Menettely : 2015/2014(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0152/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0152/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/05/2015 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0192

MIETINTÖ     
PDF 130kWORD 59k
11.5.2015
PE 552.088v02-00 A8-0152/2015

Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2014(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Heidi Hautala

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2014(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, jonka Ranskan oikeusministeri välitti 23. joulukuuta 2014 Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (Cour d’appel de Paris) yleisen syyttäjän pyynnöstä ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 15. tammikuuta 2015,

–       on kuullut Jérôme Lavrilleux’tä työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–       ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0152/2015),

A.     toteaa, että Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden pidättämistä liittyen käynnissä olevaan oikeudelliseen tutkintaan, joka koskee väärennöksiä, väärennettyjen asiakirjojen käyttöä, luottamusaseman väärinkäyttöä, petoksen yritystä ja avunantoa näihin rikoksiin ja niiden salaamista, vaalikampanjan laitonta rahoittamista sekä sen salaamista ja avunantoa tällaisessa rikoksessa; toteaa, että ranskalaiset tuomarit haluaisivat tässä yhteydessä toteuttaa toimen, joka johtaisi Jérôme Lavrilleux´n vapauden menettämiseen tai sen rajoittamiseen;

B.     ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa nro 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.     ottaa huomioon, että Ranskan perustuslain 26 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan parlamentin jäsentä ei voida pidättää vakavasta rikoksesta tai muusta merkittävästä rikkomuksesta eikä hänen vapauttaan voida pidättää tai rajoittaa ilman hänen oman parlamenttinsa puhemiehistön antamaa lupaa; toteaa, ettei tällaista lupaa kuitenkaan vaadita, jos jäsen tavataan vakavan rikoksen tai muun merkittävän rikkomuksen yhteydessä itse teosta tai jos tuomio on lopullinen; toteaa, että parlamentti voi pyytää keskeyttämään jäseneensä kohdistuvan vangitsemisen, vapauden pidättämisen tai rajoittamisen tai oikeusmenettelyn;

D.     toteaa, että Jérôme Lavrilleux´n epäillään osallistuneen järjestelyyn, jossa kampanjakuluihin liittyviä laskuja on väärennetty;

E.     toteaa, että Jérôme Lavrilleux´n koskemattomuuden pidättämiseen olisi sovellettava työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan ehtoja;

F.     toteaa, etteivät esitetyt syytteet liity Jérôme Lavrilleux´n asemaan Euroopan parlamentin jäsenenä vaan hänen aiempaan asemaansa vaalikampanjan varajohtajana Ranskan edellisissä presidentinvaaleissa;

G.     toteaa, ettei syyte koske Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitettuja Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä hoidettaessa ilmaistuja mielipiteitä eivätkä äänestyksiä;

H.     toteaa, ettei parlamentti ole löytänyt todisteita fumus persecutionis -oletuksesta eli riittävän vakavaa ja täsmällistä epäilyä siitä, että menettely on käynnistetty asianomaisen jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.      päättää pidättää Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön välittömästi Ranskan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle sekä Jérôme Lavrilleux´lle.

(1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T2010:102, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 6. syyskuuta 2011, Patricello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, yleisen tuomioistuimen tuomio 17. tammikuuta 2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


PERUSTELUT

1. Tosiseikat

Ranskan vuoden 2012 presidentinvaalien jälkeen (Hollanden tultua valituksi tasavallan presidentiksi) vaikutti siltä, että Nicolas Sarkozyn kampanjabudjetti ylitti presidenttiehdokkaiden kampanjakulujen lainmukaiset ylärajat. Sen seurauksena kampanjabudjetteja ja poliittista rahoitusta käsittelevä Ranskan kansallinen komitea päätti olla hyväksymättä hänen kampanjansa tilejä 19. joulukuuta 2012.

Tässä yhteydessä jotkin tiedotusvälineet epäilivät vuonna 2014, että oli käytetty laskutusjärjestelyä Nicolas Sarkozyn ehdokkuutta tukevan puolueen (Union pour un Mouvement Populaire – UMP) rahoitukseen. Nämä summat ehdokkaan olisi pitänyt maksaa itse ja niistä olisi pitänyt esittää selvitys ehdokkaan kampanjaa koskevissa tileissä.

Oikeudellinen tutkinta käynnistyi maaliskuussa 2014, ja se käsitti etsintöjä, asiakirjojen takavarikointia sekä kuulemisia. Joitakin henkilöitä asetettiin myös syytteeseen. Jérôme Lavrilleux´tä, joka oli Nicolas Sarkozyn vaalikampanjan varajohtaja vuoden 2012 vaaleissa, kuultiin kahdesti, 17. kesäkuuta 2014 ja 24. lokakuuta 2014.

Tutkinta koskee tekaistujen laskujen järjestelmää, jonka Event & Cien (Bygmalion-ryhmän tytäryhtiö, joka vastaa tapahtumien järjestämisestä ja julkisuuskampanjoista) johtajat perustivat yhdessä UMP-puolueen jäsenten ja Nicolas Sarkozyn kampanjan rahoitusyhdistyksen kanssa. Tutkinta keskittyy valelaskutusjärjestelmään, jonka perustivat ”Event & Cie” -yrityksen johtajat (tapahtumien järjestämisestä ja julkisuuskampanjoista vastaava Bygmalion Groupin tytäryhtiö) yhdessä UMP:n jäsenten ja Nicolas Sarkozyn kampanjan rahoitusyhdistyksen kanssa. Väitetään, että ”Event & Cie” lähetti UMP:lle yhteensä 18 556 175 euron laskut kokouksista, joita ei järjestetty, ja todellisuudessa palvelut tarjosi Nicolas Sarkozyn kampanjan kokousorganisaatio. Tällaista järjestelmää on väitetty käytetyn tarkoituksena kiertää sääntöjä, jotka rajoittavat vaaleihin käytettäviä summia, koska kampanjan todelliset kustannukset olisivat ylittäneet lain salliman enimmäismäärän.

Kun otetaan huomioon Jérôme Lavrilleux´n tehtävät Nicolas Sarkozyn kampanjaryhmässä kampanjan varapäällikkönä, ranskalaiset tuomarit haluaisivat pidättää hänet kuulusteluja varten sen selvittämiseksi, onko hänellä vastuuta ehdokkaan kampanjaryhmässä ja kampanjaryhmään liittyvässä yhdistyksessä siltä osin kuin kyse on valelaskutusjärjestelmän käyttöön liittyvistä väitteistä.

2. Menettely

Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä esitti Jérôme Lavrilleux´n parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, jonka Ranskan oikeusministeri välitti Euroopan parlamentille 23. joulukuuta 2014.

Euroopan parlamentin puhemies ilmoitti pyynnöstä 15. tammikuuta 2015 pidetyssä täysistunnossa ja antoi sen oikeudellisten asioiden valiokunnalle.

Oikeudellisten asioiden valiokunta kuuli Lavrilleux´tä 24. maaliskuuta 2015.

3. Ehdotetun päätöksen perustelut

Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuutta suojaavat Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa nro 7 olevat 8 ja 9 artikla.

Jotta Euroopan parlamentin jäsen voisi nauttia koskemattomuutta Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa nro 7 olevan 8 artiklan mukaisesti, toiminnan täytyy koskea hänen tehtäviensä hoidon yhteydessä esittämäänsä mielipidettä tai suorittamaansa äänestystä. Edellä esitetyistä seikoista ilmenee, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa nro 7 olevan 8 artiklan suomaa koskemattomuutta ei sovelleta nyt käsiteltävään tapaukseen.

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa nro 7 olevan 9 artiklan nojalla Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus.

Sen sijaan Ranskan perustuslain (26 artiklan 2 ja 3 kohta) mukaan parlamentin jäsenet voidaan pidättää tai heidän vapautensa voidaan pidättää muulla tavoin tai heidän vapauttaan voidaan rajoittaa vain heidän parlamenttinsa puhemiehistön luvalla lukuun ottamatta tilannetta, jossa heidät saadaan kiinni itse teossa tai kun tuomioistuin on antanut lopullisen tuomion. Lisäksi parlamentti voi pyytää keskeyttämään jäseneensä kohdistuvan vangitsemisen, vapauden pidättämisen tai rajoittamisen tai oikeusmenettelyn.

Koska Lavrilleux´n koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön tarkoituksena on vangita hänet tai rajoittaa hänen vapauttaan, tarvitaan Euroopan parlamentin päätöstä.

Koskemattomuuden tarkoituksena on taata jäsenten riippumattomuus heidän hoitaessaan tehtäviään ja erityisesti suojella heitä heidän toimikautensa aikana painostukselta pidätyksen tai oikeusmenettelyn uhan avulla.

Edellä kuvattu väitetty valelaskujärjestelmä ja väitetyt syytökset eivät liity Lavrilleux´n tehtäviin Euroopan parlamentin jäsenenä, vaan hänen aiempiin tehtäviinsä presidentinvaalien kampanjaryhmässä liittyen vaaleihin, jotka käytiin kaksi vuotta ennen Lavrilleux´n valintaa Euroopan parlamenttiin. Lisäksi ei ole kyse fumus persecutionis -tapauksesta eli ei ole perusteltua epäillä, että menettely on käynnistetty asianomaisen jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi.

4. Johtopäätös

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen ja työjärjestyksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta suosittelee, että Euroopan parlamentti pidättää Jérôme Lavrilleux´n koskemattomuuden.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

6.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö