Процедура : 2014/2203(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0149/2015

Внесени текстове :

A8-0149/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.3
CRE 19/05/2015 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0191

ДОКЛАД     
PDF 149kWORD 77k
11.5.2015
PE 554.963v02-00 A8-0149/2015

относно искането за снемане на имунитета на Виктор Успаских

(2014/2203(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Лаура Ферара

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Виктор Успаских

(2014/2203(IMM))

Европейският парламент,

–       като взе предвид искането за снемане на имунитета на Виктор Успаских, отправено на 1 октомври 2014 г. от главния прокурор на Литва и обявено на пленарно заседание на 12 ноември 2014 г.,

–       като изслуша Виктор Успаских на 10 октомври 2011 г., съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

–       като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–       като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–       като взе предвид член 62 от Конституцията на Република Литва,

–       като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0149/2015),

A.     като има предвид, че главният прокурор на Република Литва поиска снемането на парламентарния имунитет на Виктор Успаских, член на Европейския парламент, във връзка с досъдебно разследване относно предполагаемо престъпление;

Б.     като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.     като има предвид, че член 62 от Конституцията на Република Литва и член 22, параграф 3 от Правилника за дейността на Сейма гласят, че без съгласие от страна на Сейма срещу член на Сейма не може да бъде образувано наказателно производство, както и че той не може да бъде задържан или свободата му да бъде ограничавана по друг начин, освен в случаите на заварени престъпления (in flagrante delicto);

Г.     като има предвид, че Виктор Успаских е обвинен в престъпление по член 232 от Наказателния кодекс на Република Литва - неуважение на съда;

Д.     като има предвид, че липсват доказателства за fumus persecutionis, по-конкретно обосновано в достатъчна степен подозрение, че съдебното производство е било образувано с намерение да причини политическа вреда на члена на ЕП;

1.      решава да снеме имунитета на Виктор Успаских;

2.      възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на главния прокурор на Литва и на Виктор Успаских.

(1)

Решение на Съда на Европейските общности от 12 май 1964 г., Wagner с/у Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда на Европейските общности от 10 юли 1986 г. по дело Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г. по дело Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда на Европейските общности от 21 октомври 2008 г. по дело Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г. по дело Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда на ЕС от 6 септември 2011 г. по дело Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г. по дело Gollnisch/Парламент, T-346/11 and T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

На 28 юли 2013 г. Виктор Успаских отговаря на въпроси на журналисти на летището във Вилнюс, когато се твърди, че заявил, че съдиите, постановили на 12 юли 2013 г. осъдителна присъда срещу него били описани като страхливци, престъпници, и марионетки.

На 7 август 2013 г. Главната прокуратура образува досъдебно производство във връзка с признаци на наказуемо деяние по член 232 от Наказателния кодекс на Република Литва. В съответствие с посочения член, лице, което публично, чрез действие, думи или в писмена форма, урони престижа на съд или съдия, прилагащ правосъдието във връзка с тяхната дейност, се наказва с глоба или задържане, или с лишаване от свобода за срок до две години.

В момента на извършване на твърдяното престъпление, г-н Успаских е бил депутат в литовския парламент (Сейм). Поради това искането за снемане на парламентарния му имунитет е бил изпратено до Сейма. Междувременно г-н Успаских решава да се кандидатира за изборите за Европейски парламент и до литовската централна избирателна комисия е изпратено разрешение за образуване на наказателно производство срещу него като кандидат за изборите за Европейски парламент.

На 25 май 2014 г., Виктор Успаских е избран за член на Европейския парламент и с това е придобил политически имунитет като член на Европейския парламент.

Вследствие на това, за да се даде възможност за воденето на досъдебно производство, задържане или за да се постановят други ограничения за свободата на Виктор Успаских, главният прокурор на Литва изпрати искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских до председателя на Европейския парламент на 1 октомври 2014 г.

Председателят на Европейския парламент обяви искането на пленарното заседание от 12 ноември 2014 г. и го предаде на комисията по правни въпроси.

Г-н Успаских беше изслушан от комисията по правни въпроси на 24 март 2015 г.

II. ОТ ПРАВНА СТРАНА

(a) Европейско законодателство

Първично законодателство: Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз

Член 8:

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9:

През време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

(a)    на територията на тяхната собствена държава — имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б)     на територията на всяка друга държава членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 6

Снемане на имунитет

1.      При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в настоящия член.

Член 7

Защита на привилегии и имунитет

3.      Искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не е допустимо, ако във връзка със същото съдебно производство вече е получено искане за снемане или за защита на имунитета на същия член на ЕП, независимо дали към момента вече е взето решение или не.

4.      Разглеждането на искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не се продължава, ако във връзка със същото съдебно производство е получено искане за снемане на имунитета на този член на ЕП.

5.      В случаи, в които е взето решение да не се защитават привилегиите и имунитетите на даден член на ЕП, последният може да отправи искане за преразглеждане на решението, като представи нови доказателства. Искането за преразглеждане е недопустимо, ако срещу решението е заведен иск по член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз или ако председателят счете, че предоставените нови доказателства не обосновават в достатъчна степен решение за преразглеждане.

б)     Национално законодателство

Конституцията на Република Литва

(приета от гражданите на Република Литва с референдум на 25 октомври 1992 г., влязла в сила на 2 ноември 1992 г.)

Член 62

Личността на член на Сейма е неприкосновена.

Член на Сейма не може да носи наказателна отговорност, да бъде задържан или свободата му да бъде ограничавана по друг начин без съгласието на Сейма.

Член на Сейма не може да бъде преследван за подадения от него глас или за изказванията му в Сейма. Въпреки това той може да бъде подведен под отговорност по общия ред за лична обида или клевета.

Правилник за дейността (Устав) на Сейма на Република Литва

(17 февруари 1994 г., № І-399)

(последно изменен на 23 април 2009 г. - № XI- 228) (неофициален превод)

Член 22 — Имунитет на член на Сейма

1.      Личността на член на Сейма е неприкосновена.

2.      Член на Сейма не може да бъде преследван за подадения от него глас или за изказванията му в Сейма, т.е. по време на заседания на Сейма, на заседанията на парламентарните комитети, комисии и групи; въпреки това той може да бъде подведен под отговорност по общия ред за лична обида или клевета.

3.      Срещу член на Сейма не може да бъде образувано наказателно производство, той не може да бъде задържан и личната му свобода не може да бъде ограничавана по друг начин без съгласието на Сейма, освен в случаите на заварени престъпления (in flagrante delicto). В такива случаи главният прокурор трябва незабавно да уведоми Сейма за това.

Литовски наказателен кодекс

Член 232 — неуважение към съда

Лице, което публично, чрез действие, думи или в писмена форма, урони престижа на съд или съдия, прилагащ правосъдието във връзка с тяхната дейност, се наказва с глоба или задържане, или с лишаване от свобода за срок до две години.

III. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ

Имунитетът на членовете на Европейския парламент е защитен от член 8 и член 9 от Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

За да се приложи имунитетът по член 8 от Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, производството трябва да се отнася до изразено мнение или подаден глас от член на Европейския парламент в изпълнението на неговите или нейните задължения. Следователно член 8 от протокола не се прилага, тъй като като Виктор Успаских не е бил член на Европейския парламент към момента на настъпване на фактите.

Като се има предвид член 9, буква а) от Протокола и факта, че предполагаемото нарушение е извършено в Литва, приложимо е литовското право и по-конкретно член 62 от литовската конституция.

Имунитетът обикновено се снема, когато престъплението по никакъв начин не е свързано с изпълнение на задълженията като член на парламента, тъй като тази хипотеза попада в обхвата на член 9 от Протокола, при условие че не е налице fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно подозрение, че делото е било заведено пред съд с намерението да се причини политическа вреда на съответния член на ЕП.

От горепосочените факти следва, че предполагаемото престъпление е извършено преди Виктор Успаских да стане член на Европейския парламент и че досъдебното производство вече е било образувано, преди той да поеме функциите си в Европейския парламент. От това следва, че наказателното производство, което предстои да бъде образувано срещу Виктор Успаских, не е във връзка с настоящата му длъжност на член на Европейския парламент. В заключение, не са налице достатъчно сериозни и конкретни основания да се предположи, че става въпрос за fumus persecutionis.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В светлината на горепосоченото и в съответствие с член 9, параграф 3 от Правилника за дейността на ЕП, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме имунитета на Виктор Успаских.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Правна информация - Политика за поверителност