Pranešimas - A8-0148/2015Pranešimas
A8-0148/2015

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmeninių apsaugos priemonių

30.4.2015 - (COM(2014) 0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėja: Vicky Ford


Procedūra : 2014/0108(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0148/2015
Pateikti tekstai :
A8-0148/2015
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmeninių apsaugos priemonių

(COM(2014) 0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0186),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0110/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8‑0148/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) šis reglamentas taikomas AAP, kurios tuo metu, kai jos yra pateikiamos rinkai, yra naujos Sąjungos rinkoje; tai reiškia, kad jos yra arba Sąjungoje įsisteigusio gamintojo pagamintos naujos AAP, arba iš trečiosios šalies importuoti produktai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra nauji, ar naudoti;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) šis reglamentas turėtų būti taikomas visų rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį pardavimą;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/200816 nustatytos horizontaliosios nuostatos dėl atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo ir dėl žymėjimo CE ženklu;

(5) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/200816 nustatytos atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo taisyklės, numatoma gaminių rinkos priežiūros ir gaminių iš trečiųjų šalių kontrolės sistema bei nustatomi bendrieji žymėjimo CE ženklu principai;

__________________

__________________

16 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

16 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 768/2008/EB17 nustatyti bendri principai ir orientacinės nuostatos, kad teisės aktai būtų pagrįsti naujojo požiūrio principais. Siekiant užtikrinti derėjimą su kitais konkrečių sektorių gaminius reglamentuojančiais teisės aktais, tikslinga su minėtu sprendimu suderinti tam tikras šio reglamento nuostatas, jei atsižvelgiant į sektoriaus specifiškumą nebūtinas kitoks sprendimas. Todėl su minėtu sprendimu turėtų būti suderintos tam tikros apibrėžtys, bendrosios ekonominės veiklos vykdytojų prievolės, atitikties prielaida, ES atitikties deklaracija, žymėjimo CE ženklu taisyklės, reikalavimai atitikties vertinimo įstaigoms ir pranešimo procedūros, atitikties įvertinimo procedūros ir su procedūromis, kurios taikomos pavojų keliantiems gaminiams, susijusios nuostatos;

(6) Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB17 nustatyti bendri principai ir orientacinės nuostatos, skirti taikyti įvairių sektorių teisės aktuose. Siekiant užtikrinti derėjimą su kitais konkrečių sektorių gaminius reglamentuojančiais teisės aktais, tikslinga su minėtu sprendimu suderinti tam tikras šio reglamento nuostatas, jei atsižvelgiant į sektoriaus specifiškumą nebūtinas kitoks sprendimas. Todėl su minėtu sprendimu turėtų būti suderintos tam tikros apibrėžtys, bendrosios ekonominės veiklos vykdytojų prievolės, atitikties prielaida, ES atitikties deklaracija, žymėjimo CE ženklu taisyklės, reikalavimai atitikties vertinimo įstaigoms ir pranešimo procedūros, atitikties įvertinimo procedūros ir su procedūromis, kurios taikomos pavojų keliantiems gaminiams, susijusios nuostatos;

__________________

__________________

17 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82).

17 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82).

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. xx/xxx nustatytos išsamios rinkos priežiūros ir į Sąjungą iš trečiųjų šalių patenkančių gaminių, įskaitant AAP, kontrolės taisyklės. Vadovaujantis minėtu reglamentu, valstybės narės turi organizuoti ir vykdyti rinkos priežiūrą, skirti rinkos priežiūros institucijas, nustatyti jų teises bei pareigas, taip pat parengti bendras ir konkretiems sektoriams skirtas rinkos priežiūros programas. Minėtu reglamentu taip pat nustatyta apsaugos sąlygos procedūra;

Išbraukta.

__________________

 

18[Reglamentas (COM/2013/075 final - 2013/0048 (COD)) dėl gaminių rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB, direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 1999/5/EB, 2000/9/EB, 2000/14/EB, 2001/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2006/95/EB, 2007/23/EB, 2008/57/EB, 2009/48/EB, 2009/105/EB, 2009/142/EB, 2011/65/ES, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 ir Reglamentas (EB) Nr. 765/2008 (OL L XXXX)].

 

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) kai kurie rinkoje esantys gaminiai, skirti naudotojui apsaugoti, į Direktyvos 89/686/EEB taikymo sritį neįtraukti. Siekiant tų gaminių naudotojams užtikrinti tokio paties aukšto lygio apsaugą, kaip ir AAP, kurioms taikoma Direktyva 89/686/EEB, į šio reglamento taikymo sritį reikėtų įtraukti asmeniniam naudojimui skirtas apsaugos nuo garų, vandens ir karščio AAP (pvz., pirštines indams plauti, orkaitės pirštines), taip pat kaip panašias profesionaliam naudojimui skirtas AAP, kurioms jau taikoma Direktyva 89/686/EEB. Amatininkų gaminiai, pvz., rankų darbo pirštinės, nelaikomi asmeninėmis apsaugos priemonėmis, jeigu jų gamintojai aiškiai nenurodo, kad jie skirti apsaugai. Todėl jie į šį reglamentą neįtraukiami. Taip pat reikėtų paaiškinti Direktyvos 89/686/EEB I priede pateiktą gaminių, kuriems netaikoma ta direktyva, sąrašą ir nurodyti jame gaminius, kuriems taikomi kiti teisės aktai ir todėl netaikomas AAP reglamentas;

(9) kai kurie rinkoje esantys gaminiai, skirti naudotojui apsaugoti, į Direktyvos 89/686/EEB taikymo sritį neįtraukti. Amatininkų ar dekoratyvinio pobūdžio gaminiai nelaikomi asmeninėmis apsaugos priemonėmis, jeigu jų gamintojai aiškiai nenurodo, kad jie skirti apsaugai. Dėl to šis reglamentas jiems neturėtų būti taikomas. Siekiant užtikrinti aukšto lygio apsaugą, į šio reglamento taikymo sritį turėtų būti įtraukti gaminiai, kurie, kaip nurodo ir atitinkamai teikia rinkai jų gamintojas, vienareikšmiškai skirti asmeniniam naudojimui siekiant apsisaugoti nuo karščio. Į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtraukti gaminiai, skirti asmeniniam naudojimui siekiant apsaugoti nuo neekstremalių atmosferos sąlygų arba drėgmės ir vandens, įskaitant sezoninius rūbus, skėčius ir pirštines indams plauti, bet jais neapsiribojant. Taip pat reikėtų paaiškinti Direktyvos 89/686/EEB I priede pateiktą gaminių, kuriems netaikoma ta direktyva, sąrašą ir nurodyti jame gaminius, kuriems taikomi kiti teisės aktai ir todėl netaikomas AAP reglamentas;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) per eksploatacinius pristatymus ir eksploatacinius bandymus reikėtų imtis tinkamų žmonių apsaugą užtikrinančių priemonių. Eksploataciniai bandymai turėtų būti skirti ne AAP apsaugos veiksmingumui tikrinti, o kitiems ne apsaugos aspektams, kaip antai komfortui, ergonomikai ir dizainui, vertinti. Visiems susijusiems subjektams, pvz., darbdaviui ir naudotojui ar klientui, turėtų būti iš anksto pranešta apie bandymo mastą ir tikslą;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) ekonominės veiklos vykdytojams už gaminių atitiktį tenkanti atsakomybė turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą jų vaidmenį tiekimo grandinėje, kad būtų užtikrintas aukštas visuomenės interesų, kaip antai sveikatos ir saugos, apsaugos lygis ir naudotojų apsauga, taip pat sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(11) ekonominės veiklos vykdytojams už AAP atitiktį tenkanti atsakomybė turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą jų vaidmenį tiekimo grandinėje, kad būtų užtikrintas aukštas visuomenės interesų, kaip antai sveikatos apsaugos ir saugos, lygis ir naudotojų ir, prireikus, kitų asmenų apsauga, taip pat sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad AAP saugotų asmenų sveikatą ir saugą, taip pat, kad visi jų rinkai tiekiami gaminiai atitiktų šį reglamentą. Šiame reglamente turėtų būti aiškiai ir proporcingai paskirstomos prievolės, nustatytos atsižvelgiant į kiekvieno tiekimo ir platinimo procese dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

(12) visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad rinkai būtų tiekiamos tik šį reglamentą atitinkančios AAP. Šiame reglamente turėtų būti aiškiai ir proporcingai paskirstomos prievolės, nustatytos atsižvelgiant į kiekvieno tiekimo ir platinimo procese dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir vartotojų tarpusavio ryšiams, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus nurodyti ne tik pašto adresą, bet ir interneto svetainės adresą;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) būtina užtikrinti, kad į Sąjungos rinką patenkančios AAP atitiktų šio reglamento reikalavimus, pirmiausia, kad gamintojai būtų atlikę reikiamas tų gaminių įvertinimo procedūras. Todėl reikėtų numatyti, kad importuotai pasirūpintų, kad jų rinkai pateikiamos AAP atitiktų šio reglamento reikalavimus ir kad jie rinkai nepateiktų tokių reikalavimų neatitinkančių arba pavojų keliančių AAP. Taip pat reikėtų nustatyti importuotojų prievolę įsitikinti, ar buvo atliktos atitikties įvertinimo procedūros, ar gaminys pažymėtas CE ženklu ir ar gamintojas parengė techninius dokumentus, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

(14) būtina užtikrinti, kad į Sąjungos rinką patenkančios AAP atitiktų šio reglamento reikalavimus, pirmiausia, kad gamintojai būtų atlikę reikiamas tų gaminių atitikties įvertinimo procedūras. Todėl reikėtų numatyti, kad importuotojai rinkai pateiktų tik tas AAP, kurios atitinka šio reglamento reikalavimus ir nekelia pavojaus. Taip pat reikėtų nustatyti importuotojų prievolę įsitikinti, ar buvo atliktos atitikties įvertinimo procedūros, ar gaminys pažymėtas CE ženklu ir ar gamintojas parengė techninius dokumentus, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

 

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) importuotojai, pateikdami AAP rinkai, turėtų ant gaminio nurodyti savo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą, kuriuo būtų galima į juos kreiptis. Išimtys turėtų būti numatomos tais atvejais, kai to negalima padaryti dėl AAP dydžio ar pobūdžio. Tai taikoma ir tais atvejais, kai importuotojas turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant gaminio nurodyti savo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą;

(16) importuotojai, pateikdami AAP rinkai, turėtų ant AAP nurodyti savo pavadinimą (vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Išimtys turėtų būti numatomos tais atvejais, kai to negalima padaryti dėl AAP dydžio ar pobūdžio. Tai taikoma ir tais atvejais, kai importuotojas turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant AAP nurodyti savo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) ekonominės veiklos vykdytojai turėtų stengtis užtikrinti, kad visuose susijusiuose dokumentuose, pavyzdžiui, naudotojo instrukcijose, būtų pateikta kuo naujesnė informacija, kuri būtų tiksli, išsami ir lengvai suprantama, ir būtų atsižvelgta į technologinę plėtrą ir galutinio naudotojo elgsenos pokyčius;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) jei užtikrinamas AAP atsekamumas visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra tampa paprastesnė ir efektyvesnė. Veiksminga atsekamumo sistema palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, kurie tiekė rinkai reikalavimų neatitinkantį gaminį;

(19) jei užtikrinamas AAP atsekamumas visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra tampa paprastesnė ir efektyvesnė. Veiksminga atsekamumo sistema palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, kurie tiekė rinkai reikalavimų neatitinkantį gaminį; Neturėtų būti reikalaujama, kad saugodami pagal šį reglamentą reikalaujamą kitų ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimo informaciją, ekonominės veiklos vykdytojai atnaujintų tokią informaciją apie kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie jiems tiekė AAP, arba kuriems jie tiekė AAP, jeigu tokia atnaujinta informacija jiems nebuvo pateikta;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) „eksploatacinis bandymas“ yra bandomasis laikotarpis, kurio metu ribotą laikotarpį prieš pateikiant rinkai naudojamas labai nedidelis skaičius reikalavimų neatitinkančių AAP, kurių techninėje byloje pateikta būtina informacija apie akredituotų ar įgaliotų laboratorijų atliktus bandymus siekiant užtikrinti naudotojų apsaugą ir kurios atitinka taikytinus II priedo reikalavimus, siekiant pagrindinio tikslo – atlikti galutinį ne apsaugos savybių vertinimą;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) siekiant išvengti neaiškumų ir dviprasmybės ir užtikrinti laisvą reikalavimus atitinkančių AAP judėjimą, būtina aiškiai apibrėžti šio reglamento ryšį su valstybių narių teise nustatyti AAP naudojimo darbo vietoje reikalavimus ir aprėptį, visų pirma pagal Tarybos direktyvą 89/656/EEB19;

(21) siekiant išvengti neaiškumų ir dviprasmybės ir užtikrinti laisvą reikalavimus atitinkančių AAP judėjimą, būtina aiškiai apibrėžti šio reglamento taikymo sritį ir ryšį su valstybių narių teise nustatyti AAP naudojimo darbo vietoje reikalavimus, visų pirma pagal Tarybos direktyvą 89/656/EEB19. Pagal tos Direktyvos 4 straipsnį reikalaujama, kad darbdaviai aprūpintų AAP, atitinkančiomis atitinkamas Sąjungos nuostatas dėl projektavimo ir gamybos saugos ir sveikatos apsaugos požiūriu. Pagal šį straipsnį AAP gamintojai, kurie aprūpina tomis AAP savo darbuotojus, privalo užtikrinti, kad tokios AAP atitiktų šio reglamento reikalavimus;

__________________

__________________

19 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 89/656/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (OL L 393, 1989 12 30, p. 18.),

19 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 89/656/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (OL L 393, 1989 12 30, p. 18.),

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) nustatyta, kad kitų vidaus rinkos teisės aktų reikalavimas su priemonėmis kartu pateikti ES atitikties deklaraciją palengvina ir sustiprina rinkos priežiūrą, todėl tą reikalavimą reikėtų įtraukti ir į šį reglamentą. Kad būtų sumažinta su šiuo reikalavimu susijusi našta nemažinant jo poveikio, turėtų būti sudaryta galimybė pateikti supaprastintą ES atitikties deklaraciją. Todėl šiame reglamente turėtų būti numatytos abi galimybės;

(22) atitikties deklaracija turėtų būti lengvai prieinama rinkos priežiūros institucijoms. Kad būtų įvykdytų šį reikalavimą, gamintojai turėtų užtikrinti, kad su AAP būtų pateikta visa atitikties deklaracijos kopija arba interneto svetainės adresas, kuriuo galima gauti ES atitikties deklaraciją. Kaip alternatyvą gamintojas turėtų galėti pasirinkti teikti supaprastintą atitikties deklaraciją;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) siekiant užtikrinti veiksmingą prieigą prie informacijos rinkos priežiūros tikslais, tais atvejais, kai AAP taikomas vienas ar daugiau Sąjungos derinimo teisės aktų, informacija, kurios reikia visiems taikytiniems Sąjungos aktams nustatyti, turėtų būti pateikiama bendroje ES atitikties deklaracijoje. Siekiant sumažinti ekonominės veiklos vykdytojams tenkančią administracinę naštą, ta bendra ES atitikties deklaracija galėtų būti dokumentų rinkinys, sudarytas iš atitinkamų atskirų atitikties deklaracijų;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) siekiant užtikrinti, kad AAP būtų tiriamos remiantis naujausiais duomenimis, reikėtų nustatyti, kad ES tipo tyrimo sertifikatas galiotų ne ilgiau kaip penkerius metus. Reikėtų numatyti sertifikato peržiūros procesą. Siekiant palengvinti rinkos priežiūros institucijų darbą, reikėtų nustatyti būtiniausią sertifikatų turinį;

(24) AAP turėtų būti tiriamos remiantis naujausiais duomenimis. ES tipo tyrimo sertifikatas turėtų galioti ne ilgiau kaip penkerius metus ir turėtų būti numatytas sertifikato peržiūros procesas. Atsižvelgiant į teigiamą peržiūros rezultatą, atnaujinto sertifikato galiojimo laikas gali būti tęsiamas ne ilgesniems kaip penkerių metų laikotarpiams. Siekiant palengvinti rinkos priežiūros institucijų darbą, reikėtų nustatyti būtiniausią sertifikato turinį;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a) pakartotiniam ES tipo tyrimo sertifikato patvirtinimui turėtų būti taikoma supaprastinta tvarka, jei, atsižvelgiant į naujausius duomenis, gaminys, taikomi darnieji standartai arba kiti gamintojo taikomi techniniai sprendimai lieka nepakeisti ir toliau atitinka esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, todėl papildomi bandymai arba techninės ekspertizės tampa nereikalingi, taigi iki minimumo sumažinama administracinė našta bei susijusios išlaidos;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24b) atsisakius darniųjų standartų, paskelbtųjų įstaigų išduoti sertifikatai neturėtų būti padaryti negaliojančiais. Tai taikoma tik atitikčiai pagal naujas atitikties įvertinimo procedūras, taikomas nustačius naujuosius darniuosius standartus. Gaminiai, pagaminti pagal esamus sertifikatus, turėtų ir toliau atitikti esminius reikalavimus ir toliau turėtų būti galima pateikti juos rinkai iki paskelbtųjų įstaigų išduotų atitinkamų sertifikatų galiojimo pabaigos;

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo dėl atvejų, kai darnieji sertifikato standartai pakeičiami į pataisytą versiją, prie Komisijos mėlynojo vadovo apie ES gaminių taisyklių įgyvendinimą teksto pridedamas šis tekstas.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių saugos reikalavimų, būtina nustatyti tinkamas atitikties įvertinimo procedūras, kurių laikytųsi gamintojai. Direktyvoje 89/6868/EEB AAP skirstomos į tris kategorijas, kurioms taikomos skirtingos atitikties įvertinimo procedūros. Siekiant užtikrinti, kad visų AAP sauga nuolat būtų aukšto lygio, reikėtų papildyti gaminių, kuriems taikomos su gamybos etapu susijusios atitikties įvertinimo procedūros, sąrašą. Jei įmanoma, reikėtų nustatyti kiekvienos AAP kategorijos atitikties įvertinimo procedūras, pagal Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatytus atitikties įvertinimo modulius;

(28) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų, būtina nustatyti tinkamas atitikties įvertinimo procedūras, kurių laikytųsi gamintojai. Direktyvoje 89/686/EEB AAP skirstomos į tris kategorijas, kurioms taikomos skirtingos atitikties įvertinimo procedūros. Siekiant užtikrinti, kad visų AAP sauga nuolat būtų aukšto lygio, reikėtų papildyti gaminių, kuriems taikomos su gamybos etapu susijusios atitikties įvertinimo procedūros, sąrašą. Jei įmanoma, reikėtų nustatyti kiekvienos AAP kategorijos atitikties įvertinimo procedūras, pagal Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatytus atitikties įvertinimo modulius;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) jei atitikties vertinimo įstaiga įrodo atitiktį darniuosiuose standartuose nustatytiems kriterijams, turėtų būti laikoma, kad laikomasi atitinkamų šiame reglamente išdėstytų reikalavimų;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a) šiame reglamente nustatytą sistemą turėtų papildyti Reglamente (EB) Nr. 765/2008 numatyta akreditacijos sistema. Kadangi akreditavimas yra būtina atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos vertinimo priemonė, jis taip pat turėtų būti naudojamas paskelbimo tikslais;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

30 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30b) visos Sąjungos nacionalinės valdžios institucijos Reglamente (EB) Nr. 765/2008 numatytą skaidrų akreditavimą, užtikrinant būtiną pasitikėjimo atitikties sertifikatais lygį, turėtų laikyti priemone, kuriai būtų teikiama pirmenybė įrodant atitikties vertinimo įstaigų techninę kompetenciją. Tačiau nacionalinės institucijos gali manyti, kad jos pačios turi tam vertinimui atlikti tinkamų priemonių. Tokiais atvejais, siekdamos užtikrinti tinkamą kitų nacionalinių institucijų atlikto vertinimo patikimumo lygį, jos turėtų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma, kad įvertintos atitikties vertinimo įstaigos atitinka atitinkamus reguliavimo reikalavimus;

 

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

30 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30c) atitikties vertinimo įstaigos dažnai užsako subrangos būdu atlikti dalį savo veiklos, susijusios su atitikties vertinimu, arba naudojasi jai pavaldžios įstaigos paslaugomis. Siekiant užtikrinti apsaugos lygį, reikalaujamą norint pateikti AAP rinkai, itin svarbu, kad atitikties vertinimą atliekantys subrangovai ir pavaldžios įstaigos atitiktų tuos pačius su atitikties vertinimo užduočių atlikimu susijusius reikalavimus, kurie taikomi paskelbtosioms įstaigoms. Todėl svarbu, kad vertinant įstaigų, kurios nori būti paskelbtos, kompetencijos ir darbo rezultatų vertinimas ir jau paskelbtų įstaigų stebėsena taip pat apimtų subrangovų bei pavaldžiųjų įstaigų veiklą;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

30 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30d) kadangi paskelbtosios įstaigos gali siūlyti paslaugas visoje Sąjungoje, tikslinga suteikti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai galimybę pareikšti prieštaravimus dėl paskelbtosios įstaigos. Todėl svarbu numatyti laikotarpį, per kurį prieš joms pradedant veikti kaip paskelbtosioms įstaigoms gali būti išaiškintos visos abejonės ar susirūpinimą keliantys klausimai dėl atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

30 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30e) siekiant konkurencingumo labai svarbu, kad paskelbtosios įstaigos atitikties vertinimo procedūras taikytų nesukurdamos bereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams. Dėl tos pačios priežasties ir siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams, reikia užtikrinti atitikties vertinimo procedūrų techninio taikymo nuoseklumą. Tai geriausiai galima pasiekti paskelbtosioms įstaigoms tinkamai derinant veiklą ir bendradarbiaujant;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

30 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30f) valstybės narės turėtų imtis visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad gaminiai, kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti pateikti rinkai tik tuo atveju, kai, tinkamai saugomi ir naudojami pagal paskirtį arba naudojami tokiomis sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, jie nekelia pavojaus naudotojų arba, kai taikoma, kitų asmenų sveikatai ir (arba) saugai. Gaminiai, kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų būti laikomi neatitinkančiais šiame reglamente nustatytų esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų tik esant tokioms naudojimo sąlygoms, kurias galima pagrįstai numatyti, tai yra, kai toks naudojimas galėtų būti teisėto ir aiškiai nuspėjamo žmonių elgesio rezultatas;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

30 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30g) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina paaiškinti, kad gaminiams, kuriems taikomas šis reglamentas, taikomos Reglamente (EB) Nr. 765/2008 numatytos taisyklės dėl į Sąjungos rinką patenkančių gaminių Sąjungos rinkos priežiūros ir kontrolės. Šis reglamentas neturėtų kliudyti valstybėms narėms pasirinkti kompetentingas institucijas, kurios atliktų šias užduotis;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

30 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30h) Direktyvoje 89/686/EB jau numatyta apsaugos procedūra, kuri būtina norint suteikti galimybę prieštarauti dėl gaminio atitikties. Siekiant didinti skaidrumą ir sumažinti tvarkymo laiką, būtina tobulinti esamą apsaugos procedūrą, kad ji taptų veiksmingesnė, naudojantis valstybėse narėse turimomis ekspertinėmis žiniomis;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

30 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30i) esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią suinteresuotosios šalys būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl AAP, keliančių pavojų naudotojų arba, kai taikoma, kitų asmenų sveikatai ar saugai. Joje taip pat rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti sudaroma galimybė, bendradarbiaujant su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais, ankstesniame etape imtis veiksmų dėl tokių AAP;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

30 j konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30j) jeigu valstybės narės ir Komisija sutinka su dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybės narės, pagrįstumo, neturėtų būti reikalaujama, kad Komisija imtųsi tolesnių veiksmų, išskyrus atvejus, kai neatitikties priežastis gali būti darniojo standarto trūkumai;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a) Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su reikalavimus atitinkančia AAP, kuri kelia pavojų asmenų sveikatai ar saugai, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomi asmeninių apsaugos priemonių (AAP) projektavimo ir gamybos reikalavimai, siekiant užtikrinti naudotojų sveikatos ir saugos apsaugą, taip pat jų laisvo judėjimo Sąjungoje taisyklės.

Šiuo reglamentu nustatomi asmeninių apsaugos priemonių (AAP), kurios pateikiamos rinkai, projektavimo ir gamybos reikalavimai, siekiant užtikrinti naudotojų apsaugą, taip pat jų laisvo judėjimo Sąjungoje taisyklės.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas asmeninės apsaugos priemonėms (AAP), kaip apibrėžta 3 straipsnyje.

Šis reglamentas taikomas asmeninės apsaugos priemonėms (AAP), kaip apibrėžta 3 straipsnyje ir klasifikuojama pagal I priede nurodytas rizikos kategorijas.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) buvo specialiai suprojektuotos ir pagamintos ginkluotosioms pajėgoms arba viešajai tvarkai palaikyti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) skirtos savigynai;

b) sukurtos savigynai, išskyrus sporto veiklai skirtas AAP;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) skirtos asmeniniam naudojimui siekiant apsisaugoti nuo neekstremalių atmosferos sąlygų;

c) skirtos asmeniniam naudojimui siekiant apsisaugoti nuo:

 

i) neekstremalių atmosferos sąlygų,

 

ii) drėgmės ir vandens, esant neekstremalioms sąlygoms,

 

iii) karščio, jei ekonominės veiklos vykdytojas teikdamas gaminį rinkai aiškiai nenurodė, kad gaminys skirtas apsisaugoti nuo jo;

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) skirtos dviračių arba triračių transporto priemonių naudotojų galvos, veido ar akių apsaugai ir kurioms taikoma atitinkama Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklė.

e) skirtos naudotojų galvos, veido ar akių apsaugai ir kurioms taikoma Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 22 dėl vienodų nuostatų, susijusių su motociklų ir mopedų vairuotojų ir keleivių apsauginių šalmų ir jų antveidžių patvirtinimu;

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) skirtos asmeniniam naudojimui kaip drabužiai su šviesą atspindinčiomis arba fluorescencinėmis dalimis, kurios panaudotos tik dėl dizaino ar rūbams papuošti, jei ekonominės veiklos vykdytojas, teikdamas šiuos gaminius rinkai, nenurodė, kad jie skirti apsaugai;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb) suprojektuotos ir teikiamos rinkai kaip dekoratyvinio pobūdžio amatininkų gaminiai;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) priemonė, skirta ją dėvinčiam ar nešiojančiam asmeniui apsisaugoti nuo vieno ar kelių pavojų jo sveikatai ir saugai ir pateikta rinkai atskirai arba kartu su asmeninėmis ne apsaugos priemonėmis;

a) priemonė, suprojektuota ir pagaminta ją dėvinčiam ar nešiojančiam asmeniui apsaugoti nuo vieno ar kelių pavojų jo sveikatai ir saugai ir pateikta rinkai atskirai arba kartu su asmeninėmis ne apsaugos priemonėmis;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) a punkte nurodytos priemonės jungiamosios sistemos, kurių asmuo nenešioja ir nedėvi, kuriomis ta priemonė prijungiama prie kito išorinio prietaiso ar sistemos, kurias galima nuimti ir kurios nėra stacionariai tvirtinamos prie sistemos;

c) a punkte nurodytos priemonės jungiamosios sistemos, kurių asmuo nenešioja ir nedėvi (bet kurios būtinos priemonės veikimui užtikrinti), kurios suprojektuotos tai priemonei prijungti prie išorinio prietaiso ar patikimos tvirtinimo vietos ir kurios nėra suprojektuotos taip, kad būtų stacionariai pritvirtintos ir prieš kurias naudojant nereikia atlikti pritvirtinimo darbų;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. individualiai pritaikyta AAP – serijinės gamybos AAP, kurių kiekviena gaminama pritaikant individualiam naudotojui;

2. AAP tipas – AAP serijos, atitinkančios techniniuose dokumentuose aprašytas AAP ir AAP, kurioms taikomi ES tipo tyrimas (II ar III kategorijos atveju);

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. pateikimas rinkai – AAP tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

5. pateikimas rinkai – AAP tipo tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a. Sąjungos derinimo teisės aktai – Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a. pristatymas – bet koks AAP demonstravimas nepavojingoje aplinkoje pardavimo skatinimo tikslais;

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pirmos pastraipos 20 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20b. Eksploatacinis bandymas – renginys, kurio metu, siekiant atlikti galutinį vertinimą, pateikiamas labai nedidelis skaičius nesertifikuotų AAP, kurių techninėje byloje yra visi reikiami dokumentai, susiję su akredituotų ar įgaliotų laboratorijų atliktais bandymais ir patvirtinantys, kad naudotojų apsauga užtikrinama. Eksploatacinio bandymo laikas yra ribotas; tikslas ir laikas apibrėžiami ir pagrindžiami prieš pradedant bandymą ir juos patvirtina suinteresuotieji subjektai;

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laisvas judėjimas

Laisvas judėjimas, pristatymai ir eksploataciniai bandymai

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nekliudo eksponuoti šio reglamento neatitinkančių AAP prekybos mugėse, parodose ir ekspozicijose, su sąlyga, kad bus pateiktas matomas ženklas, kuriame aiškiai nurodyta, kad AAP neatitinka šio reglamento ir nebus tiekiama rinkai tol, kol neatitiks reikalavimų.

Valstybės narės nekliudo eksponuoti šio reglamento neatitinkančių ir rinkai neteikiamų AAP prekybos mugėse, parodose, pristatymo ekspozicijose ar eksploataciniuose bandymuose. Eksploataciniai bandymai skirti ne AAP apsaugos veiksmingumui tikrinti, o kitiems ne apsaugos aspektams, kaip antai komfortui, ergonomikai ir dizainui, vertinti.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pristatymuose reikia imtis tinkamų žmonių apsaugą užtikrinančių priemonių.

Per pristatymus ir eksploatacinius bandymus imamasi žmonių apsaugą užtikrinančių tinkamų priemonių .

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šioje dalyje minimos AAP gali būti demonstruojamos arba su jomis gali būti atliekami eksploataciniai bandymai, su sąlyga, kad bus pateiktas matomas ženklas, kuriame aiškiai nurodyta, kad AAP neatitinka šio reglamento.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją ne trumpiau kaip 10 metų po AAP pateikimo rinkai.

3. Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją ne trumpiau kaip penkerius metus po AAP pateikimo rinkai.

Pagrindimas

Reikalavimas techninius dokumentus saugoti 10 metų yra pernelyg griežtas, ypač atsižvelgiant į tai, kad atitikties sertifikato galiojimo laikas yra tik penkeri metai.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, kuriomis užtikrinama serijinės gamybos atitiktis šio reglamento reikalavimams. Turi būti deramai atsižvelgta į AAP projekto ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų ar techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama AAP atitiktis, pakeitimus.

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, kuriomis užtikrinama serijinės gamybos atitiktis šio reglamento reikalavimams. Kai tai laikoma tikslinga atsižvelgiant į AAP keliamus pavojus, gamintojai, kad apsaugotų vartotojų ir kitų galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrintų saugą, atlieka rinkai pateiktų AAP atrankinius bandymus, nagrinėja ir prireikus registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančias AAP ir susigrąžintas AAP, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Gamintojai užtikrina, kad ant AAP, kurią jie pateikia rinkai, būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, leidžiantis nustatyti jos tapatumą, arba, jeigu dėl AAP dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad reikiama informacija būtų nurodyta ant pakuotės ar prie AAP pridedamame dokumente.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Gamintojai ant AAP arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie AAP pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą (vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Nurodomas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

6. Gamintojai ant AAP, pakuotės ar prie AAP pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą (vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto arba el. pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Nurodomas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami valstybės narės, kurios rinkai ketinama pateikti AAP, kalba ar kalbomis.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad prie AAP pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos instrukcijos galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba.

7. Gamintojai užtikrina, kad prie AAP pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos instrukcijos vartotojams ir galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės, kurios rinkai teikiama AAP, nustatyta kalba. Tokios instrukcijos, taip pat visos etiketės, turi būti aiškios, suprantamos ir nesudėtingos. Kai AAP teikiama pakuotėse, kurias sudaro keli vienetai, tokios instrukcijos pateikiamos kartu su kiekvienu mažiausiu perduodamu vienetu.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. Gamintojai užtikrina, kad veikimo charakteristikos, nustatytos atlikus susijusius techninius bandymus siekiant patikrinti AAP suteikiamos apsaugos klasių lygius, būtų pateiktos elektroniškai arba pateikus prašymą.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Gamintojai užtikrina, kad prie AAP būtų pridėta 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta ES atitikties deklaracijos kopija. Gamintojai gali nuspręsti laikytis šio reikalavimo prie AAP pridėdami 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą supaprastintą ES atitikties deklaraciją. Jeigu pateikiama tik supaprastinta ES atitikties deklaracija, joje būtinai turi būti nurodytas tikslus interneto svetainės adresas, kuriuo galima gauti išsamią ES atitikties deklaraciją.

8. Gamintojai užtikrina, kad prie AAP būtų pridėta 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta ES atitikties deklaracijos kopija. Gamintojai gali nuspręsti laikytis šio reikalavimo prie AAP pridėdami 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą supaprastintą ES atitikties deklaraciją arba į instrukcijas ir pateikiamą informaciją įtraukdami interneto svetainės adresą, kuriuo galima gauti ES atitikties deklaraciją. Jeigu pateikiama tik supaprastinta ES atitikties deklaracija, joje turi būti nurodytas tikslus interneto svetainės adresas, kuriuo galima gauti išsamią ES atitikties deklaraciją.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai jai suteikia lengvai suprantama kalba visą informaciją ir dokumentus, būtinus AAP atitikčiai įrodyti. Tai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti AAP, kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

10. Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba popierine ar elektronine forma suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus AAP atitikčiai įrodyti. Tai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti AAP, kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po AAP pateikimo rinkai, kad nacionalinės priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

Jei bus patvirtinta, šis pakeitimas bus atliktas visame tekste.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Importuotojai ant AAP arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie AAP pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą (vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

3. Importuotojai ant AAP arba ant pakuotės ar prie AAP pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą (vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami valstybės narės, kurios rinkai gaminį ketinama pateikti, oficialia (-iomis) kalba (-omis).

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Importuotojai užtikrina, kad prie AAP pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos instrukcijos vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba.

4. Importuotojai užtikrina, kad prie AAP pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos instrukcijos ir saugos informacija vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba. Kai AAP teikiama pakuotėse, kurias sudaro keli vienetai, tokios instrukcijos pateikiamos kartu su kiekvienu mažiausiu perduodamu vienetu.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Kai tai laikoma tikslinga atsižvelgiant į AAP keliamus pavojus, importuotojai, kad apsaugotų vartotojų ir kitų galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrintų saugą, atlieka rinkai pateiktų AAP atrankinius bandymus, nagrinėja ir prireikus registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančias AAP ir susigrąžintas AAP, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų arba, kai taikoma, susigrąžintų. Be to, jei AAP kelia pavojų, importuotojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

6. Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų arba, kai taikoma, susigrąžintų. Be to, jei AAP kelia pavojų, importuotojai nedelsdami apie tai praneša gamintojui ir kompetentingoms nacionalinėms valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė šias AAP, institucijoms, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Importuotojai ne trumpiau kaip 10 metų po AAP pateikimo rinkai saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad šių institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

7. Importuotojai ne trumpiau kaip 10 metų po AAP pateikimo rinkai užtikrina, kad paprašius rinkos priežiūros institucijos galėtų patikrinti ES atitikties deklaracijos kopiją ir techninius dokumentus.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš tiekdami AAP rinkai, platintojai patikrina, ar ji pažymėta CE ženklu, ar prie jos pridėta ES atitikties deklaracija arba supaprastinta ES atitikties deklaracija bei II priedo 1.4 punkte nurodytos instrukcijos galutiniams naudotojams valstybėje narėje, kurios rinkai AAP turi būti tiekiama, lengvai suprantama kalba ir ar gamintojas įvykdė 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 10 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Prieš tiekdami AAP rinkai, platintojai patikrina, ar ji pažymėta CE ženklu, ar prie jos pridėti reikalaujami dokumentai ir II priedo 1.4 punkte nurodytos instrukcijos ir kita informacija vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams valstybėje narėje, kurios rinkai AAP turi būti tiekiama, lengvai suprantama kalba ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 10 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiama AAP neatitinka šio reglamento reikalavimų, imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų arba, kai taikoma, susigrąžintų. Be to, jei AAP kelia pavojų, platintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

4. Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiama AAP neatitinka šio reglamento reikalavimų, imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų arba, kai taikoma, susigrąžintų. Be to, jei AAP kelia pavojų, importuotojai nedelsdami apie tai praneša gamintojui ar importuotojui ir kompetentingoms nacionalinėms valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė šias AAP, institucijoms, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju, todėl, kai jie AAP rinkai pateikia savo vardu ar naudodami savo prekės ženklus arba taip pakeičia rinkai jau pateiktas AAP, kad gali pasikeisti atitiktis II priede nustatytiems taikomiems esminiams sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimams, jiems tenka 8 straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės.

Taikant šį reglamentą, importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir jam tenka 8 straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės, kai jis AAP rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklus arba taip pakeičia rinkai jau pateiktas AAP, kad gali būti daromas poveikis atitikčiai šiam reglamentui.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu Sąjungos derinimo teisės aktuose nenumatyta kitaip, atsisakius darniųjų standartų, paskelbtųjų įstaigų išduoti sertifikatai neturėtų būti padaryti negaliojančiais. Tai taikoma tik atitikčiai pagal naujas atitikties vertinimo procedūras, taikomas nustačius naujuosius darniuosius standartus. Gaminiai, pagaminti pagal esamus sertifikatus, turi ir toliau atitikti esminius reikalavimus ir gali toliau būti teikiami rinkai iki paskelbtųjų įstaigų išduotų atitinkamų sertifikatų galiojimo pabaigos.

Pagrindimas

Dėl dabartinės formuluotės kyla teisinis neapibrėžtumas dėl atvejų, kai darnieji sertifikato standartai pakeičiami į pataisytą versiją. Siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo, į AAP reglamentą turėtų būti tiesiogiai įtraukiami mėlynajame vadove apie ES gaminių taisyklių įgyvendinimą (2014 m., 4.1.2.6, p. 41) pateikti paaiškinimai.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. ES atitikties deklaracijos forma turi atitikti nustatytą pavyzdį, joje nurodomi IX priede nustatyti elementai ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurioje AAP tiekiama rinkai, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

2. ES atitikties deklaracijos forma rengiama pagal IX priede pateiktą pavyzdį, joje nurodomi IV, VI, VII ir VII priedų modeliuose nurodyti elementai ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurios rinkai pateikiama ar tiekiama AAP, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Supaprastintoje ES atitikties deklaracijoje nurodomi X priede nustatyti elementai ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurioje AAP tiekiama rinkai, reikalaujamą kalbą ar kalbas. ES atitikties deklaracija pateikiama internete valstybės narės, kurios rinkai tiekiama AAP, reikalaujama kalba ar kalbomis.

3. Supaprastinta ES atitikties deklaracija rengiama pagal X priede nustatytą pavyzdį ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurios rinkai tiekiama AAP, reikalaujamą kalbą ar kalbas. ES atitikties deklaracija internete pateikiama valstybės narės, kurios rinkai pateikiama ar tiekiama AAP, reikalaujama kalba ar kalbomis.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Rengdamas ES atitikties deklaraciją, gamintojas prisiima visą atsakomybę dėl AAP atitikties šiame reglamente nustatytiems reikalavimams.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. AAP CE ženklu žymima prieš pateikiant ją rinkai. Prie ženklo gali būti pateikiama piktograma arba bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų, nuo kurio AAP skirta apsaugoti.

3. AAP CE ženklu žymima prieš pateikiant ją rinkai.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Žymint III kategorijos AAP, prie CE ženklo nurodomas paskelbtosios įstaigos, dalyvaujančios atliekant gaminio patikra pagrįstą atitikties tipui užtikrinimo procedūrą arba gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįstą atitikties tipui užtikrinimo procedūrą, identifikacinis numeris.

4. Žymint III kategorijos AAP, prie CE ženklo nurodomas paskelbtosios įstaigos, dalyvaujančios atliekant gaminio patikra pagrįstą atitikties tipui užtikrinimo procedūrą arba gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįstą atitikties tipui užtikrinimo procedūrą, identifikacinis numeris. Paskelbtosios įstaigos identifikaciniu numeriu pažymi, vadovaudamasis jos nurodymais, gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.

Pakeitimas                77

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Prie CE ženklo ir atitinkamais atvejais paskelbtosios įstaigos identifikacinio numerio gali būti pateikiama piktograma ar kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų, nuo kurio AAP skirta apsaugoti.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. Valstybės narės naudojasi esamais mechanizmais, kad užtikrintų žymėjimą CE ženklu reglamentuojančios tvarkos teisingą taikymą ir imasi atitinkamų veiksmų netinkamo to ženklo naudojimo atveju.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

Išbraukta.

AAP keliamo pavojaus kategorijos

 

AAP klasifikuojamos pagal I priede išdėstytas pavojaus kategorijas.

 

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti įsteigta pagal nacionalinę teisę ir turėti teisinį subjektiškumą.

2. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti įsteigta pagal valstybės narės nacionalinę teisę ir turėti teisinį subjektiškumą.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti II priede išdėstytus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, atitinkamus darniuosius standartus, susijusių derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizavimo veikloje ir paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal šį reglamentą, veikloje arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų apie šią veiklą informuoti, ir šios grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus taiko kaip bendrąsias gaires.

11. Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizavimo veikloje ir paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal šio reglamento 35 straipsnį, veikloje arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų apie šią veiklą informuoti, ir taiko šios grupės priimtus sprendimus ir parengtus dokumentus.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prie pranešimo paraiškos pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties įvertinimo procedūros (-ų) ir AAP, kurias vertinti ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, rūšių aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditavimo pažymėjimas (jeigu jis yra), kuriuo patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2. Prie pranešimo paraiškos pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties įvertinimo modulio arba modulių ir AAP, kurias vertinti ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, rūšių aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditavimo pažymėjimas (jeigu jis yra), kuriuo patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Pagrindimas

Jei bus patvirtinta, šis pakeitimas bus atliktas visame tekste.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu pranešimas apie paskelbtąją įstaigą nėra grindžiamas akreditavimo pažymėjimu, nurodytu 26 straipsnio 2 dalyje, skelbiančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia dokumentus, kuriais patvirtinama atitikties vertinimo įstaigos kompetencija ir tai, kad yra nustatyta tvarka, kuria užtikrinama reguliari tos įstaigos stebėsena ir atitiktis 23 straipsnyje išdėstytiems reikalavimams.

Išbraukta.

Pagrindimas

Akreditacija turėtų būti taikoma paskelbtosioms įstaigoms.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu paskelbimo galiojimas apribojamas, laikinai sustabdomas ar panaikinamas, arba jei paskelbtoji įstaiga nutraukė savo veiklą, skelbiančioji valstybė narė imasi atitinkamų priemonių, būtinų užtikrinti, kad tos įstaigos bylas tvarkytų kita paskelbtoji įstaiga arba kad su jomis galėtų susipažinti to pageidaujančios atsakingos skelbiančiosios ir rinkos priežiūros institucijos.

2. Jeigu paskelbimo galiojimas apribojamas, laikinai sustabdomas ar panaikinamas, arba jei paskelbtoji įstaiga nutraukė savo veiklą, skelbiančioji valstybė narė imasi atitinkamų priemonių, būtinų užtikrinti, kad tos įstaigos bylas tvarkytų kita paskelbtoji įstaiga arba kad su jomis galėtų susipažinti to pageidaujančios atsakingos skelbiančiosios ir rinkos priežiūros institucijos. Skelbiančioji valstybė narė informuoja susijusius gamintojus ir suteikia jiems galimybę pasirinkti kitą paskelbtąją įstaigą.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisijos prašymu skelbiančioji valstybė narė pateikia jai visą informaciją, susijusią su paskelbimo pagrindu arba atitinkamos paskelbtosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta paskelbtųjų įstaigų priimtų sprendimų apskundimo procedūra.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta skaidri ir prieinama jų priimtų sprendimų apskundimo procedūra.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų paskelbtos įstaigos tiesiogiai ar per paskirtuosius atstovus dalyvautų tokios grupės veikloje.

Paskelbtosios įstaigos tiesiogiai ar per paskirtuosius atstovus dalyvauja tokios grupės veikloje. Jeigu paskelbtoji įstaiga nesilaiko šio reikalavimo, paskelbimas sustabdomas arba panaikinamas.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

V a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

V A SKYRIUS

 

SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA, Į SĄJUNGOS RINKĄ PATENKANČIŲ AAP KONTROLĖ IR SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

35a straipsnis

 

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių AAP kontrolė

 

Šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtoms AAP taikomi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalis ir 16–29 straipsniai.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

35 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

35b straipsnis

 

Riziką keliančioms AAP nacionaliniu lygmeniu taikoma procedūra

 

1. Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai priežasčių teigti, kad AAP, kurioms taikomas šis reglamentas, kelia pavojų naudotojų ar tam tikrais atvejais kitų asmenų sveikatai ar saugai, jos atlieka su atitinkamomis AAP susijusį vertinimą, apimantį visus atitinkamus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

 

Jeigu, atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, rinkos priežiūros institucijos nustato, kad AAP neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų AAP atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų AAP iš rinkos arba jas susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus pobūdį.

 

Rinkos priežiūros institucijos apie tai informuoja atitinkamą paskelbtąją įstaigą.

 

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

 

2. Kai rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jų nurodymu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojai, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

 

3. Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad būtų imtasi visų reikiamų taisomųjų priemonių visų AAP, kurias jie tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

 

4. Jei per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima reikiamų taisomųjų priemonių, rinkos priežiūros institucijos imasi visų reikiamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas AAP tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad AAP būtų pašalintos iš tos rinkos arba susigrąžintos.

 

Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

 

5. Teikiant 4 dalies antroje pastraipoje nurodytą informaciją įtraukiami visi turimi duomenys, visų pirma nurodomi reikalavimų neatitinkančioms AAP identifikuoti būtini duomenys, AAP kilmė, įtariamos neatitikties pobūdis ir susijęs pavojus, taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė, taip pat atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitiktis priskirtina vienai iš šių priežasčių:

 

a) AAP neatitinka reikalavimų, susijusių su žmonių sveikata ar sauga arba

 

b) 14 straipsnyje nurodyti darnieji standartai, kuriais remiantis daryta atitikties prielaida, turi trūkumų.

 

6. Kitos nei pagal šį straipsnį procedūrą inicijavusios valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas priimtas priemones ir pateikia visą turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamos AAP neatitiktimi, ir, jei nesutinka su priimta nacionaline priemone, pateikia prieštaravimus.

 

7. Jeigu per tris mėnesius po 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos nei valstybės narės, nei Komisija nepateikia prieštaravimų dėl valstybės narės taikomos laikinosios priemonės, ta priemonė laikoma pagrįsta.

 

8. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamų AAP atžvilgiu būtų nedelsiant imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, kaip antai AAP būtų pašalintos iš rinkos.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

35 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

35c straipsnis

 

Sąjungos apsaugos procedūra

 

1. Jeigu, užbaigus 38b straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą, dėl priemonės, kurios ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra pareiškiama prieštaravimų arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustato, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta.

 

Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

 

2. Jei nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkančios AAP būtų pašalintos iš jų rinkos, ir praneša apie tai Komisijai. Jei nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė tą priemonę atšaukia.

 

3. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o AAP neatitiktis siejama su darniųjų standartų trūkumais, nurodytais šio reglamento 35b straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

35 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

35d straipsnis

 

Reikalavimus atitinkančios AAP, keliančios pavojų

 

1. Jeigu valstybė narė, atlikusi vertinimą pagal 35b straipsnio 1 dalį, nustato, kad šio reglamento reikalavimus atitinkanti AAP vis dėlto kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai, ji reikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad susijusi AAP jos pateikimo rinkai metu nebekeltų tokio pavojaus, pašalintų ją iš rinkos arba susigrąžintų ją per pagrįstą laikotarpį, kurį ji nustato atsižvelgdama į pavojaus pobūdį.

 

2. Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių AAP, kurias jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

 

3. Valstybė narė nedelsdama informuoja apie tai Komisiją ir kitas valstybes nares. Ta informacija apima visus turimus duomenis, visų pirma nurodomi susijusioms AAP identifikuoti būtini duomenys, AAP kilmė ir tiekimo grandinė, susijusio pavojaus pobūdis ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė.

 

4. Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina taikomas nacionalines priemones. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne, ir prireikus pasiūlo reikiamas priemones.

 

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 38 straipsnio 2a dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su asmenų sveikata ir sauga, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 38 straipsnio 2b dalyje nurodytos procedūros.

 

5. Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

35 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

35e straipsnis

 

Oficiali neatitiktis

 

1. Nedarant poveikio 35b straipsniui, jei valstybė narė nustato vieną iš toliau nurodytų faktų, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų susijusią neatitiktį:

 

a) gaminys CE ženklu pažymėtas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šio reglamento 16 straipsnį arba juo nepažymėtas;

 

b) gaminys pažymėtas paskelbtosios įstaigos, kuri dalyvauja atliekant gamybos kontrolę, identifikaciniu numeriu pažeidžiant 16 straipsnį arba juo nepažymėtas;

 

c) neparengta arba neteisingai parengta ES atitikties deklaracija;

 

d) techninių dokumentų nėra arba jie neišsamūs;

 

e) 8 straipsnio 6 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nepateikta, yra neteisinga ar neišsami;

 

f) neįvykdytas bet kuris kitas 8 ar 10 straipsnyje nustatytas administracinis reikalavimas.

 

2. Jeigu 1 dalyje nurodyta neatitiktis nepašalinama, atitinkama valstybė narė imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas AAP tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad ji būtų susigrąžinta ar pašalinta iš rinkos.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 37 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų keičiamas I priedas dėl konkretaus pavojaus kategorijos, atsižvelgiant į techninę pažangą ir žinias arba naujus mokslinius įrodymus, taip pat laikantis atitikties įvertinimo procedūros, kurią reikia taikyti kiekvienai kategorijai pagal 18 straipsnį.

Siekiant atsižvelgti į techninę pažangą ir žinias arba naujus mokslinius įrodymus dėl konkretaus pavojaus kategorijos, Komisijai pagal 37 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais I priedas iš dalies keičiamas perkeliant pavojų iš vienos kategorijos į kitą.

 

Valstybė narė, kuriai susirūpinimą kelia pavojaus priskyrimas konkrečiai 17 straipsnyje nurodytai pavojaus kategorijai, nedelsdama apie tai praneša Komisijai ir tai pagrindžia.

 

Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija atlieka išsamų pavojaus, kuris turi būti perkeltas į kitą kategoriją, ir šio perkėlimo poveikio vertinimą.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša apie šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip [3 mėnesiai iki šio reglamento taikymo datos] ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius joms poveikio turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už ekonominės veiklos vykdytojų įvykdytus šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įvykdytos. Tokiose taisyklėse gali būti numatytos baudžiamosios sankcijos už rimtus pažeidimus. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša apie šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip [3 mėnesiai iki šio reglamento taikymo datos] ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius joms poveikio turinčius pakeitimus.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau 19–35 straipsniai taikomi nuo [šeši mėnesiai nuo įsigaliojimo].

Tačiau 19–35, 38 ir 39 straipsniai taikomi nuo [šeši mėnesiai nuo įsigaliojimo].

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 skirsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) sąlyčio su vandeniu arba silpno poveikio valymo medžiagomis;

b) sąlytis su vandeniu arba silpno poveikio valymo medžiagomis arba ilgesnės trukmės sąlytis su vandeniu;

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pagal individualų užsakymą pagamintos AAP, išskyrus tada, kai tokios AAP yra skirtos naudotojams apsaugoti nuo I kategorijos sąraše išvardytų pavojų.

Išbraukta.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 skirsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AAP, skirtos naudotojams apsaugoti nuo labai didelio pavojaus. III kategorijai priskirtos tik tos AAP, kurios skirtos naudotojams apsaugoti nuo šio pavojaus:

AAP, skirtos naudotojams apsaugoti nuo labai didelio pavojaus, pvz., mirties ar nepataisomos žalos sveikatai. III kategorijai priskirtos tik tos AAP, kurios skirtos naudotojams apsaugoti nuo šių pavojų:

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 skirsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kenksmingų medžiagų įkvėpimo;

a) sveikatai pavojingų medžiagų ir mišinių;

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 skirsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) atmosferos, kurioje trūksta deguonies;

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 skirsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) agresyviųjų cheminių medžiagų;

b) pavojingų biologinių veiksnių;

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 skirsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

la) profesinės rizikos nuo stipraus smūgio į galvą.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 skirsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) jonizuojančiosios spinduliuotės;

c) jonizuojančiosios spinduliuotės, lazerio spinduliuotės ir radioaktyviosios taršos;

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 skirsnio pirmos pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) sužeidimai kulka ar peiliu;

k) sužeidimų kulka, sprogmenų skeveldromis ar peiliu;

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies 1.2 punkto 1.2.1 papunkčio 1.2.1.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Medžiagos, iš kurių pagaminta AAP, įskaitant visus galimus skilimo produktus, neturi neigiamai paveikti naudotojų sveikatos ir saugos.

Medžiagos, iš kurių pagaminta AAP, įskaitant visus galimus skilimo produktus, neturi neigiamai paveikti naudotojų sveikatos ir saugos ar lemti to, kad AAP nebeatitiktų šiame reglamente nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.3 punkto 1.3.3 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu tas pats gamintojas parduoda keletą įvairių rūšių ir tipų AAP modelių, turinčių vienu metu užtikrinti kelių gretimų kūno dalių apsaugą, tokios AAP turi būti tarpusavyje suderinamos.

Jeigu tas pats gamintojas parduoda keletą įvairių tipų AAP, turinčių vienu metu užtikrinti kelių gretimų kūno dalių apsaugą, tokios AAP turi būti tarpusavyje suderinamos.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.3 punkto 1.3.3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1.3.3a. Apsauginė apranga su nuimama apsauga

 

Apsauginė apranga su nuimama apsauga yra laikoma AAP ir atitikties įvertinimo procedūrų metu turėtų būti vertinama bendrai.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.4. Gamintojo instrukcijos

1.4. Gamintojo instrukcijos ir informacija

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.4 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) veikimo charakteristikos, nustatytos atlikus techninius bandymus, siekiant patikrinti AAP suteikiamos apsaugos lygius arba klases;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši informacija nebūtinai turi būti pateikiama su kiekvienos AAP nurodymais. Ji turi būti įtraukta į techninius dokumentus (žr. III priedą) ir su ja pateikus prašymą turi galėti susipažinti gamintojas kitu būdu (žr. 8 straipsnio 7a dalies (naujos) pakeitimą).

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.4 punkto pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) pagalbiniai reikmenys, kuriuos galima naudoti su AAP, ir atitinkamų atsarginių dalių charakteristikos;

c) jei taikoma, pagalbiniai reikmenys, kuriuos galima naudoti su AAP, ir atitinkamų atsarginių dalių charakteristikos;

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.4 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) apsaugos klasės, atitinkančios skirtingus pavojaus lygius, ir atitinkami naudojimo apribojimai;

d) jei taikoma, apsaugos klasės, atitinkančios skirtingus pavojaus lygius, ir atitinkami naudojimo apribojimai;

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.4 punkto pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) AAP arba tam tikrų jos dalių susidėvėjimo terminai arba trukmė;

e) jei taikoma, AAP arba tam tikrų jos dalių susidėvėjimo terminas arba trukmė;

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.4 punkto pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) tinkamos gabenti pakuotės tipas;

f) jei taikoma, tinkamos gabenti pakuotės tipas;

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.4 punkto pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) pavojus, nuo kurio AAP yra skirta apsaugoti;

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.4 punkto pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) nuorodos į naudojamą (-us) susijusį (-ius) darnųjį (-iuosius) standartą (-us), įskaitant standarto (-ų) datą, arba nuorodos į naudojamas kitas technines specifikacijas.

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.4 punkto pirmos pastraipos i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ib) interneto adresas, kuriuo galima rasti atitikties deklaraciją.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.4 punkto 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios pastabos turi būti tikslios ir išsamios, parengtos bent paskirties valstybių narių oficialia kalba (oficialiomis kalbomis).

Šios instrukcijos turi būti tikslios, išsamios ir aiškiai įskaitomos, parengtos bent paskirties valstybės narės oficialia kalba (oficialiomis kalbomis). Laikoma, kad instrukcijos aiškiai įskaitomos, jei eilinis naudotojas, kurio regėjimas normalus, jas gali lengvai perskaityti iš tinkamo atstumo be pagalbinių priemonių.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1.4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios pastabos turi būti tikslios ir išsamios, parengtos bent paskirties valstybių narių oficialia kalba (oficialiomis kalbomis).

Šios instrukcijos turi būti tikslios ir išsamios, parengtos bent paskirties valstybės narės oficialia kalba (oficialiomis kalbomis). Visos papildomos atitinkamos AAP pasirinkimo, naudojimo, įprastinės ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti lengvai prieinamos bet kuriam suinteresuotajam asmeniui.

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies 2.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu įmanoma, saugotinas kūno dalis dengianti AAP turi gerai vėdintis, kad ją naudojant būtų kuo mažiau prakaituojama; priešingu atveju ji turi būti su prakaitą sugeriančiomis priemonėmis.

Jeigu įmanoma, saugotinas kūno dalis dengianti AAP turi būti suprojektuota taip, kad ją naudojant būtų kuo mažiau prakaituojama; priešingu atveju turi būti įtaisytos prakaitą sugeriančios priemonės.

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies 2.9 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu AAP turi sudedamųjų dalių, kurias naudotojas gali reguliuoti arba nuimti ir pakeisti, jos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad jas būtų įmanoma lengvai sureguliuoti ir nuimti be įrankių.

Jeigu AAP turi sudedamųjų dalių, kurias naudotojas gali reguliuoti arba nuimti ir pakeisti, jos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad jas būtų įmanoma lengvai pritvirtinti, sureguliuoti ir nuimti be įrankių.

Pakeitimas     126

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies 2.12 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei įmanoma, atpažinimo ženklai ar žymenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su sveikata ir sauga ir pritvirtinti prie šių tipų AAP, turi būti suderintų piktogramų arba ideogramų pavidalo. Jie turi būti gerai matomi ir įskaitomi (ir tokie būti) visą numatytą AAP naudojimo trukmę. Be to, šie ženklai turi būti išsamūs, tikslūs ir suprantami, kad būtų galima išvengti nesusipratimų; visų pirma, jeigu šiuose ženkluose yra žodžių ar sakinių, jie turi būti parašyti valstybės narės, kurioje ši įranga turi būti naudojama, oficialia (-iomis) kalba (-omis).

Jei įmanoma, atpažinimo ženklai ar žymenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su sveikata ir sauga ir pritvirtinti prie šių tipų AAP, turi būti suderintų piktogramų arba ideogramų pavidalo. Jie turi būti gerai matomi ir įskaitomi (ir tokie būti) visą numatytą AAP naudojimo trukmę. Be to, šie ženklai turi būti išsamūs, tikslūs ir suprantami, kad būtų galima išvengti nesusipratimų; visų pirma, jeigu šiuose ženkluose yra žodžių ar sakinių, jie turi būti parašyti vartotojams ir galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, nustatyta valstybės narės, kurios rinkai ši įranga pateikta.

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 3.4 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.4. Apsauga vandenyje

3.4. Apsauga skysčiuose

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 3.4 punkto 3.4.2 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Drabužiai, užtikrinantys tinkamą plūdrumą, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas, saugūs dėvėti ir padedantys išsilaikyti vandens paviršiuje. Numatytomis naudojimo sąlygomis tokios AAP neturi varžyti naudotojo judesių, o, svarbiausia, neturi trukdyti plaukti ar imtis veiksmų, kad būtų išvengta pavojaus ar būtų galima išgelbėti kitus asmenis.

 

Drabužiai, užtikrinantys tinkamą plūdrumą, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas, yra saugūs dėvėti ir padeda išsilaikyti skysčiuose. Numatytomis naudojimo sąlygomis tokios AAP neturi varžyti naudotojo judesių, o, svarbiausia, neturi trukdyti plaukti ar imtis veiksmų, kad būtų išvengta pavojaus ar būtų galima išgelbėti kitus asmenis.

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 3.6 punkto 3.6.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Medžiagos ir kitos įrenginių, trumpai naudojamų esant aukštai temperatūrai, bei AAP, kurios gali būti aptaškytos dideliu kiekiu tokių karštų produktų, kaip išlydytų medžiagų tiškalai, dalys taip pat privalo turėti pakankamą šiluminę talpą, kad išsaugotų didžiąją sukauptos šilumos dalį tol, kol naudotojas pasišalins iš pavojingos zonos ir nusiims AAP.

 

Medžiagos ir kitos įrenginių, trumpai naudojamų esant aukštai temperatūrai, bei AAP, kurios gali būti aptaškytos dideliu kiekiu tokių karštų produktų, kaip išlydytų medžiagų tiškalai, dalys taip pat privalo turėti pakankamą šiluminę talpą, kad apsaugotų nuo nudegimų tol, kol naudotojas pasišalins iš pavojingos zonos ir nusiims AAP.

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 3.6 punkto 3.6.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AAP medžiagos ir kitos dalys, galinčios netikėtai susiliesti su liepsna, ir priešgaisrinei įrangai gaminti naudojamos medžiagos taip pat turi pasižymėti neužsiliepsnojamumu, atitinkančiu su numatytomis naudojimo sąlygomis susijusią rizikos klasę. Jos negali lydytis susilietusios su liepsna ir neturi skatinti degimo.

AAP medžiagos ir kitos dalys, galinčios netikėtai susiliesti su liepsna, ir pramoninei ar priešgaisrinei įrangai gaminti naudojamos medžiagos taip pat turi pasižymėti neužsiliepsnojamumu ir šilumine apsauga arba apsauga nuo lankinio išlydžio šilumos, atitinkančiais su numatytomis naudojimo sąlygomis susijusią pavojaus klasę. Jos negali lydytis susilietusios su liepsna ir neturi skatinti degimo.

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 3.6 punkto 3.6.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie AAP, skirtos trumpai naudoti aukštos temperatūros sąlygomis, pridedamose gamintojo instrukcijose, visų pirma, turi būti pateikti visi didžiausiam leidžiamam įrangos, naudojamos pagal paskirtį, perduodamo karščio poveikiui naudotojui nustatyti reikalingi duomenys.

 

Prie AAP, skirtos ribotą laiką naudoti aukštos temperatūros sąlygomis, pridedamose gamintojo instrukcijose visų pirma turi būti pateikti visi didžiausiam leidžiamam įrangos, naudojamos pagal paskirtį, perduodamo karščio poveikiui naudotojui nustatyti reikalingi duomenys.

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 3.9 punkto 3.9.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Todėl apsauginiai akiniai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad kiekvienos kenksmingosios bangos spektrinis laidumo koeficientas būtų toks, jog spinduliuojamos energijos ryškumo tankis, galintis paveikti naudotojo akis per filtrą, būtų kuo mažesnis ir jokiu būdu neviršytų didžiausio leidžiamo poveikio vertės.

Todėl akių apsaugos įranga turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad kiekvienos kenksmingosios bangos spektrinis pralaidumo faktorius būtų toks, jog spinduliuojamos energijos ryškumo tankis, galintis paveikti naudotojo akis per filtrą, būtų kuo mažesnis ir jokiu būdu neviršytų didžiausio leidžiamo poveikio vertės. AAP, skirtos odai apsaugoti nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės, turi absorbuoti arba atspindėti didelę dalį tam tikro ilgio kenksmingųjų bangų spinduliuojamos energijos.

Pagrindimas

Jei bus patvirtinta, „akiniai“ visame tekste bus pakeisti „akių apsaugine įranga“.

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 3.9 punkto 3.9.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visus filtravimo akinių pavyzdžius gamintojas privalo pažymėti atitinkamu saugos laipsnio numeriu.

Visus filtravimo akių apsaugos įrangos pavyzdžius gamintojas privalo pažymėti atitinkamu apsaugos faktoriaus numeriu.

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 3.10 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.10. Apsauga nuo pavojingųjų ir infekcinių medžiagų

3.10. Apsauga nuo sveikatai pavojingų medžiagų ir mišinių ir nuo biologinių veiksnių

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 3.10 punkto 3.10.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AAP, skirtos apsaugoti viso kūno ar jo dalies paviršių nuo sąlyčio su pavojingosiomis ir infekcinėmis medžiagomis, numatytomis AAP naudojimo sąlygomis turi apsaugoti nuo tokių medžiagų skverbties ar sunkimosi pro apsauginį sluoksnį.

AAP, skirtos apsaugoti viso kūno ar jo dalies paviršių nuo sąlyčio su sveikatai pavojingomis medžiagomis ir mišiniais ar su biologiniais veiksniais, numatytomis AAP naudojimo sąlygomis turi apsaugoti nuo tokių medžiagų ir mišinių skverbties ar sunkimosi pro apsauginį sluoksnį.

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 3.10 punkto 3.10.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu tam tikroms pavojingosioms ar infekcinėms medžiagoms dėl jų pobūdžio ir numatytų naudojimo sąlygų būdinga didelė skvarba ir todėl atitinkamos AAP teikiamos apsaugos trukmė yra ribota, AAP turėtų būti taikomi standartiniai bandymai, siekiant jas suklasifikuoti pagal veiksmingumą. AAP, kuri, kaip nustatyta, atitinka bandymo technines sąlygas, turi būti paženklinta, pirmiausia nurodant medžiagų pavadinimus arba, jei tai neįmanoma, bandymams naudotų medžiagų kodus ir atitinkamą įprastinę apsaugos trukmę. Be to, gamintojo instrukcijose, visų pirma, turi būti kodų paaiškinimai (prireikus), detalus standartinių bandymų aprašas ir atitinkama informacija apie didžiausią leidžiamą naudojimo įvairiomis numatytomis sąlygomis trukmę.

Jeigu tam tikroms sveikatai pavojingoms medžiagoms ir mišiniams ar biologiniams veiksniams dėl jų pobūdžio ir numatytų naudojimo sąlygų būdinga didelė skvarba ir todėl atitinkamos AAP teikiamos apsaugos trukmė yra ribota, AAP turėtų būti taikomi standartiniai bandymai, siekiant jas suklasifikuoti pagal veiksmingumą. AAP, kuri, kaip nustatyta, atitinka bandymo technines sąlygas, turi būti paženklinta, pirmiausia nurodant medžiagų pavadinimus arba, jei tai neįmanoma, bandymams naudotų medžiagų kodus ir atitinkamą įprastinę apsaugos trukmę. Be to, gamintojo instrukcijose visų pirma turi būti kodų paaiškinimai (prireikus), detalus standartinių bandymų aprašas ir atitinkama informacija apie didžiausią leidžiamą naudojimo įvairiomis numatytomis sąlygomis trukmę.

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamybos vidaus kontrolė yra atitikties įvertinimo procedūra, kurią atlikdamas gamintojas įvykdo 2, 3 ir 4 punktuose nustatytas prievoles ir, prisiimdamas individualią atsakomybę, pareiškia, kad atitinkama AAP atitinka 5 straipsnyje nurodytus ir II priede pateiktus taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus.

1. Gamybos vidaus kontrolė yra atitikties įvertinimo procedūra, kurią atlikdamas gamintojas įvykdo 2, 3 ir 4 punktuose nustatytas prievoles ir, prisiimdamas individualią atsakomybę, pareiškia, kad atitinkama AAP atitinka taikomus šio reglamento reikalavimus.

Pagrindimas

Jei bus patvirtinta, šis pakeitimas bus atliktas visame tekste.

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojas parengia III priede aprašytus techninius dokumentus. Dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima įvertinti slėginės įrangos atitiktį susijusiems reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima slėginės įrangos projektavimą, gamybą ir veikimą.

Gamintojas parengia III priede aprašytus techninius dokumentus.

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 skirsnio 4 punkto 4.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.1. Kiekvieną taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus atitinkančią AAP gamintojas paženklina CE ženklu.

4.1. Kiekvieną šio reglamento reikalavimus atitinkančią AAP gamintojas pažymi CE ženklu.

 

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 skirsnio 3 punkto antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) jeigu tai yra individualiai pritaikytos AAP, priemonių, kurių imasi gamintojas komplektavimo ir gamybos proceso metu, siekdamas užtikrinti, kad kiekviena AAP atitiktų patvirtintą tipą ir taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, aprašymas.

e) jeigu tai yra pagal individualų užsakymą pagamintos AAP, galimų nukrypimų ir priemonių, kurių imasi ekonominės veiklos vykdytojas gamybos proceso metu, siekdamas užtikrinti, kad kiekviena AAP atitiktų patvirtintą AAP tipą ir taikomus II priede nurodytus sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, aprašymas.

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 skirsnio 6 punkto 6.1 papunkčio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Naujai išduoto ir, kai taikoma, atnaujinto sertifikato galiojimo laikas yra ne ilgiau kaip penkeri metai.

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 skirsnio 6 punkto 6.2 papunkčio i dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) išdavimo data ir, kai taikoma, atnaujinimo data (-os);

i) išdavimo data ir, kai taikoma, atnaujinimo ar galiojimo pabaigos data (-os);

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 skirsnio 6 punkto 6.2 papunkčio j dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) galiojimo pabaiga (daugiausia penkeri metai nuo išdavimo datos arba paskutinio atnaujinimo datos);

 

Išbraukta.

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 skirsnio 7.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paskelbtoji įstaiga domisi visuotinai pripažįstama mokslo ir technikos pažanga, kurios rodo, kad patvirtintas tipas gali nebeatitikti taikomų esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų, ir sprendžia, ar dėl tokios pažangos būtina atlikti papildomus tyrimus. Jei tyrimai reikalingi, paskelbtoji įstaiga apie tai praneša gamintojui.

Paskelbtoji įstaiga domisi visuotinai pripažįstama mokslo ir technikos pažanga, kurios rodo, kad patvirtintas tipas gali nebeatitikti taikomų esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų, ir, nepažeisdama V priedo 6.1 dalies 1a pastraipos, sprendžia, ar dėl tokios pažangos būtina atlikti papildomus tyrimus. Jei tyrimai reikalingi, paskelbtoji įstaiga apie tai praneša gamintojui.

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 skirsnio 7.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki galiojimo termino pabaigos gamintojas gali informuoti paskelbtąją įstaigą apie tai, kad taikoma supaprastinta peržiūros procedūra, nes nebuvo padaryta jokių 7.2 punkte nurodytų AAP pakeitimų. Gamintojas paskelbtajai įstaigai pateikia šią informaciją:

 

a) galiojančio įmonės pavadinimo ir adreso patvirtinimą;

 

b) patvirtinimą, kad nebuvo padaryta gaminio, įskaitant medžiagos, dalių elementų ar atskirai surenkamų dalių, pakeitimų ir nebuvo pakeisti atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose taikomi sprendimai;

 

c) jei nepateikta, esamo gaminio eskizo kopijas ir nuotraukas, informaciją apie gaminio žymėjimą ir gamintojo pateiktą informaciją;

 

d) III kategorijos gaminių atveju – informaciją apie gaminio patikrą arba gamybos proceso kokybės užtikrinimą.

 

Jei paskelbtoji įstaiga patvirtina, kad neįvyko jokių 7.3 punkte minimos mokslo ir technologijų pažangos pokyčių, V priedo 4 punkte nustatytas ES tipo tyrimas neatliekamas ir paskelbtoji įstaiga atnaujina ES tipo tyrimo sertifikatą. Paskelbtoji įstaiga užtikrina, kad, prieš baigiantis ES tipo tyrimo sertifikato galiojimo laikui, supaprastinta sertifikato atnaujinimo procedūra būtų baigta. Sertifikato nuorodos nekeičiamos.

 

Atnaujinimo procedūros išlaidos turi būti proporcingos supaprastintos procedūros administracinei naštai.

 

Jei trūksta bet kurios iš išvardytos informacijos arba jei įvyko 7.3 punkte minimos mokslo ir technologijų pažangos pokyčių, taikoma 7.5 punkte nurodyta procedūra.

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo 1 skirsnio 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal individualų užsakymą gaminamų AAP atveju gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos proceso ir jo stebėsenos metu užtikrintų pagal individualų užsakymą gaminamų AAP atitiktį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam baziniam modeliui ir taikomiems esminiams sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimams.

Pagal individualų užsakymą gaminamų AAP atveju gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos proceso ir jo stebėsenos metu užtikrintų pagal individualų užsakymą gaminamų AAP atitiktį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam baziniam modeliui ir taikomiems šio reglamento reikalavimams.

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Atitiktis tipui, pagrįsta gaminio patikra – dalis atitikties įvertinimo procedūros, kurią taikydamas gamintojas vykdo 2, 3, 5.2 ir 6 punktuose nustatytas pareigas, užtikrina ir, prisiimdamas individualią atsakomybę, pareiškia, kad AAP, kuriai taikomos 4 punkto nuostatos, atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, nurodytus 5 straipsnyje ir nustatytus II priede.

 

1. Atitiktis tipui, pagrįsta gaminio patikra – dalis atitikties įvertinimo procedūros, kurią taikydamas gamintojas vykdo 2, 3, 5.2 ir 6 punktuose nustatytas pareigas, užtikrina ir, prisiimdamas individualią atsakomybę, pareiškia, kad AAP, kuriai taikomos 4 punkto nuostatos, atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus šio reglamento reikalavimus.

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 skirsnio 4 punkto 4.4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4.4a. Vertinant taikytina atrankos procedūra skirta nustatyti, ar gamybos proceso metu užtikrinamas gamybos vienodumas ir neviršijamos priimtinos ribos, taip siekiant užtikrinti AAP atitiktį.

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 skirsnio 5 punkto 5.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.1. Paskelbtoji įstaiga gamintojui pateikia bandymų ataskaitą ir jį įgalioja ant kiekvienos atskiros AAP, atitinkančios ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, pritvirtinti paskelbtosios įstaigos identifikacinį numerį.

5.1. Paskelbtoji įstaiga gamintojui pateikia bandymų ataskaitą.

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 skirsnio 5 punkto 5.2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5.2a. Gamybos proceso metu gamintojas paskelbtosios įstaigos atsakomybe pritvirtina prie gaminių paskelbtosios įstaigos identifikacinį numerį.

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 1 skirsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Jei 3.1 punkte nurodyta paskelbtoji įstaiga sutinka, gamintojas jos identifikacinį numerį prie AAP gali pritvirtinti gamybos proceso metu.

Išbraukta.

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 1 antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ES atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

 

ES atitikties deklaracijoje nurodoma ši informacija:

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. AAP (gaminio, partijos, tipo ar serijos numeris):

1. AAP identifikavimo informacija (gaminio, partijos, tipo ar serijos numeris), įskaitant, jeigu naudinga AAP atpažinimo tikslais, pakankamai aiškų atvaizdą:

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas [įgaliotasis atstovas taip pat privalo nurodyti gamintojo įmonės pavadinimą ir adresą]:

2. Gamintojo arba, kai taikytina, jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas (vardas, pavardė):

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Deklaracijos objektas (AAP identifikuojantys duomenys, pagal kuriuos ją įmanoma atsekti; prireikus AAP atpažinimo tikslais galima pridėti pakankamai aiškų spalvotą atvaizdą):

Išbraukta.

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nuorodos į susijusius darniuosius standartus (įskaitant standarto datą) arba į kitas technines specifikacijas, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis (įskaitant specifikacijos datą):

6. nuorodos į taikytus darniuosius standartus (įskaitant standarto datą) arba į kitas technines specifikacijas, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis (įskaitant specifikacijos datą):

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl reglamento

X priedo 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Nuo 1989 m. asmeninių apsaugos priemonių (AAP) teikimas ES rinkai visapusiškai suderintas pagal Tarybos Direktyvą 89/686/EEB. Pastaruosius 25-erius metus šia direktyva užtikrintas bendrosios rinkos veikimas. Nepaisant to, galiojantys AAP teisės aktai turi būti atnaujinti pagal Naująją teisės aktų sistemą (NTAS), kuri yra bendrosios rinkos prekių taisyklių racionalizavimo ir supaprastinimo priemonių rinkinys.

Atsižvelgiant į nerimą, kad dabartiniai teisės aktų reikalavimai yra painūs ir dubliuojasi, šiuo reglamentu išaiškinamas ekonominės veiklos vykdytojų vaidmuo, stiprinamas veikėjų bendradarbiavimas ir įvedamos bendros apibrėžtys. Bendru NTAS požiūriu taip pat išaiškinti rinkos priežiūros institucijų įgaliojimai, suteikiantys galimybę sekti ir grąžinti nesaugias bendrajai rinkai pateiktas prekes.

Galiojančios AAP direktyvos 2 ir 4 straipsniuose teigiama, kad valstybės narės turi leisti parduoti visus šią direktyvą atitinkančius gaminius ir turi neleisti parduoti reikalavimų neatitinkančių gaminių. Atsižvelgiant į tai, kad galiojančia direktyva neleidžiami nei žemesnio, nei aukštesnio lygio standartai, neatrodo, kad jos pakeitimas reglamentu turės didelių praktinių padarinių.

Pagrindiniai pranešėjos pakeitimai

Pranešėja palaiko griežtus asmeninių apsaugos priemonių reikalavimus. Dėl to, kad šis pasiūlymas pirmiausia susijęs su jau gerai veikiančios sistemos modernizavimu ir supaprastinimu, pranešėja mano, kad nereikia smarkiai keisti jos tikslų. Pakeitimais siekiama užtikrinti aiškumą įvairiose srityse, o ne didinti valstybių narių ir saugos pramonės federacijų išreikštą nerimą.

Šie techniniai paaiškinimai apima:

•       AAP veikimui būtinų gaminių jungiamąsias sistemas (3 straipsnio 1 dalies c punktas);

•       „pristatymo“ (3 straipsnio 21 dalis) ir „eksploatacinių bandymų“ (3 straipsnio 22 dalis) apibrėžčių įtraukimą ir leidimą atlikti eksploatacinius bandymus (7 straipsnio 2–3 dalys);

•       reikalavimą importuotojams ir platintojams pranešti gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms, kai, jų manymu, kyla reikalavimų neatitinkančių AAP pavojus;

•       reikalavimą valstybėms narėms pranešti gamintojams, jeigu paskelbtoji įstaiga nutraukė veiklą (29 straipsnio 2 dalis);

•       reikalavimą, kad apeliacinė procedūra būtų skaidri ir prieinama (32 straipsnis).

Pranešėja siūlo panaikinti ilgiausią ES tipo tyrimo sertifikato penkerių metų galiojimo trukmę dėl ekonominės veiklos vykdytojų išreikšto nerimo, kad toks laikotarpis per trumpas, atsižvelgiant į įprastą AAP naudojimo laiką.

Parlamento atliktame šio pasiūlymo ex-ante poveikio vertinime pažymėta, kad susirūpinimą kelia Komisijos sprendimas pritaikyti pirminės direktyvos taikymo sritį. Pranešėja nemano, kad reikia smarkiai pritaikyti taikymo sritį, kadangi šiuo pasiūlymo projektu pirmiausia siekiama užtikrinti tinkamą reglamentavimo sistemos veikimą ir įgyvendinimą, o ne jos tikslų įgyvendinimą. Todėl tam, kad šio sektoriaus veikėjams būtų užtikrintas teisinis aiškumas, pranešėja siekė, kad taikymo sritis būtų panaši į pirminės direktyvos.

Todėl pranešėja atliko tokius pakeitimus:

•       pakeitimai, apimantys priemones, saugančias nuo deguonies trūkumo (pvz., nardymo įranga), cheminių medžiagų, biologinių medžiagų ir spinduliuotės ar radioaktyviosios taršos, dabar įtraukti į III kategoriją.

•       Pakeitimai, susiję su AAP, skirtomis asmeniniam naudojimui. Administracinė našta turėtų būti proporcinga saugos rizikai. Todėl pranešėja į taikymo sritį neįtraukė AAP, skirtų asmeniniam naudojimui, kurios saugo nuo neekstremalių oro sąlygų, drėgmės ar vandens. Asmeniniam naudojimui skirtos apsaugos nuo karščio priemonės, pvz., pirštinės, ir toliau nebus įtrauktos į taikymo sritį, jeigu ekonominės veiklos vykdytojas aiškiai nenurodys, kad jos skirtos apsaugai. Pranešėja taip pat mano, kad amatininkų gaminiai neturi būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį.

Kad būtų užtikrintas greitas derybų dėl šio dokumento užbaigimas, pranešėja mano, kad reikia pritarti daugeliui Tarybos pasiūlymų dėl pasiūlymo suderinimo su NTAS.

Šie pakeitimai susiję su:

•       atitikties deklaracija, kuri ekonominės veiklos vykdytojams suteikia pasirinkimą teikti popierinę kopiją arba interneto svetainės, kurioje pateikta susijusi informacija, kuria atsižvelgiama į technologinę plėtrą, pasiektą nuo direktyvos įvedimo 1989 m., nuorodą;

•       nauju skyriumi, kurį priėmus bus atsižvelgta į rinkos priežiūros reglamentavimo reikalavimus;

•       savo darbuotojams AAP teikiančių darbdavių reikalavimų išaiškinimu (21 konstatuojamoji dalis);

•       sporto įrangos kaip AAP įtraukimu (2 straipsnio 2 dalies b punktas);

•       kalbiniais pakeitimais, kad tekstas būtų aiškesnis (11 ir 12 konstatuojamosios dalys).

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (7.4.2015)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmeninių apsaugos priemonių
(COM(2014) 0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

Nuomonės referentė: Laura Agea

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nagrinėjant reglamento dėl asmeninių apsaugos priemonių (AAP) projektą, pagrindinis tikslas buvo, siūlant pakeitimus, pakeisti ankstesnę direktyvą taip, kad nebūtų pagrindo aiškinimams, kurie galėtų kaip nors sumažinti jos veiksmingumą ar teisinį tikrumą. Manoma, kad tik pasitelkiant pačias veiksmingiausias priemones galima užtikrinti nepriekaištingą darbuotojų apsaugą, atsižvelgiant į tai, kad nelaimingus atsitikimus darbe labai dažnai lemia ne tik nepakankamas tinkamų apsaugos sistemų naudojimas, bet ir tai, kad šios sistemos naudojamos neteisingai.

Taip pat nustatėme, kad tik kuriant tinkamas apsaugos priemones, kurios būtų pritaikytos įvairiems gaminių naudotojams, ir pateikiant jas rinkai bus užtikrintas tokių priemonių veiksmingumas. Būtent todėl pabrėžėme, kad reikia turėti omenyje tuos, kurie dėvi ir naudoja apsaugos priemones, išskiriant tris skirtingas grupes: vyrus, moteris, jaunus darbuotojus ir neįgaliuosius. Išskirdami jaunų darbuotojų kategoriją turėjome atsižvelgti į skirtingas darbo aplinkybes ir jų pokyčius, dažnai susijusius su ekonomikos krize, dėl kurių labai padaugėjo mokyklos nebaigusių jaunuolių ir atsirado daug jaunų darbuotojų, į kurių fizines savybes būtina atsižvelgti.

Taip pat manome, kad reikia pabrėžti kai kuriuos techninius reglamento aspektus, siekiant įtraukti visas rizikos grupes ir visus skirtingus atvejus, kad liktų kuo mažiau abejonių ir neteisingų aiškinimų, kurių dažnai gali atsirasti.

Išnagrinėti reglamentą mus paskatino tai, kad esant neaiškumams atsiranda neteisingų reglamento aiškinimų, o dėl jų reglamentas klaidingai taikomas.

Be to, atsižvelgdami į poreikį pritaikyti AAP galutiniams gaminio naudotojams, įtraukėme galimybę sukurti ad hoc priemones, kurios padėtų suprasti, kaip teisingai jas naudoti, ir paaiškintų, kad labai svarbu apsaugoti jas naudojančius asmenis nuo pavojų darbe.

Sąmoningumas bei teisinga ir tinkama informacija suteikia galimybę ne tik apsaugoti darbuotojus, bet ir įtraukti juos į tiesiogiai su jais susijusių sričių veiklą.

Tai pat pabrėžėme, kad jeigu kyla grėsmė ar pastebima neatitikčių, būtina ne tik apie jas pranešti, bet ir būtina tokias AAP pašalinti iš rinkos, kad nekiltų pavojaus dėl jų naudojimo.

Manome, kad taip pat svarbu pabrėžti, jog reglamento taikymo stebėsena turi būti skaidri ir nuolatinė, kad pažeidimų atveju galima būtų imtis reikiamų priemonių.

Manome, kad norint sustiprinti darbo rinką, reikalinga ne tik investicijų politika, bet ir visapusiška apsauga, kuriai būtų keliami aukščiausi darbuotojų saugos reikalavimai, padėsiantys kokybiškai atlikti darbą ir apsaugoti patį darbo procesą.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) teisė į sveikatą ir saugą yra pagrindinė teisė ir visi darbuotojai turi teisines garantijas turėti tokias darbo sąlygas, kurios saugotų jų sveikatą, saugą ir orumą. Atsižvelgiant į tai, kad įmonėms ir socialinės apsaugos sistemoms su darbu susiję nelaimingi atsitikimai ir ligos kainuoja apie 5,9 proc. bendro vidaus produkto ir kad tinkama darbuotojų prevencija skatina gerovę, darbo kokybę ir produktyvumą, rizikos prevencija, visų pirma naudojant kokybiškas asmenines apsaugos priemones, būtina siekiant sumažinti su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų skaičių;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) reikėtų atkreipti dėmesį į šio reglamento ir direktyvų 89/391/EEB ir 89/656/EEB tarpusavio sąsajas, pirmiausia susijusias su nuostatomis dėl AAP vertinimo, darbuotojų informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) tačiau ją taikant įgyta patirtis parodė, kad yra trūkumų ir nenuoseklumo, kalbant apie gaminius, kuriems taikoma direktyva, ir atitikties įvertinimo procedūras. Siekiant atsižvelgti į šią patirtį ir išaiškinti sistemą, pagal kurią galima būtų prekiauti gaminiais, kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų būti peržiūrėtos ir sugriežtintos tam tikros Direktyvos 89/686/EEB nuostatos;

(3) tačiau ją taikant įgyta patirtis parodė, kad yra trūkumų ir nenuoseklumo, kalbant apie gaminius, kuriems taikoma direktyva, ir atitikties įvertinimo procedūras. Siekiant atsižvelgti į šią patirtį ir išaiškinti sistemą, pagal kurią būtų galima prekiauti gaminiais, kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų būti peržiūrėtos ir sugriežtintos tam tikros Direktyvos 89/686/EEB nuostatos, laikantis svarbiausio sveikatos apsaugos ir saugos principo;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) šis reglamentas turėtų būti taikomas visų rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį pardavimą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) kadangi taikymo sritis, esminiai sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai bei atitikties įvertinimo procedūros visose valstybėse narėse turi būti vienodi, nesuteikiama beveik jokio lankstumo perkeliant naujojo požiūrio principais pagrįstas direktyvas į nacionalinę teisę. Todėl Direktyva 89/686/EEB turėtų būti pakeista reglamentu, nes tai yra tinkamas būdas nustatyti aiškias ir išsamias taisykles, ir jų skirtingai perkelti į nacionalinę teisę valstybės narės negalės;

(4) kadangi taikymo sritis, esminiai sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai bei atitikties įvertinimo procedūros visose valstybėse narėse turi būti vienodi, nesuteikiama beveik jokio lankstumo perkeliant naujojo požiūrio principais pagrįstas direktyvas į nacionalinę teisę. Todėl Direktyva 89/686/EEB turėtų būti pakeista reglamentu, nes tai yra tinkama teisinė priemonė nustatyti aiškias ir išsamias taisykles, ir jų skirtingai perkelti į nacionalinę teisę valstybės narės negalės. Tai reikėtų padaryti laikantis aiškaus ir tikslais pagrįsto metodo, pirmiausia siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, gerinti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti naudotojų apsaugą;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) kai kurie rinkoje esantys gaminiai, skirti naudotojui apsaugoti, į Direktyvos 89/686/EEB taikymo sritį neįtraukti. Siekiant tų gaminių naudotojams užtikrinti tokio paties aukšto lygio apsaugą, kaip ir AAP, kurioms taikoma Direktyva 89/686/EEB, į šio reglamento taikymo sritį reikėtų įtraukti asmeniniam naudojimui skirtas apsaugos nuo garų, vandens ir karščio AAP (pvz., pirštines indams plauti, orkaitės pirštines), taip pat kaip panašias profesionaliam naudojimui skirtas AAP, kurioms jau taikoma Direktyva 89/686/EEB. Amatininkų gaminiai, pvz., rankų darbo pirštinės, nelaikomi asmeninėmis apsaugos priemonėmis, jeigu jų gamintojai aiškiai nenurodo, kad jie skirti apsaugai. Todėl jie į šį reglamentą neįtraukiami. Taip pat reikėtų paaiškinti Direktyvos 89/686/EEB I priede pateiktą gaminių, kuriems netaikoma ta direktyva, sąrašą ir nurodyti jame gaminius, kuriems taikomi kiti teisės aktai ir todėl netaikomas AAP reglamentas;

(9) kai kurie rinkoje esantys gaminiai, skirti naudotojui apsaugoti, į Direktyvos 89/686/EEB taikymo sritį neįtraukti, kai jie skirti tik asmeniniam naudojimui. Norint suteikti didelę apsaugą, nuo didelio karščio namų aplinkoje rankas saugantys gaminiai turėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį, jeigu konkrečiai nurodyta, kad jie skirti apsaugai. Amatininkų gaminiai, pvz., rankų darbo pirštinės ir orkaitės pirštinės, nelaikomi asmeninėmis apsaugos priemonėmis, jeigu jų gamintojai aiškiai nenurodo, kad jie skirti apsaugai. Todėl jų nereikėtų įtraukti į šio reglamento taikymo sritį. Vietoj to reikėtų skatinti šių gaminių pasitvirtinimą. Daugybė gamintojų šiuo metu tai jau daro;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) siekdama geriau apsaugoti Sąjungos darbuotojus nuo su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų, 2014 m. birželio 6 d. Komisija priėmė komunikatą „2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa“;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) kad šį reglamentą būtų lengviau suprasti ir vienodai taikyti, turėtų būti nustatytos naujos apibrėžtys „individualiai pritaikyta AAP“ ir „pagal individualų užsakymą pagaminta AAP“, be to, tų rūšių AAP atitikties įvertinimo procedūros turėtų būti pritaikytos jų ypatingoms gamybos sąlygoms;

(10) kad šį reglamentą būtų lengviau suprasti ir vienodai taikyti, turėtų būti nustatytos naujos apibrėžtys „individualiai pritaikyta AAP“ ir „pagal individualų užsakymą pagaminta AAP“, įskaitant aiškias galutiniams naudotojams skirtų AAP apibrėžtis, be to, tų rūšių AAP atitikties įvertinimo procedūros turėtų būti pritaikytos jų ypatingoms gamybos sąlygoms. Apibrėžtyse „individualiai pritaikyta AAP“ ir „pagal individualų užsakymą pagaminta AAP“ turėtų būti aiškiai nurodyta, kad individualiai pritaikyta AAP turi turėti reikšmingos įtakos darbo aplinkai ir darbuotojų saugai;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) eksploataciniuose pristatymuose ir eksploataciniuose bandymuose reikėtų imtis žmonių apsaugą užtikrinančių tinkamų priemonių. Eksploataciniai bandymai turėtų būti skirti ne AAP apsaugai tikrinti, o kitiems su apsauga nesusijusiems aspektams, kaip antai komfortui, ergonomiškumui ir dizainui, vertinti. Visoms susijusioms šalims, pvz., darbdaviui bei naudotojui ar klientui, turėtų būti iš anksto pranešta apie bandymo mastą ir paskirtį;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) ekonominės veiklos vykdytojams už gaminių atitiktį tenkanti atsakomybė turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą jų vaidmenį tiekimo grandinėje, kad būtų užtikrintas aukštas visuomenės interesų, kaip antai sveikatos ir saugos, apsaugos lygis ir naudotojų apsauga, taip pat sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(11) ekonominės veiklos vykdytojams už AAP atitiktį tenkanti atsakomybė turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą jų vaidmenį visoje tiekimo grandinėje, kad būtų užtikrinti aukštas visuomenės interesų, kaip antai sveikatos ir saugos, apsaugos lygis ir tinkami naudotojų ir, prireikus, kitų asmenų informavimas ir apsauga, taip pat sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad AAP saugotų asmenų sveikatą ir saugą, taip pat, kad visi jų rinkai tiekiami gaminiai atitiktų šį reglamentą. Šiame reglamente turėtų būti aiškiai ir proporcingai paskirstomos prievolės, nustatytos atsižvelgiant į kiekvieno tiekimo ir platinimo procese dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

(12) visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad rinkai būtų tiekiamos tik šį reglamentą atitinkančios AAP. Šiame reglamente turėtų būti aiškiai ir proporcingai paskirstomos prievolės, nustatytos atsižvelgiant į kiekvieno tiekimo ir platinimo procese dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) siekiant palengvinti įgyvendinimą ir didinti informuotumą apie šiuo reglamentu nustatytus reikalavimus, reikėtų raginti valstybes nares kurti svetainę ir (arba) išmaniojo telefono taikomąją programą, į kurią būtų įtraukiama visa susijusi informacija apie šį reglamentą, įskaitant duomenis apie valdžios institucijų informavimą ir atitikties vertinimo įstaigas, įgaliotas pagal šį reglamentą atlikti užduotis. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir vartotojų tarpusavio ryšiams, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus nurodyti ne tik pašto adresą, bet ir svetainės adresą;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) būtina užtikrinti, kad į Sąjungos rinką patenkančios AAP atitiktų šio reglamento reikalavimus, pirmiausia, kad gamintojai būtų atlikę reikiamas tų gaminių įvertinimo procedūras. Todėl reikėtų numatyti, kad importuotai pasirūpintų, kad jų rinkai pateikiamos AAP atitiktų šio reglamento reikalavimus ir kad jie rinkai nepateiktų tokių reikalavimų neatitinkančių arba pavojų keliančių AAP. Taip pat reikėtų nustatyti importuotojų prievolę įsitikinti, ar buvo atliktos atitikties įvertinimo procedūros, ar gaminys pažymėtas CE ženklu ir ar gamintojas parengė techninius dokumentus, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

(14) būtina užtikrinti, kad į Sąjungos rinką patenkančios AAP atitiktų šio reglamento reikalavimus, pirmiausia, kad gamintojai būtų atlikę reikiamas tų gaminių įvertinimo procedūras. Todėl reikėtų numatyti, kad importuotai pasirūpintų, kad jų rinkai pateikiamos AAP atitiktų šio reglamento reikalavimus ir kad jie rinkai nepateiktų tokių reikalavimų neatitinkančių arba pavojų keliančių AAP. Taip pat reikėtų nustatyti importuotojų prievolę įsitikinti, ar buvo atliktos atitikties įvertinimo procedūros, ar gaminys pažymėtas CE ženklu ir ar gamintojas parengė techninius dokumentus, kad kompetentingos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) importuotojai, pateikdami AAP rinkai, turėtų ant gaminio nurodyti savo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą, kuriuo būtų galima į juos kreiptis. Išimtys turėtų būti numatomos tais atvejais, kai to negalima padaryti dėl AAP dydžio ar pobūdžio. Tai taikoma ir tais atvejais, kai importuotojas turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant gaminio nurodyti savo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą;

(16) importuotojai, pateikdami AAP rinkai, turėtų ant gaminio nurodyti savo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą, kuriuo būtų galima į juos kreiptis, taip pat nurodyti svetaines, kuriose galutinis AAP naudotojas galėtų rasti papildomos informacijos apie tai, kaip tinkamai naudoti AAP. Išimtys turėtų būti numatomos tais atvejais, kai to negalima padaryti dėl AAP dydžio ar pobūdžio. Tai taikoma ir tais atvejais, kai importuotojas turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant gaminio nurodyti savo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas, pateikiantis rinkai jo vardą arba prekės ženklą turinčią AAP arba gaminį pakeičiantis taip, kad gali būti padarytas poveikis atitikčiai šiuo reglamentu nustatytiems reikalavimams, turėtų būti laikomas gamintoju ir turėtų prisiimti gamintojo prievoles;

(17) bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas, pateikiantis rinkai jo vardą arba prekės ženklą turinčią AAP arba AAP pakeičiantis taip, kad gali būti padarytas poveikis atitikčiai šiuo reglamentu nustatytiems reikalavimams, yra laikomas gamintoju ir turėtų prisiimti gamintojo prievoles;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) glaudžiai su rinka susiję platintojai ir importuotojai taip pat turėtų būti įtraukti į rinkos priežiūros užduotis, kurias atlieka kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, ir turėtų būti pasirengę aktyviai dalyvauti ir šioms institucijoms teikti visą reikalingą informaciją apie atitinkamas AAP;

(18) glaudžiai su rinka susiję platintojai ir importuotojai turėtų būti įtraukti į rinkos priežiūros užduotis, kurias atlieka kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, tik tada, kai užtikrinama, kad išvengiama interesų konflikto, ir privalo būti pasirengę aktyviai dalyvauti ir šioms institucijoms teikti visą reikalingą informaciją apie atitinkamas AAP;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) jei užtikrinamas AAP atsekamumas visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra tampa paprastesnė ir efektyvesnė. Veiksminga atsekamumo sistema palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, kurie tiekė rinkai reikalavimų neatitinkantį gaminį;

(19) jei užtikrinamas AAP atsekamumas visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra tampa paprastesnė ir efektyvesnė. Veiksminga atsekamumo sistema palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, kurie tiekė rinkai reikalavimų neatitinkančią AAP, ir tiksliai, aiškiai ir skaidriai nustatyti kiekvieno jų atsakomybę;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) siekiant išvengti neaiškumų ir dviprasmybės ir užtikrinti laisvą reikalavimus atitinkančių AAP judėjimą, būtina aiškiai apibrėžti šio reglamento ryšį su valstybių narių teise nustatyti AAP naudojimo darbo vietoje reikalavimus ir aprėptį, visų pirma pagal Tarybos direktyvą 89/656/EEB19;

(21) siekiant išvengti neaiškumų ir dviprasmybės ir užtikrinti laisvą reikalavimus atitinkančių AAP judėjimą, būtina aiškiai apibrėžti šio reglamento ryšį su valstybių narių teise nustatyti AAP naudojimo darbo vietoje reikalavimus ir aprėptį, visų pirma pagal Tarybos direktyvą 89/656/EEB19. Pagal tos direktyvos 4 straipsnį reikalaujama, kad darbdaviai parūpintų AAP, atitinkančias atitinkamas Sąjungos nuostatas dėl projektavimo ir gamybos saugos ir sveikatos apsaugos požiūriu. Pagal šį straipsnį AAP gamintojai, kurie aprūpina tomis AAP savo darbuotojus, privalo užtikrinti, kad tokios AAP atitiktų šiame reglamente išdėstytus reikalavimus;

__________________

__________________

19 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 89/656/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (OL L 393, 1989 12 30, p. 18.),

19 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 89/656/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (OL L 393, 1989 12 30, p. 18.),

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) siekiant užtikrinti, kad AAP būtų tiriamos remiantis naujausiais duomenimis, reikėtų nustatyti, kad ES tipo tyrimo sertifikatas galiotų ne ilgiau kaip penkerius metus. Reikėtų numatyti sertifikato peržiūros procesą. Siekiant palengvinti rinkos priežiūros institucijų darbą, reikėtų nustatyti būtiniausią sertifikatų turinį;

(24) siekiant užtikrinti, kad AAP būtų tiriamos remiantis naujausiais duomenimis, reikėtų nustatyti, kad ES tipo tyrimo sertifikatas galiotų ne ilgiau kaip penkerius metus. Reikėtų numatyti sertifikato peržiūros procesą. Tokios peržiūros procedūra turėtų būti paprasta ir racionali. Siekiant palengvinti rinkos priežiūros institucijų darbą, reikėtų nustatyti būtiniausią sertifikatų turinį;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) CE ženklas turėtų būti vienintelis atitikties ženklas, įrodantis AAP atitiktį Sąjungos derinamiesiems teisės aktams; Vis dėlto turėtų būti leidžiama naudoti ir kitus ženklus, jei jie padeda gerinti vartotojų apsaugą ir nėra reglamentuojami Sąjungos derinimo teisės aktuose;

(27) CE ženklas turėtų būti vienintelis atitikties ženklas, įrodantis AAP atitiktį Sąjungos derinamiesiems teisės aktams. Vis dėlto turėtų būti leidžiama naudoti ir kitus ženklus, jei jie padeda gerinti vartotojų sveikatos apsaugą ir saugą ir nėra reglamentuojami Sąjungos derinimo teisės aktuose;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių saugos reikalavimų, būtina nustatyti tinkamas atitikties įvertinimo procedūras, kurių laikytųsi gamintojai. Direktyvoje 89/6868/EEB AAP skirstomos į tris kategorijas, kurioms taikomos skirtingos atitikties įvertinimo procedūros. Siekiant užtikrinti, kad visų AAP sauga nuolat būtų aukšto lygio, reikėtų papildyti gaminių, kuriems taikomos su gamybos etapu susijusios atitikties įvertinimo procedūros, sąrašą. Jei įmanoma, reikėtų nustatyti kiekvienos AAP kategorijos atitikties įvertinimo procedūras, pagal Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatytus atitikties įvertinimo modulius;

(28) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, būtina nustatyti tinkamas atitikties įvertinimo procedūras, kurių laikytųsi gamintojai. Direktyvoje 89/6868/EEB AAP skirstomos į tris kategorijas, kurioms taikomos skirtingos atitikties įvertinimo procedūros. Siekiant užtikrinti, kad visų AAP sauga nuolat būtų aukšto lygio, reikėtų papildyti gaminių, kuriems taikomos su gamybos etapu susijusios atitikties įvertinimo procedūros, sąrašą. Jei įmanoma, reikėtų nustatyti kiekvienos AAP kategorijos atitikties įvertinimo procedūras, pagal Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatytus atitikties įvertinimo modulius;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) siekiant atsižvelgti į techninę pažangą ir naujus mokslinius įrodymus, reikėtų suteikti Komisijai įgaliojimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus dėl kiekvienai kategorijai priklausančių AAP sąrašo pakeitimų. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, deramai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamentui ir Tarybai tuo pat metu, laiku ir tinkamai būtų perduodami susiję dokumentai;

(31) siekiant atsižvelgti į techninę pažangą ir naujus mokslinius įrodymus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais keičiamas kiekvienai kategorijai priklausančių AAP sąrašas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir įvertintų savo pasiūlymų poveikį, taip pat konsultuotųsi su tų sektorių, kurie nuolat savo veikloje naudoja AAP, darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) valstybės narės turėtų nustatyti taisykles, reglamentuojančias sankcijas, taikytinas pažeidus šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir griežtos;

(33) valstybės narės turėtų nustatyti taisykles, reglamentuojančias rekomendacijas, priežiūrą, kontrolę (siekiant užkirsti kelią pažeidimams) ir sankcijas, taikytinas pažeidus šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti jų įgyvendinimą, atsižvelgdamos į tai, kad rekomendacijos geriausiai padeda išvengti darbdavių, AAP gamintojų ir galutinių naudotojų nenumatytų klaidų. Tos bausmės ir sankcijos turėtų būti taikomos tikslingai, būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) kadangi Direktyvoje 89/656/EEB nustatyti būtiniausi darbuotojų darbo vietoje naudojamų asmeninių apsaugos priemonių reikalavimai ir kadangi nacionalinėmis su darbuotojų sauga susijusiomis nuostatomis nustatyta, kad AAP naudoti privaloma, kiekviena valstybė narė turėtų imtis tinkamų priemonių siekdama skatinti darbdavius ir darbuotojus naudoti tinkamas AAP, taip pat teikdamos darbdaviams, darbuotojams ir darbuotojų asociacijoms aiškią informaciją apie privalomą jų naudojimą ir kaip gerąją praktiką teikdamos paskatas šias taisykles taikantiems ir bendrųjų prevencijos principų besilaikantiems darbdaviams, kaip nustatyta Direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo 6 straipsnio 2 dalyje;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33b) valstybės narės turėtų sukurti, pageidautina bendradarbiaudamos su priežiūros institucijomis ir socialiniais partneriais, vieną kontaktinį centrą, kuriam galutiniai AAP naudotojai galėtų pranešti apie su AAP susijusius trūkumus ir klaidas. Priežiūros institucijos privalo skubiai ir veiksmingai reaguoti į galutinių naudotojų pranešimus;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a) itin svarbu įvairius su AAP, pirmiausia su jų gamyba ir naudojimu susijusius aspektus, visiškai susieti su platesnio masto Sąjungos veiksmais darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srityje; tai svarbu siekiant užtikrinti aukšto lygio darbuotojų apsaugą ir parengti visoms įmonėms, neatsižvelgiant į jų dydį, vietą ar veiklos sektorių, skirtą veiksmų programą;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34b) ypatingą dėmesį reikėtų skirti nedeklaruojamo darbo sričiai, nes joje nėra galimybių patikrinti, kaip laikomasi darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos nuostatų, todėl nedeklaruoto darbo srityje darbuotojų sveikatai iškilusi didelis pavojus ir darbuotojai patiria nelaimingus atsitikimus, o darbdaviai išvengia atsakomybės. Buitinis darbas, kurį daugiausia atlieka moterys, kelia ypatingą iššūkį, nes vyksta neoficialiame sektoriuje, jį atlieka pavieniai asmenys, todėl pagal savo pobūdį jis yra nematomas;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a) siekiant stiprinti rizikos prevencijos kultūrą labai svarbu įtraukti AAP naudojimo skatinimą į Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis įgyvendinamas informuotumo didinimo iniciatyvas. Kaip pabrėžta užimtumo srities dokumentų rinkinyje, darbo sąlygų gerinimas daro teigiamą poveikį našumui ir konkurencingumui;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

35 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35b) atsižvelgiant į įvairias su įmonių dydžiu ir darbo jėgos įvairove susijusias aplinkybes vietos lygmeniu, siekiant didinti darbuotojų apsaugą reikėtų taikyti su teisėkūra nesusijusias priemones, pvz., lyginamąją analizę, gerosios patirties nustatymą ir keitimąsi ja, informuotumo didinimą ir vartotojui patogias IT priemones;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

35 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35c) didinti informuotumą sveikatos ir saugos, įskaitant AAP, klausimais reikėtų pradėti nuo ankstyvo amžiaus, kad sumažėtų nelaimingų atsitikimų ir pagerėtų sveikatos apsauga ir sauga. Mokymai apie sveikatą, saugą ir AAP turėtų būti integruoti visų pirma į profesinio mokymo programas, jie turi būti visiškai pripažįstami ir patvirtinami diplomu. Taip pat reikėtų dėti pastangas siekiant iš esmės gerinti informavimą ir rengti daugiau mokymo kursų verslininkams. Reikėtų geriau skleisti informaciją apie naujų AAP mokslinių tyrimų, atliekamų atsižvelgiant į technologijų pažangą ir naujus sunkumus, rezultatus;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

35 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35d) remiantis Eurostato parengtomis gyventojų skaičiaus prognozėmis („Europop“, 2010 m.), Sąjungos darbingo amžiaus gyventojai senėja, todėl reikės tinkamų darbo sąlygų, įskaitant darbo vietų prieinamumą ir darbo vietoje taikomas intervencines priemones, skirtas vyresnio amžiaus darbuotojams. Šiuo tikslu reikia sukurti saugią ir sveiką aplinką per visą vis įvairesnės darbo jėgos darbingą amžių, o norint tai pasiekti būtina skatinti prevencijos kultūrą;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomi asmeninių apsaugos priemonių (AAP) projektavimo ir gamybos reikalavimai, siekiant užtikrinti naudotojų sveikatos ir saugos apsaugą, taip pat jų laisvo judėjimo Sąjungoje taisyklės.

Šiuo reglamentu nustatomi asmeninių apsaugos priemonių (AAP), kurios pateikiamos rinkai, projektavimo ir gamybos reikalavimai, siekiant užtikrinti naudotojų apsaugą ir saugą, taip pat jų laisvo judėjimo Sąjungoje taisyklės.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) skirtos asmeniniam naudojimui siekiant apsisaugoti nuo neekstremalių atmosferos sąlygų;

c) skirtos asmeniniam naudojimui siekiant apsisaugoti:

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i) neekstremalių atmosferos sąlygų (sezoniniai drabužiai, skėčiai ir kt.);

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punkto i i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ii) drėgmės ir vandens (pirštinės indams plauti ir kt.);

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punkto i i i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iii) karščio (pirštinės ir kt.), kai ekonominės veiklos vykdytojai aiškiai nenurodo, kad jie skirti apsaugai nuo didelio karščio;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) skirtos naudoti tokiomis aplinkybėmis, kai elementai, pasižymintys galimomis apsauginėmis charakteristikomis, įkomponuoti tik projektavimo tikslais;

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) skirtos naudoti jūrų laivuose ir orlaiviuose, kuriems galioja atitinkamos valstybėse narėse taikomos tarptautinės sutartys;

d) skirtos naudoti išimtinai jūrų laivuose ir orlaiviuose, kuriems galioja atitinkamos valstybėse narėse taikomos tarptautinės sutartys;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiais atvejais naudotojų sveikatos apsauga ir sauga užtikrinama kuo labiau, atsižvelgiant į šio reglamento tikslus ir laikantis Tarybos direktyvos 89/391/EEB1a.

 

___________

 

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

 

Pagrindimas

Išimtys turi būti paliktos tik tais atvejais, kai tai yra absoliučiai būtina, todėl siūlome Direktyvos 89/391/EEB 2 straipsnio 2 daliai taikyti lygiagrečią nuostatą.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) priemonė, skirta ją dėvinčiam ar nešiojančiam asmeniui apsisaugoti nuo vieno ar kelių pavojų jo sveikatai ir saugai ir pateikta rinkai atskirai arba kartu su asmeninėmis ne apsaugos priemonėmis;

a) priemonė, sukurta ir pagaminta ją dėvinčiam ar nešiojančiam asmeniui apsisaugoti nuo vieno ar kelių pavojų jo sveikatai ir saugai ir pateikta rinkai atskirai arba kartu su asmeninėmis ne apsaugos priemonėmis;

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) a punkte nurodytos priemonės jungiamosios sistemos, kurių asmuo nenešioja ir nedėvi, kuriomis ta priemonė prijungiama prie kito išorinio prietaiso ar sistemos, kurias galima nuimti ir kurios nėra stacionariai tvirtinamos prie sistemos;

c) a punkte nurodytos priemonės jungiamosios sistemos, kurių asmuo nenešioja ir nedėvi, tačiau kurios būtinos priemonės veikimui, kuriomis ta priemonė prijungiama prie kito išorinio prietaiso ar sistemos, kurias galima nuimti ir kurios nėra stacionariai tvirtinamos prie sistemos;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. AAP tipas – AAP, kurios yra tokios pat, kaip techniniuose dokumentuose aprašytos AAP, ir AAP, kuriai taikomas ES tipo tyrimas (jei ji yra II arba III kategorijos), serija;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. individualiai pritaikyta AAP – serijinės gamybos AAP, kurių kiekviena gaminama pritaikant individualiam naudotojui;

2. individualiai pritaikyta AAP – serijinės gamybos AAP, kurių kiekviena gaminama pritaikant konkrečiam individualiam naudotojui pagal jo konkrečius poreikius, pavyzdžiui, vyro, moters ir jauno darbuotojo, taip pat neįgaliojo poreikius, suteikiant įrodytos pridėtinės vertės darbuotojų sveikatai ir saugai;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. pagal individualų užsakymą pagaminta AAPAAP, kuri naudojant bazinį modelį ir remiantis to bazinio modelio projektuotojo instrukcijomis, taip pat neviršijant leidžiamų variacijų įvairovės, gaminama atskirais vienetais, kad ją būtų galima pritaikyti specialioms individualaus naudotojo reikmėms;

3. pagal individualų užsakymą pagaminta AAP – AAP, kuri naudojant bazinį modelį ir remiantis to bazinio modelio projektuotojo instrukcijomis, taip pat neviršijant leidžiamų variacijų įvairovės, kad ją būtų galima pritaikyti konkrečioms individualaus asmens reikmėms;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. pateikimas rinkai AAP tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

5. pateikimas rinkai – AAP tipo tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. galutinis naudotojas – AAP dėvintis arba naudojantis asmuo;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a. eksponavimas – bet koks nepavojingos struktūros AAP rodymas reklaminiais tikslais;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 20 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20b. eksploatacinis bandymas – labai nedidelio skaičiaus nesertifikuotų AAP naudojimas labai ribotą laikotarpį siekiant atlikti (galutinį) vertinimą. Prieš pradėdamas bandymą gamintojas tiksliai nustato jo trukmę, tikslą ir motyvus, o susijusios šalys tai patvirtina. Šis bandymas atliekamas tik nepavojingomis sąlygomis, siekiant įvertinti, be kita ko, patogumą, ergonomiškumą arba projektą. Siekiant užtikrinti naudotojų apsaugą, susijusios šalys turi turėti galimybę gauti visus reikiamus akredituotųjų arba įgaliotųjų laboratorijų su bandymais susijusius dokumentus, kurie yra techninių dokumentų dalis;

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad AAP galėtų būti tiekiamos rinkai tik tuomet, jei jos, tinkamai prižiūrimos ir naudojamos pagal paskirtį, atitinka šį reglamentą.

Valstybės narės imasi atitinkamų ir būtinų priemonių užtikrinti, kad AAP galėtų būti tiekiamos rinkai tik tuomet, jei jos, tinkamai prižiūrimos ir naudojamos pagal paskirtį, aiškiai paaiškinus jų veikimą, atitinka šį reglamentą.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AAP turi atitikti II priede nurodytus atitinkamus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus.

AAP turi atitikti II priede nurodytus atitinkamus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus ir visiškai atitikti Direktyvos 89/391/EEB reikalavimus.

Pagrindimas

Nepaprastai svarbu, kad apsaugos priemonės visiškai atitiktų Sveikatos ir saugos pagrindų direktyvos reikalavimus.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas neturi įtakos valstybių narių teisei (visų pirma įgyvendinant Direktyvą 89/656/EEB) nustatyti reikalavimus dėl AAP naudojimo, jeigu tie reikalavimai neturi įtakos AAP, kuri pateikiama rinkai pagal šį reglamentą, projektui.

Šis reglamentas neturi įtakos valstybių narių teisei (visų pirma įgyvendinant Direktyvą 89/656/EEB) nustatyti reikalavimus dėl AAP naudojimo, kuriuos jos laiko būtinais siekiant užtikrinti galutinių naudotojų ir trečiųjų šalių apsaugą arba kurie yra reikalingi dėl pridėtinės vertės naudotojo sveikatos ir saugos atžvilgiu, taip pat tie reikalavimai neturi įtakos AAP, kuri pateikiama rinkai pagal šį reglamentą, projektui.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nekliudo eksponuoti šio reglamento neatitinkančių AAP prekybos mugėse, parodose ir ekspozicijose, su sąlyga, kad bus pateiktas matomas ženklas, kuriame aiškiai nurodyta, kad AAP neatitinka šio reglamento ir nebus tiekiama rinkai tol, kol neatitiks reikalavimų.

Valstybės narės nekliudo eksponuoti šio reglamento neatitinkančių AAP prekybos mugėse, parodose ir ekspozicijose, panašiuose renginiuose ir eksploataciniuose bandymuose, jei parodoje dalyvaujančiai šaliai skirtoje srityje bus pateikti matomi ženklai, kuriuose aiškiai nurodyta, kad AAP neatitinka šio reglamento ir nebus tiekiama rinkai tol, kol neatitiks reikalavimų.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pristatymuose reikia imtis tinkamų žmonių apsaugą užtikrinančių priemonių.

Pristatymuose ir atliekant eksploatacinius bandymus reikia imtis žmonių apsaugą ir informuotumo didinimą užtikrinančių tinkamų priemonių. Eksploataciniai bandymai skirti ne apsauginėms AAP veikimo charakteristikoms išbandyti, bet, pvz., patogumui, ergonomiškumui arba projektui įvertinti. Visos susijusios šalys (pvz., darbdavys ir priemonės dėvėtojas arba galutinis naudotojas) iš anksto oficialiai informuojami apie šio bandymo taikymo sritį ir tikslą. AAP aiškiai paženklinama užrašu „skirta naudoti tik eksploatacinių bandymų tikslais“; šio ženklo neturi būti galima panaikinti. Baigus bandymus, naudotos AAP grąžinamos gamintojams.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pateikdami AAP rinkai gamintojai užtikrina, kad jos būtų suprojektuotos ir pagamintos laikantis II priede išdėstytų taikomų esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų.

1. Pateikdami AAP rinkai gamintojai užtikrina, kad jos būtų suprojektuotos ir pagamintos laikantis II priede išdėstytų taikomų esminių ir būtinų sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją ne trumpiau kaip 10 metų po AAP pateikimo rinkai.

3. Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją ne trumpiau kaip 10 metų nuo AAP tiekimo rinkai pradžios.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Gamintojai užtikrina, kad ant AAP, kurią jie pateikia rinkai, būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, leidžiantis nustatyti jos tapatumą, arba, jeigu dėl AAP dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad reikiama informacija būtų nurodyta ant pakuotės ar prie AAP pridedamame dokumente.

5. Gamintojai užtikrina, kad ant kiekvienos AAP, kurią jie pateikia rinkai, būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, leidžiantis nustatyti jos tapatumą, arba, jeigu dėl AAP dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad reikiama informacija būtų nurodyta ant pakuotės ar prie AAP pridedamame dokumente.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Gamintojai ant AAP arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie AAP pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą (vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Nurodomas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

6. Gamintojai ant AAP arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie AAP pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą (vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Nurodomas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami valstybės narės, kurios rinkai gaminį ketinama pateikti, oficialiąja galutinių naudotojų kalba.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad prie AAP pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos instrukcijos galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba.

7. Gamintojai užtikrina, kad prie kiekvienos – net mažiausios – AAP būtų pridėtos pagal II priedo 1.4 punktą nustatytos instrukcijos ar kita informacija atitinkamos valstybės narės, kurioje AAP tiekiama rinkai, vartojama oficialiąja galutinių naudotojų kalba, taip pat, jei įmanoma, piktogramos.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų arba susigrąžintų, jei tikslinga. Be to, jei AAP kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

9. Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų arba susigrąžintų, jei tikslinga. Be to, jei AAP kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi. Rinkos priežiūros institucijos privalo informuoti visuomenę apie pavojų tol, kol nebus įgyvendintos taisomosios priemonės. Siekdami užtikrinti aukštą galutinių naudotojų apsaugos lygį, atitikties užtikrinimo laikotarpiu gamintojai susigrąžina AAP.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai jai suteikia lengvai suprantama kalba visą informaciją ir dokumentus, būtinus AAP atitikčiai įrodyti. Tai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti AAP, kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

10. Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai oficialia tos institucijos kalba (popierine ar, pageidautina, elektronine forma) jai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus AAP atitikčiai įrodyti. Tai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti AAP, kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po AAP pateikimo rinkai, kad nacionalinės priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

a) saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų nuo AAP tiekimo rinkai pradžios, kad nacionalinės priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) gavus pagrįstą rinkos priežiūros institucijos prašymą teikti jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus AAP atitikčiai įrodyti;

b). gavus kompetentingos nacionalinės institucijos prašymą teikti jai popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus AAP atitikčiai įrodyti;

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) nacionalinių rinkos priežiūros institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti AAP, dėl kurių įgaliotasis atstovas gavo įgaliojimus, keliamą pavojų.

c) kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti AAP, dėl kurių įgaliotasis atstovas gavo įgaliojimus, keliamą pavojų.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Importuotojai rinkai pateikia tik reikalavimus atitinkančias AAP.

1. Importuotojai rinkai pateikia tik šio reglamento reikalavimus ir atitinkamas su sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimais susijusias Sąjungos nuostatas atitinkančias AAP.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš pateikdami AAP rinkai, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliktų 18 straipsnyje nurodytą (-as) atitikties vertinimo procedūrą (-as). Jie įsitikina, ar gamintojas parengė techninius dokumentus, ar AAP pažymėta CE ženklu, ar prie jos pridėta ES atitikties deklaracija arba supaprastinta ES atitikties deklaracija bei 8 straipsnio 7 dalyje nurodytos instrukcijos ir ar gamintojas įvykdė 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Prieš pateikdami AAP rinkai, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliktų 18 straipsnyje nurodytą (-as) esminę (-es) atitikties vertinimo procedūrą (-as). Jie įsitikina, ar gamintojas parengė ir perteikė techninius dokumentus, ar AAP pažymėta CE ženklu, ar prie jos pridėta ES atitikties deklaracija ir supaprastinta ES atitikties deklaracija bei reikalaujami dokumentai ir ar gamintojas įvykdė visus 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Importuotojai ant AAP arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie AAP pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą (vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

3. Importuotojai ant AAP arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie AAP pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą (vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutinių naudotojų ir rinkos priežiūros institucijų vartojama oficialiąja kalba.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Importuotojai užtikrina, kad prie AAP pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos instrukcijos vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba.

4. Importuotojai užtikrina, kad prie kiekvienos – net mažiausios – AAP būtų pridėtos II priedo 1.4 punkte nustatytos instrukcijos ir kita informacija atitinkamos valstybės narės, kurioj AAP tiekiama rinkai, galutinių naudotojų vartojama oficialiąja kalba; jei įmanoma, šie duomenys turėtų būti neutralūs kalbos požiūriu.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Kai tai laikoma tikslinga atsižvelgiant į AAP keliamus pavojus, importuotojai, kad apsaugotų vartotojų ir kitų galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrintų saugą, atlieka rinkai pateiktų AAP atrankinius bandymus, nagrinėja ir prireikus registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančias AAP ir susigrąžintas AAP, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų arba, kai taikoma, susigrąžintų. Be to, jei AAP kelia pavojų, importuotojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

6. Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų arba, kai taikoma, susigrąžintų. Tokių veiksmų imamasi ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo tada, kai importuotojai sužino tokią informaciją. Be to, jei AAP kelia pavojų, importuotojai nedelsdami apie tai praneša gamintojui ir valstybių narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi. Rinkos priežiūros institucijos privalo informuoti visuomenę apie pavojų tol, kol nebus įgyvendintos taisomosios priemonės.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš tiekdami AAP rinkai, platintojai patikrina, ar ji pažymėta CE ženklu, ar prie jos pridėta ES atitikties deklaracija arba supaprastinta ES atitikties deklaracija bei II priedo 1.4 punkte nurodytos instrukcijos galutiniams naudotojams valstybėje narėje, kurios rinkai AAP turi būti tiekiama, lengvai suprantama kalba ir ar gamintojas įvykdė 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 10 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

2. Prieš tiekdami AAP rinkai, platintojai patikrina, ar ji pažymėta CE ženklu, ar prie jos pridėta ES atitikties deklaracija arba supaprastinta ES atitikties deklaracija bei II priedo 1.4 punkte nurodytos instrukcijos ir kita informacija galutinių naudotojų valstybės narės, kurios rinkai AAP turi būti tiekiama, oficialiąja kalba ir ar gamintojas įvykdė 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 10 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad AAP neatitinka II priede išdėstytų taikomų esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų, jis AAP rinkai netiekia tol, kol jos atitiktis nėra užtikrinta. Be to, jei AAP kelia pavojų, platintojas apie tai praneša gamintojui ar importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

Jeigu platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad AAP neatitinka II priede išdėstytų taikomų esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų, jis AAP rinkai netiekia tol, kol jos atitiktis nėra užtikrinta. Be to, jei AAP kelia pavojų, platintojas apie tai praneša gamintojui ar importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms. Po to gamintojas nedelsdamas susigrąžina AAP iš rinkos. Rinkos priežiūros institucijos privalo informuoti visuomenę apie pavojų tol, kol nebus įgyvendintos taisomosios priemonės.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiama AAP neatitinka šio reglamento reikalavimų, imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų arba, kai taikoma, susigrąžintų. Be to, jei AAP kelia pavojų, platintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

4. Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiama AAP neatitinka šio reglamento reikalavimų, imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų arba, kai taikoma, susigrąžintų. Be to, jei AAP kelia pavojų, platintojai nedelsdami apie tai praneša gamintojui ir importuotojui, taip pat valstybių narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi. Rinkos priežiūros institucijos privalo informuoti visuomenę apie pavojų tol, kol nebus įgyvendintos taisomosios priemonės.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju, todėl, kai jie AAP rinkai pateikia savo vardu ar naudodami savo prekės ženklus arba taip pakeičia rinkai jau pateiktas AAP, kad gali pasikeisti atitiktis II priede nustatytiems taikomiems esminiams sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimams, jiems tenka 8 straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės.

Taikant šį reglamentą, importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju, todėl, kai jie AAP rinkai pateikia savo vardu ar naudodami savo prekės ženklus arba taip pakeičia rinkai jau pateiktas AAP, kad gali pasikeisti atitiktis šiam reglamentui, jiems tenka 8 straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad yra įrodyta, jog II priede nustatyti taikomi esminiai sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai yra įvykdyti.

1. ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad yra įrodyta, jog II priede nustatyti taikomi esminiai sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai yra įvykdyti. ES atitikties deklaracijos struktūros modelį ekonominės veiklos vykdytojai gali lengvai gauti tam tikru interneto svetainės adresu.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. AAP CE ženklu žymima taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir negalėtų būti panaikintas. Jeigu taip žymėti neįmanoma arba negalima dėl AAP pobūdžio, ženklu žymima pakuotė ir pridėti lydimieji dokumentai.

2. AAP CE ženklu žymima taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir negalėtų būti panaikintas. Jeigu taip žymėti neįmanoma arba negalima dėl AAP pobūdžio, matomu, įskaitomu ir nepanaikinamu ženklu žymima pakuotė ar pridėti lydimieji dokumentai.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. AAP CE ženklu žymima prieš pateikiant ją rinkai. Prie ženklo gali būti pateikiama piktograma arba bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų, nuo kurio AAP skirta apsaugoti.

3. AAP CE ženklu žymima prieš pateikiant ją rinkai. Prie ženklo gali būti pridedama piktograma arba bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų, nuo kurio AAP skirta apsaugoti.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti įsteigta pagal nacionalinę teisę ir turėti teisinį subjektiškumą.

2. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti įsteigta pagal kiekvienos valstybės narės nacionalinę teisę ir turėti teisinį subjektiškumą.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaiga yra trečiosios šalies įstaiga, nesusijusi su vertinama organizacija arba AAP.

Atitikties vertinimo įstaiga yra trečiosios šalies įstaiga, nesusijusi su vertinama organizacija arba AAP; ji pasirašo deklaraciją, kuria patvirtinamas jos nepriklausomumas ir nešališkumas. Ji tinkamai atsižvelgia į Direktyvoje 89/391/EEB ir pirmiausia Direktyvoje 89/656/EEB išdėstytus sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus.

Pakeitimas   79

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausioji vadovybė ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, gaminant, tiekiant rinkai, naudojant ar tvarkant šias AAP, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri trukdytų jų sprendimų, susijusių su atitikties vertinimo veikla, kurią jie įgalioti atlikti, nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausioji vadovybė ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, gaminant, tiekiant rinkai, parduodant, naudojant ar tvarkant šias AAP, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri trukdytų jų sprendimų, susijusių su atitikties vertinimo veikla, kurią jie įgalioti atlikti, nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti II priede išdėstytus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, atitinkamus darniuosius standartus, susijusių derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

c) turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti II priede išdėstytus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, atitinkamus darniuosius standartus, susijusių derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir susijusių nacionalinės teisės aktų nuostatas;

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

9. Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė narė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizavimo veikloje ir paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal šį reglamentą, veikloje arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų apie šią veiklą informuoti, ir šios grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus taiko kaip bendrąsias gaires.

11. Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizavimo veikloje ir paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal šį reglamentą, veikloje arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų apie šią veiklą informuoti, ir taikytų šios grupės priimtus sprendimus ir parengtus dokumentus.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu paskelbtoji įstaiga užsako subrangos būdu atlikti konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, arba naudojasi jai pavaldžios įstaigos paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai atitinkamai praneša skelbiančiajai institucijai.

1. Jeigu paskelbtoji įstaiga užsako subrangos būdu atlikti konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, arba naudojasi jai pavaldžios įstaigos paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovai arba pavaldžios įstaigos visoje atitikties grandinėje atitiktų 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai atitinkamai praneša skelbiančiajai institucijai.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sankcijos

Priežiūra, kontrolė ir sankcijos

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša apie šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip [3 mėnesiai iki šio reglamento taikymo datos] ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius joms poveikio turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos šio reglamento nuostatų įgyvendinimo rekomendacijos, priežiūra, kontrolė ir už pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Siekdamos išvengti netikslaus AAP naudojimo ir nenumatytų klaidų, valstybės narės pirmiausia teikia rekomendacijas dėl šio reglamento nuostatų įgyvendinimo. Tačiau, jei gavus reikiamas rekomendacijas reikalavimų vis tiek nesilaikoma, toliau turi būti taikomos sankcijos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša apie šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip [3 mėnesiai iki šio reglamento taikymo datos] ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius joms poveikio turinčius pakeitimus.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo III kategorijos 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AAP, skirtos naudotojams apsaugoti nuo labai didelio pavojaus. III kategorijai priskirtos tik tos AAP, kurios skirtos naudotojams apsaugoti nuo šio pavojaus:

AAP, skirtos naudotojams apsaugoti nuo labai didelio pavojaus, pvz., mirties ar neatitaisomos žalos sveikatai. III kategorijai priskirtos tik tos AAP, kurios skirtos naudotojams apsaugoti nuo šio pavojaus:

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo III kategorijos 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) žemos temperatūros aplinkos, kurios poveikis gali būti prilygintas ne aukštesnės kaip -50  C temperatūros oro poveikiui;

e) žemos temperatūros aplinkos, kurios poveikis yra lygiavertis ne aukštesnės kaip50 °C temperatūros oro poveikiui, atsižvelgiant į šaltą vėją;

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

PARENGIAMOSIOS PASTABOS

 

1. Šiame reglamente nustatyti esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai yra privalomi.

 

2. Prievolės pagal esminius sveikatos ir saugos reikalavimus taikomos tik tada, kai konkreti AAP yra susijusi su atitinkamu pavojumi.

 

3. Esminiai reikalavimai turi būti aiškinami ir taikomi taip, kad projektuojant ir gaminant būtų atsižvelgiama į projektavimo ir gamybos naujoves ir esamą praktiką, taip pat į techninius ir ekonominius aspektus, atitinkančius aukšto lygio sveikatos apsaugos ir saugos užtikrinimą.

 

4. Gamintojas yra įpareigotas atlikti pavojaus vertinimą, kad būtų galima nustatyti visus su AAP susijusius pavojus. Tada gamintojas privalo jas projektuoti ir gaminti atsižvelgdamas į vertinimo rezultatus.

 

5. Projektuodamas ir gamindamas AAP, taip pat rengdamas instrukcijas, gamintojas nurodo ne tik numatytą AAP naudojimo paskirtį, bet ir kitas pagrįstai numatomas naudojimo paskirtis. Kai taikoma, užtikrinama kitų asmenų (ne naudotojų) sveikata ir sauga.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AAP turi suteikti deramą apsaugą nuo pavojaus, nuo kurio ji yra skirta apsaugoti.

AAP turi suteikti deramą ir visapusišką apsaugą nuo pavojaus, kad būtų galima užtikrinti ir apsaugoti naudotojų ir trečiųjų šalių sveikatą ir saugą.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto 1.2. papunkčio 1.2.1 punkto 1.2.1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Medžiagos, iš kurių pagaminta AAP, įskaitant visus galimus skilimo produktus, neturi neigiamai paveikti naudotojų sveikatos ir saugos.

Medžiagos, iš kurių pagaminta AAP, įskaitant visus galimus skilimo produktus, neturi neigiamai paveikti naudotojų sveikatos ir saugos ar lemti to, kad AAP nebeatitiktų šiame reglamente nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto 1.2. papunkčio 1.2.1 punkto 1.2.1.2 papunkčio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.2.1.2. Visų AAP dalių, susiliečiančių su naudotoju, paviršiaus būklės tinkamumas

1.2.1.2. Visų AAP dalių, susiliečiančių su naudotoju, paviršiaus būklės optimalumas

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto 1.4. papunkčio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.4. Gamintojo instrukcijos

1.4. Gamintojo pateikiamos instrukcijos ir informacija

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto 1.4. papunkčio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) laikymo, naudojimo, valymo, priežiūros, tvarkymo ir dezinfekavimo instrukcijos. Gamintojų rekomenduojamos ir pagal atitinkamas instrukcijas naudojamos valymo, priežiūros ar dezinfekavimo priemonės neturi kenkti nei AAP, nei naudotojams;

a) laikymo, naudojimo, valymo, priežiūros, tvarkymo ir dezinfekavimo instrukcijos. Gamintojų nurodytos ir pagal atitinkamas instrukcijas naudojamos valymo, priežiūros ar dezinfekavimo priemonės neturi kenkti nei AAP, nei naudotojams;

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto 1.4. papunkčio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) AAP arba tam tikrų jos dalių susidėvėjimo terminai arba trukmė;

e) AAP arba jos dalių susidėvėjimo terminai arba trukmė;

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto 1.4. papunkčio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios instrukcijos turi būti tikslios ir išsamios, parengtos bent paskirties valstybės narės oficialia (-iomis) kalba (-omis).

Šios instrukcijos turi būti tikslios ir išsamios, parengtos paskirties valstybės narės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis), kad galutinis naudotojas galėtų saugiai ir tinkamai naudoti AAP. Visos papildomos atitinkamos AAP pasirinkimo, naudojimo, įprastinės ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti pateikiamos taip, kad jas galėtų lengvai gauti kiekvienas susijęs asmuo.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto 2.3. papunkčio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prireikus jos turi būti valomos arba aprūpinamos nuo aprasojimo skirtomis apsaugoti priemonėmis.

Jos turi būti valomos arba aprūpinamos nuo aprasojimo skirtomis apsaugoti priemonėmis.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto 2.4. papunkčio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu gamintojas negali prisiimti įsipareigojimų dėl AAP naudojimo trukmės, instrukcijose turi pateikti visą reikalingą informaciją, kad pirkėjas ar naudotojas nustatytų pagrįstą susidėvėjimo datą, atsižvelgdamas į modelio kokybę ir veiksmingas laikymo, naudojimo, valymo, tvarkymo bei priežiūros sąlygas.

Išbraukta.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto 2.4. papunkčio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu AAP veikimo charakteristikos gali staiga pablogėti dėl senėjimo, kurio priežastis gamintojo rekomenduojamas reguliarus valymas, gamintojas privalo, jeigu įmanoma, visas rinkai pateikiamas AAP pažymėti žymeniu, nurodančiu, kiek daugiausia kartų priemones galima valyti, kol jas teks patikrinti arba išmesti; priešingu atveju gamintojas šią informaciją privalo pateikti instrukcijose.

Jeigu AAP veikimo charakteristikos gali staiga pablogėti dėl senėjimo, kurio priežastis – gamintojo rekomenduojamas reguliarus valymas, gamintojas privalo visas rinkai pateikiamas AAP pažymėti žymeniu, nurodančiu, kiek daugiausia kartų priemones galima valyti, kol jas teks patikrinti arba išmesti.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto 2.4. papunkčio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Laikymo sąlygos neturi daryti neigiamo poveikio AAP, kad būtų galima išsaugoti visišką jos veiksmingumą ir tinkamai apsaugoti galutinį naudotoją.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto 2.8. papunkčio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.8. Itin pavojingomis sąlygomis skirtos naudoti AAP

2.8. Didelės rizikos sąlygomis skirtos naudoti AAP

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto 2.8. papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie AAP gamintojo pridedamose instrukcijose, kaip elgtis itin pavojingomis sąlygomis, turi būti pateikti duomenys, skirti juos suprantantiems kompetentingiems, kvalifikuotiems asmenims, galintiems užtikrinti, kad naudotojas jas tinkamai naudotų.

Prie AAP gamintojo pridedamose instrukcijose, kaip elgtis didelės rizikos sąlygomis, turi būti pateikti duomenys, skirti juos suprantantiems kompetentingiems, kvalifikuotiems asmenims, galintiems užtikrinti, kad naudotojas jas tinkamai naudotų.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto 2.8. papunkčio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu AAP yra su pavojaus signalizavimo įtaisu, kuris įsijungia tada, kai apsaugos lygis neatitinka įprastai nustatyto lygio, tas įtaisas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad numatytomis naudojimo sąlygomis naudotojas žinotų, kur jis yra.

Jeigu AAP yra su pavojaus signalizavimo įtaisu, kuris įsijungia tada, kai apsaugos lygis neatitinka įprastai nustatyto lygio, tas įtaisas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad bet kokiomis numatytomis naudojimo sąlygomis naudotojas žinotų, kur jis yra.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto 2.9. papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu AAP turi sudedamųjų dalių, kurias naudotojas gali reguliuoti arba nuimti ir pakeisti, jos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad jas būtų įmanoma lengvai pritvirtinti ir nuimti be įrankių.

Jeigu AAP turi sudedamųjų dalių, kurias naudotojas gali reguliuoti arba nuimti ir pakeisti, jos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad jas būtų įmanoma lengvai reguliuoti ir nuimti be įrankių.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto 2.12. papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei įmanoma, atpažinimo ženklai ar žymenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su sveikata ir sauga ir pritvirtinti prie šių tipų AAP, turi būti suderintų piktogramų arba ideogramų pavidalo. Jie turi būti gerai matomi ir įskaitomi (ir tokie būti) visą numatytą AAP naudojimo trukmę. Be to, šie ženklai turi būti išsamūs, tikslūs ir suprantami, kad būtų galima išvengti nesusipratimų; visų pirma, jeigu šiuose ženkluose yra žodžių ar sakinių, jie turi būti parašyti valstybės narės, kurioje ši įranga turi būti naudojama, oficialia (-iomis) kalba (-omis).

Jei įmanoma, atpažinimo ženklai ar žymenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su sveikata ir sauga ir pritvirtinti prie šių tipų AAP, turi būti suderintų piktogramų arba ideogramų pavidalo. Jie turi būti gerai matomi ir įskaitomi (ir tokie būti) visą numatytą AAP naudojimo trukmę. Be to, šie ženklai turi būti išsamūs, tikslūs ir suprantami, kad būtų galima išvengti nesusipratimų; visų pirma, jeigu šiuose ženkluose yra žodžių ar sakinių, jie turi būti parašyti vartotojams ir galutiniams naudotojams lengvai suprantama valstybės narės, kurioje ši įranga pateikta rinkai, nustatyta kalba.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto 2.12. papunkčio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu AAP (arba AAP skirta keičiama dalis) yra per maža, kad ant jos sutilptų visi reikiami ženklai ar dalis jų, atitinkama informacija turi būti nurodyta ant pakuotės ir gamintojo instrukcijose.

Jeigu AAP (arba AAP skirta keičiama dalis) yra per maža, kad ant jos sutilptų visi reikiami ženklai ar dalis jų, atitinkama informacija turi būti nurodyta ant pakuotės ir aiškiai bei tinkamai nurodyta gamintojo instrukcijose.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto 2.14. papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AAP, skirtos naudotoją apsaugoti nuo keleto vienu metu galinčių kilti pavojų, turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad, visų pirma, tenkintų pagrindinius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, taikomus kiekvienam iš tų pavojų.

AAP, skirtos naudotoją apsaugoti nuo keleto vienu metu galinčių kilti pavojų, turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad, visų pirma, tenkintų visus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, taikomus kiekvienam iš tų pavojų.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.4. papunkčio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.4. Apsauga vandenyje

3.4. Apsauga skystojoje terpėje

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.4. papunkčio 3.4.2 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Drabužiai, užtikrinantys tinkamą plūdrumą, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas, saugūs dėvėti ir padedantys išsilaikyti vandens paviršiuje. Numatytomis naudojimo sąlygomis tokios AAP neturi varžyti naudotojo judesių, o, svarbiausia, neturi trukdyti plaukti ar imtis veiksmų, kad būtų išvengta pavojaus ar būtų galima išgelbėti kitus asmenis.

Drabužiai, užtikrinantys tinkamą plūdrumą, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas, saugūs dėvėti ir padedantys išsilaikyti skystosios terpės paviršiuje. Numatytomis naudojimo sąlygomis tokios AAP neturi varžyti naudotojo judesių, o, svarbiausia, neturi trukdyti plaukti ar imtis veiksmų, kad būtų išvengta pavojaus ar būtų galima išgelbėti kitus asmenis.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.5. papunkčio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ant kiekvienos AAP turi būti ženklas, rodantis, iki kokio lygio AAP gali sumažinti triukšmą; jeigu tokios sąlygos įvykdyti neįmanoma, ženklas turi būti ant pakuotės.

Ant kiekvienos AAP turi būti ženklas, rodantis, iki kokio lygio AAP gali sumažinti triukšmą; jeigu tokios sąlygos įvykdyti neįmanoma, ženklas aiškiai ir tinkamai tvirtinamas prie pakuotės.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.6. papunkčio 3.6.1 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sudedamosios medžiagos ir kitos dalys, skirtos apsaugoti nuo šiluminės spinduliuotės ir konvekcinės šilumos, privalo turėti atitinkamą krintančios šilumos srauto perdavimo koeficientą ir būti pakankamai atsparios ugniai, kad būtų išvengta savaiminio užsiliepsnojimo numatytomis naudojimo sąlygomis.

Sudedamosios medžiagos ir kitos dalys, skirtos apsaugoti nuo šiluminės spinduliuotės ir konvekcinės šilumos, privalo turėti atitinkamą krintančios šilumos srauto perdavimo koeficientą ir būti tinkamai atsparios ugniai, kad būtų išvengta savaiminio užsiliepsnojimo numatytomis naudojimo sąlygomis.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.6. papunkčio 3.6.1 punkto 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AAP medžiagos ir kitos dalys, galinčios netikėtai susiliesti su liepsna, ir priešgaisrinei įrangai gaminti naudojamos medžiagos taip pat turi pasižymėti neužsiliepsnojamumu, atitinkančiu su numatytomis naudojimo sąlygomis susijusią rizikos klasę. Jos negali lydytis susilietusios su liepsna ir neturi skatinti degimo.

AAP medžiagos ir kitos dalys, galinčios netikėtai susiliesti su liepsna, ir pramoninei ar priešgaisrinei įrangai gaminti naudojamos medžiagos taip pat turi pasižymėti neužsiliepsnojamumu ir šilumine apsauga arba apsauga nuo lankinio suvirinimo šilumos, t. y. savybėmis, atitinkančiomis su numatytomis naudojimo sąlygomis susijusią pavojaus klasę. Jos negali lydytis susilietusios su liepsna ir neturi skatinti degimo.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.6. papunkčio 3.6.2 punkto 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie AAP, skirtos trumpai naudoti aukštos temperatūros sąlygomis, pridedamose gamintojo instrukcijose, visų pirma, turi būti pateikti visi didžiausiam leidžiamam įrangos, naudojamos pagal paskirtį, perduodamo karščio poveikiui naudotojui nustatyti reikalingi duomenys.

Prie AAP, skirtos ribotą laikotarpį naudoti aukštos temperatūros sąlygomis, pridedamose gamintojo instrukcijose, visų pirma, turi būti pateikti visi didžiausiam leidžiamam įrangos, naudojamos pagal paskirtį, perduodamo karščio poveikiui naudotojui nustatyti reikalingi duomenys.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.7. papunkčio 3.7.2 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Jei įmanoma, AAP turi apsaugoti nuo tokių skysčių kaip lietaus vanduo prasiskverbimo ir nenudeginti, kai jos atšalęs apsauginis sluoksnis susiliečia su naudotoju.

b) AAP turi apsaugoti nuo tokių skysčių kaip lietaus vanduo prasiskverbimo ir nenudeginti, kai jos atšalęs apsauginis sluoksnis susiliečia su naudotoju.

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.9. papunkčio 3.9.1 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AAP, skirtos apsaugoti nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ūmaus arba lėtinio poveikio akims, turi absorbuoti arba atspindėti didelę dalį tam tikro ilgio kenksmingųjų bangų spinduliuojamos energijos, bet pernelyg nesumažinti gebėjimo matyti nekenksmingąją spektro dalį, matyti kontrastus ir skirti spalvas, kai tai būtina numatytomis naudojimo sąlygomis.

AAP, skirtos apsaugoti nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ūmaus arba lėtinio poveikio akims, turi absorbuoti arba atspindėti visą tam tikro ilgio kenksmingųjų bangų spinduliuojamos energijos, bet pernelyg nesumažinti gebėjimo matyti nekenksmingąją spektro dalį, matyti kontrastus ir skirti spalvas, kai tai būtina numatytomis naudojimo sąlygomis.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.9. papunkčio 3.9.1 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Todėl apsauginiai akiniai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad kiekvienos kenksmingosios bangos spektrinis laidumo koeficientas būtų toks, jog spinduliuojamos energijos ryškumo tankis, galintis paveikti naudotojo akis per filtrą, būtų kuo mažesnis ir jokiu būdu neviršytų didžiausio leidžiamo poveikio vertės.

Todėl akių apsaugos priemonės turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad kiekvienos kenksmingosios bangos spektrinis laidumo koeficientas būtų toks, jog spinduliuojamos energijos ryškumo tankis, galintis paveikti naudotojo akis per filtrą, būtų kuo mažesnis ir jokiu būdu neviršytų didžiausio leidžiamo poveikio vertės. AAP, skirtos apsaugoti odą nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės, turi absorbuoti arba atspindėti didelę dalį tam tikro ilgio kenksmingųjų bangų spinduliuojamos energijos.

Pagrindimas

Jei pakeitimas bus priimtas, „akiniai“ visame tekste bus pakeisti „akių apsaugos priemonėmis“.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.9. papunkčio 3.9.1 punkto 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, jeigu spinduliuotė sklinda numatytomis naudojimo sąlygomis, akinių veiksmingumas neturi blogėti arba jie neturi prarasti savo savybių, o visi rinkai pateikti akinių pavyzdžiai turi būti su numeriu, žyminčiu saugos laipsnį, atitinkantį pralaidumo koeficiento spektrinio paskirstymo kreivę.

Be to, jeigu spinduliuotė sklinda numatytomis naudojimo sąlygomis, akių apsaugos priemonių veiksmingumas neturi blogėti arba jos neturi prarasti savo savybių, o visi rinkai pateikti akių apsaugos priemonių pavyzdžiai turi būti su numeriu, žyminčiu saugos laipsnį, atitinkantį pralaidumo koeficiento spektrinio paskirstymo kreivę.

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.9. papunkčio 3.9.1 punkto 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Akiniai, pritaikyti to paties tipo spinduliuotės šaltiniams, turi būti klasifikuojami didėjančia tvarka pagal saugos laipsnį, o gamintojo instrukcijose, visų pirma, turi būti nurodyta, kaip pasirinkti tinkamą AAP pagal atitinkamas naudojimo sąlygas, tokias kaip atstumas nuo šaltinio ir šiuo atstumu išspinduliuotos energijos spektrinis paskirstymas.

Akių apsaugos priemonės, pritaikytos to paties tipo spinduliuotės šaltiniams, turi būti klasifikuojamos didėjančia tvarka pagal saugos laipsnį, o gamintojo instrukcijose, visų pirma, turi būti nurodyta, kaip pasirinkti tinkamą AAP pagal atitinkamas naudojimo sąlygas, tokias kaip atstumas nuo šaltinio ir šiuo atstumu išspinduliuotos energijos spektrinis paskirstymas.

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.9. papunkčio 3.9.1 punkto 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visus filtravimo akinių pavyzdžius gamintojas privalo pažymėti atitinkamu saugos laipsnio numeriu.

Visus filtravimo akių apsaugos priemonių pavyzdžius gamintojas privalo pažymėti atitinkamu saugos laipsnio numeriu.

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 3.10. papunkčio 3.10.2 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Todėl šių tipų AAP sudedamosios medžiagos ir kitos dalys turi būti parinktos arba suprojektuotos ir įkomponuotos taip, kad kuo geriau užtikrintų visišką sandarumą ir tokiu būdu priemonę prireikus būtų galima naudoti ilgesnį laiką arba, jei tai neįmanoma, ribotą sandarumą ir atitinkamai ribotą naudojimo trukmę.

Todėl šių tipų AAP sudedamosios medžiagos ir kitos dalys turi būti parinktos arba suprojektuotos ir įkomponuotos taip, kad užtikrintų visišką sandarumą ir todėl priemonę būtų galima taip pat naudoti ilgesnį laiką arba, jei tai neįmanoma, ribotą sandarumą ir atitinkamai ribotą naudojimo trukmę.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų, taikomų AAP, sąrašas;

3. visų esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų, taikomų AAP, sąrašas;

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. gaminant AAP gamintojo naudojamų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti gaminamų AAP atitiktį projektinėms specifikacijoms, aprašymas;

10. gaminant AAP gamintojo naudojamų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti gaminamų AAP atitiktį techniniuose dokumentuose apibrėžtoms specifikacijoms, aprašymas;

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamybos vidaus kontrolė yra atitikties įvertinimo procedūra, kurią atlikdamas gamintojas įvykdo 2, 3 ir 4 punktuose nustatytas prievoles ir, prisiimdamas individualią atsakomybę, pareiškia, kad atitinkama AAP atitinka 5 straipsnyje nurodytus ir II priede pateiktus taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus.

1. Gamybos vidaus kontrolė yra atitikties įvertinimo procedūra, kurią atlikdamas gamintojas įvykdo 2, 3 ir 4 punktuose nustatytas prievoles ir, prisiimdamas individualią atsakomybę, pareiškia, kad atitinkama AAP atitinka taikomus šio reglamento reikalavimus.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 punkto 4.1. papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.1. Kiekvieną taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus atitinkančią AAP gamintojas paženklina CE ženklu.

4.1. Kiekvieną taikomus šio reglamento reikalavimus atitinkančią AAP gamintojas pažymi CE ženklu.

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 3 punkto 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) jeigu tai yra pagal individualų užsakymą pagaminta AAP, leidžiamų variacijų įvairovės ir priemonių, kurių turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas gamybos proceso metu, siekdamas užtikrinti, kad kiekviena AAP atitiktų patvirtintą AAP tipą ir taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, aprašymas.

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 7 punkto 7.3. papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.3. Gamintojas užtikrina, kad AAP ir toliau atitiktų taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsižvelgiant į mokslo ir technologijų pažangos lygį.

7.3. Gamintojas užtikrina, kad AAP ir toliau atitiktų taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus.

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 7 punkto 7.4. papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jeigu mokslo ir technikos pažangos lygis atitinka nurodytąjį 7.3 punkte;

b) jeigu pakinta 7.3 punkte nurodyti teisiniai reikalavimai;

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Gamintojas ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas kartu su techniniais dokumentais nacionalinėms institucijoms saugo 10 metų po AAP pateikimo rinkai.

9. Gamintojas ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas kartu su techniniais dokumentais nacionalinėms institucijoms saugo 10 metų nuo AAP tiekimo rinkai pradžios.

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo 2 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal individualų užsakymą gaminamų AAP atveju gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos proceso ir jo stebėsenos metu užtikrintų pagal individualų užsakymą gaminamų AAP atitiktį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam baziniam modeliui ir taikomiems esminiams sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimams.

Pagal individualų užsakymą gaminamų AAP atveju gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos proceso ir jo stebėsenos metu užtikrintų pagal individualų užsakymą pagamintų AAP atitiktį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam baziniam modeliui ir taikomiems esminiams sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimams.

 

Individualiai pritaikytų AAP atveju gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad pritaikymo proceso ir jo stebėsenos metu užtikrintų individualiai pritaikytų AAP atitiktį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam baziniam modeliui ir taikomiems esminiams sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimams.

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo 1 dalies 3 punkto 3.1. papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.1. Gamintojas kiekvieną atskirą ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus atitinkančią AAP pažymi CE ženklu.

3.1. Gamintojas kiekvieną atskirą ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus šio reglamento reikalavimus atitinkančią AAP pažymi CE ženklu.

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Atitiktis tipui, pagrįsta gaminio patikra – dalis atitikties įvertinimo procedūros, kurią taikydamas gamintojas vykdo 2, 3, 5.2 ir 6 punktuose nustatytas pareigas, užtikrina ir, prisiimdamas individualią atsakomybę, pareiškia, kad AAP, kuriai taikomos 4 punkto nuostatos, atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, nurodytus 5 straipsnyje ir nustatytus II priede.

1. Atitiktis tipui, pagrįsta gaminio patikra – dalis atitikties įvertinimo procedūros, kurią taikydamas gamintojas vykdo 2, 3, 5.2 ir 6 punktuose nustatytas pareigas, užtikrina ir, prisiimdamas individualią atsakomybę, pareiškia, kad AAP, kuriai taikomos 4 punkto nuostatos, atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus šio reglamento reikalavimus.

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Gamintojas toliau nurodytus dokumentus nacionalinėms institucijoms saugo 10 metų po AAP pateikimo rinkai:

6. Gamintojas toliau nurodytus dokumentus nacionalinėms institucijoms saugo 10 metų nuo AAP tiekimo rinkai pradžios:

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. AAP (gaminio, partijos, tipo ar serijos numeris):

1. Identifikaciniai AAP duomenys (gaminio, partijos, tipo ar serijos numeris. Prie jų, jei tikslinga AAP atpažinimo tikslais, gali būti pridedamas pakankamai aiškus atvaizdas):

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Asmeninės apsaugos priemonės

Nuorodos

COM(2014) 0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

2.4.2014

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Laura Agea

30.9.2014

Svarstymas komitete

26.2.2015

24.3.2015

 

 

Priėmimo data

1.4.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivo Vajgl

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Asmeninės apsaugos priemonės

Nuorodos

COM(2014) 0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

27.3.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

2.4.2014

ENVI

2.4.2014

ITRE

2.4.2014

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

24.7.2014

ITRE

22.7.2014

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Vicky Ford

17.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

3.12.2014

24.2.2015

24.3.2015

20.4.2015

Priėmimo data

23.4.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

3

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andor Deli

Pateikimo data

30.4.2015