SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Theodorosa Zagorakisa (II)

11.5.2015 - (2015/2071(IMM))

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Andrzej Duda

Postup : 2015/2071(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0151/2015
Predkladané texty :
A8-0151/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Theodorosa Zagorakisa (II)

(2015/2071(IMM))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Theodorosa Zagorakisa, ktorú 10. marca 2015 podal zástupca prokurátora na Najvyššom súde Grécka v súvislosti s konaním č. ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564 pred súdom prvého stupňa v Solúne a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 25. marca 2015,

–       so zreteľom na skutočnosť, že pán Zagorakis sa vzdal svojho práva byť vypočutý v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–       so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011[1],

–       so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

–       so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0151/2015),

A.     keďže zástupca prokurátora na Najvyššom súde Grécka požiadal o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Theodorosa Zagorakisa v súvislosti s možným trestným stíhaním vo veci údajného spáchania trestného činu;

B.     keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu požívajú na území vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného štátu;

C.     keďže v článku 62 Ústavy Helénskej republiky sa ustanovuje, že členovia parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení alebo inak obmedzovaní bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu;

D.     keďže pán Zagorakis je obvinený zo zodpovednosti za finančné nezrovnalosti v období 2007 až 2012 vo futbalovom klube PAOK, ktorého bol v tom čase prezidentom;

E.     keďže údajný trestný čin zjavne nemá žiadnu súvislosť s funkciou poslanca Európskeho parlamentu pána Zagorakisa, ale súvisí skôr s jeho funkciou prezidenta futbalového klubu PAOK;

F.     keďže trestné stíhanie sa netýka vyjadrených názorov ani hlasovania pri výkone úloh poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

G.     keďže nie je dôvod sa domnievať, že zámerom trestného konania je poškodiť politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis), pretože trestné stíhanie sa začalo niekoľko rokov pred tým, ako sa poslanec ujal svojej funkcie;

1.      rozhodol zbaviť Theodorosa Zagorakisa imunity;

2.      poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru prokuratúre na Najvyššom súde Grécka a Theodorosovi Zagorakisovi.

  • [1]  Rozsudok z 12. mája 1964 vo veci 101/63 Wagner/Fohrmann a Krier (Zb. 1964, s. 419); rozsudok z 10. júla 1986 vo veci 149/85 Wybot/Faure a iní (Zb. 1986, s. 2403); rozsudok z 15. októbra 2008vo veci T-345/05 Mote/Parlament (Zb. 2008, s. II-2849); rozsudok z 21. októbra 2008 v spojených veciach C-200/07 a C-201/07 Marra/De Gregorio a Clemente (Zb. 2008, s. I-7929); rozsudok z 19. marca 2010 vo veci T-42/06 Gollnisch/Parlament (Zb. 2010, s. II-1135); rozsudok zo 6. septembra 2011 vo veci C-163/10 Patriciello (Zb. 2011, s. I-7565).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

6.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière