ZPRÁVA o žádosti, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity

11.5.2015 - (2014/2203(IMM))

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodajka: Laura Ferrara

Postup : 2014/2203(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0149/2015
Předložené texty :
A8-0149/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity

(2014/2203(IMM))

Evropský parlament,

–       s ohledem na žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity, kterou dne 1. října 2014 předložil litevský nejvyšší státní zástupce a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 12. listopadu 2014,

–       poté, co Viktor Uspaskich dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–       s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–       s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011 a 17. ledna 2013[1],

–       s ohledem na článek 62 Ústavy Litevské republiky,

–       s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0149/2015),

A.     vzhledem k tomu, že litevský nejvyšší státní zástupce požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Viktor Uspaskich zbaven imunity v souvislosti s přípravným řízením týkajícím se údajného trestného činu;

B.     vzhledem k tomu, že v článku 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie se uvádí, že členové Evropského parlamentu požívají na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

C.     vzhledem k tomu, že v článku 62 Ústavy Litevské republiky a čl. 22 odst. 3 jednacího řádu parlamentu Litevské republiky se uvádí, že poslanec parlamentu Litevské republiky nesmí být bez souhlasu parlamentu trestně stíhán, zatčen či jinak omezen na svobodě, kromě případů, kdy byl přistižen přímo při činu;

D.     vzhledem k tomu, že Viktor Uspaskich je obviněn ze spáchání trestného činu pohrdání soudem podle článku 232 trestního zákona Litevské republiky;

E.     vzhledem k tomu, že neexistuje žádný důkaz o fumus persecutionis, tedy že neexistuje dostatečně podložené podezření, že soudní řízení bylo zahájeno s úmyslem politicky poškodit poslance;

1.      rozhodl, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu svého příslušného výboru neprodleně předal příslušnému nejvyššímu státnímu zástupci Litevské republiky a Viktoru Uspaskichovi.

  • [1]  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v. Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot v. Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543, bod. rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. SKUTKOVÁ PODSTATA

Dne 28. července 2013 při odpovědích na otázky novinářů na letišti ve Vilniusu údajně označil soudce, kteří dne 12. července 2013 vydali proti němu rozhodnutí o vině v trestní věci, za zbabělce, zločince a loutky.

Nejvyšší státní zastupitelství zahájilo dne 7. srpna 2013 na základě toho, že by se mohlo podle článku 232 trestního zákona Litevské republiky jednat o trestný čin pohrdání soudem, předběžné vyšetřování. Podle tohoto článku se osobě, která veřejně hrubým způsobem svým jednáním, ústně nebo písemně, urazí soud nebo soudce vykonávající spravedlnost z důvodu jejich činnosti, uloží peněžitý trest, trest zatčení nebo trest odnětí svobody v délce až dvou let.

V době údajného trestného činu byl pan Uspaskich poslancem litevského parlamentu (Seimas). Proto byla žádost o to, aby byl zbaven poslanecké imunity, zaslána Seimasu. Mezitím se pan Uspaskich rozhodl kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu a oprávnění k zahájení trestního řízení proti němu jako kandidátovi pro volby do Evropského parlamentu bylo zasláno litevské Nejvyšší volební komisi.

Dne 25. května 2014 byl Viktor Uspaskich zvolen do Evropského parlamentu, a získal tak poslaneckou imunitu poslance Evropského parlamentu.

Aby mohlo být provedeno přípravné řízení, nebo aby bylo možné Viktora Uspaskiche zatknout nebo jinak omezit na svobodě, poslal litevský nejvyšší státní zástupce dne 1. října 2014 předsedovi Evropského parlamentu žádost o to, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity.

Předseda Evropského parlamentu oznámil žádost na plenárním zasedání dne 12. listopadu 2014 a postoupil ji Výboru pro právní záležitosti.

Pan Uspaskich byl vyslechnut ve Výboru pro právní záležitosti dne 24. března 2015.

II. PRÁVNÍ ZÁKLAD

a) Evropské právní předpisy

Primární právo: Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie

Článek 8:

Členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 9:

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a)      na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b)     na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 6 jednacího řádu

Zbavení imunity

1.      Při výkonu svých pravomocí s ohledem na výsady a imunity Parlament jedná v zájmu zachování své integrity jako demokratického zákonodárného shromáždění a zajištění nezávislosti poslanců při plnění jejich povinností. Žádost o zbavení poslanecké imunity se posuzuje v souladu s články 7, 8 a 9 protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie a se zásadami uvedenými v tomto článku.

Článek 7 jednacího řádu

Ochrana výsad a imunity

3.      Žádost o ochranu výsad a imunit poslance není přípustná, pokud již byla v rámci stejného soudního řízení podána žádost o zbavení nebo ochranu poslanecké imunity daného poslance, a to bez ohledu na to, zda již bylo v daném okamžiku přijato rozhodnutí, či nikoli.

4.      Pokud již byla v témže soudním řízení podána žádost o zbavení poslanecké imunity určitého poslance, žádost o ochranu výsad a imunit tohoto poslance se již dále neposuzuje.

5.      Pokud bylo přijato rozhodnutí v tom smyslu, že výsady a imunity určitého poslance ochráněny nebudou, může daný poslanec požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, jestliže předloží nové důkazy. Žádost o přezkoumání rozhodnutí není přípustná, pokud bylo na základě článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie zahájeno řízení proti tomuto rozhodnutí nebo pokud má předseda Parlamentu za to, že nově předložené důkazy nejsou dostatečně podloženy na to, aby byly důvodem k přezkoumání rozhodnutí.

b)     Vnitrostátní právní předpisy

Ústava Litevské republiky

(Přijata občany Litevské republiky v referendu dne 25. října 1992, vstoupila v platnost dne 2. listopadu 1992)

Článek 62

Osoba poslance Seimasu je nedotknutelná.

Poslanec Seimasu nesmí být trestně odpovědný, zatčen a jeho svoboda nesmí být bez souhlasu parlamentu ani jinak omezena.

Poslanec Seimasu nesmí být stíhán za své hlasování nebo projevy v parlamentu. Může však v souladu s obecným postupem nést odpovědnost za urážku na cti či pomluvu.

Jednací řád (statut) Seimasu

(17. února 1994, č. I-399)

(Naposledy pozměněný dne 23. dubna 2009 – č. XI-228) (neoficiální překlad)

Článek 22 – Imunita poslance Seimasu

1.      Osoba poslance Seimasu je nedotknutelná.

2.      Poslanec Seimasu nesmí být stíhán za své hlasování nebo projevy v parlamentu, tj. při zasedáních parlamentu a na schůzích výborů parlamentu, komisí a parlamentních skupin; může však v souladu s obecným postupem nést odpovědnost za urážku na cti nebo pomluvu.

3.      Proti poslanci Seimasu nesmí být zahájeno trestní řízení, nesmí být zatčen ani vystaven žádnému jinému omezení osobní svobody bez souhlasu parlamentu, s výjimkou případů, kdy je dopaden přímo při páchání trestného činu (in flagrante delicto). O takových případech musí nejvyšší státní zástupce okamžitě uvědomit parlament.

Litevský trestní zákon

Článek 232 – Pohrdání soudem

Osobě, která veřejně hrubým způsobem svým jednáním, ústně nebo písemně, urazí soud nebo soudce vykonávající spravedlnost z důvodu jejich činnosti, se uloží peněžitý trest, trest zatčení nebo trest odnětí svobody v délce až dvou let.

III. ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Imunita poslanců Evropského parlamentu je chráněna článkem 8 a článkem 9 protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie.

Aby se na řízení vztahovala imunita podle článku 8 protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie, řízení se musí týkat vyjádřeného názoru nebo odevzdaného hlasu poslance Evropského parlamentu při výkonu jeho funkce. Článek 8 protokolu se tudíž nepoužije, protože Viktor Uspaskich nebyl v době rozhodné z hlediska skutkového stavu poslancem Evropského parlamentu.

Vzhledem k čl. 9 písm. a) protokolu a skutečnosti, že k údajnému trestnému činu došlo v Litvě, je rozhodným právem právo litevské a konkrétněji článek 62 litevské ústavy.

Ke zbavení imunity dochází obvykle v případě, kdy trestný čin vůbec nesouvisí s výkonem funkce poslance – protože tento výkon spadá do článku 9 protokolu, – za předpokladu, že neexistuje fumus persecutionis, tedy dostatečně závažné a přesné podezření, že záležitost byla podána k soudu s úmyslem politicky poškodit dotčeného poslance.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že údajný trestný čin byl spáchán dříve, než se stal Viktor Uspaskich poslancem Evropského parlamentu a že přípravné řízení bylo zahájeno již před tím, než převzal mandát v Evropském parlamentu. Z toho vyplývá, že trestní řízení, které má být zahájeno proti Viktoru Uspaskichovi, nemá spojitost s jeho nynější funkcí poslance Evropského parlamentu. Konečně, neexistují žádné dostatečně vážné a konkrétní důvody k podezření, že se jedná o případ fumus persecutionis.

IV. ZÁVĚR

Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na čl. 9 odst. 3 jednacího řádu doporučuje Výbor pro právní záležitosti, aby Evropský parlament zbavil Viktora Uspaskiche imunity.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

6.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

12

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière