Процедура : 2015/2049(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0150/2015

Внесени текстове :

A8-0150/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0193

ДОКЛАД     
PDF 177kWORD 81k
11.5.2015
PE 554.898v02-00 A8-0150/2015

Искане за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике

(2015/2049(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Костас Хрисогонос

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Искане за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике

(2015/2049(IMM))

Европейският парламент,

–       като взе предвид искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике, изпратено на 29 декември 2014 г. от главния прокурор на Република Полша във връзка с наказателно производство, заведено от Окръжната прокуратура във Варшава (дело № V Ds 223/14) и обявено на пленарно заседание на 28 януари 2015 г.

–       като изслуша Януш Корвин-Мике съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

–       като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюзи член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–       като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–       като взе предвид член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша, член 7б, параграф 1 и член 7в, параграф 1 от полския закон от 9 май 1996 г. относно упражняването на мандата на член на Сейма и член на Сената,

–       като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0150/2015),

А.     като има предвид, че главният прокурор на Република Полша е препратил искане от Окръжна прокуратура, Варшава за съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу члена на Европейския парламент Януш Корвин-Мике във връзка с престъпление съгласно член 222, параграф 1 от полския наказателен кодекс; като има предвид по-специално, че производството се отнася за предполагаемо нарушаване на физическата неприкосновеност на длъжностно лице;

Б.     като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

В.     като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент трябва да се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитетите, предоставяни на членовете на съответния национален парламент;

Г.     като има предвид, че съгласно член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша депутатите могат да бъдат привлечени към наказателна отговорност единствено със съгласието на Сейма;

Д.     като има предвид, че единствено Парламентът може да решат дали имунитетът следва или не следва да бъде снет в даден случай; като има предвид, че Европейският парламент може на разумни основания да вземе предвид позицията на члена на ЕП при вземането на решение дали да снеме имунитета му(2);

Е.     като има предвид, че както бе потвърдено по време на изслушването му, предполагаемото престъпление няма пряка или очевидна връзка с изпълнението на задълженията на г-н Корвин-Мике в качеството му на член на Европейския парламент, нито пък представлява изразено мнение или подаден глас при изпълнение на задълженията му като член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.    като има предвид, че в този случай Парламентът не можа да установи наличие на fumus persecutionis, т.е. на достатъчно сериозна и точна презумпция, че производството е образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на члена на ЕП;

1.      решава да снеме имунитета на Януш Корвин-Мике;

2.      възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада на компетентната комисия на компетентния орган на Република Полша и на Януш Корвин-Мике.

(1)

Решение по дело 101/63 Wagner / Fohrmann и Krier, EU:C:1964:28; Решение по дело 149/85 Wybot / Faure и други, EU:C:1986:310; Решение по дело T-345/05 Mote / Парламента, EU:T:2008:440; Решение по съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marr / De Gregorio и Clemente, EU:C:2008:579; Решение по дело T42/06 Gollnisch / Европейски парламент, EU:T:2010:102; Решение по дело C-163/10 Patriciello, EU:C:2011:543; Решение по съединени дела T-346/11 и T-347/11 Gollnisch / Европейски парламент, EU:T:2013:23.

(2)

Дело T-345/05 Mote/Парламент (цитирано по-горе), точка 28.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст

На 29 декември 2014 г. главният прокурор на Република Полша препрати на председателя на Парламента искане на Окръжна прокуратура, Варшава от 19 декември 2014 г. Парламентът да даде съгласието си за възбуждане на наказателно преследване срещу члена на Европейския парламент г-н Януш Корвин-Мике.

Окръжната прокуратура твърди, че на 11 юли 2014 г. г-н Корвин-Мике е нарушил физическата неприкосновеност на г-н Михал Бони, като го е ударил по лицето по време на проява във Варшава – среща на новоизбраните полски членове на Европейския парламент, организирана от полското министерство на външните работи, на която увреденото лице е изпълнявало официални задължения във връзка със своя мандат като член на Европейския парламент. Поведението на г-н Корвин-Мике може да представлява престъпление по член 222, параграф 1 от полския наказателен кодекс, тъй като с него е нарушена физическата неприкосновеност на длъжностно лице(1). Съгласно член 115, параграф 13, точка 2а от полския наказателен кодекс членовете на Европейския парламент са длъжностни лица.

На пленарното заседание от 28 януари 2015 г. председателят обяви съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността на ЕП, че е получил писмо от главния прокурор на Република Полша с искане за снемане на парламентарния имунитет на Януш Корвин-Мике.

Съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността искането е препратено от председателя до комисията по правни въпроси. Г-н Корвин-Мике беше изслушан от комисията на 16 април 2015 г. в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника.

2. Право и процедура относно имунитета на членовете на Европейския парламент

Членове 8 и 9 от Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи:

Член 8

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а. на територията на тяхната собствена държава — имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б. на територията на всяка друга държава-членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Член 6, параграф 1 и член 9 от Правилника за дейността на Европейския парламент гласят:

Член 6

Снемане на имунитет

1. При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в настоящия член.

(...)

Член 9

Процедури, свързани с имунитета

1. Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

Настоящият или бивш член на ЕП може да бъде представляван от друг член на ЕП. Искането не може да бъде отправено от друг член на ЕП без съгласието на засегнатия.

2. Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет или за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.

3. Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии.

4. Комисията може да поиска от съответния орган да й предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен.

5. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви

документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.

Членът на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета му, освен на самото изслушване.

Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Членът на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.

Ако членът на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложената дата и час, като посочи причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Не се допускат жалби по този въпрос.

Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.

(...)

7. Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая.

(...)

Член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша гласи:

От датата на обявяване на резултатите от изборите до датата на изтичане на мандата депутатът може да бъде подведен под наказателна отговорност единствено със съгласието на Сейма.

Член 7б, параграф 1 и член 7в, параграф 1 от закона от 9 май 1996 г. относно упражняването на мандата на член на Сейма и член на Сената гласят:

Член 7б

1. Искане за изразяване на съгласие за подвеждането на член на Сейма или на Сената под наказателната отговорност по дело за престъпление, преследвано от държавното обвинение, се представя чрез главния прокурор.

Член 7в

1. Искането за изразяване на съгласие за подвеждането на член на Сейма или на Сената под наказателни отговорност се представя на председателя на Сейма или на Сената, който препраща това искане на органа, компетентен по разглеждането на искането съгласно Правилника за дейността на Сейма или на Сената, като същевременно уведомява члена на Сейма или на Сената, за когото се отнася искането, за съдържанието на това искане.

3. Мотиви за предлаганото решение

Въз основа на изложените по-горе факти настоящият случай отговаря на условията за прилагане на член 9 от Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Съгласно разпоредбата [членовете на Европейския парламент] притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националния парламент на съответната държава. На свой ред член 105, параграф 2 от полската конституция гласи, че наказателното преследване на членовете на Сейма е предмет на предварително разрешение от страна на последния. Следователно е необходимо решение на Европейския парламент за това дали наказателното преследване на г-н Корвин-Мике следва да продължи.

За да вземе решение дали да снеме парламентарният имунитет на член на ЕП, Европейският парламент прилага свои установени принципи. Един от тези принципи е, че обикновено имунитетът бива снет в случаите, когато престъпното деяние попада в обхвата на член 9 от Протокола, при условие че не е налице fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно подозрение, че делото се завежда с намерението да се причини политическа вреда на съответния член на ЕП.

Видно от обстоятелствата по случая и от изявленията на г-н Корвин-Мике, направени по време на неговото изслушване, няма данни за fumus persecutionis. Действително, въпреки че горепосочените факти са настъпили, когато г-н Корвин-Мике вече е бил член на Европейския парламент, и в изрично политически контекст, е ясно, че предполагаемото престъпление и последвалото преследване нямат нищо общо с поста на г-н Корвин-Мике като член на Европейския парламент.

4. Заключение

Въз основа на горепосоченото и в съответствие с член 9, параграф 3 от Правилника за дейността на ЕП, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме имунитета на г-н Януш Корвин-Мике.

(1)

Член 222, параграф 1 от полския наказателен кодекс гласи следното:

Всеки, който нарушава физическата неприкосновеност на длъжностно лице или на лице, което му помага, по време на или във връзка с изпълнението на служебните задължения, подлежи на наказание с глоба, ограничаване на свободата или лишаване от свобода за срок до 3 години.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Правна информация - Политика за поверителност