BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs immunitet

11.5.2015 - (2014/2203(IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Laura Ferrara

Procedure : 2014/2203(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0149/2015
Indgivne tekster :
A8-0149/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs immunitet

(2014/2203(IMM))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til anmodning af 1. oktober 2014 fra anklagemyndigheden i Litauen om ophævelse af Victor Uspaskichs immunitet, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 12. november 2014,

–       der har hørt Viktor Uspaskich, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–       der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–       der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013[1],

–       der henviser til artikel 62 i Republikken Litauens forfatning,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0149/2015),

A.     der henviser til, at anklagemyndigheden i Litauen har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet i forbindelse med en forundersøgelse vedrørende en påstået strafbar handling;

B.     der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.     der henviser til, at det fremgår af artikel 62 i Republikken Litauens forfatning og artikel 22, stk. 3, i statutten for Seimas, at der ikke kan indledes straffesager imod et Seimas-medlem, og at han/hun ikke kan arresteres og ikke kan underkastes nogen andre indskrænkninger af den personlige frihed uden Seimas' billigelse, undtagen i tilfælde, hvor han/hun gribes på fersk gerning;

D.     der henviser til, at Viktor Uspaskich anklages for foragt for retten i henhold til artikel 232 i Republikken Litauens straffelov;

E.     der henviser til, at der ikke er bevis for fumus persecutionis, dvs. en begrundet mistanke om, at retssagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.      vedtager at ophæve Viktor Uspaskichs immunitet;

2.      pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til anklagemyndigheden i Litauen og Viktor Uspaskich.

  • [1]  Dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

BEGRUNDELSE

I. SAGSFREMSTILLING

Den 28. juli 2013 besvarede Viktor Uspaskich spørgsmål fra journalister i Vilnius lufthavn, hvor han angiveligt beskrev de dommere, der den 12. juli 2013 kendte ham skyldig i en straffesag imod ham, som kujoner, kriminelle og marionetter.

Anklagemyndigheden indledte en forundersøgelse den 7. august 2013 på grundlag af indicier for, at der var begået en strafbar handling som omhandlet i artikel 232 den litauiske straffelov. I henhold til denne artikel straffes en person, der offentligt på en urimelig måde, mundtligt eller skriftligt, ydmyger en domstol eller en dommer, der udøver dømmende myndighed, med bøde, hæfte eller fængsel i op til to år.

Uspaskich var på tidspunktet for den påståede lovovertrædelse medlem af det litauiske parlament (Seimas). Der blev derfor sendt en anmodning om ophævelse af hans immunitet til Seimas. Uspaskich besluttede i mellemtiden at stille op til valget til Europa-Parlamentet, og tilladelsen til at indlede en straffesag mod ham som kandidat til valget til Europa-Parlamentet blev sendt til Litauens øverste valgkommission.

Den 25. maj 2014 blev Viktor Uspaskich valgt til Europa-Parlamentet og opnåede dermed den politiske immunitet, som medlemmer af Europa-Parlamentet nyder.

Som følge heraf sendte anklagemyndigheden en anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet til Europa-Parlamentets formand den 1. oktober 2014 med henblik på at kunne foretage forundersøgelser angående ham, anholde ham eller gøre ham til genstand for andre begrænsninger i hans frihed.

Europa-Parlamentets formand gav meddelelse om anmodningen på plenarmødet den 12. november 2014 og henviste den til Retsudvalget.

Uspaskich blev hørt af Retsudvalget den 24. marts 2015.

II. RELEVANTE BESTEMMELSER

a) EU-lovgivning

Primærret: protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter

Artikel 8:

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9:

Under Europa-Parlamentets sessioner nyder medlemmerne:

a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6

Ophævelse af immunitet

1.      Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Anmodninger om ophævelse af immunitet prøves i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og de i nærværende artikel omhandlede principper.

Artikel 7

Beskyttelse af privilegier og immunitet

3.      En anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter kan ikke antages til behandling, hvis der allerede er modtaget en anmodning om ophævelse eller beskyttelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår den samme retssag, uanset om der på det pågældende tidspunkt var truffet en afgørelse eller ej.

4.      Behandlingen af en anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter indstilles, hvis der modtages en anmodning om ophævelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår den samme retssag.

5.      I tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om ikke at beskytte et medlems privilegier og immuniteter, kan medlemmet under fremlæggelse af nyt materiale anmode om at få afgørelsen taget op til fornyet overvejelse. Anmodningen om fornyet overvejelse kan ikke antages til behandling, hvis der er anlagt sag til prøvelse af afgørelsen i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller hvis formanden finder, at det nye fremlagte materiale ikke er tilstrækkelig underbygget til at berettige fornyet overvejelse.

b)     National lovgivning

Republikken Litauens forfatning

(Vedtaget af Republikken Litauens borgere ved folkeafstemningen den 25. oktober 1992 og trådt i kraft den 2. november 1992)

Artikel 62

Et Seimas-medlems person er ukrænkelig.

Et medlem af Seimas kan ikke holdes strafferetligt ansvarlig, arresteres eller på anden vis udsættes for frihedsberøvelse uden Seimas' billigelse.

Et medlem af Seimas kan ikke retsforfølges for sin stemmeafgivelse eller sine taler i Seimas. Han kan dog holdes ansvarlig i henhold til den generelle procedure for personlige injurier eller bagvaskelse.

Statutten for Republikken Litauens Seimas

(17. februar 1994, nr. I-399)

(Som sidst ændret den 23. april 2009 – nr. XI-228) (uofficiel oversættelse til dansk)

Artikel 22 - Et Seimas-medlems immunitet

1.      Et Seimas-medlems person er ukrænkelig.

2.      Et Seimas-medlem må ikke retsforfølges for sin stemmeafgivelse eller taler i Seimas, dvs. på møderne i Seimas, Seimas-udvalg, kommissioner og parlamentariske grupper, men han kan dog for personlige injurier eller bagvaskelse holdes ansvarlig i overensstemmelse med den generelle procedure.

3.      Der kan ikke indledes straffesager imod et Seimas-medlem, han kan ikke arresteres og kan ikke underkastes nogen andre indskrænkninger af den personlige frihed uden Seimas' billigelse, undtagen i tilfælde, hvor han gribes på fersk gerning i en kriminel handling. I sådanne tilfælde skal den offentlige anklager straks underrette Seimas herom.

Den litauiske straffelov

Artikel 232 - Foragt for retten

En person, der offentligt på en urimelig måde, mundtligt eller skriftligt, ydmyger en domstol eller en dommer, der udøver dømmende myndighed, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til to år.

III. BEGRUNDELSE FOR FORSLAGET TIL AFGØRELSE

Immuniteten for medlemmer af Europa-Parlamentet er beskyttet i henhold til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

For at man kan nyde immunitet i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, skal sagen vedrøre en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse fra et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af hans/hendes hverv. Artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter finder derfor ikke anvendelse, da Viktor Uspaskich ikke var medlem af Europa-Parlamentet på det relevante tidspunkt.

Under hensyntagen til artikel 9 i protokol nr. 7 og det forhold, at den påståede lovovertrædelse blev begået i Litauen, er det litauisk ret og nærmere bestemt artikel 62 i den litauiske forfatning, der finder anvendelse.

Immuniteten ophæves normalt, hvis lovovertrædelsen overhovedet ikke har nogen sammenhæng med udøvelsen af et medlems hverv – for den falder ind under artikel 9 i protokollen – forudsat at der ikke foreligger fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen bliver indbragt for en domstol med det formål at skade det pågældende medlem i politisk henseende.

Det fremgår af de ovennævnte faktiske omstændigheder, at den påståede lovovertrædelse blev begået, før Viktor Uspaskich blev medlem af Europa-Parlamentet, og at forundersøgelsen allerede var indledt, før han påbegyndte sit mandat i Europa-Parlamentet. Det følger heraf, at straffesagen mod Viktor Uspaskich ikke er forbundet med hans nuværende hverv som medlem af Europa-Parlamentet. Endelig er der ikke nogen tilstrækkelig alvorlig eller særlig grund til at nære mistanke om, at der foreligger fumus persecutionis.

IV. KONKLUSION

På grundlag af ovenstående betragtninger og i henhold til artikel 9, stk. 3, i forretningsordenen anbefaler Retsudvalget, at Europa-Parlamentet ophæver Viktor Uspaskichs immunitet.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

12

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière