Процедура : 2013/0025(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0153/2015

Внесени текстове :

A8-0153/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0201

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 176kWORD 72k
11.5.2015
PE 554.948v02-00 A8-0153/2015

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията

(05933/3/2015 – C8–0109/2015 – 2013/0025(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчици: Кришианис Каринш, Юдит Саргентини

(Съвместни заседания на комисии — член 55 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията

(05933/3/2015 – C8–0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05933/3/2015 – C8-0109/2015),

–       като взе предвид становището на Европейската централна банка от 17 май 2013 г.(1),

–       като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 23 май 2013 г.(2),

–       като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0045),

–       като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 76 от своя правилник,

–       като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от Правилника,

–       като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0153/2015),

1.      одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.      отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.      възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.      възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

         ОВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2.

(2)

         ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 31.

(3)

         Приети текстове, 11.3.2014 г., P7_TA(2014)0191.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Позовавания

05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

11.3.2014                     T7-0191/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0045 - C7-0032/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

29.4.2015

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Член 55 - Съвместни заседания на комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

10.10.2013

Дата на приемане

6.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

70

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Susanne Melior

Правна информация - Политика за поверителност