab komisjonile viimase nõudmisel kogu teabe teavituse aluse või asjaomase teavitatud asutuse pädevuse säilimise kohta.

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et teavitatud asutuse otsuste vaidlustamiseks nähakse ette edasikaebamise kord.

 

Liikmesriigid tagavad, et teavitatud asutuse otsuste vaidlustamiseks nähakse ette läbipaistev ja kättesaadav edasikaebamise kord.

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad oma teavitatud asutuste osalemise nimetatud rühma töös kas otse või määratud esindajate kaudu.

Teavitatud asutused osalevad nimetatud rühma töös otse või määratud esindajate kaudu. Juhul, kui teavitatud asutus nimetatud nõuet ei järgi, teavitus peatatakse või tühistatakse.

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus

Peatükk V a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

V a PEATÜKK

 

LIIDU TURUJÄRELEVALVE, LIIDU TURULE SISENEVATE ISIKUKAITSEVAHENDITE KONTROLL JA LIIDU KAITSEMEETMETE MENETLUS

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 35 a

 

Liidu turujärelevalve ja liidu turule sisenevate isikukaitsevahendite kontroll

 

Käesoleva määruse artikli 2 lõikega 1 hõlmatud isikukaitsevahendite suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 15 lõiget 3 ja artikleid 16–29.

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 35 b

 

Riiklikul tasemel ohtu kujutavate isikukaitsevahenditega tegelemise menetlus

 

1. Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt põhjust arvata, et mõni käesoleva määrusega hõlmatud isikukaitsevahend kujutab endast ohtu kasutajate või, kui see on kohaldatav, teiste inimeste tervisele või ohutusele, viivad nad läbi asjaomase isikukaitsevahendi hindamise, lähtudes kõigist käesolevas määruses sätestatud asjaomastest nõuetest. Selleks teevad asjaomased ettevõtjad turujärelevalveasutustega vajalikul viisil koostööd.

 

Kui turujärelevalveasutused leiavad esimeses lõigus nimetatud hindamise käigus, et isikukaitsevahendid ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, nõuavad nad viivitamata, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed, et viia isikukaitsevahendid nimetatud nõuetega vastavusse, kõrvaldada need turult või nõuda need tagasi turujärelevalveasutuse poolt määratud mõistliku aja jooksul, arvestades ohu suurust.

 

Turujärelevalveasutused teatavad sellest asjakohasele teavitatud asutusele.

 

Käesoleva lõike teises lõigus osutatud meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.

 

2. Kui turujärelevalveasutused leiavad, et mittevastavus ei piirdu üksnes nende liikmesriigi territooriumiga, teavitavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike hindamistulemustest ja meetmetest, mille võtmist nad on ettevõtjalt nõudnud.

 

3. Ettevõtja tagab, et kõikide tema poolt liidu turul kättesaadavaks tehtud asjaomaste isikukaitsevahendite suhtes võetakse kõik vajalikud parandusmeetmed.

 

4. Kui ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus nimetatud ajavahemiku jooksul asjakohaseid parandusmeetmeid, rakendavad turujärelevalveasutused sobivaid ajutisi meetmeid eesmärgiga keelata või piirata isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegemist siseriiklikul turul, isikukaitsevahend sealt kõrvaldada või tagasi nõuda.

 

Turujärelevalveasutused teavitavad nendest meetmetest viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike.

 

5. Lõike 4 teises lõigus osutatud teave hõlmab kõiki teadaolevaid üksikasju, eelkõige mittevastavate isikukaitsevahendite tuvastamiseks vajalikke andmeid, isikukaitsevahendite päritolu, väidetava mittevastavuse ja ohu olemust, võetud siseriiklike meetmete laadi ja kestust ning samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, kas mittevastavus on seotud mõnega järgmistest põhjustest:

 

(a) isikukaitsevahend ei vasta nõuetele, mis käsitlevad inimeste tervist ja ohutust; või

 

(b) puudused artiklis 14 osutatud harmoneeritud standardites, mille alusel vastavust eeldatakse.

 

6. Liikmesriigid, kes ei ole käesoleva artikli kohase menetluse algatajad, teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast täiendavast teabest seoses asjaomase isikukaitsevahendi mittevastavusega ning juhul, kui nad ei ole nõus võetud siseriikliku meetmega, esitavad oma vastuväited.

 

7. Kui kolme kuu jooksul lõike 4 teises lõigus osutatud teabe kättesaamisest ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud liikmesriigi võetud ajutise meetme suhtes vastuväiteid, loetakse meede põhjendatuks.

 

8. Liikmesriigid tagavad, et asjaomase isikukaitsevahendi suhtes võetakse viivitamata kõik vajalikud piiravad meetmed, näiteks kõrvaldatakse isikukaitsevahend turult.

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 35 c

 

Liidu kaitsemeetmete menetlus

 

1. Kui artikli 35 b lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse lõppedes esitatakse liikmesriigi võetud meetmele vastuväiteid või kui komisjon arvab, et riiklik meede on liidu õigusaktidega vastuolus, alustab komisjon viivitamata konsulteerimist liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega ja hindab riiklikku meedet. Hindamise tulemuste põhjal võtab komisjon vastu rakendusakti, milles tehakse kindlaks, kas riiklik meede on põhjendatud või mitte.

 

Komisjon adresseerib oma otsuse kõigile liikmesriikidele ning edastab selle viivitamata neile ja asjaomasele ettevõtjale või asjaomastele ettevõtjatele.

 

2. Kui riiklikku meedet peetakse põhjendatuks, võtavad kõik liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada nõuetele mittevastava isikukaitsevahendi kõrvaldamine oma turult, ja teavitavad sellest komisjoni. Kui riigi meedet peetakse põhjendamatuks, tühistab asjaomane liikmesriik selle meetme.

 

3. Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks ja isikukaitsevahendi mittevastavus viitab puudustele käesoleva määruse artikli 35 b lõike 5 punktis b osutatud harmoneeritud standardites, kohaldab komisjon määruse (EL) nr 1025/2012 artiklis 11 sätestatud menetlust.

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 35 d

 

Nõuete le vastavad isikukaitsevahendid, mis kujutavad endast ohtu

 

1. Kui liikmesriik leiab pärast artikli 35 b lõike 1 kohase hindamise läbiviimist, et isikukaitsevahend, mis vastab käesoleva määruse nõuetele, kujutab endast siiski ohtu inimeste tervisele või ohutusele, nõuab ta, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased meetmed tagamaks, et asjaomane isikukaitsevahend ei kujutaks endast turule laskmisel enam ohtu, et ettevõtja kõrvaldaks selle turult või nõuaks selle tagasi mõistliku aja jooksul, mille liikmesriik ohu laadi arvestades määrab.

 

2. Ettevõtja tagab, et kõigi tema poolt liidu turul kättesaadavaks tehtud asjaomaste isikukaitsevahendite suhtes võetakse parandusmeetmeid.

 

3. Liikmesriik teavitab sellest viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike. Teave sisaldab kõiki teadaolevaid üksikasju, eelkõige asjaomaste isikukaitsevahendite tuvastamiseks vajalikke andmeid, vahendite päritolu ja tarneahelat, ohu olemust ning võetud riiklike meetmete laadi ja kestust.

 

4. Komisjon alustab viivitamata konsultatsioone liikmesriikide ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega ning hindab riigi võetud meetmeid. Selle hinnangu tulemuste põhjal võtab komisjon rakendusaktidega vastu otsuse, kas riiklik meede on põhjendatud või mitte, ning teeb vajaduse korral ettepaneku sobivate meetmete kohta.

 

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 38 lõikes 2 a osutatud kontrollimenetlusega.

 

Nõuetekohaselt põhjendatud eriti kiireloomulistel asjaoludel, mis on seotud inimeste tervise ja ohutuse kaitsega, võtab komisjon kooskõlas artikli 38 lõikes 2 b osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

 

5. Komisjon adresseerib oma otsuse kõigile liikmesriikidele ning edastab selle viivitamata neile ja asjaomasele ettevõtjale või asjaomastele ettevõtjatele.

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 35 e

 

Vormiline mittevastavus

 

1. Ilma et see piiraks artikli 35 b kohaldamist, nõuab liikmesriik asjaomaselt ettevõtjalt mittevastavuse kõrvaldamist, kui ta on avastanud ühe järgmisest asjaoludest:

 

(a) CE-märgis on kantud tootele määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 30 või käesoleva määruse artikli 16 sätteid rikkudes või seda ei ole tootele kantud;

 

(b) tootmise kontrollietappi kaasatud teavitatud asutuse identifitseerimisnumber puudub või on kantud tootele artikli 16 sätteid rikkudes;

 

(c) ELi vastavusdeklaratsiooni ei ole koostatud või see on koostatud valesti;

 

(d) tehniline dokumentatsioon ei ole kättesaadav või on puudulik;

 

(e) artikli 8 lõikes 6 või artikli 10 lõikes 3 osutatud teave puudub, on vale või puudulik;

 

(f) artiklis 8 või artiklis 10 sätestatud muid haldusnõudeid ei ole täidetud.

 

2. Kui lõikes 1 osutatud mittevastavust ei kõrvaldata, siis võtab asjaomane liikmesriik asjakohaseid meetmeid isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemise piiramiseks või keelamiseks või tagab, et see oleks turult kõrvaldatud või tagasi nõutud.

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 37 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks konkreetse riski kategooria puhul, et võtta arvesse tehnika arengut ja teadmisi või uut teaduslikku tõendusmaterjali, ning võttes arvesse vastavushindamismenetlust, mida tuleb iga kategooria puhul kooskõlas artikliga 18 järgida.

Et võtta arvesse tehnika arengut ja teadmisi või uut teaduslikku tõendusmaterjali konkreetse ohu kategooria puhul, antakse komisjonile volitused võtta artikli 37 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, viies ohu üle ühest kategooriast teise.

 

Liikmesriik, kellel on kahtlusi seoses mõne ohu liigitamisega konkreetsesse artiklis 17 osutatud ohukategooriasse, teavitab oma kahtlustest viivitamata komisjoni ja lisab põhjused.

 

Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist hindab komisjon põhjalikult neid ohte, mille tõttu ümberliigitamine on vajalik, ja selle mõju.

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 5.

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Need karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad need sätted komisjonile hiljemalt [3 kuud enne käesoleva määruse kohaldamist] ja teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest järgnevatest sätetesse tehtavatest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral ettevõtjate poolt, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende jõustamise tagamiseks. Sellised eeskirjad võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete rikkumiste eest. Need karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad need sätted komisjonile hiljemalt [3 kuud enne käesoleva määruse kohaldamist] ja teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest järgnevatest sätetesse tehtavatest muudatustest.

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikleid 19–35 kohaldatakse alates [kuus kuud pärast jõustumist].

Artikleid 19–35 ning artikleid 38 ja 39 kohaldatakse alates [kuus kuud pärast jõustumist].

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I kategooria – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kontakt vee või nõrgatoimeliste puhastusvahenditega;

(b) kontakt vee või nõrgatoimeliste puhastusvahenditega või pikaajaline kontakt veega;

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II kategooria – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahendeid, välja arvatud juhul kui sellised isikukaitsevahendid on mõeldud kasutajate kaitsmiseks I kategooria riskide eest.

välja jäetud

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – III kategooria – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Väga suurte riskide eest kaitseks mõeldud isikukaitsevahendid. III kategooria hõlmab ainult isikukaitsevahendeid, mis on mõeldud kasutajate kaitsmiseks järgmiste riskide eest:

Väga suurte riskide, nagu surma või pöördumatu tervisekahjustuse eest kaitseks mõeldud isikukaitsevahendid. III kategooria hõlmab ainult isikukaitsevahendeid, mis on mõeldud kasutajate kaitsmiseks järgmiste riskide eest:

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) ohtlike ainete sissehingamine;

(a) tervisele ohtlikud ained ja segud;

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) keskkonnad, milles valitseb hapnikunappus;

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) tugevatoimelised kemikaalid;

(b) kahjulikud biotoimeained;

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(l a) kutsealane risk saada tugev löök pähe.

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) ioniseeriv kiirgus;

(c) ioniseeriv kiirgus, laserkiirgus ja radioaktiivne saastumine;

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k) kuulihaavad või noatorked;

(k) kuulihaavad, lõhkematerjali tükid või noatorked;

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – punkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – alapunkt 1.2.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Isikukaitsevahendi valmistamiseks kasutatavad materjalid, sh nende võimalikud lagunemissaadused ei tohi mõjutada kahjulikult kasutajate tervist ega ohutust.

Isikukaitsevahendi valmistamiseks kasutatavad materjalid, sh nende võimalikud lagunemissaadused ei tohi mõjutada kahjulikult kasutajate tervist ega ohutust või tuua kaasa selle, et isikukaitsevahendid ei vasta enam käesolevas määruses sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – punkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui sama tootja laseb turule erinevat tüüpi isikukaitsevahendite mudelite mitu mudelit, et tagada külgnevate kehaosade samaaegne kaitsmine, siis peavad need ühilduma.

Kui sama tootja laseb turule erinevat tüüpi isikukaitsevahendite mitu mudelit, et tagada külgnevate kehaosade samaaegne kaitsmine, siis peavad need ühilduma.

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – punkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1.3.3 a. Eemaldatavate kaitsvate detailidega kaitseriietus

 

Eemaldatavate kaitsvate detailidega kaitseriietus kuulub isikukaitsevahendite hulka ja vastavushindamismenetlustes tuleks seda hinnata kui kombinatsiooni.

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – punkt 1.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.4. Tootja kasutusjuhend

1.4. Tootja kasutusjuhend ja teave

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – punkt 1.4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) isikukaitsevahendi kaitsetaseme või -klassi määramiseks tehtud tehnilistes katsetes saavutatud kaitseomadused;

välja jäetud

Selgitus

Seda ei teavet ei ole vaja edastada iga isikukaitsevahendiga kaasas olevas juhendis. Teave lisatakse tehnilisse dokumentatsiooni (vt III lisa) ning tootja teeb selle taotluse korral muul viisil kättesaadavaks (vt muudatusettepanekut artikli 8 lõike 7 a (uus) kohta).

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – punkt 1.4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) isikukaitsevahendiga kasutatavad lisaseadmed ja asjakohaste varuosade omadused;

(c) vajaduse korral isikukaitsevahendiga kasutatavad lisaseadmed ja asjakohaste varuosade omadused;

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – punkt 1.4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) erinevatele ohutasemetele vastavad kaitseklassid ja kasutuspiirid;

(d) vajaduse korral erinevatele ohutasemetele vastavad kaitseklassid ja kasutuspiirid;

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – punkt 1.4 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) isikukaitsevahendi või selle osade kasutusaja lõpptähtpäev või kasutusaeg;

(e) vajaduse korral isikukaitsevahendi või selle osade kasutusaja lõpptähtpäev või kasutusaeg;

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – punkt 1.4 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f) veoks sobiv pakend;

(f) vajaduse korral veoks sobiv pakend;

Muudatusettepanek  119

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1.osa – punkt 1.4 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a) riskid, mille eest kaitsmiseks isikukaitsevahend on projekteeritud;

Muudatusettepanek  120

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1.osa – punkt 1.4 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(i a) viited kasutatud harmoneeritud standardi(te)le, sealhulgas standardi(te) kuupäev, või viited muudele kasutatud tehnilistele kirjeldustele;

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1.osa – punkt 1.4 – lõik 1 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(i a) internetiaadress, kus ELi vastavusdeklaratsioon on kättesaadav.

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – punkt 1.4 – lõik 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juhend peab olema täpne ja arusaadav ning esitatud vähemalt sihtliikmesriigi (riikide) ametlikus/ametlikes keel(t)es.

Juhend peab olema täpne ja arusaadav ning selgesti loetav ning esitatud vähemalt sihtliikmesriigi (riikide) ametlikus/ametlikes keel(t)es. Juhendit peetakse selgesti loetavaks, kui normaalse nägemisega tavakasutaja saab seda lugeda kohaselt kauguselt ning ilma kunstlike abivahenditeta.

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – punkt 1.4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juhend peab olema täpne ja arusaadav ning esitatud vähemalt sihtliikmesriigi (riikide) ametlikus/ametlikes keel(t)es.

Juhend peab olema täpne ja arusaadav ning esitatud vähemalt sihtliikmesriigi (riikide) ametlikus/ametlikes keel(t)es. Kõik muud asjakohased juhised isikukaitsevahendi valimise, kasutamise, korrashoidmise ja hooldamise kohta tuleb teha kättesaadavaks viisil, mis on igale asjaomasele isikule kergesti ligipääsetav.

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 2. osa – punkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et vältida kasutamisest põhjustatud higistamist, peavad kaitstavaid kehaosi katvad isikukaitsevahendid nii palju kui võimalik õhku läbi laskma; vastasel juhul tuleb need varustada higi imavate vahenditega.

Selleks et vältida kasutamisest põhjustatud higistamist, peavad kaitstavaid kehaosi katvad isikukaitsevahendid olema kavandatud piirama kasutamisest põhjustatud higistamist; vastasel juhul tuleb neisse lisada higi imavaid vahendeid.

Muudatusettepanek  125

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 2. osa – punkt 2.9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui isikukaitsevahend sisaldab osi, mida kasutaja saab reguleerida või välja vahetada, siis tuleb need projekteerida ja toota nii, et neid oleks võimalik ilma tööriistadeta kergesti kinnitada ning eemaldada.

Kui isikukaitsevahend sisaldab osi, mida kasutaja saab reguleerida või välja vahetada, siis tuleb need projekteerida ja toota nii, et neid oleks võimalik ilma tööriistadeta kergesti kinnitada, reguleerida ning eemaldada.

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 2. osa – punkt 2.12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealust tüüpi isikukaitsevahenditele kantud tervisekaitse ja ohutusega otseselt või kaudselt seotud tunnusmärgid või tähised peavad võimaluse korral olema ühtlustatud piktogrammid või ideogrammid. Nad peavad olema hästi nähtavad ja loetavad ning jääma selliseks isikukaitsevahendi ettenähtud kasutusaja jooksul. Vääritimõistmise vältimiseks peavad need märgid olema täielikud, täpsed ja arusaadavad; kui need märgid sisaldavad sõnu või lauseid, peavad need olema selle liikmesriigi ametlikus (ametlikes) keel(t)es, kus isikukaitsevahendit kavatsetakse kasutada.

Kõnealust tüüpi isikukaitsevahenditele kantud tervisekaitse ja ohutusega otseselt või kaudselt seotud tunnusmärgid või tähised peavad võimaluse korral olema ühtlustatud piktogrammid või ideogrammid. Nad peavad olema hästi nähtavad ja loetavad ning jääma selliseks isikukaitsevahendi ettenähtud kasutusaja jooksul. Vääritimõistmise vältimiseks peavad need märgid olema täielikud, täpsed ja arusaadavad; kui need märgid sisaldavad sõnu või lauseid, peavad need olema keeles, millest saavad kergesti aru tarbijad ja lõppkasutajad, nagu on kindlaks määranud liikmesriik, mille turul isikukaitsevahend kättesaadavaks tehakse.

Muudatusettepanek  127

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 3. osa – punkt 3.4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.4. Kaitse vees

3.4. Kaitse vedelikes

Muudatusettepanek  128

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 3. osa – punkt 3.4 – alapunkt 3.4.2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eeldatavates kasutustingimustes tõhusa ujuvuse tagavad riietusesemed, mis on kandmisel ohutud ja hoiavad inimest veepinnal. Need isikukaitsevahendid ei tohi eeldatavates kasutustingimustes piirata inimese liikumisvabadust ja peavad eeskätt võimaldama tal ujuda või põgeneda ohu korral või päästa teisi inimesi.

Ettenähtud kasutustingimustes tõhusa ujuvuse tagavad riietusesemed, mis on kandmisel ohutud ja hoiavad inimest vedelike pinnal. Need isikukaitsevahendid ei tohi eeldatavates kasutustingimustes piirata inimese liikumisvabadust ja peavad eeskätt võimaldama tal ujuda või põgeneda ohu korral või päästa teisi inimesi.

Muudatusettepanek  129

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 3. osa – punkt 3.6 – alapunkt 3.6.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõrges temperatuuris lühiajaliseks kasutamiseks mõeldud vahendite materjalid ja muud osad ning isikukaitsevahendid, millele võib langeda kuumi pritsmeid (nt suur kogus sulanud ainet), peavad olema sellise soojusmahtuvusega, mis seoks suurema osa neeldunud soojusest, kuni kasutaja on ohupiirkonnast lahkunud ja isikukaitsevahendi ära võtnud.

Kõrges temperatuuris lühiajaliseks kasutamiseks mõeldud vahendite materjalid ja muud osad ning isikukaitsevahendid, millele võib langeda kuumi pritsmeid (nt suur kogus sulanud ainet), peavad olema sellise soojusmahtuvusega, mis kaitseks põletuste eest, kuni kasutaja on ohupiirkonnast lahkunud ja isikukaitsevahendi ära võtnud.

Muudatusettepanek  130

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 3. osa – punkt 3.6 – alapunkt 3.6.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Isikukaitsevahendite materjalidel ja muudel osadel, mis võivad juhuslikult kokku puutuda leegiga, samuti tuletõrjevarustuse valmistamiseks kasutatavatel materjalidel ja muudel osadel peab olema eeldatavate kasutustingimuste ohuastmele vastav süttimiskindlus. Nad ei tohi leekide mõjul sulada ega soodustada tule levikut.

Isikukaitsevahendite materjalidel ja muudel osadel, mis võivad juhuslikult kokku puutuda leegiga, samuti tööstus- ja tuletõrjevarustuse valmistamiseks kasutatavatel materjalidel ja muudel osadel peab olema eeldatavate kasutustingimuste ohuastmele vastav süttimiskindlus ning kaitse soojus- või kaarleegi kuumuse eest. Nad ei tohi leekide mõjul sulada ega soodustada tule levikut.

Muudatusettepanek  131

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 3. osa – punkt 3.6 – alapunkt 3.6.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõrges temperatuuris lühiajaliseks kasutamiseks kavandatud isikukaitsevahendile lisatud tootja kasutusjuhendis tuleb esitada eeskätt kõik asjakohased andmed, mille alusel saab kindlaks teha, kui kaua kasutaja võib isikukaitsevahendi kaudu ülekandunud kuumusega kokku puutuda, kui vahendit on kasutatud otstarbekohaselt.

Kõrges temperatuuris piiratud aja jooksul kasutamiseks kavandatud isikukaitsevahendile lisatud tootja kasutusjuhendis tuleb esitada eeskätt kõik asjakohased andmed, mille alusel saab kindlaks teha, kui kaua kasutaja võib isikukaitsevahendi kaudu ülekandunud kuumusega kokku puutuda, kui vahendit on kasutatud otstarbekohaselt.

Muudatusettepanek  132

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 3. osa – punkt 3.9 – alapunkt 3.9.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks peavad kaitseprillid olema projekteeritud ja valmistatud nii, et nende spektraalne läbilaskvus tagaks läbi filtri kasutaja silma jõudva kiirgusenergia valgustustiheduse minimeerimise igal kahjustaval lainepikkusel, ja et see mingil tingimusel ei ületaks suurimat lubatud väärtust.

Selleks peab silmakaitsevahend olema projekteeritud ja valmistatud nii, et selle spektraalne läbilaskvus tagaks läbi filtri kasutaja silma jõudva kiirgusenergia valgustustiheduse minimeerimise igal kahjustaval lainepikkusel, ja et see mingil tingimusel ei ületaks suurimat lubatud väärtust. Isikukaitsevahendid, mis on projekteeritud kaitsma nahka mitteioniseeriva kiirguse eest, peavad suutma neelata või tagasi peegeldada suurema osa kahjuliku lainepikkusega kiirgusenergiast.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku vastuvõtmise korral muudetakse „prillid” kogu tekstis „silmakaitsevahendiks”.

Muudatusettepanek  133

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 3. osa – punkt 3.9 – alapunkt 3.9.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asjakohase kaitsefaktori märgib igale filtriga kaitseprillide eksemplarile tootja.

Asjakohase kaitsefaktori märgib igale filtriga silmakaitsevahendi eksemplarile tootja.

Muudatusettepanek  134

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 3. osa – punkt 3.10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.10. Kaitse ohtlike ainete ja nakkuskandjate eest

3.10. Kaitse tervisele ohtlike ainete ja segude ning biotoimeainete eest

Muudatusettepanek  135

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 3. osa – punkt 3.10 – alapunkt 3.10.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kogu keha või mõne kehaosa kaitseks ohtlike ainete ja nakkuskandjate eest kavandatud isikukaitsevahendi kaitsekiht peab eeldatavates kasutustingimustes takistama nende ainete ja nakkuskandjate läbitungimist ja levikut.

Kogu keha või mõne kehaosa kaitseks tervisele ohtlike ainete ja segude või biotoimeainete eest kavandatud isikukaitsevahendi kaitsekiht peab eeldatavates kasutustingimustes takistama nende ainete ja segude ning toimeainete läbitungimist ja levikut.

Muudatusettepanek  136

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 3. osa – punkt 3.10 – alapunkt 3.10.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui on tegemist isikukaitsevahendi kaitsva toime kestust piiravate teatavate suure läbitungimisvõimega ohtlike ainete või nakkuskandjatega, tuleb isikukaitsevahendite liigitamiseks kaitsetõhususe järgi teha nendega nende laadi ja eeldatavaid kasutustingimusi arvesse võttes standardkatsed. Isikukaitsevahendile, mida peetakse katsenõuetele vastavaks, tuleb kanda märgis, millele märgitakse eeskätt katsetel kasutatud ainete nimetused või, kui see ei ole võimalik, koodid ja vastav standardne kaitseaeg. Tootja kasutusjuhendis tuleb esitada eeskätt ainekoodide selgitus (vajaduse korral), standardkatsete üksikasjalik kirjeldus ja kogu vajalik teave, et määrata pikim lubatud kandmisaeg erinevates eeldatavates kasutustingimustes.

Kui on tegemist isikukaitsevahendi kaitsva toime kestust piiravate teatavate suure läbitungimisvõimega tervisele ohtlike ainete ja segude või biotoimeainetega, tuleb isikukaitsevahendite liigitamiseks kaitsetõhususe järgi teha nendega nende laadi ja eeldatavaid kasutustingimusi arvesse võttes standardkatsed. Isikukaitsevahendile, mida peetakse katsenõuetele vastavaks, tuleb kanda märgis, millele märgitakse eeskätt katsetel kasutatud ainete nimetused või, kui see ei ole võimalik, koodid ja vastav standardne kaitseaeg. Tootja kasutusjuhendis tuleb esitada eeskätt ainekoodide selgitus (vajaduse korral), standardkatsete üksikasjalik kirjeldus ja kogu vajalik teave, et määrata pikim lubatud kandmisaeg erinevates eeldatavates kasutustingimustes.

Muudatusettepanek  137

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 1. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tootmise sisekontroll on vastavushindamismenetlus, millega tootja täidab punktides 2, 3 ja 4 sätestatud kohustused ning tagab ja kinnitab oma ainuvastutusel, et asjaomased isikukaitsevahendid vastavad artiklis 5 osutatud ja II lisas sätestatud kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

1. Tootmise sisekontroll on vastavushindamismenetlus, millega tootja täidab punktides 2, 3 ja 4 sätestatud kohustused ning tagab ja kinnitab oma ainuvastutusel, et asjaomased isikukaitsevahendid vastavad käesoleva määruse alusel kohaldatavatele nõuetele.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku astuvõtmise korral tuleks vastav muudatus teha läbivalt kogu tekstis.

Muudatusettepanek  138

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 1. osa – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja koostab III lisas kirjeldatud tehnilise dokumentatsiooni. Dokumentatsioon peab võimaldama hinnata isikukaitsevahendi vastavust kohaldatavatele nõuetele ning sisaldama riski(de) nõuetekohast analüüsi ja hinnangut. Tehniline dokumentatsioon peab täpsustama kohaldatavaid nõudeid ning käsitlema, nii palju kui on hindamiseks vaja, isikukaitsevahendi projekteerimist, valmistamist ja kasutamist.

Tootja koostab III lisas kirjeldatud tehnilise dokumentatsiooni.

Muudatusettepanek  139

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 1. osa – punkt 4 – alapnkt 4.1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.1. Tootja kinnitab CE-märgise igale isikukaitsevahendile, mis vastab kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

4.1. Tootja kinnitab CE-märgise igale isikukaitsevahendile, mis vastab käesoleva määruse alusel kohaldatavatele nõuetele.

Muudatusettepanek  140

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 1. osa – punkt 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) individuaalselt kohandatud isikukaitsevahendi puhul esitatakse nende meetmete kirjeldus, mida tootja võtab paigaldus- ja tootmisprotsessi ajal iga isikukaitsevahendi vastavuse tagamiseks kinnitatud tüübile ning kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

(e) mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahendi puhul esitatakse võimalike erinevuste ja nende meetmete kirjeldus, mida ettevõtja võtab tootmisprotsessi ajal iga isikukaitsevahendi vastavuse tagamiseks kinnitatud isikukaitsevahendi tüübile ning II lisas sätestatud kohaldatavatele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Muudatusettepanek  141

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 1. osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 - lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Väljastatud uue tõendi ja vajaduse korral uuendatud tõendi kehtivusaeg on kuni viis aastat.

Muudatusettepanek  142

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 1. osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i) väljastamiskuupäev ja kui see on asjakohane, siis uuendamiskuupäev(ad);

(i) väljastamiskuupäev, aegumiskuupäev ja, kui see on asjakohane, siis uuendamiskuupäev(ad);

Muudatusettepanek  143

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 1. osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt j

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j) aegumiskuupäev (kuni viis aastat pärast väljastamiskuupäeva või viimast uuendamiskuupäeva);

välja jäetud

Muudatusettepanek  144

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 1. osa – alapunkt 7.1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teavitatud asutus hoiab end kursis üldtunnustatud tehnilises tasemes toimuvate muutustega; kui need näitavad, et kinnitatud tüüp võib mitte enam vastata kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, otsustab ta, kas sellised muutused nõuavad täiendavaid kontrollimisi. Kui kontrollimised on vajalikud, teatab teavitatud asutus sellest tootjale.

Teavitatud asutus hoiab end kursis üldtunnustatud tehnilises tasemes toimuvate muutustega; kui need näitavad, et kinnitatud tüüp võib mitte enam vastata kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, ning ilma et see piiraks V lisa alapunkti 6.1 lõigu 1 a kohaldamist, otsustab ta, kas sellised muutused nõuavad täiendavaid kontrollimisi. Kui kontrollimised on vajalikud, teatab teavitatud asutus sellest tootjale.

Muudatusettepanek  145

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 1. osa – alapunkt 7.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kõige varem 12 kuud ja kõige hiljem kuus kuud enne aegumistähtaja lõppu võib tootja teavitada teavitatud asutust, et läbivaatamisel kohaldatakse lihtsustatud menetlust, kuna isikukaitsevahendile ei ole tehtud alapunktis 7.2 osutatud muudatusi. Tootja esitab teavitatud asutusele järgmise teabe:

 

(a) ettevõtte kehtiva nime ja aadressi kinnitus;

 

(b) kinnitus selle kohta, et toodet ei ole muudetud, sealhulgas ei ole muudetud selle materjale, osi või alamkoostusid, samuti vastavates harmoneeritud standardites või muudes tehnilistes kirjeldustes kohaldatavaid lahendusi;

 

(c) kehtivate tootejooniste koopiad ja toote fotod, toote märgistuse ja tootja esitatud teabe koopiad, kui nimetatud teavet ei ole juba esitatud; ning

 

(d) kolmanda kategooria toodete puhul teave tootetõendamise olukorra või tootmisprotsessi kvaliteedi tagamise kohta.

 

Kui teavitatud asutus on kinnitanud, et alapunktis 7.3 nimetatud tehnilist taset ei ole muudetud, siis V lisa punktis 4 sätestatud ELi tüübihindamist ei korraldata ja teavitatud asutus uuendab ELi tüübihindamistõendi. Teavitatud asutus tagab selle, et ELi tüübihindamistõendi uuendamise lihtsustatud menetlus lõpetatakse enne tõendi aegumiskuupäeva. Tõendi viidet ei muudeta.

 

Sellise uuendamisega seotud kulud on proportsionaalsed lihtsustatud menetluse halduskoormusega.

 

Kui mingi osa teabest puudub või kui alapunktis 7.3 nimetatud tehnilist taset on muudetud, kohaldatakse alapunktis 7.5 osutatud menetlust.

Muudatusettepanek  146

Ettepanek võtta vastu määrus

VI lisa – 1. osa – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahendite puhul võtab tootja kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle järelevalve tagaksid toodetud mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahendite vastavuse ELi tüübihindamistunnistuses kirjeldatud põhimudelile ning kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahendite puhul võtab tootja kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle järelevalve tagaksid toodetud mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahendite vastavuse ELi tüübihindamistunnistuses kirjeldatud põhimudelile ning käesoleva määruse alusel kohaldatavatele nõuetele.

Muudatusettepanek  147

Ettepanek võtta vastu määrus

VII lisa – 1. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tootetõendamisel põhinev tüübivastavus on vastavushindamismenetluse osa, mille puhul tootja täidab punktides 2, 3, 5.2 ja 6 sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab oma ainuvastutusel, et asjaomane isikukaitsevahend, mille suhtes kohaldatakse punkti 4 sätteid, on kooskõlas ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübiga ning selle suhtes kohaldatavate oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega, millele on osutatud artiklis 5 ja mis on sätestatud II lisas.

1. Tootetõendamisel põhinev tüübivastavus on vastavushindamismenetluse osa, mille puhul tootja täidab punktides 2, 3, 5.2 ja 6 sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab oma ainuvastutusel, et asjaomane isikukaitsevahend, mille suhtes kohaldatakse punkti 4 sätteid, on kooskõlas ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübiga ning selle suhtes käesoleva määruse alusel kohaldatavate nõuetega.

Muudatusettepanek  148

Ettepanek võtta vastu määrus

VII lisa – 1. osa – punkt 4 – alapunkt 4.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4.4 a. Rakendatav proovivõtumeetod peaks kindlaks määrama, kas valmistamisprotsess tagab tootmise homogeensuse ja toimub ettenähtud piirides, et tagada isikukaitsevahendi vastavus.

Muudatusettepanek  149

Ettepanek võtta vastu määrus

VII lisa – 1. osa – punkt 5 – alapunkt 5.1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.1. Teavitatud asutus esitab tootjale katseprotokolli ja volitab tootjat lisama teavitatud asutuse identifitseerimisnumbri igale isikukaitsevahendile, mis on kooskõlas ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübiga ning mis vastab kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

5.1. Teavitatud asutus esitab tootjale katseprotokolli.

Muudatusettepanek  150

Ettepanek võtta vastu määrus

VII lisa – 1. osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5.2 a. Tootja kannab teavitatud asutuse vastutusel tootele tootmisprotsessi käigus kõnealuse asutuse identifitseerimisnumbri.

Muudatusettepanek  151

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – 1. osa – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Punktis 3.1 osutatud teavitatud asutuse nõusolekul võib tootja kinnitada teavitatud asutuse identifitseerimisnumbri isikukaitsevahendile valmistamise ajal.

välja jäetud

Muudatusettepanek  152

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ELi vastavusdeklaratsioon

ELi vastavusdeklaratsioon

 

ELi vastavusdeklaratsioon sisaldab järgmisi elemente:

Muudatusettepanek  153

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Isikukaitsevahend (toote-, partii-, tüübi- või seerianumber):

1. Isikukaitsevahendi tunnus (toote-, partii-, tüübi- või seerianumber), sealhulgas, kui see aitab isikukaitsevahendit identifitseerida, piisava selgusega kujutis:

Muudatusettepanek  154

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Tootja või tema volitatud esindaja [volitatud esindaja peab samuti esitama tootja ärinime ja täieliku aadressi] nimi ja aadress.

2. Tootja või vajaduse korral tema volitatud esindaja nimi ja aadress.

Muudatusettepanek  155

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Deklareeritav toode (isikukaitsevahendi identifitseerimine viisil, mis võimaldab vajaduse korral jälgitavust; vajaduse korral võib isikukaitsevahendi identifitseerimiseks kasutada piisavalt selget värvilist pilti):

välja jäetud

Muudatusettepanek  156

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Viited asjakohastele harmoneeritud standarditele (sh standardite kinnitamise kuupäev) või viited teistele tehnilistele kirjeldustele (sh kirjelduse kinnitamise kuupäev), millele vastavust deklareeritakse:

6. Viited kohaldatavatele harmoneeritud standarditele (sh standardite kinnitamise kuupäev) või viited teistele tehnilistele kirjeldustele (sh kirjelduse kinnitamise kuupäev), millele vastavust deklareeritakse:

Muudatusettepanek  157

Ettepanek võtta vastu määrus

X lisa – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

SELETUSKIRI

Taust

Isikukaitsevahendite ELi turule laskmine ühtlustati täielikult nõukogu direktiiviga 89/656/EMÜ aastal 1989. Järgnenud 25 aasta jooksul on kõnealuse direktiiviga saavutatud toimiv ühtne turg. Isikukaitsevahendeid käsitlevad kehtivad õigusaktid vajavad siiski ajakohastamist vastavalt uuele õigusraamistikule. Tegemist on meetmete paketiga, mille eesmärk on ühtlustada ja lihtsustada toodete reguleerimist ühtsel turul.

Praegused regulatiivsed nõuded on segadusttekitavad ja dubleerivad. Määrusega lahendatakse need probleemid ja selles täpsustatakse ettevõtjate roll, tugevdatakse osaliste vahelist koostööd ja võetakse kasutusele ühised määratlused. Uue õigusraamistiku kohases ühises lähenemisviisis selgitatakse ka turujärelevalveasutuste volitused, mis annab võimaluse ühtsele turule lastud ohtlikke tooteid jälgida ja turult tagasi võtta.

Kehtiva isikukaitsevahendeid käsitleva direktiivi artiklites 2 ja 4 nähakse ette, et liikmesriigid peavad lubama kõikide direktiivi nõuetele vastavate toodete turustamist ja mitte lubama mittevastavate toodete turustamist. Kuna kehtiva direktiiviga ei lubata madalamaid ega kõrgemaid standardeid, on ebatõenäoline, et selle asendamisel määrusega oleks oluline praktiline rakenduslik mõju.

Raportööri peamised muudatusettepanekud

Raportöör toetab isikukaitsevahenditele rangete nõuete seadmist. Kuna ettepanekus tegeletakse peamiselt juba hästi toimiva süsteemi ajakohastamise ja lihtsustamisega, on raportöör veendunud, et selle eesmärke ei ole vaja oluliselt muuta. Liikmesriikide ja ohutusvaldkonna tootjate ühenduste väljendatud muredest lähtudes keskendutakse muudatusettepanekutes selguse tagamisele mitmes valdkonnas.

Tehnilised täpsustused hõlmavad järgmist:

•       Ühendamise süsteeme peetakse isikukaitsevahendi otstarbe seisukohalt olulisteks (artikli 3 lõike 1 punkt c).

•       Lisatakse „esitluse” (artikli 3 punkt 21) ja „kasutustesti” määratlused (artikli 3 punkt 22) ning lubatakse kasutustestide tegemist (artikli 7 lõiked 2 ja 3).

•       Importijad ja levitajad peavad teavitama tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui nad leiavad, et mittevastav isikukaitsevahend põhjustab ohtu.

•       Liikmesriigid peavad teavitama tootjaid, kui teavitatud asutus on lõpetanud oma tegevuse (artikli 29 lõige 2).

•       Edasikaebamise kord peab olema läbipaistev ja kättesaadav (artikkel 32).

Raportöör teeb ettepaneku kaotada ELi tüübihindamistõendi maksimaalne viieaastane kehtivusaeg, kuna ettevõtjad on väljendanud muret selle pärast, et isikukaitsevahendi kasutusiga arvesse võttes on see ajavahemik liiga lühike.

Üks murettekitav küsimus on komisjoni otsus kohandada algse direktiivi kohaldamisala. See toodi välja ka käesolevat ettepanekut käsitlevas parlamendi eelhindamises. Raportöör on arvamusel, et kohaldamisala ei vaja olulisi kohandusi, kuna käesolevas ettepaneku eelnõus käsitletakse peamiselt õigusraamistiku nõuetekohase toimimise ja rakendamise tagamist, mitte selle eesmärke. Õigusselguse tagamiseks ettevõtjatele on raportöör püüdnud säilitada algse direktiivi kohaldamisala lähedase kohaldamisala.

Seetõttu esitas raportöör järgmised muudatusettepanekud:

•       Muudatusettepanekud, millega hapnikunappuse eest kaitsvad vahendid (nt sukeldumisvarustus), biotoimeained ja kiirgus/radioaktiivne saastumine lisatakse nüüd III kategooriasse.

•       Muudatusettepanekud, mis käsitlevad isiklikuks kasutamiseks mõeldud isikukaitsevahendeid. Halduskoormus peaks olema proportsionaalne ohutusriskiga. Seetõttu on raportöör jätnud alles sätte, millega jäetakse määruse kohaldamisalast välja isiklikuks kasutamiseks mõeldud isikukaitsevahendid, mis kaitsevad mitte-äärmuslike ilmastikutingimuste, niiskuse või vee eest. Määruse kohaldamisalast jäetakse jätkuvalt välja kuumuse eest kaitseks ette nähtud isiklikuks kasutamiseks mõeldud isikukaitsevahendid, näiteks ahjulapid, välja arvatud juhul, kui tootja viitab otseselt nende kaitseotstarbe olemasolule. Raportöör on ka seisukohal, et käesoleva määruse kohaldamisalast tuleb selgesõnaliselt välja jätta käsitöötooted.

Raportöör leiab, et käesolevat ettepanekut käsitlevate läbirääkimiste kiireks lõpuleviimiseks tuleb heaks kiita mitmed nõukogu ettepanekud, mis puudutavad ettepaneku vastavusse viimist uue õigusraamistikuga.

Kõnealused muudatused käsitlevad järgmist:

•       Ettevõtjatel on võimalus valida, kas nad esitavad vastavusdeklaratsiooni paberkandjal või esitavad internetiaadressi, kust saab vastavusdeklaratsiooni kohta asjakohast teavet. Muudatusettepanekus võetakse arvesse alates direktiivi kehtestamisest 1989. aastal toimunud tehnoloogist arengut.

•       Lisatakse uus peatükk, milles võetakse arvesse turujärelevalve määruse nõudeid, kui see on valminud.

•       Täpsustatakse nõudeid, mis seatakse oma töötajatele isikukaitsevahendeid tagavatele tööandjatele (põhjendus 21).

•       Sporditarbed lisatakse isikukaitsevahendite hulka (artikli 2 lõike 2 punkt b).

•       Kogu teksti ulatuses tehakse täpsustavaid keelelisi muudatusi (põhjendused 11 ja 12).

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS (7.4.2015)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta
(COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

Arvamuse koostaja: Laura Agea

LÜHISELGITUS

Isikukaitsevahendeid käsitleva määruse ettepaneku analüüsimisel oli peamine eesmärk kujundada varasem direktiiv muudatusettepanekute abil nii, et seda ei oleks võimalik tõlgendada viisil, mis võiks mingilgi määral vähendada direktiivi tõhusust ja õiguskindlust. Lähtuti eeldusest, et töötajate igakülgne ohutuse kaitse on tagatud ainult tõeliselt tõhusate vahenditega, arvestades asjaolu, et sageli ei ole tööõnnetuste põhjus mitte üksnes see, et ei kasutatud asjakohaseid kaitsevahendeid, vaid ka see, et neid ei kasutatud õigesti.

Lisaks täheldati, et kaitsevahendite tõhusus on tagatud üksnes juhul, kui töötatakse välja ja viiakse turule asjakohased vahendid, mille puhul arvestatakse toodete kasutajate erinevate vajadustega. Seepärast tuleb rõhku panna neile, kes kaitsevahendeid kannavad või kasutavad, kusjuures tuleb vahet teha eri kategooriate vahel: mehed, naised, noored töötajad ja puudega inimesed. Noorte töötajate kategooria puhul tuli arvesse võtta noorte töötajate erinevaid töötingimusi ja põhiliselt majanduskriisist tingitud muutusi nende töökeskkonnas, mis on hüppeliselt suurendanud koolist väljalangemise määra, mille tulemusel kasvab järjest selliste noorte töötajate hulk, kelle füüsilist eripära tuleb tingimata arvesse võtta.

Lisaks peeti asjakohaseks rõhutada määruse konkreetseid tehnilisi aspekte, et hõlmata kõiki riskikategooriaid ja erijuhtumeid, et viia miinimumini mitmeti mõistmise ja väära tõlgendamise võimalused.

Määruse analüüsi puhul lähtuti veendumusest, et püsiva ebakindluse tulemuseks on väär tõlgendamine ning määruse ebaõige kohaldamine.

Samuti võeti arvesse muutusi kommunikatsiooni valdkonnas ja vajadust kohandada isikukaitsevahendid toote lõppkasutajate profiilile, mistõttu nähti ette võimalus luua nn ajutisi vahendeid, mis aitaksid lõppkasutajal mõista, kuidas vahendit õigesti kasutada ja teavitada kasutajat sellest, kui vajalikud on isikukaitsevahendid kaitsmaks teda tema kutsealaga seotud riskide eest.

Teadlikkuse suurendamine ning asjakohane ja piisav teavitamine mitte ainult ei aita töötajaid kaitsta, vaid garanteerib ka nende kaasamise ja osaluse teemavaldkondades, mis neid otseselt puudutavad.

Lisaks rõhutati, et isikukaitsevahenditega seonduvate riskide või nende oletatava nõuetele mittevastavuse korral ei piisa selliste puuduste teadaandmisest, vaid sellised kaitsevahendid tuleb turult kõrvaldada, et viia miinimumini nende kasutamisega seonduvad ohud.

Lisaks peeti vajalikuks juhtida tähelepanu asjaolule, et määruse kohaldamise järelevalve peab olema läbipaistev ja pidev ning tuleb näha ette sanktsioonid võimalike rikkumiste korral.

Tööhõive edendamise seisukohast ei piisa üksnes investeerimispoliitika meetmetest, vaid vaja on ka igakülgselt tõhusaid kaitsemeetmeid, mille puhul ei tohiks piirduda üksnes töötajate tööohutuse miinimumnõuetega, vaid tuleks hõlmata ka meetmed, millega töötajaid kaitsta ja tõsta töökeskkonna kvaliteet nõuetekohasele tasemele, et aidata tööd kui sellist kaitsta, kindlustada ja võimalikuks muuta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1) Õigus tervisele ja ohutusele kuulub põhiõiguste hulka ning igale töötajale on seadusega tagatud tema tervist, ohutust ja inimväärikust austavad töötingimused. Arvestades, et maksumus ettevõtjatele ja sotsiaalkindlustussüsteemidele on tööõnnetuste ja haiguste puhul hinnanguliselt 5,9% SKPst ning asjakohased ennetusmeetmed aitavad suurendada töötajate heaolu, töö kvaliteeti ja tootlikkust, ning et ohuennetus, eelkõige kvaliteetsete isikukaitsevahendite kasutamise abil, on väga oluline tööga seotud õnnetuste ja haiguste määra vähendamiseks.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Tähelepanu tuleks pöörata käesoleva määruse ning direktiivi 89/391/EMÜ ja direktiivi 89/656/EMÜ ühitamisele, eelkõige isikukaitsevahendite hindamist, töötajate teavitamist ja nendega konsulteerimist ning töötajate osalust käsitlevate sätete osas.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Rakendamise käigus omandatud kogemused on siiski näidanud hõlmatud toodete ja vastavushindamismenetluste valdkonnas puudujääke ning ebakõlasid. Nende kogemuste arvesse võtmiseks ja raamistiku selgitamiseks, milles käesoleva määrusega hõlmatud tooteid võib turustada, tuleks direktiivi 89/686/EMÜ teatavad osad läbi vaadata ning neid täiendada.

(3) Rakendamise käigus omandatud kogemused on siiski näidanud hõlmatud toodete ja vastavushindamismenetluste valdkonnas puudujääke ning ebakõlasid. Nende kogemuste arvesse võtmiseks ja raamistiku selgitamiseks, milles käesoleva määrusega hõlmatud tooteid võib turustada, tuleks direktiivi 89/686/EMÜ teatavad osad läbi vaadata ning neid täiendada, säilitades üldpõhimõttena tervise ja ohutuse kaitse.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Käesolevat määrust tuleks kohaldada kõigi tarneviiside, sealhulgas kaugmüügi suhtes.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Kuna reguleerimisala, olulised nõuded, ohutusnõuded ja vastavushindamismenetlused peavad olema ühesugused kõigis liikmesriikides, ei ole uue lähenemisviisi põhimõtetel baseeruva direktiivi ülevõtmisel riiklikku õigusesse peaaegu üldse paindlikkust. Direktiiv 89/686/EMÜ tuleks seega asendada määrusega, mis on sobilik õigusakt selliste selgete ja üksikasjalike eeskirjade kehtestamiseks, mis ei võimalda liikmesriikides erinevat ülevõtmist.

(4) Kuna reguleerimisala, olulised nõuded, ohutusnõuded ja vastavushindamismenetlused peavad olema ühesugused kõigis liikmesriikides, ei ole uue lähenemisviisi põhimõtetel baseeruva direktiivi ülevõtmisel riiklikku õigusesse peaaegu üldse paindlikkust. Direktiiv 89/686/EMÜ tuleks seega asendada määrusega, mis on sobilik õigusakt selliste selgete ja üksikasjalike eeskirjade kehtestamiseks, mis ei võimalda liikmesriikides erinevat ülevõtmist; seejuures tuleks kohaldada selget ja sihipärast lähenemist, mille peamine eesmärk on kaitsta rahvatervist, parandada tööohutust ja tagada kasutajate kaitse.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Direktiivi 89/686/EMÜ reguleerimisalast on välja arvatud teatavad turul olevad tooted, mis tagavad kasutajate kaitse. Selleks et tagada nende toodete puhul sama kõrge kasutajate kaitse, nagu on tagatud direktiiviga 89/686/EMÜ hõlmatud isikukaitsevahendite puhul, peaks käesoleva määruse reguleerimisala hõlmama niiskuse, vee ja kuumuse eest kaitseks ette nähtud isiklikuks kasutamiseks mõeldud isikukaitsevahendeid (näiteks nõudepesukindad, ahjulapid) kooskõlas erialaseks kasutamiseks mõeldud samalaadsete isikukaitsevahenditega, mis on juba direktiiviga 89/686/EMÜ hõlmatud. Käsitöötooted, nagu käsitsi valmistatud kindad, mille puhul ei viita tootja otseselt kaitseotstarbe olemasolule, ei ole isikukaitsevahendid; seega kõnealune täiendus neid ei hõlma. Samuti on kohane selgitada direktiivi 89/686/EMÜ I lisas sätestatud väljaarvamisnimekirja, lisades viite teiste õigusaktidega hõlmatud toodetele, mis seetõttu isikukaitsevahendeid käsitleva määruse reguleerimisalast välja arvatakse.

(9) Direktiivi 89/686/EMÜ reguleerimisalast on välja arvatud teatavad turul olevad tooted, mis tagavad kasutajate kaitse, kui need on mõeldud üksnes isiklikuks kasutamiseks. Selleks et tagada kõrgetasemeline kaitse, peaksid käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluma suure kuumuse eest käte kaitseks kodukeskkonnas kasutatavad tooted, kui neil on konkreetselt kaitseotstarve. Käsitöötooted, nagu käsitsi valmistatud kindad ja ahjukindad, mille puhul ei viita tootja otseselt kaitseotstarbe olemasolule, ei ole isikukaitsevahendid; seega tuleks nad käesoleva määruse reguleerimisalast välja jätta. Selle asemel tuleks kõnealuste toodete puhul soodustada enesesertifitseerimist. Paljud tootjad teevad seda juba praegu.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Komisjon võttis 6. juunil 2014 vastu teatise „ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014–2020”, et pakkuda liidu töötajatele paremat kaitset tööõnnetuste ja kutsehaiguste eest.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Käesoleva määruse mõistmise ja ühtse rakendamise lihtsustamiseks tuleks lisada uued mõisted „individuaalselt kohandatud isikukaitsevahend” ja „mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahend” ning kõnealuste isikukaitsevahendite vastavushindamismenetlusi tuleks kohandada nende tootmise eritingimustega.

(10) Käesoleva määruse mõistmise ja ühtse rakendamise lihtsustamiseks tuleks lisada uued mõisted „individuaalselt kohandatud isikukaitsevahend” ja „mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahend”, sh selge isikukaitsevahendi lõppkasutaja mõiste, ning kõnealuste isikukaitsevahendite vastavushindamismenetlusi tuleks kohandada nende tootmise eritingimustega. Mõistete „individuaalselt kohandatud isikukaitsevahend” ja „mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahend” määratlemisel tuleks selgelt märkida, et isikukaitsevahendi kohandamisel peab olema oluline mõju töökeskkonnale ja tööohutusele.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Esitluste ja kasutustestide ajal tuleks võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada inimeste kaitse. Kasutustestide eesmärk ei peaks olema isikukaitsevahendite kaitsefunktsiooni testimine, vaid kaitsega mitteseotud muude aspektide, näiteks mugavuse, ergonoomia ja kujunduse hindamine. Kõiki asjaomaseid osalisi, näiteks tööandjat ja kasutajat või tarbijat, tuleks eelnevalt testi ulatusest ja eesmärgist teavitada.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ettevõtjad peaksid vastutama toodete nõuetekohasuse eest vastavalt oma osale tarneahelas, et tagada avalike huvide, nagu kasutajate tervise ja ohutuse ning tarbijakaitse kõrge tase ning aus konkurents liidu turul.

(11) Ettevõtjad peaksid vastutama isikukaitsevahendite nõuetekohasuse eest vastavalt oma osale terves tarneahelas, et tagada selliste avalike huvide nagu kasutajate ja vajaduse korral muude isikute tervis ja ohutus, asjakohane teavitamine ning tarbijakaitse, kaitse kõrgel tasemel ning aus konkurents liidu turul.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Kõik tarne- ja levitamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid võtma asjakohaseid meetmeid eesmärgiga tagada, et isikukaitsevahend kaitseb inimeste tervist ja ohutust, ning tegema turul kättesaadavaks ainult käesoleva määrusega kooskõlas olevad tooted. Käesolevas määruses tuleks sätestada selge ja proportsionaalne kohustuste jaotus, mis vastab iga ettevõtja osale tarne- ja levitamisahelas.

(12) Kõik tarne- ja levitamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid võtma asjakohaseid meetmeid eesmärgiga tagada, et nad teevad turul kättesaadavaks ainult käesoleva määrusega vastavuses olevad isikukaitsevahendid. Käesolevas määruses tuleks sätestada selge ja proportsionaalne kohustuste jaotus, mis vastab iga ettevõtja osale tarne- ja levitamisahelas.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Selleks et lihtsustada rakendamist ning suurendada teadlikkust käesolevas määruses sätestatud nõuetest, tuleks liikmesriike ergutada looma veebisaiti ja/või nutitelefoni rakendust, et hõlmata kogu käesolevat määrust puudutav asjakohane teave, sealhulgas andmed teavitavate ametiasutuste ja vastavushindamisasutuste kohta, keda on volitatud täitma käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Selleks et võimaldada teabevahetust ettevõtjate, turujärelevalveasutuste ja tarbijate vahel, peaksid liikmesriigid ergutama ettevõtjaid lisama postiaadressile ka internetiaadressi.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) On vaja tagada, et Euroopa Liidu turule sisenev isikukaitsevahend vastab käesoleva määruse nõuetele ja eelkõige, et tootjad on läbinud asjakohased hindamismenetlused. Seepärast tuleks sätestada, et importijad peavad tagama nende poolt turule lastavate isikukaitsevahendite vastavuse käesoleva määruse nõuetele ning et nad ei lase turule isikukaitsevahendeid, mis sellistele nõuetele ei vasta või mis on ohtlikud. Samuti tuleks sätestada, et importijad on kohustatud tagama, et vastavushindamismenetlus on läbitud ja et CE-märgis ning tootja koostatud tehniline dokumentatsioon on turujärelevalveasutustele kontrollimiseks kättesaadav.

(14) On vaja tagada, et Euroopa Liidu turule sisenev isikukaitsevahend vastab käesoleva määruse nõuetele ja eelkõige, et tootjad on läbinud asjakohased hindamismenetlused. Seepärast tuleks sätestada, et importijad peavad tagama nende poolt turule lastavate isikukaitsevahendite vastavuse käesoleva määruse nõuetele ning et nad ei lase turule isikukaitsevahendeid, mis sellistele nõuetele ei vasta või mis on ohtlikud. Samuti tuleks sätestada, et importijad on kohustatud tagama, et vastavushindamismenetlus on läbitud ja et CE-märgis ning tootja koostatud tehniline dokumentatsioon on pädevatele järelevalveasutustele kontrollimiseks kättesaadav.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Isikukaitsevahendi turule laskmisel peaksid importijad märkima tootele oma nime ja kontaktaadressi. Erandid tuleks ette näha juhtudeks, kui isikukaitsevahendi suurus või laad sellist märkimist ei võimalda. See hõlmab ka juhud, kui importija peaks avama pakendi, et lisada tootele oma nimi ja aadress.

(16) Isikukaitsevahendi turule laskmisel peaksid importijad märkima tootele oma nime ja kontaktaadressi ning ka viite veebilehtedele, millelt isikukaitsevahendi lõppkasutaja saab lisateavet vahendi õige kasutamise kohta. Erandid tuleks ette näha juhtudeks, kui isikukaitsevahendi suurus või laad sellist märkimist ei võimalda. See hõlmab ka juhud, kui importija peaks avama pakendi, et lisada tootele oma nimi ja aadress.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Kui ettevõtja laseb isikukaitsevahendi turule oma nime või kaubamärgi all või muudab toodet selliselt, et see võiks mõjutada toote vastavust käesoleva määruse nõuetele, tuleks teda käsitada tootjana ja talle peaksid laienema tootja kohustused.

(17) Kui ettevõtja laseb isikukaitsevahendi turule oma nime või kaubamärgi all või muudab isikukaitsevahendit selliselt, et see võiks mõjutada toote vastavust käesoleva määruse nõuetele, tuleb teda käsitada tootjana ja talle peaksid laienema tootja kohustused.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Kuna levitajad ja importijad on turuga lähedalt seotud, peaksid nad olema kaasatud pädevate riiklike ametiasutuste tehtud turujärelevalvesse ning nad peaksid olema valmis selles aktiivselt osalema, andes kõnealustele asutustele asjaomase isikukaitsevahendiga seotud kogu vajaliku teabe.

(18) Kuna levitajad ja importijad on turuga lähedalt seotud, peaksid nad olema kaasatud pädevate riiklike ametiasutuste tehtud turujärelevalvesse (kuid ainult juhul, kui ei teki huvide konflikti), ning nad peavad olema valmis selles aktiivselt osalema, andes kõnealustele asutustele asjaomase isikukaitsevahendiga seotud kogu vajaliku teabe.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Isikukaitsevahendi jälgitavuse tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus jälgimissüsteem hõlbustab turujärelevalveasutuste ülesannet teha kindlaks ettevõtja, kes tegi nõuetele mittevastava toote turul kättesaadavaks.

(19) Isikukaitsevahendi jälgitavuse tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus jälgimissüsteem hõlbustab turujärelevalveasutuste ülesannet teha kindlaks ettevõtja, kes tegi nõuetele mittevastava isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks, ning teha täpselt, selgelt ja läbipaistvalt kindlaks iga ettevõtja vastutus.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) On vaja täpselt kindlaks määrata käesoleva määruse ja selle reguleerimisala seos liikmesriikide õigusega kehtestada nõudeid isikukaitsevahendite kasutamise suhtes töökohal, eelkõige kooskõlas nõukogu direktiiviga 89/656/EMÜ19, et vältida mis tahes segadust ja mitmetimõistetavusi ning seega tagada nõuetele vastavate isikukaitsevahendite vaba liikumine.

(21) On vaja täpselt kindlaks määrata käesoleva määruse ja selle reguleerimisala seos liikmesriikide õigusega kehtestada nõudeid isikukaitsevahendite kasutamise suhtes töökohal, eelkõige kooskõlas nõukogu direktiiviga 89/656/EMÜ19, et vältida mis tahes segadust ja mitmetimõistetavusi ning seega tagada nõuetele vastavate isikukaitsevahendite vaba liikumine. Kõnealuse direktiivi artiklis 4 kohustatakse tööandjat tagama isikukaitsevahendid, mille kavandamine ja tootmine peab vastama liidu sätetele, mis käsitlevad tööohutust ja -tervishoidu. Sellest artiklist tulenevalt peavad isikukaitsevahendite tootjad, kes tagavad oma töötajatele toodetava isikukaitsevahendi, tagama, et see isikukaitsevahend vastab käesoleva määruse nõuetele.

__________________

__________________

19 Nõukogu direktiiv 89/656/EMÜ, 30. november 1989, töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta (EÜT L 393, 30.12.1989, lk 18).

19 Nõukogu direktiiv 89/656/EMÜ, 30. november 1989, töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta (EÜT L 393, 30.12.1989, lk 18).

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Tagamaks, et isikukaitsevahendeid kontrollitakse tehnika taseme alusel, tuleks ELi tüübihindamistõendi kehtivuse tähtajaks määrata kuni viis aastat. Tuleks sätestada tõendi läbivaatamise protsess. Turujärelevalveasutuste töö lihtsustamiseks tuleks sätestada tõendi minimaalne sisu.

(24) Tagamaks, et isikukaitsevahendeid kontrollitakse tehnika taseme alusel, tuleks ELi tüübihindamistõendi kehtivuse tähtajaks määrata kuni viis aastat. Tuleks sätestada tõendi läbivaatamise protsess. Läbivaatamine peaks toimuma lihtsa ja asjakohase menetlusena. Turujärelevalveasutuste töö lihtsustamiseks tuleks sätestada tõendi minimaalne sisu.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) CE-märgis peaks olema ainus märgis, mis osutab sellele, et isikukaitsevahend vastab Euroopa Liidu ühtlustamisõigusaktidele. Muude märgiste kasutamist võiks aga lubada juhul, kui need aitavad parandada tarbijakaitset ja kui neid ei ole käsitletud liidu ühtlustamisõigusaktides.

(27) CE-märgis peaks olema ainus märgis, mis osutab sellele, et isikukaitsevahend vastab Euroopa Liidu ühtlustamisõigusaktidele. Muude märgiste kasutamist võiks aga lubada juhul, kui need aitavad parandada tarbija tervise kaitset ja ohutust ning kui neid ei ole käsitletud liidu ühtlustamisõigusaktides.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28) Selleks, et tagada oluliste ohutusnõuete täitmine, tuleb sätestada asjakohased vastavushindamismenetlused, mida tootja peab järgima. Direktiivis 89/686/EMÜ on isikukaitsevahendid liigitatud kolme kategooriasse, mille suhtes kohaldatakse erinevaid vastavushindamismenetlusi. Kõigi isikukaitsevahendite jaoks järjepideva kõrge ohutustaseme tagamiseks tuleks laiendada selliste toodete nimekirja, mille puhul tuleb tootmisetapis rakendada vastavushindamismenetlust. Võimaluste piires tuleks iga isikukaitsevahendite kategooria vastavushindamismenetlused kehtestada otsuses nr 768/2008/EÜ ette nähtud vastavushindamismoodulite põhjal.

(28) Selleks, et tagada käesolevas määruses sätestatud oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmine, tuleb sätestada asjakohased vastavushindamismenetlused, mida tootja peab järgima. Direktiivis 89/686/EMÜ on isikukaitsevahendid liigitatud kolme kategooriasse, mille suhtes kohaldatakse erinevaid vastavushindamismenetlusi. Kõigi isikukaitsevahendite jaoks järjepideva kõrge ohutustaseme tagamiseks tuleks laiendada selliste toodete nimekirja, mille puhul tuleb tootmisetapis rakendada vastavushindamismenetlust. Võimaluste piires tuleks iga isikukaitsevahendite kategooria vastavushindamismenetlused kehtestada otsuses nr 768/2008/EÜ ette nähtud vastavushindamismoodulite põhjal.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31) Selleks et võtta arvesse uusi tehnilisi teadmisi ja uut teaduslikku tõendusmaterjali, tuleks komisjonile anda volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 igasse kategooriasse kantud isikukaitsevahendite loetelu muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon korraldaks ettevalmistustööde käigus asjakohaseid konsultatsioone, kaasa arvatud ekspertide tasemel. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjakohaste dokumentide samal ja õigel ajal ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(31) Selleks et võtta arvesse uusi tehnilisi teadmisi ja uut teaduslikku tõendusmaterjali, tuleks komisjonile anda volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 igasse kategooriasse kantud isikukaitsevahendite loetelu muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon korraldaks ettevalmistustööde käigus asjakohaseid konsultatsioone ja hindaks oma ettepanekute mõju, kaasa arvatud ekspertide tasemel, ning konsulteeriks selliste sektorite tööandjate ja töötajate organisatsioonidega, kus tavaliselt kasutatakse isikukaitsevahendeid. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjakohaste dokumentide samal ja õigel ajal ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise korral, ja tagama nende rakendamise. Kõnealused karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama rikkumiste ennetamise eesmärgil eeskirjad suuniste, järelevalve ja kontrolli kohta ning karistused, mida kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise korral, ja tagama nende rakendamise, pidades meeles, et suunised aitavad kõige paremini ära hoida tahtmatuid vigu, mida tööandjad, isikukaitsevahendite tootjad ja lõppkasutajad võivad teha. Kõnealuseid karistusi ja sanktsioone tuleks kohaldada viivitamatult ning need peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 a) Arvestades, et direktiivis 89/656/EMÜ on sätestatud töötajate isikukaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded ning et tööohutust käsitlevates liikmesriikide sätetes on ette nähtud isikukaitsevahendite kasutamine, peaksid kõik liikmesriigid võtma asjakohaseid meetmeid, et innustada tööandjaid ja töötajaid kasutama asjakohaseid isikukaitsevahendeid, sh andes selget teavet tööandjatele, töötajatele ja töötajate organisatsioonidele selle kohta, et isikukaitsevahendite kasutamine on kohustuslik, ning tõstes hea tava näitena esile tööandjaid, kes kohaldavad eeskirju ja järgivad üldisi ennetuspõhimõtteid, mis on sätestatud direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) artikli 6 lõikes 2.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 b) Liikmesriigid peaksid looma eelistatavalt koostöö abil järelevalveasutuste ja sotsiaalpartnerite vahel ühtse kontaktpunkti, kuhu isikukaitsevahendite lõppkasutajad saavad teatada isikukaitsevahendite puudustest või vigadest. Järelevalveasutused on kohustatud reageerima lõppkasutajate esitatud teadetele kiiresti ja tõhusalt.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(34 a) Äärmiselt oluline on täielikult ühitada isikukaitsevahendite eri aspektid, eelkõige nende tootmine ja kasutamine, töötervishoidu ja -ohutust puudutavate liidu üldiste meetmetega, et tagada töötajate kõrgetasemeline kaitse ning luua tegevusraamistik kõikidele ettevõtetele, olenemata nende suurusest, asukohast või tegevusvaldkonnast.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(34 b) Erilist tähelepanu tuleks pöörata deklareerimata tööle, kuna töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele vastavust ei ole võimalik kõnealusel juhul kontrollida ning deklareerimata töö tingimustes ohustab töötajaid rohkem kokkupuude suurte terviseohtude ja tööõnnetustega, kusjuures tööandjatel on võimalik vastutust vältida. Eriti suur probleem on peamiselt naiste tehtav kodune töö, kuna see on mitteametlik, seda tehakse üksinda ja oma olemuse tõttu ei torka see silma.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35 a) Liidu ja liikmesriikide tasandil korraldatavate teadlikkuse suurendamise algatuste raames tuleb riskiennetuse kultuuri edendamise osana tingimata ergutada kasutama isikukaitsevahendeid. Töötingimuste parandamisel on positiivne mõju tööviljakusele ja konkurentsivõimele, nagu on rõhutatud tööhõivepaketis.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35 b) Võttes arvesse kohapeal valitsevaid erinevaid tingimusi ettevõtete suuruse ja tööjõu mitmekesisuse osas, tuleks mitteseadusandlikke vahendeid, nagu saavutuste võrdlemine, heade tavade kindlakstegemine ja vahetamine, teadlikkuse suurendamine ja kasutajasõbralikud IT-vahendid, kasutada selleks, et tagada töötajate kõrgetasemeline kaitse.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35 c) Teadlikkuse suurendamine tervise ja ohutuse küsimustes, sealhulgas isikukaitsevahenditest, tuleks hõlmata õppekavadesse juba varajases eas, et vähendada õnnetuste määra ning parandada tervisekaitset ja ohutust; koolitus tervishoiu ja ohutuse ning isikukaitsevahendite valdkonnas tuleks lisada eelkõige kutsealasesse väljaõppesse ja seda tuleks täielikult tunnustada ja tõendada diplomiga. Lisaks tuleb teha jõupingutusi selleks, et parandada oluliselt ettevõtjate teavitamist ja koolitamist. Tehnoloogia arengu ja uute väljakutsete tulemusel välja töötatud uute isikukaitsevahendite alaste teadusuuringute tulemusi tuleks paremini levitada.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35 d) Eurostati rahvastikuprognooside (Europop 2010) kohaselt liidu töötav elanikkond vananeb, mis eeldab asjakohaseid töötingimusi, sealhulgas töökohale juurdepääsetavust ja vanematele töötajatele mõeldud meetmeid töökohal. Selle eelduseks on, et järjest mitmekesisema tööjõu jaoks luuakse tööelu jooksul turvaline ja tervislik keskkond, mille puhul on olulisel kohal ennetuskultuuri edendamine.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kehtestatakse nõuded isikukaitsevahendite projekteerimise ja tootmise suhtes, et tagada kasutajate tervise kaitse ja ohutus ning kehtestada eeskirjad isikukaitsevahendite vabaks liikumiseks Euroopa Liidu turul.

Käesolevas määruses kehtestatakse nõuded turule laskmiseks mõeldud isikukaitsevahendite projekteerimise ja tootmise suhtes, et tagada kasutajate tervise kaitse ja ohutus ning kehtestada eeskirjad isikukaitsevahendite vabaks liikumiseks Euroopa Liidu turul.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) mitte-äärmuslike ilmastikutingimuste eest isiklikuks kaitseks mõeldud isikukaitsevahendid;

(c) isikukaitsevahendid, mis on mõeldud isiklikuks kaitseks:

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(i) mitte-äärmuslike ilmastikutingimuste eest (hooajariietus, vihmavarjud jms);

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ii) niiskuse ja vee eest (nõudepesukindad jms);

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(iii) kuumuse eest (kindad jms), mille puhul ettevõtja ei kinnita otseselt kaitseotstarvet suure kuumuse eest;

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) isikukaitsevahendid, mis on mõeldud kasutamiseks olukordades, mille puhul võimalikud kaitseomadustega elemendid on integreeritud üksnes disainilahenduslikel põhjustel.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) merelaevadel või lennukitel kasutamiseks mõeldud isikukaitsevahendid, mida reguleeritakse liikmesriikides kohaldatavate asjakohaste rahvusvaheliste lepingutega;

(d) üksnes merelaevadel või lennukitel kasutamiseks mõeldud isikukaitsevahendid, mida reguleeritakse liikmesriikides kohaldatavate asjakohaste rahvusvaheliste lepingutega;

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Sellistel juhtudel tagatakse kasutajate tervis ja ohutus võimalikult tõhusalt, võttes arvesse käesoleva määruse eesmärke ja kooskõlas nõukogu direktiiviga 89/391/EMÜ.

 

___________

 

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 391/12/EMÜ töötajate tööohutust ja töötervishoidu parandavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1).

Selgitus

Erandeid peab olema võimalikult vähe, seepärast lisatakse paralleelne säte direktiivi 89/391/EÜ artikli 2 lõikele 2.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) inimesele kandmiseks või hoidmiseks mõeldud vahend, mida kasutatakse tema tervist või turvalisust ohustava ühe või mitme ohu eest kaitsmiseks ja mis lastakse turule eraldi või ühendatult vahendiga, millel ei ole kaitseotstarvet;

(a) inimesele kandmiseks või hoidmiseks projekteeritud ja toodetud vahend, mida kasutatakse tema tervist või turvalisust ohustava ühe või mitme ohu eest kaitsmiseks ja mis lastakse turule eraldi või ühendatult vahendiga, millel ei ole kaitseotstarvet;

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) alapunktis a osutatud vahendite ühendamise süsteemid, mida inimene ei hoia ega kanna ja mis on mõeldud kõnealuse vahendi ühendamiseks välise seadme või struktuuriga ning mis on eemaldatavad ja ei ole mõeldud struktuuriga püsivaks ühendamiseks;

(c) alapunktis a osutatud vahendite ühendamise süsteemid, mida inimene ei hoia ega kanna, kuid mis on vahendi toimimise seisukohast määrava tähtsusega, ja mis on mõeldud kõnealuse vahendi ühendamiseks välise seadme või struktuuriga ning mis on eemaldatavad ja ei ole mõeldud struktuuriga püsivaks ühendamiseks;

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. „isikukaitsevahendi tüüp” – isikukaitsevahendi seeria, mis on samaväärne tehnilises dokumentatsioonis kirjeldatud isikukaitsevahendiga ja isikukaitsevahendiga, mille puhul on kohustuslik ELi tüübihindamine (II või III kategooria puhul);

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. „individuaalselt kohandatud isikukaitsevahend” – seeriatootmise isikukaitsevahend, kus iga detail on toodetud nii, et see sobiks konkreetsele kasutajale;

2. „individuaalselt kohandatud isikukaitsevahend” – seeriatootmise isikukaitsevahend, kus iga detail on toodetud nii, et see sobiks konkreetsele kasutajale, nt mehele, naisele, noortöötajale või puudega isikule ning millel on tõendatud lisaväärtus töötervishoiu ja -ohutuse seisukohast;

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. „mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahend” – eraldi üksusena konkreetse kasutaja erivajaduste jaoks põhimudeli alusel toodetud isikukaitsevahend, mille tootmisel on järgitud kõnealuse põhimudeli projekteerija juhiseid ning jäädud lubatud erinevuste vahemiku piiresse;

3. „mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahend” – konkreetse inimese erivajaduste jaoks põhimudeli alusel toodetud isikukaitsevahend, mille tootmisel on järgitud kõnealuse põhimudeli projekteerija juhiseid ning jäädud lubatud erinevuste vahemiku piiresse;

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. „turule laskmine” – isikukaitsevahendi esmakordselt liidu turul kättesaadavaks tegemine;

5. „turule laskmine” – isikukaitsevahendi tüübi esmakordselt liidu turul kättesaadavaks tegemine;

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a. „lõppkasutaja” – isikukaitsevahendi kandja või kasutaja;

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

20 a. „esitlus” – isikukaitsevahendi mis tahes ohututes tingimustes näitamine müügiedenduse eesmärgil;

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

20 b. „kasutustest” – test, mille käigus kasutatakse (lõpliku) hinnangu andmiseks väga lühikese ajavahemiku jooksul väga väikest hulka sertifitseerimata isikukaitsevahendeid. Enne testi algust määratleb tootja täpselt testimise aja ja eesmärgi ja põhjendab neid ning laseb need kinnitada asjaosalistel pooltel. Test viiakse läbi üksnes ohututes tingimustes ning selle eesmärk on muu hulgas hinnata mugavust, ergonoomikat või disaini. Asjaosalistel pooltel on juurdepääs tehnilisele dokumentatsioonile lisatud vajalikele testidokumentidele, mille on koostanud akrediteeritud või heakskiidetud laboratooriumid, et tagada kasutajate kaitse.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed tagamaks, et isikukaitsevahend tehakse turul kättesaadavaks üksnes siis, kui selle nõuetekohase hooldamise ja ettenähtud kasutusotstarbeks kasutamise puhul vastab see käesoleva määruse sätetele.

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased ja vajalikud meetmed tagamaks, et isikukaitsevahend tehakse turul kättesaadavaks üksnes siis, kui selle nõuetekohase hooldamise, kasutusviisi üksikasjaliku selgitamise ja ettenähtud kasutusotstarbeks kasutamise puhul vastab see käesoleva määruse sätetele.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Isikukaitsevahend täidab II lisas sätestatud kohaldatavaid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

Isikukaitsevahend täidab II lisas sätestatud kohaldatavaid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning on täielikus vastavuses direktiiviga 89/391/EÜ.

Selgitus

On äärmiselt oluline, et kaitsevahendid on täielikus vastavuses tervise ja ohutuse raamdirektiiviga.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide õigust kehtestada eelkõige direktiivi 89/656/EMÜ rakendades nõudeid isikukaitsevahendite kasutamisele, kui kõnealused nõuded ei mõjuta selliste isikukaitsevahendite projekteerimist, mis lastakse turule kooskõlas käesoleva määrusega.

Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide õigust kehtestada eelkõige direktiivi 89/656/EMÜ rakendades isikukaitsevahendite kasutamisele mis tahes nõudeid, mida nad peavad vajalikuks lõppkasutajate ja kolmandate isikute kaitse tagamiseks või mis on põhjendatud nende lisaväärtusega kasutaja tervisele ja ohutusele, kui kõnealused nõuded ei mõjuta selliste isikukaitsevahendite projekteerimist, mis lastakse turule kooskõlas käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei takista käesoleva määruse nõuetele mittevastavate isikukaitsevahendite näitamist messidel, näitustel ja esitlustel, kui nähtava sildiga on selgelt osutatud, et kõnealune isikukaitsevahend ei vasta käesoleva määruse nõuetele ja see ei ole turul kättesaadav enne, kui see on viidud nõuetega vastavusse.

Liikmesriigid ei takista käesoleva määruse nõuetele mittevastavate isikukaitsevahendite näitamist messidel, näitustel ja esitlustel, nendele sarnastel üritustel ja kasutustestidel, kui esitlejale ettenähtud kohas on nähtava sildiga selgelt osutatud, et kõnealune isikukaitsevahend ei vasta käesoleva määruse nõuetele ja see ei ole turul kättesaadav enne, kui see on viidud nõuetega vastavusse.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esitluste ajal võetakse asjakohased meetmeid, et tagada inimeste kaitse.

Esitluste ja kasutustestide ajal võetakse asjakohased meetmeid, et tagada inimeste kaitse ja suurendada nende teadlikkust. Kasutustestide eesmärk ei ole isikukaitsevahendite kaitsefunktsiooni testimine, vaid näiteks mugavuse, ergonoomika ja disaini hindamine. Kõiki asjaosalisi pooli (nt tööandjat ja kasutajat) teavitatakse eelnevalt ametlikult testi ulatusest ja eesmärgist. Märgis „ettenähtud üksnes kasutustestiks” kinnitatakse isikukaitsevahendile nähtaval ja kustutamatul viisil. Testimisperioodi lõppedes tagastatakse kasutatud isikukaitsevahendid tootjatele.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Isikukaitsevahendite turule laskmisel tagavad tootjad, et need on projekteeritud ja toodetud kooskõlas II lisas sätestatud oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega.

1. Isikukaitsevahendite turule laskmisel tagavad tootjad, et need on projekteeritud ja toodetud kooskõlas II lisas sätestatud oluliste ja vajalike tervisekaitse- ja ohutusnõuetega.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Tootjad säilitavad tehnilist dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni vähemalt kümme aastat pärast isikukaitsevahendi turule laskmist.

3. Tootjad säilitavad tehnilist dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni vähemalt kümme aastat pärast isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemist.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Tootjad tagavad, et nende isikukaitsevahendid kannavad tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldaks neid tuvastada, või kui isikukaitsevahendi suurus või laad seda ei võimalda, siis tagavad tootjad, et nõutud teave on isikukaitsevahendi pakendil või sellega kaasas olevas dokumendis.

5. Tootjad tagavad, et kõik nende isikukaitsevahendid kannavad tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldaks neid tuvastada, või kui isikukaitsevahendi suurus või laad seda ei võimalda, siis tagavad tootjad, et nõutud teave on isikukaitsevahendi pakendil või sellega kaasas olevas dokumendis.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas isikukaitsevahendile või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Aadress osutab üheleainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.

6. Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas isikukaitsevahendile või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Aadress osutab üheleainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Kontaktandmed esitatakse selle liikmesriigi lõppkasutajate ametlikus keeles või ametlikes keeltes, mille turul isikukaitsevahend kättesaadavaks tehakse.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud juhised lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas keeles, mille on kindlaks määranud liikmesriik.

7. Tootjad tagavad, et iga isikukaitsevahendi, sealhulgas selle väikseima ühikuga on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud juhised ja muu teave lõppkasutajate ametlikus keeles liikmesriigis, kus isikukaitsevahend on turul kättesaadavaks tehtud, ning võimaluse korral on lisatud ka piktogrammid.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale määrusele, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed, et viia isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, kui see on asjakohane, kõrvaldada see turult või võtta tagasi. Kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, teavitavad tootjad sellest viivitamata nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kelle turul nad isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.

9. Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale määrusele, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed, et viia isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, kui see on asjakohane, kõrvaldada see turult või võtta tagasi. Kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, teavitavad tootjad sellest viivitamata nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kelle turul nad isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta. Turujärelevalveasutused peavad seejärel teavitama avalikkust ohust, kuni ei ole võetud parandusmeedet. Nõuetega vastavusse viimise perioodi jooksul kutsuvad tootjad isikukaitsevahendi tagasi, et tagada lõppkasutajate kõrgetasemeline kaitse.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10. Liikmesriigi pädeva asutuse põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad talle isikukaitsevahendi vastavuse tõendamiseks vajaliku teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad kõnealuse asutusega viimase nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mis võetakse nende poolt turule lastud isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

10. Liikmesriigi pädeva asutuse põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad talle isikukaitsevahendi vastavuse tõendamiseks vajaliku teabe ja dokumentatsiooni paberil või eelistatavalt elektrooniliselt selle asutuse ametlikus keeles. Nad teevad kõnealuse asutusega viimase nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mis võetakse nende poolt turule lastud isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) hoida ELi vastavusdeklaratsiooni ja tehnilist dokumentatsiooni riiklikele turujärelevalveasutusele kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul pärast seda, kui isikukaitsevahend on turule lastud;

(a) hoida ELi vastavusdeklaratsiooni ja tehnilist dokumentatsiooni riiklikele turujärelevalveasutusele kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul pärast seda, kui isikukaitsevahend on turul kättesaadavaks tehtud;

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) esitada riikliku turujärelevalveasutuse põhjendatud nõudmisel talle isikukaitsevahendi vastavust tõendav kogu teave ja dokumentatsioon;

(b) esitada pädeva riikliku turujärelevalveasutuse nõudmisel talle paberil või eelistatavalt elektrooniliselt isikukaitsevahendi vastavust tõendav kogu teave ja dokumentatsioon;

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) teha riiklike turujärelevalveasutustega viimaste nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mis võetakse volitatud esindaja volitustega hõlmatud isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

(c) teha pädevate riiklike asutustega viimaste nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mis võetakse volitatud esindaja volitustega hõlmatud isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Importijad lasevad turule üksnes nõuetele vastavaid isikukaitsevahendeid.

1. Importijad lasevad turule üksnes selliseid isikukaitsevahendeid, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele ning on tervisekaitse- ja ohutusnõuete osas kooskõlas liidu asjaomaste õigusaktide sätetega.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne isikukaitsevahendi turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud artiklis 18 osutatud vastavushindamismenetluse(d). Nad tagavad, et tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni, et isikukaitsevahendil on CE-märgis, sellega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon või lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon ja et sellega on kaasas artikli 8 lõikes 7 osutatud kasutusjuhised ning et tootja on täitnud artikli 8 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.

Enne isikukaitsevahendi turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud artiklis 18 osutatud olulise(d) vastavushindamismenetluse(d). Nad tagavad, et tootja on koostanud ja edastanud tehnilise dokumentatsiooni, et isikukaitsevahendil on CE-märgis, sellega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon ja lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon ja et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud kõik artikli 8 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas isikukaitsevahendile või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.

3. Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas isikukaitsevahendile või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Kontaktandmed esitatakse lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste ametlikus keeles.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Importijad tagavad, et isikukaitsevahendiga on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised ja teave asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

4. Tootjad tagavad, et iga isikukaitsevahendi, sealhulgas selle väikseima ühikuga on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud juhised ja muu teave lõppkasutajate ametlikus keeles liikmesriigis, kus isikukaitsevahend on turul kättesaadavaks tehtud, ning võimaluse korral on need keeleliselt neutraalsed.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Kui seda peetakse vajalikuks seoses isikukaitsevahendist tuleneva ohuga, teevad importijad, selleks et kaitsta tarbijate ja teiste lõppkasutajate tervist ja ohutust, turul kättesaadavaks tehtud toodete pistelist kontrolli, uurivad kaebusi, mittevastavaid isikukaitsevahendeid ja isikukaitsevahendite tagasinõudmisi ning vajaduse korral registreerivad need ning teavitavad turustajaid sellisest järelevalvest.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale määrusele, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed, et viia isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, kui see on asjakohane, kõrvaldada see turult või võtta tagasi. Kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, teavitavad importijad sellest viivitamata nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kelle turul nad isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.

6. Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale määrusele, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed, et viia isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, kui see on asjakohane, kõrvaldada see turult või võtta tagasi. Meetmed tuleks võtta hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates päevast, kui importijad said vastava teabe. Kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, teavitavad importijad sellest viivitamata tootjat ja nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kelle turul nad isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta. Turujärelevalveasutused peavad seejärel teavitama avalikkust ohust, kuni ei ole võetud parandusmeedet.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Enne isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, et sellel on CE-märgis, sellega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon või lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon ja et sellega on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised keeles, mis on isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemise liikmesriigi lõppkasutajatele kergesti arusaadav, ning et tootja ja importija on täitnud artikli 8 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 10 lõikes 3 sätestatud nõuded.

2. Enne isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, et sellel on CE-märgis, sellega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon või lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon ja et sellega on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised ja muu teave keeles, mis on isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemise liikmesriigi lõppkasutajate ametlik keel, ning et tootja ja importija on täitnud artikli 8 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 10 lõikes 3 sätestatud nõuded.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend ei vasta II lisas sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, siis ei tee ta isikukaitsevahendit turul kättesaadavaks enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Lisaks teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi, kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu.

Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend ei vasta II lisas sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, siis ei tee ta isikukaitsevahendit turul kättesaadavaks enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Lisaks teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi, kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu. Seejärel kõrvaldab tootja isikukaitsevahendi viivitamata turult. Turujärelevalveasutused peavad seejärel teavitama avalikkust ohust, kuni ei ole võetud parandusmeedet.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, tagavad, et võetakse vajalikud parandusmeetmed toote nõuetega vastavusse viimiseks või, kui see on asjakohane, kõrvaldatakse see turult või võetakse tagasi. Kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, teavitavad levitajad sellest viivitamata nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kelle turul nad isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, tagavad, et võetakse vajalikud parandusmeetmed toote nõuetega vastavusse viimiseks või, kui see on asjakohane, kõrvaldatakse see turult või võetakse tagasi. Kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, teavitavad levitajad sellest viivitamata tootjat, importijat ja nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kelle turul nad isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta. Turujärelevalveasutused peavad seejärel teavitama avalikkust ohust, kuni ei ole võetud parandusmeedet.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses käsitletakse tootjana importijat või levitajat, kes laseb isikukaitsevahendi turule oma nime või kaubamärgi all või kes muudab juba turule lastud isikukaitsevahendit viisil, mis võib mõjutada vastavust II lisas sätestatud kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, ning tema suhtes kohaldatakse artikli 8 alusel tootja kohustusi.

Käesolevas määruses käsitletakse tootjana importijat või levitajat, kes laseb isikukaitsevahendi turule oma nime või kaubamärgi all või kes muudab juba turule lastud isikukaitsevahendit viisil, mis võib mõjutada vastavust käesolevale määrusele, ning tema suhtes kohaldatakse artikli 8 alusel tootja kohustusi.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. ELi vastavusdeklaratsiooniga kinnitatakse, et II lisas sätestatud olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.

1. ELi vastavusdeklaratsiooniga kinnitatakse, et II lisas sätestatud olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud. ELi vastavusdeklaratsiooni näidis on ettevõtjatele internetiaadressi kaudu kergesti kättesaadav.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. CE-märgis paigaldatakse nähtaval, loetaval ja kustumatul viisil isikukaitsevahendile. Kui isikukaitsevahendi laadist tingituna ei ole võimalik või otstarbekas märgist isikukaitsevahendile paigaldada, siis paigaldatakse märgis pakendile ja isikukaitsevahendiga kaasasolevatesse dokumentidesse.

2. CE-märgis paigaldatakse nähtaval, loetaval ja kustumatul viisil isikukaitsevahendile. Kui isikukaitsevahendi laadist tingituna ei ole võimalik või otstarbekas märgist isikukaitsevahendile paigaldada, siis paigaldatakse märgis nähtaval, loetaval ja kustumatul viisil pakendile ja isikukaitsevahendiga kaasasolevatesse dokumentidesse.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. CE-märgis paigaldatakse isikukaitsevahendile enne selle turule laskmist. Sellele võib järgneda piktogramm või muu tähistus, mis viitab ohutegurile, mille eest kaitsmiseks isikukaitsevahend on mõeldud.

3. CE-märgis paigaldatakse isikukaitsevahendile enne selle turule laskmist. Sellele võib olla lisatud piktogramm või muu tähistus, mis viitab ohutegurile, mille eest kaitsmiseks isikukaitsevahend on mõeldud.

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Vastavushindamisasutus peab olema asutatud liikmesriigi õiguse kohaselt ning olema juriidiline isik.

2. Vastavushindamisasutus peab olema asutatud asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt ning olema juriidiline isik.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus on kolmandast isikust asutus, mis on sõltumatu organisatsioonist või isikukaitsevahendist, mida ta hindab.

Vastavushindamisasutus on kolmandast isikust asutus, mis on sõltumatu organisatsioonist või isikukaitsevahendist, mida ta hindab. Vastavushindamisasutus allkirjastab deklaratsiooni, milles ta kinnitab oma sõltumatust ja erapooletust. Nimetatud asutus võtab nõuetekohaselt arvesse direktiivis 89/391/EMÜ ja eelkõige direktiivis 89/656/EMÜ sätestatud tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavad töötajad ei tohi olla otseselt ega kaudselt seotud nimetatud isikukaitsevahendite projekteerimise, tootmise, kättesaadavaks tegemise, kasutamise või hooldusega ega esindada isikut, kes nimetatud tegevusega tegeleb. Nad ei tohi osaleda tegevuses, mis võib seada kahtluse alla nende otsuste sõltumatuse ja usaldusväärsuse vastavushindamistoimingutes, mille tegemiseks neist on teavitatud. See kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavad töötajad ei tohi olla otseselt ega kaudselt seotud nimetatud isikukaitsevahendite projekteerimise, tootmise, kättesaadavaks tegemise, turustamise, kasutamise või hooldusega ega esindada isikut, kes nimetatud tegevusega tegeleb. Nad ei tohi osaleda tegevuses, mis võib seada kahtluse alla nende otsuste sõltumatuse ja usaldusväärsuse vastavushindamistoimingutes, mille tegemiseks neist on teavitatud. See kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) II lisas sätestatud oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete, kohaldatavate harmoneeritud standardite ning liidu ühtlustamisõigusaktide asjakohaste sätete tundmine ja mõistmine;

(c) II lisas sätestatud oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete, kohaldatavate harmoneeritud standardite ning liidu ühtlustamisõigusaktide ja siseriiklike õigusaktide asjakohaste sätete tundmine ja mõistmine;

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Vastavushindamisasutus sõlmib vastutuskindlustuslepingu, välja arvatud juhul, kui vastutust kannab riigisisese õiguse kohaselt riik või kui vastavushindamise eest vastutab otseselt liikmesriik ise.

9. Vastavushindamisasutus sõlmib vastutuskindlustuslepingu, välja arvatud juhul, kui vastutust kannab riigisisese õiguse kohaselt liikmesriik või kui vastavushindamise eest vastutab otseselt liikmesriik ise.

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11. Vastavushindamisasutused osalevad asjakohases standardimistöös ja käesoleva määruse alusel loodud teavitatud asutuste koordineerimisrühma töös või tagavad, et tema vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavad töötajad on sellisest tegevusest teadlikud, ning rakendavad nimetatud rühma töö tulemusena koostatud haldusotsuseid ja -dokumente üldiste suunistena.

11. Vastavushindamisasutused osalevad asjakohases standardimistöös ja käesoleva määruse alusel loodud teavitatud asutuste koordineerimisrühma töös või tagavad, et tema vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavad töötajad on sellisest tegevusest teadlikud, ning rakendavad nimetatud rühma töö tulemusena koostatud otsuseid ja -dokumente.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui teavitatud asutus sõlmib vastavushindamisega seotud ülesannete täitmiseks lepingu või teeb selle ülesandeks tütarettevõtjale, tagab ta, et lepingupartner või tütarettevõtja vastab artiklis 23 sätestatud nõuetele, ning teatab sellest teavitavale asutusele.

1. Kui teavitatud asutus sõlmib vastavushindamisega seotud ülesannete täitmiseks lepingu või teeb selle ülesandeks tütarettevõtjale, tagab ta, et kõik vastavushindamises osalevad lepingupartnerid või tütarettevõtjad vastavad täielikult artiklis 23 sätestatud nõuetele, ning teatab sellest teavitavale asutusele.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Karistused

Järelevalve, kontroll ja karistused

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Need karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad need sätted komisjonile hiljemalt [3 kuud enne käesoleva määruse kohaldamist] ja teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest järgnevatest sätetesse tehtavatest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavate suuniste, järelevalve, kontrolli ja karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Isikukaitsevahendi ebatäpse kasutamise ja tahtmatute puuduste vältimiseks peaksid liikmesriigid esitama suunised, kuidas vastata käesoleva määruse nõuetele. Kui pärast vajalike suuniste saamist nõudeid ikka ei täideta, kohaldatakse karistusi. Need karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad need sätted komisjonile hiljemalt [3 kuud enne käesoleva määruse kohaldamist] ja teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest järgnevatest sätetesse tehtavatest muudatustest.

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – III kategooria – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Väga suurte riskide eest kaitseks mõeldud isikukaitsevahendid. III kategooria hõlmab ainult isikukaitsevahendeid, mis on mõeldud kasutajate kaitsmiseks järgmiste riskide eest:

Väga suurte riskide, nagu surma või pöördumatu vigastuse ja tervisekahjustuse eest kaitseks mõeldud isikukaitsevahendid. III kategooria hõlmab ainult isikukaitsevahendeid, mis on mõeldud kasutajate kaitsmiseks järgmiste riskide eest:

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) madala temperatuuriga keskkond, mille mõju on võrreldav õhutemperatuuriga -50 °C või vähem;

(e) madala temperatuuriga keskkond, mille mõju on võrdne õhutemperatuuriga -50 °C või vähem, võttes arvesse tuulekülma;

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED

 

1. Käesolevas määruses sätestatud olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded on kohustuslikud.

 

2. Olulistest tervisekaitse- ja ohutusnõuetest tulenevaid kohustusi kohaldatakse ainult juhul, kui vastav oht on asjaomase isikukaitsevahendiga seoses olemas.

 

3. Olulisi nõudeid tuleb tõlgendada ja kohaldada viisil, mis võtab arvesse tehnika taset ja käibelolevat tava projekteerimisel ja valmistamisel, samuti tehnilisi ja majanduslikke kaalutlusi, mis on kooskõlas tervise ja ohutuse kõrgetasemelise kaitsega.

 

4. Tootja on kohustatud korraldama ohuhindamise, et selgitada välja kõik ohud, mis on seotud tema isikukaitsevahenditega. Isikukaitsevahendite edaspidisel projekteerimisel ja tootmisel peab tootja hinnangut arvesse võtma.

 

5. Isikukaitsevahendi projekteerimisel ja tootmisel ning kasutusjuhiste koostamisel ei võta tootja arvesse üksnes vahendi ettenähtud kasutusotstarvet, vaid ka mõistlikult eeldatavaid otstarbeid. Vajaduse korral tagatakse muude isikute kui kasutaja tervise ja ohutuse kaitse.

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Isikukaitsevahend peab tagama piisava kaitse nende riskide eest, mille eest kaitsmiseks see on mõeldud.

Isikukaitsevahend peab tagama piisava ja täieliku kaitse riskide eest, et tagada ja säilitada kasutajate ja kolmandate isikute tervis ja ohutus;

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – alapunkt 1.2.1.1.

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Isikukaitsevahendi valmistamiseks kasutatavad materjalid, sh nende võimalikud lagunemissaadused ei tohi mõjutada kahjulikult kasutajate tervist ega ohutust.

Isikukaitsevahendi valmistamiseks kasutatavad materjalid, sh nende võimalikud lagunemissaadused ei tohi mõjutada kahjulikult kasutajate tervist ega ohutust või tuua kaasa seda, et isikukaitsevahendid ei vasta enam käesolevas määruses sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – alapunkt 1.2.1.2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.2.1.2. Kasutajaga kokkupuutuvate isikukaitsevahendite osade pinna hea seisukord

1.2.1.2. Kasutajaga kokkupuutuvate isikukaitsevahendite osade pinna optimaalne seisukord

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4. – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.4. Tootja kasutusjuhend

1.4. Tootja kasutusjuhend ja teave

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4. – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) ladustamise, kasutamise, puhastamise, hooldamise, korrastamise ja desinfitseerimise juhised. Tootja soovitatud puhastus-, hooldus- ja desinfektsioonivahendid ei tohi asjakohastele juhistele vastaval kasutamisel kahjustada isikukaitsevahendit või selle kasutajat;

(a) ladustamise, kasutamise, puhastamise, hooldamise, korrastamise ja desinfitseerimise juhised. Tootja osutatud puhastus-, hooldus- ja desinfektsioonivahendid ei tohi asjakohastele juhistele vastaval kasutamisel kahjustada isikukaitsevahendit või selle kasutajat;

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4. – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) isikukaitsevahendi või selle osade kasutusaja lõpptähtpäev või kasutusaeg;

(e) isikukaitsevahendi või selle osade kasutusaja lõpptähtpäev või kasutusaeg;

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4. – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juhend peab olema täpne ja arusaadav ning esitatud vähemalt sihtliikmesriigi (riikide) keel(t)es.

Juhend peab olema täpne ja arusaadav ning esitatud sihtliikmesriigi (riikide) keel(t)es, et kasutajal oleks võimalik isikukaitsevahendit ohutult ja õigesti kasutada. Kõik muud asjakohased juhised isikukaitsevahendi valimise, kasutamise, korrashoidmise ja hooldamise kohta tuleb teha kättesaadavaks viisil, mis on asjaomastele isikutele kergesti ligipääsetav.

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3. – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui see on vajalik, siis tuleb neid töödelda või tagada neile vahendid uduseks muutumise vältimiseks.

Neid tuleb töödelda või tagada neile vahendid uduseks muutumise vältimiseks.

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4. – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui tootja ei saa kinnitada isikukaitsevahendi tegelikku kasutusaega, peab ta kasutusjuhendis esitama kogu teabe, mis on ostjale või kasutajale vajalik keskmise kasutusaja lõpptähtpäeva määramisel, pidades silmas mudeli kvaliteeditaset ning tegelikke hoidmis-, kasutamis-, puhastamis-, korrastamis- ja hooldamistingimusi.

välja jäetud

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4. – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui isikukaitsevahendi kaitseomadused tootja soovitatud korrapäraselt kasutatavast puhastusviisist tuleneva vananemise tõttu tõenäoliselt märgatavalt ja kiiresti halvenevad, peab tootja võimaluse korral igale turule lastavale isikukaitsevahendile kandma märke, mis näitab suurimat puhastuskordade arvu, mille täitumisel tuleb isikukaitsevahendit kontrollida või see kasutusest kõrvaldada; selle puudumise korral peab tootja esitama selle teabe kasutusjuhendis.

Kui isikukaitsevahendi kaitseomadused tootja soovitatud korrapäraselt kasutatavast puhastusviisist tuleneva vananemise tõttu tõenäoliselt märgatavalt ja kiiresti halvenevad, peab tootja igale turule lastavale isikukaitsevahendile kandma märke, mis näitab suurimat puhastuskordade arvu, mille täitumisel tuleb isikukaitsevahendit kontrollida või see kasutusest kõrvaldada;

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4. – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Et säilitada isikukaitsevahendi täielik tõhusus ja lõppkasutajat nõuetekohaselt kaitsta, ei tohi hoidmistingimused mõjuda isikukaitsevahendile kahjulikult.

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.8. – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.8. Eriti ohtlikus olukorras sekkumiseks kasutatavad isikukaitsevahendid

2.8. Suure riskiga olukorras sekkumiseks kasutatavad isikukaitsevahendid

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.8. – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eriti ohtlikus olukorras sekkumiseks kasutatava isikukaitsevahendi tootja esitatav kasutusjuhend peab sisaldama eelkõige juhiseid, mis on mõeldud pädevatele ja eriväljaõppega inimestele, kes oskavad neid tõlgendada ja tagavad, et kasutaja neid juhiseid rakendab.

Suure riskiga olukorras sekkumiseks kasutatava isikukaitsevahendi tootja esitatav kasutusjuhend peab sisaldama eelkõige juhiseid, mis on mõeldud pädevatele ja eriväljaõppega inimestele, kes oskavad neid tõlgendada ja tagavad, et kasutaja neid juhiseid rakendab.

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.8. – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui isikukaitsevahend on varustatud häireseadmega, mis aktiveerub ettenähtud kaitsetaseme puudumisel, siis tuleb see projekteerida ja paigutada nii, et kasutaja on võimeline seda ette nähtud kasutustingimustes tajuma.

Kui isikukaitsevahend on varustatud häireseadmega, mis aktiveerub ettenähtud kaitsetaseme puudumisel, siis tuleb see projekteerida ja paigutada nii, et kasutaja on võimeline seda kõikides ette nähtud kasutustingimustes tajuma.

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.9. – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui isikukaitsevahend sisaldab osi, mida kasutaja saab reguleerida või välja vahetada, siis tuleb need projekteerida ja toota nii, et neid oleks võimalik ilma tööriistadeta kergesti kinnitada ning eemaldada.

Kui isikukaitsevahend sisaldab osi, mida kasutaja saab reguleerida või välja vahetada, siis tuleb need projekteerida ja toota nii, et neid oleks võimalik ilma tööriistadeta kergesti reguleerida ning eemaldada.

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.12. – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealust tüüpi isikukaitsevahenditele kinnitatud tervisekaitse ja ohutusega otseselt või kaudselt seotud tunnusmärgid või tähised peavad võimaluse korral olema ühtlustatud piktogrammid või ideogrammid. Nad peavad olema hästi nähtavad ja loetavad ning jääma selliseks isikukaitsevahendi ettenähtud kasutusaja jooksul. Vääritimõistmise vältimiseks peavad need märgid olema täielikud, täpsed ja arusaadavad; kui need märgid sisaldavad sõnu või lauseid, peavad need olema selle liikmesriigi ametlikus (ametlikes) keel(t)es, kus isikukaitsevahendit kavatsetakse kasutada.

Kõnealust tüüpi isikukaitsevahenditele kantud tervisekaitse ja ohutusega otseselt või kaudselt seotud tunnusmärgid või tähised peavad võimaluse korral olema ühtlustatud piktogrammid või ideogrammid. Nad peavad olema hästi nähtavad ja loetavad ning jääma selliseks isikukaitsevahendi ettenähtud kasutusaja jooksul. Vääritimõistmise vältimiseks peavad need märgid olema täielikud, täpsed ja arusaadavad; kui need märgid sisaldavad sõnu või lauseid, peavad need olema keeles, millest saavad kergesti aru tarbijad ja lõppkasutajad, nagu on kindlaks määranud liikmesriik, mille turul isikukaitsevahend kättesaadavaks tehakse.

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.12. – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui isikukaitsevahend (või selle vahetatav osa) on vajaliku märgi või selle osa pealekandmiseks liiga väike, tuleb asjakohane teave märkida pakendile ja tootja kasutusjuhendisse.

Kui isikukaitsevahend (või selle vahetatav osa) on vajaliku märgi või selle osa pealekandmiseks liiga väike, tuleb asjakohane teave märkida pakendile ning seda tuleb selgelt ja nõuetekohaselt mainida tootja kasutusjuhendis.

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.14. – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Isikukaitsevahendid, mis on ette nähtud kasutaja kaitsmiseks mitme samaaegse ohu eest, peavad olema projekteeritud ja toodetud nii, et eelkõige oleks täidetud iga kõnealuse ohu puhul kehtivad olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded.

Isikukaitsevahendid, mis on ette nähtud kasutaja kaitsmiseks mitme samaaegse ohu eest, peavad olema projekteeritud ja toodetud nii, et eelkõige oleks täidetud iga kõnealuse ohu puhul kehtivad kõik olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded.

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.4. – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.4. Kaitse vees

3.4. Kaitse vedelikus

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.4. – alapunkt 3.4.2. – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eeldatavates kasutustingimustes tõhusa ujuvuse tagavad riietusesemed, mis on kandmisel ohutud ja hoiavad inimest veepinnal. Need isikukaitsevahendid ei tohi eeldatavates kasutustingimustes piirata inimese liikumisvabadust ja peavad eeskätt võimaldama tal ujuda või põgeneda ohu korral või päästa teisi inimesi.

Ettenähtud kasutustingimustes tõhusa ujuvuse tagavad riietusesemed, mis on kandmisel ohutud ja hoiavad inimest vedeliku pinnal. Need isikukaitsevahendid ei tohi eeldatavates kasutustingimustes piirata inimese liikumisvabadust ja peavad eeskätt võimaldama tal ujuda või põgeneda ohu korral või päästa teisi inimesi.

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.5. – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Igal isikukaitsevahendil peab olema märgis, mis näitab selle mürasummutusvõimet; kui see ei ole võimalik, esitatakse märgis pakendil.

Igal isikukaitsevahendil peab olema märgis, mis näitab selle mürasummutusvõimet; kui see ei ole võimalik, esitatakse märgis selgelt ja nõuetekohaselt pakendil.

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.6. – alapunkt 3.6.1. – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kiirguse ja konvektsioonsoojuse eest kaitsmiseks mõeldud koostismaterjalid ja muud osad peavad olema sobiva soojusjuhtimise koefitsiendiga ja need peavad olema piisavalt raskesti süttivad, et välistada juhusliku süttimise ohtu eeldavates kasutustingimustes.

Kiirguse ja konvektsioonsoojuse eest kaitsmiseks mõeldud koostismaterjalid ja muud osad peavad olema sobiva soojusjuhtimise koefitsiendiga ja need peavad olema nõuetekohaselt raskesti süttivad, et välistada juhusliku süttimise ohtu eeldavates kasutustingimustes.

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.6. – alapunkt 3.6.1. – lõik 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Isikukaitsevahendite materjalidel ja muudel osadel, mis võivad juhuslikult kokku puutuda leegiga, samuti tuletõrjevarustuse valmistamiseks kasutatavatel materjalidel ja muudel osadel peab olema eeldatavate kasutustingimuste ohuastmele vastav süttimiskindlus. Nad ei tohi leekide mõjul sulada ega soodustada tule levikut.

Isikukaitsevahendite materjalidel ja muudel osadel, mis võivad juhuslikult kokku puutuda leegiga, samuti tööstus- ja tuletõrjevarustuse valmistamiseks kasutatavatel materjalidel ja muudel osadel peab olema eeldatavate kasutustingimuste ohuastmele vastav süttimiskindlus ning kaitse soojus- või kaarleegi kuumuse eest. Nad ei tohi leekide mõjul sulada ega soodustada tule levikut.

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.6. – alapunkt 3.6.2. – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõrges temperatuuris lühiajaliseks kasutamiseks kavandatud isikukaitsevahendile lisatud tootja kasutusjuhendis tuleb esitada eeskätt kõik asjakohased andmed, mille alusel saab kindlaks teha, kui kaua kasutaja võib isikukaitsevahendi kaudu ülekandunud kuumusega kokku puutuda, kui vahendit on kasutatud otstarbekohaselt.

Kõrges temperatuuris piiratud aja jooksul kasutamiseks kavandatud isikukaitsevahendile lisatud tootja kasutusjuhendis tuleb esitada eeskätt kõik asjakohased andmed, mille alusel saab kindlaks teha, kui kaua kasutaja võib isikukaitsevahendi kaudu ülekandunud kuumusega kokku puutuda, kui vahendit on kasutatud otstarbekohaselt.

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.7. – alapunkt 3.7.2. – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) isikukaitsevahend peab olema võimalikult vihma- ja veekindel ega tohi tekitada kahjustusi, kui kasutaja puutub kokku teda külma eest kaitsva kihiga.

(b) isikukaitsevahend peab olema vihma- ja veekindel ega tohi tekitada kahjustusi, kui kasutaja puutub kokku teda külma eest kaitsva kihiga.

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.9. – alapunkt 3.9.1. – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mitteioniseeriva kiirguse allikast põhjustatud akuutsete või krooniliste silmakahjustuste vältimiseks kavandatud isikukaitsevahend peab neelama või tagasi peegeldama suurema osa kahjuliku lainepikkusega kiirgusenergiast, seejuures liigselt takistamata kahjutu nähtava spektriosa läbitulekut, kontrastide tajumist ja värvide eristamist, kui see on eeldatavates kasutustingimustes nõutav.

Mitteioniseeriva kiirguse allikast põhjustatud akuutsete või krooniliste silmakahjustuste vältimiseks kavandatud isikukaitsevahend peab neelama või tagasi peegeldama kogu kahjuliku lainepikkusega kiirgusenergia, seejuures liigselt takistamata kahjutu nähtava spektriosa läbitulekut, kontrastide tajumist ja värvide eristamist, kui see on eeldatavates kasutustingimustes nõutav.

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.9. – alapunkt 3.9.1. – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks peavad kaitseprillid olema projekteeritud ja valmistatud nii, et nende spektraalne läbilaskvus tagaks läbi filtri kasutaja silma jõudva kiirgusenergia valgustustiheduse minimeerimise igal kahjustaval lainepikkusel, ja et see mingil tingimusel ei ületaks suurimat lubatud väärtust.

Selleks peab silmakaitsevahend olema projekteeritud ja valmistatud nii, et selle spektraalne läbilaskvus tagaks läbi filtri kasutaja silma jõudva kiirgusenergia valgustustiheduse minimeerimise igal kahjustaval lainepikkusel, ja et see mingil tingimusel ei ületaks suurimat lubatud väärtust. Isikukaitsevahendid, mis on projekteeritud kaitsma nahka mitteioniseeriva kiirguse eest, peavad suutma neelata või tagasi peegeldada suurema osa kahjuliku lainepikkusega kiirgusenergiast.

Selgitus

Vastuvõtmise korral muudetakse „prillid” kogu tekstis „silmakaitsevahendiks”.

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.9. – alapunkt 3.9.1. – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kaitseprillide omadused ei tohi eeldatavates kasutustingimustes kiirguse toimel halveneda ega muutuda ja igale turustatavale eksemplarile peab olema märgitud spektraalset läbilaskvust iseloomustav kaitsefaktor.

Silmakaitsevahendi omadused ei tohi eeldatavates kasutustingimustes kiirguse toimel halveneda ega muutuda ja igale turustatavale eksemplarile peab olema märgitud spektraalset läbilaskvust iseloomustav kaitsefaktor.

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.9. – alapunkt 3.9.1. – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sama tüüpi kiirgusallikate puhul sobilikud prillid tuleb liigitada nende kaitsefaktorite suurenemise järjekorras ja tootja kasutusjuhendis peab olema eelkõige märgitud, kuidas valida sobivat isikukaitsevahendit, võttes arvesse asjakohaseid kasutustingimusi, näiteks kaugust kiirgusallikast ja kõnealusel kaugusel kiiratava energia spektrijaotust.

Sama tüüpi kiirgusallikate puhul sobilikud silmakaitsevahendid tuleb liigitada nende kaitsefaktorite suurenemise järjekorras ja tootja kasutusjuhendis peab olema eelkõige märgitud, kuidas valida sobivat isikukaitsevahendit, võttes arvesse asjakohaseid kasutustingimusi, näiteks kaugust kiirgusallikast ja kõnealusel kaugusel kiiratava energia spektrijaotust.

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.9. – alapunkt 3.9.1. – lõik 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asjakohase kaitsefaktori märgib igale filtriga kaitseprillide eksemplarile tootja.

Asjakohase kaitsefaktori märgib igale filtriga silmakaitsevahendi eksemplarile tootja.

Muudatusettepanek  119

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.10. – alapunkt 3.10.2. – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks tuleb kõnealuse isikukaitsevahendi tüüpide koostismaterjalid ja muud osad valida või projekteerida ja ühendada selliselt, et tagada võimaluse korral täielik kaitse kahjulike ainete läbitungimise eest, mis võimaldab vajaduse korral igapäevast kasutusaega pikendada, või kui see ei ole võimalik, ja tagatakse piiratud läbitungimatus, tuleb kasutusaega lühendada.

Selleks tuleb kõnealuse isikukaitsevahendi tüüpide koostismaterjalid ja muud osad valida või projekteerida ja ühendada selliselt, et tagada täielik kaitse kahjulike ainete läbitungimise eest, mis võimaldab ka igapäevast kasutusaega pikendada, või kui see ei ole võimalik, ja tagatakse piiratud läbitungimatus, tuleb kasutusaega lühendada.

Muudatusettepanek  120

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – lõik 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. isikukaitsevahendi suhtes kohaldatavate oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete loetelu;

3. isikukaitsevahendi suhtes kohaldatavate kõigi oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete loetelu;

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – lõik 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10. nende vahendite kirjeldus, mida tootja kasutas isikukaitsevahendi tootmise ajal, et tagada toodetud isikukaitsevahendi vastavus projekti spetsifikatsioonidele;

10. nende vahendite kirjeldus, mida tootja kasutas isikukaitsevahendi tootmise ajal, et tagada toodetud isikukaitsevahendi vastavus tehnilises dokumentatsioonis toodud spetsifikatsioonidele;

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tootmise sisekontroll on vastavushindamismenetlus, millega tootja täidab punktides 2, 3 ja 4 sätestatud kohustused ning tagab ja kinnitab oma ainuvastutusel, et asjaomased isikukaitsevahendid vastavad artiklis 5 osutatud ja II lisas sätestatud kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

1. Tootmise sisekontroll on vastavushindamismenetlus, millega tootja täidab punktides 2, 3 ja 4 sätestatud kohustused ning tagab ja kinnitab oma ainuvastutusel, et asjaomased isikukaitsevahendid vastavad käesoleva määruse alusel kohaldatavatele nõuetele.

 

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1.

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.1. Tootja kinnitab CE-märgise igale isikukaitsevahendile, mis vastab kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

4.1. Tootja kinnitab CE-märgise igale isikukaitsevahendile, mis vastab käesoleva määruse alusel kohaldatavatele nõuetele.

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – punkt 3 – lõik 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahendi puhul esitatakse lubatud erinevuste ja nende meetmete kirjeldus, mida ettevõtja võtab tootmisprotsessi ajal, et tagada iga isikukaitsevahendi vastavus kinnitatud isikukaitsevahendi tüübile ning kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Muudatusettepanek  125

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – punkt 7 – alapunkt 7.3.

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.3. Tootja tagab, et isikukaitsevahend täidab tehnilist taset arvesse võttes jätkuvalt kohaldatavaid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

7.3. Tootja tagab, et isikukaitsevahend täidab jätkuvalt kohaldatavaid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid

Muudatusettepanek  126

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – punkt 7 – alapunkt 7.4. – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kui tehniline tase on punkti 7.3 kohaselt muutunud;

(b) kui punktis 7.3 osutatud õiguslikud nõuded on muutunud;

Muudatusettepanek  127

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Tootja säilitab riiklike ametiasutuste jaoks kättesaadavana ELi tüübihindamistõendi, selle lisade ja täienduste koopiat ning tehnilist dokumentatsiooni vähemalt kümne aasta jooksul peale isikukaitsevahendi turule laskmist.

9. Tootja säilitab riiklike ametiasutuste jaoks kättesaadavana ELi tüübihindamistõendi, selle lisade ja täienduste koopiat ning tehnilist dokumentatsiooni vähemalt kümne aasta jooksul peale isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemist.

 

Muudatusettepanek  128

Ettepanek võtta vastu määrus

VI lisa – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja võtab kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle järelevalve tagaksid toodetud isikukaitsevahendite vastavuse ELi tüübihindamistunnistuses kirjeldatud tüübile ning kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahendite puhul võtab tootja kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle järelevalve tagaksid mõõtmete järgi valmistatud isikukaitsevahendite vastavuse ELi tüübihindamistunnistuses kirjeldatud põhimudelile ning kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 

Individuaalselt kohandatud isikukaitsevahendite puhul võtab tootja kõik vajalikud meetmed, et kohandamisprotsess ja selle järelevalve tagaksid individuaalselt kohandatud isikukaitsevahendite vastavuse ELi tüübihindamistunnistuses kirjeldatud põhimudelile ning kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Muudatusettepanek  129

Ettepanek võtta vastu määrus

VI lisa – punkt 1 – alapunkt 3 – alapunkt 3.1.

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.1. Tootja kannab CE-märgise igale isikukaitsevahendile, mis vastab ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ning kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

3.1. Tootja kannab CE-märgise igale isikukaitsevahendile, mis vastab ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse alusel kohaldatavatele nõuetele.

Muudatusettepanek  130

Ettepanek võtta vastu määrus

VII lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tootetõendamisel põhinev tüübivastavus on vastavushindamismenetluse osa, mille puhul tootja täidab punktides 2, 3, 5.2 ja 6 sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab oma ainuvastutusel, et asjaomane isikukaitsevahend, mille suhtes kohaldatakse punkti 4 sätteid, on kooskõlas ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübiga ning selle suhtes kohaldatavate oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega, millele on osutatud artiklis 5 ja mis on sätestatud II lisas.

1. Tootetõendamisel põhinev tüübivastavus on vastavushindamismenetluse osa, mille puhul tootja täidab punktides 2, 3, 5.2 ja 6 sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab oma ainuvastutusel, et asjaomane isikukaitsevahend, mille suhtes kohaldatakse punkti 4 sätteid, on kooskõlas ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübiga ning selle suhtes käesoleva määruse alusel kohaldatavate nõuetega.

Muudatusettepanek  131

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Tootja säilitab riiklike ametiasutuste jaoks kümne aasta jooksul pärast isikukaitsevahendi turule laskmist kättesaadavana järgmisi dokumente:

6. Tootja säilitab riiklike ametiasutuste jaoks kümne aasta jooksul pärast isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemist kättesaadavana järgmisi dokumente:

Muudatusettepanek  132

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Isikukaitsevahend (toote-, partii-, tüübi- või seerianumber):

1. Isikukaitsevahendi identifitseerimistunnus (toote-, partii-, tüübi- või seerianumber), mis võib isikukaitsevahendi äratundmiseks hõlmata piisava selgusega kujutist:

MENETLUS

Pealkiri

Isikukaitsevahendid

Viited

COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

2.4.2014

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Laura Agea

30.9.2014

Arutamine parlamendikomisjonis

26.2.2015

24.3.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

1.4.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivo Vajgl

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Eleonora Evi

MENETLUS

Pealkiri

Isikukaitsevahendid

Viited

COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

EP-le esitamise kuupäev

27.3.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

2.4.2014

ENVI

2.4.2014

ITRE

2.4.2014

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

24.7.2014

ITRE

22.7.2014

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Vicky Ford

17.7.2014

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

3.12.2014

24.2.2015

24.3.2015

20.4.2015

Vastuvõtmise kuupäev

23.4.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

3

10

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Andor Deli

Esitamise kuupäev

30.4.2015