BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleuxs immunitet

11.5.2015 - (2015/2014(IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Heidi Hautala

Procedure : 2015/2014(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0152/2015
Indgivne tekster :
A8-0152/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleuxs immunitet

(2015/2014(IMM))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til anmodning af 23. december 2014 om ophævelse af Jérôme Lavrilleuxs immunitet, som er fremsendt af den franske justitsminister på vegne af chefen for anklagemyndigheden ved appelretten i Paris, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 15. januar 2015,

–       der har hørt Jérôme Lavrilleux, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–       der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–       der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013[1],

–       der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0152/2015),

A.     der henviser til, at chefen for anklagemyndigheden ved appelretten i Paris har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Jérôme Lavrilleuxs parlamentariske immunitet i forbindelse med en igangværende retslig undersøgelse angående anklager om dokumentfalsk, brug af forfalskede dokumenter, tillidsbrud, forsøg på bedrageri og medvirken til og fortielse af disse overtrædelser, ulovlig finansiering af en valgkamp og fortielse af og medvirken til denne strafbare handling; de franske dommere ønsker i den forbindelse at træffe en frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning over for Jérôme Lavrilleux;

B.     der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.     der henviser til, at det fremgår af artikel 26, stk. 2 og 3, i den franske forfatning, at medlemmer af parlamentet ikke i strafferetligt øjemed kan udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra præsidiet for den forsamling, som medlemmet tilhører, og at denne tilladelse ikke er påkrævet, hvis den pågældende gribes på fersk gerning, eller hvis der foreligger en endelig domfældelse, samt at forsamlingen kan anmode om, at tilbageholdelse, frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltninger og retsforfølgelse af et medlem af parlamentet stilles i bero;

D.     der henviser til, at Jérôme Lavrilleux mistænkes for at have deltaget i et system med falske fakturaer for valgkampsudgifter;

E.     der henviser til, at ophævelsen af Jérôme Lavrilleuxs immunitet bør være underlagt betingelserne i forretningsordenens artikel 9, stk. 6;

F.     der henviser til, at anklagerne ikke har nogen forbindelse til Jérôme Lavrilleuxs stilling som medlem af Europa-Parlamentet og udspringer af hans tidligere stilling som vicedirektør for valgkampen ved det sidste præsidentvalg i Frankrig;

G.     der henviser til, at anklagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser fra Jérôme Lavrilleux under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

H.     der henviser til, at Parlamentet ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.      vedtager at ophæve Jérôme Lavrilleuxs immunitet;

2.      pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks kompetente myndigheder og Jérôme Lavrilleux.

  • [1]  Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23).

BEGRUNDELSE

1. Faktiske omstændigheder

Efter det franske præsidentvalg i 2012 (hvor Hollande blev valgt til præsident) viste det sig, at Nicolas Sarkozys valgkampsregnskaber overskred de i loven fastsatte grænser for præsidentkandidaternes valgkampsudgifter. Som følge heraf besluttede Frankrigs nationale kommission for valgkampsregnskaber og finansiering af de politiske partier at afvise hans valgkampsregnskab den 19. december 2012.

Der opstod i denne forbindelse i forskellige medier i 2014 mistanke om, at der var blevet benyttet en faktureringsordning til at lade det parti, der støttede Nicolas Sarkozys kandidatur (Union pour un Mouvement Populaire – UMP), betale beløb, som skulle have været betalt af kandidaten og angivet i valgkampsregnskaberne.

Der blev indledt retslige undersøgelser i marts 2014, som bl.a. omfattede ransagninger og beslaglæggelser af dokumenter samt afhøringer. Der blev også rejst tiltale mod enkelte personer. Jérôme Lavrilleux, som var vicedirektør for Nicolas Sarkozys valgkamp under valgkampen i 2012, blev afhørt to gange, den 17. juni 2014 og den 24. oktober 2014.

Undersøgelsen fokuserer på et system med falske fakturaer oprettet af nogle direktører i "Event & Cie" (et datterselskab i Bygmalion-gruppen, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af ​​arrangementer og reklamekampagner) sammen med nogle medlemmer af UMP og foreningen til finansiering af Nicolas Sarkozys valgkamp. Det hævdes, at "Event & Cie" sendte UMP fakturaer på i alt 18 556 175 EUR for møder, der ikke havde fundet sted, idet ydelserne reelt blev leveret til tilrettelæggelse af møder for Nicolas Sarkozys valgkamp. Det pågældende system hævdes at have haft til formål at omgå reglerne om grænserne for valgkampsudgifter, da de reelle udgifter til valgkampen ville have oversteget det maksimalt tilladte beløb i henhold til loven.

I betragtning af Jérôme Lavrilleuxs opgaver som vicedirektør for Nicolas Sarkozys valgkamp ønsker de franske dommere at tage ham i forvaring med henblik på afhøring for at få fastlagt, om der er personer fra kandidatens valgkampsteam og dettes forening, der kan drages til ansvar i relation til påstandene om etablering af en ordning med falske fakturaer.

2. Procedure

Chefen for anklagemyndigheden ved appelretten i Paris udstedte en anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleuxs immunitet, som den franske justitsminister sendte til Europa-Parlamentets formand den 23. december 2014.

Europa-Parlamentets formand gav meddelelse om anmodningen på plenarmødet den 15. januar 2015 og henviste den til Retsudvalget.

Lavrilleux blev hørt af Retsudvalget den 24. marts 2015.

3. Begrundelse for forslaget til afgørelse

Immuniteten for medlemmer af Europa-Parlamentet er beskyttet i henhold til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

For at man kan nyde immunitet i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, skal sagen vedrøre en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse fra et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af hans/hendes hverv. Det fremgår af de ovennævnte faktiske omstændigheder, at immuniteten i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter ikke finder anvendelse på den foreliggende sag.

I henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter nyder medlemmerne på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling.

Den franske forfatning (artikel 26, stk. 2 og 3) bestemmer, at parlamentsmedlemmer kun kan anholdes eller på anden måde berøves deres frihed med tilladelse fra præsidiet for den forsamling, som de tilhører, medmindre den pågældende gribes på fersk gerning, eller hvis der foreligger en endelig domfældelse. Desuden kan forsamlingen anmode om, at tilbageholdelse, frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltninger og retsforfølgelse af et medlem af parlamentet stilles i bero.

Eftersom der anmodes om ophævelse af Lavrilleuxs immunitet med henblik på at træffe frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltninger over for ham, kræves der derfor en afgørelse fra Europa-Parlamentet.

Formålet med den personlige immunitet er at sikre medlemmernes uafhængighed under udøvelsen af deres hverv og navnlig at beskytte dem mod pression i form af trusler om anholdelse eller retssager i mandatperioden.

Det påståede system med falske fakturaer som beskrevet ovenfor og de påståede lovovertrædelser vedrører ikke udøvelsen af ​​Lavrilleuxs hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men hans tidligere opgaver i et præsidentvalgkampsteam til et valg, der fandt sted to år før, Lavrilleux blev valgt til medlem af Europa-Parlamentet. Desuden foreligger der ikke fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed.

4. Konklusion

På grundlag af ovenstående betragtninger og i henhold til artikel 9, stk. 3, i forretningsordenen anbefaler Retsudvalget, at Europa-Parlamentet ophæver Jérôme Lavrilleuxs immunitet.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière