Pranešimas - A8-0149/2015Pranešimas
A8-0149/2015

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Viktoro Uspaskicho (Viktor Uspaskich) imunitetą

11.5.2015 - (2014/2203(IMM))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Laura Ferrara

Procedūra : 2014/2203(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0149/2015
Pateikti tekstai :
A8-0149/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Viktoro Uspaskicho (Viktor Uspaskich) imunitetą

(2014/2203(IMM))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2014 m. spalio 1 d. perduotą prašymą atšaukti Viktoro Uspaskicho imunitetą, kuris buvo paskelbtas 2014 m. lapkričio 12 d. plenariniame posėdyje,

–       išklausęs Viktoro Uspaskicho paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–       atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus[1],

–       atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0149/2015),

A.     kadangi Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras dėl ikiteisminio tyrimo dėl tariamai įvykdytos nusikalstamos veikos paprašė atšaukti Europos Parlamento nario Viktoro Uspaskicho imunitetą;

B.     kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

C.     kadangi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnio trečioje pastraipoje ir Seimo statute nurodyta, kad Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė, išskyrus atvejus, kai jis užtinkamas bedarantis nusikaltimą (in flagranti);

D.     kadangi Viktor Uspaskich kaltinamas nusikalstama veika – nepagarba teismui pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnį;

E.     kadangi nėra fumus persecutionis įrodymų, t. y. nėra pagrįstų įtarimų, kad teisminės procedūros pradėtos siekiant pakenkti Parlamento nario politinei reputacijai;

1.      nusprendžia atšaukti Viktoro Uspaskicho imunitetą;

2.      paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui ir Viktorui Uspaskichui.

  • [1]  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. FAKTINĖ INFORMACIJA

2013 m. liepos 28 d. Viktor Uspaskich Vilniaus oro uoste atsakinėjo į žurnalistų klausimus ir teisėjus, 2013 m. liepos 12 d. priėmusius apkaltinamąjį nuosprendį baudžiamojoje byloje prieš jį, tariamai pavadino bailiais, nusikaltėliais ir nesavarankiškais.

Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2013 m. rugpjūčio 7 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnyje. Pagal šį straipsnį tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino teisingumą vykdančius teismą ar teisėją dėl jų veiklos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Tariamos nusikalstamos veikos įvykdymo metu V. Uspaskich ėjo Seimo nario pareigas. Taigi, prašymas atšaukti šio asmens imunitetą nusiųstas Seimui. Tuo pat metu V. Uspaskich nusprendė dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą ir leidimas šio asmens, kaip kandidato į Europos Parlamento narius, atžvilgiu pradėti baudžiamąjį procesą nusiųstas Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai.

2014 m. gegužės 25 d. V. Uspaskich buvo išrinktas Europos Parlamento nariu ir įgijo Europos Parlamento nario politinį imunitetą.

Taigi, kad būtų galima vykdyti ikiteisminį procesą, areštuoti Viktorą Uspaskichą ar kitaip suvaržyti jo laisvę, Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Europos Parlamento pirmininkui 2014 m. spalio 1 d. atsiuntė prašymą atšaukti Viktoro Uspaskicho parlamentinį imunitetą.

Europos Parlamento pirmininkas apie šį prašymą paskelbė 2014 m. lapkričio 12 d. plenariniame posėdyje ir perdavė jį Teisės reikalų komitetui.

Teisės reikalų komitetas išklausė V. Uspaskicho paaiškinimus 2015 m. kovo 24 d.

II. TEISĖS NORMOS

a) Europos Sąjungos teisės aktai

Pirminės teisės aktai. Protokolas Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a)      savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b)     visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

6 straipsnis

Imuniteto atšaukimas

1.      Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas. Bet koks prašymas atšaukti imunitetą vertinamas vadovaujantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7, 8 ir 9 straipsniais bei šiame straipsnyje nurodytais principais.

7 straipsnis

Privilegijų ir imuniteto gynimas

3.      Prašymas ginti Parlamento nario privilegijas ir imunitetus nepriimtinas, jei jau buvo gautas su tais pačiais procesiniais veiksmais susijęs prašymas dėl to Parlamento nario imuniteto atšaukimo ar jo gynimo – nesvarbu, ar tuo metu buvo priimtas sprendimas.

4.      Prašymas ginti Parlamento nario privilegijas ir imunitetus toliau nesvarstomas, jei gautas su tais pačiais procesiniais veiksmais susijęs prašymas atšaukti to Parlamento nario imunitetą.

5.      Tais atvejais, kai buvo priimtas sprendimas neginti Parlamento nario privilegijų ir imunitetų, Parlamento narys gali pateikti prašymą dėl sprendimo persvarstymo ir pridėti naujų įrodymų. Prašymas persvarstyti nepriimtinas, jei sprendimas buvo apskųstas pradėjus procedūrą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį arba jei Parlamento pirmininkas nusprendžia, kad pateikti nauji įrodymai nepakankamai pagrįsti, kad būtų galima leisti prašymą persvarstyti.

b)     Nacionalinės teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

(Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume, įsigaliojusi 1992 m. lapkričio 2 d.)

62 straipsnis

Seimo nario asmuo neliečiamas.

Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė.

Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas. Tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendrąja tvarka.

Lietuvos Respublikos Seimo statutas

(1994 m. vasario 17 d. Nr. I-399)

(Paskutinį kartą pakeistas 2009 m. balandžio 23 d., Nr. XI-228) (Neoficialus vertimas)

22 straipsnis. Seimo nario asmens neliečiamybė

1.      Seimo nario asmuo neliečiamas.

2.      Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime, t. y. Seimo, Seimo komitetų, komisijų ir frakcijų posėdžiuose negali būti persekiojamas, tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendra tvarka.

3.      Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė, išskyrus atvejus, kai jis užtinkamas bedarantis nusikaltimą (in flagranti). Šiais atvejais generalinis prokuroras apie tai nedelsdamas praneša Seimui.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

232 straipsnis. Nepagarba teismui

Tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino teisingumą vykdančius teismą ar teisėją dėl jų veiklos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

III. PASIŪLYTO SPRENDIMO PAGRINDIMAS

Europos Parlamento narių imunitetas saugomas Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniais.

Kad pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį būtų taikomas imunitetas, byla turi būti iškelta dėl Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo. Taigi, Protokolo 8 straipsnis netaikomas, nes Viktor Uspaskich minėtų aplinkybių metu nebuvo Europos Parlamento narys.

Atsižvelgiant į Protokolo 9 straipsnį ir tai, kad tariama nusikalstama veika įvykdyta Lietuvoje, taikoma Lietuvos teisė, konkrečiau – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnis.

Imunitetas paprastai atšaukiamas, kai nusikalstama veika visiškai nesusijusi su Parlamento nario pareigų ėjimu (taikomas Protokolo 9 straipsnis), jeigu nesama fumus persecutionis įrodymų, t. y. pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad į teismą kreiptasi siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai.

Iš pateiktų faktų paaiškėja, kad tariama nusikalstama veika įvykdyta prieš Viktorui Uspaskichui tampant Europos Parlamento nariu ir kad ikiteisminis procesas pradėtas dar prieš šiam asmeniui pradedant eiti Europos Parlamento nario pareigas. Taigi, Viktoro Uspaskicho atžvilgiu pradėtinas baudžiamasis procesas nėra susijęs su jo, kaip Europos Parlamento nario, dabartinėmis pareigomis. Galiausiai, nėra jokio rimto konkretaus pagrindo įtarti, kad šis procesas yra fumus persecutionis atvejis.

IV. IŠVADA

Remdamasis pirmiau išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 3 dalimi, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja Europos Parlamentui atšaukti Viktoro Uspaskicho imunitetą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

6.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

12

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière