ZPRÁVA o žádosti, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven imunity

11.5.2015 - (2015/2014(IMM))

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodajka: Heidi Hautala

Postup : 2015/2014(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0152/2015
Předložené texty :
A8-0152/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven imunity

(2015/2014(IMM))

Evropský parlament,

–       s ohledem na žádost, aby byl pan Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity, kterou zaslal dne 23. prosince 2014 francouzský ministr spravedlnosti na žádost nejvyššího státního zástupce při pařížském odvolacím soudu (Cour d’appel de Paris) a jež byla v plénu oznámena dne 15. ledna 2015,

–       poté, co Jérôme Lavrilleux dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–       s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–       s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013[1],

–       s ohledem na článek 26 ústavy Francouzské republiky,

–       s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0152/2015),

A.     vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce při pařížském odvolacím soudu požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity v souvislosti s probíhajícím soudním vyšetřováním trestného činu padělání veřejné listiny a užití padělku, zneužití důvěry, pokusu o podvod a spolupachatelství a zastírání těchto deliktů, protiprávního financování volební kampaně, zastírání tohoto deliktu a spolupachatelství; vzhledem k tomu, že francouzští soudci by chtěli v této souvislosti uvalit na Jérôma Lavrilleuxe vazebná opatření nebo opatření, která částečně omezí jeho osobní svobodu;

B.     vzhledem k tomu, že článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie stanoví, že poslanci Evropského parlamentu požívají na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu tohoto státu;

C.     vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 2 a 3 francouzské ústavy stanoví, že žádný poslanec parlamentu nemůže být zatčen za závažný trestný čin nebo jiné závažné provinění ani na něj nemohou být uvalena vazebná opatření nebo opatření, která částečně omezí jeho osobní svobodu, bez povolení předsednictva komory, které je členem, ale že se takové povolení nevyžaduje v případě závažného trestného činu nebo jiného závažného provinění, při němž byl poslanec přistižen, nebo v případě pravomocného odsouzení a že parlamentní shromáždění může požádat o pozastavení zadržení, vazebného opatření nebo opatření, které částečně omezí osobní svobodu poslance, nebo o pozastavení řízení proti některému z jeho poslanců;

D.     vzhledem k tomu, že Jérôme Lavrilleux je podezřelý z toho, že se podílel na systému fiktivní fakturace v souvislosti s výdaji volební kampaně;

E.     vzhledem k tomu, že zbavení Jérôma Lavrilleuxe imunity by mělo splňovat podmínky uvedené v čl. 9 odst. 6 jednacího řádu;

F.     vzhledem k tomu, že údajná obvinění nesouvisejí s pozicí Jérôma Lavrilleuxe jako poslance Evropského parlamentu a jsou vznesena v souvislosti s jeho bývalou funkcí zástupce ředitele volební kampaně v posledních prezidentských volbách ve Francii;

G.     vzhledem k tomu, že se stíhání netýká názorů, jež pan Jérôme Lavrilleux vyjádřil, nebo hlasování, jichž se účastnil jako poslanec Evropského parlamentu při výkonu svého mandátu ve smyslu článku 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

H.     vzhledem k tomu, že Parlament nenalezl žádný důkaz, že by se jednalo o fumus persecutionis, tj. dostatečně závažný a konkrétní předpoklad, že řízení bylo zahájeno s cílem poslance politicky poškodit;

1.      rozhodl, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven imunity;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru bezodkladně předal příslušnému orgánu Francouzské republiky a panu Jérômovi Lavrilleuxovi.

  • [1]  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Fakta

Po prezidentských volbách ve Francii v roce 2012 (když byl pan Hollande zvolen prezidentem republiky) se zjistilo, že účty za volební kampaň Nicolase Sarkozyho překročily limit stanovený zákonem pro výdaje kandidátů na prezidenta a na volební kampaň. V důsledku toho se francouzská vnitrostátní komise pro volební účty a politické financování rozhodla dne 19. prosince 2012 jeho účty za volební kampaň odmítnout.

V této souvislosti některé sdělovací prostředky v roce 2014 vyjádřily podezření, že byla upravována fakturace za účelem zasílání plateb na účet politické strany podporující kandidaturu Nicolase Sarkozyho (Union pour un Mouvement Populaire – UMP), částkami, které měl platit kandidát a uvést je ve svých účtech za volební kampaň.

V březnu 2014 bylo zahájeno soudní vyšetřování, jež zejména zahrnovalo prohlídky a zadržení dokumentů, a rovněž výslechy. Bylo rovněž obviněno několik osob. Jérôme Lavrilleux, který byl zástupcem ředitele volební kampaně Nicolase Sarkozyho během volební kampaně v roce 2012, byl vyslechnut dvakrát, dne 17. června 2014 a dne 24. října 2014.

Vyšetřování se soustřeďuje na systém fiktivní fakturace zavedený řediteli „Event & Cie“ (pobočka skupiny Bygmalion pověřená organizací akcí a reklamních kampaní) spolu s členy UMP a sdružení financujícího volební kampaň Nicolase Sarkozyho. Event & Cie údajně zaslala UMP faktury ve výši 18 556 175 EUR za meetingy, jež se nekonaly, a skutečné služby byly poskytnuty na pořádání meetingů v rámci volební kampaně Nicolase Sarkozyho. V žalobě se uvádí, že cílem tohoto systému bylo obejít pravidla pro volební výdaje, protože skutečná ceny kampaně by přesáhla maximum povolené zákonem.

S ohledem na to, že Jérôme Lavrilleux zastával ve volebním týmu Nicolase Sarkozyho úlohu zástupce ředitele volební kampaně, uvalili by na něj francouzští soudci rádi vazební opatření, aby zjistili příslušné odpovědnosti v týmu uchazeče o prezidentské křeslo a ve sdružení pro volební kampaň s ohledem na údajné zavedení fiktivní fakturace.

2. Postup

Nejvyšší státní zástupce při pařížském odvolacím soudu vydal žádost, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity, a francouzský ministr spravedlnosti předal tuto žádost dne 23. prosince 2014 předsedovi Evropského parlamentu.

Předseda Evropského parlamentu oznámil tuto žádost na plenárním zasedání dne15. ledna 2015 a předal ji Výboru pro právní záležitosti.

Pan Lavrilleux byl vyslechnut Výborem pro právní záležitosti dne 24. března 2015.

3. Odůvodnění navrhovaného rozhodnutí

Imunitu poslanců Evropského parlamentu chrání články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie.

Aby bylo možné využít imunitu podle čl. 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, musí se soudní řízení týkat vyjádřených názorů nebo hlasování poslance Evropského parlamentu během výkonu jeho funkce. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že se imunita podle článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie nevztahuje na tento případ.

Podle článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie poslanci Evropského parlamentu požívají poslanci na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu tohoto státu.

Francouzská ústava (čl. 26 odst. 2 a 3) naproti tomu stanoví, že poslanci parlamentu mohou být zatčení nebo jinak zbaveni svobody nebo na této svobodě omezeni pouze se svolením předsednictva jejich shromáždění, s výjimkou přistižení při činu nebo pravomocného odsouzení. Kromě toho parlamentní shromáždění může požádat o pozastavení zadržení, vazebného opatření nebo opatření, které částečně omezí osobní svobodu poslance, nebo o pozastavení řízení proti některému z jeho poslanců;

Vzhledem k tomu, že žádost, aby byl pan Lavrilleux zbaven poslanecké imunity, je podána s cílem uvalit na něj vazební opatření nebo opatření, která částečně omezí jeho osobní svobodu, je potřebné rozhodnutí Evropského parlamentu.

Cílem osobní imunity je zajistit nezávislost poslanců při plnění jejich povinností, zejména chránit je během jejich volebního období od tlaků v podobě hrozeb zatčením nebo soudním řízením.

Výše popsaný údajný systém fiktivní fakturace a činy, z nichž je obviňován, nesouvisejí s výkonem funkce pana Lavrilleuxe jako poslance Evropského parlamentu, ale týkají se jeho předchozí funkce ve volebním týmu prezidentských voleb, jenž byl zřízen pro volby, jež se konaly dva roky předtím, než byl pan Lavrilleux zvolen poslancem Evropského parlamentu. Kromě toho zde chybí fumus persecutionis, tj. neexistuje důvodné podezření, že bylo soudní řízení zahájeno s úmyslem poslance politicky poškodit.

4. Závěr

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu s čl. 9 odst. 3 jednacího řádu doporučuje Výbor pro právní záležitosti, aby Evropský parlament zbavil pana Jérôma Lavrilleuxe poslanecké imunity.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

6.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière