Menettely : 2015/2049(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0150/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0150/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/05/2015 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0193

MIETINTÖ     
PDF 145kWORD 67k
11.5.2015
PE 554.898v02-00 A8-0150/2015

Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2049(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Kostas Chrysogonos

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2049(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Puolan tasavallan yleisen syyttäjän 29. joulukuuta 2014 välittämän pyynnön, joka liittyy Varsovan alueellisen syyttäjänviraston vireillä olevaan rikosasiaan (nro V Ds 223/14) ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 28. tammikuuta 2015,

–       on kuullut Korwin-Mikkeä työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–       ottaa huomioon Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin ja Puolan parlamentin jäsenen tai senaattorin tehtävien hoitamista koskevan 9. toukokuuta 1996 annetun Puolan lain 7 b pykälän 1 momentin ja 7 c pykälän 1 momentin,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0150/2015),

A.     ottaa huomioon, että Puolan tasavallan yleinen syyttäjä on välittänyt Varsovan alueellisen syyttäjänviraston pyynnön saada panna vireille rikosoikeudenkäynti Euroopan parlamentin jäsentä Janusz Korwin-Mikkeä vastaan Puolan rikoslain 222 pykälän 1 momentin mukaisesta rikoksesta; toteaa erityisesti, että oikeudenkäynnissä on kyse virkamiehen ruumiillisen koskemattomuuden väitetystä loukkaamisesta;

B.     toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa olevan 8 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

C.     toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

D.     toteaa, että Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin mukaan parlamentin jäsen ei voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ilman Puolan parlamentin alahuoneen suostumusta;

E.     toteaa, että kysymys koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä tietyssä tapauksessa on yksin parlamentin päätettävissä; huomauttaa, että parlamentti voi kohtuudella ottaa huomioon jäsenen aseman tehdessään päätöksen koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä(2);

F.     toteaa, että kuten jäsentä kuultaessa vahvistui, väitetty rikos ei liity suoraan tai selvästi Korwin-Mikken tehtävien hoitamiseen Euroopan parlamentin jäsenenä eikä koske Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitettuja Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä hoidettaessa ilmaistuja mielipiteitä tai äänestyksiä;

G.     toteaa, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita fumus persecutionis ‑oletuksesta eli riittävän vakavaa ja täsmällistä epäilyä siitä, että syyte on nostettu jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.      päättää pidättää Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Puolan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Janusz Korwin-Mikkelle.

(1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio, Patriciello, C-163/10,ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11,ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Tuomio T-345/05 Mote v. parlamentti (mainittu edellä), 28 kohta.


PERUSTELUT

1. Taustaa

Puolan tasavallan yleinen syyttäjä välitti 29. joulukuuta 2014 Varsovan alueellisen syyttäjänviraston 19. joulukuuta 2014 esittämän pyynnön Euroopan parlamentin puhemiehelle saada panna vireille rikosoikeudenkäynti Euroopan parlamentin jäsentä Janusz Korwin-Mikkeä vastaan.

Alueellinen syyttäjänvirasto esittää, että Korwin-Mikke oli loukannut Michał Bonin ruumiillista koskemattomuutta lyömällä häntä kämmenellä kasvoihin Varsovassa järjestetyn tapahtuman yhteydessä (Puolan ulkoasiainministeriön järjestämä uusien Euroopan parlamentin puolalaisten jäsenten tapaaminen), jossa loukkaantunut osapuoli oli hoitamassa Euroopan parlamentin jäsenen toimikauteensa liittyviä virallisia tehtäviä. Korwin-Mikken käytös voi täyttää Puolan rikoslain 222 pykälän 1 momentin mukaisen rikoksen tunnusmerkit sikäli kuin virkamiehen ruumiillista koskemattomuutta on loukattu, kuten väitetään(1). Puolan rikoslain 115 pykälän 13 momentin 2 a alamomentin mukaan Euroopan parlamentin jäsen on virkamies.

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 28. tammikuuta 2015 pidetyssä täysistunnossa vastaanottaneensa Puolan tasavallan yleisen syyttäjän kirjeen, jossa pyydettiin Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä.

Puhemies välitti pyynnön oikeudellisten asioiden valiokunnalle työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Valiokunta kuuli Korwin-Mikkeä 16. huhtikuuta 2015 työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

2. Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuuteen sovellettavat säännökset ja menettelyt

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 oleva 8 ja 9 artikla kuuluu seuraavasti:

8 artikla

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

9 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

a. oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b. toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus ja lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin, kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 6 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklassa todetaan seuraavaa:

6 artikla

Koskemattomuuden pidättäminen

1. Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviään. Kaikki koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt arvioidaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 7, 8 ja 9 artiklan ja tässä artiklassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti.

(...)

9 artikla

Koskemattomuutta koskevat menettelyt

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen puhemiehelle osoittamasta, jäsenen parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä taikka jäsenen tai entisen jäsenen puhemiehelle osoittamasta, erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustamista koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Toinen jäsen voi toimia jäsenen tai entisen jäsenen edustajana. Toinen jäsen ei voi esittää pyyntöä ilman asianomaisen jäsenen suostumusta.

2. Valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä ottaen kuitenkin huomioon tapausten monimutkaisuuden.

3. Valiokunta antaa perustellun päätösehdotuksen, jossa on suositus koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön tai erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

4. Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta.

5. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi, hänellä on oikeus esittää kaikki

tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet, ja toinen jäsen voi toimia hänen edustajanaan.

Jäsen ei saa olla paikalla koskemattomuutensa pidättämistä tai puolustamista koskevista pyynnöistä käytävien keskustelujen aikana, itse kuulemista lukuun ottamatta.

Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu jäsenen kuultavaksi ja ilmoittaa kuulemisen ajankohdan. Jäsen voi luopua oikeudestaan tulla kuulluksi.

Jos jäsen ei saavu kuultavaksi kutsuttaessa, hänen katsotaan luopuneen oikeudestaan tulla kuulluksi, paitsi jos hän on esittänyt pyynnön olla saapumatta kuultavaksi ehdotettuna ajankohtana, ja on myös ilmoittanut syyn siihen. Valiokunnan puheenjohtaja päättää, hyväksytäänkö tällainen pyyntö olla saapumatta kuultavaksi ilmoitetun syyn perusteella, eikä päätökseen voi hakea muutosta.

Jos valiokunnan puheenjohtaja hyväksyy jäsenen pyynnön, hän kutsuu jäsenen kuultavaksi uutena ajankohtana. Jos jäsen ei saavu kuulemiseen tänä toisena ajankohtana, menettelyä jatketaan jäsentä kuulematta. Muita pyyntöjä olla saapumatta kuultavaksi tai tulla kuulluksi ei sen jälkeen hyväksytä.

(...)

7. Valiokunta voi antaa perustellun lausunnon kyseisen viranomaisen toimivallasta asiassa ja pyynnön käsiteltäväksi ottamisesta, mutta se ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko lausumat tai teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista.

(...)

Puolan tasavallan perustuslain 105 artiklan 2 kohdassa todetaan seuraavaa:

Vaalitulosten ilmoittamispäivästä toimikautensa päättymiseen parlamentin jäsentä ei voida asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ilman Puolan parlamentin alahuoneen suostumusta.

Puolan parlamentin jäsenen tai senaattorin tehtävien hoitamista koskevan 9. toukokuuta 1996 annetun Puolan lain 7 b pykälän 1 momentin ja 7 c pykälän 1 momentti:

7 b artikla

1. Esitys suostumuksen antamisesta parlamentin jäsenen tai senaattorin asettamiseksi vastuuseen rikoksesta, josta yleinen syyttäjä on nostanut syytteen, välitetään oikeusministerin yleisen syyttäjän kautta.

7 c artikla

1. Esitys suostumuksen antamisesta parlamentin jäsenen tai senaattorin asettamiseksi vastuuseen rikoksesta toimitetaan Puolan parlamentin alahuoneen puhemiehelle tai senaatin puhemiehelle, joka välittää sen elimelle, joka vastaa sen käsittelemisestä Puolan parlamentin alahuoneen tai senaatin työjärjestyksen mukaisesti, ja ilmoittaa samalla jäsenelle tai senaattorille esityksen sisällöstä.

3. 3. Ehdotetun päätöksen perustelu

Edellä esitettyjen tosiasioiden perusteella tapaus täyttää Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan soveltamisen edellytykset.

Tämän säännöksen mukaan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus. Puolan perustuslain 105 pykälän 2 momentissa taas määrätään, että Puolan parlamentin alahuoneen jäsenen rikossyytteeseen asettaminen edellyttää Puolan parlamentin alahuoneen hyväksyntää. Euroopan parlamentin on siksi päätettävä Korwin-Mikken syytteeseenpanon jatkamisesta.

Euroopan parlamentti soveltaa johdonmukaisia periaatteitaan tehdäkseen päätöksen koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä. Yksi näistä periaatteista on, että koskemattomuus pidätetään, jos rikos kuuluu pöytäkirjan 9 artiklan soveltamisalaan edellyttäen, että ei ole fumus persecutionis -oletusta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että syyte on nostettu jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi.

Tapaukseen liittyvistä seikoista sekä Korwin-Mikken kuulemisen yhteydessä esittämistä lausunnoista käy ilmi, että fumus persecutionis -tilanteesta ei ole todisteita. Vaikka edellä esitetyt tosiseikat tapahtuivat Korwin-Mikken jo ollessa Euroopan parlamentin jäsen ja selkeän poliittisissa olosuhteissa, väitetty rikos ja tästä seurannut syytteeseenpano, eivät selvästikään liity Korwin-Mikken asemaan Euroopan parlamentin jäsenenä.

4. Johtopäätös

Edellä esitettyjen näkökohtien sekä työjärjestyksen 9 artiklan 3 kohdan perusteella oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa, että Euroopan parlamentin olisi pidätettävä Janusz Korwin-Mikken parlamentaarinen koskemattomuus.

(1)

Puolan tasavallan rikoslain 222 pykälän 1 momentissa todetaan seuraavaa:

Henkilö, joka loukkaa virkamiehen tai tätä avustamaan pyydetyn henkilön ruumiillista koskemattomuutta tämän hoitaessa virallisia tehtäviään, määrätään sakkorangaistukseen, vapauden menetyksen käsittävään rangaistukseen tai vapaudenriistoon enintään kolmeksi vuodeksi.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

6.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö