RAPORT Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

11.5.2015 - (2015/2014(IMM))

Õiguskomisjon
Raportöör: Heidi Hautala

Menetlus : 2015/2014(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0152/2015
Esitatud tekstid :
A8-0152/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2015/2014(IMM))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 23. detsembril 2014. aastal Prantsusmaa justiitsminister Pariisi apellatsioonikohtu peaprokuröri nõudmisel ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 15. jaanuaril 2015. aastal,

–       olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Jérôme Lavrilleux’ ära kuulanud,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ning 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid[1],

–       võttes arvesse Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklit 26,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–       võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0152/2015),

A.     arvestades, et Pariisi apellatsioonikohtu peaprokurör taotles Euroopa Parlamendi liikme Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmist seoses käimasoleva kohtuliku uurimisega võltsimise, võltsitud dokumentide kasutamise, usalduse kuritarvitamise, pettusekatse ja nimetatud süütegudes osalemise ning nende varjamise, valimiskampaania ebaseadusliku rahastamise ja selle varjamise ning selles osalemise suhtes, ja arvestades, et Prantsuse kohtunikud sooviksid sellega seoses rakendada Jérôme Lavrilleux’ suhtes vabaduse võtmise või piiramise meedet;

B.     arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

C.     arvestades, et Prantsusmaa põhiseaduse artikli 26 lõigete 2 ja 3 kohaselt võib parlamendiliiget raske kuriteo või väärteo toimepanemise eest vahistada, temalt vabaduse võtta või seda piirata ainult selle parlamendikoja juhatuse nõusolekul, mille koosseisu ta kuulub; arvestades, et selline nõusolek ei ole vajalik raskelt kuriteolt või väärteolt tabamise korral või lõpliku süüdimõistva kohtuotsuse puhul; ja arvestades, et Prantsuse parlament võib taotleda oma liikme kinnipidamise, tema vabaduse võtmise või piiramise või tema vastu algatatud menetluse peatamist;

D.     arvestades, et Jérôme Lavrilleux’d kahtlustatakse osavõtus võltsitud arvete süsteemi kasutamisest kampaaniakulude katteks;

E.     arvestades, et Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmise suhtes tuleks kohaldada kodukorra artikli 9 lõikes 6 esitatud tingimusi;

F.     arvestades, et väidetavad süüdistused ei ole seotud Jérôme Lavrilleux’ liikmesusega Euroopa Parlamendis, vaid pärinevad Prantsusmaa viimaste presidendivalimiste ajast, mil ta oli kampaaniajuhi asetäitja;

G.     arvestades, et süüdistus ei puuduta Jérôme Lavrilleux’ poolt Euroopa Parlamendi liikme ametikohustuste täitmisel esitatud arvamusi ega antud hääli Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

H.     arvestades, et Euroopa Parlament ei ole leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, s.t tal puudub alus piisavalt tõsiseks ja täpseks kahtluseks, et menetlus algatati eesmärgiga tekitada parlamendiliikmele poliitilist kahju;

1.      otsustab Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse ära võtta;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Prantsuse Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Jérôme Lavrilleux’le.

  • [1]  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

SELETUSKIRI

1. Faktid

Pärast Prantsusmaa 2012. aasta presidendivalimisi (mil vabariigi presidendiks valiti hr Hollande) ilmnes, et Nicolas Sarkozy kampaaniakulud ületasid presidendikandidaatidele kampaania korraldamiseks seaduslikult ette nähtud ülemmäära. Seetõttu otsustas Prantsuse riiklik kampaaniakulude ja poliitilise rahastamise komisjon 19. detsembril 2012. aastal hr Sarkozy kampaaniakulude aruande tagasi lükata.

Sellega seoses levisid 2014. aastal meedias kahtlused, et arvetega manipuleerimine oli võimaldanud Nicolas Sarkozy kandidatuuri toetanud parteil Union pour un Mouvement Populaire (UMP) tasuda summad, mille oleks pidanud tasuma presidendikandidaat isiklikult ja mida ta oleks pidanud oma kampaaniakuludes deklareerima.

Kohtulik uurimine algas 2014. aasta märtsis ja selle raames toimusid läbiotsimised, konfiskeeriti dokumente ja korraldati ülekuulamisi. Mõnele isikule esitati ka süüdistused. Jérôme Lavrilleux’d, kes oli 2012. aasta valimiskampaania ajal Nicolas Sarkozy kampaaniajuhi asetäitja, kuulati üle kahel korral, 17. juunil ja 24. oktoobril 2014. aastal.

Uurimise keskmes on võltsarvete süsteem, mida kasutasid ürituste ja kampaaniate korraldamisega tegeleva ettevõtte Groupe Bygmalion tütarfirma Event & Cie direktorid koos UMP liikmete ja Nicolas Sarkozy kampaania rahastamise ühendusega. Väidetavalt saatis Event & Cie UMP-le 18 556 175 euro ulatuses arveid kohtumiste eest, mida ei toimunud, kusjuures tegelikult osutatud teenused olid seotud Nicolas Sarkozy kampaania kohtumiste organiseerimisega. Niisuguse süsteemi abil olevat loodetud mööda hiilida kampaaniakulutuste piirmäärasid käsitlevatest eeskirjadest, sest kampaania tegelikud kulud oleksid olnud seadusega lubatud ülemmäärast kõrgemad.

Võttes arvesse Jérôme Lavrilleux’ ülesandeid Nicolas Sarkozy valimiskampaania meeskonnas kampaaniajuhi asetäitjana, tahaksid Prantsuse kohtunikud ta ülekuulamiseks kinni pidada, et teha kindlaks tema roll kandidaadi kampaaniameeskonnas ja kampaaniaühenduses seoses võltsarvete süsteemi loomist puudutavate etteheidetega.

2. Menetlus

Pariisi apellatsioonikohtu peaprokurör esitas taotluse võtta Jérôme Lavrilleux’lt ära parlamentaarne puutumatus. Prantsuse justiitsminister edastas taotluse 23. detsembril 2014. aastal Euroopa Parlamendile.

Euroopa Parlamendi president tegi taotluse teatavaks 15. jaanuari 2015. aasta täiskogu istungil ja edastas selle õiguskomisjonile.

Õiguskomisjon kuulas hr Lavrilleux’ ära 24. märtsil 2015. aastal.

3. Kavandatud otsuse põhjendus

Euroopa Parlamendi liikmete puutumatus on kaitstud Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklitega 8 ja 9.

Et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 8 sätestatud puutumatust rakendada, peab menetlus käsitlema Euroopa Parlamendi liikme poolt oma ametikohustuste täitmisel avaldatud arvamust või antud häält. Eespool toodud faktidest nähtub, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 8 sätestatud puutumatus ei ole antud juhul kohaldatav.

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 9 kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel.

Prantsuse põhiseaduses (artikli 26 lõigetes 2 ja 3) on omakorda ette nähtud, et parlamendiliikmeid võib vahistada või neilt muul viisil vabadust võtta või nende vabadust piirata ainult parlamendi selle koja juhatuse loal, mille liikmed nad on, välja arvatud kuriteolt tabamise või lõpliku süüdimõistva kohtuotsuse korral. Peale selle võib Prantsuse parlament taotleda oma liikme kinnipidamise, tema vabaduse võtmise või piiramise või tema vastu algatatud menetluse peatamist.

Kuna hr Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmist taotletakse temalt vabaduse võtmise või vabaduse piiramise meetme rakendamiseks, on vaja Euroopa Parlamendi otsust.

Isikliku puutumatuse eesmärk on tagada parlamendiliikmete sõltumatus ametiülesannete täitmisel ja eelkõige kaitsta neid ametiaja jooksul surveavalduste eest, milleks võib olla vahistamise või kohtumenetluse algatamise ähvardus.

Eespool kirjeldatud väidetav võltsarvete süsteem ja väidetavad süüdistused ei ole seotud hr Lavrilleux’ kui Euroopa Parlamendi liikme ametiülesannetega, vaid tema varasema ametikohaga niisuguste presidendivalimiste kampaaniameeskonnas, mis toimusid kaks aastat enne seda, kui ta Euroopa Parlamendi liikmeks valiti. Peale selle puuduvad tõendid fumus persecutionis’e kohta, s.t ei ole põhjendatud alust kahtlustada, et kohtumenetlus on algatatud eesmärgiga tekitada parlamendiliikmele poliitilist kahju.

4. Järeldus

Eespool toodut arvesse võttes ja kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 3 soovitab õiguskomisjon Euroopa Parlamendil Jérôme Lavrilleux’ puutumatus ära võtta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière