Postup : 2015/2049(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0150/2015

Predkladané texty :

A8-0150/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0193

SPRÁVA     
PDF 165kWORD 80k
11.5.2015
PE 554.898v02-00 A8-0150/2015

o žiadosti o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho

(2015/2049(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Kostas Chrysogonos

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho

(2015/2049(IMM))

Európsky parlament

–       so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho, ktorú podal 29. decembra 2014 generálny prokurátor Poľskej republiky v súvislosti s trestným konaním, ktoré začal úrad okresnej prokuratúry vo Varšave (vec č. V Ds 223/14) a ktoré bolo oznámené na plenárnej schôdzi 28. januára 2015,

–       po vypočutí Janusza Korwina-Mikkeho v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–       so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–       so zreteľom na článok 105 ods. 2 Ústavy Poľskej republiky a články 7b ods. 1a 7c ods. 1 poľského zákona z 9. mája 1996 o výkone mandátu poslanca a člena senátu,

–       so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0150/2015),

A.     keďže generálny prokurátor Poľskej republiky predložil žiadosť okresnej prokuratúry vo Varšave o súhlas so začatím trestného konania proti poslancovi Európskeho parlamentu Januszovi Korwinovi-Mikkemu v súvislosti s porušením zákona podľa článku 222 ods. 1 poľského trestného zákonníka; keďže konanie sa konkrétne týka údajného porušenia fyzickej integrity verejného činiteľa;

B.     keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh;

C.     keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie členovia Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

D.     keďže podľa článku 105 ods. 2 Ústavy Poľskej republiky poslanec nepodlieha trestnej zodpovednosti bez súhlasu Sejmu,

E.     keďže o zbavení imunity v danom prípade rozhoduje samotný Parlament; keďže Parlament môže primerane zohľadniť stanovisko poslanca pri rozhodovaní o tom, či ho zbaví alebo nezbaví imunity(2);

F.     keďže ako sa potvrdilo aj pri vypočutí, údajné porušenie zákona nemá priamu alebo zjavnú súvislosť s výkonom úloh pána Korwina-Mikkeho ako poslanca Európskeho parlamentu, ani nepredstavuje vyjadrený názor alebo hlasovanie pri výkone jeho úloh ako poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie;

G.     keďže v tomto prípade Parlament nenašiel dôkazy fumus persecutionis, t. j. dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto vec bola predložená so zámerom politicky uškodiť uvedenému poslancovi;

1.      zbavuje Janusza Korwina-Mikkeho imunity;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Januszovi Korwinovi-Mikkemu.

(1)

Rozsudok vo veci 101/63 Wagner / Fohrmann a Krier, EU:C:1964:28; rozsudok vo veci 149/85 Wybot / Faure a iní, EU:C:1986:310; rozsudok vo veci T-345/05 Mote / Parlament, EU:T:2008:440; rozsudok v spojených veciach C-200/07 a C-201/07 Marr / De Gregorio a Clemente, EU:C:2008:579; rozsudok vo veci T-42/06 Gollnisch / Parlament, EU:T:2010:102; rozsudok vo veci C-163/10 Patriciello, EU:C:2011:543; rozsudok v spojených veciach T-346/11 a T-347/11 Gollnisch / Parlament, EU:T:2013:23.

(2)

Vec T-345/05 Mote /Parlament (uvedená vyššie), bod 28.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Okolnosti

Dňa 29. decembra 2014 generálny prokurátor Poľskej republiky zaslal predsedovi Parlamentu žiadosť, ktorú vydala okresná prokuratúra vo Varšave 19. decembra 2014, o povolenie na začatie trestného konania proti poslancovi Európskeho parlamentu Januszovi Korwinovi-Mikkemu.

Okresná prokuratúra tvrdí, že 11. júla 2014 pán Korwin-Mikke porušil fyzickú integritu pána Michała Boniho tým, že ho pri istej udalosti vo Varšave udrel rukou do tváre – na stretnutí novozvolených poľských poslancov Európskeho parlamentu, ktorú zorganizovalo poľské ministerstvo zahraničných vecí – na ktorej poškodený vykonával úradné povinnosti v súvislosti s jeho funkciou poslanca Európskeho parlamentu. Ak došlo k porušeniu fyzickej integrity verejného činiteľa, správanie pána Korwina-Mikkeho môže predstavovať porušenie zákona podľa článku 222 ods. 1 poľského trestného zákonníka(1). Podľa článku 115 ods. 13 bod 2a poľského trestného zákonníka je poslanec Európskeho parlamentu verejným činiteľom.

Na plenárnom zasadnutí 28. januára 2015 oznámil predseda podľa článku 9 ods. 1 rokovacieho poriadku, že dostal list od generálneho prokurátora Poľskej republiky požadujúci zbavenie poslaneckej imunity pána Janusza Korwina-Mikkeho.

Predseda túto žiadosť v súlade s článkom 9 ods. 1 postúpil Výboru pre právne veci. Výbor vypočul pána Korwina-Mikkeho v súlade s článkom 9 ods. 5 dňa 16. apríla 2015.

2. Právne predpisy a postupy týkajúce sa imunity poslancov Európskeho parlamentu

Články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie znejú takto:

Článok 8

Členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Článok 9

Členovia Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a. na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b. na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

Články 6 a 9 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu znejú takto:

Článok 6

Zbavenie imunity

1. Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít Parlament koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností. Každá žiadosť o zbavenie imunity sa posudzuje v súlade s článkami 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie a v súlade so zásadami uvedenými v tomto článku.

(...)

Článok 9

Imunitné konanie

1. Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity, ktorú predloží predsedovi príslušný orgán členského štátu, alebo každá žiadosť o ochranu výsad a imunít, ktorú predloží predsedovi poslanec alebo bývalý poslanec, sa oznámi v Parlamente a pridelí príslušnému výboru.

Poslanec alebo bývalý poslanec môže byť zastúpený iným poslancom. Žiadosť nemôže byť predložená iným poslancom bez súhlasu dotknutého poslanca.

2. Výbor bezodkladne, avšak s prihliadnutím na ich pomernú zložitosť posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu výsad a imunít.

3. Gestorský výbor pripraví návrh odôvodneného rozhodnutia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo ochranu výsad a imunity.

4. Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií alebo vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity.

5. Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý, tento poslanec môže predložiť všetky

dokumenty alebo iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité, a môže sa nechať zastupovať iným poslancom.

Poslanec nie je prítomný na rozpravách týkajúcich sa žiadosti o zbavenie alebo ochranu jeho imunity s výnimkou samotného vypočutia.

Predseda výboru pozve poslanca na vypočutie a oznámi mu dátum a čas. Poslanec sa môže vzdať práva na vypočutie.

Ak sa poslanec nezúčastní na vypočutí na základe tohto pozvania, predpokladá sa, že sa vzdal práva na vypočutie, ak nepožiadal o ospravedlnenie z vypočutia v navrhovaný deň a čas s uvedením dôvodov. Predseda výboru rozhodne, či sa takejto žiadosti o ospravedlnenie vzhľadom na uvedené dôvody vyhovie, pričom v tejto veci nie je prípustné odvolanie.

Ak predseda výboru žiadosti o ospravedlnenie vyhovie, pozve poslanca na vypočutie v iný deň a čas. Ak sa poslanec nedostaví na vypočutie ani na základe druhého pozvania, postup pokračuje bez vypočutia poslanca. V takomto prípade sa už nevyhovie žiadnej ďalšej žiadosti o ospravedlnenie alebo vypočutie.

(...)

7. Výbor môže predložiť odôvodnené stanovisko týkajúce sa príslušnosti daného orgánu a prípustnosti žiadosti, ale za žiadnych okolností sa nevyslovuje o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory alebo činy pripisované poslancovi odôvodňujú trestné stíhanie, a to ani v prípade, ak výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť skutkových okolností prípadu.

(...)

Článok 105 ods. 2 poľského trestného zákonníka znie takto:

Odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb do dňa uplynutia svojho mandátu poslanec nepodlieha trestnej zodpovednosti bez súhlasu Sejmu.

Články 7b ods. 1 a 7c ods. 1 zákona z 9. mája 1996 o výkone mandátu poslanca a člena senátu:

Článok 7b

1. Návrh na vyjadrenie súhlasu na vydanie poslanca alebo senátora na stíhanie za trestnú zodpovednosť vo veci trestného činu vykonávané verejnou žalobou predkladá minister spravodlivosti – štátny generálny prokurátor.

Článok 7c

1. Návrh na vyjadrenie súhlasu na vydanie poslanca alebo senátora na stíhanie za trestnú zodpovednosť sa predkladá predsedovi Sejmu alebo predsedu Senátu, ktorý ho postúpi orgánu príslušnému na preskúmanie návrhu podľa rokovacieho poriadku Sejmu alebo Senátu a zároveň informuje dotknutého poslanca alebo senátora o obsahu návrhu.

3. Odôvodnenie navrhovaného rozhodnutia

Na základe vyššie uvedených skutočností sa v uvedenej veci uplatňuje článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie.

V súlade s týmto ustanovením požívajú poslanci na území vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu. Na druhej strane v článku 105 ods. 2 poľskej ústavy sa stanovuje, že trestné stíhanie členov Sejmu podlieha jeho predchádzajúcemu súhlasu. Je teda potrebné rozhodnutie Európskeho parlamentu, či sa má začať s trestným stíhaním pána Korwina-Mikkeho.

Pri rozhodovaní, či zbaviť poslanca poslaneckej imunity, Európsky parlament uplatňuje vlastné nemenné zásady. Jednou z týchto zásad je, že poslanec je zvyčajne zbavený imunity, ak porušenie zákona spadá do článku 9 protokolu, za predpokladu, že neexistuje žiadny fumus persecutionis, t. j. dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že vec bola predložená na súd so zámerom politicky uškodiť uvedenému poslancovi.

Z okolností prípadu a z vyhlásení pána Korwina-Mikkeho pri vypočutí možno usúdiť, že neexistuje žiadny dôkaz o fumus persecutionis. Hoci k uvedeným skutočnostiam došlo, keď pán Korwin-Mikke už bol poslancom Európskeho parlamentu a vo výslovne politickom prostredí, údajné porušenie zákona a následné stíhanie zjavne nemajú nič spoločného s pozíciou pána Korwina-Mikkeho ako poslanca Európskeho parlamentu.

4. Záver

Na základe uvedených skutočností a v súlade s článkom 9 ods. 3 rokovacieho poriadku Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament zbavil pána Janusza Korwina-Mikkeho poslaneckej imunity.

(1)

Článok 222 ods. 1 poľského trestného zákonníka je formulovaný takto:

Ten, kto porušuje fyzickú integritu verejného činiteľa alebo osobu vyzvanú, aby mu pomáhala počas výkonu služobných povinností alebo v súvislosti s nimi, podlieha pokute, trestu obmedzenia slobody alebo trestu odňatia slobody až na 3 roky.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

6.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia