SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Jérôma Lavrilleuxa

11.05.2015 - (2015/2014(IMM))

Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Heidi Hautala

Postup : 2015/2014(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0152/2015
Predkladané texty :
A8-0152/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Jérôma Lavrilleuxa

(2015/2014(IMM))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Jérôma Lavrilleuxa, ktorú 23. decembra 2014 podal minister spravodlivosti Francúzskej republiky na žiadosť hlavného prokurátora pri Odvolacom súde v Paríži a ktorá bola 15. januára 2015 oznámená plénu,

–       so zreteľom na vypočutie Jérôma Lavrilleuxa v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–       so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, zo 6. septembra 2011 a z 17. januára 2013[1],

–       so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky,

–       so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0152/2015),

A.     keďže hlavný prokurátor pri Odvolacom súde v Paríži požiadal o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Jérôma Lavrilleuxa v súvislosti s prebiehajúcim súdnym vyšetrovaním vo veci obvinení z falšovania, použitia falšovaných dokumentov, zo zneužitia dôvery, z pokusu o podvod, zo spolupáchateľstva na týchto trestných činoch a z ich zatajovania, nezákonného financovania volebnej kampane a zo zatajovania tohto trestného činu a spoluúčasti na ňom; keďže francúzski sudcovia by chceli v tejto súvislosti použiť proti Jérômovi Lavrilleuxovi väzobné opatrenie alebo opatrenie spojené s obmedzením osobnej slobody;

B.     keďže podľa článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území ich vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu;

C.     keďže v článku 26 Ústavy Francúzskej republiky je stanovené, že bez súhlasu príslušného predsedníctva zhromaždenia nemôže byť poslanec parlamentu zatknutý za zločin alebo prečin, ani nemôže byť proti nemu použité iné väzobné opatrenie alebo opatrenie spojené s obmedzením osobnej slobody; že takýto súhlas sa nevyžaduje v prípade zločinu alebo prečinu, pri ktorom bol páchateľ pristihnutý, alebo ak bol vynesený právoplatný rozsudok; že zhromaždenie môže požiadať o odklad väzby, väzobného opatrenia alebo opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody, prípadne konania proti svojmu poslancovi;

D.     keďže Jérôme Lavrilleux je podozrivý z účasti na systéme vystavovania sfalšovaných faktúr za výdavky na kampaň;

E.     keďže na zbavenie imunity Jérôma Lavrilleuxa by sa mali vzťahovať podmienky uvedené v článku 9 ods. 6 rokovacieho poriadku;

F.     keďže tieto zatiaľ nepotvrdené obvinenia nesúvisia s pôsobením Jérôma Lavrilleuxa ako poslanca Európskeho parlamentu a týkajú sa jeho predchádzajúcej funkcie zástupcu predsedu kampane v posledných prezidentských voľbách vo Francúzsku;

G.     keďže trestné stíhanie sa nevzťahuje na vyjadrené názory alebo hlasovanie Jérôma Lavrilleuxa pri plnení jeho povinností poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie;

H.     keďže Európsky parlament nenašiel dôkazy fumus persecutionis, t. j. dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že predmetné súdne konanie sa začalo so zámerom dotknutému poslancovi politicky poškodiť;

1.      zbavuje Jérôma Lavrilleuxa imunity;

2.      poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď postúpil príslušnému orgánu Francúzskej republiky a Jérômovi Lavrilleuxovi.

  • [1]  Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986 Wybot/Faure a iní,, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008 Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008 Marra /De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010 Gollnisch /Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011 Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013 Gollnisch /Parlament, T-346/11 and T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Skutkový stav

Po francúzskych prezidentských voľbách v roku 2012 (keď bol za prezidenta republiky zvolený pán Hollande) sa zdalo, že vyúčtovanie kampane Nicolasa Sarkozyho prevyšovalo zákonom určenú hranicu výdavkov na kampaň prezidentských kandidátov. V dôsledku toho 19. decembra 2012 francúzska Národná komisia pre vyúčtovanie kampaní a politické financovanie vydala rozhodnutie o zamietnutí vyúčtovania jeho kampane.

V tejto súvislosti v roku 2014 niektoré médiá vyslovili podozrenie, že došlo k dohode o účtovaní, na základe ktorej boli politickej strane, ktorá podporovala kandidatúru Nicolasa Sarkozyho (Union pour un Mouvement Populaire – UMP), fakturované sumy, ktoré mal uhradiť kandidát a riadne ich priznať vo vyúčtovaní svojej kampane.

Súdne vyšetrovanie sa začalo v máji 2014 a spočívalo predovšetkým v hľadaní a zadržaní dokumentov, ako aj vo vypočúvaniach. Obvinenie sa týkalo aj niekoľkých konkrétnych osôb. Jérôme Lavrilleux, ktorý bol počas volebnej kampane v roku 2012 zástupcom predsedu kampane Nicolasa Sarkozyho, bol vypočúvaný dvakrát: 17. júna 2014 a 24. októbra 2014.

Vyšetrovanie je zamerané na systém falošnej fakturácie, za ktorým stoja riaditelia spoločnosti Event & Cie (dcérskej firmy spoločnosti Bygmalion Group zodpovednej za organizovanie podujatí a propagačných kampaní) spolu s členmi strany UMP a združenia na financovanie kampane Nicolasa Sarkozyho. Spoločnosť Event & Cie údajne poslala strane UMP faktúry vo výške 18 556,175 EUR za mítingy, ktoré sa neuskutočnili, pričom svoje služby v skutočnosti poskytla v súvislosti s organizovaním mítingov v rámci kampane Nicolasa Sarkozyho. Cieľom tohto systému bolo podľa všetkého obísť pravidlá týkajúce sa limitov na výdavky volebnej kampane, keďže skutočné náklady na kampaň by prevýšili maximálnu zákonom povolenú hranicu.

Vzhľadom na úlohy, ktoré Jérôme Lavrilleux zastával v tíme vedúcom kampaň Nicolasa Sarkozyho ako zástupca predsedu kampane, chceli by ho francúzski sudcovia vziať do väzby na vypočúvanie, aby mohli zistiť jeho prípadnú mieru zodpovednosti v rámci tímu kampane kandidáta a v rámci spojenia tímu kampane s uvedenými obvineniami o dohode o falošnej fakturácii.

2. Postup

Hlavný prokurátor pri Odvolacom súde v Paríži vydal žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Jérôma Lavrilleuxa, ktorú 23. decembra 2014 francúzsky minister spravodlivosti odovzdal predsedovi Európskeho parlamentu.

Predseda Európskeho parlamentu oznámil túto žiadosť na plenárnej schôdzi 15. januára 2015 a odovzdal ju Výboru pre právne veci.

Výbor pre právne veci vypočul pána Lavrilleuxa 24. marca 2015.

3. Odôvodnenie navrhovaného rozhodnutia

Imunita poslancov Európskeho parlamentu je chránená v zmysle článku 8 a článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie.

Podľa článku 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie môžu poslanci požívať imunitu v prípade, že sa konanie vzťahuje na vyjadrené názory alebo hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu pri výkone ich úloh. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že na tento prípad sa imunita v súlade s článkom 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie nevzťahuje.

Podľa článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci požívajú na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu.

Vo francúzskej ústave (v článku 26 ods. 2 a 3) je zasa stanovené, že poslancov parlamentu možno zatknúť alebo možno obmedziť ich osobnú slobodu len s povolením predsedníctva ich zhromaždenia s výnimkou prípadov, keď bol páchateľ pristihnutý pri čine alebo ak súd vyniesol právoplatný rozsudok. Zhromaždenie môže okrem toho požiadať o odklad väzby, väzobného opatrenia alebo opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody, prípadne konania proti svojmu poslancovi.

Keďže žiadosť zbaviť pána Lavrilleuxa imunity bola podaná s cieľom použiť proti nemu väzobné opatrenie alebo opatrenie spojené s obmedzením osobnej slobody, je potrebné rozhodnutie Európskeho parlamentu.

Účelom osobnej imunity je zabezpečiť nezávislosť poslancov pri plnení ich povinností, a najmä ochrániť ich počas ich funkčného obdobia pred tlakmi, ktoré môžu mať podobu vyhrážania sa zatknutím alebo súdnym konaním.

Údajný systém falošnej fakturácie opísaný vyššie a zatiaľ nepotvrdené obvinenia nesúvisia s plnením povinností pána Lavrilleuxa ako poslanca Európskeho parlamentu, ale s jeho predchádzajúcim pôsobením v tíme predvolebnej prezidentskej kampane zostavenom na účely volieb, ktoré sa konali dva roky predtým, než bol pán Lavrilleux zvolený za poslanca Európskeho parlamentu. Navyše tu nejestvuje fumus persecutionis, t. j. odôvodnené podozrenie, že predmetné súdne konanie sa začalo so zámerom dotknutému poslancovi politicky poškodiť.

4. 4. Záver

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v súlade s článkom 9 ods. 3 rokovacieho poriadku Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament zbavil Jérôma Lavrilleuxa imunity.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

6.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière