BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis’ immunitet (II)

11.5.2015 - (2015/2071 (IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Andrzej Duda

Procedure : 2015/2071(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0151/2015
Indgivne tekster :
A8-0151/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis’ immunitet

(2015/2071 (IMM))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' immunitet, som er fremsendt af viceanklageren ved Grækenlands højesteret den 10. marts 2015 i forbindelse med sag nr. ABM Δ2011/5382, Β2012/564 ved førsteinstansretten i Thessaloniki, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 25. marts 2015,

–       der henviser til, at Theodoros Zagorakis har givet afkald på retten til at blive hørt, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–       der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–       der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011[1],

–       der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0151/2015),

A.     der henviser til, at viceanklageren ved Grækenlands højesteret har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet i forbindelse med eventuelle retslige skridt angående en påstået strafbar handling;

B.     der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.     der henviser til, at det fastslås i artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, at et parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke;

D.     der henviser til, at Zagorakis anklages for at være ansvarlig for nogle finansielle uregelmæssigheder mellem 2007 og 2012 i fodboldklubben PAOK, som han var formand for på det tidspunkt;

E.     der henviser til, at den påståede strafbare handling klart ikke har forbindelse til Zagorakis’ hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men derimod til hans post som formand for fodboldklubben PAOK;

F.     der henviser til, at straffesagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af ​​hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

G.     der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at der foreligger fumus persecutionis, da straffesagen blev indledt flere år før medlemmets tiltrædelse af embedet;

1.      vedtager at ophæve Theodoros Zagorakis’ immunitet;

2.      pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til anklageren ved Grækenlands højesteret og til Theodoros Zagorakis.

  • [1]  Dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière