Menetlus : 2015/2049(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0150/2015

Esitatud tekstid :

A8-0150/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/05/2015 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0193

RAPORT     
PDF 147kWORD 66k
11.5.2015
PE 554.898v02-00 A8-0150/2015

Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2015/2049(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Kostas Chrysogonos

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2015/2049(IMM))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas Poola Vabariigi peaprokurör 29. detsembril 2014. aastal seoses Varssavi ringkonnaprokuratuuris algatatud kriminaalmenetlusega (kohtuasi nr V Ds 223/14) ja mis tehti teatavaks 28. jaanuari 2015. aasta täiskogu istungil,

–       olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Janusz Korwin-Mikke ära kuulanud,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013.aasta otsuseid(1),

–       võttes arvesse Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõiget 2 ning Poola Seimi või Senati liikmete ametikohustuste täitmist käsitleva Poola 9. mai 1996. aasta seaduse artikli 7b lõiget 1 ja artikli 7c lõiget 1,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–       võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0150/2015),

A.     arvestades, et Poola Vabariigi peaprokurör on edastanud Varssavi ringkonnakohtu taotluse saada luba algatada kriminaalmenetlus Euroopa Parlamendi liikme Janusz Korwin-Mikke suhtes seoses õiguserikkumisega Poola kriminaalseadustiku artikli 222 lõike 1 alusel; arvestades eelkõige seda, et menetlus puudutab riigiametniku füüsilise puutumatuse väidetavat rikkumist;

B.     arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 8 kohaselt ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

C.     arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 9 kohaselt peab Euroopa Parlamendi liikmetel olema oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

D.     arvestades, et Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõike 2 kohaselt ei saa parlamendiliiget võtta kriminaalvastutusele ilma Seimi nõusolekuta;

E.     arvestades, et ainult parlament üksi peab otsustama, kas puutumatus antud juhul võetakse ära või mitte; arvestades, et parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise või kaitsmise kohta otsust tehes võib parlament võtta kaalutletult arvesse asjaomase parlamendiliikme seisukohta(2);

F.     arvestades, et nii nagu kuulamisel kinnitati, ei ole väidetaval õiguserikkumisel otsest ega ilmset seost Janusz Korwin-Mikke kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega ning see ei kujuta endast tema poolt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses arvamuse avaldamist või hääle andmist Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel;

G.     arvestades, et parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, s.t ei ole piisavalt tõsist ja konkreetset alust arvata, et kohtuasja algatamise eesmärk on tekitada asjaomasele parlamendiliikmele poliitilist kahju;

1.      otsustab Janusz Korwin-Mikke puutumatuse ära võtta;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Poola Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Janusz Korwin-Mikkele.

(1)

Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Eespool nimetatud kohtuotsus T-345/05, Mote vs. parlament, punkt 28.


SELETUSKIRI

1. Taust

29. detsembril 2014. aastal edastas Poola Vabariigi peaprokurör parlamendi presidendile Varssavi ringkonnaprokuratuuri 19. detsembri 2014. aasta taotluse saada luba kriminaalmenetluse algatamiseks Euroopa Parlamendi liikme Janusz Korwin-Mikke suhtes.

Ringkonnaprokuratuuri väitel rikkus Korwin-Mikke 11. juulil 2014. aastal Michał Boni füüsilist puutumatust, lüües teda käega näkku ühel Varssavis toimunud üritusel (tegu oli Poolas äsja Euroopa Parlamenti valitud uute parlamendiliikmete kohtumisega, mille korraldas Poola välisministeerium), kus kannatanu täitis ametiülesandeid Euroopa Parlamendi liikmena. Korwin-Mikke käitumine võib kujutada endast õiguserikkumist Poola kriminaalseadustiku artikli 222 lõike 1 alusel, arvestades et riigiametniku füüsilist puutumatust on väidetavalt rikutud(1). Vastavalt Poola kriminaalkoodeksi artikli 115 lõike 13 punktile 2a on Euroopa Parlamendi liige riigiametnik.

Euroopa Parlamendi president andis 28. jaanuari 2015. aasta täiskogu istungil kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 1 teada, et ta oli saanud Poola Vabariigi peaprokurörilt kirja, milles taotleti Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmist.

President edastas taotluse kodukorra artikli 9 lõike 1 kohaselt õiguskomisjonile. Õiguskomisjon kuulas Korwin-Mikke ära 16. aprillil 2015 vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5.

2. Euroopa Parlamendi liikmete puutumatust käsitlevad õigusaktid ja puutumatusega seotud menetlused

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artiklites 8 ja 9 on sätestatud:

Artikkel 8

Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

Artikkel 9

Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:

a. oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

b. teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

Euroopa Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust tühistada oma liikme immuniteet.

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 6 lõikes 1 ja artiklis 9 on sätestatud:

Artikkel 6

Puutumatuse äravõtmine

1. Oma eesõiguste ja puutumatusega seotud volituste rakendamisel võtab parlament meetmeid enda kui demokraatliku legislatiivkogu puutumatuse säilitamiseks ja oma liikmete sõltumatuse tagamiseks nende ülesannete täitmisel. Puutumatuse äravõtmise taotlust hinnatakse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklite 7, 8 ja 9 ning käesolevas artiklis osutatud põhimõtete kohaselt.

(...)

Artikkel 9

Puutumatusega seotud menetlused

1. Kui liikmesriigi pädev ametiasutus on esitanud presidendile parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise taotluse või kui parlamendiliige või endine parlamendiliige on esitanud presidendile puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse, antakse taotlusest teada täiskogu istungil ja taotlus edastatakse vastutavale komisjonile.

Parlamendiliiget või endist parlamendiliiget võib esindada teine parlamendiliige. Teine parlamendiliige ei või esitada taotlust esindatava parlamendiliikme nõusolekuta.

2. Vastutav komisjon vaatab puutumatuse äravõtmise ning eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlused läbi viivitamatult, võttes seejuures arvesse nende suhtelist keerukust.

3. Vastutav komisjon teeb ettepaneku võtta vastu põhjendatud otsus, milles soovitatakse puutumatuse äravõtmise taotlus või eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus rahuldada või tagasi lükata.

4. Vastutav komisjon võib paluda asjaomasel ametiasutusel anda teavet või selgitusi, mida komisjon peab vajalikuks, et jõuda seisukohale, kas puutumatus tuleks ära võtta või tuleks seda kaitsta.

5. Asjaomasele parlamendiliikmele antakse võimalus anda selgitusi, ta võib esitada

dokumente või muid kirjalikke tõendeid, mida ta peab asjakohaseks, ning teda võib esindada teine parlamendiliige.

Parlamendiliige ei viibi kohal tema puutumatuse äravõtmise või kaitsmise taotlust käsitlevatel aruteludel, välja arvatud kuulamisel.

Vastutava komisjoni esimees kutsub parlamendiliikme selgitusi andma, teatades talle kuulamise toimumiskuupäeva ja kellaaja. Parlamendiige võib loobuda õigusest anda kuulamisel selgitusi.

Kui parlamendiliige ei ilmu kuulamisele, kuhu teda kutsuti, loetakse seda loobumiseks õigusest anda selgitusi, välja arvatud juhul, kui parlamendiliige on teatanud, et ei saa osutatud kuupäeval ja kellajal toimuval kuulamisel osaleda, esitades asjakohased põhjendused. Vastutava komisjoni esimees otsustab, kas taotlus kuulamisel osalemisest vabastamiseks võetakse esitatud põhjenduste alusel vastu. Otsust ei saa edasi kaevata.

Kui vastutava komisjoni esimees rahuldab parlamendiliikme taotluse tema kuulamisel osalemisest vabastamiseks, kutsub ta parlamendiliikme kuulamisele uuel kuupäeval ja kellaajal. Kui parlamendiliige ei ilmu ka teisele kuulamisele, jätkatakse menetlust parlamendiliiget ära kuulmata. Edasisi taotlusi vabastuseks või selgituste andmiseks vastu ei võeta.

(...)

7. Vastutav komisjon võib esitada põhjendatud arvamuse taotluse esitanud ametiasutuse pädevuse ja taotluse vastuvõetavuse kohta, kuid ei võta mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, õigustavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui nõude läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud.

(...)

Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõikes 2 on sätestatud:

Alates valimistulemuste teatamise päevast kuni parlamendiliikme mandaadi lõppemise päevani ei või parlamendiliiget kriminaalvastutusele võtta ilma Seimi nõusolekuta.

Poola Seimi või Senati liikmete ametikohustuste täitmist käsitleva Poola 9. mai 1996. aasta seaduse artikli 7b lõige 1 ja artikli 7c lõige 1:

Artikkel 7b

1. Ettepanek anda nõusolek Seimi või Senati liikme kriminaalvastutusele võtmiseks riikliku süüdistaja menetluses olevas kohtuasjas esitatakse justiitsministrile (riigi peaprokurörile).

Artikkel 7c

1. Ettepanek anda nõusolek Seimi või Senati liikme kriminaalvastutusele võtmiseks esitatakse Seimi spiikrile või Senati spiikrile, kes edastab ettepaneku Seimi või Senati kodukorra kohaselt sellise ettepaneku läbivaatamiseks volitatud organile, teavitades ühtlasi asjaomast Seimi või Senati liiget ettepaneku sisust.

3. Kavandatud otsuse põhjendus

Eespool toodud asjaoludest lähtudes kohaldatakse käesoleva juhtumi suhtes Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 9.

Selle sätte kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel. Poola põhiseaduse artikli 5 lõikes 2 on omakorda sätestatud, et Seimi liikmete kriminaalvastutusele võtmiseks on vaja Seimi eelnevat nõusolekut. Seega peab Euroopa Parlament otsustama, kas Korwin-Mikke süüasja saab edasi menetleda.

Parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise üle otsustades kohaldab Euroopa Parlament järjekindlalt oma põhimõtteid. Üks neist põhimõtetest on see, et puutumatus võetakse tavaliselt ära, kui süütegu kuulub protokolli artikli 9 reguleerimisalasse, eeldusel et puudub fumus persecutionis, s.t ei ole piisavalt tõsist ja konkreetset alust arvata, et kohtuasi algatatakse kavatsusega põhjustada asjaomasele parlamendiliikmele poliitilist kahju.

Juhtumi asjaoludest ja Korwin-Mikke antud ütlustest ilmneb, et ei ole tõendeid fumus persecutionis’e kohta. Kuigi eespool nimetatud asjaolud leidsid aset ajal, mil Korwin-Mikke oli juba Euroopa Parlamendi liige, ja sündmuste kontekst oli selgelt poliitiline, ei ole väidetaval õiguserikkumisel ja sellest tulenevalt süüdistuse esitamisel ilmselgelt mingit seost Korwin-Mikke tegevusega Euroopa Parlamendi liikmena.

4. Järeldus

Ülaltoodud kaalutluste põhjal ja vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 3 soovitab õiguskomisjon Euroopa Parlamendil Janusz Korwin-Mikke puutumatuse ära võtta.

(1)

Poola kriminaalseadustiku artikli 222 lõikes 1 on sätestatud:

Isikule, kes rikub riigiametniku või teda abistama määratud isiku füüsilist puutumatust ametikohustuste täitmise ajal või sellega seoses, määratakse rahatrahv, vabadust piirav karistus või kuni 3-aastane vabadusekaotus.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Õigusteave - Privaatsuspoliitika