Förfarande : 2015/2049(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0150/2015

Ingivna texter :

A8-0150/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/05/2015 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0193

BETÄNKANDE     
PDF 147kWORD 67k
11.5.2015
PE 554.898v02-00 A8-0150/2015

om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet

(2015/2049(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Kostas Chrysogonos

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet

(2015/2049(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet som översändes den 29 december 2014 av den allmänne åklagaren i Republiken Polen i samband med ett straffrättsligt förfarande som inletts av distriktsåklagarmyndigheten i Warszawa (fall nr V Ds 223/14) och som tillkännagavs i kammaren den 28 januari 2015,

–       efter att ha hört Janusz Korwin-Mikke i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–       med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–       med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–       med beaktande av artikel 105.2 i Republiken Polens författning och artiklarna 7b.1 och 7c.1 i Polens lag av den 9 maj 1996 om utövandet av mandatet som ledamot av sejmen och senaten,

–       med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0150/2015), och av följande skäl:

A.     Den allmänne åklagaren i Polen har översänt en begäran från distriktsåklagarmyndigheten i Warszawa om tillstånd att väcka straffrättsligt åtal mot en ledamot av Europaparlamentet, Janusz Korwin-Mikke, med avseende på ett brott enligt artikel 222.1 i den polska strafflagen. Förfarandet rör i synnerhet den påstådda kränkningen av en offentlig tjänstemans fysiska integritet.

B.     Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

C.     Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöter av Europaparlamentet på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras stat.

D.     Enligt artikel 105.2 i Republiken Polens författning får en ledamot inte bli föremål för straffrättsligt ansvar utan sejmens samtycke.

E.     Det är parlamentets ensak att besluta om immuniteten ska upphävas eller inte i ett enskilt fall. Parlamentet kan rimligen beakta ledamotens ståndpunkt när det beslutar om ledamotens immunitet ska upphävas eller inte(2).

F.     Såsom bekräftades under utfrågningen av Korwin-Mikke hade det påstådda brottet inget direkt eller uppenbart samband med hans utövande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet, och det utgjorde inte heller ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts under utövandet av uppdraget som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

G.     I detta fall har parlamentet inte funnit något belägg för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att ärendet har inletts i avsikt att orsaka den berörda ledamoten politisk skada.

1.      Europaparlamentet beslutar att upphäva Janusz Korwin-Mikkes immunitet.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Polen och till Janusz Korwin-Mikke.

(1)

Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Mål T-345/05, Mote/parlamentet (nämnt ovan), punkt 28.


MOTIVERING

1. Bakgrund

Den 29 december 2014 översände den allmänne åklagaren i Republiken Polen till Europaparlamentets talman en begäran av distriktsåklagarmyndigheten i Warszawa av den 19 december 2014 om att bevilja tillstånd att inleda ett straffrättsligt förfarande mot en ledamot av Europaparlamentet, Janusz Korwin-Mikke.

Distriktsåklagarmyndigheten hävdar att Korwin-Mikke den 11 juli 2014 kränkte Michał Bonis fysiska integritet genom att slå denne i ansiktet med knytnäven vid ett evenemang i Warszawa – nämligen ett möte med nyvalda polska ledamöter av Europaparlamentet, vilket anordnades av det polska utrikesministeriet – där den skadelidande fullgjorde sina tjänsteuppgifter till följd av utövandet av uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. Korwin-Mikkes agerande kan utgöra ett brott enligt artikel 222.1 i den polska strafflagen i den mån det handlar om att den fysiska integriteten för en offentlig tjänsteman har kränkts(1). Enligt artikel 115.13 led 2 a i den polska strafflagen är en ledamot av Europaparlamentet en offentlig tjänsteman.

Vid sammanträdet den 28 januari 2015 tillkännagav talmannen, i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen, att han mottagit en skrivelse från den allmänne åklagaren i Republiken Polen med en begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes parlamentariska immunitet.

Denna begäran hänvisades till utskottet för rättsliga frågor i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen. Korwin-Mikke hördes av utskottet den 16 april 2015 i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen.

2. Lagstiftning och förfaranden som rör immuniteten för Europaparlamentets ledamöter

Artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier har följande lydelse:

Artikel 8

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 9

Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

a. vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b. vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av sina ledamöters immunitet.

Artiklarna 6.1 och 9 i Europaparlamentets arbetsordning lyder som följer:

Artikel 6

Upphävande av immunitet

1. Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier verka för att upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden. Varje begäran om upphävande av immunitet ska bedömas i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier och med de principer som avses i denna artikel.

[...]

Artikel 9

Immunitetsförfaranden

1. Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet, eller från en ledamot eller en före detta ledamot om fastställelse av immunitet och privilegier, ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

Ledamoten eller den före detta ledamoten kan representeras av en annan ledamot. En begäran kan inte lämnas in av en annan ledamot utan den berörda ledamotens godkännande.

2. Utskottet ska utan dröjsmål, men med hänsyn till hur komplicerade de olika ärendena är, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier.

3. Utskottet ska lägga fram ett förslag till motiverat beslut, i vilket utskottet ska rekommendera huruvida en begäran om upphävande av immuniteten eller en begäran om fastställelse av immunitet och privilegier ska bifallas eller avslås.

4. Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas.

5. Den berörda ledamoten ska ges möjlighet att höras och att lämna in allt

skriftligt material som han eller hon anser relevant för utskottets ställningstagande, och har även rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

Ledamoten ska inte vara närvarande då begäran om upphävande eller fastställelse av hans eller hennes immunitet diskuteras, förutom vid det möte då ledamoten hörs.

Utskottets ordförande ska inbjuda ledamoten att höras och ange datum och klockslag för ett sådant möte. Ledamoten får avsäga sig rätten att höras.

En ledamot som efter inbjudan inte infinner sig till mötet ska anses ha avsagt sig rätten att höras, såvida han eller hon inte meddelar förhinder att delta vid det datum och klockslag som föreslagits och anför skälen för detta. Utskottets ordförande ska besluta huruvida ett sådant meddelande om förhinder ska godtas med hänsyn till de anförda skälen, och ordförandens beslut i den frågan kan inte överklagas.

Om utskottets ordförande godkänner meddelandet om förhinder ska han eller hon inbjuda ledamoten att höras vid ett nytt datum och klockslag. Om ledamoten inte heller hörsammar denna andra inbjudan ska förfarandet fortsätta utan att ledamoten har hörts. Inga ytterligare meddelanden om förhinder eller begäranden om att få höras får därefter godtas.

[...]

7. Utskottet får avge ett motiverat yttrande om huruvida myndigheten i fråga kan anses behörig och huruvida den begäran myndigheten har ingett kan anses tillåtlig, men utskottet får under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

[...]

Artikel 105.2 i Republiken Polens författning lyder som följer:

Från den dag då valresultatet tillkännages fram till den dag då en ledamots mandat upphör ska ledamoten inte bli föremål för straffrättsligt ansvar utan sejmens samtycke.

Artiklarna 7b.1 och 7c.1 i lagen av den 9 maj 1996 om utövandet av mandatet som ledamot av sejmen och senaten:

Artikel 7b

1. Ett förslag om att samtycka till att en ledamot av sejmen eller senaten ställs till svars för ett brott som faller under allmänt åtal ska lämnas in genom justitieministern– allmänne åklagaren.

Artikel 7c

1. Ett förslag om att samtycka till att en ledamot av sejmen eller senaten ställs till svars ska översändas till sejmens eller senatens talman, som ska vidarebefordra förslaget till det organ som är behörigt för att pröva förslaget enligt sejmens eller senatens arbetsordning och samtidigt underrätta den ledamot som förslaget berör om innehållet i det.

3. Motivering till det föreslagna beslutet

På grundval av de ovan angivna omständigheterna omfattas detta fall av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Enligt denna bestämmelse ska ledamöterna på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i den staten. I artikel 105.2 i den polska författningen föreskrivs att talan i brottmål mot ledamöter av sejmen kräver förhandstillstånd från denna. Det krävs följaktligen ett beslut av Europaparlamentet om åtalet mot Korwin-Mikke ska gå vidare.

Vid beslut om ett eventuellt upphävande av en ledamots parlamentariska immunitet tillämpar Europaparlamentet sina egna fasta principer. En av dessa principer är att immuniteten vanligtvis upphävs om brottet omfattas av artikel 9 i protokollet, under förutsättning att det inte föreligger någon fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att frågan har väckts vid en domstol i avsikt att orsaka den berörda ledamoten politisk skada.

Det framgår av omständigheterna i målet och av de uttalanden som Korwin-Mikke gjorde vid utfrågningen att det saknas belägg för fumus persecutionis. Även om de ovannämnda faktiska omständigheterna inträffade när Korwin-Mikke redan var ledamotav Europaparlamentet och i ett uttalat politiskt sammanhang, har det påstådda brottet och det efterföljande åtalet tydligt och klart ingenting att göra med hans ställning som ledamot av Europaparlamentet.

4. Slutsats

Mot bakgrund av övervägandena ovan och i enlighet med artikel 9.3 i arbetsordningen rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet upphäver Janusz Korwin-Mikkes parlamentariska immunitet.

(1)

Artikel 222.1 i den polska strafflagen lyder som följer:

Den som kränker den fysiska integriteten för en tjänsteman eller en person som anlitats för att bistå honom under eller i samband med tjänsteutövningen, ska dömas till böter eller en frihetsbegränsande eller frihetsberövande påföljd i upp till 3 år.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy