Διαδικασία : 2015/2014(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0152/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0152/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0192

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 168kWORD 78k
11.5.2015
PE 552.088v02-00 A8-0152/2015

σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux

(2015/2014(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Heidi Hautala

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux

(2015/2014(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux, που διαβίβασε στις 23 Δεκεμβρίου 2014 η Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα του Εφετείου του Παρισιού, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 15 Ιανουαρίου 2015,

–       αφού άκουσε τον Jérôme Lavrilleux σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0152/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Εφετείου του Παρισιού έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με εκκρεμούσα δικαστική έρευνα για τις κατηγορίες της νόθευσης εγγράφου, της απιστίας, της απόπειρας απάτης, της συμμετοχής στις πράξεις αυτές και της παρασιώπησης των αδικημάτων αυτών καθώς και της παράνομης χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας, της συμμετοχής στην πράξη αυτή και της παρασιώπησης του αδικήματος αυτού· και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάλλοι δικαστές θα επιθυμούσαν, στο πλαίσιο αυτό, να λάβουν ένα στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας μέτρο κατά του Jérôme Lavrilleux·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφοι 2 και 3 του Γαλλικού Συντάγματος ορίζει ότι ουδέν μέλος του Κοινοβουλίου συλλαμβάνεται για κακούργημα ή πλημμέλημα ούτε υπόκειται σε μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του χωρίς την άδεια του Προεδρείου της Συνέλευσης της οποίας είναι μέλος· ότι η άδεια αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος ή τελεσίδικης καταδίκης· και ότι η Συνέλευση μπορεί να ζητήσει την αναστολή κράτησης, στερητικού ή περιοριστικού της ελευθερίας μέτρου ή δικαστικής διαδικασίας κατά ενός εκ των μελών της.

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jérôme Lavrilleux είναι ύποπτος συμμετοχής σε έκδοση εικονικών τιμολογίων για δαπάνες προεκλογικής εκστρατείας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι άρση της ασυλίας του Jérôme Lavrilleux θα πρέπει να υπόκειται στους όρους που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδιδόμενες στον Jérôme Lavrilleux κατηγορίες δεν σχετίζονται με τη θέση του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά έχουν προκύψει από την προηγούμενη θέση του ως αναπληρωτή διευθυντή προεκλογικής εκστρατείας κατά την τελευταία προεδρική εκλογή στη Γαλλία·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμες ή ψήφους δοθείσες από τον Jérôme Lavrilleux ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή, μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρακωλύσει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή·

1.      αποφασίζει να άρει την βουλευτική ασυλία του Jérôme Lavrilleux·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην αρμόδια αρχή της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Jérôme Lavrilleux.

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, (ECLI:EU:C:1964:28)· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, (ECLI:EU:C:1986:310)· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, (ECLI:EU:T:2008:440)· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, (ECLI:EU:C:2008:579)· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, (ECLI:EU:T:2010:102)· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello (ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, (ECLI:EU:T:2010:23)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πραγματικά περιστατικά

Μετά τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2012 (όταν ο François Hollande εξελέγη Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας), φάνηκε ότι οι λογαριασμοί της προεκλογικής εκστρατείας του Nicolas Sarkozy υπερέβαιναν τα όρια που θέτει ο νόμος για τις δαπάνες προεκλογικής εκστρατείας των υποψηφίων Προέδρων. Ως εκ τούτου, η εθνική επιτροπή της Γαλλίας για τις δαπάνες εκστρατείας και για την πολιτική χρηματοδότηση αποφάσισε να απορρίψει τους λογαριασμούς της εκστρατείας του στις 19 Δεκεμβρίου 2012.

Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένα μέσα ενημέρωσης υποπτεύθηκαν το 2014 ότι μια τιμολογιακή ρύθμιση είχε χρησιμοποιηθεί για να επιβαρυνθεί το πολιτικό κόμμα που υποστήριζε την υποψηφιότητα του Nicolas Sarkozy (Union pour un Mouvement Populaire – UMP) με ποσά που θα έπρεπε να είχαν αναληφθεί από τον υποψήφιο και να δηλωθούν στον λογαριασμό της προεκλογικής του εκστρατείας.

Οι δικαστικές έρευνες ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2014 και συμπεριέλαβαν ιδίως έρευνες και κατασχέσεις εγγράφων, καθώς και ακροάσεις. Απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες εις βάρος ορισμένων προσώπων. Ο Jérôme Lavrilleux, ο οποίος ήταν ο αναπληρωτής διευθυντής της εκστρατείας του Nicolas Sarkozy κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2012, κλήθηκε σε ακρόαση δύο φορές, στις 17 Ιουνίου 2014 και στις 24 Οκτωβρίου 2014.

Η έρευνα εστιάζεται σε ένα σύστημα εικονικής τιμολόγησης που δημιούργησαν οι διευθυντές της «Event & Cie» (θυγατρικής του ομίλου Bygmalion που αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων και διαφημιστικών εκστρατειών) από κοινού με μέλη του UMP και της ένωσης για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Nicolas Sarkozy. Εικάζεται ότι η «Event & Cie» απέστειλε στο UMP τιμολόγια ύψους 18,556,175 EUR για συνελεύσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, τη στιγμή που οι πραγματικές υπηρεσίες αφορούσαν την οργάνωση συγκεντρώσεων για την προεκλογική εκστρατεία του Nicolas Sarkozy. Το σύστημα αυτό φέρεται ότι απέβλεπε στην παράκαμψη των κανόνων όσον αφορά τα όρια της προεκλογικής δαπάνης, καθώς το πραγματικό κόστος της εκστρατείας θα είχε υπερβεί το ανώτατο όριο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Δεδομένων των καθηκόντων του Jérôme Lavrilleux ως αναπληρωτή διευθυντή προεκλογικής εκστρατείας στην ομάδα του Nicolas Sarkozy, οι γάλλοι δικαστές επιθυμούν να τον θέσουν υπό προσωρινή κράτηση και να τον ανακρίνουν, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί οιαδήποτε ευθύνη του, τόσο στο πλαίσιο της ομάδας προεκλογικής εκστρατείας του υποψηφίου όσο και στο πλαίσιο της ένωσης της ομάδας προεκλογικής εκστρατείας, αναφορικά με τις κατηγορίες περί της δημιουργίας συστήματος εικονικής τιμολόγησης.

2. Διαδικασία

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Εφετείου του Παρισιού απηύθυνε αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux, η οποία διαβιβάσθηκε από την Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλίας στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 23 Δεκεμβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι παρέλαβε την αίτηση αυτή κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της 15ης Ιανουαρίου 2015 και τη διαβίβασε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων άκουσε τον Jérôme Lavrilleux στις 24 Μαρτίου 2015.

3. Αιτιολόγηση της προταθείσας απόφασης

Η ασυλία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προστατεύεται από το άρθρο 8 και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκειμένου να απολαύει ένας βουλευτής ασυλίας δυνάμει του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δικαστική διαδικασία πρέπει να αφορά δοθείσα γνώμη ή ψήφο από έναν βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Από τα προαναφερθέντα γεγονότα, φαίνεται ότι η ασυλία που προβλέπεται στο άρθρο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ισχύει στην υπό εξέταση υπόθεση.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους.

Με τη σειρά του, το Γαλλικό Σύνταγμα (άρθρο 26 παράγραφοι 2 και 3) ορίζει ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου μπορούν να συλληφθούν ή άλλως να στερηθούν την ελευθερία τους ή να υποστούν περιορισμό της μόνο με την άδεια του Προεδρείου της Συνέλευσής τους, εκτός από την περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή την περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης απόφασης από δικαστήριο. Επιπροσθέτως, η Συνέλευση μπορεί να ζητήσει την αναστολή κράτησης, στερητικού ή περιοριστικού της ελευθερίας μέτρου ή δικαστικής διαδικασίας κατά ενός εκ των μελών της.

Συνεπώς, δεδομένου ότι η άρση της ασυλίας του Jérôme Lavrilleux ζητείται με στόχο να ληφθεί στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας μέτρο εις βάρος του, απαιτείται απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο σκοπός της προσωπικής ασυλίας είναι να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των βουλευτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και ιδίως να τους προστατεύει κατά τη διάρκεια της θητείας τους από πιέσεις οι οποίες λαμβάνουν τη μορφή απειλών σύλληψης ή δίωξης.

Οι προαναφερθέντες ισχυρισμοί περί συστήματος έκδοσης εικονικών τιμολογίων και οι αποδιδόμενες κατηγορίες δεν σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του Jérôme Lavrilleux ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά σχετίζονται με την προηγούμενη θέση του σε ομάδα προεκλογικής εκστρατείας για την εκλογή του Προέδρου, η οποία είχε συσταθεί για ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια πριν από την εκλογή του Jérôme Lavrilleux ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή δεν υφίσταται βάσιμη υποψία ότι η δικαστική διαδικασία κινήθηκε με την πρόθεση να βλάψει πολιτικά τον βουλευτή.

4. Συμπέρασμα

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία του Jérôme Lavrilleux.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου