IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi

30.4.2015 - (COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD)) - ***I

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Izvjestiteljica: Vicky Ford


Postupak : 2014/0108(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0148/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0148/2015
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi

(COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0186),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0110/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0148/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Ovom je Uredbom obuhvaćen OZO koji je u trenutku stavljanja na tržište nov na tržištu Unije; to znači da je riječ ili o novom OZO-u koji je izradio proizvođač s poslovnim nastanom u Uniji ili o proizvodima, bilo novim bilo rabljenim, uvezenim iz treće zemlje.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) Ova Uredba trebala bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća16 utvrđuju se horizontalne odredbe o akreditaciji tijela za ocjenjivanje sukladnosti te oznaka CE.

(5) Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća16 utvrđuju se pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, određuje se okvir za tržišni nadzor proizvoda i kontrolu proizvoda iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela za oznaku CE.

__________________

__________________

16 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

16 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 utvrđuju se opća načela i referentne odredbe za potrebe zakonodavstva temeljenog na načelima novog pristupa. Kako bi se osigurala dosljednost s ostalim sektorskim propisima, primjereno je uskladiti određene odredbe ove Uredbe s odredbama Odluke u mjeri u kojoj posebnosti sektora ne nalažu različito rješenje. Prema tome, potrebno je s Odlukom uskladiti određene definicije, opće obveze gospodarskih subjekata, pretpostavku sukladnosti, EU izjavu o sukladnosti, pravila o oznakama CE, zahtjeve za tijela za ocjenjivanje sukladnosti i postupke prijavljivanja, postupke ocjenjivanja sukladnosti i odredbe o postupcima za postupanje s proizvodima koji predstavljaju opasnost.

(6) Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17 utvrđuju se opća načela i referentne odredbe za primjenu u cjelokupnom sektorskom zakonodavstvu. Kako bi se osigurala dosljednost s ostalim sektorskim propisima, primjereno je uskladiti određene odredbe ove Uredbe s odredbama Odluke u mjeri u kojoj posebnosti sektora ne nalažu različito rješenje. Prema tome, potrebno je s Odlukom uskladiti određene definicije, opće obveze gospodarskih subjekata, pretpostavku sukladnosti, EU izjavu o sukladnosti, pravila o oznakama CE, zahtjeve za tijela za ocjenjivanje sukladnosti i postupke prijavljivanja, postupke ocjenjivanja sukladnosti i odredbe o postupcima za postupanje s proizvodima koji predstavljaju opasnost.

__________________

__________________

17 Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.).

17 Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.).

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Uredbom (EU) br. xx/xxxx Europskog parlamenta i Vijeća18 utvrđuju se detaljna pravila o nadzoru tržišta i kontroli usklađenih proizvoda, uključujući osobnu zaštitnu opremu, koji iz trećih zemalja ulaze u Uniju. U skladu s tom Uredbom, države članice trebaju ustrojiti i provoditi tržišni nadzor, odrediti tijela za tržišni nadzor i njihove ovlasti i zadaće te uspostaviti opće programe nadzora tržišta i programe specifične za sektor. Ovom Uredbom utvrđuje se i postupak zaštitne klauzule.

Briše se.

__________________

 

18 [Uredba (COM/2013/075 završan verzija – 2013/0048 (COD)) o nadzoru tržišta proizvoda i izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ, direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 1999/5/EZ, 2000/9/EZ, 2000/14/EZ, 2001/95/EZ, 2004/108/EZ, 2006/42/EZ, 2006/95/EZ, 2007/23/EZ, 2008/57/EZ, 2009/48/EZ, 2009/105/EZ, 2009/142/EZ, 2011/65/EU, Uredbe (EU) br. 305/2011, Uredbe (EZ) br. 764/2008 i Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (OJ L XXXX)].

 

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Određeni proizvodi na tržištu koji korisniku pružaju zaštitnu funkciju isključeni su iz područja primjene Direktive 89/686/EEZ. Kako bi se korisnicima tih proizvoda osigurala jednako visoka razina zaštite kao za osobnu zaštitnu opremu obuhvaćenu Direktivom 89/686/EEZ, područje primjene ove Uredbe treba obuhvatiti osobnu zaštitnu opremu za privatnu upotrebu koja pruža zaštitu od topline, vlage i vode (npr. rukavice za pranje posuđa, rukavice za vađenje posuđa iz pećnice), u skladu sa sličnom osobnom zaštitnom opremom za profesionalnu namjenu koja je već obuhvaćena Direktivom 89/686/EEZ. Obrtnički proizvodi poput ručno izrađenih rukavica za koje proizvođač izričito ne tvrdi da imaju zaštitnu funkciju ne smatraju se osobnom zaštitnom opremom, stoga se ovo uključivanje na njih ne odnosi. Prikladno je i razjasniti popis za isključenje iz Priloga I. Direktivi 89/686/EEZ dodavanjem upute na proizvode obuhvaćene drugim propisima i slijedom toga isključene iz Uredbe o OZO-u.

(9) Određeni proizvodi na tržištu koji korisniku pružaju zaštitnu funkciju isključeni su iz područja primjene Direktive 89/686/EEZ. Obrtnički ili ukrasni proizvodi za koje proizvođač izričito ne tvrdi da imaju zaštitnu funkciju ne smatraju se osobnom zaštitnom opremom i stoga se na njih ne bi trebala primjenjivati ova Uredba. Kako bi se osigurala visoka razina zaštite, područje primjene ove Uredbe treba obuhvatiti proizvode za koje proizvođači izričito navode da se koriste za privatnu upotrebu u svrhu zaštite od topline te ih kao takve stavljaju na tržište. Proizvodi namijenjeni privatnoj upotrebi koji pružaju zaštitu od vremenskih uvjeta koji nisu ekstremne prirode ili zaštitu od vlage i vode, a koji obuhvaćaju, između ostalog, sezonsku odjeću, kišobrane i rukavice za pranje posuđa, ne bi trebali biti unutar područja primjene. Prikladno je i razjasniti popis za isključenje iz Priloga I. Direktivi 89/686/EEZ dodavanjem upute na proizvode obuhvaćene drugim propisima i slijedom toga isključene iz Uredbe o OZO-u.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Tijekom praktičnih izlaganja i praktičnih ispitivanja trebalo bi poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se zajamčiti zaštita osoba. Praktična ispitivanja ne bi trebala biti zamišljena za ispitivanje uspješnosti zaštite OZO-a već za ocjenjivanje drugih nezaštitnih aspekata kao što su udobnost, ergonomičnost i oblikovanje. Sve zainteresirane strane, na primjer poslodavac, kao i osoba koja nosi tu opremu ili potrošač, trebale bi biti unaprijed obaviještene o području primjene i svrsi ispitivanja.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost proizvoda s obzirom na njihovu ulogu u opskrbnom lancu kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje, sigurnost i zaštita korisnika te kako bi se jamčilo pošteno natjecanje na tržištu Unije.

(11) Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost OZO-a s obzirom na njihovu ulogu u opskrbnom lancu kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje, sigurnost i zaštita korisnika i, prema potrebi, drugih osoba, te kako bi se jamčilo pošteno natjecanje na tržištu Unije.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da OZO štiti zdravlje i sigurnost osoba te da su na tržištu dostupni samo proizvodi usklađeni s ovom Uredbom. Uredbom treba predvidjeti jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(12) Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da je na tržištu dostupan samo OZO koji je sukladan s ovom Uredbom. Ovom Uredbom treba predvidjeti jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a) Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i potrošača, države članice trebale bi poticati gospodarske subjekte da osim poštanske adrese navedu i internetsku adresu.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Treba osigurati sukladnost osobne zaštitne opreme koja na tržište Unije dolazi iz trećih zemalja sa zahtjevima ove Uredbe, a osobito da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti. Treba donijeti i odredbu prema kojoj su uvoznici dužni osigurati sukladnost osobne zaštitne opreme koju stavljaju na tržište sa zahtjevima ove Uredbe i da na tržište ne stavljaju osobnu zaštitnu opremu koja nije u skladu s tim zahtjevima ili predstavlja rizik. Također bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti te da su oznaka CE i tehnička dokumentacija koju su proizvođači pripremili dostupni za inspekciju tijelima za nadzor tržišta.

(14) Treba osigurati sukladnost osobne zaštitne opreme koja na tržište Unije dolazi iz trećih zemalja sa zahtjevima ove Uredbe, a osobito da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti. Treba donijeti i odredbu prema kojoj uvoznici na tržište stavljaju samo osobnu zaštitnu opremu koja je u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i ne predstavlja rizik. Također bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti te da su oznaka CE i tehnička dokumentacija koju su proizvođači pripremili dostupni za inspekciju tijelima za nadzor tržišta.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Pri stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište, uvoznici na proizvodu trebaju navesti svoj naziv i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Iznimke bi trebale biti predviđene za slučajeve kada veličina ili vrsta osobne zaštitne opreme ne dopušta navođenje tih podataka. To uključuje slučajeve kada bi uvoznik trebao otvoriti ambalažu kako bi na proizvod stavio svoj naziv i adresu.

(16) Pri stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište, uvoznici na OZO-u trebaju navesti svoj naziv, registrirano ime ili zaštitni znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Iznimke bi trebale biti predviđene za slučajeve kada veličina ili vrsta osobne zaštitne opreme to ne dopušta. To uključuje slučajeve kada bi uvoznik trebao otvoriti ambalažu kako bi na OZO stavio svoj naziv i adresu.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) Gospodarski subjekti trebali bi se potruditi da sva relevantna dokumentacija, poput korisničkih uputa, sadržava precizne i shvatljive informacije te da je istodobno lako razumljiva, da uzima u obzir tehnološki razvoj i promjene u ponašanju krajnjeg korisnika i da je ažurirana koliko je to moguće.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Osiguranje sljedivosti osobne zaštitne opreme duž opskrbnog lanca pomaže u pojednostavnjenju i povećanju učinkovitosti nadzora tržišta. Učinkovit sustav praćenja tijelima za nadzor tržišta olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su na raspolaganje na tržištu stavili nesukladne proizvode.

(19) Osiguranje sljedivosti osobne zaštitne opreme duž čitavog opskrbnog lanca pomaže u pojednostavnjenju i povećanju učinkovitosti nadzora tržišta. Učinkovit sustav praćenja tijelima za nadzor tržišta olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su na raspolaganje na tržištu stavili nesukladne proizvode. Pri pohrani informacija koje se zahtijevaju u okviru ove Uredbe radi identificiranja ostalih gospodarskih subjekata, gospodarski subjekti ne bi trebali biti obvezni ažurirati informacije koje se odnose na ostale gospodarske subjekte koji su im isporučili OZO ili kojima su oni isporučili OZO osim ako je ta ažurirana informacija pružena njima.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a) „Praktično ispitivanje” znači probno razdoblje tijekom kojeg korisnik upotrebljava neusklađenu osobnu zaštitnu opremu prije njezina stavljanja na tržište i za koju su u tehničkoj dokumentaciji dostupne sve potrebne informacije o testovima koje je proveo akreditirani ili ovlašteni laboratorij kako bi se zajamčila zaštita korisnika te koja ispunjava primjenjive zahtjeve iz Priloga II. i stavljena je na raspolaganje u vrlo ograničenom broju tijekom ograničenog razdoblja te čija je glavna svrha provođenje završnog vrednovanja onih njezinih značajki čija svrha nije pružanje zaštite.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Potrebno je jasno naznačiti odnos i područje primjene ove Uredbe u odnosu na pravo država članica da propisuju zahtjeve za upotrebu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu, osobito u skladu s Direktivom Vijeća 89/656/EEZ19, kako bi se izbjegle sve nejasnoće i dvojbe i time osiguralo slobodno kretanje sukladne osobne zaštitne opreme.

(21) Potrebno je jasno naznačiti odnos i područje primjene ove Uredbe u odnosu na pravo država članica da propisuju zahtjeve za upotrebu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu, osobito u skladu s Direktivom Vijeća 89/656/EEZ19, kako bi se izbjegle sve nejasnoće i dvojbe i time osiguralo slobodno kretanje sukladne osobne zaštitne opreme. Člankom 4. te Direktive poslodavci se obvezuju osigurati OZO koji je u skladu s odgovarajućim odredbama Unije o dizajnu i proizvodnji s obzirom na sigurnost i zdravlje. U skladu s tim člankom, proizvođači OZO-a koji osiguravaju OZO za svoje zaposlenike moraju zajamčiti da taj OZO ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe.

__________________

__________________

19 Direktiva Vijeća 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (SL L 393, 30.12.1989., str. 18.).

19 Direktiva Vijeća 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (SL L 393, 30.12.1989., str. 18.).

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Utvrđeno je da se zahtjevom o prilaganju EU izjave o sukladnosti opremi propisanim u ostalom zakonodavstvu o unutarnjem tržištu olakšava i poboljšava učinkovitost tržišnog nadzora i stoga ga treba uvrstiti i u ovu Uredbu. Treba omogućiti prilaganje pojednostavnjene EU izjave o sukladnosti kako bi se smanjilo opterećenje povezano s tim zahtjevom bez smanjenja njegove učinkovitosti. Stoga ovom Uredbom treba predvidjeti obje mogućnosti.

(22) Tijela za tržišni nadzor trebaju imati jednostavan pristup izjavi o sukladnosti. Kako bi ispunili taj zahtjev, proizvođači moraju zajamčiti da je uz OZO priložen primjerak sa svim podacima izjave o sukladnosti ili internetska adresa na kojoj se može pristupiti EU izjavi o sukladnosti. Proizvođač bi, kao alternativu, trebao imati mogućnost prilaganja pojednostavljene izjave o sukladnosti.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a) Radi osiguranja djelotvornog pristupa informacijama u svrhu nadzora tržišta, u slučajevima kada je OZO obuhvaćen sadržajem jednog ili više pravnih akata Unije o usklađivanju, informacije potrebne za utvrđivanje svih primjenjivih akata Unije trebale bi biti dostupne u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za gospodarske subjekte, treba postojati mogućnost da ta jedinstvena EU izjava o sukladnosti bude spis koji sadrži odgovarajuće pojedinačne izjave o sukladnosti.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Kako bi se osiguralo ispitivanje osobne zaštitne opreme uzimajući u obzir najnovija znanstvena dostignuća, valjanost EU potvrde o tipskom ispitivanju trebalo bi ograničiti na najviše pet godina. Potrebno je predvidjeti postupak revizije potvrde. Potrebno je odrediti najmanji opseg potvrde kako bi se tijelima za tržišni nadzor olakšalo djelovanje.

(24) Osobna zaštitna oprema trebala bi se ispitivati uzimajući u obzir najnovija znanstvena dostignuća. Najduži rok valjanosti EU potvrde o tipskom ispitivanju trebao bi biti pet godina te je potrebno predvidjeti postupak revizije potvrde. Nakon pozitivnog ishoda revizije, produljena potvrda valjana je u daljnim razdobljima, a svako razdoblje traje najviše pet godina. Potrebno je odrediti najmanji sadržaj potvrde kako bi se tijelima za tržišni nadzor olakšalo djelovanje.

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a) Za ponovno certificiranje EU potvrde o tipskom ispitivanju kad proizvod, primijenjene usklađene norme ili druga tehnička rješenja koja primjenjuje proizvođač nisu izmijenjeni te i dalje ispunjavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve u smislu najnovijih znanstvenih dostignuća, potrebno je primijeniti pojednostavljeni postupak, zbog čega bi dodatna testiranja ili tehnički pregledi bili nepotrebni te bi se tako administrativno opterećenje i povezani troškovi sveli na minimum.

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24b) Povlačenjem usklađene norme se ne smiju poništiti postojeće potvrde koje su izdala prijavljena tijela; ono se tiče samo sukladnosti koja se prenosi na nove ocjene sukladnosti koje prate novu usklađenu normu. Za proizvode proizvedene u skladu s postojećom potvrdom i dalje bi trebala ostati važeća postojeća sukladnost s bitnim zahtjevima te bi i dalje trebalo biti moguće staviti ih na tržište do kraja valjanosti odgovarajućih potvrda koje su izdala prijavljena tijela.

Justification

To avoid legal uncertainty regarding cases where the harmonized standard on the certificate has been replaced by a revised version, this text has been added to the text from the Commission's 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Kako bi se osigurala sukladnost s bitnim zahtjevima, treba utvrditi prikladne postupke ocjenjivanja sukladnosti kojih se proizvođač mora pridržavati. Direktivom 89/686/EEZ osobna zaštitna oprema razvrstava se u tri kategorije koje podliježu različitim postupcima ocjenjivanja sukladnosti. Kako bi se osigurala dosljedno visoka razina zaštite za svu osobnu zaštitnu opremu, potrebno je proširiti popis proizvoda koji podliježu primjeni jednog od postupaka ocjenjivanja sukladnosti koji se odnose na fazu proizvodnje. Postupci ocjenjivanja sukladnosti za svaku kategoriju OZO-a trebaju se u najvećoj mogućoj mjeri odrediti na temelju modula za ocjenjivanje sukladnosti utvrđenih Odlukom br. 768/2008/EZ.

(28) Kako bi se osigurala sukladnost s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz ove Uredbe, treba utvrditi prikladne postupke ocjenjivanja sukladnosti kojih se proizvođač mora pridržavati. Direktivom 89/686/EEZ osobna zaštitna oprema razvrstava se u tri kategorije koje podliježu različitim postupcima ocjenjivanja sukladnosti. Kako bi se osigurala dosljedno visoka razina zaštite za svu osobnu zaštitnu opremu, potrebno je proširiti popis proizvoda koji podliježu primjeni jednog od postupaka ocjenjivanja sukladnosti koji se odnose na fazu proizvodnje. Postupci ocjenjivanja sukladnosti za svaku kategoriju OZO-a trebaju se u najvećoj mogućoj mjeri odrediti na temelju modula za ocjenjivanje sukladnosti utvrđenih Odlukom br. 768/2008/EZ.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a) Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže sukladnost s kriterijima utvrđenima u usklađenim normama, trebalo bi pretpostaviti da je sukladan odgovarajućim zahtjevima iz ove Uredbe.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30a) Sustav utvrđen ovom Uredbom trebalo bi dopuniti sustavom akreditacije utvrđenim Uredbom (EZ) br. 765/2008. Budući da je akreditacija ključno sredstvo kojim se potvrđuje osposobljenost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, trebala bi se upotrebljavati i u svrhu prijavljivanja.

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30b) Transparentnoj akreditaciji utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 765/2008, kojom se osigurava potrebna razina povjerenja u potvrde o sukladnosti, nacionalna tijela javne vlasti trebala bi u cijeloj Uniji dati prednost kao sredstvu za dokazivanje tehničke osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Međutim, nacionalna tijela mogu smatrati da imaju odgovarajuća sredstva za samostalnu provedbu te ocjene. Da bi se osigurala primjerena razina vjerodostojnosti ocjenjivanja koja obavljaju ostala nacionalna tijela, ona bi u takvim slučajevima Komisiji i ostalim državama članicama trebala dostaviti sve potrebne dokumente kojima se dokazuje da ocijenjena tijela za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju relevantne regulatorne zahtjeve.

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30c) Tijela za ocjenjivanje sukladnosti često podugovaraju dio svojih poslova u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti ili ih prenose na poduzeće kći. Za očuvanje propisane razine zaštite koja je potrebna da bi se OZO stavio na tržište, ključno je da podizvoditelji i poduzeća kćeri koji ocjenjuju sukladnost ispunjavaju iste zahtjeve kao prijavljena tijela u vezi s izvršavanjem zadataka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga je važno da procjena stručnosti i rada tijela koja će biti prijavljena te nadzor nad već prijavljenim tijelima obuhvaća i aktivnosti koje obavljaju podizvođači i poduzeća kćeri.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30d) S obzirom na to da prijavljena tijela mogu nuditi svoje usluge u cijeloj Uniji, trebalo bi dati mogućnost ostalim državama članicama i Komisiji da izraze svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela.. Stoga je važno predvidjeti razdoblje u kojem se mogu razjasniti sve sumnje ili nedoumice u pogledu stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti prije nego što ona započnu raditi kao prijavljena tijela.

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30e) U interesu konkurentnosti ključno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Iz istog razloga i radi osiguranja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima treba zajamčiti dosljednost tehničke primjene postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se najbolje može postići primjerenom koordinacijom i suradnjom prijavljenih tijela.

Amandman  29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30f) Države članice trebale bi poduzeti sve odgovarajuće mjere kojima bi osigurale da se proizvodi obuhvaćeni ovom Uredbom mogu staviti na tržište samo ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost korisnika i, ako je primjenjivo, drugih osoba, pod uvjetom da se proizvodi pravilno pohranjuju i upotrebljavaju za predviđenu namjenu ili da se upotrebljavaju u okolnostima koje se mogu predvidjeti u razumnim okvirima. Proizvodi obuhvaćeni ovom Uredbom trebali bi se smatrati nesukladnim s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz ove Uredbe samo ako se upotrebljavaju pod uvjetima predvidivim u razumnim okvirima, tj. kada se pri njihovoj upotrebi korisnici ponašaju dopušteno i lako predvidivo.

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30g) Da bi se zajamčila pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila o nadzoru nad tržištem Unije i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 primjenjuju na proizvode obuhvaćene ovom Uredbom. Ova Uredba ne bi trebala onemogućiti države članice da odaberu nadležna tijela za obavljanje tih zadaća.

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.h (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30h) Direktivom 89/686/EZ već se utvrđuje zaštitni postupak koji je potreban kako bi se omogućilo osporavanje sukladnosti proizvoda. Da bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme postupka, neophodno je poboljšati postojeći zaštitni postupak u svrhu povećanja učinkovitosti i iskorištavanja stručnog znanja dostupnog u državama članicama.

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.i (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30i) Postojeći bi sustav trebalo upotpuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivale o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u pogledu OZO-a koji predstavlja opasnost za zdravlje ili sigurnost korisnika ili, prema potrebi, drugih osoba. Njime bi se tijelima za tržišni nadzor također trebalo omogućiti da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranijoj fazi kada je riječ o takvom OZO-u.

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.j (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30j) Ako se države članice i Komisija slažu o opravdanosti mjere koju poduzima država članica, daljnje sudjelovanje Komisije nije potrebno, osim u slučajevima kada se nesukladnost može pripisati nedostacima.

Amandman  34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32a) Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte kada, u valjano utemeljenim slučajevima koji se odnose na OZO koji je u skladu s propisima, a predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

 

Amandman  35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi za oblikovanje i proizvodnju osobne zaštitne opreme (OZO) kako bi se osigurala zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i pravila o njezinom slobodnom kretanju u Uniji.

Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi za oblikovanje i proizvodnju osobne zaštitne opreme (OZO) koja se stavlja na raspolaganje na tržištu kako bi se osigurala zaštita korisnika i pravila o njezinom slobodnom kretanju u Uniji.

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova uredba primjenjuje se na osobnu zaštitnu opremu (OZO) kako je definirana u članku 3.

Ova uredba primjenjuje se na osobnu zaštitnu opremu (OZO) kako je definirana u članku 3. i razvrstana u kategorije prema riziku iz Priloga I.

Amandman  37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) koja je izričito oblikovana za vojnu upotrebu ili za održavanje zakona i reda;

(a) koja je izričito dizajnirana za vojnu upotrebu ili za upotrebu u održavanju zakona i reda;

Amandman  38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) namijenjenu samoobrani;

(b) dizajniranu i predviđenu za samoobranu, s iznimkom OZO-a namijenjenog za sportske aktivnosti;

Amandman  39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) namijenjenu privatnoj upotrebi za zaštitu od vremenskih uvjeta koji nisu ekstremni;

c) namijenjenu privatnoj upotrebi za zaštitu od:

 

(i) vremenskih uvjeta koji nisu ekstremni;

 

(ii) vlage i vode koje nisu ekstremne;

 

(iii) vrućine, ako gospodarski subjekt izričito ne navodi da proizvod pruža zaštitu od vrućine i kao takvog ga oglašava;

Amandman  40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) namijenjenu za zaštitu glave, lica ili očiju korisnika, podložno odredbama odgovarajućeg pravilnika Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), korisnika motorkotača i motornih trokolica.

(e) namijenjenu za zaštitu glave, lica ili očiju korisnika, podložno Uredbi 22. Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o jedinstvenim odredbama koje se odnose na odobrenje zaštitnih kaciga i njihovih vizira za vozače motocikala i mopeda i njihove suputnike.

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) u obliku odjeće za privatnu upotrebu, s reflektivnim ili fluorescentnim dijelovima koji su postavljeni isključivo kao element dizajna ili kao ukras i koje gospodarski subjekt ne opisuje i ne reklamira kao proizvode sa zaštitnom funkcijom;

Amandman  42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb) dizajniranu i stavljenu na tržište kao obrtnički proizvod ukrasne naravi.

Amandman  43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) oprema namijenjena da je pojedinac nosi ili drži za zaštitu od jedne ili više opasnosti za njegovo zdravlje i sigurnost koja se stavlja na tržište odvojeno ili u kombinaciji s osobnom opremom koja nije zaštitna;

(a) oprema dizajnirana i proizvedena sa svrhom da je pojedinac nosi ili drži za zaštitu od jedne ili više opasnosti za njegovo zdravlje i sigurnost koja se stavlja na tržište odvojeno ili u kombinaciji s osobnom opremom koja nije zaštitna;

Amandman  44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c) sustavi za priključivanje opreme iz točke (a) koje pojedinac ne nosi niti drži, namijenjeni priključivanju opreme na vanjsku napravu ili strukturu, a odvojivi su i nisu namijenjeni da stalno budu pričvršćeni na strukturu;

(c) sustavi za priključivanje opreme iz točke (a) koje pojedinac ne nosi niti drži, koji su ključni za funkcioniranje opreme, oblikovani za priključivanje te opreme na vanjsku napravu ili pouzdano vanjsko sidrište, koji nisu oblikovani tako da stalno budu pričvršćeni i koji ne zahtijevaju pričvršćivanje prije uporabe;

Amandman  45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. OZO prilagođen pojedincima” znači OZO koji se proizvodi u serijama u kojima se svaki proizvod proizvodi tako da pristaje pojedinačnom korisniku;

2. tip OZO-a” znači serija OZO-a koji su jednaki OZO-u opisanom u tehničkoj dokumentaciji i OZO-u koji je podložan EU tipskom ispitivanju (u slučaju kategorije II. ili III.);

Amandman  46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. „stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje osobne zaštitne opreme na tržištu Unije;

5. „stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje tipa osobne zaštitne opreme na tržištu Unije;

Amandman 47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

18a. „zakonodavstvo Unije o usklađivanju” svako je zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

20.a „demonstracija” znači svako pokazivanje OZO-a u promidžbene svrhe, a da to nije u opasnom okruženju;

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

20.b „praktično ispitivanje” znači događanje u kojem se stavlja na raspolaganje veoma ograničeni broj necertificiranog OZO-a, za koji su dostupni svi potrebni dokumenti ispitivanja (ispitivanja koja su provela akreditirani ili ovlašteni laboratoriji) kojima se popraćuje tehnička dokumentacija radi jamčenja zaštite osobe koja nosi tu opremu, kako bi se provela završna ocjena; praktično ispitivanje vremenski je ograničeno, a vrijeme i cilj određuju se prije početka ispitivanja i potvrđuju ih zainteresirane strane;

Amandman  50

Prijedlog uredbe

Članak 7. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Slobodno kretanje

Slobodno kretanje, izlaganja i praktična ispitivanja

Amandman  51

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ne sprečavaju izlaganje osobne zaštitne opreme koja nije u skladu s odredbama ove Uredbe na sajmovima, izložbama i slično, uz uvjet da se istakne odgovarajuća obavijest koja upućuje da ta oprema nije u skladu s ovom Uredbom te da nije dostupna na tržištu dok se ne uskladi.

Države članice ne sprečavaju izlaganje ili praktično ispitivanje na sajmovima, izložbama i slično osobne zaštitne opreme koja nije u skladu s odredbama ove Uredbe i nije dostupna na tržištu. Praktičnim ispitivanjem ne ispituje se uspješnost zaštite OZO-a, nego se ocjenjuju drugi aspekti koji ne uključuju zaštitu, kao što su udobnost, ergonomičnost i dizajn.

Amandman  52

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijekom izlaganja poduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se osigurala zaštita osoba.

Tijekom izlaganja i praktičnih ispitivanja poduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se osigurala zaštita osoba.

Amandman  53

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

OZO koji je obuhvaćen ovim stavkom može se izložiti ili praktično ispitati, uz uvjet da se istakne odgovarajuća obavijest koja upućuje na to da ta oprema nije u skladu s ovom Uredbom.

Amandman  54

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti najmanje deset godina nakon što je osobna zaštitna oprema stavljena na tržište.

3. Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti najmanje pet godina nakon što je osobna zaštitna oprema stavljena na tržište.

Justification

The requirement for technical documentation to be kept for 10 years is excessive, particularly because the period of validity of the conformity certificate is only five years.

Amandman  55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Proizvođači osiguravaju provođenje postupaka za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s ovom Uredbom. Na primjeren način uzimaju se u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama osobne zaštitne opreme te promjene u usklađenim normama ili ostalim tehničkim specifikacijama koje su navedene u izjavi o sukladnosti osobne zaštitne opreme.

4. Proizvođači osiguravaju provođenje postupaka za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s ovom Uredbom. Kada se to smatra prikladnim, s obzirom na rizike koje predstavlja OZO, a kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača i drugih krajnjih korisnika, proizvođač provodi ispitivanje uzoraka OZO-a koji se stavlja na raspolaganje na tržištu, istražuje i prema potrebi vodi evidenciju o pritužbama, nesukladnom OZO-u i opozivima OZO-a, te obavješćuje distributera o svakom takvom obliku nadzora.

Amandman  56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Proizvođači osiguravaju da OZO koji stavljaju na tržište nosi oznake vrste, serije, serijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski element ili, ako to ne dopušta veličina ili vrsta OZO-a, da su tražene informacije navedene na ambalaži ili dokumentu priloženom uz OZO.

5. Proizvođači osiguravaju da OZO koji stavljaju na tržište nosi ili oznake vrste, serije, serijski broj, ili bilo koji drugi identifikacijski element ili, ako to ne dopušta veličina ili vrsta OZO-a, da su tražene informacije navedene na ambalaži ili dokumentu priloženom uz OZO.

Amandman  57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Proizvođači na osobnoj zaštitnoj opremi navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni, ili, ako to nije moguće, na ambalaži ili dokumentu priloženom uz OZO. U adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na jeziku koji bez poteškoća razumiju korisnici i tijela za nadzor tržišta.

6. Proizvođači na osobnoj zaštitnoj opremi, na ambalaži ili u dokumentu priloženom uz OZO navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak, poštansku adresu ili adresu e-pošte na kojoj su dostupni. U adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na jeziku odnosno jezicima država članica u kojima se OZO stavlja na tržište.

Amandman  58

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Proizvođači osiguravaju da su uz osobnu sigurnosnu opremu priložene upute iz točke 1.4. Priloga II. na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, a određuje ga predmetna država članica.

7. Proizvođači osiguravaju da su uz osobnu sigurnosnu opremu priložene upute iz točke 1.4. Priloga II. na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i krajnji korisnici, a određuje ga predmetna država članica u kojoj se OZO stavlja na raspolaganje na tržištu. Takve upute i svako obilježavanje jasni su, razumljivi i shvatljivi. Ako je OZO dostupan u ambalažama koje sadržavaju više jedinica, te se upute prilažu uz svaku najmanju jedinicu koja je dostupna na tržištu.

Amandman  59

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a Proizvođači osiguravaju da su radna svojstva zabilježena tijekom odgovarajućih tehničkih ispitivanja za provjeru razina kategorija zaštite koju osigurava OZO dostupna elektronički ili na zahtjev.

Amandman  60

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Proizvođači osiguravaju da je uz osobnu sigurnosnu opremu priložen primjerak EU izjave o sukladnosti iz članka 15. stavka 2. Proizvođači imaju mogućnost ispunjivanja tog zahtjeva tako da uz OZO prilože pojednostavnjenu EU izjavu o sukladnosti iz članka15. stavka 3. Ako je priložena samo pojednostavnjena EU izjava o sukladnosti, neposredno za njom slijedi točna internetska adresa na kojoj je dostupan cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti.

8. Proizvođači osiguravaju da je uz osobnu sigurnosnu opremu priložen primjerak EU izjave o sukladnosti iz članka 15. stavka 2. Proizvođači imaju mogućnost ispunjivanja tog zahtjeva tako da uz OZO prilože pojednostavnjenu EU izjavu o sukladnosti iz članka15. stavka 3. ili mogu u uputama i informacijama navesti internetsku adresu na kojoj se može pristupiti EU izjavi o sukladnosti. Ako je priložena samo pojednostavnjena EU izjava o sukladnosti, ona sadrži točnu internetsku adresu na kojoj je dostupan cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti.

Amandman  61

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10. Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti osobne zaštitne opreme na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavlja osobna zaštitna oprema koju su stavili na tržište.

10. Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu u tiskanom ili elektroničkom obliku dostavljaju sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti osobne zaštitne opreme na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavlja osobna zaštitna oprema koju su stavili na tržište.

Amandman  62

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima za tržišni nadzor u razdoblju od najmanje 10 godina nakon što je OZO stavljen na tržište;

(a) EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima za tržišni nadzor u razdoblju od najmanje 10 godina nakon što je OZO stavljen na raspolaganje na tržištu;

Justification

If adopted, this change will be made throughout the text. 

Amandman  63

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Uvoznici na osobnoj zaštitnoj opremi navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni, ili, ako to nije moguće, na ambalaži ili dokumentu priloženom uz OZO. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na jeziku koji bez poteškoća razumiju korisnici i tijela za nadzor tržišta.

3. Uvoznici na osobnoj zaštitnoj opremi, ambalaži ili dokumentu priloženom uz OZO navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na službenom jeziku odnosno službenim jezicima država članica u kojima se OZO stavlja na tržište.

 

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Uvoznici osiguravaju da su uz osobnu sigurnosnu opremu priložene upute iz točke 1.4. Priloga II. na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i ostali krajnji korisnici, a određuje ga predmetna država članica.

4. Uvoznici osiguravaju da su uz osobnu zaštitnu opremu priložene upute i informacije o sigurnosti iz točke 1.4. Priloga II. na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i ostali krajnji korisnici, a određuje ga predmetna država članica. Ako je OZO dostupan u ambalažama koje sadržavaju više jedinica, te se upute prilažu uz svaku najmanju jedinicu koja je dostupna na tržištu.

Amandman  65

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Kada se to smatra prikladnim, s obzirom na rizike koje predstavlja OZO, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača i drugih krajnjih korisnika, uvoznici provode ispitivanje uzoraka OZO-a koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu, istražuju i prema potrebi vode evidenciju o pritužbama, nesukladnom OZO-u i opozivima OZO-a, te obavješćuju distributere o svakom takvom obliku nadzora.

Amandman  66

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema koju su stavili na tržište nije u skladu s ovom Uredbom, bez odgode poduzimaju potrebne popravne mjere kako bi tu opremu uskladili ili, po potrebi, povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju tijela za tržišni nadzor država članica u kojima su tu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, a osobito o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama.

6. Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema koju su stavili na tržište nije u skladu s ovom Uredbom, bez odgode poduzimaju potrebne popravne mjere kako bi tu opremu uskladili ili, po potrebi, povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju proizvođača i nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su tu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći osobito pojedinosti o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama.

Amandman  67

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Uvoznici su dužni tijekom deset godina nakon što je osobna zaštitna oprema stavljena na tržište staviti primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganje tijelima za nadzor tržišta i osigurati da tehnička dokumentacija, na zahtjev, tim tijelima bude raspoloživa.

7. Uvoznici su dužni tijekom deset godina nakon što je osobna zaštitna oprema stavljena na tržište osigurati da se primjerak EU izjave o sukladnosti i tehnička dokumentacija mogu na zahtjev staviti na raspolaganje tijelima za nadzor tržišta.

Amandman  68

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije nego što omoguće dostupnost osobne zaštitne opreme na tržištu, distributeri provjeravaju da je osobna zaštitna oprema označena oznakom CE i popraćena EU izjavom o sukladnosti ili pojednostavnjenom EU izjavom o sukladnosti i uputama iz točke 1.4. Priloga II. na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici u državi članici u kojoj se stavlja na tržište te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 8. stavaka 5. i 6. i članka 10. stavka 3.

Prije nego što omoguće dostupnost osobne zaštitne opreme na tržištu, distributeri provjeravaju da je osobna zaštitna oprema označena oznakom CE i popraćena traženim dokumentima, uputama i drugim informacijama iz točke 1.4. Priloga II. na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i drugi krajnji korisnici u državi članici u kojoj se stavlja na tržište te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 8. stavaka 5. i 6. i članka 10. stavka 3.

Amandman  69

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije u skladu sa zahtjevima ove Uredbe osiguravaju poduzimanje potrebnih popravnih mjera kako bi se ta oprema uskladila ili, po potrebi, povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju tijela za tržišni nadzor država članica u kojima su tu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, a osobito o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama.

4. Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije u skladu sa zahtjevima ove Uredbe osiguravaju poduzimanje potrebnih popravnih mjera kako bi se ta oprema uskladila ili, po potrebi, povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju proizvođača ili uvoznika i nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su tu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći osobito pojedinosti o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama.

Amandman  70

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem u smislu ove Uredbe te podliježe obvezama proizvođača na temelju članka 8. ako osobnu zaštitnu opremu stavlja na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili kada preinačuje osobnu zaštitnu opremu koja je već stavljena na tržište na način koji može utjecati na sukladnost s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Priloga II.

Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem u smislu ove Uredbe te podliježe obvezama proizvođača na temelju članka 8. ako osobnu zaštitnu opremu stavlja na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili kada preinačuje osobnu zaštitnu opremu koja je već stavljena na tržište na način koji može utjecati na sukladnost s ovom Uredbom.

Amandman  71

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osim ako drugačije nije određeno zakonodavstvom Unije o usklađivanju, povlačenje usklađene norme ne poništava postojeće potvrde koje su izdala prijavljena tijela. Takvo se povlačenje odnosi samo na sukladnost koja se prenosi na nove ocjene sukladnosti koje prate novu usklađenu normu. Za proizvode proizvedene u skladu s postojećom potvrdom i dalje vrijedi postojeća sukladnost s bitnim zahtjevima te ih se i dalje može staviti na tržište do kraja valjanosti odgovarajućih potvrda koje su izdala prijavljena tijela.

Justification

The current wording provides legal uncertainty regarding cases where the harmonized standard on the certificate has been replaced by a revised version. To avoid any legal uncertainty, the clarifications provided in the "Blue Guide" on the implementation of EU product rules 2014, 4.1.2.6, p.41 should be introduced in the PPE Regulation directly.

Amandman  72

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. EU izjava o sukladnosti ima strukturu i sadržava dijelove u skladu s Prilogom IX. i neprestano se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje odredi država članica na čijem se području OZO stavlja na raspolaganje na tržištu.

2. EU izjava o sukladnosti temelji se na obrascu utvrđenom u Prilogu IX., sadržava elemente određene u relevantnim modulima utvrđenima u Prilozima IV., VI., VII. i VIII. i neprestano se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje odredi država članica u kojoj je OZO stavljen na tržište ili na čijem je tržištu stavljen na raspolaganje.

Amandman  73

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pojednostavnjena EU izjava o sukladnosti sadržava dijelove u skladu s Prilogom X. i neprestano se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje odredi država članica na čijem se području OZO stavlja na raspolaganje na tržištu. EU izjava o sukladnosti koja je dostupna na određenoj internetskoj adresi dostupna je na jeziku ili jezicima koje odredi država članica na čijem području se OZO stavlja na raspolaganje na tržištu.

3. Pojednostavnjena EU izjava o sukladnosti temelji se na obrascu iz Priloga X. i neprestano se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje odredi država članica na čijem se području OZO stavlja na raspolaganje na tržištu. EU izjava o sukladnosti koja je dostupna na određenoj internetskoj adresi dostupna je na jeziku ili jezicima koje odredi država članica na čijem je području OZO stavljen na tržište ili na čijem je tržištu stavljen na raspolaganje.

Amandman  74

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima potpunu odgovornost za sukladnost osobne zaštitne opreme sa zahtjevima iz ove Uredbe.

5. Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima potpunu odgovornost za sukladnost osobne zaštitne opreme sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Uredbi.

Amandman  75

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Oznaka CE stavlja se prije stavljanja osobne zaštitne opreme na tržište. Nakon nje može se otisnuti piktogram ili druga oznaka kojom se označava rizik protiv kojeg osobna zaštitna oprema treba pružiti zaštitu.

3. Oznaka CE stavlja se prije stavljanja osobne zaštitne opreme na tržište.

Amandman  76

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Za kategoriju III. osobne zaštitne opreme uz oznaku CE nalazi se identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u postupak osiguravanja sukladnosti s tipom na temelju provjere proizvoda ili u postupak osiguravanja sukladnosti s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvodnog postupka.

4. Za kategoriju III. osobne zaštitne opreme uz oznaku CE nalazi se identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u postupak osiguravanja sukladnosti s tipom na temelju provjere proizvoda ili u postupak osiguravanja sukladnosti s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvodnog postupka. Identifikacijski broj prijavljenog tijela, prema njegovim uputama, stavlja proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Oznaka CE i, prema potrebi, identifikacijski broj prijavljenog tijela, mogu biti popraćeni piktogramom ili drugom oznakom kojom se označava rizik od kojeg OZO treba pružiti zaštitu.

Amandman  78

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b. Države članice oslanjaju se na postojeće mehanizme kako bi osigurale ispravnu primjenu režima kojim se uređuje stavljanje oznake CE i poduzimaju potrebne mjere u slučaju nepravilne uporabe te oznake.

Amandman  79

Prijedlog uredbe

Članak 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.

Briše se.

Kategorije rizika osobne zaštitne opreme

 

OZO se razvrstava u kategorije rizika iz Priloga I.

 

Amandman  80

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom i ima status pravne osobe.

2. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom države članice i ima status pravne osobe.

Amandman  81

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 7. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga II., odgovarajućih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju;

(c) odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga II., odgovarajućih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva;

Amandman  82

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti osim ako je odgovornost preuzela država članica u skladu s nacionalnim pravom ili je sama država članica izravno odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti.

9. Ne odnosi se na hrvatsku verziju.

Amandman  83

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim djelatnostima normizacije i djelatnostima koordinacijske skupine prijavljenoga tijela osnovane u skladu s ovom Uredbom ili osiguravaju da je njihovo osoblje koje obavlja ocjenjivanje informirano o tim djelatnostima te kao opće smjernice primjenjuju administrativne odluke i dokumente nastale kao rezultat rada te skupine.

11. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim djelatnostima normizacije i djelatnostima koordinacijske skupine prijavljenoga tijela osnovane u skladu s člankom 35. ove Uredbe ili osiguravaju da je njihovo osoblje koje obavlja ocjenjivanje informirano o tim djelatnostima te primjenjuje odluke i dokumente nastale kao rezultat rada te skupine.

Amandman  84

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Tom se zahtjevu prilaže opis djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti, postupka ili postupaka za ocjenjivanje sukladnosti te vrste osobne sigurnosne opreme za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjuje zahtjeve utvrđene člankom 23.

2. Tom se zahtjevu prilaže opis djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti, jednog ili više modula za ocjenjivanje sukladnosti te vrste osobne sigurnosne opreme za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjuje zahtjeve utvrđene člankom 23.

Justification

If adopted, this change will be made throughout the text.

Amandman  85

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ako se prijavljivanje ne temelji na potvrdi o akreditaciji iz članka 26. stavka 2., tijelo koje provodi prijavljivanje Komisiji i ostalim državama članicama dostavlja dokumentarni dokaz kojim se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti i mjere na snazi čime se osigurava da će se tijelo redovno nadzirati i da će nastaviti ispunjivati zahtjeve utvrđene člankom 26.

Briše se.

Justification

Accreditation should be the general rule for notified bodies

Amandman  86

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U slučaju ograničenja, ukidanja ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo s poslovanjem, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da predmete tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i tijelima za nadzor tržišta.

2. U slučaju ograničenja, ukidanja ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo s poslovanjem, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da predmete tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i tijelima za nadzor tržišta. Država članica koja provodi prijavljivanje obavješćuje relevantne proizvođače i daje im mogućnost odabira drugog prijavljenog tijela po njihovu izboru.

Amandman  87

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Država članica koja provodi prijavljivanje na zahtjev dostavlja Komisiji sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti predmetnog tijela.

Amandman  88

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju dostupnost žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.

Države članice osiguravaju dostupnost transparentnog i pristupačnog žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.

Amandman  89

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da tijela koja su prijavile izravno ili preko imenovanih zastupnika sudjeluju u radu te skupine.

Prijavljena tijela izravno ili preko imenovanih zastupnika sudjeluju u radu te skupine. U slučaju neusklađenosti prijavljenog tijela s tim zahtjevom, prijava se obustavlja ili povlači.

Amandman  90

Prijedlog uredbe

Poglavlje V.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

POGLAVLJE V.a

 

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME KOJA ULAZI NA TRŽIŠTE UNIJE I ZAŠTITNI POSTUPAK UNIJE

Amandman  91

Prijedlog uredbe

Članak 35.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 35.a

 

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola osobne zaštitne opreme koja ulazi na tržište Unije

 

Članak 15. stavak 3. i članci od 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na OZO obuhvaćen člankom 2. stavkom 1. ove Uredbe.

Amandman  92

Prijedlog uredbe

Članak 35.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 35.b

 

Postupci za postupanje s osobnom zaštitnom opremom koja predstavlja rizik na nacionalnoj razini

 

1. Ako tijela za nadzor tržišta jedne države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da OZO obuhvaćen ovom Uredbom predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost korisnika ili, eventualno, drugih osoba, ona ocjenjuju ispunjava li navedeni OZO sve relevantne zahtjeve iz ove Uredbe. Odgovarajući gospodarski subjekti prema potrebi u tu svrhu surađuju s tijelima za nadzor tržišta.

 

Ako tijekom ocjenjivanja navedenog u prvom podstavku tijela za nadzor tržišta ustanove da OZO nije u skladu sa zahtjevima ove Uredbe, ona bez odgode zahtijevaju da relevantni gospodarski subjekt provede sve odgovarajuće popravne radnje kako bi OZO uskladio s tim zahtjevima, povukao OZO s tržišta ili ga opozvao u razumnom roku, o čemu odlučuju s obzirom na vrstu rizika.

 

Tijela za nadzor tržišta u skladu s tim obavješćuju relevantno prijavljeno tijelo.

 

Na mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

 

2. Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i radnjama koje zahtijevaju od gospodarskog subjekta obavješćuju Komisiju i druge države članice.

 

3. Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih popravnih radnji u pogledu sve osobne zaštitne opreme koju je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

 

4. Ako relevantni gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće popravne radnje u razdoblju navedenom u stavku 1. podstavku 2., tijela za nadzor tržišta poduzimaju sve odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila dostupnost OZO-a na svojim nacionalnim tržištima, povukla OZO s tržišta ili ga opozvala.

 

Tijela za nadzor tržišta o tim mjerama bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice.

 

5. Informacije iz stavka 4. podstavka 2. uključuju sve dostupne pojedinosti, posebno podatke nužne za identifikaciju nesukladnog OZO-a, podrijetlo OZO-a, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente dotičnog gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno naznačuju je li nesukladnost posljedica jednog od sljedećih uzroka:

 

(a) činjenice da OZO ne ispunjava zahtjeve povezane sa zdravljem ili sigurnošću osoba ili

 

(b) nedostataka usklađenih normi iz članka 14. u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

 

6. Države članice, osim države članice koja je započela postupak u skladu s ovim člankom, odmah obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s nesukladnošću određenog OZO-a te o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s donesenom nacionalnom mjerom.

 

7. Ako u roku od tri mjeseca od primitka informacija iz stavka 4. podstavka 2. ni država članica ni Komisija ne ulože prigovor na privremenu mjeru koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom.

 

8. Države članice osiguravaju da se u pogledu dotičnog OZO-a bez odlaganja poduzimaju primjerene mjere ograničenja, kao što je povlačenje OZO-a s tržišta.

Amandman  93

Prijedlog uredbe

Članak 35.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 35.c

 

Zaštitni postupak Unije

 

1. Ako se nakon završetka postupka iz članka 35.b stavaka 3. i 4. ulože prigovori na mjeru koju je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje savjetovanja s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalnu mjeru. Na temelju rezultata te ocjene Komisija donosi provedbeni akt kojim se određuje je li nacionalna mjera opravdana ili ne.

 

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima kao i relevantnom gospodarskom subjektu ili subjektima.

 

2. Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale povlačenje nesukladnog OZO-a sa svojih tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica povlači tu mjeru.

 

3. Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost OZO-a pripisuje nedostacima usklađenih normi iz članka 35.b stavka 5. točke (b) ove Uredbe, Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Amandman  94

Prijedlog uredbe

Članak 35.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Article 35d

 

Sukladni OZO koji predstavlja rizik

 

1. Ako nakon provedene ocjene u skladu s člankom 35.b stavkom 1. država članica utvrdi da, iako je u skladu s ovom Uredbom, OZO predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, ona zahtijeva od relevantnih gospodarskih subjekata da poduzmu sve odgovarajuće mjere kako bi osigurali da dotični OZO, nakon što je stavljen na tržište, više ne predstavlja taj rizik, da povuku OZO s tržišta ili da ga u razumnom roku, razmjernom prirodi rizika, opozovu, ovisno o tome što država članica odredi.

 

2. Gospodarski subjekt osigurava provođenje popravne mjere u pogledu svih OZO-a koje je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

 

3. Država članica odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice. Navedene informacije uključuju sve dostupne pojedinosti, posebno podatke nužne za identifikaciju određenog OZO-a, podrijetlo i opskrbni lanac OZO-a, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

 

4. Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te procjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata te ocjene Komisija preko provedbenih akata donosi odluku o tome je li nacionalna mjera opravdana ili ne i prema potrebi predlaže prikladne mjere.

 

Provedbeni akti iz prvog podstavka ovog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 38. stavka 2.a.

 

U opravdanim slučajevima od iznimne žurnosti koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi Komisija bez odlaganja donosi mjerodavne provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 38. stavka 2.b.

 

5. Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima kao i relevantnom gospodarskom subjektu ili subjektima.

Amandman  95

Prijedlog uredbe

Članak 35.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 35.e

 

Formalna nesukladnost

 

1. Ne dovodeći u pitanje članak 35.b, država članica zahtijeva od relevantnoga gospodarskog subjekta da otkloni nesukladnost ako ustanovi jedno od sljedećeg:

 

(a) oznaka CE stavljena je tako da se krši članak 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili članak 16. ove Uredbe ili nije stavljena;

 

(b) identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u fazu kontrole proizvodnje nije stavljen u skladu s člankom 16. ili nije stavljen;

 

(c) EU izjava o sukladnosti nije sastavljena ili je sastavljena nepravilno;

 

(d) tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna.

 

(e) informacije iz članka 8. stavka 6. ili članka 10. stavka 3. nedostaju, netočne su ili nepotpune;

 

(f) nisu ispunjeni drugi administrativni zahtjevi iz članka 8. ili članka 10.

 

2. Ako nesukladnost iz stavka 1. i dalje postoji, dotična država članica poduzima sve prikladne mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje OZO-a na tržište ili kako bi zajamčila njegovo vraćanje ili povlačenje s tržišta.

Amandman  96

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je u skladu s člankom 37. ovlaštena donositi delegirane akte radi izmjene Priloga I. s obzirom na kategoriju posebnog rizika, kao odgovor na tehnički i znanstveni napredak ili nove znanstvene dokaze te uzimajući u obzir postupak ocjenjivanja sukladnosti koji treba primijeniti za svaku kategoriju, u skladu s člankom 18.

Kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak i znanje ili novi znanstveni dokazi s obzirom na kategoriju konkretnog rizika, Komisija je u skladu s člankom 37. ovlaštena donositi delegirane akte radi izmjene Priloga I. ponovnom klasifikacijom rizika iz jedne kategorije u drugu.

 

Država članica koja ima primjedbe na razvrstavanje rizika u određenu kategoriju rizika iz članka 17., o tome odmah obavješćuje Komisiju, navodeći razloge za to.

 

Prije donošenja delegiranog akta Komisija provodi temeljitu procjenu rizika zbog kojih je potrebna ponovna klasifikacija i njezinih učinaka.

Amandman  97

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman  98

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

Amandman  99

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice određuju pravila za kazne koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, u skladu s težinom prekršaja i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o navedenim odredbama najkasnije do [3 mjeseca prije datuma početka primjene ove Uredbe] i bez odgode je obavješćuju o svim njihovim daljnjim izmjenama.

Države članice određuju pravila za kazne koje se primjenjuju na gospodarske subjekte zbog kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovo izvršenje. Navedena pravila mogu obuhvaćati kaznene sankcije za ozbiljna kršenja. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, u skladu s težinom prekršaja i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o navedenim odredbama najkasnije do [3 mjeseca prije datuma početka primjene ove Uredbe] i bez odgode je obavješćuju o svim njihovim daljnjim izmjenama.

Amandman  100

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, članci od 19. do 35. primjenjuju se od [šest mjeseci nakon njezina stupanja na snagu].

Međutim, članci od 19. do 35. te članci 38. i 39. primjenjuju se od [šest mjeseci nakon njezina stupanja na snagu].

Amandman  101

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 1. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) dodira s vodom ili sredstvima za čišćenje slabog djelovanja;

(b) dodira s vodom ili sredstvima za čišćenje slabog djelovanja ili dužeg dodira s vodom;

Amandman  102

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) OZO izrađen po mjeri osim kada je takav OZO predviđen za zaštitu korisnika od rizika navedenih u Kategoriji I.

Briše se.

Amandman  103

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

OZO predviđen za zaštitu korisnika od vrlo ozbiljnih rizika. Kategorija III. obuhvaća samo OZO predviđen za zaštitu korisnika od sljedećih rizika:

OZO predviđen za zaštitu korisnika od vrlo ozbiljnih rizika, kao što su smrt ili trajne zdravstvene posljedice. Kategorija III. obuhvaća samo OZO predviđen za zaštitu korisnika od sljedećih rizika:

Amandman  104

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) udisanja štetnih tvari;

(a) tvari i smjesa opasnih za zdravlje;

Amandman  105

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) atmosfera u kojima nedostaje kisika;

Amandman  106

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) agresivnih kemikalija;

(b) štetnih bioloških agensa;

Amandman  107

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 3. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(la) profesionalnih rizika od teškog udarca u glavu.

Amandman  108

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) ionizirajućeg zračenja;

(c) ionizirajućeg zračenja, laserskog zračenja i radioaktivne kontaminacije;

Amandman  109

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 3. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k) rana od metka ili uboda nožem;

(k) rana od metka, krhotina eksplozivnih naprava ili uboda nožem;

Amandman  110

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.2. – podtočka 1.2.1. – podtočka 1.2.1.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Materijali od kojih je proizveden OZO, uključujući svaki proizvod njegove moguće razgradnje, ne smije štetno utjecati na zdravlje ili sigurnost korisnika.

Materijali od kojih je proizveden OZO, uključujući svaki proizvod njegove moguće razgradnje, ne smiju štetno utjecati na zdravlje ili sigurnost korisnika niti dovesti do nesukladnosti OZO-a s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi.

Amandman  111

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.3. – podtočka 1.3.3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako isti proizvođač stavlja na tržište nekoliko modela OZO-a različitih tipova kako bi osigurao istodobnu zaštitu susjednih dijelova tijela, oni moraju biti međusobno usklađeni.

Ne odnosi se na hrvatsku verziju.

Amandman  112

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.3. – podtočka 1.3.3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.3.3.a Zaštitna odjeća sa zamjenjivim štitnicima

 

Zaštitna odjeća sa zamjenjivim štitnicima predstavlja OZO i ocjenjuje se kao kombinacija tijekom postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

Amandman  113

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.4. Proizvođačeve upute

1.4. Proizvođačeve upute i informacije

Amandman  114

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.4. – stavak 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) radnim svojstvima zabilježenim tijekom tehničkih ispitivanja za provjeru razina ili klase zaštite koju osigurava OZO;

Briše se.

Justification

This information shall not necessarily be supplied in the instructions with each PPE. It shall be included in the technical documentation (see annex III), and shall made available by the manufacturer in another way upon request (see amendment on article 8 paragraph 7a new)

Amandman  115

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) priboru koji se može rabiti s OZO-om i obilježjima odgovarajućih rezervnih dijelova;

(c) prema potrebi, priboru koji se može rabiti s OZO-om i obilježjima odgovarajućih rezervnih dijelova;

Amandman  116

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) klasama zaštite primjerenim različitim razinama rizika i odgovarajućim ograničenjima uporabe;

(d) prema potrebi, klasama zaštite primjerenim različitim razinama rizika i odgovarajućim ograničenjima uporabe;

Amandman  117

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) roku ili razdoblju zastarijevanja OZO-a ili određenih njegovih dijelova;

(e) prema potrebi, roku ili razdoblju zastarijevanja OZO-a ili određenih njegovih dijelova;

Amandman  118

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.4. – stavak 1. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) vrsti ambalaže pogodnoj za prijevoz;

(f) prema potrebi, vrsti ambalaže pogodnoj za prijevoz;

Amandman  119

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.4. – stavak 1. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha) rizici od kojih OZO treba štititi;

Amandman  120

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.4. – stavak 1. – podtočka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia) upućivanju na relevantnu usklađenu normu ili više njih, uključujući datum norme/i, ili upućivanju na druge tehničke specifikacije koje su korištene;

Amandman  121

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.4. – stavak 1. – podtočka ib (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia) internetskoj adresi na kojoj je dostupna EU izjava o sukladnosti.

Amandman  122

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te upute, koje moraju biti točne i razumljive, moraju se dostaviti barem na službenim jezicima država članica u koje se šalju.

Te upute, koje moraju biti točne i razumljive te jasno čitljive, moraju se dostaviti barem na službenim jezicima država članica u koje se šalju. Upute su jasno čitljive kad korisnik dobrog vida, s primjerene udaljenosti i bez pomagala i napora, može pročitati upute.

Amandman  123

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka 1.4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te upute, koje moraju biti točne i razumljive, moraju se dostaviti barem na službenim jezicima država članica u koje se šalju.

Te upute, koje moraju biti točne i razumljive, moraju se dostaviti barem na službenim jezicima država članica u koje se šalju. Sve dodatne važne upute za odabir, uporabu, čuvanje i održavanje OZO-a moraju biti dostupne tako da im svaka zainteresirana osoba lako može pristupiti.

Amandman  124

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 2. – točka 2.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Koliko je god moguće, OZO koji obuhvaća dijelove tijela koji se štite mora imati dostatno prozračivanje radi ograničavanja znojenja izazvanog uporabom; u protivnom, mora biti opremljen sredstvima za upijanje znoja.

Koliko je god moguće, OZO koji obuhvaća dijelove tijela koji se štite mora se oblikovati s namjerom ograničavanja znojenja izazvanog uporabom; u protivnom, mora sadržavati sredstva za upijanje znoja.

Amandman  125

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 2. – točka 2.9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada OZO ima ugrađene komponente koje korisnik može namještati ili skinuti radi zamjene, one moraju biti oblikovane i proizvedene tako da se lako pričvršćuju i skidaju bez alata.

Kada OZO ima ugrađene komponente koje korisnik može namještati ili skinuti radi zamjene, one moraju biti oblikovane i proizvedene tako da se lako pričvršćuju, namještaju i skidaju bez alata.

Amandman  126

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 2. – točka 2.12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Identifikacijske oznake ili znakovi što se posredno ili neposredno odnose na zdravlje i sigurnost i pričvršćene su na te tipove OZO-a moraju po mogućnosti imati oblik usklađenih piktograma ili ideograma. Moraju biti savršeno vidljive i čitljive tijekom predvidivog korisnog vijeka OZO-a. Usto, te oznake moraju biti potpune, točne i razumljive kako bi se spriječilo svako pogrešno tumačenje, posebno ako sadržavaju riječi ili rečenice, koje moraju biti napisane na službenim jezicima države članice u kojoj će se oprema rabiti.

Identifikacijske oznake ili znakovi što se posredno ili neposredno odnose na zdravlje i sigurnost i pričvršćene su na te tipove OZO-a moraju po mogućnosti imati oblik usklađenih piktograma ili ideograma. Moraju biti savršeno vidljive i čitljive tijekom predvidivog korisnog vijeka OZO-a. Usto, te oznake moraju biti potpune, točne i razumljive kako bi se spriječilo svako pogrešno tumačenje, posebno ako sadržavaju riječi ili rečenice, koje moraju biti napisane na jeziku koji potrošači i krajnji korisnici lako razumiju i koji određuje država članica u kojoj se oprema stavlja na raspolaganje na tržištu.

Amandman  127

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 3. – točka 3.4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.4. Zaštita u vodi

3.4. Zaštita u tekućinama

Amandman  128

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 3. – točka 3.4. – podtočka 3.4.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odjeća koja će osigurati učinkoviti stupanj plutanja, ovisno o predvidivoj uporabi, koja je sigurna pri nošenju i koja daje sigurno uporište u vodi. U predvidivim uvjetima uporabe taj OZO ne smije ograničavati korisnikovo slobodno kretanje, nego mu mora omogućiti da pliva ili poduzme radnju radi izbjegavanja opasnosti ili spašavanja drugih osoba.

Odjeća koja će osigurati učinkoviti stupanj plutanja, ovisno o predvidivoj uporabi, koja je sigurna pri nošenju i koja daje sigurno uporište u tekućinama. U predvidivim uvjetima uporabe taj OZO ne smije ograničavati korisnikovo slobodno kretanje, nego mu mora omogućiti da pliva ili poduzme radnju radi izbjegavanja opasnosti ili spašavanja drugih osoba.

Amandman  129

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 3. – točka 3.6. – podtočka 3.6.1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Materijali i ostale komponente opreme namijenjene kratkotrajnoj uporabi u okružjima visoke temperature i OZO-a koje mogu poprskati vrući proizvodi poput velike količine otopljenog materijala moraju usto imati dovoljan toplinski kapacitet da zadrže većinu primljene topline dok korisnik ne napusti opasno područje i skine svoj OZO.

Materijali i ostale komponente opreme namijenjene kratkotrajnoj uporabi u okružjima visoke temperature i OZO-a koje mogu poprskati vrući proizvodi poput velike količine otopljenog materijala moraju usto imati dovoljan toplinski kapacitet da štite od opeklina dok korisnik ne napusti opasno područje i skine svoj OZO.

Amandman  130

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 3. – točka 3.6. – podtočka 3.6.1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Materijali i ostale komponente OZO-a koji slučajno mogu doći u dodir s plamenom i oni koji se rabe u proizvodnji vatrogasne opreme moraju usto imati stupanj nezapaljivosti koji odgovara klasi rizika povezanoj s predvidivim uvjetima uporabe te se ne smiju topiti kad su izloženi plamenu, niti pridonijeti širenju plamena. Kad su izloženi plamenu, ne smiju se topiti niti doprinijeti njegovu širenju.

Materijali i ostale komponente OZO-a koji slučajno mogu doći u dodir s plamenom i oni koji se rabe u proizvodnji industrijske ili vatrogasne opreme moraju usto imati stupanj nezapaljivosti i toplinske zaštite ili zaštite od topline iz elektrolučne peći koji odgovara klasi rizika povezanoj s predvidivim uvjetima uporabe. Kad su izloženi plamenu, ne smiju se topiti niti doprinijeti njegovu širenju.

Amandman  131

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 3. – točka 3.6. – podtočka 3.6.2. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođačeve upute priložene OZO-u predviđenom za kratkotrajnu uporabu u okružjima visoke temperature posebno moraju dati sve bitne podatke za određivanje najvećega dopuštenog korisnikovog izlaganja toplini koju prenosi oprema kad se rabi u skladu s predviđenom svrhom.

Proizvođačeve upute priložene OZO-u predviđenom za vremenski ograničenu uporabu u okružjima visoke temperature posebno moraju dati sve bitne podatke za određivanje najvećega dopuštenog korisnikovog izlaganja toplini koju prenosi oprema kad se rabi u skladu s predviđenom svrhom.

Amandman  132

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 3. – točka 3.9. – podtočka 3.9.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu, zaštitne naočale moraju biti oblikovane i proizvedene tako da za svaku štetnu valnu duljinu imaju spektralni faktor prijenosa takav da se gustoću energije svjetlosnog zračenja koja može doprijeti do korisnikovog oka kroz filtar svede na minimum i nipošto ne premaši najveću dopuštenu vrijednost izlaganja.

U tu svrhu, zaštitna oprema za oči mora biti dizajnirana i proizvedena tako da za svaku štetnu valnu duljinu ima spektralni faktor prijenosa takav da se gustoću energije svjetlosnog zračenja koja može doprijeti do korisnikovog oka kroz filtar svede na minimum i nipošto ne premaši najveću dopuštenu vrijednost izlaganja. OZO dizajniran za zaštitu kože od neionizirajućeg zračenja mora biti u stanju apsorbirati ili reflektirati većinu energije izračene na štetnim valnim duljinama.

Justification

If adopted, this change of 'glasses' to 'eye protective equipment' will be made throughout the text.

Amandman  133

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 3. – točka 3.9. – podtočka 3.9.1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač je dužan na svim primjercima naočala s filtrom označiti odgovarajući broj zaštitnog faktora.

Proizvođač je dužan na svim primjercima zaštitne opreme za oči s filtrom označiti odgovarajući broj zaštitnog faktora.

Amandman  134

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 3. – točka 3.10. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.10. Zaštita od opasnih tvari i uzročnika zaraze

3.10. Zaštita od tvari i smjesa opasnih za zdravlje i od bioloških agensa

Amandman  135

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 3. – točka 3.10. – podtočka 3.10.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

OZO predviđen za sprječavanje površinskog dodira cijelog tijela ili njegovog dijela s opasnim tvarima i uzročnicima infekcije mora u predvidivim uvjetima uporabe za koju je predviđen biti sposoban spriječiti prodiranje ili širenje takvih tvari i agensa kroz zaštitnu oblogu.

OZO predviđen za sprječavanje površinskog dodira cijelog tijela ili njegovog dijela s tvarima i smjesama opasnim za zdravlje ili biološkim agensima mora u predvidivim uvjetima uporabe za koju je predviđen biti sposoban spriječiti prodiranje ili širenje takvih tvari, smjesa i agensa kroz zaštitnu oblogu.

Amandman  136

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 3. – točka 3.10. – podtočka 3.10.2. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad zbog svoje prirode i predvidivih uvjeta u kojima se rabe, određene opasne tvari ili uzročnici zaraze imaju veliku snagu prodiranja koja ograničuje trajanje zaštite koju pruža OZO o kojem je riječ, mora ga se podvrgnuti normiranim ispitivanjima kako bi ga se razvrstalo prema učinkovitosti. OZO koji se smatra sukladnim s ispitnim specifikacijama mora imati oznaku s navedenim nazivima ili, ako to nije slučaj, kodovima tvari uporabljenih u ispitivanjima i odgovarajuće standardno razdoblje zaštite. Upute proizvođača moraju, ako je potrebno, sadržavati i objašnjenje kodova, podroban opis standardnih ispitivanja i sve odgovarajuće informacije za utvrđivanje najvećeg dopuštenog razdoblja nošenja u različitim predvidivim uvjetima uporabe.

Kad zbog svoje prirode i predvidivih uvjeta u kojima se rabe, određene tvari i smjese opasne za zdravlje ili biološki agensi imaju veliku snagu prodiranja koja ograničuje trajanje zaštite koju pruža OZO o kojem je riječ, mora ga se podvrgnuti normiranim ispitivanjima kako bi ga se razvrstalo prema učinkovitosti. OZO koji se smatra sukladnim s ispitnim specifikacijama mora imati oznaku s navedenim nazivima ili, ako to nije slučaj, kodovima tvari uporabljenih u ispitivanjima i odgovarajuće standardno razdoblje zaštite. Upute proizvođača moraju, ako je potrebno, sadržavati i objašnjenje kodova, podroban opis standardnih ispitivanja i sve odgovarajuće informacije za utvrđivanje najvećeg dopuštenog razdoblja nošenja u različitim predvidivim uvjetima uporabe.

Amandman  137

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – odjeljak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Unutarnji je nadzor proizvodnje postupak ocjenjivanja sukladnosti kojim proizvođač ispunjava svoje obveze utvrđene u točkama 2., 3. i 4. te osigurava i potvrđuje, na vlastitu odgovornost, da dotični OZO ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz članka 5. i utvrđene u Prilogu II.

1. Unutarnji je nadzor proizvodnje postupak ocjenjivanja sukladnosti kojim proizvođač ispunjava svoje obveze utvrđene u točkama 2., 3. i 4. te osigurava i potvrđuje, na vlastitu odgovornost, da dotični OZO ispunjava primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

Justification

If adopted, this change should be made throughout the text.

Amandman  138

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – odjeljak 1. – točka 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač sastavlja tehničku dokumentaciju opisanu u Prilogu III. Navedena dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti OZO-a s primjenjivim zahtjevima i sadržava odgovarajuću analizu i procjenu jednog ili više rizika. U tehničkoj dokumentaciji navode se primjenjivi zahtjevi i njome se obuhvaća, u mjeri u kojoj je to bitno za ocjenu, oblikovanje, proizvodnju i rad OZO-a.

Proizvođač sastavlja tehničku dokumentaciju opisanu u Prilogu III.

Amandman  139

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – odjeljak 1. – točka 4. – podtočka 4.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.1. Proizvođač pričvršćuje potrebnu oznaku CE na svaki pojedini proizvod koji ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve.

4.1. Proizvođač pričvršćuje potrebnu oznaku CE na svaki pojedini OZO koji ispunjava primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

Amandman  140

Prijedlog uredbe

Prilog V. – odjeljak 1. – točka 3. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) za pojedinačno prilagođeni OZO, opis mjera koje će proizvođač poduzeti tijekom prilagodbe i proizvodnje kako bi osigurao da svaki dio OZO-a bude u skladu s homologiranim tipom i primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima.

(e) za OZO izrađen po mjeri, opis mogućih razlika i mjera koje će gospodarski subjekt poduzeti tijekom proizvodnje kako bi osigurao da svaki dio OZO-a bude u skladu s homologiranim tipom OZO-a i primjenjivim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu II.

Amandman  141

Prijedlog uredbe

Prilog V. – odjeljak 1. – točka 6. – podtočka 6.1. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Razdoblje valjanosti novoizdane potvrde i, ako je primjenjivo, produljene potvrde, neće biti duže od pet godina.

Amandman  142

Prijedlog uredbe

Prilog V. – odjeljak 1. – točka 6. – podtočka 6.2. – podtočka i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) datum izdavanja i, prema potrebi, datum (datume) produljenja valjanosti;

(i) datum izdavanja, datum isteka valjanosti i, prema potrebi, datum (datume) produljenja valjanosti;

Amandman  143

Prijedlog uredbe

Prilog V. – odjeljak 1. – točka 6. – podtočka 6.2. – podtočka j

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j) datum isteka valjanosti (najviše pet godina od datuma izdavanja ili datuma posljednjeg produljenja);

Briše se.

Amandman  144

Prijedlog uredbe

Prilog V. – odjeljak 1. – točka 7.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.1 Prijavljeno tijelo prati sve promjene općepriznate vrhunske tehnologije koje pokazuju da odobreni tip možda više nije u skladu primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima i određuje zahtijevaju li takve promjene daljnju istragu. Ako je to slučaj, prijavljeno tijelo o tome na odgovarajući način obavješćuje proizvođača.

7.1 Prijavljeno tijelo prati sve promjene općepriznate vrhunske tehnologije koje pokazuju da odobreni tip možda više nije u skladu primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima i ne dovodeći u pitanje stavak 1.a točke 6.1. Priloga V. određuje zahtijevaju li takve promjene daljnju istragu. Ako je to slučaj, prijavljeno tijelo o tome na odgovarajući način obavješćuje proizvođača.

Amandman  145

Prijedlog uredbe

Prilog V. – odjeljak 1. – točka 7.5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.5.a Najranije 12 mjeseci i najkasnije 6 mjeseci prije datuma isteka valjanosti, proizvođač može obavijestiti prijavljeno tijelo da se za reviziju primjenjuje pojednostavljeni postupak jer nije došlo do preinaka OZO-a navedenih u točki 7.2. Proizvođač dostavlja prijavljenom tijelu sljedeće podatke:

 

(a) potvrdu o važećem imenu i adresi poduzeća;

 

(b) potvrdu o tomu da nije došlo do preinaka na proizvodu, uključujući na materijalima, dijelovima i podsklopovima, niti u rješenjima primijenjenim u relevantnim usklađenim normama ili ostalim tehničkim specifikacijama;

 

(c) ako već nije dostavljeno, kopije slika i fotografija dotičnog proizvoda, oznaku proizvoda i podatke koje dostavlja proizvođač i

 

(d) za proizvode iz kategorije III., podatke o statusu provjere proizvoda ili o osiguranju kvalitete proizvodnog procesa.

 

Kada prijavljeno tijelo potvrdi da nije došlo do promjena u vezi s vrhunskom tehnologijom iz točke 7.3., EU tipsko ispitivanje iz točke 4. Priloga V. neće se obaviti i prijavljeno će tijelo produljiti EU potvrdu o tipskom ispitivanju. Prijavljeno će se tijelo pobrinuti za to da se pojednostavljeni postupak produljenja dovrši prije datuma isteka valjanosti EU potvrde o tipskom ispitivanju. Upućivanja iz potvrde ostaju nepromijenjena.

 

Troškovi tog produljenja bit će proporcionalni aministrativnom opterećenju za pojednostavljeni postupak.

 

Ako bilo kakvi podaci nedostaju ili ako je došlo do promjena u vezi s vrhunskom tehnologijom iz točke 7.3., primjenjuje se postupak iz točke 7.5.

Amandman  146

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – odjeljak 1. – točka 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada je riječ o OZO izrađenom po mjeri, proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se proizvodnim postupkom i njegovim praćenjem osigurala sukladnost proizvedenog OZO-a izrađenog po mjeri s osnovnim modelom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima.

Kada je riječ o OZO-u izrađenom po mjeri, proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se proizvodnim postupkom i njegovim praćenjem osigurala sukladnost proizvedenog OZO-a izrađenog po mjeri s osnovnim modelom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i primjenjivim zahtjevima ove Uredbe.

Amandman  147

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – odjeljak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sukladnost s tipom na temelju provjere proizvoda dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze utvrđene točkama 2., 3., 5.2. i 6. te osigurava i potvrđuje na vlastitu odgovornost da je OZO, koji podliježe odredbama točke 4., u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i da ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne uvjete iz članka 5. i utvrđene u Prilogu II.

1. Sukladnost s tipom na temelju provjere proizvoda dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze utvrđene točkama 2., 3., 5.2. i 6. te osigurava i potvrđuje na vlastitu odgovornost da je OZO, koji podliježe odredbama točke 4., u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i da ispunjava primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

Amandman  148

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – odjeljak 1. – točka 4. – podtočka 4.4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.4a. Svrha postupka prihvaćanja uzorka koji se primjenjuje jest utvrditi osigurava li se postupkom proizvodnje homogenost proizvodnje i djeluje li on u prihvatljivim granicama kako bi se osigurala sukladnost OZO-a.

Amandman  149

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – odjeljak 1. – točka 5. – podtočka 5.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.1. Prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču izvješće o ispitivanju i ovlašćuje ga da na svaki pojedini OZO koji je u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne uvjete stavi identifikacijski broj prijavljenog tijela.

5.1. Prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču izvješće o ispitivanju.

Amandman  150

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – odjeljak 1. – točka 5. – podtočka 5.2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.2a. Na odgovornost tijela za ocjenu sukladnosti proizvođač tijekom proizvodnje stavlja identifikacijski broj tog tijela.

Amandman  151

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – odjeljak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Ako je prijavljeno tijelo iz točke 3.1 suglasno, proizvođač može pričvrstiti identifikacijski broj prijavljenog tijela na OZO tijekom proizvodnje.

Briše se.

Amandman  152

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EU izjava o sukladnosti

EU izjava o sukladnosti

 

EU izjava o sukladnosti sadržava sljedeće elemente:

Amandman  153

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. OZO (broj proizvoda, broj šarže, broj tipa ili serijski broj):

1. Identifikacijski podatak o OZO-u (broj proizvoda, broj šarže, broj tipa ili serijski broj) koji, ako je to korisno za identifikaciju OZO-a, obuhvaća sliku dostatne jasnoće:

Amandman  154

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Naziv i adresa proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika (ovlašteni zastupnik mora navesti i naziv tvrtke i adresu proizvođača):

2. Naziv i adresa proizvođača ili, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika.

Amandman  155

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Predmet izjave (identifikacijski podatak o OZO koji omogućuje sljedivost; može, ako je to potrebno za identifikaciju OZO-a, obuhvaćati sliku u boji dostatne jasnoće):

Briše se.

Amandman  156

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Upućivanja na odgovarajuće usklađene norme, uključujući datum norme, ili upućivanja na druge tehničke specifikacije, uključujući datum specifikacije,u odnosu na koje se izjavljuje sukladnost:

6. Upućivanja na primijenjene usklađene norme, uključujući datum norme, ili upućivanja na druge tehničke specifikacije, uključujući datum specifikacije, u odnosu na koje se izjavljuje sukladnost:

Amandman  157

Prijedlog uredbe

Prilog X. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

EXPLANATORY STATEMENT

Background

Since 1989, the placing of personal protective equipment (PPE) on the EU market has been fully harmonised through Council Directive 89/686/EEC). In the intervening 25 years, this directive has enabled a functioning single market. Despite this, the existing PPE legislation is in need of updating in line with the New Legislative Framework (NLF) which is a package of measures designed to streamline and simplify regulations of goods across the Single Market.

In particular, in response to concerns that current regulatory requirements are confusing and duplicative, the Regulation clarifies the role of economic operators, reinforces cooperation between actors and introduces common definitions. The common approach under the NLF also clarifies the powers of market surveillance authorities enabling the tracking and returning of unsafe goods placed on the single market.

The existing PPE Directive provides in Articles 2 and 4 that Member States must allow the marketing of all products compliant with the Directive and must not allow the marketing of non-compliant products. Given that neither lower nor higher standards are allowed by the existing Directive, it is unlikely that there will be significant practical operational implications by replacing it with a Regulation.

Key Amandmans of the Rapporteur

The Rapporteur supports strong requirements regarding personal protective equipment. Given that this proposal deals primarily with the modernisation and simplification of an already well-functioning system, the Rapporteur believes that significant amendments to its objectives are unnecessary. Instead, building on concerns expressed by member states and safety industry federations, amendments have focused on ensuring clarity in a number of areas.

These technical clarifications cover:

•       Connexion systems (Art3.1.c) as items essential to the PPE's function;

•       Adding a definition of 'demonstration' (Art3.21) and 'field test' (Art3.22) and permitting field testing to take place (Art. 7.2-3);

•       Requiring importers and distributors to inform the manufacturer, as well as Market Surveillance Authorities, where they believe there is a risk of non-conforming PPE;

•       Requiring Member States to notify manufacturers if a notified body has ceased activity (Art.29.2);

•       Requiring any appeal procedure to be transparent and accessible (Art.32)

The Rapporteur proposes deleting the five years maximum validity of the EU type-examination certificate, due to concerns expressed by economic operators that such a period is too short given the usual product life of PPE.

An area of concern is the Commission’s decision to adjust the scope of the original Directive, an issue noted by Parliament's Ex-Ante Impact Assessment of this proposal. The Rapporteur does not believe significant adjustments to scope are necessary since this draft proposal is primarily about ensuring the proper functioning and implementation of the regulatory framework, not about its objectives. Therefore to ensure there is legal clarity for operators in this sector, the Rapporteur has sought to keep the scope close to that of the original Directive

The Rapporteur has therefore made amendments, in particular:

•       Amendments to include equipment to protect against oxygen deficiency (e.g. diving equipment), chemicals, biological agents and radiation/radioactive contamination are now included in category III.

•       Amendments regarding PPE for private use. Administrative burdens should be proportionate to the safety risk. Therefore the Rapporteur has maintained the exclusion from the scope for PPE for private use which protects against atmosphere conditions that are not of an extreme nature, against damp or water. PPE for private use against heat, such as oven gloves, will continue to be excluded unless the economic operator explicitly claims a protective function. The Rapporteur also believes a clear exclusion from the scope of this regulation is required for artisanal products.

In order to ensure a speedy resolution of negotiations on this file, the Rapporteur believes that many of the Council’s suggestions on aligning the proposal with the NLF are to be welcomed.

These amendments concern:

•       The Declaration of Conformity, which gives economic operators a choice of providing a paper copy or a link to a website providing the relevant information, taking into account technological developments since the directive’s introduction in 1989.

•       A new chapter that will take into account the requirements of the market surveillance regulation when it has been finalised.

•       Clarifying the requirements upon employers who provide PPE to their employees (Recital 21)

•       Including sporting equipment as PPE (Art.2.2b)

•         Linguistic changes to provide clarity throughout the text (Recitals 11 and 12)

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (7.4.2015)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o prijedlogu uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi
(COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Laura Agea

SHORT JUSTIFICATION

In our work on the proposal for a regulation on PPE, our primary objective was to table amendments that will ensure that the existing directive cannot give rise to interpretations which may undermine its effectiveness and legal certainty. The key assumption is that genuinely effective instruments are the only way of guaranteeing workers' safety, given that accidents in the workplace are often caused by a failure not only to use appropriate protective equipment but also to use it correctly.

We also noted that the way of ensuring that protective equipment is genuinely effective is to develop and introduce products that are geared to the needs of their end-users. This is why we have stipulated that the person who wears or uses the equipment must be taken into account, distinguishing between the following categories of user: men, women, young workers and people with disabilities. When establishing the 'young workers' category we had to be mindful of the fact that young people's working conditions and developments in their working environment, mostly related to the economic crisis, have caused the number of young people leaving school early to increase exponentially and have resulted in an ever-growing population of young workers whose physical characteristics must be taken into consideration.

We also considered it appropriate to review certain aspects of the regulation's technical provisions, so that they cover all risk categories and all eventualities, with a view to reducing as far as possible the potential for ambiguity and misinterpretation.

Our analysis of the regulation was fuelled by the belief that uncertainty leads to the misinterpretation, and, as a result, misapplication of regulations.

Moreover, in view of recent developments in the communications sphere and the need to tailor PPE to the end-user, we have provided for the possibility of establishing specific instruments which enable end-users to understand how to use PPE products correctly and outline their vital importance for the end-user's protection against workplace risks.

Awareness-raising and the provision of accurate and relevant information help to protect workers and encourage them to engage and become involved in issues that concern them directly.

We have also stressed that any risks or doubts about product compliance that arise should be reported and the products concerned should be taken off the market in order to minimise the risks associated with their use.

We also deemed it necessary to stress the need for transparent, ongoing monitoring of implementation of the regulation, with penalties for anyone who contravenes it.

We believe that investment policies alone are not enough to enhance the work environment; watertight protective measures are also needed, from minimum safety requirements for workers to measures designed to protect workers and bring the quality of the working environment up to an appropriate level.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1) Pravo na zdravlje i sigurnost temeljno je pravo i svi radnici uživaju zakonsko jamstvo na radne uvjete kojima se poštuju njihovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. Uzimajući u obzir činjenicu da se trošak koji poduzeća i sustavi socijalnog osiguranja snose za nezgode na radu i profesionalne bolesti procjenjuje na 5,9 % bruto domaćeg proizvoda te da se primjerenom zaštitom radnika promiču dobrobit, kvaliteta rada i produktivnost, prevencija rizika, posebno korištenjem kvalitetne opreme za osobnu zaštitu, ključna je za smanjenje stope nezgoda na radu i profesionalnih bolesti.

 

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Mora se posvetiti pozornost međusobnoj povezanosti ove Uredbe te Direktive 89/391/EEZ i Direktive 89/656/EEZ, osobito u pogledu odredbi povezanih s ocjenom OZO-a, informiranjem i savjetovanjem radnika te sudjelovanjem radnika.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Međutim, iskustvo u njezinoj primjeni upućuje na nedostatke i nedosljednosti u vezi s proizvodima obuhvaćenima Direktivom te postupcima ocjenjivanja sukladnosti. Kako bi se to iskustvo uzelo u obzir i razjasnio okvir unutar kojeg se proizvodi obuhvaćeni ovom Uredbom mogu stavljati na tržište, potrebno je revidirati i poboljšati određene vidove Direktive 89/686/EEZ.

(3) Međutim, iskustvo u njezinoj primjeni upućuje na nedostatke i nedosljednosti u vezi s proizvodima obuhvaćenima Direktivom te postupcima ocjenjivanja sukladnosti. Kako bi se to iskustvo uzelo u obzir i razjasnio okvir unutar kojeg se proizvodi obuhvaćeni ovom Uredbom mogu stavljati na tržište, potrebno je revidirati i poboljšati određene vidove Direktive 89/686/EEZ zadržavajući pritom glavno načelo zaštite zdravlja i sigurnosti.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Ova Uredba trebala bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) S obzirom na to da područje primjene, bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi i postupci za ocjenjivanje sukladnosti trebaju biti identični u svim državama članicama, gotovo i nema fleksibilnosti pri prenošenju direktiva temeljenih na načelima novog pristupa u nacionalno pravo. Stoga Direktivu 89/686/EEZ treba zamijeniti Uredbom koja je prikladan pravni instrument, s obzirom na to da se njome nameću jasna i detaljna pravila kojima se državama članicama ne ostavlja prostor za različiti prijenos.

(4) S obzirom na to da područje primjene, bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi i postupci za ocjenjivanje sukladnosti trebaju biti identični u svim državama članicama, gotovo i nema fleksibilnosti pri prenošenju direktiva temeljenih na načelima novog pristupa u nacionalno pravo. Stoga Direktivu 89/686/EEZ treba zamijeniti Uredbom koja je prikladan pravni instrument kojim se nameću jasna i detaljna pravila kojima se državama članicama ne ostavlja prostor za različiti prijenos; a to bi se trebalo učiniti jasnim i ciljanim pristupom koji će ponajprije težiti zaštiti javnog zdravlja, poboljšanju sigurnosti na radu te jamčenju zaštite korisnika.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Određeni proizvodi na tržištu koji korisniku pružaju zaštitnu funkciju isključeni su iz područja primjene Direktive 89/686/EEZ. Kako bi se korisnicima tih proizvoda osigurala jednako visoka razina zaštite kao za osobnu zaštitnu opremu obuhvaćenu Direktivom 89/686/EEZ, područje primjene ove Uredbe treba obuhvatiti osobnu zaštitnu opremu za privatnu upotrebu koja pruža zaštitu od topline, vlage i vode (npr. rukavice za pranje posuđa, rukavice za vađenje posuđa iz pećnice), u skladu sa sličnom osobnom zaštitnom opremom za profesionalnu namjenu koja je već obuhvaćena Direktivom 89/686/EEZ. Obrtnički proizvodi poput ručno izrađenih rukavica za koje proizvođač izričito ne tvrdi da imaju zaštitnu funkciju ne smatraju se osobnom zaštitnom opremom, stoga se ovo uključivanje na njih ne odnosi. Prikladno je i razjasniti popis za isključenje iz Priloga I. Direktivi 89/686/EEZ dodavanjem upute na proizvode obuhvaćene drugim propisima i slijedom toga isključene iz Uredbe o OZO-u.

(9) Određeni proizvodi na tržištu koji korisniku pružaju zaštitnu funkciju isključeni su iz područja primjene Direktive 89/686/EEZ ako su namijenjeni isključivo za privatnu upotrebu. Kako bi se pružila visoka razina zaštite, proizvodi za zaštitu ruku od iznimne topline u kućanstvu trebali bi biti uključeni u područje primjene ove Uredbe ako se za njih izričito tvrdi da imaju zaštitnu funkciju. Obrtnički proizvodi poput ručno izrađenih rukavica i rukavica za vađenje posuđa iz pećnice, za koje proizvođač izričito ne tvrdi da imaju zaštitnu funkciju ne smatraju se osobnom zaštitnom opremom, stoga ne bi trebali biti uključeni u područje primjene ove Uredbe. Umjesto toga, za te bi se proizvode trebalo poticati samoovjeravanje. Mnogi proizvođači to već rade.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Dana 6. lipnja 2014. Komisija je donijela komunikaciju o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2014. – 2020. radi bolje zaštite radnika Unije od nezgoda na radu i profesionalnih bolesti.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Kako bi se olakšalo razumijevanje i jedinstvena primjena ove Uredbe, potrebno je uvesti nove definicije za „osobnu zaštitnu opremu prilagođenu pojedincima” i „osobnu zaštitnu opremu izrađenu po mjeri”, a postupci ocjenjivanja sukladnosti za ove vrste osobne zaštitne opreme trebaju se prilagoditi posebnim uvjetima njihove proizvodnje.

(10) Kako bi se olakšalo razumijevanje i jedinstvena primjena ove Uredbe, potrebno je uvesti nove definicije za „osobnu zaštitnu opremu prilagođenu pojedincima” i „osobnu zaštitnu opremu izrađenu po mjeri”, uključujući jasne definicije krajnjih korisnika OZO-a, a postupci ocjenjivanja sukladnosti za ove vrste osobne zaštitne opreme trebaju se prilagoditi posebnim uvjetima njihove proizvodnje. U definicijama „osobne zaštitne opreme prilagođene pojedincima” i „osobne zaštitne opreme izrađene po mjeri” trebalo bi biti jasno navedeno da pojedinačno prilagođavanje OZO-a mora imati znatan učinak na radno okruženje i na sigurnost na radu.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Tijekom praktičnih demonstracija i praktičnih ispitivanja trebalo bi poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se zajamčiti zaštita osoba. Praktičnim ispitivanjem ne bi se trebala ispitivati uspješnost zaštite OZO-a već bi se trebali ocjenjivati drugi nezaštitni aspekti kao što su udobnost, ergonomičnost i dizajn. Sve zainteresirane strane, na primjer poslodavac, kao i osoba koja nosi tu opremu ili potrošač, trebale bi biti unaprijed obaviještene o području primjene i svrsi ispitivanja.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost proizvoda s obzirom na njihovu ulogu u opskrbnom lancu kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje, sigurnost i zaštita korisnika te kako bi se jamčilo pošteno natjecanje na tržištu Unije.

(11) Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost OZO-a s obzirom na njihovu ulogu u čitavom opskrbnom lancu kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje i sigurnost te prikladno informiranje i zaštita korisnika i, prema potrebi, drugih osoba, te kako bi se jamčilo pošteno natjecanje na tržištu Unije.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da OZO štiti zdravlje i sigurnost osoba te da su na tržištu dostupni samo proizvodi usklađeni s ovom Uredbom. Uredbom treba predvidjeti jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(12) Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da na raspolaganje na tržištu stavljaju samo OZO koji je sukladan s ovom Uredbom. Ovom Uredbom treba predvidjeti jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12 a) Kako bi se olakšala provedba i podigla svjesnost o zahtjevima iz ove Uredbe, trebalo bi potaknuti države članice na izradu internetske stranice i/ili aplikacije za pametne telefone na kojoj bi se nalazile sve bitne informacije o ovoj Uredbi, uključujući podatke o tijelima koja provode prijavljivanje i tijelima za ocjenjivanje sukladnosti koja su ovlaštena za provedbu zadataka iz ove Uredbe; kako bi se omogućila komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor nad tržištem i potrošača, države članice trebale bi poticati gospodarske subjekte da uz poštansku adresu pružaju i adresu internetske stranice.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Treba osigurati sukladnost osobne zaštitne opreme koja na tržište Unije dolazi iz trećih zemalja sa zahtjevima ove Uredbe, a osobito da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti. Treba donijeti i odredbu prema kojoj su uvoznici dužni osigurati sukladnost osobne zaštitne opreme koju stavljaju na tržište sa zahtjevima ove Uredbe i da na tržište ne stavljaju osobnu zaštitnu opremu koja nije u skladu s tim zahtjevima ili predstavlja rizik. Također bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti te da su oznaka CE i tehnička dokumentacija koju su proizvođači pripremili dostupni za inspekciju tijelima za nadzor tržišta.

(14) Treba osigurati sukladnost osobne zaštitne opreme koja na tržište Unije dolazi iz trećih zemalja sa zahtjevima ove Uredbe, a osobito da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti. Treba donijeti i odredbu prema kojoj su uvoznici dužni osigurati sukladnost osobne zaštitne opreme koju stavljaju na tržište sa zahtjevima ove Uredbe i da na tržište ne stavljaju osobnu zaštitnu opremu koja nije u skladu s tim zahtjevima ili predstavlja rizik. Također bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti te da su oznaka CE i tehnička dokumentacija koju su proizvođači pripremili dostupni za inspekciju nadležnim nadzornim tijelima.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Pri stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište, uvoznici na proizvodu trebaju navesti svoj naziv i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Iznimke bi trebale biti predviđene za slučajeve kada veličina ili vrsta osobne zaštitne opreme ne dopušta navođenje tih podataka. To uključuje slučajeve kada bi uvoznik trebao otvoriti ambalažu kako bi na proizvod stavio svoj naziv i adresu.

(16) Pri stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište, uvoznici na proizvodu trebaju navesti svoj naziv i poštansku adresu na kojoj su dostupni te naznačiti internetske adrese na kojima krajnji korisnik osobne zaštitne opreme može pristupiti dodatnim informacijama o njezinoj pravilnoj upotrebi. Iznimke bi trebale biti predviđene za slučajeve kada veličina ili vrsta osobne zaštitne opreme ne dopušta navođenje tih podataka. To uključuje slučajeve kada bi uvoznik trebao otvoriti ambalažu kako bi na proizvod stavio svoj naziv i adresu.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja osobnu zaštitnu opremu pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili proizvod preinači tako da bi to moglo utjecati na sukladnost sa zahtjevima ove Uredbe trebao bi se smatrati proizvođačem i taj bi subjekt trebao preuzeti obveze proizvođača.

(17) Svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja osobnu zaštitnu opremu pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili osobnu zaštitnu opremu preinači tako da bi to moglo utjecati na sukladnost sa zahtjevima ove Uredbe smatra se proizvođačem i taj bi subjekt trebao preuzeti obveze proizvođača.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Budući da su blizu tržišta, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadaće nadzora tržišta koje provode nadležna nacionalna tijela i pripremljeni za aktivno sudjelovanje te navedenim tijelima dostaviti sve potrebne informacije u vezi s dotičnom osobnom zaštitnom opremom.

(18) Budući da su blizu tržišta, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadaće nadzora tržišta koje provode nadležna nacionalna tijela, samo ako je zajamčeno da ne postoje sukobi interesa, i moraju biti pripremljeni za aktivno sudjelovanje te navedenim tijelima dostaviti sve potrebne informacije u vezi s dotičnom osobnom zaštitnom opremom.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Osiguranje sljedivosti osobne zaštitne opreme duž opskrbnog lanca pomaže u pojednostavnjenju i povećanju učinkovitosti nadzora tržišta. Učinkovit sustav praćenja tijelima za nadzor tržišta olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su na raspolaganje na tržištu stavili nesukladne proizvode.

(19) Osiguranje sljedivosti osobne zaštitne opreme duž čitavog opskrbnog lanca pomaže u pojednostavnjenju i povećanju učinkovitosti nadzora tržišta. Učinkovit sustav praćenja tijelima za nadzor tržišta olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su na raspolaganje na tržištu stavili nesukladnu osobnu zaštitnu opremu te točno, jasno i transparentno utvrđivanje udjela odgovornosti svakog subjekta.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Potrebno je jasno naznačiti odnos i područje primjene ove Uredbe u odnosu na pravo država članica da propisuju zahtjeve za upotrebu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu, osobito u skladu s Direktivom Vijeća 89/656/EEZ19, kako bi se izbjegle sve nejasnoće i dvojbe i time osiguralo slobodno kretanje sukladne osobne zaštitne opreme.

(21) Potrebno je jasno naznačiti odnos i područje primjene ove Uredbe u odnosu na pravo država članica da propisuju zahtjeve za upotrebu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu, osobito u skladu s Direktivom Vijeća 89/656/EEZ19, kako bi se izbjegle sve nejasnoće i dvojbe i time osiguralo slobodno kretanje sukladne osobne zaštitne opreme. Člankom 4. te Direktive poslodavci se obvezuju osigurati OZO koji je u skladu s odgovarajućim odredbama Unije o dizajnu i proizvodnji s obzirom na sigurnost i zdravlje. U skladu s tim člankom, proizvođači OZO-a koji osiguravaju OZO za svoje zaposlenike moraju zajamčiti da taj OZO ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe.

__________________

__________________

Direktiva Vijeća 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (SL L 393, 30.12.1989., str. 18.).

Direktiva Vijeća 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (SL L 393, 30.12.1989., str. 18.).

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Kako bi se osiguralo ispitivanje osobne zaštitne opreme uzimajući u obzir najnovija znanstvena dostignuća, valjanost EU potvrde o tipskom ispitivanju trebalo bi ograničiti na najviše pet godina. Potrebno je predvidjeti postupak revizije potvrde. Potrebno je odrediti najmanji opseg potvrde kako bi se tijelima za tržišni nadzor olakšalo djelovanje.

(24) Kako bi se osiguralo ispitivanje osobne zaštitne opreme uzimajući u obzir najnovija znanstvena dostignuća, valjanost EU potvrde o tipskom ispitivanju trebalo bi ograničiti na najviše pet godina. Potrebno je predvidjeti postupak revizije potvrde. Takva bi se revizija trebala sastojati od jednostavnog i svrsishodnog postupka. Potrebno je odrediti najmanji opseg potvrde kako bi se tijelima za tržišni nadzor olakšalo djelovanje.

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27) Oznaka CE treba biti jedina oznaka kojom se pokazuje da je OZO u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju. Ipak, potrebno je omogućiti i druge oznake ukoliko one pridonose povećanju zaštite potrošača i nisu obuhvaćene zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

(27) Oznaka CE treba biti jedina oznaka kojom se pokazuje da je OZO u skladu sa zakonodavstvom Unije o usklađivanju. Ipak, potrebno je omogućiti i druge oznake ukoliko one pridonose povećanju zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača i nisu obuhvaćene zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Kako bi se osigurala sukladnost s bitnim zahtjevima, treba utvrditi prikladne postupke ocjenjivanja sukladnosti kojih se proizvođač mora pridržavati. Direktivom 89/686/EEZ osobna zaštitna oprema razvrstava se u tri kategorije koje podliježu različitim postupcima ocjenjivanja sukladnosti. Kako bi se osigurala dosljedno visoka razina zaštite za svu osobnu zaštitnu opremu, potrebno je proširiti popis proizvoda koji podliježu primjeni jednog od postupaka ocjenjivanja sukladnosti koji se odnose na fazu proizvodnje. Postupci ocjenjivanja sukladnosti za svaku kategoriju OZO-a trebaju se u najvećoj mogućoj mjeri odrediti na temelju modula za ocjenjivanje sukladnosti utvrđenih Odlukom br. 768/2008/EZ.

(28) Kako bi se osigurala sukladnost s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz ove Uredbe, treba utvrditi prikladne postupke ocjenjivanja sukladnosti kojih se proizvođač mora pridržavati. Direktivom 89/686/EEZ osobna zaštitna oprema razvrstava se u tri kategorije koje podliježu različitim postupcima ocjenjivanja sukladnosti. Kako bi se osigurala dosljedno visoka razina zaštite za svu osobnu zaštitnu opremu, potrebno je proširiti popis proizvoda koji podliježu primjeni jednog od postupaka ocjenjivanja sukladnosti koji se odnose na fazu proizvodnje. Postupci ocjenjivanja sukladnosti za svaku kategoriju OZO-a trebaju se u najvećoj mogućoj mjeri odrediti na temelju modula za ocjenjivanje sukladnosti utvrđenih Odlukom br. 768/2008/EZ.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak ili novi znanstveni dokazi, Komisiji bi trebalo delegirati ovlasti za donošenje akata kojima se izmjenjuju popisi OZO-a u svakoj kategoriji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini. Komisija bi, prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, trebala osigurati istovremen, pravovremen i odgovarajući prijenos relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(31) Kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak ili novi znanstveni dokazi, Komisiji bi trebalo delegirati ovlasti za donošenje akata kojima se izmjenjuju popisi OZO-a u svakoj kategoriji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja i procjeni učinak svojih prijedloga tijekom pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini, te da se savjetuje s predstavnicima organizacija poslodavaca i zaposlenika iz sektora u kojima se obično upotrebljava OZO. Komisija bi, prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, trebala osigurati istovremen, pravovremen i odgovarajući prijenos relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33) Države članice trebale bi utvrditi pravila o kaznama koje se primjenjuju za povredu odredaba ove Uredbe i osigurati njihovu provedbu. Te bi kazne trebale biti učinkovite, u skladu s težinom prekršaja i odvraćajuće.

(33) Države članice trebale bi utvrditi pravila o smjernicama, nadzoru i kontroli radi sprječavanja povreda odredaba, te kaznama koje se primjenjuju za povredu odredaba ove Uredbe i osigurati njihovu provedbu, uzimajući pritom u obzir da je davanje smjernica najbolji instrument pomoću kojeg se izbjegavaju neželjene pogreške poslodavaca, proizvođača OZO-a i krajnjih korisnika. Te bi kazne i sankcije trebale biti provedene na odgovarajući način te biti učinkovite, u skladu s težinom prekršaja i odvraćajuće.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33a) Budući da se Direktivom 89/656/EEZ utvrđuju minimalni zahtjevi za osobnu zaštitnu opremu koju upotrebljavaju radnici na radnom mjestu i budući da je nacionalnim propisima povezanima sa sigurnošću na radu propisana obvezna upotreba OZO-a, svaka bi država članica trebala poduzeti odgovarajuće mjere za poticanje poslodavaca i zaposlenika na upotrebu odgovarajućeg OZO-a, između ostalog pružanjem jasnih informacija o njihovoj obveznoj upotrebi poslodavcima, zaposlenicima i udrugama zaposlenika i promicanjem, kao primjera najbolje prakse, poslodavaca koji se pridržavaju tih pravila te se pridržavati općih načela prevencije iz članka 6. stavka 2. Direktive 89/391/EEZ o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu.

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33b) Država članice trebale bi uspostaviti, po mogućnosti suradnjom između tijela za nadzor i socijalnih partnera, jedinstvenu kontaktnu točku u kojoj će krajnji korisnici OZO-a moći ukazivati na propuste i pogreške u vezi s OZO-om. Tijela za nadzor obvezna su djelovati na brz i učinkovit način nakon što zaprime žalbu krajnjih korisnika.

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34a) Od najveće je važnosti potpuno međusobno povezati različite aspekte povezane s OZO-om, osobito njegovom proizvodnjom i upotrebom, sa širim djelovanjem Unije na području zdravlja i sigurnosti na radu koje je ključno za osiguravanje visoke razine zaštite radnika i stvaranje okvira za djelovanje za sva poduzeća, neovisno o njihovoj veličini, lokaciji ili sektoru aktivnosti.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34b) Posebno bi trebalo obratiti pozornost na područje neprijavljenog rada jer, zbog nemogućnosti provjere sukladnosti s odredbama o zdravlju i sigurnosti na radu, uvjeti u tom području čine radnike izloženijima većim zdravstvenim rizicima i nezgodama na radu te omogućuju poslodavcima da izbjegnu preuzimanje odgovornosti. Poseban izazov predstavlja rad u kućanstvu, kojim se većinom bave žene, jer spada u neformalni sektor, obavlja se pojedinačno i po svojoj je prirodi nevidljiv.

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35a) Od najveće je važnosti uključiti promicanje upotrebe OZO-a u inicijative za podizanje svjesnosti koje se provode u Uniji i na nacionalnoj razini u sklopu jačanja kulture prevencije rizika. Poboljšanje radnih uvjeta ima pozitivne učinke na produktivnost i konkurentnost, kao što je istaknuto u Paketu mjera za zapošljavanje.

Amandman  29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35b) S obzirom na raznolikost situacija na terenu u pogledu veličine poduzeća i raznovrsnosti radne snage, nezakonodavni alati, kao što su utvrđivanje referentnih vrijednosti, utvrđivanje i razmjena dobrih praksi, podizanje svjesnosti i jednostavni IT alati, trebali bi se upotrjebljavati kako bi se pridonijelo visokoj razini zaštite radnika.

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35c) Podizanje svjesnosti o zdravlju i sigurnosti, među ostalim o OZO-u, trebalo bi biti uključeno u obrazovanje od rane dobi kako bi se smanjila stopa nezgoda i povećalo zdravlje i sigurnost; osposobljavanje u vezi sa zdravljem, sigurnošću i OZO-om trebalo bi posebno biti uključeno u strukovno obrazovanje te potom u potpunosti priznato i potvrđeno diplomom. Trebaju se uložiti napori u veće informiranje i obuku poduzetnika. Trebalo bi bolje informirati o rezultatima istraživanja novih OZO-a, kao posljedice tehnološkog napretka i novih izazova.

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35d) Prema Eurostatovim predviđanjima za stanovništvo (Europop, 2010.) radno stanovništvo Unije stari zbog čega će biti potrebni odgovarajući radni uvjeti, među ostalim mogućnost pristupa radnom mjestu i intervencije na radnom mjestu usmjerene na starije radnike. Stoga je potrebno stvaranje sigurnog i zdravog okruženja tijekom cijelog radnog vijeka sve raznovrsnije radne snage, a za to je neophodno promicanje kulture prevencije.

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi za oblikovanje i proizvodnju osobne zaštitne opreme (OZO) kako bi se osigurala zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i pravila o njezinom slobodnom kretanju u Uniji.

Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi za dizajniranje i proizvodnju osobne zaštitne opreme (OZO) koja je namijenjena za stavljanje na tržište kako bi se osigurala zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i pravila o njezinom slobodnom kretanju u Uniji.

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) namijenjenu privatnoj upotrebi za zaštitu od vremenskih uvjeta koji nisu ekstremni;

(c) namijenjenu privatnoj upotrebi za zaštitu od:

Amandman  34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c – podtočka i (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i.) vremenskih uvjeta koji nisu ekstremni (sezonska odjeća, kišobrani itd.);

Amandman  35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c – podtočka ii. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ii.) vlage i vode (rukavice za pranje posuđa itd.);

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c – podtočka iii. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iii) topline (rukavice itd.), ako gospodarski subjekt ne navodi izričito da štiti od ekstremne topline;

Amandman  37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) namijenjenu situacijama u kojima su dijelovi s potencijalnim zaštitnim značajkama ugrađeni samo u svrhu dizajna;

Amandman  38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

d) namijenjenu upotrebi na plovilima za plovidbu morem ili zrakoplovima koji podliježu primjeni odgovarajućih međunarodnih ugovora koji se primjenjuju u državama članicama;

d) namijenjenu isključivo upotrebi na plovilima za plovidbu morem ili zrakoplovima koji podliježu primjeni odgovarajućih međunarodnih ugovora koji se primjenjuju u državama članicama;

Amandman  39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U tim se slučajevima zdravlje i sigurnost korisnika moraju zajamčiti u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na ciljeve ove Uredbe te u skladu s Direktivom Vijeća 89/391/EEZ1a.

 

___________

 

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.).

Obrazloženje

Exemptions must be reduced to the absolute necessary, we therefore introduce a parallel provision to Directive 89/391/EC Art. 2.2

Amandman  40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) oprema namijenjena da je pojedinac nosi ili drži za zaštitu od jedne ili više opasnosti za njegovo zdravlje i sigurnost koja se stavlja na tržište odvojeno ili u kombinaciji s osobnom opremom koja nije zaštitna;

(a) oprema dizajnirana i proizvedena da je pojedinac nosi ili drži za zaštitu od jedne ili više opasnosti za njegovo zdravlje i sigurnost koja se stavlja na tržište odvojeno ili u kombinaciji s osobnom opremom koja nije zaštitna;

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) sustavi za priključivanje opreme iz točke (a) koje pojedinac ne nosi niti drži, namijenjeni priključivanju opreme na vanjsku napravu ili strukturu, a odvojivi su i nisu namijenjeni da stalno budu pričvršćeni na strukturu;

(c) sustavi za priključivanje opreme iz točke (a) koje pojedinac ne nosi niti drži, koji su ključni za funkcioniranje opreme, namijenjeni priključivanju opreme na vanjsku napravu ili strukturu, a odvojivi su i nisu namijenjeni da stalno budu pričvršćeni na strukturu;

Amandman  42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. „tip OZO-a” znači serija OZO-a koji su jednaki OZO-u opisanom u tehničkoj dokumentaciji i OZO-u koji je podložan EU tipskom ispitivanju (u slučaju kategorije II. ili III.);

Amandman  43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. „OZO prilagođen pojedincima” znači OZO koji se proizvodi u serijama u kojima se svaki proizvod proizvodi tako da pristaje pojedinačnom korisniku;

2. „OZO prilagođen pojedincima” znači OZO koji se proizvodi u serijama u kojima se svaki proizvod proizvodi tako da pristaje određenom pojedinačnom korisniku u skladu s njegovim konkretnim potrebama, na primjer muški, ženski i mladi radnik ili osoba s invaliditetom, imajući dokazanu dodanu vrijednost za zdravlje i sigurnost na radu;

Amandman  44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. „OZO izrađen po mjeri” znači OZO koji je proizveden kao jedna cjelina koja zadovoljava posebne potrebe pojedinačnog korisnika u skladu s osnovnim modelom, prema uputama dizajnera tog osnovnog modela uzimajući u obzir raspon dopuštenih odstupanja;

3. „OZO izrađen po mjeri” znači OZO koji je proizveden kako bi zadovoljio posebne potrebe određenog pojedinca u skladu s osnovnim modelom, prema uputama dizajnera tog osnovnog modela uzimajući u obzir raspon dopuštenih odstupanja;

Amandman  45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. „stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje osobne zaštitne opreme na tržištu Unije;

5. „stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje tipa osobne zaštitne opreme na tržištu Unije;

Amandman  46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. „krajnji korisnik” znači osoba koja nosi ili upotrebljava OZO;

Amandman  47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

20a. „demonstracija” znači svako pokazivanje OZO-a u promidžbene svrhe, a da to nije u opasnom okruženju;

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

20b. „praktično ispitivanje” znači događanje u kojem se u svrhu (konačnog) ocjenjivanja upotrebljava nepotvrđeni OZO u vrlo ograničenom broju i vrlo ograničenom vremenskom roku. Prije početka ispitivanja proizvođač utvrđuje trajanje i svrhu ispitivanja te navodi razloge zbog kojih je ispitivanje potrebno, a dotične strane potvrđuju te detalje. To se ispitivanje provodi isključivo u bezopasnim situacijama i to radi ocjenjivanja, među ostalim, udobnosti, ergonomije ili dizajna. Dotične strane imaju pristup potrebnim dokumentima ispitivanja koje su sastavili akreditirani ili ovlašteni laboratoriji te koji su priloženi tehničkoj dokumentaciji kako bi se zajamčilo da su osobe koje nose opremu zaštićene.

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kojima se osigurava stavljanje na tržište samo one osobne zaštitne opreme koja je, uz primjereno održavanje i upotrebu u skladu s namjenom, u skladu s ovom Uredbom.

Države članice poduzimaju sve odgovarajuće i potrebne mjere kojima se osigurava stavljanje na tržište samo one osobne zaštitne opreme koja je, uz primjereno održavanje, jasno objašnjeno funkcioniranje i upotrebu u skladu s namjenom, u skladu s ovom Uredbom.

Amandman  50

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osobna zaštitna oprema ispunjuje primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz Priloga II.

Osobna zaštitna oprema ispunjuje primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz Priloga II. te je u potpunosti u skladu s Direktivom 89/391/EEZ.

Obrazloženje

It is of utter importance that protective equipment is fully compliant with the framework Health and Safety Directive.

Amandman  51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba ne utječe na pravo država članica, osobito u pogledu provedbe Direktive 89/656/EEZ, da utvrde zahtjeve koji se odnose na upotrebu OZO-a uz uvjet da ti zahtjevi ne utječu na dizajn OZO-a koji se stavlja na tržište u skladu s ovom Uredbom.

Ova Uredba ne utječe na pravo država članica, osobito u pogledu provedbe Direktive 89/656/EEZ, da utvrde zahtjeve koji se odnose na upotrebu OZO-a koje smatraju potrebnima kako bi se zajamčila zaštita krajnjih korisnika i trećih strana ili koji su opravdani dodanom vrijednošću u pogledu zdravlja i sigurnosti korisnika te koji ne utječu na dizajn OZO-a koji se stavlja na tržište u skladu s ovom Uredbom.

Amandman  52

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ne sprečavaju izlaganje osobne zaštitne opreme koja nije u skladu s odredbama ove Uredbe na sajmovima, izložbama i slično, uz uvjet da se istakne odgovarajuća obavijest koja upućuje da ta oprema nije u skladu s ovom Uredbom te da nije dostupna na tržištu dok se ne uskladi.

Države članice ne sprečavaju izlaganje osobne zaštitne opreme koja nije u skladu s odredbama ove Uredbe na sajmovima, izložbama, demonstracijama, sličnim događanjima i praktičnim ispitivanjima, uz uvjet da se istakne vidljiva obavijest koju se može pronaći unutar područja dodijeljenog strani koja izlaže i kojom se jasno upućuje na to da ta oprema nije u skladu s ovom Uredbom te da nije dostupna na tržištu dok se ne uskladi.

Amandman  53

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijekom izlaganja poduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se osigurala zaštita osoba.

Tijekom izlaganja i praktičnih ispitivanja poduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se osigurala zaštita osoba i podigla njihova svjesnost. Praktičnim ispitivanjem ne ispituje se uspješnost zaštite OZO-a već se na primjer ocjenjuju udobnost, ergonomičnost i dizajn. Sve se dotične strane (npr. poslodavac, nositelj ili krajnji korisnik) unaprijed službeno informira o opsegu i svrsi tog ispitivanja. Oznaka „isključivo za praktično ispitivanje” jasno je i neizbrisivo pričvršćena na OZO. Kada je razdoblje ispitivanja završeno, upotrjebljeni OZO vraća se proizvođačima.

Amandman  54

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Kada osobnu zaštitnu opremu stavljaju na tržište, proizvođači osiguravaju da je oprema oblikovana i proizvedena u skladu s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima Prilogom II.

1. Kada osobnu zaštitnu opremu stavljaju na tržište, proizvođači osiguravaju da je oprema dizajnirana i proizvedena u skladu s primjenjivim bitnim i potrebnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima Prilogom II.

Amandman  55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti najmanje deset godina nakon što je osobna zaštitna oprema stavljena na tržište.

3. Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti najmanje deset godina nakon što je osobna zaštitna oprema stavljena na raspolaganje na tržištu.

Amandman  56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Proizvođači osiguravaju da OZO koji stavljaju na tržište nosi oznake vrste, serije, serijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski element ili, ako to ne dopušta veličina ili vrsta OZO-a, da su tražene informacije navedene na ambalaži ili dokumentu priloženom uz OZO.

5. Proizvođači osiguravaju da svaki pojedini OZO koji stavljaju na tržište nosi oznake vrste, serije, serijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski element ili, ako to ne dopušta veličina ili vrsta OZO-a, da su tražene informacije navedene na ambalaži ili dokumentu priloženom uz OZO.

Amandman  57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Proizvođači na osobnoj zaštitnoj opremi navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni, ili, ako to nije moguće, na ambalaži ili dokumentu priloženom uz OZO. U adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na jeziku koji bez poteškoća razumiju korisnici i tijela za nadzor tržišta.

6. Proizvođači na osobnoj zaštitnoj opremi navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni, ili, ako to nije moguće, na ambalaži ili dokumentu priloženom uz OZO. U adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na službenom jeziku krajnjih korisnika u državi članici u kojoj se OZO stavlja na raspolaganje na tržištu.

Amandman  58

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Proizvođači osiguravaju da su uz osobnu sigurnosnu opremu priložene upute iz točke 1.4. Priloga II. na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, a određuje ga predmetna država članica.

7. Proizvođači osiguravaju da su uz svaku osobnu sigurnosnu opremu, uključujući njegovu najmanju jedinicu, priložene upute i druge informacije iz točke 1.4. Priloga II. na službenom jeziku krajnjih korisnika, u državi članici u kojoj je osobna zaštitna oprema stavljena na raspolaganje, te, kad je to moguće, piktogramima.

Amandman  59

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema koju su stavili na tržište nije u skladu s ovom Uredbom, bez odgode poduzimaju potrebne popravne mjere kako bi tu opremu uskladili ili, po potrebi, povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju tijela za tržišni nadzor država članica u kojima su tu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, a osobito o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama.

9. Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema koju su stavili na tržište nije u skladu s ovom Uredbom, bez odgode poduzimaju potrebne popravne mjere kako bi tu opremu uskladili ili, po potrebi, povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju tijela za tržišni nadzor država članica u kojima su tu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, a osobito o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama. Potom su tijela za nadzor tržišta obvezna obavijestiti javnost o riziku sve dok nisu uspostavljene popravne mjere. Tijekom prilagodbe u razdoblju sukladnosti proizvođači opozivaju OZO kako bi osigurali visoku razinu zaštite krajnjih korisnika.

Amandman  60

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10. Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti osobne zaštitne opreme na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavlja osobna zaštitna oprema koju su stavili na tržište.

10. Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu dostavljaju, u tiskanom obliku ili po mogućnosti u elektroničkom obliku, sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti osobne zaštitne opreme na službenom jeziku tog tijela. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavlja osobna zaštitna oprema koju su stavili na tržište.

Amandman  61

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima za tržišni nadzor u razdoblju od najmanje 10 godina nakon što je OZO stavljen na tržište;

(a) EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima za tržišni nadzor u razdoblju od najmanje 10 godina nakon što je OZO stavljen na raspolaganje na tržištu;

Amandman  62

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) na obrazloženi zahtjev nacionalnog tijela za tržišni nadzor tom tijelu dostavlja sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti OZO-a;

(b). na obrazloženi zahtjev nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu dostavlja, u tiskanom obliku ili po mogućnosti u elektroničkom obliku, sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti OZO-a;

Amandman  63

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) na zahtjev nacionalnih tijela za tržišni nadzor s tim tijelom surađuje u svakoj radnji poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavlja OZO obuhvaćen ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

(c) na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela s tim tijelom surađuje u svakoj radnji poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavlja OZO obuhvaćen ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Amandman  64

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Uvoznici stavljaju na tržište samo usklađenu osobnu zaštitnu opremu.

1. Uvoznici stavljaju na tržište samo osobnu zaštitnu opremu koja ispunjava zahtjeve ove Uredbe i u skladu je s važećim odredbama Unije o zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima.

Amandman  65

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije stavljanja OZO-a na tržište, uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti u skladu s člankom 18. Oni osiguravaju da je proizvođač izradio tehničku dokumentaciju, da je OZO označen oznakom CE, da je popraćen EU izjavom o sukladnosti ili pojednostavnjenom EU izjavom o sukladnosti i da su im priložene upute iz članka 8. stavka 7. te da je proizvođač udovoljio zahtjevima utvrđenima člankom 8. stavcima 5. i 6.

Prije stavljanja OZO-a na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo nužne postupke ocjenjivanja sukladnosti u skladu s člankom 18. Oni osiguravaju da je proizvođač izradio i proslijedio tehničku dokumentaciju, da je OZO označen oznakom CE, da je popraćen EU izjavom o sukladnosti i pojednostavnjenom EU izjavom o sukladnosti i da su im priloženi potrebni dokumenti te da je proizvođač udovoljio svim zahtjevima utvrđenima člankom 8. stavcima 5. i 6.

Amandman  66

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Uvoznici na osobnoj zaštitnoj opremi navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni, ili, ako to nije moguće, na ambalaži ili dokumentu priloženom uz OZO. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na jeziku koji bez poteškoća razumiju korisnici i tijela za nadzor tržišta.

3. Uvoznici na osobnoj zaštitnoj opremi navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni, ili, ako to nije moguće, na ambalaži ili dokumentu priloženom uz OZO. Pojedinosti o kontaktu sastavljene su na službenom jeziku krajnjih korisnika i tijela za nadzor tržišta.

Amandman  67

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Uvoznici osiguravaju da su uz osobnu sigurnosnu opremu priložene upute iz točke 1.4. Priloga II. na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i ostali krajnji korisnici, a određuje ga predmetna država članica.

4. Uvoznici osiguravaju da su uz svaku osobnu sigurnosnu opremu, uključujući njegovu najmanju jedinicu, priložene upute i druge informacije iz točke 1.4. Priloga II. na službenom jeziku krajnjih korisnika, u državi članici u kojoj je osobna zaštitna oprema stavljena na raspolaganje, te, kad je to moguće, upute bi trebale biti jezično neutralne.

Amandman  68

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Kada se to smatra prikladnim, s obzirom na rizike koje predstavlja OZO, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača i drugih krajnjih korisnika, uvoznici provode ispitivanje uzoraka OZO-a koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu, istražuju i prema potrebi vode evidenciju o pritužbama, nesukladnom OZO-u i opozivima OZO-a, te obavješćuju distributere o svakom takvom obliku nadzora.

Amandman  69

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema koju su stavili na tržište nije u skladu s ovom Uredbom, bez odgode poduzimaju potrebne popravne mjere kako bi tu opremu uskladili ili, po potrebi, povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju tijela za tržišni nadzor država članica u kojima su tu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, a osobito o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama.

6. Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema koju su stavili na tržište nije u skladu s ovom Uredbom, bez odgode poduzimaju potrebne popravne mjere kako bi tu opremu uskladili ili, po potrebi, povukli s tržišta ili opozvali. Takve se mjere poduzimaju najkasnije pet radnih dana od dana kada su uvoznici doznali tu informaciju. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju proizvođača i tijela za tržišni nadzor država članica u kojima su tu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, a osobito o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama. Potom su tijela za nadzor tržišta obvezna obavijestiti javnost o riziku sve dok nisu uspostavljene popravne mjere.

Amandman  70

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Prije nego što omoguće dostupnost osobne zaštitne opreme na tržištu, distributeri provjeravaju da je osobna zaštitna oprema označena oznakom CE i popraćena EU izjavom o sukladnosti ili pojednostavnjenom EU izjavom o sukladnosti i uputama iz točke 1.4. Priloga II. na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici u državi članici u kojoj se stavlja na tržište te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 8. stavaka 5. i 6. i članka 10. stavka 3.

2. Prije nego što omoguće dostupnost osobne zaštitne opreme na tržištu, distributeri provjeravaju da je osobna zaštitna oprema označena oznakom CE i popraćena EU izjavom o sukladnosti ili pojednostavnjenom EU izjavom o sukladnosti te uputama i drugim informacijama iz točke 1.4. Priloga II. na službenom jeziku krajnjih korisnika u državi članici u kojoj se stavlja na tržište te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 8. stavaka 5. i 6. i članka 10. stavka 3.

Amandman  71

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema nije u skladu s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenim Prilogom II., ne smije je staviti na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor tržišta.

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema nije u skladu s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenim Prilogom II., ne smije je staviti na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor tržišta. Nakon toga proizvođač odmah opoziva OZO s tržišta. Potom su tijela za nadzor tržišta obvezna obavijestiti javnost o riziku sve dok nisu uspostavljene popravne mjere.

Amandman  72

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije u skladu sa zahtjevima ove Uredbe osiguravaju poduzimanje potrebnih popravnih mjera kako bi se ta oprema uskladila ili, po potrebi, povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju tijela za tržišni nadzor država članica u kojima su tu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, a osobito o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama.

4. Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da osobna zaštitna oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije u skladu sa zahtjevima ove Uredbe osiguravaju poduzimanje potrebnih popravnih mjera kako bi se ta oprema uskladila ili, po potrebi, povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako osobna zaštitna oprema predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju proizvođača i uvoznika te tijela za tržišni nadzor država članica u kojima su tu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, a osobito o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama. Potom su tijela za nadzor tržišta obvezna obavijestiti javnost o riziku sve dok nisu uspostavljene popravne mjere.

Amandman  73

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem u smislu ove Uredbe te podliježe obvezama proizvođača na temelju članka 8. ako osobnu zaštitnu opremu stavlja na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili kada preinačuje osobnu zaštitnu opremu koja je već stavljena na tržište na način koji može utjecati na sukladnost s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Priloga II.

Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem u smislu ove Uredbe te podliježe obvezama proizvođača na temelju članka 8. ako osobnu zaštitnu opremu stavlja na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili kada preinačuje osobnu zaštitnu opremu koja je već stavljena na tržište na način koji može utjecati na sukladnost s ovom Uredbom.

Amandman  74

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U EU izjavi o sukladnosti navodi se da je dokazano ispunjivanje primjenjivih bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga II.

1. U EU izjavi o sukladnosti navodi se da je dokazano ispunjivanje primjenjivih bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga II. Predlošku EU izjave o sukladnosti jednostavno se pristupa na internetskoj adresi gospodarskih subjekata.

Amandman  75

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Oznaka CE stavlja se na osobnu zaštitnu opremu tako da je vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Ako to nije moguće ili opravdano zbog prirode osobne zaštitne opreme, oznaka se pričvršćuje na ambalažu i popratnu dokumentaciju.

2. Oznaka CE stavlja se na osobnu zaštitnu opremu tako da je vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Ako to nije moguće ili opravdano zbog prirode osobne zaštitne opreme, oznaka se pričvršćuje na ambalažu ili popratnu dokumentaciju tako da je vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.

Amandman  76

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Oznaka CE stavlja se prije stavljanja osobne zaštitne opreme na tržište. Nakon nje može se otisnuti piktogram ili druga oznaka kojom se označava rizik protiv kojeg osobna zaštitna oprema treba pružiti zaštitu.

3. Oznaka CE stavlja se prije stavljanja osobne zaštitne opreme na tržište. Uz nju može se otisnuti piktogram ili druga oznaka kojom se označava rizik protiv kojeg osobna zaštitna oprema treba pružiti zaštitu.

Amandman  77

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom i ima status pravne osobe.

2. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom svake države članice i ima status pravne osobe.

Amandman  78

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti tijelo je koje ima svojstvo treće strane, neovisno o organizaciji ili osobnoj zaštitnoj opremi koju ocjenjuje.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti tijelo je koje ima svojstvo treće strane, neovisno o organizaciji ili osobnoj zaštitnoj opremi koju ocjenjuje, te potpisuje izjavu kojom potvrđuje svoju neovisnost i nepristranost. Na odgovarajući način uzima u obzir zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene Direktivom 89/391/EEZ i, osobito, Direktivom 89/656/EEZ.

Amandman   79

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti izravno ili neizravno uključeni u oblikovanje, proizvodnju, stavljanje na raspolaganje, upotrebu ili održavanje te opreme niti predstavljati strane uključene u navedene djelatnosti. Ne sudjeluju ni u kakvoj djelatnosti koja može biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje su prijavljeni. Ovo se osobito odnosi na savjetodavne usluge.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti izravno ili neizravno uključeni u dizajniranje, proizvodnju, stavljanje na raspolaganje, stavljanje na tržište, upotrebu ili održavanje te opreme niti predstavljati strane uključene u navedene djelatnosti. Ne sudjeluju ni u kakvoj djelatnosti koja može biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje su prijavljeni. Ovo se osobito odnosi na savjetodavne usluge.

Amandman  80

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 7. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga II., odgovarajućih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju;

(c) odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga II., odgovarajućih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva;

Amandman  81

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti osim ako je odgovornost preuzela država članica u skladu s nacionalnim pravom ili je sama država članica izravno odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman  82

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim djelatnostima normizacije i djelatnostima koordinacijske skupine prijavljenoga tijela osnovane u skladu s ovom Uredbom ili osiguravaju da je njihovo osoblje koje obavlja ocjenjivanje informirano o tim djelatnostima te kao opće smjernice primjenjuju administrativne odluke i dokumente nastale kao rezultat rada te skupine.

11. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim djelatnostima normizacije i djelatnostima koordinacijske skupine prijavljenoga tijela osnovane u skladu s ovom Uredbom ili osiguravaju da je njihovo osoblje koje obavlja ocjenjivanje informirano o tim djelatnostima te primjenjuju odluke i dokumente nastale kao rezultat rada te skupine.

Amandman  83

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U slučaju kada prijavljeno tijelo sklopi ugovor s podizvođačima za posebne zadaće u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti ili zatraži pomoć od društva kćeri, ono jamči da podizvođač ili društvo kći udovoljavaju zahtjevima utvrđenima člankom 23. i o tome obavješćuju tijelo koje provodi prijavljivanje.

1. U slučaju kada prijavljeno tijelo sklopi ugovor s podizvođačima za posebne zadaće u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti ili zatraži pomoć od društva kći, ono jamči da podizvođači ili društva kćeri diljem čitavog lanca sukladnosti udovoljavaju zahtjevima utvrđenima člankom 23. i o tome obavješćuju tijelo koje provodi prijavljivanje.

Amandman  84

Prijedlog uredbe

Članak 39. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kazne

Nadzor, kontrola i kazne

Amandman  85

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice određuju pravila za kazne koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, u skladu s težinom prekršaja i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o navedenim odredbama najkasnije do [3 mjeseca prije datuma početka primjene ove Uredbe] i bez odgode je obavješćuju o svim njihovim daljnjim izmjenama.

Države članice donose pravila o smjernicama, nadzoru, kontroli i kaznama koji se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Kako bi se izbjegla netočna upotreba OZO-a i neželjeni propusti, države članice u prvom redu pružaju smjernice o načinu udovoljavanja zahtjevima iz ove Uredbe. Međutim, ako nakon primanja potrebnih smjernica zahtjevi i dalje nisu udovoljeni, idući su korak kazne. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, u skladu s težinom prekršaja i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o navedenim odredbama najkasnije do [3 mjeseca prije datuma početka primjene ove Uredbe] i bez odgode je obavješćuju o svim njihovim daljnjim izmjenama.

Amandman  86

Prijedlog uredbe

Prilog I. – kategorija III. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

OZO predviđen za zaštitu korisnika od vrlo ozbiljnih rizika. Kategorija III. obuhvaća samo OZO za zaštitu korisnika od sljedećih rizika:

OZO predviđen za zaštitu korisnika od vrlo ozbiljnih rizika, kao što su smrt ili trajne ozljede i zdravstvene posljedice. Kategorija III. obuhvaća samo OZO za zaštitu korisnika od sljedećih rizika:

Amandman  87

Prijedlog uredbe

Prilog I. – kategorija III. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) okoliša s niskim temperaturama čiji su učinci usporedivi s onima temperature zraka od -50 °C ili niže;

(e) okoliša s niskim temperaturama čiji su učinci istovjetni onima temperature zraka od -50 °C ili niže uzimajući u obzir indeks hlađenja (wind chill);

Amandman  88

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka - 1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

UVODNE NAPOMENE

 

1. Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi iz ove Uredbe obvezni su.

 

2. Obveze koje se odnose na bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve primjenjuju se samo ako postoji odgovarajući rizik za predmetni OZO.

 

3. Bitni zahtjevi moraju se tumačiti i primijeniti tako da se u obzir uzmu najnovija dostignuća i postojeća praksa u vrijeme dizajniranja i proizvodnje, kao i razmatranja tehničke i ekonomske prirode koja odgovaraju visokom stupnju zaštite zdravlja i sigurnosti.

 

4. Proizvođač je dužan procijeniti rizik kako bi odredio sve rizike koji se odnose na OZO. Proizvođač ga potom dizajnira i izrađuje uzimajući u obzir procjenu rizika.

 

5. Pri dizajniranju i izradi OZO-a te pri sastavljanju uputa proizvođač predviđa ne samo planiranu namjenu OZO-a, nego i razumno predvidive uporabe. Prema potrebi, jamči se zdravlje i sigurnost osoba koje nisu korisnici.

Amandman  89

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

OZO mora pružati odgovarajuću zaštitu od svih rizika od kojih je predviđen da štiti.

OZO mora pružati odgovarajuću i potpunu zaštitu od rizika kako bi se zaštitilo i očuvalo zdravlje i sigurnost korisnika i trećih strana.

Amandman  90

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka 1.2.1. – podtočka 1.2.1.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Materijali od kojih je proizveden OZO, uključujući svaki proizvod njegove moguće razgradnje, ne smije štetno utjecati na zdravlje ili sigurnost korisnika.

Materijali od kojih je proizveden OZO, uključujući svaki proizvod njegove moguće razgradnje, ne smiju štetno utjecati na zdravlje ili sigurnost korisnika niti dovesti do nesukladnosti OZO-a s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi.

Amandman  91

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka 1.2. – point 1.2.1. – podtočka 1.2.1.2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.2.1.2. Zadovoljavajuće površinsko stanje svih dijelova OZO-a u dodiru s korisnikom

1.2.1.2. Optimalno površinsko stanje svih dijelova OZO-a u dodiru s korisnikom

Amandman  92

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka 1.4. – heading

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.4. Proizvođačeve upute

1.4. Proizvođačeve upute i informacije

Amandman  93

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka 1.4. stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) uputama za skladištenje, uporabu, održavanje, servisiranje i dezinfekciju. Proizvodi za čišćenje, održavanje i dezinfekciju koje preporučuju proizvođači ne smiju imati nepovoljan učinak na OZO-e ili na korisnike kad se primjenjuju u skladu s odgovarajućim uputama;

(a) uputama za skladištenje, uporabu, održavanje, servisiranje i dezinfekciju; proizvodi za čišćenje, održavanje i dezinfekciju koje navode proizvođači ne smiju imati nepovoljan učinak na OZO-e ili na korisnike kad se primjenjuju u skladu s odgovarajućim uputama;

Amandman  94

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka 1.4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) roku ili razdoblju zastarijevanja OZO-a ili određenih njegovih dijelova;

(e) roku ili razdoblju zastarijevanja OZO-a ili njegovih dijelova;

Amandman  95

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka 1.4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te upute, koje moraju biti točne i razumljive, moraju se dostaviti barem na službenim jezicima država članica u koje se šalju.

Te upute, koje moraju biti točne i razumljive, moraju se dostaviti na službenim jezicima država članica kojima se šalju kako bi se krajnjim korisnicima omogućila sigurna i ispravna uporaba OZO-a. Sve dodatne važne upute za odabir, uporabu, čuvanje i održavanje OZO-a moraju biti dostupne tako da im svaka zainteresirana osoba lako može pristupiti.

Amandman  96

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je potrebno, OZO se mora tretirati ili biti opskrbljen sredstvima protiv orošivanja.

OZO se mora tretirati ili biti opskrbljen sredstvima protiv orošivanja.

Amandman  97

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako proizvođač ne može dati jamstvo s obzirom na korisni vijek OZO-a, njegove upute moraju sadržavati sve potrebne obavijesti koje kupcu ili korisniku omogućuju utvrđivanje razumnog datuma zastarijevanja, uzimajući u obzir razinu kvalitete modela i stvarne uvjete skladištenja, uporabe, čišćenja, servisiranja ili održavanja.

Briše se.

Amandman  98

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad je vjerojatno da će zbog starenja izazvanog periodičnim postupkom čišćenja koji preporučuje proizvođač nastupiti znatno i brzo pogoršanje radnih svojstava OZO-a, proizvođač mora, ako je moguće, na svaki primjerak OZO-a stavljen na tržište pričvrstiti oznaku o najvećem broju čišćenja koji se može obaviti prije nego što opremu treba pregledati ili odbaciti. U protivnom proizvođač je dužan te obavijesti dati u uputama.

Kad je vjerojatno da će zbog starenja izazvanog periodičnim postupkom čišćenja koji preporučuje proizvođač nastupiti znatno i brzo pogoršanje radnih svojstava OZO-a, proizvođač mora na svaki primjerak OZO-a stavljen na tržište pričvrstiti oznaku o najvećem broju čišćenja koji se može obaviti prije nego što opremu treba pregledati ili odbaciti.

Amandman  99

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uvjeti skladištenja ne smiju imati negativan učinak na OZO kako bi se očuvala njegova potpuna učinkovitost i ispravno zaštitio krajnji korisnik.

Amandman  100

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.8. OZO za intervenciju u vrlo opasnim situacijama

2.8. OZO za intervenciju u visokorizičnim situacijama

Amandman  101

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upute koje proizvođač dostavlja s OZO-om za intervenciju u vrlo opasnim situacijama posebno mora obuhvaćati podatke namijenjene stručnim, obučenim osobama kvalificiranim da ih protumače i osiguraju da ih korisnik primijeni.

Upute koje proizvođač dostavlja s OZO-om za intervenciju u visokorizičnim situacijama posebno mora obuhvaćati podatke namijenjene stručnim, obučenim osobama kvalificiranim da ih protumače i osiguraju da ih korisnik primijeni.

Amandman  102

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako OZO ima ugrađen alarmni uređaj koji se aktivira kad nema uobičajene razine zaštite, on mora biti oblikovan i smješten tako da je zamjetljiv korisniku u predvidivim uvjetima uporabe.

Ako OZO ima ugrađen alarmni uređaj koji se aktivira kad nema uobičajene razine zaštite, on mora biti dizajniran i smješten tako da je zamjetljiv korisniku u svakom predvidivom načinu uporabe.

Amandman  103

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada OZO ima ugrađene komponente koje korisnik može namještati ili skinuti radi zamjene, one moraju biti oblikovane i proizvedene tako da se lako pričvršćuju i skidaju bez alata.

Kada OZO ima ugrađene komponente koje korisnik može namještati ili skinuti radi zamjene, one moraju biti dizajnirane i proizvedene tako da se lako namještaju i skidaju bez alata.

Amandman  104

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Identifikacijske oznake ili znakovi što se posredno ili neposredno odnose na zdravlje i sigurnost i pričvršćene su na te takve tipove OZO-a moraju po mogućnosti imati oblik usklađenih piktograma ili ideograma. Moraju biti savršeno vidljive i čitljive tijekom predvidivog korisnog vijeka OZO-a. Usto, te oznake moraju biti potpune, točne i razumljive kako bi se spriječilo svako pogrešno tumačenje, posebno ako sadržavaju riječi ili rečenice, koje moraju biti napisane na službenim jezicima države članice u kojoj će se oprema rabiti.

Identifikacijske oznake ili znakovi što se posredno ili neposredno odnose na zdravlje i sigurnost i pričvršćeni su na te tipove OZO-a moraju po mogućnosti imati oblik usklađenih piktograma ili ideograma. Moraju biti savršeno vidljive i čitljive tijekom predvidivog korisnog vijeka OZO-a. Usto, te oznake moraju biti potpune, točne i razumljive kako bi se spriječilo svako pogrešno tumačenje, posebno ako sadržavaju riječi ili rečenice, koje moraju biti napisane na jeziku koji potrošači i krajnji korisnici lako razumiju i koji određuje država članica u kojoj se oprema stavlja na raspolaganje na tržištu.

Amandman  105

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je OZO (ili zamjenjiva komponenta OZO-a) ne dopušta pričvršćivanje cijele potrebne oznake ili njezinog dijela jer je premalen, odgovarajuće se obavijesti moraju navesti na ambalaži i u proizvođačevim uputama.

Ako OZO (ili zamjenjiva komponenta OZO-a) ne dopušta pričvršćivanje cijele potrebne oznake ili njezinog dijela jer je premalen, odgovarajuće se obavijesti moraju navesti na ambalaži te jasno i ispravno navesti u proizvođačevim uputama.

Amandman  106

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

OZO predviđen za zaštitu korisnika od nekoliko potencijalno istodobnih rizika mora biti oblikovan i proizveden tako da ispunjava, posebno, bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve svojstvene pojedinom od tih rizika.

OZO predviđen za zaštitu korisnika od nekoliko potencijalno istodobnih rizika mora biti dizajniran i proizveden tako da ispunjava, posebno, sve bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve svojstvene svakom pojedinom riziku.

Amandman  107

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.4. Zaštita u vodi

3.4. Zaštita u tekućini

Amandman  108

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.4. – podtočka 3.4.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odjeća koja će osigurati učinkoviti stupanj plutanja, ovisno o predvidivoj uporabi, koja je sigurna pri nošenju i koja daje sigurno uporište u vodi. U predvidivim uvjetima uporabe taj OZO ne smije ograničavati korisnikovo slobodno kretanje, nego mu mora omogućiti da pliva ili poduzme radnju radi izbjegavanja opasnosti ili spašavanja drugih osoba.

Odjeća koja će osigurati učinkoviti stupanj plutanja, ovisno o predvidivoj uporabi, koja je sigurna pri nošenju i koja daje sigurno uporište u tekućini. U predvidivim uvjetima uporabe taj OZO ne smije ograničavati korisnikovo slobodno kretanje, nego mu mora omogućiti da pliva ili poduzme radnju radi izbjegavanja opasnosti ili spašavanja drugih osoba.

Amandman  109

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki dio OZO-a mora imati oznaku koja naznačuje razinu prigušivanja buke koju pruža OZO, a ako to nije moguće, oznaka se mora pričvrstiti na ambalažu.

Svaki dio OZO-a mora imati oznaku koja naznačuje razinu prigušivanja buke koju pruža OZO, a ako to nije moguće, oznaka se mora pričvrstiti na ambalažu na jasan i prikladan način.

Amandman  110

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.6. – podtočka 3.6.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sastavni materijali i ostale komponente predviđene za zaštitu od radijacijske i konvekcijske topline moraju imati odgovarajući koeficijent prijenosa ulaznoga toplinskog toka i moraju biti dovoljno nezapaljivi kako bi se u predvidivim uvjetima uporabe isključio svaki rizik od spontanog zapaljenja.

Sastavni materijali i ostale komponente predviđene za zaštitu od radijacijske i konvekcijske topline moraju imati odgovarajući koeficijent prijenosa ulaznoga toplinskog toka i moraju biti odgovarajuće nezapaljivi kako bi se u predvidivim uvjetima uporabe isključio svaki rizik od spontanog zapaljenja.

Amandman  111

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.6. – podtočka 3.6.1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Materijali i ostale komponente OZO-a koji slučajno mogu doći u dodir s plamenom i oni koji se rabe u proizvodnji vatrogasne opreme moraju usto imati stupanj nezapaljivosti koji odgovara klasi rizika povezanoj s predvidivim uvjetima uporabe te se ne smiju topiti kad su izloženi plamenu, niti pridonijeti širenju plamena. Kad su izloženi plamenu, ne smiju se topiti ni doprinijeti njegovu širenju.

Materijali i ostale komponente OZO-a koji slučajno mogu doći u dodir s plamenom i oni koji se rabe u proizvodnji industrijske ili vatrogasne opreme moraju usto imati stupanj nezapaljivosti i toplinske zaštite ili zaštite od topline iz elektrolučne peći koji odgovara klasi rizika povezanoj s predvidivim uvjetima uporabe. Kad su izloženi plamenu, ne smiju se topiti ni doprinijeti njegovu širenju.

Amandman  112

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.6. – podtočka 3.6.2. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođačeve upute priložene OZO-u predviđenom za kratkotrajnu uporabu u okružjima visoke temperature posebno moraju dati sve bitne podatke za određivanje najvećega dopuštenog korisnikovog izlaganja toplini koju prenosi oprema kad se rabi u skladu s predviđenom svrhom.

Proizvođačeve upute priložene OZO-u predviđenom za vremenski ograničenu uporabu u okružjima visoke temperature posebno moraju dati sve bitne podatke za određivanje najvećega dopuštenog korisnikovog izlaganja toplini koju prenosi oprema kad se rabi u skladu s predviđenom svrhom.

Amandman  113

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.7. – podtočka 3.7.2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) OZO mora, koliko je god moguće, spriječiti prodiranje tekućina poput kišnice i ne smije uzrokovati ozljede uslijed dodira hladne zaštitne obloge i korisnika.

(b) OZO mora spriječiti prodiranje tekućina poput kišnice i ne smije uzrokovati ozljede uslijed dodira hladne zaštitne obloge i korisnika.

Amandman  114

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.9. – podtočka 3.9.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

OZO predviđen za sprječavanje akutnog ili kroničnog oštećenja oka od izvora neionizirajućeg zračenja mora biti u stanju apsorbirati ili reflektirati većinu energije izračene na štetnim valnim duljinama, a da pritom neopravdano ne utječe na prijenos neškodljivog dijela vidljivog spektra, opažanje kontrasta i sposobnost razlikovanja boja kad se to zahtijeva u predvidivim uvjetima uporabe.

OZO predviđen za sprječavanje akutnog ili kroničnog oštećenja oka od izvora neionizirajućeg zračenja mora biti u stanju apsorbirati ili reflektirati svu energiju izračenu na štetnim valnim duljinama, a da pritom neopravdano ne utječe na prijenos neškodljivog dijela vidljivog spektra, opažanje kontrasta i sposobnost razlikovanja boja kad se to zahtijeva u predvidivim uvjetima uporabe.

Amandman  115

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.9. – podtočka 3.9.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu, zaštitne naočale moraju biti oblikovane i proizvedene tako da za svaku štetnu valnu duljinu imaju spektralni faktor prijenosa takav da se gustoću energije svjetlosnog zračenja koja može doprijeti do korisnikovog oka kroz filtar svede na minimum i nipošto ne premaši najveću dopuštenu vrijednost izlaganja.

U tu svrhu, oprema za zaštitu očiju mora biti dizajnirana i proizvedena tako da za svaku štetnu valnu duljinu ima spektralni faktor prijenosa takav da se gustoću energije svjetlosnog zračenja koja može doprijeti do korisnikovog oka kroz filtar svede na minimum i nipošto ne premaši najveću dopuštenu vrijednost izlaganja. OZO dizajniran za zaštitu kože od neionizirajućeg zračenja mora biti u stanju apsorbirati ili reflektirati većinu energije izračene na štetnim valnim duljinama.

Obrazloženje

If adopted, this change of 'glasses' to 'eye protective equipment' will be made throughout the text.

Amandman  116

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.9. – podtočka 3.9.1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Povrh toga, svojstva naočala ne smiju oslabjeti ili nestati zbog djelovanja zračenja u predvidivim uvjetima uporabe i svi primjerci na tržištu moraju imati brojčani zaštitni faktor koji odgovara krivulji spektralne raspodjele njihovog prijenosnog faktora.

Povrh toga, svojstva opreme za zaštitu očiju ne smiju oslabjeti ili nestati zbog djelovanja zračenja u predvidivim uvjetima uporabe i svi primjerci na tržištu moraju imati brojčani zaštitni faktor koji odgovara krivulji spektralne raspodjele njihovog prijenosnog faktora.

Amandman  117

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.9. – podtočka 3.9.1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Naočale pogodne za izvore zračenja istog tipa moraju se razvrstati po rastućem redu njihovih zaštitnih faktora, a u proizvođačevim uputama mora se posebno naznačiti kako izabrati prikladni OZO-a uzimajući u obzir bitne uvjete uporabe poput udaljenosti od izvora i spektralne raspodjele energije izračene na toj udaljenosti.

Oprema za zaštitu očiju pogodna za izvore zračenja istog tipa mora se razvrstati po rastućem redu njezinih zaštitnih faktora, a u proizvođačevim uputama mora se posebno naznačiti kako izabrati prikladni OZO uzimajući u obzir bitne uvjete uporabe poput udaljenosti od izvora i spektralne raspodjele energije izračene na toj udaljenosti.

Amandman  118

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.9. – podtočka 3.9.1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač je dužan na svim primjercima naočala s filtrom označiti odgovarajući broj zaštitnog faktora.

Proizvođač je dužan na svim primjercima opreme za zaštitu očiju s filtrom označiti odgovarajući broj zaštitnog faktora.

Amandman  119

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka 3.10. – točka 3.10.2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu, sastavni materijali i ostale komponente tih tipova OZO-a moraju biti izabrani ili oblikovani i ugrađeni tako da u najvećoj mogućoj mjeri osiguraju potpunu nepropusnost, što će, tamo gdje je potrebno, omogućiti produljenu dnevnu uporabu ili, ako to nije slučaj, ograničenu nepropusnost koja nameće ograničenje razdoblja nošenja.

U tu svrhu, sastavni materijali i ostale komponente tih tipova OZO-a moraju biti izabrani ili oblikovani i ugrađeni tako da osiguraju potpunu nepropusnost, što će također omogućiti produljenu dnevnu uporabu ili, ako to nije slučaj, ograničenu nepropusnost koja nameće ograničenje razdoblja nošenja.

Amandman  120

Prijedlog uredbe

Prilog III. – stavak 2. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. popis bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koji su primjenjivi na OZO;

3. popis svih bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koji su primjenjivi na OZO;

Amandman  121

Prijedlog uredbe

Prilog III. – stavak 2. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10. opis sredstava koje je proizvođač rabio tijekom proizvodnje OZO-a kako bi osigurao usklađenost proizvedenog OZO-a s projektnim specifikacijama;

10. opis sredstava koje je proizvođač rabio tijekom proizvodnje OZO-a kako bi osigurao usklađenost proizvedenog OZO-a sa specifikacijama utvrđenima u tehničkoj dokumentaciji;

Amandman  122

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Unutarnji je nadzor proizvodnje postupak ocjenjivanja sukladnosti kojim proizvođač ispunjava svoje obveze utvrđene u točkama 2., 3. i 4. te osigurava i potvrđuje, na vlastitu odgovornost, da dotični OZO ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz članka 5. i utvrđene u Prilogu II.

1. Unutarnji je nadzor proizvodnje postupak ocjenjivanja sukladnosti kojim proizvođač ispunjava svoje obveze utvrđene u točkama 2., 3. i 4. te osigurava i potvrđuje, na vlastitu odgovornost, da dotični OZO ispunjava primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

Amandman  123

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 4. – podtočka 4.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.1. Proizvođač pričvršćuje potrebnu oznaku CE na svaki pojedini proizvod koji ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve.

4.1. Proizvođač pričvršćuje potrebnu oznaku CE na svaki pojedini OZO koji ispunjava primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

Amandman  124

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 3. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) za OZO izrađen po mjeri, opis raspona dopuštenih odstupanja i mjera koje će gospodarski subjekt poduzeti tijekom proizvodnje kako bi zajamčio da svaki dio OZO-a bude u skladu s odobrenim tipom OZO-a i primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima.

Amandman  125

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 7. – podtočka 7.3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.3. Proizvođač osigurava da OZO nastavi ispunjavati primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne uvjete uzimajući u obzir vrhunsku tehnologiju.

7.3. Proizvođač osigurava da OZO nastavi ispunjavati primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne uvjete.

Amandman  126

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 7. – podtočka 7.4. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) u slučaju promjene vrhunske tehnologije iz točke 7.3;

(b) u slučaju promjene pravnih zahtjeva iz točke 7.3.;

Amandman  127

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. Proizvođač stavlja primjerak EU potvrde o tipskom ispitivanju, njezinih priloga i dopuna zajedno s tehničkom dokumentacijom na raspolaganje državnim tijelima deset godina od stavljanja OZO-a na tržište.

9. Proizvođač stavlja primjerak EU potvrde o tipskom ispitivanju, njezinih priloga i dopuna zajedno s tehničkom dokumentacijom na raspolaganje državnim tijelima deset godina od stavljanja OZO-a na raspolaganje na tržištu.

Amandman  128

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – točka 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada je riječ o OZO izrađenom po mjeri, proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se proizvodnim postupkom i njegovim praćenjem osigurala sukladnost proizvedenog OZO-a izrađenog po mjeri s osnovnim modelom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima.

Kad je riječ o OZO-u izrađenom po mjeri, proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se proizvodnim postupkom i njegovim praćenjem osigurala sukladnost OZO-a izrađenog po mjeri s osnovnim modelom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima.

 

Kad je riječ o OZO-u prilagođenom pojedincima, proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom prilagodbe i njegovim praćenjem osigurala sukladnost OZO-a prilagođenog pojedincima s osnovnim modelom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima.

Amandman  129

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – stavak 1. – točka 3. – podtočka 3.1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.1. Proizvođač stavlja oznaku CE na svaki pojedini OZO koji je u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne uvjete.

3.1. Proizvođač stavlja oznaku CE na svaki pojedini OZO koji je u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i ispunjava primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

Amandman  130

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sukladnost s tipom na temelju provjere proizvoda dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze utvrđene točkama 2., 3., 5.2. i 6. te osigurava i potvrđuje na vlastitu odgovornost da je OZO, koji podliježe odredbama točke 4., u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i da ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne uvjete iz članka 5. i utvrđene u Prilogu II.

1. Sukladnost s tipom na temelju provjere proizvoda dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze utvrđene točkama 2., 3., 5.2. i 6. te osigurava i potvrđuje na vlastitu odgovornost da je OZO, koji podliježe odredbama točke 4., u skladu s tipom opisanim u EU potvrdi o tipskom ispitivanju i da ispunjava primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

Amandman  131

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 6. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Proizvođač stavlja na raspolaganje državnim tijelima deset godina od stavljanja OZO-a na tržište:

6. Proizvođač stavlja na raspolaganje državnim tijelima deset godina od stavljanja OZO-a na raspolaganje na tržištu:

Amandman  132

Prijedlog uredbe

Prilog IX. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. OZO (broj proizvoda, broj šarže, broj tipa ili serijski broj):

1. Identifikacija OZO-a (broj proizvoda, broj šarže, broj tipa ili serijski broj, te može, ako je to korisno za identifikaciju OZO-a, biti prisutna i dovoljno jasna slika):

POSTUPAK

Naslov

Osobna zaštitna oprema

Referentni dokumenti

COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

2.4.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Laura Agea

30.9.2014

Razmatranje u odboru

26.2.2015

24.3.2015

 

 

Datum usvajanja

1.4.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivo Vajgl

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi

POSTUPAK

Naslov

Osobna zaštitna oprema

Referentni dokumenti

COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.3.2014

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži:

Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

2.4.2014

ENVI

2.4.2014

ITRE

2.4.2014

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

Datum odluke

ENVI

24.7.2014

ITRE

22.7.2014

 

 

Izvjestitelji za mišljenje

Datum imenovanja

Vicky Ford

17.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.12.2014

24.2.2015

24.3.2015

20.4.2015

Datum usvajanja

23.4.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

3

10

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andor Deli

Datum podnošenja

30.4.2015