Procedure : 2015/2049(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0150/2015

Indgivne tekster :

A8-0150/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/05/2015 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0193

BETÆNKNING     
PDF 151kWORD 69k
11.5.2015
PE 554.898v02-00 A8-0150/2015

om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet

(2015/2049(IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Kostas Chrysogonos

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet

(2015/2049 (IMM))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet, som er fremsendt af Republikken Polens øverste offentlige anklager den 29. december 2014 i forbindelse med en straffesag rejst af anklagemyndigheden i Warszawa (sag nr. V DS 223/14), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 28. januar 2015,

–       der har hørt Janusz Korwin-Mikke, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–       der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–       der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011 og 17. januar 2013(1) ,

–       der henviser til artikel 105, stk. 2, i Republikken Polens forfatning og artikel 7b, stk. 1, og artikel 7c, stk. 1, i den polske lov af 9. maj 1996 om udførelse af mandatet som medlem af parlamentet eller senatet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0150/2015),

A.     der henviser til, at Republikken Polens øverste offentlige anklager har fremsendt en anmodning fra anklagemyndigheden i Warszawa om tilladelse til at indlede en straffesag mod et medlem af Europa-Parlamentet, Janusz Korwin-Mikke, angående en overtrædelse af artikel 222, stk. 1, i den polske straffelov; sagen vedrører nærmere bestemt en påstået krænkelse af en embedsmands fysiske integritet;

B.     der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

C.     der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.     der henviser til, at et medlem i henhold til artikel 105, stk. 2, i Republikken Polens forfatning ikke kan strafforfølges uden Sejms samtykke;

E.     der henviser til, at det alene tilkommer Parlamentet at tage stilling til, om immuniteten skal ophæves eller ej i en given sag; Parlamentet kan med rimelighed tage hensyn til medlemmets holdning, når der skal tages stilling til, om den pågældendes immunitet(2) skal ophæves eller ej;

F.     der henviser til, at den påståede forseelse, som det ligeledes blev bekræftet under høringen af ham, ikke har en direkte eller indlysende sammenhæng med Korwin-Mikkes udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet og heller ikke udgør en meningstilkendegivelse eller stemmeafgivelse under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

G.     der henviser til, at Parlamentet i nærværende sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet rejst med det formål at skade det pågældende medlem i politisk henseende;

1.      vedtager at ophæve Janusz Korwin-Mikkes immunitet;

2.      pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Republikken Polens kompetente myndigheder og Janusz Korwin-Mikke.

(1)

Dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, forenede sager C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, sag T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; dom af 6. september 2011, Patriciello, sag C-163/10, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, se ovenfor, præmis 28.


BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Den 29. december 2014 sendte Republikken Polens øverste offentlige anklager Europa-Parlamentets formand en anmodning af 19. december 2014 fra anklagemyndigheden i Warszawa om tilladelse til at indlede en straffesag mod et medlem af Europa-Parlamentet, Janusz Korwin-Mikke.

Anklagemyndigheden hævder, at Korwin-Mikke den 11. juli 2014 krænkede Michał Bonis fysiske integritet ved at slå ham i ansigtet med hånden under et arrangement i Warszawa — et møde mellem de nyvalgte polske medlemmer af Europa-Parlamentet organiseret af det polske udenrigsministerium — hvor den skadelidte udførte officielle opgaver i forbindelse med hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet. Korwin-Mikkes adfærd kan udgøre en overtrædelse af artikel 222, stk. 1, i den polske straffelov, for så vidt som en embedsmands fysiske integritet angiveligt er blevet krænket(1). I henhold til artikel 115, stk. 13, nr. 2a), i den polske straffelov er et medlem af Europa-Parlamentet en embedsmand.

På mødet den 28. januar 2015 meddelte formanden, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1, at han havde modtaget en skrivelse fra Republikken Polens øverste offentlige anklager med anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet.

Formanden henviste anmodningen til Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1. Korwin-Mikke blev hørt af udvalget den 16. april 2015, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5.

2. Regler og procedurer vedrørende immunitet for Europa-Parlamentets medlemmer

Artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter har følgende ordlyd:

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets sessioner nyder medlemmerne:

a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

Artikel 6, stk. 1, og artikel 9 i Europa-Parlamentets forretningsorden har følgende ordlyd:

Artikel 6

Ophævelse af immunitet

1. Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Anmodninger om ophævelse af immunitet prøves i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og de i nærværende artikel omhandlede principper.

(...)

Artikel 9

Procedurer vedrørende immunitet

1. Enhver anmodning til formanden fra en kompetent myndighed i en medlemsstat om ophævelse af et medlems immunitet eller fra et medlem eller tidligere medlem om beskyttelse af privilegier og immuniteter meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

Medlemmet eller et det tidligere medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem. Anmodningen kan ikke fremsættes af et andet medlem, medmindre det berørte medlem er indforstået.

2. Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af privilegier og immuniteter.

3. Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.

4. Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.

5. Det berørte medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

Medlemmet må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, bortset fra ved selve høringen.

Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Medlemmet kan give afkald på retten til at blive hørt.

Undlader medlemmet at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses det pågældende medlem for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende har indgivet en begrundet anmodning om fritagelse for at blive hørt på det foreslåede tidspunkt. Udvalgets formand afgør, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan accepteres på baggrund af de anførte grunde, og formandens afgørelse kan ikke appelleres.

Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden medlemmet til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader medlemmet at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.

(...)

7. Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen.

(...)

Artikel 105, stk. 2, i Republikken Polens forfatning har følgende ordlyd:

Fra tidspunktet for meddelelsen af valgresultatet til tidspunktet for mandatets ophør kan et medlem ikke strafforfølges uden Sejms samtykke.

Artikel 7b, stk. 1, og artikel 7c, stk. 1, i lov af 9. maj 1996 om udførelse af mandatet som medlem af parlamentet eller senatet har følgende ordlyd:

Artikel 7b

1. En begæring om samtykke til strafforfølgning af et medlem af Sejm eller Senatet vedrørende en forbrydelse, der er undergivet offentlig påtale, indgives via justitsministeren — den øverste offentlige anklager.

Artikel 7c

1. En begæring om samtykke til strafforfølgning af et medlem af Sejm eller Senatet indgives til formanden for Sejm eller formand for Senatet, som videregiver begæringen til det organ, der er kompetent til at behandle begæringen i henhold til Sejms eller Senatets forretningsorden, og underretter samtidig det medlem af Sejm eller Senatet, som begæringen vedrører, om indholdet heraf.

3. Begrundelse for forslaget til afgørelse

På baggrund af de ovennævnte faktiske omstændigheder finder artikel 9 protokol nr. 7 i protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter anvendelse på den foreliggende sag.

Ifølge denne bestemmelse nyder medlemmer på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling. Endvidere er det fastsat i artikel 105, stk. 2, i den polske forfatning, at strafforfølgning af medlemmer af Sejm kræver tilladelse fra denne. Der kræves således en afgørelse fra Europa-Parlamentets side om, hvorvidt sagen mod Korwin-Mikke skal fortsætte.

Når der skal tages stilling til, om et medlems immunitet skal ophæves eller ej, følger Europa-Parlamentet sine egne faste principper. Et af disse principper er, at immuniteten normalt ophæves, hvis lovovertrædelsen falder ind under artikel 9 i protokollen, forudsat at der ikke foreligger fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen bliver indbragt for en domstol med det formål at skade det pågældende medlem i politisk henseende.

Det fremgår af sagens omstændigheder og af bemærkningerne fra Korwin-Mikke under høringen af ham, at der ikke er noget bevis på fumus persecutionis. Selv om de nævnte begivenheder fandt sted på et tidspunkt, hvor Korwin-Mikke allerede var medlem af Europa-Parlamentet, og i en tydeligvis politisk kontekst, har den påståede overtrædelse og den deraf følgende straffesag klart intet med Korwin-Mikkes position som medlem af Europa-Parlamentet at gøre.

4. Konklusion

På grundlag af ovenstående betragtninger og i henhold til artikel 9, stk. 3, i forretningsordenen anbefaler Retsudvalget, at Europa-Parlamentet ophæver Janusz Korwin-Mikkes immunitet.

(1)

Artikel 222, stk. 1, i den polske straffelov lyder således:

Den, der krænker den fysiske integritet for en embedsmand, eller en person, der skal bistå denne, under eller i forbindelse med udførelsen af officielle opgaver, straffes med bøde, frihedsbegrænsning eller frihedsberøvelse i op til 3 år.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik