Procedūra : 2015/2049(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0150/2015

Pateikti tekstai :

A8-0150/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/05/2015 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0193

PRANEŠIMAS     
PDF 162kWORD 82k
11.5.2015
PE 554.898v02-00 A8-0150/2015

dėl prašymo atšaukti Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą

(2015/2049(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Kostas Chrysogonos

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą

(2015/2049(IMM))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. perduotą prašymą atšaukti Januszo Korwino-Mikke imunitetą, kuris susijęs su Varšuvos apygardos prokuratūros iškelta baudžiamąja byla (Nr. V Ds 223/14) ir kuris buvo paskelbtas 2015 m. sausio 28 d. plenariniame posėdyje,

–       išklausęs J. Korwino-Mikke paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–       atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–       atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalį ir į 1996 m. gegužės 9 d. įstatymo dėl Seimo ir Senato narių mandatų vykdymo 7b straipsnio 1 dalį ir 7c straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0150/2015),

A.     kadangi Lenkijos Respublikos generalinis prokuroras perdavė Varšuvos apygardos prokuroro prašymą leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn Europos Parlamento narį Januszą Korwiną-Mikke už nusikalstamą veiką, numatytą Lenkijos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje; kadangi byla visų pirma susijusi su įtarimais pažeidus valstybės tarnautojo kūno neliečiamumą;

B.     kadangi, remiantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

C.     kadangi pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį Europos Parlamento nariai naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

D.     kadangi pagal Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalį be Seimo sutikimo Seimo narys negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn;

E.     kadangi dėl imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo šiuo konkrečiu atveju sprendžia tik Parlamentas; kadangi Parlamentas, priimdamas sprendimą dėl imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo, gali pagrįstai atsižvelgti į Parlamento nario poziciją(2);

F.     kadangi veika, kurią, kaip įtariama, yra padaręs J. Korwin-Mikke, nėra tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusi su jo, kaip Europos Parlamento nario, pareigų vykdymu ir nėra Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje, ir tai buvo patvirtinta per šio Parlamento nario klausymą;

G.     kadangi šiuo atveju Parlamentas nerado jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. nesama pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad byla iškelta siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai;

1.      nusprendžia atšaukti Janusz Korwin-Mikke imunitetą;

2.      paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Lenkijos Respublikos valdžios institucijai ir Januszui Korwinui-Mikke.

(1)

Sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, EU:C:1964:28; Sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, EU:C:1986:310; Sprendimas Mote / Parlamentas,T-345/05, EU:T:2008:440; Sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07, EU:C:2008:579; Sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, EU:T:2010:102; Sprendimas Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543; Sprendimas Gollnisch / Parlamentas, sujungtos bylos T-346/11 ir T-347/11, EU:T:2013:23.

(2)

Pirmiau minėtas Sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, 28 punktas.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės

2014 m. gruodžio 29 d. Lenkijos Respublikos generalinis prokuroras perdavė Parlamento pirmininkui Varšuvos apygardos prokuratūros 2014 m. gruodžio 19 d. prašymą leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn Europos Parlamento narį Januszą Korwiną-Mikke.

Varšuvos apygardos prokuratūra teigia, kad 2014 m. liepos 11 d. J. Korwin-Mikke pažeidė Michało Boni (Michał Boni) kūno neliečiamumą, suduodamas jam ranka į veidą renginyje (naujai išrinktų Europos Parlamento narių iš Lenkijos susitikime, kurį organizavo Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministerija) Varšuvoje, kai nukentėjusysis ėjo tarnybines Europos Parlamento nario pareigas. J. Korwino-Mikke veiksmai gali būti traktuojami kaip nusikalstama veika pagal Lenkijos Respublikos baudžiamojo kodekso (Lenkijos BK) 222 straipsnio 1 dalį (įtarimas dėl valstybės tarnautojo kūno neliečiamumo pažeidimo)(1). Pagal Lenkijos BK 115 straipsnio 13 dalies 2a punktą Europos Parlamento narys yra valstybės tarnautojas.

Per 2015 m. sausio 28 d. posėdį Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad jis gavo Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros raštą, kuriame prašoma atšaukti Januszo Korwino-Mikke imunitetą.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalį Pirmininkas perdavė šį prašymą Teisės reikalų komitetui. Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalį 2015 m. balandžio 16 d. komitete J. Korwin-Mikke pateikė paaiškinimus.

2. Europos Parlamento narių imunitetą reglamentuojantys teisės aktai ir procedūra

Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniai:

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b) visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnis:

6 straipsnis

Imuniteto atšaukimas

1. Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas. Bet koks prašymas atšaukti imunitetą vertinamas vadovaujantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7, 8 ir 9 straipsniais bei šiame straipsnyje nurodytais principais.

(...)

9 straipsnis

Su imunitetu susijusios procedūros

1. Bet koks prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą, kurį Parlamento pirmininkui pateikia valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, arba Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario prašymas apginti privilegijas ir imunitetus paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam komitetui.

Šiam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui gali atstovauti kitas Parlamento narys. Prašymą kitas Parlamento narys gali pateikti tik su atitinkamo Parlamento nario sutikimu.

2. Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti privilegijas ir imunitetus komitetas nagrinėja nedelsdamas, tačiau atsižvelgdamas į jų santykinį sudėtingumą.

3. Komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo, kuriuo rekomenduojama patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą ginti privilegijas ir imunitetus.

4. Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar ginamas.

5. Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė pasiaiškinti.

Jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius, ir jam gali atstovauti kitas Parlamento narys.

Parlamento narys nedalyvauja diskusijose dėl prašymo atšaukti arba ginti jo imunitetą, išskyrus patį jo paaiškinimo klausymą.

Komiteto pirmininkas pakviečia Parlamento narį, kurio paaiškinimą ketinama išklausyti, ir nurodo datą ir laiką. Parlamento narys gali atsisakyti teisės būti išklausytam.

Parlamento nariui neatvykus į klausymą, į kurį jis buvo pakviestas, manoma, kad jis atsisakė teisės būti išklausytam, nebent jis paprašytų leisti neatvykti į konkrečią dieną ir konkrečiu laiku pasiūlytą klausymą ir nurodytų priežastis. Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į pateiktas priežastis, nusprendžia, ar toks prašymas leisti neatvykti priimtinas. Šis sprendimas neskundžiamas.

Komiteto pirmininkui prašymą leisti neatvykti patenkinus, jis pakviečia Parlamento narį atvykti į klausymą kitą dieną ir kitu laiku. Parlamento nariui neatsiliepus į antrą kvietimą atvykti į klausymą, procedūra tęsiama neišklausius Parlamento nario paaiškinimo. Tuomet nebegali būti tenkinami jokie kiti prašymai leisti neatvykti ar pateikti paaiškinimą.

(...)

7. Komitetas gali pateikti pagrįstą nuomonę dėl šios institucijos kompetencijos ir dėl prašymo priimtinumo, bet jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla.

(...)

Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalis:

Nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos iki mandato galiojimo laikotarpio pabaigos be Seimo sutikimo Seimo narys negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

1996 m. gegužės 9 d. įstatymo dėl Seimo ir Senato narių mandatų vykdymo 7b straipsnio 1 dalis ir 7c straipsnio 1 dalis:

7b straipsnis

1. Prašymas leisti patraukti Seimo arba Senato narį baudžiamojon atsakomybėn dėl nusikaltimo, už kurį traukiama atsakomybėn valstybinio kaltinimo tvarka, teikiamas per teisingumo ministrą – generalinį prokurorą.

7c straipsnis

1. Prašymas leisti patraukti Seimo arba Senato narį baudžiamojon atsakomybėn teikiamas Seimo pirmininkui arba Senato pirmininkui, kuris šį prašymą perduoda institucijai, pagal Seimo arba Senato statutus kompetentingai nagrinėti prašymą, ir sykiu apie prašymo turinį informuoja Seimo arba Senato narį, su kuriuo susijęs prašymas.

3. Siūlomo sprendimo pagrindimas

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus šiuo atveju taikytinas Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnis.

Remiantis šio straipsnio nuostatomis, Parlamento narys savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams. Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Seimo narys gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tik gavus Seimo sutikimą. Taigi, siekiant toliau vykdyti J. Korwino-Mikke baudžiamąjį persekiojimą, būtinas Europos Parlamento sprendimas.

Europos Parlamentas, siekdamas priimti sprendimą dėl Parlamento nario imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo, taiko savo nuoseklius principus. Vienas iš šių principų: imunitetas paprastai atšaukiamas, kai nusikalstamai veikai taikomas Protokolo 9 straipsnis, jeigu nesama fumus persecutionis įrodymų, t. y. pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad į teismą kreiptasi siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai.

Atsižvelgiant į bylos aplinkybes ir per J. Korwino-Mikke klausymą jo pateiktus paaiškinimus, matyti, kad nėra jokių fumus persecutionis prielaidos įrodymų. Nors minėti įvykiai įvyko laikotarpiu, kai J. Korwin-Mikke jau buvo Europos Parlamento narys, ir akivaizdžiai politiniame kontekste, tačiau veika, dėl kurios pateiktas kaltinimas, ir tolesnis procesas akivaizdžiai neturi nieko bendro su J. Korwino-Mikke, kaip Parlamento nario, pozicija.

4. Išvados

Remdamasis pirmiau išdėstytomis priežastimis ir vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 3 dalimi, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja Europos Parlamentui atšaukti Parlamento nario Januszo Korwino-Mikke imunitetą.

(1)

Lenkijos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalis:

Tas, kuris pažeidė valstybės tarnautojo arba jam padėti paskirto asmens kūno neliečiamumą einant tarnybines pareigas arba ryšium su jomis, baudžiamas bauda, laisvės apribojimu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

6.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Teisinė informacija - Privatumo politika