Postup : 2015/2049(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0150/2015

Předložené texty :

A8-0150/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/05/2015 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0193

ZPRÁVA     
PDF 164kWORD 78k
11.5.2015
PE 554.898v02-00 A8-0150/2015

o žádosti, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven imunity

(2015/2049(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven imunity

(2015/2049(IMM))

Evropský parlament,

–       s ohledem na žádost o zbavení imunity Janusze Korwin-Mikka, kterou zaslalo dne 29. prosince 2014 nejvyšší státní zastupitelství Polské republiky v souvislosti s trestním stíháním zahájeným okresním státním zastupitelstvím ve Varšavě (věc sp. zn.: V Ds 223/14), která byla oznámena na plenárním zasedání dne 28. ledna 2015,

–       s ohledem na vyslechnutí pana Korwin-Mikka v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–       s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–       s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–       s ohledem na čl. 105 odst. 2 Ústavy Polské republiky a na čl. 7b odst. 1 a čl. 7c odst. 1 polského zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslanců nebo senátorů,

–       s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A-0150/2015),

A.     vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zastupitelství Polské republiky postoupilo žádost okresního státního zastupitelství ve Varšavě o souhlas s trestním stíháním poslance Evropského parlamentu Janusze Korwin-Mikka, které se týká trestného činu podle čl. 222 odst. 1 trestního zákona Polské republiky; vzhledem k tomu, že se dotčené řízení týká údajného fyzického napadení veřejné osoby;

B.     vzhledem k tomu, že podle článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie nesmějí být členové Evropského parlamentu vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

C.     vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu a území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu tohoto státu;

D.     vzhledem k tomu, že podle čl. 105 odst. 2 Ústavy Polské republiky není poslanec trestně odpovědný, pokud k tomu Sejm neposkytne svůj souhlas;

E.     vzhledem k tomu, že v daném případě rozhoduje o zbavení imunity pouze Parlament; vzhledem k tomu, že Parlament může při svém rozhodování o zbavení imunity přihlédnout příslušně k vyjádření dotčeného poslance(2);

F.     vzhledem k tomu, že jak bylo potvrzeno při jeho slyšení, nemá údajný trestný čin v případě Korwin-Mikka přímou a zjevnou souvislost s výkonem povinností poslance Evropského parlamentu, ani nepředstavuje názor či hlasování během výkonu funkce poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

G.     vzhledem k tomu, že v tomto případě Parlament neshledal žádné důkazy, které by svědčily o fumus persecutionis, tj. o dostatečně závažném a přesném podezření, že uvedený případ byl zahájen s úmyslem politicky poškodit dotčeného poslance;

1.      rozhodl, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven imunity;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému orgánu Polské republiky a Januszovi Korwin-Mikkovi.

(1)

Rozsudek ve věci 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, EU:C:1964:28; rozsudek ve věci 149/85, Wybot v. Faure a další, EU:C:1986:310; rozsudek ve věci T-345/05, Mote v. Parliment, EU:T:2008:440; rozsudek ve spojených věcech C-200/07 a C-201/07, Marr v. De Gregorio a Clemente, EU:C:2008:579; rozsudek ve věci T-42/06, Gollnisch v. Parlament, EU:T:2010:102; rozsudek ve věci C-163/10, Patriciello, EU:C:2011:543; rozsudek ve spojených věcech T-346/11 a T-347/11, Gollnisch v. Parlament, EU:T:2013:23.

(2)

Rozsudek T-345/05 Mote v. Parlament (uvedeno výše), bod 28.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Okolnosti

Nejvyšší státní zastupitelství Polské republiky postoupilo dne 29. prosince 2014 předsedovi Parlamentu žádost okresního státního zastupitelství ve Varšavě ze dne 19. prosince 2014 o souhlas s trestním stíháním poslance Evropského parlamentu Janusze Korwin-Mikka.

Okresní státní zastupitelství uvádí, že dne 11. července 2014 se Korwin-Mikke měl dopustit fyzického napadení Michała Boniho, kterého měl údajně během setkání nově zvolených polských poslanců Evropského parlamentu, které organizovalo polské ministerstvo zahraničních věcí, udeřit rukou do obličeje, přičemž osoba, která uvedenou újmu utrpěla, se uvedeného setkání účastnila v rámci výkonu své funkce poslance Evropského parlamentu. Jednání Korwin-Mikka může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podle čl. 222 odst. 1 trestního zákona Polské republiky, neboť byla údajně porušena osobní nedotknutelnost veřejné osoby(1). Podle čl. 115 odst. 13 písm. 2a) trestního zákona Polské republiky je poslanec Evropského parlamentu veřejnou osobou;

Předseda oznámil na plenárním zasedání dne 28. ledna 2015 podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu, že obdržel dopis od nejvyššího státního zastupitelství Polské republiky, v němž je žádán, aby Janusze Korwin-Mikka zbavil poslanecké imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu předseda postoupil tuto žádost Výboru pro právní záležitosti. Uvedený výbor vyslechl dne 16. dubna 2015 Korwin-Mikka v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu.

2. Právní předpisy a postup ve zbavení věci imunity poslance Evropského parlamentu

Články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie uvádějí toto:

Článek 8

Členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 9

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a) na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b) na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

Článek 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu Evropského parlamentu zní takto:

Článek 6

Zbavení poslanecké imunity

1. Při výkonu svých pravomocí s ohledem na výsady a imunity Parlament jedná v zájmu zachování své integrity jako demokratického zákonodárného shromáždění a zajištění nezávislosti poslanců při plnění jejich povinností. Žádost o zbavení poslanecké imunity se posuzuje v souladu

s články 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie a se zásadami uvedenými v tomto článku.

(...)

Článek 9

Imunitní řízení

1. Každá žádost o zbavení poslanecké imunity, s níž se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu Parlamentu, nebo žádost současného či bývalého poslance o ochranu jeho výsad a imunit je oznámena v plénu a postoupena příslušnému výboru.

Poslanec nebo bývalý poslanec může být zastupován jiným poslancem. Jiný poslanec však nesmí podat žádost bez souhlasu poslance, kterého se týká.

2. Výbor projedná žádosti o zbavení poslanecké imunity nebo žádosti o ochranu výsad

a imunit neprodleně, avšak s přihlédnutím k jejich poměrné složitosti.

3. Výbor předloží návrh odůvodněného rozhodnutí, kterým doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit.

4. Výbor může požádat příslušný orgán o informace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven imunity či zda má být jeho imunita ochráněna.

5. Dotyčný poslanec musí dostat příležitost vyjádřit se; muže předložit

jakékoli dokumenty nebo jiné písemné doklady, které považuje za relevantní v dané věci a může být zastoupen jiným poslancem.

Poslanec nesmí být přítomen rozpravám o žádosti o zbavení jeho poslanecké imunity či o její ochranu, s výjimkou jeho slyšení.

Předseda výboru vyzve poslance k tomu, aby se v uvedený den a v uvedenou dobu k záležitosti vyjádřil. Poslanec se může svého práva na vyjádření vzdát.

Pokud se poslanec v návaznosti na tuto výzvu k vyjádření nedostaví, má se za to, že se svého práva na vyjádření vzdal, pokud nepožádal o to, aby byl ze slyšení v uvedený den a v uvedenou dobu omluven a svou žádost nezdůvodnil. O tom, zda lze žádosti o omluvu vzhledem k uvedeným důvodům vyhovět, rozhoduje předseda výboru. Proti tomuto rozhodnutí není možné se odvolat.

Pokud předseda výboru žádosti o omluvu vyhoví, vyzve poslance, aby se k dané záležitosti vyjádřil v jiný den a v jinou dobu. Jestliže poslanec nedodrží tuto druhou výzvu k vyjádření, postup pokračuje, aniž by byl poslanec vyslechnut. Další žádosti o omluvu či slyšení se již nepřijímají.

(...)

7. Výbor může předložit odůvodněné stanovisko k pravomoci daného orgánu a k přípustnosti žádosti, ale za žádných okolností se nesmí vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu.

(...)

Ustanovení čl. 105 odst. 2 Ústavy Polské republiky zní takto:

Ode dne oznámení volebních výsledků do dne zániku mandátu se na poslance nevztahuje trestněprávní odpovědnost, ledaže by k tomu Sejm poskytl svůj souhlas.

Článek 7b odst. 1 a čl. 7c odst. 1 polského zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslanců nebo senátorů zní takto:

Článek 7b

1. Žádost o vyjádření souhlasu s uplatněním trestněprávní odpovědnosti u poslance nebo senátora v souvislosti s trestným činem projednávaným v rámci trestního řízení se postupuje ministerstvu spravedlnosti – nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Článek 7c

1. Žádost o vyjádření souhlasu s uplatněním trestněprávní odpovědnosti poslance nebo senátora se postupuje předsedovi Sejmu nebo Senátu, který tuto žádost postoupí orgánu příslušnému k posouzení takové žádosti podle jednacího řádu Sejmu nebo Senátu a zároveň vyrozumí poslance nebo senátora, jehož se uvedená žádost týká, o jejím obsahu.

3. Odůvodnění navrhovaného rozhodnutí

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se na projednávaný případ vztahuje článek 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie.

Podle uvedeného ustanovení poslanci na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu. Článek 105 odst. 2 Ústavy Polské republiky dále stanoví, že trestní stíhání poslanců Sejmu podléhá předchozímu schválení Sejmem. Vzhledem k tomu je k pokračování trestního stíhání Korwin-Mikka vyžadováno rozhodnutí Evropského parlamentu.

Evropský parlament se v případě rozhodování o zbavení poslance poslanecké imunity řídí podle svých ustálených zásad. Podle jedné z těchto zásad dochází obvykle ke zbavení imunity v případě, že se na trestný čin vztahuje článek 9 Protokolu, pokud se neprokáže existence fumus persecutionis, tj. není-li dáno dostatečně závažné a přesné podezření, že uvedená věc byla postoupena soudu s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu.

Z okolností případů a z prohlášení Korwin-Mikka během slyšení nevyplývá nic, co by prokazovalo existenci fumus persecutionis. I když k výše uvedeným skutkům došlo v době, kdy již byl Korwin-Mikke poslancem Evropského parlamentu a mají zjevně politické pozadí, nemá údajný trestný čin a související trestní stíhání žádnou spojitost s postavením Korwin-Mikke jakožto poslance Evropského parlamentu.

4. Závěr

Vzhledem k výše uvedeným závěrům a podle čl. 9 odst. 3 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti doporučuje Evropskému parlamentu, aby Janusze Korwin-Mikka zbavil poslanecké imunity.

(1)

Podle čl. 222 odst. 1 trestního zákona Polské republiky:

Každému, kdo naruší osobní nedotknutelnost veřejné osoby nebo osoby, která je vyzvána, aby takové osobě pomáhala, během výkonu veřejných povinností či v souvislosti s nimi, bude uložena pokuta, trest omezení osobní svobody či trest odnětí osobní svobody v trvání nejvýše tří let.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

6.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Právní upozornění - Ochrana soukromí