Postup : 2014/2203(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0149/2015

Predkladané texty :

A8-0149/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.3
CRE 19/05/2015 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0191

SPRÁVA     
PDF 152kWORD 77k
11.5.2015
PE 554.963v02-00 A8-0149/2015

o žiadosti o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha

(2014/2203(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Laura Ferrara

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha

(2014/2203(IMM))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha, ktorú 1. októbra 2014 predložil litovský generálny prokurátor a ktorá bola oznámená na plenárnom zasadnutí 12. novembra 2014,

–       so zreteľom na vypočutie Viktora Uspaskicha v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–       so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–       so zreteľom na článok 62 ústavy Litovskej republiky,

–       so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0149/2015),

A.     keďže litovský generálny prokurátor požiadal, aby bol poslanec Európskeho parlamentu Viktor Uspaskich zbavený imunity v súvislosti s prípravným konaním, ktoré sa týkalo údajného trestného činu;

B.     keďže v článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie sa uvádza, že členovia Európskeho parlamentu požívajú na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

C.     keďže v článku 62 ústavy Litovskej republiky a článku 22 ods. 3 rokovacieho poriadku parlamentu Litovskej republiky sa uvádza, že poslanec parlamentu Litovskej republiky (Seimas) nesmie byť bez súhlasu parlamentu trestne stíhaný, zatknutý a jeho sloboda nesmie byť ani inak obmedzená okrem prípadov, keď bol pristihnutý pri čine;

D.     keďže Viktor Uspaskich je obvinený zo spáchania trestného činu pohŕdania súdom podľa článku 232 trestného zákona Litovskej republiky;

E.     keďže neexistuje žiadny dôkaz o fumus persecutionis, čiže neexistuje dostatočne podložené podozrenie, že súdne konanie sa začalo s úmyslom politicky poškodiť poslanca;

1.      rozhodol, aby bol Viktor Uspaskich zbavený imunity;

2.      poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru EP ihneď postúpil generálnemu prokurátorovi Litovskej republiky a Viktorovi Uspaskichovi.

(1)

Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. I. SKUTKOVÝ STAV

Dňa 28. júla 2013 Viktor Uspaskich v odpovedi na otázky novinárov na letisku vo Vilniuse údajne označil sudcov, ktorí 12. júla 2013 vydali proti nemu rozhodnutie o vine v trestnej veci, za zbabelcov, zločincov a bábky.

Úrad generálneho prokurátora začal dňa 7. augusta 2013 predbežné vyšetrovanie na základe predpokladu, že by mohlo ísť podľa článku 232 trestného zákona Litovskej republiky o trestný čin pohŕdania súdom. Podľa tohto článku sa osobe, ktorá verejne hrubým spôsobom svojím konaním, ústne alebo písomne urazí súd alebo sudcu vykonávajúceho spravodlivosť v súvislosti s jej konaním, uloží peňažný trest alebo trest zatknutia, alebo trest odňatia slobody v dĺžke do dvoch rokov.

V čase údajného trestného činu bol pán Uspaskich poslancom litovského parlamentu Seimas. Preto bola žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity zaslaná parlamentu Seimas. Medzitým sa pán Uspaskich rozhodol kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu a povolenie na začatie trestného konania proti nemu ako kandidátovi volieb do Európskeho parlamentu bolo zaslané litovskej Ústrednej volebnej komisii.

Viktor Uspaskich bol 25. mája 2014 zvolený do Európskeho parlamentu, a získal tak imunitu poslanca Európskeho parlamentu.

Preto litovský generálny prokurátor poslal 1. októbra 2014 predsedovi Európskeho parlamentu žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Viktora Uspaskicha, aby sa mohlo uskutočniť prípravné konanie vo veci jeho zatknutia či iného obmedzenia slobody.

Predseda Európskeho parlamentu oznámil žiadosť na plenárnom zasadnutí 12. novembra 2014 a postúpil ju Výboru pre právne veci.

Pán Uspaskich bol vypočutý vo Výbore pre právne veci 24. marca 2015.

II. PRÁVNY ZÁKLAD

(a) Európske právne predpisy

Primárne právo: Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie

Článok 8:

Členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Článok 9:

Členovia Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

(a)    na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

(b)    na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 6

Zbavenie imunity

1.      Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít Parlament koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností. Každá žiadosť o zbavenie imunity sa posudzuje v súlade s článkami 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie a v súlade so zásadami uvedenými v tomto článku.

Článok 7

Ochrana výsad a imunity

3.      Žiadosť o ochranu výsad a imunít poslanca nie je prípustná, ak v súvislosti s tým istým právnym konaním už bola doručená žiadosť o zbavenie imunity alebo ochranu imunity tohto poslanca, a to bez ohľadu na to, či v tomto čase bolo prijaté rozhodnutie.

4.      Žiadosť o ochranu výsad a imunít poslanca sa ďalej nezohľadňuje v prípade, že v súvislosti s tým istým právnym konaním bola doručená žiadosť o zbavenie imunity tohto poslanca.

5.      V prípadoch, keď bolo prijaté rozhodnutie, že výsady a imunity poslanca sa nebudú ochraňovať, poslanec môže podať žiadosť o prehodnotenie tohto rozhodnutia, ak predloží nové dôkazy. Žiadosť o prehodnotenie je neprípustná, ak sa konanie proti rozhodnutiu začalo v súlade s článkom 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo ak sa predseda domnieva, že nové predložené dôkazy nie sú dostatočne opodstatnené na to, aby bolo prehodnotenie povolené.

(b)    Vnútroštátne právne predpisy

Ústava Litovskej republiky

(prijatá občanmi Litovskej republiky v referende 25. októbra 1992, nadobudla platnosť 2. novembra 1992)

Článok 62

Osoba poslanca parlamentu Seimas je nedotknuteľná.

Poslanec parlamentu Seimas nesmie byť stíhaný za trestný čin, zatknutý a ani jeho sloboda nesmie byť inak obmedzená bez súhlasu parlamentu.

Poslanec parlamentu nesmie byť stíhaný za svoje hlasovanie alebo prejavy v parlamente. Môže však byť stíhaný v súlade so všeobecným postupom za osobnú urážku alebo ohováranie.

Rokovací poriadok (štatút) parlamentu Seimas Litovskej republiky

(17. februára 1994, č. I-399),

(naposledy zmenený 23. apríla 2009 – č. XI-228), (neoficiálny preklad).

Článok 22 – Imunita poslancov parlamentu Seimas

1.      Osoba poslanca parlamentu Seimas je nedotknuteľná.

2.      Poslanec parlamentu nesmie byť stíhaný za svoje hlasovanie alebo prejavy v parlamente, t. j. počas zasadnutí parlamentu, na schôdzach výborov parlamentu, komisií a parlamentných skupín; môže však byť stíhaný v súlade so všeobecným postupom za osobnú urážku alebo ohováranie.

3.      Proti poslancovi parlamentu Seimas nesmie byť začaté trestné konanie, nesmie byť zatknutý ani vystavený žiadnemu inému obmedzeniu osobnej slobody bez súhlasu parlamentu, s výnimkou prípadov, keď je prichytený pri páchaní trestného činu (in flagrante delicto). O takýchto prípadoch musí generálny prokurátor okamžite informovať parlament.

Litovský trestný zákonník

Článok 232 – Pohŕdanie súdom

Osobe, ktorá verejne hrubým spôsobom svojím konaním, ústne alebo písomne urazí súd alebo sudcu vykonávajúceho spravodlivosť v súvislosti s jej konaním, uloží sa peňažný trest alebo trest zatknutia, alebo trest odňatia slobody v dĺžke do dvoch rokov.

III. ODÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTIA

Imunita poslancov Európskeho parlamentu je chránená článkom 8 a článkom 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie.

Aby sa uplatnila imunita podľa článku 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie, konanie sa musí týkať vyjadreného názoru alebo hlasovania poslanca Európskeho parlamentu pri výkone jeho úloh. Článok 8 protokolu sa teda neuplatňuje, pretože Viktor Uspaskich nebol v čase skutkového stavu poslancom Európskeho parlamentu.

Vzhľadom na článok 9 písm. a) protokolu a skutočnosť, že k údajnému porušeniu zákona došlo v Litve, rozhodným právom je litovské právo, konkrétnejšie článok 62 litovskej ústavy.

K zbaveniu imunity dochádza zvyčajne v prípade, keď trestný čin vôbec nesúvisí s výkonom úloh poslanca – pretože na to sa vzťahuje článok 9 protokolu – za predpokladu, že neexistuje fumus persecutionis, teda dostatočne závažné a presné podozrenie, že záležitosť bola podaná na súd s úmyslom politicky poškodiť príslušného poslanca.

Z uvedených skutočností vyplýva, že údajný trestný čin bol spáchaný skôr, ako sa Viktor Uspaskich stal poslancom Európskeho parlamentu, a že prípravné konanie bolo začaté už predtým, než sa ujal funkcie v Európskom parlamente. Z toho vyplýva, že trestné konanie, ktoré má byť začaté proti Viktorovi Uspaskichovi, nemá súvislosť s jeho terajšou funkciou poslanca Európskeho parlamentu. Na záver treba dodať, že neexistujú žiadne dostatočne závažné a konkrétne dôvody domnievať sa, že ide o prípad fumus persecutionis.

IV. ZÁVER

Vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 9 ods. 3 rokovacieho poriadku Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament zbavil Viktora Uspaskicha imunity.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

6.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

12

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia