Процедура : 2015/2014(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0152/2015

Внесени текстове :

A8-0152/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0192

ДОКЛАД     
PDF 167kWORD 75k
11.5.2015
PE 552.088v02-00 A8-0152/2015

относно искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо

(2015/2014(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Хейди Хаутала

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо

(2015/2014(IMM))

Европейският парламент,

–       като има предвид искането за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо, представено на 23 декември 2014 г. от френския министър на правосъдието по искане на главния прокурор на Парижкия апелативен съд и обявено на пленарно заседание на 15 януари 2015 г.,

–       като изслуша Жером Лаврийо съобразно член 9, параграф 5 от своя правилник,

–       като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–       като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.,(1)

–       като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република,

–       като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0152/2015),

A.     като има предвид, че главният прокурор на Парижкия апелативен съд е изискал снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо, член на Европейския парламент, във връзка с текущо съдебно разследване по обвинения в подправяне на документи, използване на подправени документи, злоупотреба на доверие, опит за измама и съучастие в тези нарушения и тяхното укриване, незаконно финансиране на избирателна кампания и укриване и съучастие в това нарушение; и като има предвид, че френските съдии желаят, във връзка с това, да наложат мярка на задържане или полу-свободен режим по отношение на Жером Лаврийо;

Б.     като има предвид, че съобразно член 9 от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.     като има предвид, че член 26, параграфи 2 и 3 от Френската конституция предвиждат, че член на Френския парламент не може да бъде задържан за сериозно престъпление или друго сериозно нарушение, нито да бъде подложен на каквато и да е мярка на задържане или полу-свободен режим, без разрешение от страна на Бюрото на парламента, чийто член е той; като има предвид, че такова разрешение не се иска при заварено тежко престъпление или нарушение или при осъждане с влязла в сила присъда; наред с това, че Френският парламент може да изиска преустановяване на задържане, мерки на лишаване от свобода или на полу-свободен режим или на производство срещу негов член;

Г.     като има предвид, че Жером Лаврийо е заподозрян в участие в система на фалшиво фактуриране за разходите по избирателна кампания;

Д.     като има предвид, че снемането на имунитета на Жером Лаврийо следва да подлежи на условията, посочени в член 9, параграф 6 от Правилника за дейността;

Е.     като има предвид, че предполагаемите обвинения не са свързани с длъжността на Жером Лаврийо като член на Европейския парламент, а произтичат от предходната му длъжност като заместник-директор на кампания в последните избори за президент във Франция;

Ж.    като има предвид, че преследването не се отнася до изразени мнения или гласувания на Жером Лаврийо като член на Европейския парламент при изпълнението на задълженията му по смисъла на член 8 от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

З.      като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не следва да установява дали е налице fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че производството е образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на депутата,

1.      решава да снеме парламентарния имунитет на Жером Лаврийо;

2.      възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Френската република и на Жером Лаврийо.

(1)

Решение на Съда на ЕС от 12 май 1964 г., Wagner с/у Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Решение на Съда на ЕС от 10 юли 1986 г., Wybot v Faure и др., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote с/у Парламента, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Решение на Съда на ЕС от 21 октомври 2008 г., Wybot с/у Faure и др., 200/85, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch с/у Парламента, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда на ЕС от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch с/у Parliament, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Фактическо положение

След френските избори за президент през 2012 г. (когато г-н Оланд беше избран за президент на Републиката) стана ясно, че сметките за кампанията на Никола Саркози надвишават установените със закон разходи за избирателни кампании на кандидатите за президенти. В резултат на това френската национална комисия по свързаните с кампании сметки и политическото финансиране реши да отхвърли свързаните с избирателната му кампания сметки на 19 декември 2012 г.

Във връзка с това някои медии заподозряха през 2014 г., че е използвана договорка за фактуриране във връзка с фактурирането на политическата партия, която подкрепя кандидатурата на Никола Саркози (Съюз за народно движение – UMP), за суми, които следва да са били плащани от кандидата и да са декларирани в сметките за неговата избирателна кампания.

През март 2014 г. започна съдебно разследване и по-специално то включи претърсване и изземване на документи, както и изслушвания. Някои лица бяха подведени под отговорност. Жером Лаврийо, който беше заместник-директор на избирателната кампания на Никола Саркози през 2012 г., беше изслушан два пъти – на 17 юни 2014 г. и на 24 октомври 2014 г.

Разследването е съсредоточено върху система на фалшиво фактуриране, установена от директорите на „Event & Cie“ (дъщерно дружество на групата Bygmalion, която ръководи организацията на събития и рекламни кампании), заедно с членове на UMP и сдружението за финансиране на избирателната кампания на Никола Саркози. Твърди се, че ‘Event & Cie’ са изпратили на UMP фактури от порядъка на 18,556,175 евро за срещи, които не са се осъществили, като действителните услуги са предоставени за организирането на срещи за избирателната кампания на Никола Саркози. Твърди се, че такава система е имала за цел да заобиколи правилата относно ограниченията за разходи за избори, тъй като действителната стойност на кампанията би надвишила позволения от закона максимум.

С оглед на задълженията на Жером Лаврийо в екипа по кампанията на Никола Саркози като заместник-директор на кампанията, френските съдии желаят да го задържат за разпит, за да установят отговорност в рамките на екипа по избирателната кампания на кандидата и в рамките на сдружението за избирателната кампания във връзка с обвиненията за установяване на договореност за фалшиво фактуриране.

2. Процедура

Главният прокурор на Парижкия апелативен съд издаде искане за сваляне на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо, което беше предадено от френския министър на правосъдието до председателя на Европейския парламент на 23 декември 2014 г.

Председателят на ЕП обяви искането на пленарното заседание на 15 януари 2015 г. и го насочи към комисията по правни въпроси.

Г-н Лаврийо беше изслушан от комисията по правни въпроси на 24 март 2015 г.

3. Обосновка на предложеното решение

Парламентарният имунитет на членовете на Европейския парламент е защитен с член 8 и член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

За да е приложим парламентарен имунитет съобразно член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, производството трябва да се отнася до изразено мнение или гласуване на член на Европейския парламент при изпълнението на неговите задължения. От горепосочените факти изглежда, че имунитетът съобразно член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз не е приложим по отношение на настоящия случай.

Съобразно член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на ЕП притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти.

На свой ред Френската конституция (член 26, параграфи 2 и 3) гласи, че членовете на парламента могат да бъдат задържани или по друг начин лишени от свобода или ограничени по отношение на нея само с разрешение на Бюрото на Френския парламент, освен в случай на явно престъпление или окончателна съдебна присъда. Наред с това, Френският парламент може да изиска преустановяване на задържане, мерки на лишаване от свобода или на полу-свободен режим или на производство срещу негов член.

С оглед на факта, че снемането на парламентарния имунитет на г-н Лаврийо се изисква с цел налагане на мярка на задържане или полу-свободен режим, е необходимо решение на Европейския парламент.

Целта на личния имунитет е да гарантира независимостта на членовете на ЕП при изпълнението на техните задължения и особено да ги защитава в хода на мандата им от натиск под формата на заплахи за задържане или съдебно производство.

Предполагаемата система на фалшиво фактуриране, описана по-горе, и предполагаемите обвинения не са свързани с изпълнението на задълженията на г-н Лаврийо като член на Европейския парламент, а са свързани с предишните му отговорности в екипа за избирателната кампания за президент, създадена за гласуване, случило се две години преди г-н Лаврийо да бъде избран за член на Европейския парламент. Нещо повече, липсва fumus persecutionis, т.е. липсва добре обосновано подозрение, че съдебното производство е образувано с намерение да се нанесе политическа вреда на члена на ЕП.

4. Заключение

С оглед на горепосоченото и съобразно член 9, параграф 3 от Правилника за дейността, комисията по правни въпроси препоръчва на Европейския парламент да снеме имунитета на Жером Лаврийо.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Правна информация - Политика за поверителност