JELENTÉS a Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

11.5.2015 - (2015/2014(IMM))

Jogi Bizottság
Előadó: Heidi Hautala

Eljárás : 2015/2014(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0152/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0152/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2015/2014(IMM))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a párizsi fellebbviteli bíróság főügyészének kérelmére a francia igazságügyi miniszter által 2014. december 23-án eljuttatott és 2015. január 15-én a plenáris ülésen bejelentett, a Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–       miután eljárási szabályzata 9. cikke (5) bekezdésének megfelelően meghallgatta Jérôme Lavrilleux-t,

–       tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló, 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre[1],

–       tekintettel a Francia Köztársaság alkotmányának 26. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–       tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0152/2015),

A.     mivel a párizsi fellebbviteli bíróság főügyésze Jérôme Lavrilleux európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte egy hamisítás, hamis iratok felhasználása, bizalommal való visszaélés, csalás kísérlete, bűnrészesség és e bűncselekményekhez kapcsolódó bűnpártolás, választási kampány törvénytelen finanszírozása, valamint e bűncselekményben való bűnrészesség és ahhoz kapcsolódó bűnpártolás vádjával folyamatban lévő bizonyításfelvétellel kapcsolatban; továbbá mivel a francia bírák ezzel összefüggésben szabadságelvonással vagy a szabadság korlátozásával járó intézkedést kívánnak alkalmazni Jérôme Lavrilleux-vel szemben;

B.     mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. számú jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

C.     mivel a francia alkotmány 26. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint parlamenti képviselőt nem lehet letartóztatni súlyos bűntett vagy más jelentős bűncselekmény miatt, és nem lehet szabadságelvonással vagy a szabadság korlátozásával járó intézkedés alá vonni azon parlamenti kamara elnökségének engedélye nélkül, amelynek tagja; nincs szükség ilyen engedélyre súlyos bűntett vagy más jelentős bűncselekmény elkövetésén való tettenérés, illetve jogerős ítélet esetében; a parlament kérheti továbbá az őrizet, a szabadságelvonással vagy szabadságkorlátozással járó intézkedés, vagy a valamely tagjával szembeni eljárás felfüggesztését;

D.     mivel Jérôme Lavrilleux-t azzal gyanúsítják, hogy részt vett egy kampányköltségekkel kapcsolatos hamis számlázási rendszerben;

E.     mivel Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére az eljárási szabályzat 9. cikke (6) bekezdésében említett feltételeknek kell vonatkozniuk;

F.     mivel az állítólagos vádak nincsenek kapcsolatban Jérôme Lavrilleux európai parlamenti képviselői tisztségével, és a legutóbbi francia elnökválasztás során helyettes kampányigazgatóként betöltött korábbi tisztségéből erednek;

G.     mivel az eljárás nem Jérôme Lavrilleux-nek az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 8. cikke értelmében vett európai parlamenti képviselői feladatának ellátása során kinyilvánított véleményét vagy leadott szavazatát érinti;

H.     mivel a Parlament nem talált bizonyítékot a fumus persecutionis-ra, azaz arra, hogy komoly és megalapozott gyanú állna fenn arra vonatkozóan, hogy az ügyet a képviselőnek szánt politikai kár okozása céljából nyújtották volna be a bírósághoz;

1.       úgy határoz, hogy felfüggeszti Jérôme Lavrilleux mentelmi jogát;

2.      utasítja elnökét, hogy ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését haladéktalanul továbbítsa a Francia Köztársaság illetékes hatóságának és Jérôme Lavrilleux-nek.

  • [1]  A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INDOKOLÁS

1. Tényállás

A 2012-es francia elnökválasztást követően (François Hollande köztársasági elnökké választásakor) úgy tűnt, hogy Nicolas Sarkozy kampányköltségei meghaladták az elnökjelöltek kampánykiadásaira vonatkozóan jogszabályban meghatározott határértékeket. Ennek következtében Franciaország kampányelszámolásokkal és politikai finanszírozással foglalkozó nemzeti bizottsága 2012. december 19-én úgy határozott, hogy nem fogadja el Nicolas Sarkozy kampányköltségekre vonatkozó elszámolását.

Ezzel összefüggésben a média egyes tagjai 2014-ben egy számlázási rendszerre gyanakodtak, amelynek keretében a Nicolas Sarkozy jelöltségét támogató politikai párt (Union pour un Mouvement Populaire – UMP) részére olyan összegekről állítottak ki számlát, amelyet a jelöltnek kellett volna megfizetnie és kampányelszámolásában bevallania.

2014. márciusában kezdődött a bizonyításfelvétel, amelynek során többek között iratok felkutatására és lefoglalására, valamint kihallgatásokra került sor. Bizonyos személyekkel szemben vádat is emeltek. Jérôme Lavrilleux-t, aki a 2012-es kampányban Nicolas Sarkozy helyettes kampányigazgatója volt, kétszer, 2014. június 17-én és 2014. október 24-én hallgatták ki.

A vizsgálat egy olyan hamis számlázási rendszerre összpontosít, amelyet az „Event & Cie” cég (a rendezvényszervezésért és a reklámkampányokért felelős Bygmalion Group leányvállalata) alakított ki az UMP tagjaival és a Nicolas Sarkozy kampányát finanszírozó egyesülettel közösen. Azt feltételezik, hogy az „Event & Cie” 18 556 175 euró nagyságrendben küldött számlákat az UMP-nek olyan ülésekkel kapcsolatban, amelyeket nem tartottak meg, és a ténylegesen nyújtott szolgáltatás Nicolas Sarkozy kampányüléseinek megszervezése volt. Ez a rendszer állítólag arra irányult, hogy megkerülje a választási kiadási korlátokra vonatkozó szabályokat, mivel a kampány tényleges költsége meghaladta volna a jogszabályban megengedett maximumot.

Tekintettel Jérôme Lavrilleux Nicolas Sarkozy kampánycsapatában helyettes kampányigazgatóként ellátott feladataira, a francia bírák kihallgatás céljából őrizetbe kívánják venni annak érdekében, hogy megállapítsák a kampánycsapaton belüli és a kampánycsapat mellett működő egyesületben a hamis számlázási rendszer kialakítására vonatkozó állításokkal kapcsolatos esetleges felelősséget.

2. Eljárás

A párizsi fellebbviteli bíróság főügyésze kérte Jérôme Lavrilleux parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését, amelyet a francia igazságügyi miniszter 2014. december 23-án továbbított az Európai Parlament elnökének.

Az Európai Parlament elnöke a kérelmet a 2015. január 15-i plenáris ülésen bejelentette, majd a Jogi Bizottság elé utalta.

A Jogi Bizottság Jérôme Lavrilleux-t 2015. március 24-én meghallgatta.

3. A javasolt határozat indokolása

Az Európai Parlament tagjainak mentelmi jogát az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 8. és 9. cikke védi.

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 8. cikke szerinti mentesség akkor érvényesül, ha az eljárás az Európai Parlament tagja által feladatai ellátása során kifejtett véleménnyel vagy leadott szavazattal kapcsolatos. A fenti tényállásból úgy tűnik, hogy az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 8. cikke szerinti mentesség a jelen ügyre nem alkalmazandó.

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 9. cikke szerint az az Európai Parlament képviselői saját államuk területén a parlamentjük képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik.

A francia alkotmány (26. cikkének (2) és (3) bekezdése) pedig rögzíti, hogy a parlamenti képviselőt letartóztatni vagy szabadságától másként megfosztani vagy azt korlátozni csak azon parlamenti kamara elnökségének engedélyével lehet, amelynek tagja, kivéve tettenérés, vagy bűnösséget megállapító jogerős bírósági ítélet esetén. A parlament kérheti továbbá az őrizet, a szabadságelvonással vagy szabadságkorlátozással járó intézkedés, vagy az egyik tagjával szembeni eljárás felfüggesztését.

Mivel Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztését abból a célból kérik, hogy vele szemben szabadságelvonással, illetve szabadságkorlátozással járó intézkedést alkalmazzanak, az Európai Parlament határozatára van szükség.

A személyes mentelmi jog rendeltetése, hogy biztosítsa a képviselők függetlenségét feladataik ellátása során, és különösen hogy hivatali idejük alatt megvédje őket a letartóztatással vagy jogi eljárásokkal való fenyegetés formájában megjelenő nyomásgyakorlástól.

A fent ismertetett állítólagos hamis számlázási rendszer és az állítólagos vádak nem kapcsolódnak Jérôme Lavrilleux európai parlamenti képviselői feladatainak ellátásához, hanem azok egy olyan elnökválasztási kampánycsapatban betöltött tisztségével függenek össze, amelyet egy két évvel Jérôme Lavrilleux európai parlamenti képviselővé választása előtti választásra állítottak fel. Ezenfelül hiányzik a fumus persecutionis, azaz nem áll fenn komoly és megalapozott gyanú arra vonatkozóan, hogy az ügyet a képviselőnek szánt politikai kár okozása céljából nyújtották volna be a bírósághoz.

4. Következtetés

A fentiek alapján és az eljárási szabályzat 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Jogi Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Parlament függessze fel Jérôme Lavrilleux mentelmi jogát.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

6.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière