Pranešimas - A8-0152/2015Pranešimas
A8-0152/2015

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Jérôme'o Lavrilleux (Jérôme Lavrilleux) imunitetą

11.5.2015 - (2015/2014(IMM))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Heidi Hautala

Procedūra : 2015/2014(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0152/2015
Pateikti tekstai :
A8-0152/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Jérôme'o Lavrilleux (Jérôme Lavrilleux) imunitetą

(2015/2014(IMM))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Paryžiaus apeliacinio teismo generalinio prokuroro prašymu 2014 m. gruodžio 23 d. Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrės perduotą prašymą atšaukti Jérôme'o Lavrilleux imunitetą, kuris buvo paskelbtas 2015 m. sausio 15 d. plenariniame posėdyje,

–       išklausęs Jérôme'o Lavrilleux paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–       atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus[1],

–       atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0152/2015),

A.     kadangi Paryžiaus apeliacinio teismo generalinis prokuroras paprašė atšaukti Europos Parlamento nario Jérôme'o Lavrilleux imunitetą pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl dokumentų klastojimo, suklastotų dokumentų naudojimo, piktnaudžiavimo pasitikėjimu, bandymo sukčiauti, bendrininkavimo darant šias nusikalstamas veikas ir šių veikų slėpimo, neteisėto rinkimų kampanijos finansavimo, bendrininkavimo darant šią nusikalstamą veiką ir šios veikos slėpimo; kadangi šiomis aplinkybėmis Prancūzijos teisėjai norėtų Jérôme'ui Lavrilleux taikyti laisvės atėmimo ar laisvės apribojimo priemonę;

B.     kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

C.     kadangi Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad nė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo negali būti suimamas, negali būti kitaip atimama arba suvaržoma jo laisvė, jei asamblėjos, kurios narys jis yra, biuras nedavė tam sutikimo, toks sutikimas nėra būtinas tais atvejais, kai parlamento narys užtinkamas bedarantis nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą (in flagranti), arba įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui ir asamblėja gali pareikalauti, kad vienam iš jos narių būtų laikinai netaikoma laisvės atėmimo, suvaržymo arba persekiojimo priemonė;

D.     kadangi įtariama, kad Jérôme Lavrilleux dalyvavo įgyvendinant suklastotų sąskaitų faktūrų sistemą;

E.     kadangi atšaukiant Jérôme'o Lavrilleux imunitetą turi būti laikomasi Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje nustatytų sąlygų;

F.     kadangi kaltinimai yra susiję ne su Jérôme'o Lavrilleux, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis, o su ankstesnėmis jo, kaip rinkimų kampanijos direktoriaus pavaduotojo per paskutiniuosius Prancūzijos prezidento rinkimus, pareigomis;

G.     kadangi baudžiamoji byla iškelta ne dėl Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

H.     kadangi Parlamentas nerado jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. pakankamai rimto ir aiškaus pagrindo manyti, kad byla buvo iškelta siekiant pakenkti Parlamento nario politinei reputacijai,

1.      nusprendžia atšaukti Jérôme'o Lavrilleux imunitetą;

2.      paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Prancūzijos Respublikos kompetentingai institucijai ir Jérôme'ui Lavrilleux.

  • [1]  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Faktai

Pasibaigus 2012 m. Prancūzijos Respublikos prezidento rinkimams (kai F. Hollande buvo išrinktas Prancūzijos Respublikos Prezidentu), paaiškėjo, kad Nicolas Sarkozy rinkimų kampanijos finansavimo ataskaitose viršytos įstatyme nustatytos kandidatų į prezidentus rinkimų kampanijos išlaidų ribos. Todėl 2012 m. gruodžio 19 d. Prancūzijos nacionalinė politinio finansavimo ir kampanijų ataskaitų komisija (pranc. CNCCFP) nusprendė atmesti N. Sarkozy kampanijos finansavimo ataskaitas.

2014 m. kai kurios žiniasklaidos priemonės įtarė, kad Nicolas Sarkozy rėmusi politinė partija (Sąjunga už liaudies judėjimą, UMP) pasinaudojo sąskaitų faktūrų sistema ir apmokėjo išlaidas, kurias turėjo padengti kandidatas ir kurios turėjo būti įrašytos į jo rinkimų kampanijos ataskaitas.

2014 m. kovo mėn. pradėtas ikiteisminis tyrimas, per kurį buvo atliktos kratos, dokumentų poėmiai ir asmenų apklausos. Kai kuriems asmenims buvo pareikšti kaltinimai. Jérôme Lavrilleux, kuris buvo Nicolas Sarkozy rinkimų kampanijos direktoriaus pavaduotojas per 2012 m. rinkimų kampaniją, buvo apklaustas du kartus: 2014 m. birželio 17 d. ir 2014 m. spalio 24 d.

Tyrimas atliekamas dėl fiktyvių sąskaitų faktūrų sistemos, kurią taikė už renginių ir reklamos kampanijų organizavimą atsakingos grupės „BYGMALION“ patronuojamosios įmonės „EVENT & CIE“ vadovai kartu su UMP nariais ir Nicolas SARKOZY rinkimų kampanijos finansavimo asociacija. Įtariama, kad įmonė „EVENT & CIE“ siuntė UMP sąskaitas faktūras už 18 556 175 EUR už susitikimus, kurie neįvyko, nes faktiškos paslaugos buvo suteiktos organizuojant Nicolas Sarkozy rinkimų kampanijos susitikimus. Teigiama, kad tokios sistemos tikslas buvo apeiti rinkimų išlaidų ribas reglamentuojančias taisykles, nes faktinės rinkimų kampanijos išlaidos būtų viršijusios įstatyme nustatytas didžiausias leistinas ribas.

Atsižvelgdami į Jérôme'o Lavrilleux pareigas Nicolas Sarkozy rinkimų kampanijos komandoje (jis buvo kampanijos direktoriaus pavaduotojas), Prancūzijos teisėjai norėtų jį suimti ir apklausti, kad galėtų nustatyti, kas kandidato rinkimų kampanijos komandoje ir Rinkimų kampanijos finansavimo asociacijoje yra atsakingas už fiktyvių sąskaitų faktūrų sistemos įdiegimą.

2. Procedūra

Paryžiaus apeliacinio teismo generalinis prokuroras pateikė prašymą atšaukti Parlamento nario Jérôme'o Lavrilleux imunitetą, kurį Europos Parlamento Pirmininkui 2014 m. gruodžio 23 d. perdavė Prancūzijos teisingumo ministrė.

Europos Parlamento Pirmininkas apie prašymą paskelbė per 2015 m. sausio 15 d. plenarinį posėdį ir perdavė jį Teisės reikalų komitetui.

Teisės reikalų komitetas išklausė J. Lavrilleux paaiškinimus 2015 m. kovo 24 d.

3. Siūlomo sprendimo pagrindimas

Europos Parlamento narių imunitetas saugomas Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniais.

Kad pagal Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį būtų taikomas imunitetas, byla turi būti iškelta dėl Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo. Iš pirmiau išdėstytų faktų matyti, kad Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje nustatytas imunitetas šiuo atveju netaikytinas.

Pagal Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį Europos Parlamento nariai naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams.

Prancūzijos Respublikos Konstitucijoje (26 straipsnio 2 ir 3 dalys) nustatyta, kad parlamento nariai gali būti suimami ir gali būti kitaip atimama arba suvaržoma jų laisvė tik asamblėjos, kurios nariai jie yra, biurui davus sutikimą, išskyrus tais atvejais, kai parlamento nariai užtinkami bedarantys nusikaltimą (in flagranti) arba įsiteisėja apkaltinamasis nuosprendis. Be to, asamblėja gali pareikalauti, kad vienam iš jos narių būtų laikinai netaikoma laisvės atėmimo, suvaržymo arba persekiojimo priemonė.

J. Lavrilleux imunitetą prašoma atšaukti siekiant jam taikyti laisvės atėmimo ar laisvės suvaržymo priemonę, todėl reikia, kad Europos Parlamentas priimtų sprendimą.

Asmeninio imuniteto tikslas – užtikrinti, kad eidami savo pareigas Parlamento nariai būtų nepriklausomi, ir visų pirma apsaugoti juos, kad jų įgaliojimų vykdymo laikotarpiu nebūtų daromas spaudimas grasinant suėmimu ar patraukimu atsakomybėn.

Pirmiau aprašyta fiktyvių sąskaitų faktūrų sistema ir kaltinimai yra susiję ne su J. Lavrilleux, kaip Europos Parlamento nario, pareigų vykdymu, o su ankstesnėmis jo pareigomis kandidato į prezidentus rinkimų kampanijos komandoje, sudarytoje siekiant dalyvauti rinkimuose, vykusiuose likus dvejiems metams iki tada, kai J. Lavrilleux buvo išrinktas Europos Parlamento nariu. Be to, nesama fumus persecutionis įrodymų, t. y. nėra pagrįstų įtarimų, kad byla buvo iškelta siekiant pakenkti Parlamento nario politinei reputacijai.

4. Išvados

Remdamasis pirmiau išdėstytomis priežastimis ir vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 3 dalimi, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja Europos Parlamentui atšaukti Jérôme'o Lavrilleux imunitetą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

6.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière