ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

30.4.2015 - (COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referente: Vicky Ford


Procedūra : 2014/0108(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0148/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0148/2015
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

(COM(2014)0186 – C8‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0186),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0110/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0148/2015),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) šī regula attiecas uz Savienības tirgū jauniem IAL, kad tie tiek laisti tirgū; tas nozīmē, ka tie ir vai nu jauni IAL, kurus izgatavojis ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai arī jauni vai lietoti produkti, kas importēti no kādas trešās valsts.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b) Šī regula būtu jāpiemēro visiem piegādes veidiem, tostarp tālpārdošanai.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/200816 nosaka horizontālus noteikumus par atbilstības novērtēšanas struktūru akreditēšanu un par CE zīmi.

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/200816 iekļauti noteikumi attiecībā uz atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju, paredzēta tirgus uzraudzības sistēma produktiem un sistēma trešo valstu produktu kontrolei, kā arī iekļauti vispārīgi principi CE zīmes izmantošanai.

__________________

__________________

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK17 ir izklāstīti kopēji principi un atsauces noteikumi, kurus paredzēts piemērot uz jaunās pieejas principiem balstītajiem tiesību aktiem. Lai nodrošinātu atbilstību citiem nozaru tiesību aktiem ražojumu jomā, ir lietderīgi konkrētus šīs direktīvas noteikumus pielāgot minētajam lēmumam, ciktāl nozares īpatnības neprasa citu risinājumu. Tādēļ konkrētas definīcijas, uzņēmēju vispārējie pienākumi, pieņēmums par atbilstību, ES atbilstības deklarācija, noteikumi par CE zīmi, atbilstības novērtēšanas struktūrām izvirzītās prasības un paziņošanas procedūras, atbilstības novērtēšanas procedūras un noteikumi par procedūrām attiecībā uz bīstamiem ražojumiem būtu jāsaskaņo ar minēto lēmumu.

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK17 ir paredzēti kopēji principi un atsauces noteikumi, kas piemērojami dažādu nozaru tiesību aktos. Lai nodrošinātu atbilstību citiem nozaru tiesību aktiem ražojumu jomā, ir lietderīgi konkrētus šīs direktīvas noteikumus pielāgot minētajam lēmumam, ciktāl nozares īpatnības neprasa citu risinājumu. Tādēļ konkrētas definīcijas, uzņēmēju vispārējie pienākumi, pieņēmums par atbilstību, ES atbilstības deklarācija, noteikumi par CE zīmi, atbilstības novērtēšanas struktūrām izvirzītās prasības un paziņošanas procedūras, atbilstības novērtēšanas procedūras un noteikumi par procedūrām attiecībā uz bīstamiem ražojumiem būtu jāsaskaņo ar minēto lēmumu.

__________________

__________________

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. XX/XXXX18 ir sīkāk izstrādāti noteikumi par tirgus uzraudzību un par tādu saskaņoto ražojumu, tostarp IAL, kontroles pasākumiem, kurus ieved Savienībā no trešām valstīm. Saskaņā ar minēto regulu dalībvalstīm jāorganizē un jāveic tirgus uzraudzība, jāieceļ tirgus uzraudzības iestādes, jāprecizē to pienākumi un pilnvaras, kā arī jāizveido vispārējas un nozari aptverošas tirgus uzraudzības programmas. Minētajā regulā arī noteikta drošības klauzulas procedūra.

svītrots

__________________

 

18 [Regula (COM/2013/075 final - 2013/0048 (COD) par ražojumu tirgus uzraudzību un ar ko groza Padomes Direktīvu 89/686/EEK un Direktīvu 93/15/EEK, un direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 1999/5/EK, 2000/9/EK, 2000/14/EK, 2001/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2006/95/EK, 2007/23/EK, 2008/57/EK, 2009/48/EK, 2009/105/EK, 2009/142/EK, 2011/65/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, Regulu (EK) Nr. 764/2008 un Regulu (EK) Nr. 765/2008 (OV L XXXX)].

 

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Daži tirgū esošie ražojumi, kuri aizsargā lietotāju, nav iekļauti Direktīvas 89/686/EEK darbības jomā. Lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni tādu minēto ražojumu, arī IAL, lietotājam, uz kuriem attiecas Direktīva 89/686/EEK, šī regula būtu jāattiecina uz personīgai lietošanai aizsardzībai pret mitrumu, ūdeni un karstumu paredzētiem IAL (piemēram, cimdi trauku mazgāšanai, plīts cimdi), atbilstoši tam, kā tas ir attiecībā uz līdzīgiem IAL, kas paredzēti profesionālai lietošanai un uz kuriem attiecas Direktīva 89/686/EEK. Par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem nav uzskatāmi amatniecības ražojumi, par kuriem ražotājs nav skaidri norādījis, ka tie nodrošina aizsardzību, piemēram, ar rokām darināti cimdi. Tādēļ uz tiem neattiecas minētā darbības jomas paplašināšana. Ir lietderīgi arī precizēt Direktīvas 89/686/EEK I pielikumā minēto IAL kategoriju sarakstu, uz kurām neattiecas minētā direktīva, pievienojot atsauci uz ražojumiem, uz kuriem attiecas citi tiesību akti un kuri tādējādi nav iekļauti IAL regulā.

(9) Daži tirgū esošie ražojumi, kuri aizsargā lietotāju, nav iekļauti Direktīvas 89/686/EEK darbības jomā. Par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem nav uzskatāmi amatniecības vai dekoratīvie ražojumi, par kuriem ražotājs nav skaidri norādījis, ka tie nodrošina aizsardzību. Tādēļ tie nebūtu jāiekļauj šīs regulas darbības jomā. Lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni, šīs regulas darbības jomā būtu jāiekļauj ražojumi, kuri saskaņā ar ražotāja skaidru norādi un reklāmu ir paredzēti personīgai lietošanai aizsardzībā pret pārmērīgu karstumu. Šīs regulas darbības jomā nebūtu jāiekļauj personīgai lietošanai paredzēti ražojumi, kuri lietojami aizsardzībai pret laika apstākļiem, kas nav ekstremāli, vai kuri ir paredzēti aizsardzībai pret mitrumu un ūdeni (tostarp, bet ne tikai, sezonas apģērbs, lietussargi un trauku mazgāšanas cimdi). Ir lietderīgi arī precizēt Direktīvas 89/686/EEK I pielikumā minēto IAL kategoriju sarakstu, uz kurām neattiecas minētā direktīva, pievienojot atsauci uz ražojumiem, uz kuriem attiecas citi tiesību akti un kuri tādējādi nav iekļauti IAL regulā.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Lauka demonstrējumu un laukizmēģinājumu laikā būtu jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu cilvēku aizsardzību. Laukizmēģinājumus nedrīkst paredzēt tam, lai pārbaudītu IAL nodrošināto aizsardzību, bet gan tam, lai izvērtētu citus, ar aizsardzību nesaistītus aspektus, piemēram, ērtumu, ergonomiskās īpašības un dizainu. Visām iesaistītajām pusēm, piemēram, darba devējam, kā arī valkātājam vai patērētājam, vajadzētu būt iepriekš informētām par izmēģinājuma darbības jomu un nolūku.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai panāktu augstu sabiedrības interešu aizsardzības, piemēram, veselības un drošības, līmeni, lietotāju aizsardzību un garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par ražojumu atbilstību, ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

(11) Lai panāktu augstu sabiedrības interešu aizsardzības, piemēram, veselības un drošības, līmeni, lietotāju un, attiecīgā gadījumā, citu personu aizsardzību un garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par IAL atbilstību, ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Visiem uzņēmējiem, kuri piedalās piegādes un izplatīšanas ķēdē, būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka IAL aizsargā personu veselību un drošību un ka viņi dara pieejamus tirgū tikai tādus ražojumus, kas atbilst šīs regulas noteikumiem. Ar šo regulu būtu jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas ķēdē.

(12) Visiem uzņēmējiem, kuri piedalās piegādes un izplatīšanas ķēdē, būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka viņi dara pieejamus tirgū tikai tādus IAL, kas atbilst šīs regulas noteikumiem. Ar šo regulu būtu jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas ķēdē.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Lai atvieglotu uzņēmēju, tirgus uzraudzības iestāžu un patērētāju saziņu, dalībvalstīm būtu jāmudina uzņēmēji papildus pasta adresei norādīt arī interneta adresi.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Jānodrošina, lai IAL, kurus ieved Savienības tirgū, atbilstu šīs regulas prasībām un jo īpaši lai ražotāji būtu veikuši atbilstīgas novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētāji pārliecinās, vai IAL, ko viņi laiž tirgū, atbilst šīs regulas prasībām, un vai viņi nelaiž tirgū IAL, kas šādām prasībām neatbilst vai rada apdraudējumu. Turklāt būtu jāparedz, ka importētāji pārliecinās, vai ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un vai CE zīme un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir pieejama tirgus uzraudzības iestādēm pārbaudes veikšanai.

(14) Jānodrošina, lai IAL, kurus ieved Savienības tirgū, atbilstu šīs regulas prasībām un jo īpaši lai ražotāji būtu veikuši atbilstīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētāji laiž tirgū tikai IAL, kas atbilst šīs regulas prasībām, un nerada apdraudējumu. Turklāt būtu jāparedz, ka importētāji pārliecinās, vai ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un vai CE zīme un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir pieejama tirgus uzraudzības iestādēm pārbaudes veikšanai.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Laižot IAL tirgū, importētājiem vajadzētu uz ražojuma norādīt savu nosaukumu un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Izņēmumi būtu jāparedz gadījumos, kad IAL izmēra vai īpatnību dēļ šāda norāde nav iespējama. Tas ietver arī gadījumu, kad importētājam būtu jāatver iepakojums, lai uz ražojuma uzliktu savu nosaukumu un adresi.

(16) Laižot IAL tirgū, importētājiem vajadzētu uz IAL norādīt savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Izņēmumi būtu jāparedz gadījumos, kad IAL izmēra vai īpatnību dēļ tas nav iespējams. Tas ietver arī gadījumu, kad importētājam būtu jāatver iepakojums, lai uz IAL uzliktu savu nosaukumu un adresi.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Uzņēmējiem būtu jācenšas nodrošināt, ka visi attiecīgie dokumenti, piemēram, lietotāju instrukcijas, nodrošina precīzu un saprotamu informāciju un vienlaikus ir viegli saprotami, tajos tiek ņemta vērā tehnoloģiju attīstība un izmaiņas galalietotāju uzvedībā un ka informācija ir pēc iespējas atjaunināta.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Iespēja izsekot IAL visā piegādes ķēdē palīdz vienkāršot tirgus uzraudzību un to padarīt efektīvāku. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast uzņēmējus, kuri darījuši neatbilstīgu IAL pieejamu tirgū.

(19) Iespēja izsekot IAL pilnīgi visā piegādes ķēdē palīdz vienkāršot tirgus uzraudzī bu un to padarīt efektīvāku. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast uzņēmējus, kuri darījuši neatbilstīgu IAL pieejamu tirgū. Glabājot informāciju, kas šajā regulā prasīta citu uzņēmēju identifikācijai, nevajadzētu prasīt, lai uzņēmēji šādu informāciju atjaunina par citiem uzņēmējiem, kuri tiem vai kuriem tie ir piegādājuši IAL, ja vien uzņēmēji šādu atjauninātu informāciju jau nav saņēmuši.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a) “Laukizmēģinājums” ir lietotāja veiktas pārbaudes periods neatbilstīgam IAL pirms tā laišanas tirgū, un šī IAL tehniskajā informācijā ir pieejama visa nepieciešamā informācija par akreditēto vai pilnvaroto laboratoriju veiktajām pārbaudēm, lai nodrošinātu lietotāja aizsardzību, turklāt tas atbilst II pielikumā noteiktajām piemērojamajām prasībām, ir pieejams ļoti ierobežotā skaitā uz ierobežotu laiku un tā galvenais mērķis ir veikt to īpašību galīgo novērtējumu, kas nenodrošina aizsardzību.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Lai izvairītos no pārpratumiem un neskaidrībām un tādējādi panāktu atbilstošu IAL brīvu apriti, ir skaidri jāprecizē šīs regulas darbības joma un tas, kā šajā regulā ievērotas jo īpaši Padomes Direktīvā 89/656/EEK19 paredzētās dalībvalstu tiesības noteikt prasības attiecībā uz IAL lietošanu darba vietās.

(21) Lai izvairītos no pārpratumiem un neskaidrībām un tādējādi panāktu atbilstošu IAL brīvu apriti, ir skaidri jāprecizē šīs regulas darbības joma un tas, kā šajā regulā ievērotas jo īpaši Padomes Direktīvā 89/656/EEK19 paredzētās dalībvalstu tiesības noteikt prasības attiecībā uz IAL lietošanu darba vietās. Minētās Direktīvas 4. pantā darba devējiem ir noteikts pienākums nodrošināt IAL, kas atbilst attiecīgajiem Savienības noteikumiem par to projektēšanu un izgatavošanu, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības prasības. Saskaņā ar minēto pantu IAL ražotājiem, kuri minētos IAL nodrošina saviem darbiniekiem, ir jānodrošina, ka attiecīgie IAL atbilst šīs regulas prasībām.

__________________

__________________

19 Padomes 1989. gada 30. novembra Direktīva 89/656/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus darba vietās (OV L 393, 30.12.1989., 18. lpp.).

19 Padomes 1989. gada 30. novembra Direktīva 89/656/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus darba vietās (OV L 393, 30.12.1989., 18. lpp.).

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Ir atzīts, ka citos iekšējā tirgus tiesību aktos izvirzītā prasība kopā ar IAL iesniegt ES atbilstības deklarāciju atvieglina un pastiprina tirgus uzraudzības efektivitāti, tāpēc šī prasība būtu jāiekļauj arī šajā regulā. Būtu jāparedz iespēja sniegt vienkāršotu ES atbilstības deklarāciju, lai samazinātu ar šo prasību saistību slogu, nemazinot tās efektivitāti. Tāpēc šajā regulā būtu jāparedz abas iespējas.

(22) Atbilstības deklarācijām vajadzētu būt viegli pieejamām tirgus uzraudzības iestāžu vajadzībām. Lai izpildītu šo prasību, ražotājiem būtu jānodrošina, ka IAL ir pievienota vai nu atbilstības deklarācijas pilna kopija, vai arī interneta adrese, kurā var piekļūt ES atbilstības deklarācijai. Alternatīvi būtu jāparedz arī iespēja ražotājam izvēlēties sniegt vienkāršotu atbilstības deklarāciju.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a) Lai tirgus uzraudzības nolūkā nodrošinātu efektīvu piekļuvi informācijai gadījumos, kad uz IAL attiecas viens vai vairāki Savienības saskaņošanas tiesību akti, informācijai, kas vajadzīga, lai noteiktu visus piemērojamos Savienības aktus, vajadzētu būt pieejamai vienotā ES atbilstības deklarācijā. Lai samazinātu uzņēmēju administratīvo slogu, būtu jānodrošina, ka minētā vienotā ES atbilstības deklarācija var būt arī dokumentācija, kurā iekļautas atbilstīgas atsevišķās atbilstības deklarācijas.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Lai nodrošinātu IAL pārbaudi, pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem, būtu jānosaka, ka ES tipa pārbaudes sertifikāts ir derīgs ne ilgāk par pieciem gadiem. Būtu jāparedz sertifikāta pārskatīšanas process. Lai atvieglotu tirgus uzraudzības iestāžu darbu, būtu jāizvirza prasība noteikt sertifikātā obligāti iekļaujamo informāciju.

(24) IAL būtu jāpārbauda, pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem. ES tipa pārbaudes sertifikāta maksimālajam derīguma termiņam vajadzētu būt pieciem gadiem, un būtu jāparedz sertifikāta pārskatīšanas process. Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, atjaunotais sertifikāts var būt spēkā turpmākus periodus, kuru maksimālajam termiņam vajadzētu būt pieciem gadiem. Lai atvieglotu tirgus uzraudzības iestāžu darbu, būtu jāizvirza prasība noteikt sertifikātā obligāti iekļaujamo informāciju.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a) ES tipa pārbaudes sertifikāta atkārtotai sertifikācijai būtu jāpiemēro vienkāršota procedūra gadījumos, kad ražojums, izmantotie saskaņotie standarti vai citi ražotāja izmantotie tehniskie risinājumi nav mainījušies un joprojām atbilst aktuālajām veselības aizsardzības un darba drošības pamatprasībām, tādējādi novēršot nepieciešamību veikt papildu pārbaudes vai tehnisko novērtēšanu un līdz minimumam samazinot administratīvo slogu un ar to saistītās izmaksas.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

24.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24b) Ja tiek atsaukts saskaņotais standarts, tas nenozīmē, ka pastāvošie paziņoto struktūru izsniegtie sertifikāti vairs nav spēkā. Šāda atsaukšana attiecas tikai uz atbilstību, kas tiek piemērota jauniem atbilstības novērtējumiem, kuri izriet no jaunā saskaņotā standarta. Ražojumiem, kas ražoti saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošo sertifikātu, joprojām būtu jāsaņem atbilstības būtiskajām prasībām sniegtās priekšrocības un joprojām vajadzētu būt iespējai tos laist tirgū, kamēr nav beidzies paziņoto struktūru izsniegto attiecīgo sertifikātu derīguma termiņš.

 

Pamatojums

Lai izvairītos no juridiskas nenoteiktības attiecībā uz gadījumiem, kad saskaņotais standarts uz sertifikāta ir nomainīts ar jaunu versiju, šis teksts ir pievienots tekstam, kas atrodams Komisijas dokumentā „Blue Guide” par ES ražojumu noteikumu pieņemšanu.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Lai panāktu būtisko drošības prasību izpildi, ir jānosaka pienācīgas atbilstības novērtēšanas procedūras, kuras ražotājam jāievēro. Direktīvā 89/686/EEK IAL ir klasificēti trīs kategorijās, kurām piemērojamas atšķirīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Lai pastāvīgi nodrošinātu augstu drošības līmeni visiem IAL, to ražojumu saraksts, uz kuriem attiecas kāda no atbilstības novērtēšanas procedūrām atkarībā no ražošanas posma, būtu jāpaplašina. Atbilstības novērtēšanas procedūras katrai IAL kategorijai vajadzētu, cik vien iespējams, noteikt, pamatojoties uz Lēmumā Nr. 768/2008/EK noteiktajiem atbilstības novērtēšanas moduļiem.

(28) Lai panāktu būtisko šajā regulā noteikto veselības un drošības prasību izpildi, ir jānosaka pienācīgas atbilstības novērtēšanas procedūras, kuras ražotājam jāievēro. Direktīvā 89/686/EEK IAL ir klasificēti trīs kategorijās, kurām piemērojamas atšķirīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Lai pastāvīgi nodrošinātu augstu drošības līmeni visiem IAL, to ražojumu saraksts, uz kuriem attiecas kāda no atbilstības novērtēšanas procedūrām atkarībā no ražošanas posma, būtu jāpaplašina. Atbilstības novērtēšanas procedūras katrai IAL kategorijai vajadzētu, cik vien iespējams, noteikt, pamatojoties uz Lēmumā Nr. 768/2008/EK noteiktajiem atbilstības novērtēšanas moduļiem.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a) Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda atbilstību kritērijiem, kas noteikti saskaņotajos standartos, būtu jāpieņem, ka ir nodrošināta arī atbilstība attiecīgajām šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30a) Šajā regulā noteiktā sistēma būtu jāpapildina ar akreditācijas sistēmu, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 765/2008. Akreditācija ir svarīgs atbilstības novērtēšanas struktūru kompetences pārbaudīšanai, tāpēc tā arī būtu jāizmanto paziņošanas nolūkā.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

30.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30b) Valstu publiskā sektora iestādēm visā Savienībā būtu jāuzskata Regulā (EK) Nr. 765/2008 paredzētā pārredzamā akreditācija, kas nodrošina vajadzīgo uzticamības līmeni atbilstības sertifikātiem, par vēlamāko līdzekli, kā pierādīt atbilstības novērtēšanas struktūru tehnisko kompetenci. Tomēr valstu iestādes var uzskatīt, ka tām ir piemēroti līdzekļi, ar ko pašām veikt minēto novērtēšanu. Šādos gadījumos, lai nodrošinātu citu valsts iestāžu veiktās novērtēšanas pienācīgu ticamības līmeni, valstu iestādēm būtu jāiesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm vajadzīgie dokumentārie pierādījumi par to, ka izvērtētās atbilstības novērtēšanas struktūras atbilst attiecīgajām normatīvajām prasībām.

 

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

30.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30c) Atbilstības novērtēšanas struktūras bieži slēdz apakšlīgumus par kādu savu darbības daļu izpildi saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai arī izmanto filiāles. Lai nodrošinātu aizsardzības līmeni, kāds nepieciešams tirgū laižamajiem IAL, ir ļoti svarīgi, lai atbilstību novērtējošie apakšlīgumu slēdzēji un filiāles atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanas nolūkā atbilstu tādām pašām prasībām, kā paziņotās struktūras. Tādēļ ir svarīgi, lai paziņojamo struktūru kompetences un snieguma novērtēšana un jau paziņoto struktūru uzraudzība attiektos arī uz darbībām, kuras veic apakšlīgumu slēdzēji un filiāles.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

30.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30d) Paziņotās struktūras var piedāvāt savus pakalpojumus visā Savienībā, tāpēc ir lietderīgi dot pārējām dalībvalstīm un Komisijai iespēju iebilst pret paziņoto struktūru. Tādēļ ir svarīgi noteikt laikposmu, kurā var novērst visas šaubas vai bažas par atbilstības novērtēšanas struktūru kompetenci, pirms tās sāk darboties kā pilnvarotās iestādes.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

30.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30e) Lai nodrošinātu konkurētspēju, ir svarīgi, lai paziņotās struktūras piemērotu atbilstības novērtēšanas procedūras, neradot nevajadzīgu slogu uzņēmējiem. Tā paša iemesla dēļ un lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem, jānodrošina konsekventa atbilstības novērtēšanas procedūru tehniskā piemērošana. Vislabāk to var panākt ar atbilstīgu koordinēšanu un sadarbību starp paziņotajām struktūrām.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

30.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30f) Dalībvalstīm būtu jāveic visi atbilstīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka ražojumus, uz kuriem attiecas šī regula, var laist tirgū tikai tad, ja tie, pareizi uzglabāti un izmantoti paredzētajam nolūkam vai izmantošanas apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt, neapdraud lietotāju vai, attiecīgā gadījumā, citu personu veselību un/vai drošību. Būtu jāuzskata, ka ražojumi, uz kuriem attiecas šī regula, neatbilst šajā regulā noteiktajām veselības un drošības pamatprasībām tikai tādos izmantošanas apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt, proti, ja šāda izmantošana varētu rasties likumīgas un iepriekš paredzamas cilvēku uzvedības rezultātā.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

30.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30g) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, jāprecizē, ka Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumus par Savienības tirgus uzraudzību un kontroli attiecībā uz ražojumiem, ko ieved Savienības tirgū, piemēro ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula. Šai regulai nevajadzētu radīt šķēršļus dalībvalstīm izraudzīties kompetentās iestādes šo uzdevumu veikšanai.

 

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

30.h apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30h) Direktīvā 89/686/EK jau ir paredzēta drošības procedūra, kas nepieciešama, lai dotu iespēju apstrīdēt ražojuma atbilstību. Lai uzlabotu pārredzamību un samazinātu izskatīšanas procedūras laiku, ir jāuzlabo esošā drošības procedūra, lai padarītu to efektīvāku un lai tajā izmantotu dalībvalstīs pieejamās zināšanas.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

30.i apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30i) Pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar procedūru, kas ļauj ieinteresētajām personām saņemt informāciju par pasākumiem, kurus paredzēts veikt attiecībā uz IAL, kas rada apdraudējumu lietotāju vai, attiecīgā gadījumā, citu personu veselībai vai drošībai. Tai būtu arī jādod iespēja tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties saistībā ar šādiem IAL.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

30.j apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30j) Ja dalībvalstis un Komisija vienojas par kādas dalībvalsts veiktā pasākuma pamatotību, Komisijai turpmāk nebūtu jāiesaistās, izņemot gadījumus, kad neatbilstība var būt skaidrojama ar saskaņotā standarta nepilnībām.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32a) Komisijai būtu jāpieņem nekavējoties piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi pamatotos gadījumos pastāv steidzama nepieciešamība, jo atbilstīgs IAL rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula nosaka prasības individuālo aizsardzības līdzekļu projektēšanai un ražošanai, lai nodrošinātu lietotāju veselības un drošības aizsardzību, kā arī paredz noteikumus to brīvai apritei Savienībā.

Šī regula nosaka prasības to individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) projektēšanai un ražošanai, kurus dara pieejamus tirgū, lai nodrošinātu lietotāju aizsardzību, kā arī paredz noteikumus to brīvai apritei Savienībā.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula attiecas uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, definēts 3. pantā.

Šī regula attiecas uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas definēti 3. pantā un klasificēti I pielikumā noteiktajās apdraudējuma kategorijās.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) kuri projektēti speciāli bruņoto spēku vajadzībām vai sabiedriskās kārtības uzturēšanai;

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) kuri paredzēti pašaizsardzībai;

(b) kuri projektēti pašaizsardzībai, izņemot IAL, kas paredzēti sporta nodarbībām;

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) kuri paredzēti personīgai lietošanai aizsardzībai pret tādiem atmosfēras apstākļiem, kas nav ekstremāli;

c) kuri paredzēti personīgai lietošanai aizsardzībai pret:

 

(i) atmosfēras apstākļiem, kas nav ekstremāli;

 

(ii) mitrumu un ūdeni, kas nav ekstremāls;

 

(iii) karstumu, ja ražotājs nav skaidri norādījis vai reklamējis, ka ražojumi nodrošina aizsardzību;

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) kuri paredzēti divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu lietotāju galvas, sejas vai acu aizsardzībai un kuriem piemērojami attiecīgie Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) noteikumi.

(e) kuri paredzēti lietotāju galvas, sejas vai acu aizsardzībai un kuriem piemērojami Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 22 "Vienoti noteikumi par motociklu un mopēdu vadītāju un pasažieru aizsargķiveru un to aizsargstiklu apstiprināšanu";

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea) kuri ir personīgai lietošanai paredzētā apģērbā iekļauti atstarojoši vai fluorescenti apģērba gabali, kas ietverti dizaina vai rotājuma nolūkā un par ko ražotājs nav skaidri norādījis vai reklamējis, ka ražojums nodrošina aizsardzību;

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb) kuri projektēti un laisti tirgū kā dekoratīvi amatniecības ražojumi.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) aprīkojums, kas paredzēts, lai persona to nēsātu vai turētu aizsardzībai pret vienu vai vairākiem veselības vai drošības apdraudējumiem, un kuru laiž tirgū atsevišķi vai kopā ar līdzekļiem, kas nav paredzēti individuālai aizsardzībai,

(a) aprīkojums, kas projektēts un ražots, lai persona to nēsātu vai turētu aizsardzībai pret vienu vai vairākiem veselības vai drošības apdraudējumiem, un kuru laiž tirgū atsevišķi vai kopā ar līdzekļiem, kas nav paredzēti individuālai aizsardzībai,

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) šā punkta a) apakšpunktā minētajam aprīkojumam paredzētas iekārtu savienošanas sistēmas, kuras persona nenēsā vai netur un kuras paredzētas tam, lai minēto aprīkojumu varētu savienotu ar kādu ārēju ierīci vai iekārtu, kuru var noņemt un kura nav domāta tam, lai būtu pastāvīgi pievienota iekārtai;

(c) šā punkta a) apakšpunktā minētajam aprīkojumam paredzētas iekārtu savienošanas sistēmas, kuras persona ne nēsā, ne tur, bet kuras ir būtiskas aprīkojuma funkcionalitātei, un kuras izstrādātas tam, lai minēto aprīkojumu varētu savienot ar kādu ārēju ierīci vai uzticamu atbalsta iekārtu, kura nav izstrādāta tā, lai būtu pastāvīgi savienota, un kurai pirms lietošanas nav nepieciešama nostiprināšana;

 

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. “individuāli pielāgots IALir sērijveidā ražots IAL, kas izgatavots tā, lai tas derētu individuālam lietotājam;

2. IAL tips” ir IAL sērija, kas atbilst tehniskajā dokumentācijā aprakstītajam IAL un IAL, uz kuru attiecas ES tipa pārbaude (II vai III kategorijas gadījumā);

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. “laist tirgū” nozīmē pirmo reizi darīt IAL pieejamu Savienības tirgū;

5. “laist tirgū” nozīmē pirmo reizi darīt IAL tipu pieejamu Savienības tirgū;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

18.a “Savienības saskaņošanas tiesību akti” ir visi Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo ražojumu tirdzniecības nosacījumus.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20.a „demonstrējums” ir IAL izrādīšana reklāmas nolūkos vidē, kas nav bīstama;

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 20.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20.b „laukizmēģinājums” ir notikums, kurā nesertificētu IAL, kam ir pieejami un nodrošināti visi nepieciešamie pārbaudes dokumenti (akreditētu vai apstiprinātu laboratoriju veiktie izmēģinājumi), kuri ir pamatā tehniskajai dokumentācijai, lai nodrošinātu valkātāja aizsardzību, un šāds IAL tiek piedāvāts ļoti ierobežotam personu skaitam, lai izdarītu galīgo novērtējumu. Laukizmēģinājums tiek ierobežots laikā — laika ilgumu un nolūku nosaka un pamato pirms izmēģinājuma sākuma un apstiprina iesaistītās puses;

 

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Brīva aprite

Brīva aprite, demonstrējumi un laukizmēģinājumi

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nekavē tādu IAL izstādīšanu tirdzniecības gadatirgos, izstādēs un demonstrējumos, kuri neatbilst šīs regulas prasībām, ja labi redzama zīme skaidri norāda, ka attiecīgie IAL neatbilst šai regulai un nav pieejami tirgū līdz laikam, kamēr nebūs panākta to atbilstība.

Dalībvalstis nekavē tādu IAL izstādīšanu tirdzniecības gadatirgos, izstādēs, demonstrējumos vai laukizmēģinājumos, kuri neatbilst šīs regulas prasībām un kuri nav pieejami tirgū. Laukizmēģinājumus neveic tādēļ, lai pārbaudītu IAL nodrošināto aizsardzību, bet lai novērtētu citus ar aizsardzību nesaistītus aspektus, piemēram, ērtumu, ergonomiskās īpašības un dizainu.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Demonstrējumu laikā tiek veikti atbilstoši pasākumi, kas nodrošina cilvēku aizsardzību.

Demonstrējumu un laukizmēģinājumu laikā būtu jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu cilvēku aizsardzību.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

IAL, uz ko attiecas šis punkts, var izstādīt vai iekļaut laukizmēģinājumā, ja labi redzama zīme skaidri norāda, ka attiecīgie IAL neatbilst šai regulai.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ražotāji tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju glabā vismaz 10 gadus pēc IAL laišanas tirgū.

3. Ražotāji tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju glabā vismaz piecus gadus pēc IAL laišanas tirgū.

Pamatojums

Prasība glabāt tehnisko dokumentāciju 10 gadus ir pārmērīga, jo īpaši tādēļ, ka atbilstības sertifikāta derīguma termiņš ir tikai pieci gadi.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ražotāji gādā, lai būtu izveidotas procedūras, ar ko tiek nodrošināta pastāvīga sērijveida ražošanas atbilstība šai regulai. Pienācīgi ņem vērā IAL projektēšanas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, uz kurām ir atsauces, paziņojot par IAL atbilstību.

4. Ražotāji gādā, lai būtu izveidotas procedūras, ar ko tiek nodrošināta pastāvīga sērijveida ražošanas atbilstība šai regulai. Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar IAL radīto apdraudējumu, importētāji patērētāju un citu galalietotāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic IAL, kurus dara pieejamus tirgū, izlases veida pārbaudi, izmeklē un, ja vajadzīgs, iesniedz sūdzību, reģistrē neatbilstīgus un atsauktus IAL, kā arī pastāvīgi informē par šādu uzraudzību izplatītājus.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ražotāji gādā, lai IAL, kurus tie laiž tirgū, būtu tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements vai tad, ja IAL lielums vai raksturs to neļauj, vajadzīgā informācija būtu norādīta uz iepakojuma vai IAL pievienotajā dokumentā.

5. Ražotāji gādā, lai IAL, kurus tie laiž tirgū, būtu vai nu tipa, partijas vai arī sērijas numurs vai cits identifikācijas elements vai tad, ja IAL lielums vai raksturs to neļauj, vajadzīgā informācija būtu norādīta uz iepakojuma vai IAL pievienotajā dokumentā.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ražotāji uz IAL norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai IAL pievienotajā dokumentā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

6. Ražotāji uz IAL, uz to iepakojuma vai IAL pievienotajā dokumentā norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi, kā arī pasta vai e-pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija ir jānorāda tās dalībvalsts valodā vai valodās, kurā IAL tiks laists tirgū.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Ražotāji nodrošina, lai IAL būtu pievienotas II pielikuma 1.4. punktā noteiktās instrukcijas galalietotājiem saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

7. Ražotāji nodrošina, lai IAL būtu pievienotas II pielikuma 1.4. punktā noteiktās instrukcijas patērētājiem un citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā dalībvalsts, kuras tirgū IAL tiek darīti pieejami. Šādas instrukcijas, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs, saprotams un salasāms. Ja IAL ir pieejami iepakojumos ar vairākām vienībām katrā no tiem, šādas instrukcijas jāattiecina uz katru vismazāko komerciāli pieejamo vienību.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

8. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a Ražotāji nodrošina, lai elektroniski vai pēc pieprasījuma ir pieejami darbības rādītāji, kas noteikti attiecīgu tehnisko pārbaužu laikā, lai pārbaudītu IAL nodrošināto aizsardzības klašu līmeņus.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Ražotāji gādā, lai IAL būtu pievienota 15. panta 2. punktā minētās ES atbilstības deklarācijas kopija . Ražotāji var izvēlēties šo prasību ievērot, IAL pievienojot vienkāršoto ES atbilstības deklarāciju, kas minēta 15. panta 3. punktā . Ja tiek pievienota tikai vienkāršotā ES atbilstības deklarācija, tai tūliņ seko precīza tīmekļa vietnes adrese, kurā pieejama pilnīga ES atbilstības deklarācija.

8. Ražotāji gādā, lai IAL būtu pievienota 15. panta 2. punktā minētās ES atbilstības deklarācijas kopija. Ražotāji var izvēlēties šo prasību ievērot, IAL pievienojot vienkāršoto ES atbilstības deklarāciju, kas minēta 15. panta 3. punktā, vai arī instrukcijās un informācijā iekļaujot tīmekļa vietnes adresi, kurā var piekļūt ES atbilstības deklarācijai. Ja tiek nodrošināta vienkāršota ES atbilstības deklarācija, tajā norāda precīzu tīmekļa vietnes adresi, kurā var iegūt pilnīgu ES atbilstības deklarācijas tekstu.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

8. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Ražotāji pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma tai saprotamā valodā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko tie laiduši tirgū.

10. Ražotāji pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma papīra veidā vai elektroniski tai saprotamā valodā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko tie laiduši tirgū.

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) vismaz 10 gadus pēc IAL laišanas tirgū glabāt valsts tirdzniecības uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

(a) vismaz 10 gadus pēc tam, kad IAL darīti pieejami tirgū, glabāt valsts tirdzniecības uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

Pamatojums

Grozījuma pieņemšanas gadījumā šo izmaiņu izdarīs visā tekstā.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Importētāji uz IAL norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai IAL pievienotajā dokumentā. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

3. Importētāji uz IAL, uz iepakojuma vai IAL pievienotajiem dokumentiem norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Kontaktinformācija ir jānorāda tās dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s), kurā IAL tiks laists tirgū.

 

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Importētāji gādā, lai IAL būtu pievienotas II pielikuma 1.4. punktā minētās instrukcijas patērētājiem un citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

4. Importētāji nodrošina, lai IAL būtu pievienotas II pielikuma 1.4. punktā noteiktās instrukcijas un informācija par drošību patērētājiem un citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā dalībvalsts. Ja IAL ir pieejami iepakojumos ar vairākām vienībām katrā no tiem, šādas instrukcijas jāattiecina uz katru vismazāko komerciāli pieejamo vienību.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar IAL radīto apdraudējumu, importētāji patērētāju un citu galalietotāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic IAL, kurus dara pieejamus tirgū, izlases veida pārbaudi, izmeklē un, ja vajadzīgs, iesniedz sūdzību, reģistrē neatbilstīgus un atsauktus IAL, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Importētāji, kas uzskata vai kam ir pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties veic vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kurās tie IAL ir darījuši pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un par visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

6. Importētāji, kas uzskata vai kam ir pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties veic vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē ražotāju un kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās tie IAL ir darījuši pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un par visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Importētāji vismaz 10 gadus pēc IAL laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarācijas kopiju un nodrošina, lai tām pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija.

7. Importētāji nodrošina, ka vismaz 10 gadus pēc IAL laišanas tirgū tirgus uzraudzības iestādēm pēc pieprasījuma var būt pieejama ES atbilstības deklarācijas kopija un tehniskā dokumentācija.

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izplatītāji, pirms dara IAL pieejamu tirgū, pārliecinās, vai IAL ir uzlikta CE zīme, vai tam ir pievienota ES atbilstības deklarācija vai vienkāršota ES atbilstības deklarācija un II pielikuma 1.4. punktā norādītās instrukcijas tās dalībvalsts galalietotājiem viegli saprotamā valodā, kurā IAL būs pieejams tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir ievērojuši 8. panta 5. un 6. punkta un 10. panta 3. punkta prasības.

Izplatītāji, pirms dara IAL pieejamu tirgū, pārliecinās, vai IAL ir uzlikta CE zīme, vai tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un II pielikuma 1.4. punktā norādītās instrukcijas un cita informācija tās dalībvalsts patērētājiem un citiem galalietotājiem viegli saprotamā valodā, kurā IAL būs pieejams tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir ievērojuši attiecīgi 8. panta 5. un 6. punkta un 10. panta 3. punkta prasības.

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie darījuši pieejamus tirgū, neatbilst šīs regulas prasībām, pārliecinās, ka ir veikti vajadzīgie korektīvie pasākumi, lai panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kuru tirgū tie IAL ir darījuši pieejamus, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un par visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie darījuši pieejamus tirgū, neatbilst šīs regulas prasībām, pārliecinās, ka ir veikti vajadzīgie korektīvie pasākumi, lai panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē ražotāju vai importētāju un kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās tie IAL ir darījuši pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un par visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Importētāju vai izplatītāju šīs regulas vajadzībām uzskata par ražotāju, un tam ir 8. pantā noteiktie ražotāja pienākumi, ja tas laiž tirgū IAL ar savu nosaukumu vai preču zīmi vai izmaina jau tirgū laistu IAL tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību piemērojamajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas II pielikumā.

Importētāju vai izplatītāju šīs regulas vajadzībām uzskata par ražotāju, un tam ir 8. pantā noteiktie ražotāja pienākumi, ja tas laiž tirgū IAL ar savu nosaukumu vai preču zīmi vai izmaina jau tirgū laistu IAL tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šai regulai.

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

14. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja vien Savienības harmonizētajos tiesību aktos nav norādīts citādi, saskaņotā standarta atsaukšana nenozīmē, ka attiecīgajā brīdī spēkā esošie paziņoto struktūru izsniegtie sertifikāti zaudē spēku. Šāda atsaukšana attiecas tikai uz atbilstību, kas tiek piemērota jauniem atbilstības novērtējumiem, kuri izriet no jaunā saskaņotā standarta. Ražojumi, kas ražoti saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošu sertifikātu, joprojām saņem atbilstības būtiskajām prasībām sniegtās priekšrocības, un tos joprojām drīkst laist tirgū, kamēr nav beidzies paziņoto struktūru izsniegto attiecīgo sertifikātu derīguma termiņš.

Pamatojums

Pašreizējā redakcija rada juridisku nenoteiktību attiecībā uz gadījumiem, kad saskaņotais standarts par sertifikātu ir nomainīts ar jaunu versiju. Lai novērstu jebkādu juridisku nenoteiktību, IAL regulā tiešā veidā būtu jāievieš 2014. gadā pieņemtā „Blue Guide” par ES ražojumu noteikumu pieņemšanu 4.1.2.6. punktā (41. lpp.) noteiktie skaidrojumi.

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. ES atbilstības deklarācijai ir struktūra un tajā iekļauti elementi, kas noteikti IX pielikumā, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko tajā valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kuras tirgū IAL ir darīti pieejami.

2. ES atbilstības deklarācijas pamatā ir moduļu struktūra, kas noteikta IX pielikumā, tajā ir IV, VI, VII un VIII pielikumā dotajos attiecīgajos moduļos norādītie elementi, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko tajā valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kuras tirgū IAL ir laisti vai darīti pieejami.

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Vienkāršotā ES atbilstības deklarācijā ir X pielikumā noteiktie elementi, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko tajā valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kuras tirgū IAL ir darīti pieejami. ES atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē tajā valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kuras tirgū IAL ir darīti pieejami.

3. Vienkāršotās ES atbilstības deklarācijas pamatā ir X pielikumā noteiktā moduļu struktūra, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko tajā valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kuras tirgū IAL ir darīti pieejami. ES atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē tajā valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kuras tirgū IAL ir laisti vai darīti pieejami.

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums

15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ražotājs, sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, uzņemas pilnu atbildību par IAL atbilstību šīs regulas prasībām.

5. Ražotājs, sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, uzņemas pilnu atbildību par to, ka IAL ievēro prasības, kas noteiktas šajā regulā.

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. CE zīmi piestiprina pirms IAL laišanas tirgū. Aiz tās var norādīt piktogrammu vai kādu citu zīmi par apdraudējumu, pret kuru IAL paredz aizsargāt.

3. CE zīmi piestiprina pirms IAL laišanas tirgū.

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Attiecībā uz III kategorijas IAL aiz CE zīmes norāda tās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, kura piedalās procedūrā, ar ko nodrošina atbilstību tipam, pamatojoties uz ražojuma verificēšanu, vai procedūrā, ar ko nodrošina atbilstību tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu.

4. Attiecībā uz III kategorijas IAL aiz CE zīmes norāda tās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, kura piedalās procedūrā, ar ko nodrošina atbilstību tipam, pamatojoties uz ražojuma verificēšanu, vai procedūrā, ar ko nodrošina atbilstību tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu. Paziņotās struktūras identifikācijas numuru saskaņā ar tās norādēm uzliek ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums

16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Aiz CE zīmes un, attiecīgā gadījumā, paziņotās struktūras identifikācijas numura var norādīt piktogrammu vai kādu citu zīmi par apdraudējumu, pret kuru IAL paredz aizsargāt.

Grozījums Nr.  78

Regulas priekšlikums

16. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Dalībvalstis izmanto esošos mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes izmantošanas kārtības pareizu piemērošanu, un veic piemērotas darbības minētās zīmes neatbilstīgas izmantošanas gadījumā.

Grozījums Nr.  79

Regulas priekšlikums

17. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17. pants

svītrots

IAL apdraudējuma kategorijas

 

Individuālos aizsardzības līdzekļus klasificē I pielikumā noteiktajās apdraudējuma kategorijās.

 

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Atbilstības novērtēšanas struktūra tiek izveidota saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un tai ir juridiskas personas statuss.

2. Atbilstības novērtēšanas struktūru izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tā ir juridiska persona.

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

23. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) atbilstīgas zināšanas un sapratne par II pielikumā izklāstītajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktu noteikumiem;

(c) atbilstīgas zināšanas un sapratne par II pielikumā izklāstītajām veselības un drošības pamatprasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Savienības saskaņošanas tiesību aktos un attiecīgajos valstu tiesību aktos;

Grozījums Nr.  82

Regulas priekšlikums

23. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Atbilstības novērtēšanas struktūras apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

9. Atbilstības novērtēšanas struktūras apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien atbildību neuzņemas dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

23. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, lai darbinieki, kas veic atbilstības novērtēšanas uzdevumus, būtu informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar šo regulu izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pašas piedalītos šo darbību veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

11. Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar šīs regulas 35. pantu izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pašas piedalās šo darbību veikšanā un piemēro šīs darba grupas lēmumus un sagatavotos dokumentus.

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Paziņošanas pieteikumam pievieno atbilstības novērtēšanas darbību aprakstu, atbilstības novērtēšanas procedūru(-as) un informāciju par IAL veidiem, par ko minētā struktūra paziņo, ka tie ietilpst tās kompetencē, kā arī akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko izdevusi valsts akreditācijas struktūra, apstiprinot, ka atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 23. panta prasībām.

2. Paziņošanas pieteikumam pievieno atbilstības novērtēšanas darbību aprakstu, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļus un informāciju par IAL veidiem, par ko minētā struktūra paziņo, ka tie ietilpst tās kompetencē, kā arī akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko izdevusi valsts akreditācijas struktūra, apstiprinot, ka atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 23. panta prasībām.

Pamatojums

Grozījuma pieņemšanas gadījumā šo izmaiņu izdarīs visā tekstā.

Grozījums Nr.  85

Regulas priekšlikums

27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 26. panta 2. punktā minēto akreditācijas sertifikātu, paziņojošā iestāde iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm dokumentārus pierādījumus, kuri apliecina atbilstības novērtēšanas struktūras kompetenci un pasākumus, kas ieviesti, lai nodrošinātu, ka minētā struktūra tiks regulāri uzraudzīta un arī turpmāk atbildīs 23. panta prasībām.

svītrots

Pamatojums

Akreditācijai būtu jābūt pamatnoteikumam visām paziņotajām struktūrām.

Grozījums Nr.  86

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai atsaukts vai ja paziņotā struktūra ir beigusi darbību, paziņojošā dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās struktūras dokumenti tiek nodoti citai paziņotajai struktūrai vai arī pēc pieprasījuma ir pieejami atbildīgajām paziņojošajām un tirgus uzraudzības iestādēm.

2. Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai atsaukts vai ja paziņotā struktūra ir beigusi darbību, paziņojošā dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās struktūras dokumenti tiek nodoti citai paziņotajai struktūrai vai arī pēc pieprasījuma ir pieejami atbildīgajām paziņojošajām un tirgus uzraudzības iestādēm. Paziņojošā dalībvalsts informē attiecīgos ražotājus un dod tiem iespēju izraudzīties citu paziņoto struktūru pēc saviem ieskatiem.

Grozījums Nr.  87

Regulas priekšlikums

30. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Paziņojošā dalībvalsts pēc Komisijas pieprasījuma sniedz tai visu informāciju saistībā ar attiecīgās struktūras paziņošanas pamatojumu vai tās kompetences saglabāšanu.

Grozījums Nr.  88

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai paziņoto struktūru lēmumiem būtu pieejama pārsūdzības procedūra.

Dalībvalstis attiecībā uz paziņoto struktūru lēmumiem nodrošina piekļuvi pārredzamai un pieejamai pārsūdzības procedūrai.

 

Grozījums Nr.  89

Regulas priekšlikums

35. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai to paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju starpniecību piedalītos minētās grupas darbā.

Paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju starpniecību piedalās minētās grupas darbā. Gadījumos, kad paziņotā struktūra neatbilst šai prasībai, paziņojums tiek apturēts vai atsaukts.

Grozījums Nr.  90

Regulas priekšlikums

Va nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

VA NODAĻA

 

SAVIENĪBAS TIRGUS UZRAUDZĪBA, TO INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU KONTROLE, KURUS IEVED SAVIENĪBAS TIRGŪ, UN SAVIENĪBAS DROŠĪBAS PROCEDŪRA

Grozījums Nr.  91

Regulas priekšlikums

35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

35.a pants

 

Savienības tirgus uzraudzība un tādu IAL kontrole, kurus ieved Savienības tirgū

 

Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uz kuriem attiecas šīs regulas 2. panta 1. punkts, piemēro Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta 3. punktu un 16. līdz 29. pantu.

Grozījums Nr.  92

Regulas priekšlikums

35.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

35.b pants

 

Procedūra darbībām ar IAL, kuri rada apdraudējumu valsts līmenī

 

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka IAL, uz kuriem attiecas šī regula, rada apdraudējumu lietotāju vai, attiecīgā gadījumā, citu personu veselībai vai drošībai, tās veic novērtējumu saistībā ar attiecīgo IAL, aptverot visas attiecīgās šajā regulā noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji minētajā nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

 

Ja šā panta pirmajā daļā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka IAL neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, tās nekavējoties prasa, lai attiecīgais uzņēmējs veiktu visas koriģējošās darbības, kas vajadzīgas, lai panāktu IAL atbilstību minētajām prasībām, vai lai uzņēmējs proporcionāli apdraudējumam IAL izņemtu no tirgus vai tos atsauktu šo iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.

 

Tirgus uzraudzības iestādes attiecīgi informē attiecīgo paziņoto struktūru.

 

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

 

2. Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neattiecas tikai uz valsts teritoriju vien, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtēšanas rezultātiem un par pasākumiem, ko tās pieprasījušas veikt uzņēmējam.

 

3. Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti visi piemērotie koriģējošie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem IAL, kurus tas darījis pieejamus visā Savienības tirgū.

 

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā termiņā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu IAL pieejamību savas valsts tirgū, izņemtu IAL no minētā tirgus vai tos atsauktu.

 

Par minētajiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

 

5. Šā panta 4. punkta otrajā daļā minētā informācija satur visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus, kas vajadzīgi neatbilstīgo IAL identificēšanai, datus par IAL izcelsmi, iespējamās neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja sniegtos argumentus. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar vienu no šiem iemesliem:

 

 

(a) IAL neatbilst prasībām attiecībā uz cilvēku veselību vai drošību; vai

 

(b) trūkumi 14. pantā minētajos saskaņotajos standartos, kurus ievērojot var pieņemt, ka atbilstība tiek nodrošināta.

 

6. Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura uzsākusi šajā pantā minēto procedūru, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem pieņemtajiem pasākumiem un sniedz visu to rīcībā esošo papildu informāciju saistībā ar attiecīgo IAL neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt pieņemtajam valsts pasākumam, – iesniedz savus iebildumus.

 

7. Ja trīs mēnešu laikā pēc 4. punkta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav izteikusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veikto pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.

 

8. Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgajiem IAL nekavējoties tiktu veikti piemēroti ierobežojošie pasākumi, piemēram, IAL izņemšana no tirgus.

Grozījums Nr.  93

Regulas priekšlikums

35.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

35.c pants

 

Savienības drošības procedūra

 

1. Ja, pabeidzot 35.b panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktajiem pasākumiem vai ja Komisija uzskata, ka šādi pasākumi ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz minētās novērtēšanas rezultātiem, Komisija pieņem īstenošanas aktu, nosakot, vai valsts pasākums ir pamatots.

 

Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un to nekavējoties paziņo tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

 

2. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgo IAL izņemšanu no sava tirgus, un par to attiecīgi informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts attiecīgo pasākumu atceļ.

 

3. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu un IAL neatbilstība ir saistāma ar trūkumiem saskaņotajos standartos, kuri minēti šīs regulas 35.b panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

Grozījums Nr.  94

Regulas priekšlikums

35.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

35.d pants

 

Atbilstīgi IAL, kas rada apdraudējumu

 

1. Ja kāda dalībvalsts pēc 35.b panta 1. punktā paredzētās novērtēšanas konstatē, ka, lai gan IAL atbilst šīs regulas prasībām, tie rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai, tā pieprasa attiecīgajam uzņēmējam veikt visus piemērotos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgie IAL, kad tie tiek laisti tirgū, vairs nerada šādu apdraudējumu, lai proporcionāli apdraudējumam IAL izņemtu no tirgus vai tos atsauktu šīs dalībvalsts noteiktā pienācīgā termiņā.

 

2. Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti koriģējošie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem IAL, kurus tas darījis pieejamus visas Savienības tirgū.

 

3. Dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Minētā informācija aptver visas pieejamās ziņas, īpaši attiecīgo IAL identifikācijai vajadzīgos datus, datus par IAL izcelsmi un piegādes ķēdi, konkrētā apdraudējuma veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu.

 

4. Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un novērtē valsts veiktos pasākumus. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija ar īstenošanas aktiem izlemj, vai valsts pasākums ir pamatots, un, ja vajadzīgs, ierosina atbilstošus pasākumus.

 

Šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 38. panta 2.a punktā.

 

Pienācīgi pamatotu, ar cilvēku veselības un drošuma aizsardzību saistītu nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ un saskaņā ar procedūru, kura minēta 38. panta 2.b punktā, Komisija pieņem īstenošanas aktus, kas jāpiemēro nekavējoties.

 

5. Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un to nekavējoties paziņo tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

Grozījums Nr.  95

Regulas priekšlikums

35.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

35.e pants

 

Formāla neatbilstība

 

1. Neskarot 35.b pantu, dalībvalsts attiecīgajam uzņēmējam prasa novērst attiecīgo neatbilstību, ja tā ir konstatējusi, ka

 

(a) CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantu vai šīs regulas 16. pantu, vai tā nav uzlikta;

 

(b) tās paziņotās struktūras identifikācijas numurs, kura piedalās ražošanas kontroles posmā, ir uzlikts, pārkāpjot 16. pantu, vai tas nav uzlikts;

 

(c) ES atbilstības deklarācija nav izstrādāta vai tā ir izstrādāta kļūdaini;

 

(d) tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga;

 

(e) informācija, kas minēta 8. panta 6. punktā vai 10. panta 3. punktā, nav norādīta, tā ir nepatiesa vai nepilnīga;

 

(f) nav izpildīta kāda cita administratīvā prasība, kas noteikta 8. vai 10. pantā.

 

2. Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu IAL pieejamību tirgū vai nodrošinātu to atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

Grozījums Nr.  96

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 37. pantu, lai grozītu I pielikumu attiecībā uz īpaša apdraudējuma kategoriju, reaģējot uz tehnoloģisko attīstību un zināšanām vai jauniem zinātniskiem pierādījumiem un ņemot vērā atbilstības novērtēšanas procedūru, kas katrai kategorijai jāievēro, saskaņā ar 18. pantu.

Lai ņemtu vērā tehnisko progresu un zināšanas vai jaunus zinātniskus faktus attiecībā uz konkrēta apdraudējuma kategoriju, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 37. pantu, lai grozītu I pielikumu, apdraudējumu pārklasificējot no vienas kategorijas uz citu.

 

Dalībvalsts, kurai ir bažas par kāda apdraudējuma iekļaušanu kādā konkrētā 17. pantā minētajā apdraudējuma kategorijā, par savām bažām nekavējoties informē Komisiju un sniedz pamatojumu.

 

Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija rūpīgi novērtē apdraudējumus, kam vajadzīga pārklasifikācija, un to sekas.

Grozījums Nr.  97

Regulas priekšlikums

38. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Grozījums Nr.  98

Regulas priekšlikums

38. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu neievērošanu, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka šīs sankcijas īsteno. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis par šiem noteikumiem Komisiju informē vēlākais līdz [3 mēneši pirms šīs regulas piemērošanas dienas] un nekavējoties to informē par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas uzņēmējiem par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Šādi noteikumi par nopietniem pārkāpumiem var paredzēt kriminālsodus. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis par šiem noteikumiem Komisiju informē vēlākais līdz [3 mēneši pirms šīs regulas piemērošanas dienas] un nekavējoties to informē par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Grozījums Nr.  100

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr 19.–35. pantu piemēro no [seši mēneši pēc tās stāšanās spēkā].

Tomēr 19.–35. pantu un 38. un 39. pantu piemēro no [seši mēneši pēc tās stāšanās spēkā].

Grozījums Nr.  101

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. kategorija – 1. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) saskare ar ūdeni vai vājas iedarbības tīrīšanas līdzekļiem;

(b) saskare ar vājas iedarbības tīrīšanas līdzekļiem vai ilgstoša saskare ar ūdeni;

Grozījums Nr.  102

Regulas priekšlikums

I pielikums – 2. kategorija – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) vajadzībām pielāgoti IAL, izņemot gadījumus, kad šādi IAL paredzēti lietotāju aizsardzībai pret I kategorijā norādīto apdraudējumu.

svītrots

Grozījums Nr.  103

Regulas priekšlikums

I pielikums – 3. kategorija – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IAL, kas paredzēti lietotāju aizsardzībai pret ļoti nopietnu apdraudējumu. III kategorijā iekļauti tikai IAL, kas paredzēti lietotāju aizsardzībai pret šādu apdraudējumu:

IAL, kas paredzēti lietotāju aizsardzībai pret tādu ļoti nopietnu apdraudējumu kā nāve vai neatgriezenisks kaitējums veselībai. III kategorijā iekļauti tikai IAL, kas paredzēti lietotāju aizsardzībai pret šādu apdraudējumu:

Grozījums Nr.  104

Regulas priekšlikums

I pielikums – 3. kategorija – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) kaitīgu vielu ieelpošana;

(a) vielas un maisījumi, kas ir bīstami veselībai;

Grozījums Nr.  105

Regulas priekšlikums

I pielikums – 3. kategorija – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) atmosfēra ar skābekļa deficītu;

Grozījums Nr.  106

Regulas priekšlikums

I pielikums – 3. kategorija – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) agresīvas ķīmiskas vielas;

(b) kaitīgi bioloģiskie aģenti;

Grozījums Nr.  107

Regulas priekšlikums

I pielikums – 3. kategorija – 1 daļa – la punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(la) smagas galvas traumas risks darba vietā.

Grozījums Nr.  108

Regulas priekšlikums

I pielikums – 3. kategorija – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) jonizējošais starojums;

(c) jonizējošais starojums, lāzera staru radiācija un radioaktīvais piesārņojums;

Grozījums Nr.  109

Regulas priekšlikums

I pielikums – 3. kategorija – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k) šautas vai durtas brūces;

(k) šautas, sprādzienu šķembu vai durtas brūces;

Grozījums Nr.  110

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 1.2.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Materiāli, no kā izgatavots IAL, arī visi iespējamie to sadalīšanās produkti, nedrīkst negatīvi ietekmēt lietotāju veselību vai drošību.

Materiāli, no kā izgatavots IAL, arī visi iespējamie to sadalīšanās produkti, nedrīkst negatīvi ietekmēt lietotāju veselību vai drošību vai arī radīt situāciju, kurā IAL vairs neatbilst būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas noteiktas šajā regulā.

Grozījums Nr.  111

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja viens ražotājs laiž tirgū vairākus dažādu tipu IAL modeļus, lai nodrošinātu blakusesošu ķermeņa daļu vienlaicīgu aizsardzību, tiem jābūt saderīgiem.

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

Grozījums Nr.  112

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.3.3.a Aizsargapģērbs ar noņemamām aizsargierīcēm

 

Aizsargapģērbs ar noņemamām aizsargierīcēm uzskatāms par IAL un atbilstības novērtējuma procedūrās būtu vērtējams kā komplekts.

Grozījums Nr.  113

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.4. Ražotāja instrukcija

1.4. Ražotāja instrukcija un informācija

Grozījums Nr.  114

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) veiktspēju, kas konstatēta tehniskajos testos, kuri veikti, lai pārbaudītu IAL nodrošinātās aizsardzības līmeņus vai kategorijas;

svītrots

Pamatojums

Šī informācija nav obligāti sniedzama katrā IAL instrukcijā. Tā tiek iekļauta tehniskajā dokumentācijā (sk. III pielikumu), un ražotājs to dara pieejamu citā veidā pēc pieprasījuma (sk. pielikuma 8. panta 7.a punktu (jauns)).

Grozījums Nr.  115

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) piederumiem, kurus var lietot kopā ar IAL, un attiecīgo rezerves daļu raksturlielumiem;

(c) attiecīgā gadījumā –– piederumiem, kurus var lietot kopā ar IAL, un attiecīgo rezerves daļu raksturlielumiem;

Grozījums Nr.  116

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) aizsardzības kategorijām, kas piemērotas dažādiem riska līmeņiem, un attiecīgajiem lietošanas ierobežojumiem;

(d) attiecīgā gadījumā –– aizsardzības klasēm, kas atbilst dažādu līmeņu apdraudējumiem, un attiecīgiem lietošanas ierobežojumiem;

Grozījums Nr.  117

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) IAL vai konkrētu tā sastāvdaļu derīguma termiņu vai nolietojuma periodu;

(e) attiecīgā gadījumā –– IAL vai konkrētu tā sastāvdaļu derīguma termiņu vai nolietojuma periodu;

Grozījums Nr.  118

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) pārvadāšanai piemērotu iepakojuma tipu;

(f) attiecīgā gadījumā –– pārvadāšanai piemērotu iesaiņojumu;

Grozījums Nr.  119

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha) apdraudējuma veidus, aizsardzībai pret kuriem IAL ir projektēts;

Grozījums Nr.  120

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ia) atsauci uz attiecīgo(-ajiem) izmantoto(-ajiem) saskaņoto(-ajiem) standartu(-iem), tostarp standarta(-u) datumu, vai atsaucēm uz citām izmantotajām tehniskajām specifikācijām:

Grozījums Nr.  121

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – ib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ia) interneta adresi, kurā var piekļūt ES atbilstības deklarācijai.

Grozījums Nr.  122

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šai instrukcijai jābūt precīzai un saprotamai, un tā jānodrošina vismaz galamērķa dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās).

Šai instrukcijai jābūt precīzai un saprotamai, kā arī skaidri salasāmai, un tā jānodrošina vismaz galamērķa dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās). Instrukcija ir skaidri salasāma, ja parasts lietotājs ar normālu redzi to no pienācīga attāluma var izlasīt, nelietojot palīglīdzekļus un bez piepūles.

Grozījums Nr.  123

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šai instrukcijai jābūt precīzai un saprotamai, un tā jānodrošina vismaz galamērķa dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās).

Šai instrukcijai jābūt precīzai un saprotamai, un tā jānodrošina vismaz galamērķa dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s). Citām attiecīgajām papildu instrukcijām attiecībā uz IAL izvēli, izmantošanu, apkopi un uzturēšanu jābūt pieejamām ikvienai personai viegli pieejamā veidā.

Grozījums Nr.  124

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IAL, kas aptver aizsargājamās ķermeņa daļas, pēc iespējas pietiekami jāvēdina, lai mazinātu tā lietošanas radīto svīšanu; pretējā gadījumā tas jāaprīko ar līdzekļiem sviedru uzsūkšanai.

IAL, kas aptver aizsargājamās ķermeņa daļas, pēc iespējas izstrādāts tā, lai mazinātu tā lietošanas radīto svīšanu; pretējā gadījumā tajā jāietver līdzekļi sviedru uzsūkšanai.

Grozījums Nr.  125

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.9. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja IAL ietvertas sastāvdaļas, kuras lietotājs var noregulēt vai noņemt, lai apmainītu, tās jāprojektē un jāražo tā, lai tās būtu vienkārši piestiprināt un noņemt bez instrumentiem.

Ja IAL ietvertas sastāvdaļas, kuras lietotājs var noregulēt vai noņemt, lai apmainītu, tās jāprojektē un jāražo tā, lai tās būtu vienkārši piestiprināt, pielāgot un noņemt bez instrumentiem.

Grozījums Nr.  126

Regulas priekšlikums

II. pielikums – 2. punkts – 2.12. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja iespējams, šo tipu IAL piestiprinātajiem identifikācijas marķējumiem vai rādītājiem, kas tieši vai netieši attiecas uz veselības aizsardzību un drošību, jābūt saskaņotām piktogrammām vai ideogrammām. Tiem jābūt skaidri redzamiem un salasāmiem un tādiem jāpaliek visu paredzamo IAL lietderīgās izmantošanas laiku. Turklāt šiem marķējumiem jābūt pilnīgiem, precīziem un saprotamiem, lai novērstu jebkādu nepareizu interpretāciju; jo īpaši, ja šādos marķējumos iekļauti vārdi vai teikumi, tiem jābūt tās dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kur IAL paredzēts lietot.

Ja iespējams, šo tipu IAL piestiprinātajiem identifikācijas marķējumiem vai rādītājiem, kas tieši vai netieši attiecas uz veselības aizsardzību un drošību, jābūt saskaņotām piktogrammām vai ideogrammām. Tiem jābūt skaidri redzamiem un salasāmiem un tādiem jāpaliek visu paredzamo IAL lietderīgās izmantošanas laiku. Turklāt šiem marķējumiem jābūt pilnīgiem, precīziem un saprotamiem, lai novērstu jebkādu nepareizu interpretāciju; jo īpaši, ja šādos marķējumos iekļauti vārdi vai teikumi, tiem jābūt patērētājiem un galalietotājiem viegli saprotamā valodā, kā noteikusi dalībvalsts, kurā IAL tiek darīts pieejams tirgū.

Grozījums Nr.  127

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.4. Aizsardzība ūdenī

3.4. Aizsardzība šķidrumos

Grozījums Nr.  128

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 3.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apģērbs, kas atkarībā no paredzamās lietošanas nodrošinās efektīvu peldspēju, kas pēc uzvilkšanas ir drošs un kas dod pilnīgu atbalstu ūdenī. Paredzamajos lietošanas apstākļos šis IAL nedrīkst ierobežot lietotāja kustību brīvību, bet jo īpaši tam jādod iespēja peldēt vai veikt darbības, lai izglābtos no briesmām vai lai glābtu citus cilvēkus.

Apģērbs, kas atkarībā no paredzamās lietošanas nodrošinās efektīvu peldspēju, kas pēc uzvilkšanas ir drošs un kas dod pilnīgu atbalstu šķidrumos. Paredzamajos lietošanas apstākļos šis IAL nedrīkst ierobežot lietotāja kustību brīvību, bet jo īpaši tam jādod iespēja peldēt vai veikt darbības, lai izglābtos no briesmām vai lai glābtu citus cilvēkus.

Grozījums Nr.  129

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.6. apakšpunkts – 3.6.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tādu IAL materiāliem un citām sastāvdaļām, kas paredzēti neilgai lietošanai augstas temperatūras vidē, un tādu IAL materiāliem un citām sastāvdaļām, kurus var apšļākt ar karstiem produktiem, piemēram, ar lielu apjomu izkusuša materiāla, jābūt arī pietiekamai siltumietilpībai, lai aizturētu lielāko daļu uzkrātā siltuma, līdz lietotājs ir atstājis bīstamo zonu un noņēmis savu IAL.

Materiāli un citas iekārtu sastāvdaļas, kas paredzētas neilgai lietošanai augstas temperatūras vidē, un IAL, kurus var apšļākt ar karstiem produktiem, tādiem kā liels apjoms izkusuša materiāla, arī jābūt pietiekamai siltumietilpībai, lai aizsargātu pret apdegumiem, pirms lietotājs ir atstājis bīstamo apgabalu un noņēmis savu IAL.

Grozījums Nr.  130

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.6. apakšpunkts – 3.6.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IAL materiāliem un citām sastāvdaļām, kas var nejauši nonākt saskarē ar liesmu, un tiem, kurus izmanto ugunsdzēsības aprīkojuma ražošanā, jābūt arī tādai ugunsdrošības pakāpei, kas atbilst paredzamo lietošanas apstākļu riska klasei. Ja tie ir pakļauti liesmu iedarbībai, tie nedrīkst ne kust, ne veicināt liesmu izplatīšanos.

IAL materiāliem un citām sastāvdaļām, kas var nejauši nonākt saskarē ar liesmu, un tiem, kurus izmanto rūpnieciskā vai ugunsdzēsības aprīkojumu ražošanā, jābūt arī tādai ugunsdrošības un termiskās vai karstuma aizsardzības pakāpei, kas atbilst paredzamo lietošanas apstākļu riska klasei. Ja tie ir pakļauti liesmu iedarbībai, tie nedrīkst ne kust, ne veicināt liesmu izplatīšanos.

Grozījums Nr.  131

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.6. apakšpunkts – 3.6.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotāja instrukcijā, kas pievienota katram IAL, kurš paredzēts neilgai lietošanai augstas temperatūras vidēs, īpaši jānodrošina visi attiecīgie dati, lai noteiktu maksimāli pieļaujamo lietotāja pakļaušanu tā karstuma iedarbībai, ko pārnes IAL, kad to lieto paredzētajam nolūkam.

Ražotāja instrukcijā, kas pievienota katram IAL, kurš paredzēts lietošanai augstas temperatūras vidēs ierobežotu laiku, īpaši jānodrošina visi attiecīgie dati, lai noteiktu maksimāli pieļaujamo lietotāja pakļaušanu tā karstuma iedarbībai, ko pārnes IAL, kad to lieto paredzētajam nolūkam.

Grozījums Nr.  132

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.9. apakšpunkts – 3.9.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā nolūkā aizsargbrilles jāprojektē un jāražo tā, lai katram kaitīgajam viļņu garumam atbilstu tāds spektrālais pārneses koeficients, kas līdz minimumam samazina to starojuma enerģijas gaismas plūsmas blīvumu, kas caur filtru spēj sasniegt lietotāja acis, un nekādā gadījumā nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo iedarbību.

Šajā nolūkā acu aizsargaprīkojums jāprojektē un jāražo tā, lai katram kaitīgajam viļņu garumam atbilstu tāds spektrālais pārneses koeficients, kas līdz minimumam samazina to starojuma enerģijas gaismas plūsmas blīvumu, kas caur filtru spēj sasniegt lietotāja acis, un nekādā gadījumā nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo iedarbību. IAL, kas projektēti, lai aizsargātu ādu pret nejonizējošo starojumu, jāspēj absorbēt vai atstarot lielāko daļu no izstarotās enerģijas ar kaitīgiem viļņu garumiem.

Pamatojums

Grozījuma pieņemšanas gadījumā šo izmaiņu, aizstājot „aizsargbrilles” ar „acu aizsargaprīkojums”, izdarīs visā tekstā.

Grozījums Nr.  133

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.9. apakšpunkts – 3.9.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotājam filtrējošās brilles jāmarķē, uz katra eksemplāra norādot attiecīgo aizsardzības faktora numuru.

Ražotājam filtrējošais acu aizsargaprīkojums jāmarķē, uz katra eksemplāra norādot attiecīgo aizsardzības faktora numuru.

Grozījums Nr.  134

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.10. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.10. Aizsardzība pret bīstamām vielām un infekciju izraisītājiem

3.10. Aizsardzība pret veselībai bīstamām vielām un maisījumiem, un pret bioloģiskiem aģentiem

Grozījums Nr.  135

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.10. apakšpunkts – 3.10.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IAL, kas paredzēti, lai novērstu visa ķermeņa vai tā daļas virsmas saskari ar bīstamām vielām un infekciju izraisītājiem, paredzamajos lietošanas apstākļos, kuriem šie IAL ir domāti, jāspēj novērst šādu vielu un izraisītāju iekļūšana vai iesūkšanās caur aizsargapvalku.

IAL, kas paredzēti, lai novērstu visa ķermeņa vai tā daļas virsmas saskari ar veselībai bīstamām vielām un maisījumiem vai bioloģiskiem aģentiem, paredzamajos lietošanas apstākļos, kuriem šie IAL ir domāti, jāspēj novērst šādu vielu un maisījumu, un aģentu iekļūšanu vai iesūkšanos caur aizsargapvalku.

Grozījums Nr.  136

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.10. apakšpunkts – 3.10.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja to pamatīpašību un paredzamo lietošanas apstākļu dēļ dažām bīstamām vielām vai infekciju izraisītājiem ir lielākas iespiešanās spējas, kas ierobežo attiecīgo IAL nodrošinātās aizsardzības ilgumu, tad IAL ir jāveic standarta testi, lai tos klasificētu, pamatojoties uz to efektivitāti. Uz IAL, ko uzskata par atbilstīgu testa specifikācijām, jābūt marķējumam, kurā jo īpaši norāda testos izmantoto vielu nosaukumus vai, ja tas nav iespējams, kodus un atbilstošo aizsardzības standarta periodu. Ražotāja instrukcijā jo īpaši jāiekļauj arī kodu atšifrējums (ja nepieciešams), sīki izstrādāts standarta testu apraksts un visa attiecīgā informācija maksimālā pieļaujamā valkāšanas perioda noteikšanai dažādos paredzamajos lietošanas apstākļos.

Ja to pamatīpašību un paredzamo lietošanas apstākļu dēļ dažām veselībai bīstamām vielām un maisījumiem vai bioloģiskiem aģentiem ir lielākas iespiešanās spējas, kas ierobežo attiecīgo IAL nodrošinātās aizsardzības ilgumu, tad IAL ir jāveic standarta testi, lai tos klasificētu, pamatojoties uz to efektivitāti. Uz IAL, ko uzskata par atbilstīgu testa specifikācijām, jābūt marķējumam, kurā jo īpaši norāda testos izmantoto vielu nosaukumus vai, ja tas nav iespējams, kodus un atbilstošo aizsardzības standarta periodu. Ražotāja instrukcijā jo īpaši jāiekļauj arī kodu atšifrējums (ja nepieciešams), sīki izstrādāts standarta testu apraksts un visa attiecīgā informācija maksimālā pieļaujamā valkāšanas perioda noteikšanai dažādos paredzamajos lietošanas apstākļos.

Grozījums Nr.  137

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. nodaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 2., 3. un 4. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un deklarē uz savu atbildību, ka attiecīgais IAL atbilst piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas minētas 5. pantā un noteiktas II pielikumā.

1. Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 2., 3. un 4. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un deklarē uz savu atbildību, ka attiecīgais IAL atbilst šīs regulas piemērojamajām prasībām.

Pamatojums

Grozījuma pieņemšanas gadījumā šo izmaiņu izdarīs visā tekstā.

Grozījums Nr.  138

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. nodaļa – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotājs sagatavo III pielikumā aprakstīto tehnisko dokumentāciju. Dokumentācija ļauj novērtēt IAL atbilstību piemērojamajām prasībām un ietver atbilstīgu riska analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas ir nepieciešams novērtēšanai, tā aptver IAL projektu, ražošanu un ekspluatāciju.

Ražotājs sagatavo III pielikumā aprakstīto tehnisko dokumentāciju.

Grozījums Nr.  139

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. nodaļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.1. Ražotājs katram atsevišķam IAL, kas atbilst piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, piestiprina CE zīmi.

4.1. Ražotājs katram atsevišķam IAL, kas atbilst šīs regulas piemērojamajām prasībām, piestiprina CE zīmi.

Grozījums Nr.  140

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1. nodaļa – 3. punkts – 2. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) individuāli pielāgotiem IAL – to pasākumu apraksts, kurus ražotājam jāveic pielāgošanas un ražošanas procesā, lai nodrošinātu, ka katra IAL vienība atbilst apstiprinātajam tipam un piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām.

(e) individuāli projektētiem IAL – to iespējamo variāciju un pasākumu apraksts, kurus uzņēmējam jāveic ražošanas procesā, lai nodrošinātu, ka katra IAL vienība atbilst IAL apstiprinātajam tipam un piemērojamajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas noteiktas II pielikumā.

Grozījums Nr.  141

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1. nodaļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Jauna vai, attiecīgā gadījumā, atjaunota sertifikāta spēkā esamības termiņš nepārsniedz piecus gadus.

 

Grozījums Nr.  142

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1. nodaļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – i punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) izsniegšanas datums un, attiecīgā gadījumā, atjaunošanas datums(-mi);

(i) izsniegšanas datums, derīguma termiņš un, attiecīgā gadījumā atjaunošanas datums(-mi);

Grozījums Nr.  143

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1. nodaļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – j punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j) derīguma termiņa beigu datums (ne ilgāk kā pieci gadi pēc izsniegšanas datuma vai pēdējā atjaunošanas datuma);

svītrots

Grozījums Nr.  144

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1. nodaļa – 7.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.1 Paziņotā struktūra seko līdz vispārpieņemto jaunāko attīstības tendenču izmaiņām, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu vairs neatbilst piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu rezultātā ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā struktūra par to informē ražotāju.

7.1 Paziņotā struktūra seko līdz vispārpieņemto jaunāko attīstības tendenču izmaiņām, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu vairs neatbilst piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, un, neskarot V pielikuma 6.1. punkta 1.a apakšpunktu, nosaka, vai šādu izmaiņu rezultātā ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā struktūra par to informē ražotāju.

Grozījums Nr.  145

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1. nodaļa – 7.5a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.5.a Ne ātrāk kā 12 mēnešus un ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms derīguma termiņa beigām ražotājs var informēt paziņoto struktūru par to, ka pārskatīšanai piemēros vienkāršotu procedūru, jo IAL nav izdarītas izmaiņas saskaņā ar 7.2 punktu. Ražotājs paziņotajai struktūrai iesniedz šādu informāciju:

 

(a) apstiprinājumu par pašreizējo uzņēmuma nosaukumu un adresi;

 

(b) apliecinājumu tam, ka nav izdarītas izmaiņas ne ražojumā, tostarp tā izejmateriālos, subkomponentēs vai ražošanas rasējumos, ne arī risinājumos, kas piemēroti attiecīgajos saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās;

 

(c) ja vēl nav iesniegti –– pašreizējā ražojuma zīmējumu un fotogrāfiju kopijas, ražojuma marķējumu un ražotāja sniegtu informāciju; un

 

(d) attiecībā uz III kategorijas ražojumiem –– informāciju par ražojumu pārbaudes vai ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanas statusu.

 

Kad paziņotā struktūra ir apstiprinājusi, ka nav notikušas nekādas izmaiņas 7.3 punktā minētajā stāvoklī, ES tipa pārbaude, kas noteikta V pielikuma 4. punktā, netiek veikta un paziņotā struktūra atjauno ES tipa pārbaudes sertifikātu. Paziņotā struktūra nodrošina, ka vienkāršota sertifikāta atjaunošanas procedūra tiek pabeigta pirms ES tipa pārbaudes sertifikāta derīguma termiņa beigām. Sertifikāta references dati paliks nemainīgi.

 

Izmaksas, kas saistītas ar sertifikāta atjaunošanu, ir samērīgas ar vienkāršotas procedūras administratīvo slogu.

 

Ja trūkst kāda informācija vai ja ir notikušas izmaiņas 7.3. punktā minētajā stāvokli, piemēro 7.5. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr.  146

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 1. nodaļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vajadzībām pielāgotu IAL ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu vajadzībām pielāgoto IAL atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam bāzes modelim un piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām.

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu ražošanas viendabību un saražoto IAL atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas piemērojamajām prasībām.

Grozījums Nr.  147

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 1. nodaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2., 3., 5.2. un 6. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un uz savu atbildību deklarē, ka IAL, uz ko attiecas 4. punkta noteikumi, atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas minētas 5. pantā un noteiktas II pielikumā.

1. Atbilstība tipam, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu ražošanas procesā, ir tā atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2., 3. un 6. punktā norādītos pienākumus un nodrošina un deklarē uz savu atbildību, ka attiecīgais IAL atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas piemērojamajām prasībām.

Grozījums Nr.  148

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 1. nodaļa – 4. punkts – 4.4a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.4.a Piemērojamās atlases procedūras nolūks ir noteikt, vai konkrētais ražošanas process nodrošina ražošanas viendabību un notiek pieņemamās robežās, lai tādējādi nodrošinātu IAL atbilstību.

Grozījums Nr.  149

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 1. nodaļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.1. Paziņotā struktūra sniedz ražotājam testa ziņojumu un atļauj ražotājam piestiprināt paziņotās struktūras identifikācijas numuru katram atsevišķam IAL, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām.

5.1. Paziņotā struktūra sniedz ražotājam testa ziņojumu.

Grozījums Nr.  150

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 1. nodaļa – 5. punkts – 5.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.2.a Ražotājs uz pilnvarotās iestādes atbildību ražošanas procesa laikā uzliek atbildīgās iestādes identifikācijas numuru.

Grozījums Nr.  151

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 1. nodaļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Ja 3.1. punktā minētā paziņotā struktūra tam piekrīt, ražotājs var piestiprināt IAL paziņotās struktūras identifikācijas numuru ražošanas procesā.

svītrots

Grozījums Nr.  152

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ES atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija

 

ES atbilstības deklarācijā iekļauj šādus elementus:

Grozījums Nr.  153

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. IAL (produkta, partijas, tipa vai sērijas numurs):

1. IAL identifikācija (produkta, partijas, tipa vai sērijas numurs) –– tajā IAL identifikācijas lietderības nolūkā iekļaujot pietiekami skaidru attēlu:

Grozījums Nr.  154

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese [Pilnvarotajam pārstāvim jānorāda arī ražotāja komercnosaukums un adrese]:

2. Ražotāja vai, attiecīgā gadījumā, tā pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese.

Grozījums Nr.  155

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Deklarācijas priekšmets (IAL identifikācija, kas nodrošina tā izsekojamību; ja nepieciešams IAL identifikācijai, var iekļaut pietiekami skaidru krāsainu attēlu):

svītrots

Grozījums Nr.  156

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Atsauces uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, norādot standarta datumu, vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, norādot specifikācijas datumu, saistībā ar kurām deklarēta atbilstība:

6. Atsauces uz piemērotajiem standartiem, norādot standarta datumu, vai atsauces uz citām tehniskām specifikācijām, norādot specifikācijas datumu, ar kuru saistīta atbilstības deklarēšana:

Grozījums Nr.  157

Regulas priekšlikums

X pielikums – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē:

PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Kopš 1989. gada ar Padomes Direktīvu 89/686/EEK pilnībā ir harmonizēta individuālo aizsardzības līdzekļu laišana ES tirgū. Turpmākajos 25 gados šī direktīva nodrošināja vienotā tirgus darbību. Neskatoties uz to, esošie IAL tiesību akti ir jāaktualizē saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu (JTR), kas ir pasākumu kopums preču aprites noteikumu racionalizēšanai un vienkāršošanai visā vienotajā tirgū.

Jo īpaši, atbildot uz bažām, ka pašreizējās normatīvās prasības nav viennozīmīgas un dublējas, regula precizē uzņēmēju lomu, stiprina sadarbību starp dalībniekiem un ievieš vienotas definīcijas. Vienota pieeja saskaņā ar JTR arī precizē tirgus uzraudzības iestāžu pilnvaras, kas ļauj izsekot nedrošām precēm, kas laistas vienotajā tirgū, un tās nosūtīt atpakaļ.

Esošās IAL direktīvas 2. un 4. pantā paredzēts, ka dalībvalstīm jāļauj tirgot visus ražojumus, kas atbilst direktīvai, un tās nedrīkst ļaut tirgot tai neatbilstošus ražojumus. Ņemot vērā to, ka spēkā esošā direktīva neparedz ne zemākus, ne augstākus standartus, ir maz ticams, ka, to aizstājot ar regulu, būtiski tiks ietekmēta praktiskā darbība.

Galvenie referentes grozījumi

Referente atbalsta stingras prasības attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Ņemot vērā to, ka ar šo priekšlikumu galvenokārt modernizē un vienkāršo jau labi funkcionējošu sistēmu, referente uzskata, ka nav vajadzīgs būtiski grozīt tās mērķi. Tādēļ, pamatojoties uz dalībvalstu un drošības nozares apvienību izteiktajām bažām, grozījumi ir vērsti skaidrības ieviešanu vairākās jomās.

Šie tehniskie skaidrojumi attiecas uz:

•       iekārtu savienošanas sistēmām (3. panta 1. punkta c) apakšpunkts), jo tās ir IAL darbībai būtisks elements;

•       „demonstrējuma” (3. panta 21. punkts) un „laukizmēģinājuma” (3. panta 21. punkts) definīcijas pievienošanu un atļauju veikt laukizmēģinājumus (7. panta 2.–3. punkts);

•       prasību importētājiem un izplatītājiem informēt ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes, ja tie uzskata, ka pastāv IAL neatbilstības risks;

•       prasību dalībvalstīm informēt ražotājus, ja paziņotā struktūra ir pārtraukusi darbību (29. panta 2. punkts);

•       prasību par pārredzamu un pieejamu pārsūdzības procedūru (32. pants).

Referente ierosina svītrot ES tipa pārbaudes sertifikāta maksimālo piecu gadu derīguma termiņu, ņemot vērā uzņēmēju paustās bažas par to, ka šāds termiņš ir pārāk īss salīdzinājumā ar parasto IAL dzīves ciklu.

Bažas rada Komisijas lēmums pielāgot sākotnējās direktīvas darbības jomu –– uz šo jautājumu jau tika norādīts Parlamenta sagatavotajā šī priekšlikuma ex-ante ietekmes novērtējumā. Referente neuzskata, ka ir nepieciešamas būtiskas korekcijas darbības jomā, jo šī priekšlikuma projekta galvenais nolūks ir nodrošināt pareizu tiesiskā regulējuma iedarbību un īstenošanu, nevis mērķu noteikšana. Tādēļ, lai nodrošinātu juridisko skaidrību šīs nozares tirgus dalībniekiem, referente ir centusies darbības jomu saglabāt līdzīgu kā sākotnējā direktīvā.

Tādēļ reference ir izdarījusi grozījumus, jo īpaši šādus:

•       grozījumi, lai iekļautu līdzekļus aizsardzībai pret skābekļa deficītu (piemēram, niršanas aprīkojums), ķīmiskajiem, bioloģiskajiem aģentiem un radiāciju vai radioaktīvo piesārņojumu, kas tagad ir iekļauti III kategorijā;

•       grozījumi attiecībā IAL personīgai lietošanai. Administratīvajam slogam jābūt samērīgam ar drošības risku. Tāpēc referente ir saglabājusi noteikumu, ka no darbības jomas tiek izslēgti IAL personīgai lietošanai, kas aizsargā pret atmosfēras apstākļiem, kuri nav ekstremāli, –– pret mitrumu vai ūdeni. IAL personīgai lietošanai pret karstumu, piemēram, plīts cimdi, arī turpmāk tiks izslēgti, ja vien uzņēmējs skaidri nebūs norādījis uz to aizsargājošu funkciju. Referente arī uzskata, ka skaidra izslēgšana no šīs regulas darbības jomas ir nepieciešama amatniecības ražojumiem.

Lai nodrošinātu sarunu ātru noslēgumu par šo dokumentu kopumu, referente uzskata, ka atzinīgi ir jāvērtē daudzie Padomes ieteikumi par priekšlikuma saskaņošanu ar JTR.

Šie grozījumi attiecas uz:

•       atbilstības deklarāciju, kas dod uzņēmējiem iespēju izvēlēties sniegt informāciju papīra formātā vai arī saiti uz tīmekļa vietni, kurā sniegta attiecīgā informācijā, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību kopš direktīvas ieviešanas 1989. gadā;

•       jaunu nodaļu, kas ņems vērā tirgus uzraudzības regulas prasībām, kad tā būs pabeigta;

•       precizētām prasībām darba devējiem, kuri IAL nodrošina saviem darbiniekiem (21. apsvērums);

•       IAL, kas paredzēti sporta nodarbībām, iekļaušanu (2. panta 2. punkta b) apakšpunkts);

•       lingvistiskām izmaiņām, lai nodrošinātu skaidrību visā tekstā (11. un 12. apsvērums).

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS (7.4.2015)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem
(COM(2014)0186 – C8‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Laura Agea

ĪSS PAMATOJUMS

Strādājot pie regulas priekšlikuma par IAL, mūsu galvenais nolūks, ko esam mēģinājuši atspoguļot grozījumos, bija padarīt iepriekšējo direktīvu tādu, kas nepakļautos dažādām interpretācijām, kuras varētu kaut kādā veidā ietekmēt efektivitāti un juridisko noteiktību. Galvenais pieņēmums ir, ka tikai ar ļoti efektīviem līdzekļiem ir iespējams aizsargāt darba ņēmēju drošību, ņemot vērā to, ka ļoti bieži nelaimes gadījumi darba vietā notiek ne tādēļ, ka netiek izmantoti atbilstoši aizsardzības līdzekļi, bet arī tādēļ, ka tie netiek izmantoti pareizi.

Mēs konstatējām arī to, ka, lai nodrošinātu šādu aizsardzības līdzekļu patiesu efektivitāti, ir jāizstrādā un jālaiž tirgū tikai tādi līdzekļi, kas atbilst dažādu lietotāju vajadzībām. Tāpēc mēs esam precizējuši, ka jāņem vērā valkātāja vai lietotāja profils, nošķirot dažādas kategorijas — vīrieši, sievietes, jaunieši un cilvēki ar invaliditāti. Jauniešu kategorija ir iekļauta tādēļ, lai ņemtu vērā atšķirīgās darba vides un to izmaiņas, kuras saistītas ar ekonomikas krīzi, kas ir ļoti strauji palielinājusi tādu parādību kā mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un radījusi arvien plašāku jauno darba ņēmēju slāni, kura specifiskās fiziskās īpašības ir jāņem vērā.

Mēs arī uzskatījām par lietderīgu uzsvērt dažus tīri tehniskus regulas aspektus ar mērķi iekļaut visas riska kategorijas un iespējamos gadījumus, lai maksimāli samazinātu bieži iespējamās šaubas un nepareizu interpretāciju.

Valdošā pārliecība darba gaitā pie regulas projekta bija tāda, ka neskaidrība noved pie kļūdainas interpretācijas un līdz ar to pie tās nepareizas piemērošanas.

Turklāt, ņemot vērā attīstību komunikācijas jomā un nepieciešamību IAL padarīt lietderīgus galalietotājiem, mēs esam iekļāvuši iespēju izveidot ad hoc instrumentus, kas ļauj lietotājam izprast, kā līdzekļi pareizi izmantojami un kāda ir to būtiskā nozīme aizsardzībā pret riskiem darba vietā.

Izpratnes veidošana un pareiza un aktualizēta informācija sniedz ne tikai aizsardzību, bet arī darba ņēmēju iesaisti un līdzdalību jautājumos, kas viņus tik cieši skar.

Mēs arī esam uzsvēruši, ka par jebkādiem riskiem vai aizdomām par neatbilstību ir ne tikai jāziņo, bet IAL ir arī jāizņem no tirgus, lai samazinātu to radīto risku un apdraudējumu lietotājiem.

Tāpat arī uzskatījām par nepieciešamu uzsvērt, ka regulas īstenošanas uzraudzībai jābūt pārredzamai un nepārtrauktai, paredzot attiecīgas sankcijas, ja tiek konstatēts tās pārkāpums.

Mūsuprāt, lai uzlabotu darba vidi, nepietiek tikai ar investīciju stratēģijām, bet ir nepieciešami arī ļoti stingri definēta aizsardzība, kas ietver gan minimālās darba ņēmēju drošības prasības, gan pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus, paaugstinot kvalitātes standartus pienācīgā līmenī un tādējādi nodrošinot darba aizsardzību, saglabāšanu un veiksmīgu izpildi.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Tiesības uz veselības aizsardzību un drošību ir pamattiesības un tiesību akti ikvienam darba ņēmējam garantē veselībai nekaitīgus, drošus un cilvēka cieņai atbilstošus darba apstākļus. Tā kā nelaimes gadījumu darba vietā un arodslimību izmaksas uzņēmumiem un sociālās apdrošināšanas sistēmām tiek lēstas 5,9 % no IKP un tā kā atbilstoši profilaktiskie pasākumi sekmē labklājību, darba kvalitāti un ražīgumu, riska novēršana, jo īpaši izmantojot kvalitatīvus individuālos aizsardzības līdzekļus, būtiski samazina nelaimes gadījumu darba vietā un arodslimību izplatību.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a) Būtu jāpievērš uzmanība atbilstībai starp šo regulu, Direktīvu 89/391/EEK un Direktīvu 89/656/EEK, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem par IAL novērtēšanu, darba ņēmēju informēšanu un konsultēšanu un darba ņēmēju līdzdalību.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Tomēr pieredze direktīvas piemērošanā liecina, ka pastāv nepilnības un pretrunas saistībā ar aptvertajiem ražojumiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām. Lai ņemtu vērā šo pieredzi un precizētu sistēmu, kādā ražojumus, uz kuriem attiecas šī regula, drīkst tirgot, daži Direktīvas 89/686/EEK aspekti būtu jāpārskata un jāuzlabo.

(3) Tomēr pieredze direktīvas piemērošanā liecina, ka pastāv nepilnības un pretrunas saistībā ar aptvertajiem ražojumiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām. Lai ņemtu vērā šo pieredzi un precizētu sistēmu, kādā ražojumus, uz kuriem attiecas šī regula, drīkst tirgot, daži Direktīvas 89/686/EEK aspekti būtu jāpārskata un jāuzlabo, taču saglabājot veselības un drošības aizsardzības vispārējo principu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.a) Šī regula būtu jāpiemēro visiem piegādes veidiem, tostarp tālpārdošanai.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Direktīvas darbības jomai, būtiskajām veselības un drošības prasībām un atbilstības novērtēšanas procedūrām jābūt identiskām visās dalībvalstīs, tāpēc, uz jaunās pieejas principiem balstītu direktīvu transponējot valsts tiesību aktos, nav gandrīz nekādu izvēles iespēju. Tādēļ Direktīva 89/686/EEK būtu jāaizstāj ar regulu – piemērotu tiesisko instrumentu, kas nosaka skaidrus un sīki izstrādātus noteikumus un nepieļauj, ka dalībvalstis to transponē atšķirīgi.

(4) Direktīvas darbības jomai, būtiskajām veselības un drošības prasībām un atbilstības novērtēšanas procedūrām jābūt identiskām visās dalībvalstīs, tāpēc, uz jaunās pieejas principiem balstītu direktīvu transponējot valsts tiesību aktos, nav gandrīz nekādu izvēles iespēju. Tādēļ Direktīva 89/686/EEK būtu jāaizstāj ar regulu – piemērotu tiesisko instrumentu, kas nosaka skaidrus un sīki izstrādātus noteikumus un nepieļauj, ka dalībvalstis to transponē atšķirīgi; tas būtu jādara, izmantojot skaidru un ar mērķiem pamatotu pieeju, lai jo īpaši nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzību, paaugstinātu darba drošību un garantētu patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Daži tirgū esošie ražojumi, kuri aizsargā lietotāju, nav iekļauti Direktīvas 89/686/EEK darbības jomā. Lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni tādu minēto ražojumu, arī IAL, lietotājam, uz kuriem attiecas Direktīva 89/686/EEK, šī regula būtu jāattiecina uz personīgai lietošanai aizsardzībai pret mitrumu, ūdeni un karstumu paredzētiem IAL (piemēram, cimdi trauku mazgāšanai, plīts cimdi), atbilstoši tam, kā tas ir attiecībā uz līdzīgiem IAL, kas paredzēti profesionālai lietošanai un uz kuriem attiecas Direktīva 89/686/EEK. Par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem nav uzskatāmi amatniecības ražojumi, par kuriem ražotājs nav skaidri norādījis, ka tie nodrošina aizsardzību, piemēram, ar rokām darināti cimdi. Tādēļ uz tiem neattiecas minētā darbības jomas paplašināšana. Ir lietderīgi arī precizēt Direktīvas 89/686/EEK I pielikumā minēto IAL kategoriju sarakstu, uz kurām neattiecas minētā direktīva, pievienojot atsauci uz ražojumiem, uz kuriem attiecas citi tiesību akti un kuri tādējādi nav iekļauti IAL regulā.

(9) Daži tirgū esošie ražojumi, kuri aizsargā lietotāju, nav iekļauti Direktīvas 89/686/EEK darbības jomā, ja tie paredzēti tikai personīgai lietošanai. Lai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību, ražojumi roku aizsardzībai pret pārmērīgu karstumu mājas apstākļos būtu jāiekļauj šīs regulas darbības jomā, ja ražotājs konkrēti norāda, ka tiem ir šādas aizsargīpašības. Par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem nav uzskatāmi amatniecības ražojumi, par kuriem ražotājs nav skaidri norādījis, ka tie nodrošina aizsardzību, piemēram, ar rokām darināti cimdi un plīts cimdi, tāpēc tie nebūtu jāiekļauj šīs regulas darbības jomā. Tā vietā būtu jāveicina šādu ražojumu pašsertifikācija. Daudzi ražotāji mūsdienās jau to dara.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9.a) Komisija 2014. gada 6. jūnijā pieņēma paziņojumu par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam, lai labāk aizsargātu Savienības darba ņēmējus pret nelaimes gadījumiem darbā un saslimšanu ar slimībām, kas saistītas ar darbu.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Lai veicinātu izpratni un šīs regulas vienādu piemērošanu, būtu jāievieš jaunas definīcijas — “individuāli pielāgots IAL” un “vajadzībām pielāgots IAL”, un šādu veidu IAL piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras būtu jāpielāgo īpašajiem to ražošanai izvirzītajiem nosacījumiem.

(10) Lai veicinātu izpratni un šīs regulas vienādu piemērošanu, būtu jāievieš jaunas definīcijas — “individuāli pielāgots IAL” un “vajadzībām pielāgots IAL”, tostarp IAL galalietotāja skaidra definīcija, un šādu veidu IAL piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras būtu jāpielāgo īpašajiem to ražošanai izvirzītajiem nosacījumiem. Definējot „individuāli pielāgotu IAL” un „vajadzībām pielāgotu IAL”, būtu skaidri jānosaka, ka IAL individualizācijai ir jāsniedz reāls ieguldījums darba vides un drošības uzlabošanā.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10.a) Demonstrācijas izmēģinājumu laikā un veicot testēšanu praktiskas lietošanas apstākļos būtu jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu cilvēku aizsardzību. Testēšanu praktiskas lietošanas apstākļos nedrīkst paredzēt tam, lai pārbaudītu IAL nodrošināto aizsardzību, bet lai izvērtētu citus, ar aizsardzību nesaistītus aspektus, piemēram, ērtumu, ergonomiskās īpašības un dizainu. Visām iesaistītajām pusēm, piemēram, darba devējam, kā arī valkātājam vai patērētājam, vajadzētu būt iepriekš informētām par testēšanas jomu un nolūku.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai panāktu augstu sabiedrības interešu aizsardzības, piemēram, veselības un drošības, līmeni, lietotāju aizsardzību un garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par ražojumu atbilstību, ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

(11) Lai panāktu augstu sabiedrības interešu aizsardzības, piemēram, veselības un drošības, līmeni, kā arī pienācīgu informētību un lietotāju un, attiecīgā gadījumā, citu personu aizsardzību un garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par IAL atbilstību, ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Visiem uzņēmējiem, kuri piedalās piegādes un izplatīšanas ķēdē, būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka IAL aizsargā personu veselību un drošību un ka viņi dara pieejamus tirgū tikai tādus ražojumus, kas atbilst šīs regulas noteikumiem. Ar šo regulu būtu jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas ķēdē.

(12) Visiem uzņēmējiem, kuri piedalās piegādes un izplatīšanas ķēdē, būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka viņi dara pieejamus tirgū tikai tādus IAL, kas atbilst šīs regulas noteikumiem. Ar šo regulu būtu jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas ķēdē.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12.a) Lai veicinātu īstenošanu un palielinātu izpratni par šajā regulē noteiktajām prasībām, dalībvalstis būtu jāmudina izveidot tīmekļvietni un/vai viedtālruņu lietotni, kur ietverta visa attiecīgā informācija par šo regulu, tostarp dati par paziņojošām iestādēm un atbilstības novērtēšanas struktūrām, kurām atļauts veikt uzdevumus saskaņā ar šo regulu. Lai nodrošinātu uzņēmēju, tirgus uzraudzības iestāžu un patērētāju saziņu, dalībvalstīm būtu jāmudina uzņēmēji papildus pasta adresei norādīt arī tīmekļa vietnes adresi.

 

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Jānodrošina, lai IAL, kurus ieved Savienības tirgū, atbilstu šīs regulas prasībām un jo īpaši lai ražotāji būtu veikuši atbilstīgas novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētāji pārliecinās, vai IAL, ko viņi laiž tirgū, atbilst šīs regulas prasībām, un vai viņi nelaiž tirgū IAL, kas šādām prasībām neatbilst vai rada apdraudējumu. Turklāt būtu jāparedz, ka importētāji pārliecinās, vai ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un vai CE zīme un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir pieejama tirgus uzraudzības iestādēm pārbaudes veikšanai.

(14) Jānodrošina, lai IAL, kurus ieved Savienības tirgū, atbilstu šīs regulas prasībām un jo īpaši lai ražotāji būtu veikuši atbilstīgas novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētāji pārliecinās, vai IAL, ko viņi laiž tirgū, atbilst šīs regulas prasībām, un vai viņi nelaiž tirgū IAL, kas šādām prasībām neatbilst vai rada apdraudējumu. Turklāt būtu jāparedz, ka importētāji pārliecinās, vai ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un vai CE zīme un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir pieejama kompetentajām uzraudzības iestādēm pārbaudes veikšanai.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Laižot IAL tirgū, importētājiem vajadzētu uz ražojuma norādīt savu nosaukumu un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Izņēmumi būtu jāparedz gadījumos, kad IAL izmēra vai īpatnību dēļ šāda norāde nav iespējama. Izņēmumi būtu jāparedz gadījumos, kad IAL izmēra vai īpatnību dēļ šāda norāde nav iespējama.

(16) Laižot IAL tirgū, importētājiem vajadzētu uz ražojuma norādīt savu nosaukumu un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, kā arī tīmekļa vietnes adresi, kurā IAL lietotājs var atrast papildu informāciju par pareizu IAL lietošanu. Izņēmumi būtu jāparedz gadījumos, kad IAL izmēra vai īpatnību dēļ šāda norāde nav iespējama. Izņēmumi būtu jāparedz gadījumos, kad IAL izmēra vai īpatnību dēļ šāda norāde nav iespējama.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Ikviens uzņēmējs, kurš ar savu vārdu vai preču zīmi laiž IAL tirgū vai to modificē tā, ka izmaiņas varētu ietekmēt atbilstību šīs regulas prasībām, būtu jāuzskata par ražotāju, un viņam būtu jāuzņemas ražotāja pienākumi.

(17) Ikvienu uzņēmēju, kurš ar savu vārdu vai preču zīmi laiž IAL tirgū vai IAL modificē tā, ka izmaiņas varētu ietekmēt atbilstību šīs regulas prasībām, uzskata par ražotāju, un viņam būtu jāuzņemas ražotāja pienākumi.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Izplatītāji un importētāji darbojas tirgus vidē, tāpēc tiem būtu jāiesaistās tirgus uzraudzības darbā, ko veic kompetentās valsts iestādes, un tiem vajadzētu būt gataviem aktīvai rīcībai, lai sniegtu minētajām iestādēm visu vajadzīgo informāciju par attiecīgajiem IAL.

(18) Izplatītāji un importētāji darbojas tirgus vidē, tāpēc tiem būtu jāiesaistās tirgus uzraudzības darbā, ko veic kompetentās valsts iestādes, vienīgi tad, ja tādējādi ir iespējams izvairīties no interešu konflikta, un tiem vajadzētu būt gataviem aktīvai rīcībai, lai sniegtu minētajām iestādēm visu vajadzīgo informāciju par attiecīgajiem IAL.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Iespēja izsekot IAL visā piegādes ķēdē palīdz vienkāršot tirgus uzraudzību un to padarīt efektīvāku. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast uzņēmējus, kuri darījuši neatbilstīgu IAL pieejamu tirgū.

(19) Iespēja izsekot IAL visā piegādes ķēdē palīdz vienkāršot tirgus uzraudzību un to padarīt efektīvāku. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast uzņēmējus, kuri darījuši neatbilstīgu IAL pieejamu tirgū un precīzi, skaidri un pārredzami noteikt katra uzņēmēja atbildības daļu.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Lai izvairītos no pārpratumiem un neskaidrībām un tādējādi panāktu atbilstošu IAL brīvu apriti, ir skaidri jāprecizē šīs regulas darbības joma un tas, kā šajā regulā ievērotas jo īpaši Padomes Direktīvā 89/656/EEK19 paredzētās dalībvalstu tiesības noteikt prasības attiecībā uz IAL lietošanu darba vietās.

(21) Lai izvairītos no pārpratumiem un neskaidrībām un tādējādi panāktu atbilstošu IAL brīvu apriti, ir skaidri jāprecizē šīs regulas darbības joma un tas, kā šajā regulā ievērotas jo īpaši Padomes Direktīvā 89/656/EEK19 paredzētās dalībvalstu tiesības noteikt prasības attiecībā uz IAL lietošanu darba vietās. Minētās Direktīvas 4. pantā darba devējiem ir noteikts pienākums nodrošināt IAL, kas atbilst attiecīgajiem Savienības noteikumiem par to konstrukciju un ražošanu attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību. Saskaņā ar minēto pantu IAL ražotājiem, kuri minētos IAL nodrošina saviem darbiniekiem, ir jānodrošina, ka attiecīgie IAL atbilst šīs regulas prasībām.

__________________

__________________

19 Padomes 1989. gada 30. novembra Direktīva 89/656/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus darba vietās (OV L 393, 30.12.1989., 18. lpp.).

19 Padomes 1989. gada 30. novembra Direktīva 89/656/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus darba vietās (OV L 393, 30.12.1989., 18. lpp.).

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Lai nodrošinātu IAL pārbaudi, pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem, būtu jānosaka, ka ES tipa pārbaudes sertifikāts ir derīgs ne ilgāk par pieciem gadiem. Būtu jāparedz sertifikāta pārskatīšanas process. Lai atvieglotu tirgus uzraudzības iestāžu darbu, būtu jāizvirza prasība noteikt sertifikātā obligāti iekļaujamo informāciju.

(24) Lai nodrošinātu IAL pārbaudi, pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem, būtu jānosaka, ka ES tipa pārbaudes sertifikāts ir derīgs ne ilgāk par pieciem gadiem. Būtu jāparedz sertifikāta pārskatīšanas process. Šādai pārskatīšanai būtu jānotiek saskaņā ar vienkāršu un ātru procedūru. Lai atvieglotu tirgus uzraudzības iestāžu darbu, būtu jāizvirza prasība noteikt sertifikātā obligāti iekļaujamo informāciju.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) CE zīmei vajadzētu būt vienīgajai zīmei, kas apliecina, ka IAL atbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktiem. Tomēr būtu jāatļauj turpināt lietot citus marķējuma veidus, ciktāl tie uzlabo patērētāju aizsardzību un ja uz tiem neattiecas Savienības saskaņošanas tiesības akti.

(27) CE zīmei vajadzētu būt vienīgajai zīmei, kas apliecina, ka IAL atbilst Savienības saskaņošanas tiesību aktiem. Tomēr būtu jāatļauj turpināt lietot citus marķējuma veidus, ciktāl tie uzlabo patērētāju veselības un drošības aizsardzību un ja uz tiem neattiecas Savienības saskaņošanas tiesības akti.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Lai panāktu būtisko drošības prasību izpildi, ir jānosaka pienācīgas atbilstības novērtēšanas procedūras, kuras ražotājam jāievēro. Direktīvā 89/686/EEK IAL ir klasificēti trīs kategorijās, kurām piemērojamas atšķirīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Lai pastāvīgi nodrošinātu augstu drošības līmeni visiem IAL, to ražojumu saraksts, uz kuriem attiecas kāda no atbilstības novērtēšanas procedūrām atkarībā no ražošanas posma, būtu jāpaplašina. Atbilstības novērtēšanas procedūras katrai IAL kategorijai vajadzētu, cik vien iespējams, noteikt, pamatojoties uz Lēmumā Nr. 768/2008/EK noteiktajiem atbilstības novērtēšanas moduļiem.

(28) Lai panāktu būtisko šajā regulā noteikto veselības un drošības prasību izpildi, ir jānosaka pienācīgas atbilstības novērtēšanas procedūras, kuras ražotājam jāievēro. Direktīvā 89/686/EEK IAL ir klasificēti trīs kategorijās, kurām piemērojamas atšķirīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Lai pastāvīgi nodrošinātu augstu drošības līmeni visiem IAL, to ražojumu saraksts, uz kuriem attiecas kāda no atbilstības novērtēšanas procedūrām atkarībā no ražošanas posma, būtu jāpaplašina. Atbilstības novērtēšanas procedūras katrai IAL kategorijai vajadzētu, cik vien iespējams, noteikt, pamatojoties uz Lēmumā Nr. 768/2008/EK noteiktajiem atbilstības novērtēšanas moduļiem.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31) Lai ņemtu vērā tehnisko zināšanu attīstību un jaunākās zinātniskās atziņas, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz katrā kategorijā iekļauto IAL saraksta grozīšanu būtu jādeleģē Komisijai. Īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, vajadzētu nodrošināt, lai attiecīgie dokumenti vienlaikus, bez kavēšanās un pienācīgā veidā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

(31) Lai ņemtu vērā tehnisko zināšanu attīstību un jaunākās zinātniskās atziņas, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz katrā kategorijā iekļauto IAL saraksta grozīšanu būtu jādeleģē Komisijai. Īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī, un apspriestos ar darba ņēmēju pārstāvjiem, kā arī darba devēju organizācijām no nozarēm, kurās darba procesā parasti izmanto IAL, kā arī ir svarīgi, lai Komisija novērtētu savu priekšlikumu ietekmi. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, vajadzētu nodrošināt, lai attiecīgie dokumenti vienlaikus, bez kavēšanās un pienācīgā veidā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un būtu jāgādā, lai šie noteikumi tiktu īstenoti. Minētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(33) Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi par norādījumiem, uzraudzību, kontroli un sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, lai pārkāpumus novērstu, un būtu jāgādā, lai šie noteikumi tiktu īstenoti, paturot prātā, ka norādījumi ir labākais rīks, kā izvairīties no neparedzamām darba ņēmēju, IAL ražotāju un galalietotāju kļūdām. Minētajām sankcijām un sodiem būtu jāseko nekavējoties, tiem vajadzētu būt efektīviem, samērīgiem un atturošiem.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33.a) Tā kā ar Direktīvu 89/656/EEK nosaka minimālās prasības attiecībā uz individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darba vietās un tā kā valsts noteikumi darba drošības jomā nosaka, ka IAL izmantošana ir obligāta, katrai dalībvalstij būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai rosinātu darba devējus un darba ņēmējus izmantot atbilstošus IAL, tostarp sniedzot darba devējiem, darba ņēmējiem un darba ņēmēju apvienībām skaidru informāciju par to obligātu izmantošanu un atbalstot darba devēju paraugpraksi, kas atbilst šiem noteikumiem un ievēro vispārīgos novēršanas principus, kas noteikti 6. panta 2. punktā Direktīvā 89/656/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

33.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33.b) Dalībvalstīm — vēlams sadarbībā ar uzraudzības iestādēm un sociālajiem partneriem — būtu jāizveido vienots kontaktpunkts, kur IAL galalietotāji var ziņot par trūkumiem un kļūdām saistībā ar IAL. Uzraudzības iestādēm ir pienākums ātri un efektīvi reaģēt uz galalietotāju ziņojumiem.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(34.a) Ir ārkārtīgi svarīgi pilnībā saistīt dažādus ar IAL saistītos aspektus, jo īpaši ražošanu un izmantošanu, ar plašāku Savienības rīcību attiecībā uz darba drošības un veselības aizsardzību (DDVA), kas ir būtiska, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni darba ņēmējiem un lai izveidotu rīcības sistēmu visiem uzņēmumiem neatkarīgi no lieluma, atrašanās vietas vai darbības nozares.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(34.b) Būtu jāpievērš īpaša uzmanība nedeklarētam darbam, jo, tā kā nav iespējams pārbaudīt, kā šādā darbā tiek ievēroti veselības un drošības noteikumi, apstākļi, kādos notiek nedeklarēts darbs, ļauj darba ņēmējus pakļaut augstam veselības apdraudējumu un nelaimes gadījumu riskam un darba devējiem dod iespējas izvairīties no atbildības. Īpašu problēmu rada mājsaimniecības pakalpojumi, ko galvenokārt sniedz sievietes, jo šis darbs tiek veikts neoficiālajā sektorā, tas ir individualizēts un sava rakstura dēļ ir neredzams.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(35.a) Ir ārkārtīgi svarīgi IAL lietošanas veicināšanu iekļaut izpratnes veicināšanas iniciatīvās, ko Savienības un valstu līmenī īsteno kā daļu no riska novēršanas kultūras stiprināšanas. Kā tika uzsvērts Nodarbinātības paketē, darba apstākļu uzlabošanai ir pozitīva ietekme uz produktivitāti un konkurētspēju.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

35.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(35.b) Ņemot vērā dažādas situācijas uz vietas attiecībā uz uzņēmuma lielumu un darbaspēka dažādību, lai veicinātu darba ņēmēju augsta līmeņa aizsardzību, būtu jāizmanto neleģislatīvi instrumenti, piemēram, salīdzinošā novērtēšana, paraugprakses noteikšana un apmaiņa, informētības uzlabošana un lietotājam draudzīgi IT rīki.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

35.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(35.c) Izpratnes veicināšana par veselību un drošību, tostarp par IAL, būtu jāiekļauj agrīna vecuma skolēnu izglītības programmās, lai samazinātu nelaimes gadījumu rādītājus un uzlabotu veselības aizsardzību un drošību; apmācība par veselības aizsardzību un drošību būtu jāiekļauj jo īpaši profesionālajā apmācībā, un tai jābūt pilnībā atzītai un apliecinātai ar diplomu. Būtu jāpieliek pūles, lai būtiski uzlabotu uzņēmēju informēšanu un apmācību. Būtu labāk jāizplata rezultāti pētījumiem par jauniem IAL saistībā ar tehnoloģiju attīstību un jauniem uzdevumiem.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

35.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(35.d) Savienības strādājošie iedzīvotāji noveco, liecina Eirostata demogrāfiskās prognozes (Europop, 2010), un šajā sakarā būs nepieciešami pienācīgi darba apstākļi, tostarp darba vietu pieejamība un darba vietu intervences, kas vērstas uz gados vecākiem darba ņēmējiem. Tas prasa izveidot drošu un veselīgu vidi arvien daudzveidīgākam darbaspēkam visā darba dzīves laikā, tāpēc ir būtiski veicināt profilakses kultūru.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula nosaka prasības individuālo aizsardzības līdzekļu projektēšanai un ražošanai, lai nodrošinātu lietotāju veselības un drošības aizsardzību, kā arī paredz noteikumus to brīvai apritei Savienībā.

Šī regula nosaka prasības individuālo aizsardzības līdzekļu, kurus ir paredzēts laist tirgū, projektēšanai un ražošanai, lai nodrošinātu lietotāju veselības un drošības aizsardzību, kā arī paredz noteikumus to brīvai apritei Savienībā.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) kuri paredzēti personīgai lietošanai aizsardzībai pret tādiem atmosfēras apstākļiem, kas nav ekstremāli;

(c) kuri paredzēti personīgai lietošanai aizsardzībai pret:

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(i) atmosfēras apstākļiem, kas nav ekstremāli (sezonas apģērbs, lietussargi u.c.);

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ii) mitrumu un ūdeni (cimdi trauku mazgāšanai u.c.);

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(iii) karstumu (cimdi u.c.), ja ražotājs nav skaidri norādījis, ka ražojums nodrošina aizsardzību pret ekstremālu karstumu;

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) kuri paredzēti lietošanai gadījumos, kad elementi ar potenciālām aizsardzības īpašībām ir iekļauti tikai konstrukcijas iemeslu dēļ;

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) ko lieto uz tādiem kuģiem vai gaisa kuģos, uz kuriem attiecas attiecīgie starptautiskie līgumi, kas piemērojami dalībvalstīs;

d) ko lieto vienīgi uz tādiem kuģiem vai gaisa kuģos, uz kuriem attiecas attiecīgie starptautiskie līgumi, kas piemērojami dalībvalstīs;

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šādos gadījumos nodrošina pēc iespējas aptverošāku lietotāju veselības aizsardzību un drošību, ņemot vērā šīs regulas mērķus un saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/391/EK1a.

 

___________

 

1a Padomes 1989. gada 89.jūnija Direktīva 391/12/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.).

Pamatojums

Izņēmumi jāsamazina līdz absolūti nepieciešamajam minimumam, tādēļ mēs ieviešam Direktīvas 89/391/EK 2. panta 2. punkta noteikumam paralēlu noteikumu.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) aprīkojums, kas paredzēts, lai persona to nēsātu vai turētu aizsardzībai pret vienu vai vairākiem veselības vai drošības apdraudējumiem, un kuru laiž tirgū atsevišķi vai kopā ar līdzekļiem, kas nav paredzēti individuālai aizsardzībai,

(a) aprīkojums, kas projektēts un ražots, lai persona to nēsātu vai turētu aizsardzībai pret vienu vai vairākiem veselības vai drošības apdraudējumiem, un kuru laiž tirgū atsevišķi vai kopā ar līdzekļiem, kas nav paredzēti individuālai aizsardzībai,

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) šā punkta a) apakšpunktā minētajam aprīkojumam paredzētas iekārtu savienošanas sistēmas, kuras persona nenēsā vai netur un kuras paredzētas tam, lai minēto aprīkojumu varētu savienotu ar kādu ārēju ierīci vai iekārtu, kuru var noņemt un kura nav domāta tam, lai būtu pastāvīgi pievienota iekārtai;

(c) šā punkta a) apakšpunktā minētajam aprīkojumam paredzētas iekārtu savienošanas sistēmas, kuras persona nenēsā vai netur, bet kurām ir svarīga nozīme iekārtu darbībā un kuras paredzētas tam, lai minēto aprīkojumu varētu savienotu ar kādu ārēju ierīci vai iekārtu, kuru var noņemt un kura nav domāta tam, lai būtu pastāvīgi pievienota iekārtai;

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a „IAL tips” ir IAL sērija, kas atbilst tehniskajā dokumentācijā aprakstītajam IAL un IAL, uz kuru attiecas ES tipa pārbaude (II vai III kategorijas gadījumā);

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. “individuāli pielāgots IAL” ir sērijveidā ražots IAL, kas izgatavots tā, lai tas derētu individuālam lietotājam;

2. „individuāli pielāgots IAL” ir sērijveidā ražots IAL, kas izgatavots tā, lai tas derētu konkrētam individuālam lietotājam atbilstoši viņa specifiskajām vajadzībām, piemēram, vīrietim, sievietei un strādājošam jaunietim, kā arī personai ar invaliditāti, ar pierādītu pievienoto vērtību attiecībā uz veselību un drošību darbā;

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. “vajadzībām pielāgots IAL” ir IAL, ko ražo kā vienotu bloku, lai ņemtu vērā īpašās atsevišķa lietotāja vajadzības saskaņā ar pamatmodeli, ievērojot šā pamatmodeļa projektētāja sniegtās instrukcijas un dažādās pieļaujamās izmaiņas;

3. “vajadzībām pielāgots IAL” ir IAL, ko ražo, lai ņemtu vērā specifiskās atsevišķas personas vajadzības saskaņā ar pamatmodeli, ievērojot šā pamatmodeļa projektētāja sniegtās instrukcijas un dažādās pieļaujamās izmaiņas;

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. “laist tirgū” nozīmē pirmo reizi darīt IAL pieejamu Savienības tirgū;

5. “laist tirgū” nozīmē pirmo reizi darīt IAL tipu pieejamu Savienības tirgū;

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a „galalietotājs” ir persona, kas nēsā vai izmanto IAL.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20.a „demonstrējums” ir IAL izrādīšana reklāmas nolūkos vidē, kas nav bīstama;

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 20.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20.b „testēšana praktiskas lietošanas apstākļos” ir pasākums, kurā nesertificētus IAL ļoti ierobežotā skaitā un ļoti ierobežotu laikposmu izmanto (galīgās) novērtēšanas nolūkā. Pirms testēšanas sākuma ražotājs nosaka testēšanas ilgumu un nolūku, tostarp pamato, kāpēc testēšana ir vajadzīga, un to apstiprina iesaistītās puses. Šo testēšanu veic tikai nebīstamās situācijās, un to veic, lai cita starpā novērtētu komfortu, ergonomiku vai konstrukciju. Attiecīgajām pusēm ir pieejama nepieciešamā testēšanas dokumentācija, ko sagatavojušas akreditētas vai apstiprinātas laboratorijas, kas jāpievieno tehniskajai dokumentācijai, lai nodrošinātu valkātāju aizsardzību.

 

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka IAL dara pieejamus tirgū tikai tad, ja tie, pareizi ekspluatējot un lietojot atbilstoši paredzētajam mērķim, atbilst šīs regulas prasībām.

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi un nepieciešami, lai nodrošinātu, ka IAL dara pieejamus tirgū tikai tad, ja tie, pareizi ekspluatējot, skaidri paskaidrojot darbību un lietojot atbilstoši paredzētajam mērķim, atbilst šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IAL atbilst piemērojamajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas II pielikumā.

IAL atbilst piemērojamajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas II pielikumā un pilnībā atbilst Direktīvai 89/391/EK.

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai aizsardzības līdzekļi pilnībā atbilstu Veselības un drošības pamatdirektīvai.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula neietekmē dalībvalstu tiesības, jo īpaši īstenojot Direktīvu 89/656/EEK, noteikt prasības par IAL lietošanu, ja vien šīs prasības neietekmē tādu IAL projektēšanu, kurus laiž tirgū saskaņā ar šo regulu.

Šī regula neietekmē dalībvalstu tiesības, jo īpaši īstenojot Direktīvu 89/656/EEK, noteikt tādas prasības par IAL lietošanu, ko tās uzskata par nepieciešamām, lai nodrošinātu galalietotāju un trešo pušu aizsardzību vai kas ir pamatotas ar pievienoto vērtību, ko lietotājam rada veselība un drošība un, ja vien šīs prasības neietekmē tādu IAL projektēšanu, kurus laiž tirgū saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nekavē tādu IAL izstādīšanu tirdzniecības gadatirgos, izstādēs un demonstrējumos, kuri neatbilst šīs regulas prasībām, ja labi redzama zīme skaidri norāda, ka attiecīgie IAL neatbilst šai regulai un nav pieejami tirgū līdz laikam, kamēr nebūs panākta to atbilstība.

Dalībvalstis nekavē tādu IAL izstādīšanu tirdzniecības gadatirgos, izstādēs un demonstrējumos, tiem līdzīgos pasākumos un praktiskos izmēģinājumos, kuri neatbilst šīs regulas prasībām, ja attiecīgajam izstādītājam atvēlētajā telpā var redzēt zīmi, kas skaidri norāda, ka attiecīgie IAL neatbilst šai regulai un nav pieejami tirgū līdz laikam, kamēr nebūs panākta to atbilstība.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Demonstrējumu laikā tiek veikti atbilstoši pasākumi, kas nodrošina cilvēku aizsardzību.

Demonstrējumu un praktiskas testēšanas laikā tiek veikti atbilstoši pasākumi, kas nodrošina cilvēku aizsardzību un paaugstina viņu izpratni. Testēšana praktiskas lietošanas apstākļos nav paredzēta, lai pārbaudītu IAL nodrošināto aizsardzību, bet gan lai novērtētu, piemēram, ērtumu, ergonomiskumu un konstrukciju. Visas iesaistītās puses (piemēram, darba devējs, kā arī valkātājs vai galalietotājs) iepriekš ir oficiāli informētas par attiecīgās testēšanas jomu un nolūku. Marķējumu „tikai testēšanai praktiskas lietošanas apstākļos” skaidri un neizdzēšami piestiprina uz IAL. Pēc testēšanas perioda beigām lietotie IAL tiek nodoti atpakaļ ražotājiem.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ražotāji, laižot IAL tirgū, gādā, lai tie būtu projektēti un ražoti saskaņā ar piemērojamajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas II pielikumā.

1. Ražotāji, laižot IAL tirgū, gādā, lai tie būtu projektēti un ražoti saskaņā ar piemērojamajām būtiskajām un nepieciešamajām veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas II pielikumā.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ražotāji tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju glabā vismaz 10 gadus pēc IAL laišanas tirgū.

3. Ražotāji tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju glabā vismaz 10 gadus pēc tam, kad IAL darīts pieejams tirgū.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ražotāji gādā, lai IAL, kurus tie laiž tirgū, būtu tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements vai tad, ja IAL lielums vai raksturs to neļauj, vajadzīgā informācija būtu norādīta uz iepakojuma vai IAL pievienotajā dokumentā.

5. Ražotāji gādā, lai katram atsevišķajam IAL, ko tie laiž tirgū, būtu tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements vai tad, ja IAL lielums vai raksturs to neļauj, vajadzīgā informācija būtu norādīta uz iepakojuma vai IAL pievienotajā dokumentā.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ražotāji uz IAL norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai IAL pievienotajā dokumentā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

6. Ražotāji uz IAL norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai IAL pievienotajā dokumentā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija ir jānorāda tās galalietotāju dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā IAL tiks darīts pieejams tirgū.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Ražotāji nodrošina, lai IAL būtu pievienotas II pielikuma 1.4. punktā noteiktās instrukcijas galalietotājiem saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

7. Ražotāji nodrošina, lai katram IAL, tostarp tā mazākajai vienībai, būtu pievienotas II pielikuma 1.4. punktā noteiktās instrukcijas un cita informācija tās galalietotāju dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā IAL dara pieejamu tirgū, arī piktogrammu veidā, kad tas ir iespējams.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties veic vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā izņemtu IAL no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kuru tirgū tie IAL ir darījuši pieejamus, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties veic vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā izņemtu IAL no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kuru tirgū tie IAL ir darījuši pieejamus, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem. Pēc tam tirgus uzraudzības iestādēm, kamēr korektīvais pasākums nav veikts, ir pienākums informēt sabiedrību par risku. Atbilstības panākšanas periodā ražotāji atsauc IAL, lai nodrošinātu galalietotājiem augsta līmeņa aizsardzību.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

8. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Ražotāji pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma tai saprotamā valodā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko tie laiduši tirgū.

10. Ražotāji pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma tās oficiālajā valodā sniedz visu informāciju un dokumentāciju uz papīra vai elektroniskā veidā, kas vajadzīga, lai apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko tie laiduši tirgū.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) vismaz 10 gadus pēc IAL laišanas tirgū glabāt valsts tirdzniecības uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

(a) vismaz 10 gadus pēc tam, kad IAL darīti pieejami tirgū, glabāt valsts tirdzniecības uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pēc pamatota valsts tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniegt tai visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai apliecinātu IAL atbilstību;

(b) pēc valsts tirgus uzraudzības kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt tai uz papīra vai, vēlams, elektroniskā veidā visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai apliecinātu IAL atbilstību;

 

 

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) pēc valsts tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma sadarboties ar tām visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada IAL, uz kuriem attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvaras.

(c) pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarboties ar tām visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada IAL, uz kuriem attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvaras.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Importētāji laiž tirgū tikai atbilstīgus IAL.

1. Importētāji laiž tirgū tikai tādus IAL, kas atbilst šīs regulas prasībām un attiecīgajiem Savienības noteikumiem attiecībā uz veselības un drošības prasībām.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Importētāji pirms IAL laišanas tirgū gādā, lai ražotājs būtu veicis pienācīgu(-as) 18. pantā minēto(-ās) atbilstības novērtēšanas procedūru(-as). Tie nodrošina, lai ražotājs būtu sagatavojis tehnisko dokumentāciju, lai IAL būtu CE zīme, lai tiem būtu pievienota ES atbilstības deklarācija vai vienkāršota ES atbilstības deklarācija un 8. panta 7. punktā minētās instrukcijas, un lai ražotājs būtu izpildījis 8. panta 5. un 6. punkta prasības.

Importētāji pirms IAL laišanas tirgū gādā, lai ražotājs būtu veicis būtisku(-as) 18. pantā minēto(-ās) atbilstības novērtēšanas procedūru(-as). Tie nodrošina, lai ražotājs būtu sagatavojis un paziņojis tehnisko dokumentāciju, lai IAL būtu CE zīme, lai tiem būtu pievienota ES atbilstības deklarācija un vienkāršota ES atbilstības deklarācija un attiecīgie dokumenti, un lai ražotājs būtu izpildījis visas 8. panta 5. un 6. punkta prasības.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Importētāji uz IAL norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai IAL pievienotajā dokumentā. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

3. Importētāji uz IAL norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai IAL pievienotajā dokumentā. Kontaktinformācija ir galalietotāju un tirgus uzraudzības iestāžu oficiālajā valodā.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Importētāji gādā, lai IAL būtu pievienotas II pielikuma 1.4. punktā minētās instrukcijas patērētājiem un citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

4. Importētāji nodrošina, lai katram IAL, tostarp tā mazākajai vienībai, būtu pievienotas II pielikuma 1.4. punktā noteiktās instrukcijas un cita informācija tās galalietotāju dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā IAL dara pieejamu tirgū, arī tām pēc iespējas jābūt lingvistiski neitrālām.

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar IAL radīto apdraudējumu, importētāji patērētāju un citu galalietotāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic IAL, kurus dara pieejamus tirgū, parauga testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, uztur sūdzību, neatbilstīgu IAL un atsauktu IAL reģistru, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Importētāji, kas uzskata vai kam ir pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties veic vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kurās tie IAL ir darījuši pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un par visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

6. Importētāji, kas uzskata vai kam ir pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties veic vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Šādus pasākumus veic ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc dienas, kad importētāji ir ieguvuši attiecīgo informāciju. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kurās tie IAL ir darījuši pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un par visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem. Pēc tam tirgus uzraudzības iestādēm, kamēr nav veikts attiecīgais korektīvais pasākums, ir pienākums informēt sabiedrību par risku.

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izplatītāji, pirms dara IAL pieejamu tirgū, pārliecinās, vai IAL ir uzlikta CE zīme, vai tam ir pievienota ES atbilstības deklarācija vai vienkāršota ES atbilstības deklarācija un II pielikuma 1.4. punktā norādītās instrukcijas tās dalībvalsts galalietotājiem viegli saprotamā valodā, kurā IAL būs pieejams tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir ievērojuši 8. panta 5. un 6. punkta un 10. panta 3. punkta prasības.

2. 2. Izplatītāji, pirms dara IAL pieejamu tirgū, pārliecinās, vai IAL ir uzlikta CE zīme, vai tam ir pievienota ES atbilstības deklarācija vai vienkāršota ES atbilstības deklarācija un II pielikuma 1.4. punktā norādītās instrukcijas un cita informācija tās dalībvalsts galalietotāju oficiālajā valodā, kurā IAL būs pieejams tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir ievērojuši 8. panta 5. un 6. punkta un 10. panta 3. punkta prasības.

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja izplatītājs uzskata vai tam ir pamats uzskatīt, ka IAL neatbilst piemērojamajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas II pielikumā, viņš nedara IAL pieejamu tirgū, līdz nav panākta to atbilstība. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju un tirgus uzraudzības iestādes.

Ja izplatītājs uzskata vai tam ir pamats uzskatīt, ka IAL neatbilst piemērojamajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas II pielikumā, viņš nedara IAL pieejamu tirgū, līdz nav panākta to atbilstība. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju un tirgus uzraudzības iestādes. Pēc tam ražotājs nekavējoties atsauc IAL no tirgus. Pēc tam tirgus uzraudzības iestādēm, kamēr nav piemērots korektīvs pasākums, ir pienākums informēt sabiedrību par risku.

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie darījuši pieejamus tirgū, neatbilst šīs regulas prasībām, pārliecinās, ka ir veikti vajadzīgie korektīvie pasākumi, lai panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kuru tirgū tie IAL ir darījuši pieejamus, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un par visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie darījuši pieejamus tirgū, neatbilst šīs regulas prasībām, pārliecinās, ka ir veikti vajadzīgie korektīvie pasākumi, lai panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja IAL rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē ražotāju un importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kuru tirgū tie IAL ir darījuši pieejamus, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un par visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem. Pēc tam tirgus uzraudzības iestādēm, kamēr nav veikts attiecīgais korektīvais pasākums, ir pienākums informēt sabiedrību par risku.

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Importētāju vai izplatītāju šīs regulas vajadzībām uzskata par ražotāju, un tam ir 8. pantā noteiktie ražotāja pienākumi, ja tas laiž tirgū IAL ar savu nosaukumu vai preču zīmi vai izmaina jau tirgū laistu IAL tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību piemērojamajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas II pielikumā.

Importētāju vai izplatītāju šīs regulas vajadzībām uzskata par ražotāju, un tam ir 8. pantā noteiktie ražotāja pienākumi, ja tas laiž tirgū IAL ar savu nosaukumu vai preču zīmi vai izmaina jau tirgū laistu IAL tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību [...] šai regulai [...].

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. ES atbilstības deklarācijā norāda, ka ir apliecināta atbilstība piemērojamajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas II pielikumā.

1. ES atbilstības deklarācijā norāda, ka ir apliecināta atbilstība piemērojamajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas II pielikumā. ES atbilstības deklarācijas parauga struktūra uzņēmējiem ir viegli pieejama, izmantojot interneta adresi.

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami piestiprina uz IAL. Ja tas nav iespējams vai attaisnojams IAL īpatnību dēļ, CE zīmi piestiprina uz iepakojuma un pavaddokumentos.

2. CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami piestiprina uz IAL. Ja tas nav iespējams vai attaisnojams IAL īpatnību dēļ, CE zīmi piestiprina uz iepakojuma vai pavaddokumentos tā, ka tā ir redzama, salasāma un neizdzēšama.

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. CE zīmi piestiprina pirms IAL laišanas tirgū. Aiz tās var norādīt piktogrammu vai kādu citu zīmi par apdraudējumu, pret kuru IAL paredz aizsargāt.

3. CE zīmi piestiprina pirms IAL laišanas tirgū. Līdzās tai var norādīt piktogrammu vai kādu citu zīmi par apdraudējumu, pret kuru IAL paredz aizsargāt.

Grozījums Nr.  77

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Atbilstības novērtēšanas struktūra tiek izveidota saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un tai ir juridiskas personas statuss.

2. Atbilstības novērtēšanas struktūra tiek izveidota saskaņā ar katras dalībvalsts tiesību aktiem, un tai ir juridiskas personas statuss.

Grozījums Nr.  78

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbilstības novērtēšanas struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas vai IAL, kuru tā novērtē.

Atbilstības novērtēšanas struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas vai IAL, kuru tā novērtē, un tā paraksta deklarāciju, apliecinot savu neatkarību un objektivitāti. Tā pienācīgi ņem vērā veselības un drošības prasības, kas noteiktas Direktīvā 89/391/EEK un jo īpaši Direktīvā 89/656/EEK.

Grozījums Nr.   79

Regulas priekšlikums

23. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem nav ne tieši, ne netieši saistīti ar IAL projektēšanu, ražošanu, pieejamības nodrošināšanu, lietošanu vai apkalpošanu, kā arī nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas. Viņi neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai vai godīgumam attiecībā uz tām atbilstības novērtēšanas darbībām, saistībā ar kurām struktūra ir paziņota. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem nav ne tieši, ne netieši saistīti ar IAL projektēšanu, ražošanu, pieejamības nodrošināšanu, tirgvedību, lietošanu vai apkalpošanu, kā arī nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas. Viņi neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai vai godīgumam attiecībā uz tām atbilstības novērtēšanas darbībām, saistībā ar kurām struktūra ir paziņota. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

23. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) atbilstīgas zināšanas un sapratne par II pielikumā izklāstītajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktu noteikumiem;

(c) atbilstīgas zināšanas un sapratne par II pielikumā izklāstītajām veselības un drošības pamatprasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Savienības saskaņošanas tiesību aktos un attiecīgajos valstu tiesību aktos;

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

23. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Atbilstības novērtēšanas struktūras apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

9. Atbilstības novērtēšanas struktūras apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien atbildību neuzņemas dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

Grozījums Nr.  82

Regulas priekšlikums

23. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, lai darbinieki, kas veic atbilstības novērtēšanas uzdevumus, būtu informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar šo regulu izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pašas piedalītos šo darbību veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

11. Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar šo regulu izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pašas piedalās šo darbību veikšanā un piemēro šīs darba grupas lēmumus un sagatavotos dokumentus.

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja paziņotā struktūra slēdz apakšlīgumus par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto meitasuzņēmumu, tā pārliecinās, ka apakšlīguma slēdzējs vai meitasuzņēmums atbilst 23. panta prasībām, un attiecīgi informē paziņojošo iestādi.

1. Ja paziņotā struktūra slēdz apakšlīgumus par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto meitasuzņēmumu, tā pārliecinās, ka apakšlīguma slēdzēji vai meitasuzņēmumi visā atbilstības ķēdē atbilst 23. panta prasībām, un attiecīgi informē paziņojošo iestādi.

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums

39. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sankcijas

Uzraudzība, kontrole un sankcijas

Grozījums Nr.  85

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu neievērošanu, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka šīs sankcijas īsteno. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis par šiem noteikumiem Komisiju informē vēlākais līdz [3 mēneši pirms šīs regulas piemērošanas dienas] un nekavējoties to informē par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis paredz noteikumus par norādījumiem, uzraudzību, kontroli un sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu neievērošanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu minēto noteikumu izpildi. Lai izvairītos no nepareizas IAL izmantošanas un neparedzētiem trūkumiem, dalībvalstis vispirms un obligāti izstrādā norādījumus, kā izpildāmas šīs regulas prasības. Ja tomēr pēc vajadzīgo norādījumu saņemšanas prasības joprojām nav izpildītas, tiek piemērotas sankcijas. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis par šiem noteikumiem Komisiju informē vēlākais līdz [3 mēneši pirms šīs regulas piemērošanas dienas] un nekavējoties to informē par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Grozījums Nr.  86

Regulas priekšlikums

I pielikums – III kategorija – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IAL, kas paredzēti lietotāju aizsardzībai pret ļoti nopietnu apdraudējumu. III kategorijā iekļauti tikai IAL, kas paredzēti lietotāju aizsardzībai pret šādu apdraudējumu:

IAL, kas paredzēti lietotāju aizsardzībai pret tādu ļoti nopietnu apdraudējumu kā nāve vai nenovēršamas traumas un kaitējums veselībai. III kategorijā iekļauti tikai IAL, kas paredzēti lietotāju aizsardzībai pret šādu apdraudējumu:

Grozījums Nr.  87

Regulas priekšlikums

I pielikums – III kategorija – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) vide ar zemu temperatūru, kuras ietekme līdzinās gaisa temperatūrai -50°C vai mazāk;

(e) vide ar zemu temperatūru, kuras ietekme ir ekvivalenta gaisa temperatūrai -50°C vai mazāk, ņemot vērā vēja izraisīto atdzišanu;

Grozījums Nr.  88

Regulas priekšlikums

II pielikums – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

IEVADPIEZĪMES

 

1. Šajā regulā noteiktās būtiskās veselības aizsardzības un drošības prasības ir obligātas.

 

2. Saistības, ko nosaka būtiskās veselības aizsardzības un drošības prasības, ir piemērojamas tikai tad, ja pastāv konkrētajam IAL atbilstīgais apdraudējums.

 

3. Būtiskās prasības jāinterpretē un jāpiemēro tā, lai projektēšanas un ražošanas laikā ņemtu vērā tehnikas attīstību un pašreizējo praksi, kā arī tehniskos un saimnieciskos apsvērumus, kuri ir saskaņā ar augsta līmeņa veselības un drošības aizsardzību.

 

4. Ražotāja pienākums ir veikt apdraudējumu novērtējumu, lai apzinātu visus tos apdraudējumus, kuri attiecas uz viņa IAL. Pēc tam ražotājs to projektē un ražo, ņemot vērā minēto novērtējumu.

 

5. Projektējot un ražojot IAL un sagatavojot instrukcijas, ražotājs ieplāno ne tikai IAL paredzēto lietojumu, bet arī tā pamatoti sagaidāmo izmantošanu. Vajadzības gadījumā tiek nodrošināta tādu personu veselības aizsardzība un drošība, kas nav lietotāji.

Grozījums Nr.  89

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IAL jānodrošina pietiekama aizsardzība pret to apdraudējumu, kuram tas ir paredzēts.

IAL jānodrošina pietiekama un pilnīga aizsardzība pret apdraudējumu, lai nodrošinātu un saglabātu lietotāju un trešo personu veselību un drošību.

Grozījums Nr.  90

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 1.2.1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Materiāli, no kā izgatavots IAL, arī visi iespējamie to sadalīšanās produkti, nedrīkst negatīvi ietekmēt lietotāju veselību vai drošību.

Materiāli, no kā izgatavots IAL, arī visi iespējamie to sadalīšanās produkti, nedrīkst negatīvi ietekmēt lietotāju veselību vai drošību vai arī radīt situāciju, kurā IAL vairs neatbilst būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas noteiktas šajā regulā.

Grozījums Nr.  91

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 1.2.1.2. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.2.1.2. Apmierinošs virsmas stāvoklis visām IAL daļām, kas saskaras ar lietotāju

1.2.1.2. Optimāls virsmas stāvoklis visām IAL daļām, kas saskaras ar lietotāju

Grozījums Nr.  92

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.4. Ražotāja instrukcija

1.4. Ražotāja instrukcija un informācija

Grozījums Nr.  93

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) glabāšanu, lietošanu, tīrīšanu, apkopi, apkalpošanu un dezinfekciju. Ražotāju ieteiktie tīrīšanas, apkopes vai dezinfekcijas līdzekļi, ja tos lieto saskaņā ar attiecīgajiem norādījumiem, nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt IAL vai lietotāju;

(a) glabāšanu, lietošanu, tīrīšanu, apkopi, apkalpošanu un dezinfekciju. Ražotāju norādītie tīrīšanas, apkopes vai dezinfekcijas līdzekļi, ja tos lieto saskaņā ar attiecīgajiem norādījumiem, nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt IAL vai lietotāju;

Grozījums Nr.  94

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) IAL vai konkrētu tā sastāvdaļu derīguma termiņu vai nolietojuma periodu;

(e) IAL vai tā sastāvdaļu derīguma termiņu vai nolietojuma periodu;

Grozījums Nr.  95

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šai instrukcijai jābūt precīzai un saprotamai, un tās jānodrošina vismaz galamērķa dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s).

Šai instrukcijai jābūt precīzai un saprotamai, un jānodrošina galamērķa dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās), lai ļautu galalietotājam droši un pareizi lietot IAL. Citām attiecīgajām papildu instrukcijām attiecībā uz IAL izvēli, izmantošanu, apkopi un uzturēšanu jābūt pieejamām ikvienai personai viegli pieejamā veidā.

Grozījums Nr.  96

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja nepieciešams, tie jāapstrādā vai jānodrošina ar līdzekļiem, kas novērš aizmiglošanos.

Tie jāapstrādā vai jānodrošina ar līdzekļiem, kas novērš aizmiglošanos.

Grozījums Nr.  97

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ražotājs nespēj uzņemties saistības attiecībā uz IAL lietderīgās izmantošanas laiku, tam instrukcijā jāsniedz visa informācija, kas vajadzīga, lai pircējs vai lietotājs spētu noteikt pamatotu derīguma termiņu, ņemot vērā modeļa kvalitāti un faktiskos glabāšanas, lietošanas, tīrīšanas, apkalpošanas un apkopes apstākļus.

svītrots

Grozījums Nr.  98

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja jūtamu un strauju IAL veikuma pasliktināšanos varētu izraisīt novecošanās sakarā ar ražotāja ieteikto periodisko tīrīšanas procesu, ražotājam, ja iespējams, jāpiestiprina zīme pie katra IAL, kas tiek piedāvāts tirgū, norādot to tīrīšanas operāciju maksimālo skaitu, kuras var veikt pirms iekārtas obligātas pārbaudes vai lietošanas beigšanas; pretējā gadījumā ražotājam šī informācija jānorāda instrukcijā.

Ja jūtamu un strauju IAL veiktspējas pasliktināšanos varētu izraisīt novecošanās ražotāja ieteikto periodisko tīrīšanas procesu rezultātā, ražotājam katrai IAL vienībai, ko laiž tirgū, jāpiestiprina zīme, kurā norādīts tīrīšanas operāciju maksimālais skaits, cik var veikt, pirms IAL jāpārbauda vai jābeidz lietot.

Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai saglabātu pilnīgu efektivitāti un pareizi aizsargātu galalietotāju, glabāšanas apstākļi nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt IAL.

Grozījums Nr.  100

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.8. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.8. IAL lietošanai ļoti bīstamās situācijās

2.8. IAL lietošanai augsta riska situācijās

Grozījums Nr.  101

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Instrukcijā, ko ražotājs sniedz kopā ar IAL lietošanai ļoti bīstamās situācijās, jo īpaši jāiekļauj dati, kas paredzēti kompetentām apmācītām personām, kuras ir kvalificētas tos interpretēt un nodrošināt, ka lietotājs tos piemēro.

Instrukcijā, ko ražotājs sniedz kopā ar IAL lietošanai augsta riska situācijās, jo īpaši jāiekļauj dati, kas paredzēti kompetentām apmācītām personām, kuras ir kvalificētas tos interpretēt un nodrošināt, ka lietotājs tos piemēro.

Grozījums Nr.  102

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.8. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja IAL ietverta signalizācijas ierīce, kas aktivizējas, ja nav nodrošināts parastais aizsardzības līmenis, tā jāprojektē un jānovieto tā, lai lietotājs to varētu uztvert paredzamajos lietošanas apstākļos.

Ja IAL ietverta signalizācijas ierīce, kas aktivizējas, ja nav nodrošināts parastais aizsardzības līmenis, tā jāprojektē un jānovieto tā, lai lietotājs to varētu uztvert jebkuros paredzamajos lietošanas apstākļos.

Grozījums Nr.  103

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.9. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja IAL ietvertas sastāvdaļas, kuras lietotājs var noregulēt vai noņemt, lai apmainītu, tās jāprojektē un jāražo tā, lai tās būtu vienkārši piestiprināt un noņemt bez instrumentiem.

Ja IAL ietvertas sastāvdaļas, kuras lietotājs var noregulēt vai noņemt, lai apmainītu, tās jāprojektē un jāražo tā, lai tās būtu vienkārši noregulēt un noņemt bez instrumentiem.

Grozījums Nr.  104

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.12. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja iespējams, šo tipu IAL piestiprinātajiem identifikācijas marķējumiem vai rādītājiem, kas tieši vai netieši attiecas uz veselības aizsardzību un drošību, jābūt saskaņotām piktogrammām vai ideogrammām. Tiem jābūt skaidri redzamiem un salasāmiem un tādiem jāpaliek visu paredzamo IAL lietderīgās izmantošanas laiku. Turklāt šiem marķējumiem jābūt pilnīgiem, precīziem un saprotamiem, lai novērstu jebkādu nepareizu interpretāciju; jo īpaši, ja šādos marķējumos iekļauti vārdi vai teikumi, tiem jābūt tās dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kur IAL paredzēts lietot.

Ja iespējams, šo tipu IAL piestiprinātajiem identifikācijas marķējumiem vai rādītājiem, kas tieši vai netieši attiecas uz veselības aizsardzību un drošību, jābūt saskaņotām piktogrammām vai ideogrammām. Tiem jābūt skaidri redzamiem un salasāmiem un tādiem jāpaliek visu paredzamo IAL lietderīgās izmantošanas laiku. Turklāt šiem marķējumiem jābūt pilnīgiem, precīziem un saprotamiem, lai novērstu jebkādu nepareizu interpretāciju; jo īpaši, ja šādos marķējumos iekļauti vārdi vai teikumi, tiem jābūt patērētājiem un galalietotājiem viegli saprotamā valodā, kā noteikusi dalībvalsts, kurā IAL tiek darīts pieejams tirgū.

Grozījums Nr.  105

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.12. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja IAL (vai IAL nomaināma sastāvdaļa) ir pārāk mazs, lai varētu piestiprināt visu nepieciešamo marķējumu vai tā daļu, attiecīgā informācija jānorāda uz iepakojuma un ražotāja instrukcijā.

Ja IAL (vai IAL nomaināma sastāvdaļa) ir pārāk mazs, lai varētu piestiprināt visu nepieciešamo marķējumu vai tā daļu, attiecīgā informācija jānorāda uz iepakojuma un skaidri un pienācīgi jāsniedz ražotāja instrukcijā.

Grozījums Nr.  106

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.14. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visi IAL, kas paredzēti, lai lietotāju aizsargātu pret vairākiem iespējami vienlaicīgiem apdraudējumiem, jāprojektē un jāražo tā, lai tie jo īpaši atbilstu būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas raksturīgas katram no šiem apdraudējumiem.

Visi IAL, kas paredzēti, lai lietotāju aizsargātu pret vairākiem iespējami vienlaicīgiem apdraudējumiem, jāprojektē un jāražo tā, lai tie jo īpaši atbilstu visām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas raksturīgas katram no šiem apdraudējumiem.

Grozījums Nr.  107

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.4. Aizsardzība ūdenī

3.4. Aizsardzība šķidrumā

Grozījums Nr.  108

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 3.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apģērbs, kas atkarībā no paredzamās lietošanas nodrošinās efektīvu peldspēju, kas pēc uzvilkšanas ir drošs un kas dod pilnīgu atbalstu ūdenī. Paredzamajos lietošanas apstākļos šis IAL nedrīkst ierobežot lietotāja kustību brīvību, bet jo īpaši tam jādod iespēja peldēt vai veikt darbības, lai izglābtos no briesmām vai lai glābtu citus cilvēkus.

Apģērbs, kas atkarībā no paredzamās lietošanas nodrošinās efektīvu peldspēju, kas pēc uzvilkšanas ir drošs un kas dod pilnīgu atbalstu šķidrumā. Paredzamajos lietošanas apstākļos šis IAL nedrīkst ierobežot lietotāja kustību brīvību, bet jo īpaši tam jādod iespēja peldēt vai veikt darbības, lai izglābtos no briesmām vai lai glābtu citus cilvēkus.

Grozījums Nr.  109

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.5. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uz katra IAL jābūt marķējumam, kurā norādīts IAL nodrošinātais trokšņa samazinājuma līmenis; ja tas nav iespējams, tad marķējumam jābūt uz iepakojuma.

Uz katra IAL jābūt marķējumam, kurā norādīts IAL nodrošinātais trokšņa samazinājuma līmenis; ja tas nav iespējams, tad marķējumam jābūt skaidri un pienācīgi piestiprinātam pie iepakojuma.

Grozījums Nr.  110

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.6. apakšpunkts – 3.6.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Materiāliem un citām sastāvdaļām, kas paredzētas aizsardzībai pret izstaroto un konvekcijas siltumu, jābūt atbilstošam avārijas siltuma plūsmas pārneses koeficientam un jābūt pietiekami ugunsdrošām, lai novērstu jebkuru spontānas uzliesmošanas risku paredzamajos lietošanas apstākļos.

Materiāliem un citām sastāvdaļām, kas paredzētas aizsardzībai pret izstaroto un konvekcijas siltumu, jābūt atbilstošam avārijas siltuma plūsmas pārneses koeficientam un jābūt pienācīgi ugunsdrošām, lai novērstu jebkuru spontānas uzliesmošanas risku paredzamajos lietošanas apstākļos.

Grozījums Nr.  111

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.6. apakšpunkts – 3.6.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IAL materiāliem un citām sastāvdaļām, kas var nejauši nonākt saskarē ar liesmu, un tiem, kurus izmanto ugunsdzēsības aprīkojuma ražošanā, jābūt arī tādai ugunsdrošības pakāpei, kas atbilst paredzamo lietošanas apstākļu riska klasei. Ja tie ir pakļauti liesmu iedarbībai, tie nedrīkst ne kust, ne veicināt liesmu izplatīšanos.

IAL materiāliem un citām sastāvdaļām, kas var nejauši nonākt saskarē ar liesmu, un tiem, kurus izmanto rūpnieciskā vai ugunsdzēsības aprīkojuma ražošanā, jābūt arī tādai ugunsdrošības un termiskās vai karstuma aizsardzības pakāpei, kas atbilst paredzamo lietošanas apstākļu riska klasei. Ja tie ir pakļauti liesmu iedarbībai, tie nedrīkst ne kust, ne veicināt liesmu izplatīšanos.

Grozījums Nr.  112

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.6. apakšpunkts – 3.6.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotāja instrukcijā, kas pievienota katram IAL, kurš paredzēts neilgai lietošanai augstas temperatūras vidēs, īpaši jānodrošina visi attiecīgie dati, lai noteiktu maksimāli pieļaujamo lietotāja pakļaušanu tā karstuma iedarbībai, ko pārnes IAL, kad to lieto paredzētajam nolūkam.

Ražotāja instrukcijā, kas pievienota katram IAL, kurš paredzēts lietošanai augstas temperatūras vidēs ierobežotu laiku, īpaši jānodrošina visi attiecīgie dati, lai noteiktu maksimāli pieļaujamo lietotāja pakļaušanu tā karstuma iedarbībai, ko pārnes IAL, kad to lieto paredzētajam nolūkam.

Grozījums Nr.  113

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.7. apakšpunkts – 3.7.2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) cik vien iespējams, IAL jānovērš tādu šķidrumu kā lietus ūdens iespiešanās, un lietotāja saskare ar ārējo apvalku aizsardzībai no aukstuma nedrīkst radīt ievainojumus.

(b) IAL jānovērš tādu šķidrumu kā lietus ūdens iespiešanās, un lietotāja saskare ar ārējo apvalku aizsardzībai no aukstuma nedrīkst radīt ievainojumus.

Grozījums Nr.  114

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.9. apakšpunkts – 3.9.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IAL, kas projektēti, lai novērstu nejonizējošā starojuma avotu radītus akūtus vai hroniskus acu bojājumus, jāspēj absorbēt vai atstarot lielāko daļu no izstarotās enerģijas ar kaitīgiem viļņu garumiem, nevajadzīgi neietekmējot nekaitīgās spektra redzamās daļas pārnesi, kontrastu uztveri un spēju izšķirt krāsas, ja tas ir nepieciešams paredzamajos lietošanas apstākļos.

IAL, kas projektēti, lai novērstu nejonizējošā starojuma avotu radītus akūtus vai hroniskus acu bojājumus, jāspēj absorbēt vai atstarot visu izstaroto enerģiju ar kaitīgiem viļņu garumiem, nevajadzīgi neietekmējot nekaitīgās spektra redzamās daļas pārnesi, kontrastu uztveri un spēju izšķirt krāsas, ja tas ir nepieciešams paredzamajos lietošanas apstākļos.

Grozījums Nr.  115

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.9. apakšpunkts – 3.9.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā nolūkā aizsargbrilles jāprojektē un jāražo tā, lai katram kaitīgajam viļņu garumam atbilstu tāds spektrālais pārneses koeficients, kas līdz minimumam samazina to starojuma enerģijas gaismas plūsmas blīvumu, kas caur filtru spēj sasniegt lietotāja acis, un nekādā gadījumā nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo iedarbību.

Šajā nolūkā acu aizsargaprīkojums jāprojektē un jāražo tā, lai katram kaitīgajam viļņu garumam atbilstu tāds spektrālais pārneses koeficients, kas līdz minimumam samazina to starojuma enerģijas gaismas plūsmas blīvumu, kas caur filtru spēj sasniegt lietotāja acis, un nekādā gadījumā nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo iedarbību. IAL, kas projektēti, lai aizsargātu ādu pret nejonizējošo starojumu, jāspēj absorbēt vai atstarot lielāko daļu no izstarotās enerģijas ar kaitīgiem viļņu garumiem.

Pamatojums

Grozījuma pieņemšanas gadījumā šo izmaiņu, aizstājot „aizsargbrilles” ar „acu aizsargaprīkojums”, izdarīs visā tekstā.

Grozījums Nr.  116

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.9. apakšpunkts – 3.9.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt briļļu īpašības nedrīkst pasliktināties vai zust paredzamajos lietošanas apstākļos emitētā starojuma rezultātā, un visiem pārdotajiem eksemplāriem jābūt aizsardzības faktora numuram, kas atbilst to pārneses faktora spektrālā sadalījuma līknei.

Turklāt acu aizsargaprīkojuma īpašības nedrīkst pasliktināties vai zust paredzamajos lietošanas apstākļos emitētā starojuma rezultātā, un visiem pārdotajiem eksemplāriem jābūt aizsardzības faktora numuram, kas atbilst to pārneses faktora spektrālā sadalījuma līknei.

Grozījums Nr.  117

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.9. apakšpunkts – 3.9.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Brilles, kas piemērotas viena tipa starojuma avotiem, jāklasificē to aizsardzības faktoru augošā secībā un ražotāja instrukcijā jo īpaši jānorāda, kā izvēlēties piemērotu IAL, ņemot vērā tādus raksturīgus lietošanas apstākļus kā attālums līdz avotam un šajā attālumā izstarotās enerģijas spektrālais sadalījums.

Acu aizsargaprīkojums, kas piemērots viena tipa starojuma avotiem, jāklasificē to aizsardzības faktoru augošā secībā un ražotāja instrukcijā jo īpaši jānorāda, kā izvēlēties piemērotu IAL, ņemot vērā tādus raksturīgus lietošanas apstākļus kā attālums līdz avotam un šajā attālumā izstarotās enerģijas spektrālais sadalījums.

Grozījums Nr.  118

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.9. apakšpunkts – 3.9.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotājam filtrējošās brilles jāmarķē, uz katra eksemplāra norādot attiecīgo aizsardzības faktora numuru.

Ražotājam filtrējošais acu aizsargaprīkojums jāmarķē, uz katra eksemplāra norādot attiecīgo aizsardzības faktora numuru.

Grozījums Nr.  119

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – 3.10. apakšpunkts – 3.10.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā nolūkā šo tipu IAL materiāli un citas sastāvdaļas jāizvēlas tādi vai jāprojektē un jāiestrādā tā, lai nodrošinātu, cik vien iespējams, pilnīgu hermētiskumu, kas ļauj nepieciešamības gadījumā pagarināt ikdienas lietošanu, vai, ja tas nav iespējams, nepilnīgu hermētiskumu, kas liek ierobežot nepieciešamo valkāšanas periodu.

Šajā nolūkā šo tipu IAL materiāli un citas sastāvdaļas jāizvēlas tādi vai jāprojektē un jāiestrādā tā, lai nodrošinātu pilnīgu hermētiskumu, kas ļauj arī pagarināt ikdienas lietošanu, vai, ja tas nav iespējams, nepilnīgu hermētiskumu, kas liek ierobežot nepieciešamo valkāšanas periodu.

Grozījums Nr.  120

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. IAL piemērojamo būtisko veselības aizsardzības un drošības prasību saraksts;

3. visu IAL piemērojamo būtisko veselības aizsardzības un drošības prasību saraksts;

Grozījums Nr.  121

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. apraksts par līdzekļiem, kurus ražotājs IAL ražošanas procesā izmanto, lai nodrošinātu izgatavotā IAL atbilstību projekta specifikācijām;

10. apraksts par līdzekļiem, kurus ražotājs IAL ražošanas procesā izmanto, lai nodrošinātu izgatavotā IAL atbilstību tehniskajā dokumentācijā definētajām specifikācijām;

Grozījums Nr.  122

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 2., 3. un 4. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un deklarē uz savu atbildību, ka attiecīgais IAL atbilst piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas minētas 5. pantā un noteiktas II pielikumā.

1. Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 2., 3. un 4. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un deklarē uz savu atbildību, ka attiecīgais IAL atbilst šīs regulas piemērojamajām prasībām.

Grozījums Nr.  123

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.1. Ražotājs katram atsevišķam IAL, kas atbilst piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, piestiprina CE zīmi.

4.1. Ražotājs katram atsevišķam IAL, kas atbilst šīs regulas piemērojamajām prasībām, piestiprina CE zīmi.

Grozījums Nr.  124

Regulas priekšlikums

V pielikums – 3. punkts – 2. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea) individuāli pielāgotiem IAL — pieļaujamo variāciju klāsta un pasākumu apraksts, kurus uzņēmējam jāveic ražošanas procesā, lai nodrošinātu, ka katra IAL vienība atbilst IAL apstiprinātajam tipam un piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām.

Grozījums Nr.  125

Regulas priekšlikums

V pielikums – 7. punkts – 7.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.3. Ražotājs nodrošina, ka IAL, ņemot vērā jaunākās attīstības tendences, aizvien atbilst piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām.

7.3. Ražotājs nodrošina, ka IAL aizvien atbilst piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām.

Grozījums Nr.  126

Regulas priekšlikums

V pielikums – 7. punkts – 7.4. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ja mainījušās jaunākās attīstības tendences, kas minētas 7.3. punktā;

(b) ja mainījušās juridiskās prasības, kas minētas 7.3. punktā;

Grozījums Nr.  127

Regulas priekšlikums

V pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Ražotājs glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju līdz ar tehniskās dokumentācijas kopiju pieejamus valsts iestādēm 10 gadus pēc IAL laišanas tirgū.

9. Ražotājs glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju līdz ar tehniskās dokumentācijas kopiju pieejamus valsts iestādēm 10 gadus pēc tam, kad IAL ir darīts pieejams tirgū.

Grozījums Nr.  128

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vajadzībām pielāgotu IAL ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu vajadzībām pielāgoto IAL atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam bāzes modelim un piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām.

Vajadzībām pielāgotu IAL ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu vajadzībām pielāgoto IAL atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam bāzes modelim un piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām.

 

Individuāli pielāgota IAL ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu individuāli pielāgotā IAL atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam bāzes modelim un piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām.

Grozījums Nr.  129

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.1. Ražotājs piestiprina CE zīmi katram atsevišķam IAL, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām.

3.1. Ražotājs piestiprina CE zīmi katram atsevišķam IAL, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas piemērojamajām prasībām.

Grozījums Nr.  130

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2., 3., 5.2. un 6. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un uz savu atbildību deklarē, ka IAL, uz ko attiecas 4. punkta noteikumi, atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas minētas 5. pantā un noteiktas II pielikumā.

1. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2., 3., 5.2. un 6. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un uz savu atbildību deklarē, ka IAL, uz ko attiecas 4. punkta noteikumi, atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs regulas piemērojamajām prasībām.

Grozījums Nr.  131

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ražotājs 10 gadus pēc IAL laišanas tirgū glabā pieejamu valsts iestādēm:

6. Ražotājs 10 gadus pēc tam, kad IAL darīts pieejams tirgū, glabā pieejamu valsts iestādēm:

Grozījums Nr.  132

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. IAL (produkta, partijas, tipa vai sērijas numurs):

1. IAL identifikācija (produkts, partija, tipa vai sērijas numurs. IAL identifikācijas lietderības nolūkā tajā var iekļaut pietiekami skaidru attēlu):

PROCEDŪRA

Virsraksts

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Atsauces

COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

2.4.2014

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Laura Agea

30.9.2014

Izskatīšana komitejā

26.2.2015

24.3.2015

 

 

Pieņemšanas datums

1.4.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivo Vajgl

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi

PROCEDŪRA

Virsraksts

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Atsauces

COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

27.3.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

2.4.2014

ENVI

2.4.2014

ITRE

2.4.2014

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

24.7.2014

ITRE

22.7.2014

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Vicky Ford

17.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.12.2014

24.2.2015

24.3.2015

20.4.2015

Pieņemšanas datums

23.4.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

3

10

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andor Deli

Iesniegšanas datums

30.4.2015