Ziņojums - A8-0149/2015Ziņojums
A8-0149/2015

  ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Viktor Uspaskich imunitāti

  11.5.2015 - (2014/2203(IMM))

  Juridiskā komiteja
  Referente: Laura Ferrara

  Procedūra : 2014/2203(IMM)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0149/2015
  Iesniegtie teksti :
  A8-0149/2015
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

  par pieprasījumu atcelt Viktor Uspaskich imunitāti

  (2014/2203(IMM))

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā pieprasījumu atcelt Viktor Uspaskich imunitāti, kuru Lietuvas ģenerālprokurors nosūtījis 2014. gada 1. oktobrī un par kuru paziņots 2014. gada 12. novembra plenārsēdē,

  –       pēc Viktor Uspaskich uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

  –       ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

  –       ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu[1],

  –       ņemot vērā Lietuvas Republikas Konstitūcijas 62. pantu,

  –       ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

  –       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0149/2015),

  A.     tā kā Lietuvas ģenerālprokurors ir pieprasījis atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Viktor Uspaskich parlamentāro imunitāti saistībā ar pirmstiesas izmeklēšanu par iespējamu noziedzīgu nodarījumu;

  B.     tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir piešķirta šīs valsts parlamenta deputātiem;

  C.     tā kā Lietuvas Republikas Konstitūcijas 62. pantā un Seima statūtu 22. panta 3. punktā ir noteikts, ka pret Seima deputātu nedrīkst sākt kriminālprocesu un viņu nedrīkst arestēt vai pakļaut citādiem personas brīvības ierobežojumiem, ja Seims tam nav devis piekrišanu, izņemot in flagrante delicto gadījumus;

  D.     tā kā Viktor Uspaskich ir apsūdzēts necieņā pret tiesu saskaņā ar Lietuvas Republikas Kriminālkodeksa 232. pantu;

  E.     tā kā šajā lietā nav gūti pierādījumi par fumus persecutionis, proti, nav pietiekami pamatotu aizdomu par to, ka juridiskais process ir sākts, lai kaitētu deputāta politiskajai darbībai,

  1.      nolemj atcelt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti;

  2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Lietuvas ģenerālprokuroram un Viktor Uspaskich.

  • [1]  Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19 marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

  PASKAIDROJUMS

  I. LIETAS APSTĀKĻI

  2013. gada 28. jūlijā, Viļņas lidostā atbildēdams uz žurnālistu jautājumiem, Viktor Uspaskich tiesnešus, kas 2013. gada 12. jūlijā pasludināja viņu par vainīgu krimināllietā pret viņu, esot nosaucis par gļēvuļiem, noziedzniekiem un marionetēm.

  Ģenerālprokuratūra 2013. gada 7. augustā sāka pirmstiesas izmeklēšanu, pamatojoties uz norādēm, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums Lietuvas Kriminālkodeksa 232. panta izpratnē. Saskaņā ar šo pantu personu, kura publiski ar rīcību, mutiski vai rakstiski aizskaroši pazemo tiesu vai tiesnesi, kas savā darbā veic tiesas uzdevumus, soda ar naudas sodu vai arestu, vai cietumsodu līdz diviem gadiem.

  Iespējamā nodarījuma laikā V. Uspaskich bija Lietuvas parlamenta (Seima) deputāts. Tāpēc Seimam tika iesniegts pieprasījums atcelt viņa parlamentāro imunitāti. V. Uspaskich tikmēr bija nolēmis kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un Lietuvas Augstākajai vēlēšanu komisijai tika nosūtīta atļauja sākt kriminālprocesu pret viņu kā Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu.

  2014. gada 25. maijā Viktor Uspaskich tika ievēlēts Eiropas Parlamentā un ieguva Eiropas Parlamenta deputāta imunitāti.

  Tāpēc, lai būtu iespējams veikt pirmstiesas procesu, arestēt Viktor Uspaskich vai piemērot viņam citus brīvības ierobežojumus, Lietuvas ģenerālprokurors 2014. gada 1. oktobrī nosūtīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam pieprasījumu atcelt Viktor Uspaskich parlamentāro imunitāti.

  Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs par šo pieprasījumu paziņoja 2014. gada 12. novembra plenārsēdē un nodeva to skatīšanai Juridiskajā komitejā.

  2015. gada 24. martā Juridiskā komiteja uzklausīja V. Uspaskich.

  II. JURIDISKAIS PAMATOJUMS

  a) ES tiesiskais regulējums

  Primārie tiesību akti: 7. protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā

  8. pants:

  „Attiecībā uz Eiropas Parlamenta locekļiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus.”

  9. pants:

  „Eiropas Parlamenta sesijās tā locekļiem ir:

  a)      savā valstī — imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

  b)     visās citās dalībvalstīs — imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un tiesvedību.

  Imunitāte tāpat attiecas uz Eiropas Parlamenta locekļiem, kamēr viņi dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu un prom no tās.

  Ja Eiropas Parlamenta locekli aiztur pārkāpuma izdarīšanas laikā, viņš nevar atsaukties uz imunitāti, un tā neliedz Eiropas Parlamentam izmantot tiesības kādam no tā locekļiem atņemt imunitāti.”

  Eiropas Parlamenta Reglaments

  „6. pants

  Imunitātes atcelšana

  1.      Īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz privilēģijām un imunitāti, Parlaments rīkojas tā, lai saglabātu savu demokrātiskas likumdevējas asamblejas integritāti un nodrošinātu deputātu neatkarību, viņiem veicot savus pienākumus. Jebkuru pieprasījumu atcelt imunitāti izvērtē saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 7., 8. un 9. pantu un saskaņā ar šajā pantā minētajiem principiem.”

  „7. pants

  Privilēģiju un imunitātes aizstāvēšana

  3.      Pieprasījums aizstāvēt deputāta privilēģijas un imunitāti nav pieņemams, ja par to pašu tiesas procesu jau ir saņemts pieprasījums atcelt vai aizstāvēt attiecīgā deputāta imunitāti, neatkarīgi no tā, vai lēmums tad jau ir ticis pieņemts.

  4.      Pieprasījums aizstāvēt deputāta privilēģijas un imunitāti netiek tālāk skatīts, ja par to pašu tiesvedību ir saņemts pieprasījums atcelt attiecīgā deputāta imunitāti.

  5.      Gadījumos, kad ir ticis pieņemts lēmums neaizstāvēt deputāta privilēģijas un imunitāti, deputāts var iesniegt pieprasījumu lēmumu pārskatīt, iesniedzot jaunus pierādījumus. Pieprasījums lēmumu pārskatīt nav pieņemams, ja saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. pantu ir sākta tiesvedība pret lēmumu vai ja Parlamenta priekšsēdētājs uzskata, ka iesniegtie jaunie pierādījumi nav pietiekami pamatoti, lai sāktu pārskatīšanu.”

  b)     Valsts tiesību akti

  Lietuvas Republikas Konstitūcija

  (1992. gada 25. gada oktobrī referendumā pieņēmuši Lietuvas Republikas pilsoņi, stājusies spēkā 1992. gada 2. novembrī.)

  „62. pants

  Seima deputāta persona ir neaizskarama.

  Bez Seima piekrišanas Seima deputātu nedrīkst saukt pie kriminālatbildības, arestēt vai pakļaut citādiem brīvības ierobežojumiem.

  Seima deputātu nedrīkst tiesāt par viņa balsojumiem vai runām Seimā. Taču viņu var saukt pie atbildības parastajā kārtībā par personisku apvainojumu vai apmelošanu.”

  Lietuvas Republikas Seima reglaments (statūti)

  (1994. gada 17. februāris, Nr. I-399)

  (Jaunākie grozījumi: 2009. gada 23. aprīlī, Nr. XI-228) (Neoficiāls tulkojums)

  „22. pants. Seima deputāta imunitāte

  1.      Seima deputāta persona ir neaizskarama.

  2.      Seima deputātu nedrīkst tiesāt par viņa balsojumiem vai runām Seimā, t. i., Seima, tā komiteju, komisiju un frakciju sēdēs; taču viņu var saukt pie atbildības parastajā kartībā par personisku apvainojumu vai apmelošanu.

  3.      Bez Seima piekrišanas pret Seima deputātu nedrīkst sākt kriminālprocesu, viņu nedrīkst arestēt vai pakļaut citādiem personas brīvības ierobežojumiem, izņemot gadījumus, kad viņš ir pārsteigts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī (in flagrante delicto). Šādos gadījumos ģenerālprokurors nekavējoties par to ziņo Seimam.”

  Lietuvas Kriminālkodekss

  „232. pants. Necieņa pret tiesu

  Personu, kura publiski ar rīcību, mutiski vai rakstiski aizskaroši pazemo tiesu vai tiesnesi, kas savā darbā veic tiesas uzdevumus, soda ar naudas sodu vai arestu, vai cietumsodu līdz diviem gadiem.”

  III. PIEDĀVĀTĀ LĒMUMA PAMATOJUMS

  Eiropas Parlamenta deputātu imunitāte ir aizsargāta ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu.

  Lai baudītu 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā noteikto imunitāti, tiesvedībai ir jābūt ierosinātai par viedokli, kuru Eiropas Parlamenta deputāts paudis, vai balsojumu, kuru viņš izdarījis, pildot savus deputāta pienākumus. Līdz ar to protokola 8. pants šajā gadījumā nav piemērojams, jo minēto notikumu laikā Viktor Uspaskich nebija Eiropas Parlamenta deputāts.

  Ņemot vērā protokola 9. panta a) punktu un to, ka iespējamais nodarījums notika Lietuvā, piemērojami ir Lietuvas tiesību akti, precīzāk, Lietuvas Konstitūcijas 62. pants.

  Imunitāti parasti atceļ tad, kad nodarījums nekādi nav saistīts ar deputāta pienākumu izpildi — jo uz to attiecas protokola 9. pants —, ja vien nav fumus persecutionis, proti, pietiekami pamatotu un precīzu aizdomu par to, ka lieta tiesā ir sākta, lai kaitētu deputāta politiskajai darbībai.

  No minētajiem faktiem izriet, ka iespējamais nodarījums ir noticis, pirms Viktor Uspaskich kļuva par Eiropas Parlamenta deputātu, un ka arī pirmstiesas process tika sākts, pirms viņš kļuva par Eiropas Parlamenta deputātu. Izriet, ka kriminālprocess, kas tiks sākts pret Viktor Uspaskich, nav saistīts ar viņa tagadējo darbību Eiropas Parlamenta deputāta statusā. Visbeidzot, nav pietiekami pamatotu un konkrētu iemeslu aizdomām, ka šis varētu būt fumus persecutionis gadījums.

  IV. SECINĀJUMS

  Ņemot vērā iepriekš izklāstītos argumentus un Reglamenta 9. panta 3. punktu, Juridiskā komiteja iesaka Eiropas Parlamentam atcelt Viktor Uspaskich imunitāti.

  KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

  Pieņemšanas datums

  6.5.2015

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  12

  0

  3

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière